Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Market commentary of the week feb 2013

627 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance
  • Soyez le premier à commenter

Market commentary of the week feb 2013

  1. 1. ПАЗАРЕН КОМЕНТАР ЗА СЕДМИЦАТА, ПРИКЛЮЧИЛА НА 8 ФЕВРУАРИ 2013 Г. 1. Глобална икономика. Обзор и наблюдения. Основните теми през годинатаще бъдат: „тавана” за дълга в САЩ; растежа на глобалната и американскатаикономики; монетарните стимули на ФЕД, Европейската и другите ЦБ; както иполитиката на тези банки по отношение на агресивността за подпомагане наикономиките съответно в САЩ, Еврозоната, Великобритания, Япония, Китай иостаналите по-големи страни. Понастоящем и по принцип, банковата система на САЩе в по-добро състояние, отколкото са европейските финансови институции. От тази гл.т., за да се възвърне доверието в европейските банки е възможна допълнителнапомощ за тях. Общо взето, сегашният забележим оптимизъм на инвеститорите не себазира на значителни подобрения в реалната икономика, а е породен от по-добритефинансови условия. Според анализатори на Saxo Bank, през 2013 г. глобалнатаикономика ще нарасне с 2,1 %, тази на САЩ – с 1,4 %, а ЕЗ ще отбележи спад на БВПс 0,5 %. Не ни остава нищо друго, освен да видим дали тези прогнози ще се сбъднат. Понастоящем пазарите продължават „да се объркват, с всичките особеностина мистерия по Хичкок”. Добрите новини напоследък, свързани с месечния доклад зазаетостта в САЩ, „създадоха” число за безработицата там от 368 хил. (на макрониво)и отново върнаха (привлякоха) инвеститорите обратно на пазарите за обикновениакции. Ползата от създаването на нови работни места се свързва с продажбите нанови жилища и възникването на „сенчести инвестиции” от използвани домове,повечето от които задържани от пазара чрез банки, „отказващи” да обявят ипотеките нафалирали домакинства за просрочени (т. е. под забрана за продажба)1. В този аспект,всеки купувач на къща е заинтересован от по-високи лихви, които биха му осигурилипо-ниски цени, а обявяването на ипотеки за просрочени би било импулс (стимул) запокупки. Усещането ми е, че това би било в интерес на американската икономика, аситуацията с обявяването на просрочените плащания причинява сегашния краен„ценови колапс” и формира базата за ново „рали” в цените на къщите. В противенслучай, сегашната „методология” на банките може да се разглежда (възприема) катоформа на „китайско или индианско водно изтезаване”. В контекста на казаното, като чели и януарското понижаване на долара спрямо еврото не е толкова изненадващо.Ситуацията в България е до голяма степен аналогична, що се касае до мистерията.Доходността по държавните облигации продължава да намалява, което означава, чериска от инвестирането в тях също се понижава, но и същевременно намалява ценатана капитала. На този фон, настоящата силно изразена бича тенденция на пазара заакции на БФБ, предлага възможности за постигане на много добра доходност. Според съвместния анализ на Елана Трейдинг и европейската инвестиционнаSaxo Bank, през 2013 г. ще продължи бавното и трудно възстановяване отикономическата криза. Основният риск за България през т. г. е политически.Резултатите от предстоящите избори, респ. съставянето на стабилно, най-вероятнокоалиционно, правителство, са неизвестни и биха могли да се отразят негативно наикономиката като цяло и на капиталовия пазар – в частност. Подходящи инвестиции заситуацията биха били в акции на индустриални компании, които са с добри позиции поотношение на износа, представили са се слабо през последните 2–3 г., каквито междувпрочем са повечето български публични дружества, но имат стабилен бизнес ипрофесионален мениджмънт.1 Ипотеки с просрочен падеж все още се водят като „получаеми” в счетоводните баланси набанките, независимо дали те са или не са обслужвани. За да се сложат под възбрана, банкитетрябва да преместят просрочията от колоната (реда) на актива в колоната за дебита (пасива) ида си увеличат запасите в съответствие с изискванията на ФЕД.
  2. 2. В контекста на казаното по-горе, несъмнен интерес представлява мнението наДжордж Сорос. Според него, „ЕС рискува да повтори съдбата на СССР, къдетопогрешната икономическа политика доведе до неминуем крах, въпреки че впродължение на 70 г. поддържаше съществуването му. Еврото е способно даразруши ЕС”. Съществуващата реална заплаха за това, според Сорос, произлиза отпредложеното решение на финансовите затруднения, създаващо дълбок политическипроблем. Легендарният инвеститор, между другото, не особено обичан въвВеликобритания, смята, че сегашните опити на лидерите на ЕЗ да запазят общатавалута водят до изостряне на политическите и социалните проблеми в целия ЕС, коитов крайна сметка заплашват да го унищожат. „За да не се допусне крах на ЕЗ, Германиятрябва да промени провежданата непродуктивна политика на строги икономии”. Общо взето, сега наблюдаваме съвременен вариант на един фундаментален идоста стар сблъсък на икономически школи – Европа, следвайки по-скоро„Австрийската” и Америка – „Кейнсианската” доктрини. Проблемите за Европа идват отсъществуващото огромно различие в благосъстоянието (имагинерно, изкуственосъздадено или незаслужено) на отделните страни в ЕС. Според мен са излишнидопълнителни коментари и/или конкретни примери за това. Според Марк Карни, бъдещуправител на Английската ЦБ и сегашен такъв на канадската, ЦБ трябва да обмислятоще по-радикални мерки, като напр. да задържат л. п. на близки до 0 нива запродължителен период от време, докато безработицата не падне до определениравнища2. С други думи, той също не показва каквито и да било признаци засмекчаване на парично – кредитната политика. Поне засега, инфлацията в ЕЗ непредставлява съществена заплаха за икономиката. Схемата за купуване на държавниоблигации, възприета от Марио Драги, помогна да се намали напрежението в странитеот ЕЗ с особено голяма задлъжнялост и значително понижи дълговите рискове врегиона. Политическата нестабилност обаче, продължава да бъде фактор заикономическите перспективи пред него. 2. Лихвени проценти. Януарските съкровищни бонове в САЩ останаха поднатиск и с известно понижение, като инвеститорите още веднъж и отново„преместваха” средствата си от сигурността на облигациите към обикновените акции.Докладите за производството и работните места дават основания да се мисли относноконцепция за планирани и очаквани увеличения на лихвите на американската хазна(съкровище, трезор), свързвано и с допускането за подобрените икономически условиякато цяло. Някои анализатори разбира се, не се присъединяват към тази теза ипредлагат малко по-различен „прочит на събитията”, препоръчвайки покупката нафючърси на съкровищни облигации. Джим Роджърс, както и Бил Грос (Pacific Invest.Manag. Corp.) смятат, че най-сериозното поевтиняване на американските ДЦК запоследните години, регистрирано през януари, вероятно не е приключило. Групата намечо настроените, спрямо тези дългови ЦК, инвеститори се допълва от Goldman SachsGroup Inc. и Well Capital Manag. Inc. Според Д. Роджърс, последният наблюдаван бичипазар при облигациите е бил балон. Той самият продава на късо дългосрочниамерикански облигации и възнамерява да увеличи залозите, че цената им ще падне.Инфлацията в САЩ може да нарасне, но не и преди периода 2014–16 г., според Б.Грос. Именно в този период е възможно и логично ускорената инфлация да повишиотново доходността по дългосрочните правителствени облигации. Общо взето, всичкотова налива вода в мелницата на засилващите се спекулации, че ФЕД ще прекратипрограмата си за количествени улеснения още през т. г 3.2 Това всъщност изобщо не се различава от водената от ФЕД политика.3 Което е и една от причините инвеститорите да загърбват американските облигации и „всичкида искат да се върнат към акциите”.
  3. 3. Основните л. п. на почти всички големи банки в света са в интервала 0–0,75 %.Подобна ситуация е наистина безпрецедентна и показва безкрайно евтинотомеждубанково кредитиране, в съчетание с огромните количествени улеснения. В тозиред на мисли, очаква се информация за решение на ФЕД за прекратяването напоследните, което и ще сложи началото на (дълго)очакваната инфлация.Наблюдаваната ултра разхлабена монетарна политика на повечето банки показва идопринася за сегашната слабост на основните световни валути. Изключение и труднообяснимо е неотдавнашното възходящо движение на еврото. Според някоианализатори обаче, този негов тренд е на „пясъчна основа” и просто няма разумно илогично обяснение. 3. Борсови индекси. Биковете продължиха да диктуват настроението на WallStreet. В началото на февруари, Dow Jones Industrial Average премина границата от14000 и за пръв път от октомври 2007 г. затвори над тази стойност. Въпреки известнатаволатилност на индекса от началото на годината, преобладаващите очаквания са завъзходящ тренд. В последния ден от седмицата и трите основни американскииндикатора записаха повишения, като интересът на инвеститорите се съсредоточивърху технологичния сектор. В резултат на това, технологичният Nasdaq Comp.финишира сесията при 3194, увеличавайки се с 0,9 % в петък. Необходимо е да сеотбележи, че нарастването на индекса продължава 6 поредни седмици, а петъчното музатваряне е на най-високото ниво от 6 ноември 2007 г. Широкият индикатор S&P 500затвори седмицата при 1518, с дневен ръст от 0,6 %, също записвайки 6 -та пореднавъзходяща седмица (със седмично увеличение от 0,3 %)4. Индексът на сините чиповеDow JIA добави 0,35 % в петък, достигайки 13993, като приключи седмицата спонижение от 0,1 %, движейки се малко под 14000 пункта /13946–13993/ 5.Наблюдаваните повишения на американските индекси са признак за икономическовъзстановяване и следствие на предприетите от ФЕД и Конгреса мерки. Именно тозиинвеститорски ентусиазъм в САЩ беше разглеждан, от мнозина задокеанскианализатори, и като доказателство за икономическото възстановяване, показано и чрездоклада за заетостта с новосъздадените 157 хил. работни места, и подобряването впроизводствения сектор. Все пак, перспективата за друга „фискална пропаст”,приближаваща се бързо, в резултат на дебата за тавана на дълга, може да смекчиентусиазма и да инициира корекция на сегашното „рали” в обикновените акции.Крайният производствен индекс (на купуващите мениджъри) за януари се понижи лекодо 55,8 (от предишното му ниво от 56,1), но все пак е доста над 50, индикиращопродължаващ растеж, както и над декемврийската си стойност от 54. Положителнотоизменение на индекса на Thomson Reuters за потребителското мнение през януари,отчетено в университета на Мичиган, беше 0,9 (73,8, в сравнение с 72,9 предишниямесец), като всичко това също допринася за позитивното отношение на инвеститорите.В този аспект, за притежателите на големи портфейли от обикновени акции сепрепоръчва възприемането на хеджиращи стратегии, като защита срещу вероятнавъзможност за бъдещо финансово бедствие. Освен това, понастоящем волатилносттапри акциите (т. нар. индекс VIХ) е в своя 5 г. минимум. Европейски индекси. Последният ден от миналата седмица беше позитивен и заевропейските фондови борси. В началото на търговската сесия FTSE 100 се покачи с0,46 %, до 6257, DAX IDEX добави 0,16 % до 7603, а САС нарасна с 0,64 % до 3625пункта. Всичко това загатва за увеличаващия се апетит за акции през годината, както иза очаквани изненади от борсите на южноевропейските страни. С оглед на доброто От началото на годината индексът е с ръст от 6,4 %, а сегашната му стойност е с 3 % подисторическия му рекорд от октомври 2007 г. Заслужава си да се отбележи и увеличаването на пазарната капитализация на LinkedIn(професионалната мрежа) с 90 % за последната година, до USD 150/акция.
  4. 4. представяне на повечето индекси през предишните няколко години, с изключение набългарските, е ясно, че добрият инвестиционен портфейл за 2013 г. трябва да включваакции. Щатските индекси са близо до абсолютните си върхове и въпреки очакваниятаза печеливша година, потенциалът им за растеж е ограничен от фундаментални, всепак, фактори. В този аспект, всяка корекция е принципна възможност за понекраткосрочни покупки. Очакванията са, че S&P 500 ще се движи в интервала между1350 и 1550, което дава възможност за търговия (с акции) в този диапазон. Все пак,през последните няколко години американските индекси регистрираха почти 20 %годишен ръст. Общо взето, преобладаващите нагласи по отношение на тях саположителни, а през годината се очакват поредните добри резултати, поне за S&P 500.Най-успешната стратегия продължава да бъде (си остава) „продаване на печелившитеи купуване на губещите през последните месеци акции”. Ако тази стратегия се запази ипрез т. г., то губещите понастоящем финансови пазари на южноевропейските страни –Италия, Гърция, Испания, Португалия, може да са най-големите изненади. Сред тяхсъвсем естествено и без всякакво колебание поставям и българския капиталов пазар. 4. Валути. Януарският доларов индекс на САЩ приключи при 7918, понижениеот 4,6 пункта, моментално свързано с намалената активност на най-голямата световнаикономика, а ФЕД обяви, че ще поддържа своето „агресивно поведение по отношениена улесненията”6. Рязкото възстановяване на еврото в края на м. и началото на т. г.изглежда е също резултат от оптимизма на финансовите инвеститори относноглобалното възстановяване и повишения им апетит за риск. Поевтиняването на USDспрямо него се дължеше главно на агресивната американска политика за подобряванена икономиката, която за сега дава по-добри резултати от предприеманите в Европамерки. В този аспект, доларът има фундаментално предимство пред еврото и битрябвало да поскъпва през годината. Не са изключени, за да не пиша, че са очаквани,и резки движения на единната валута, особено през настоящото първо тримесечие,предвид изборите в Италия в края на месеца (февруари) и възможността заподпомагане на банките от страна на ЕЦБ. Прогнозите на валутните експерти са1,22/,25 EUR/USD (BGN 1,62) в края на това тримесечие, 1,20 – през втората половинана г. и 1,12/,15(BGN 1,77) – в края й. В края на миналата седмица вниманието на инвеститорите беше насочено къмсрещата на ръководителите на ЕЦБ и перспективите за икономически растеж на ЕЗ.Самата среща премина на фона на оптимизма, че лошото за ЕЗ вероятно е останалона заден план. Все пак, ситуацията е помрачена от умората на обществата от меркитеза жестоки икономии и политическата нестабилност в Испания и Италия. Като че лиоптимизма все пак надделя и придвижи EUR до 14 мес. максимум спрямо USD и 3 г.връх спрямо JPY. Аналогична беше и ситуацията по отношение на GBP, спрямо койтоединната валута достигна 15 мес. максимум. При все това, мнението ми е, честабилността на EUR е под въпрос и то си остава сред най-рисковите валути. Председателят на ЕЦБ Марио Драги отново повлия значително на курса наединната валута и тя поевтиня рязко спрямо долара след пресконференцията наиталианеца, състояла се в четвъртък, след заседанието на ръководителите на ЕЦБ 7.Според прогнозите му, икономическата активност в ЕЗ ще остане слаба през първатаполовина на годината и ще започне да се възстановява към края й. Това би трябвалода се случи и в резултат на подкрепата от нерестриктивната парична политика; Неотдавнашна интерпретация на последната среща на ФЕД показва, че продължаваосновната загриженост за икономиката и статистическите данни за заетостта по отношение нанеговата политика за улесненията (продължаване, установяване, повторно въвеждане). Всепак, с по-високи отстъпки, подтикнати от разпродажби в трезорите, бихме могли да видимвъзобновен интерес към доларово инвестиране. След изказването на Драги, еврото поевтиня спрямо долара на валутните пазари до 1,343(преди това двете валути се разменяха за 1,356 EUR/USD).
  5. 5. подобряването на доверието на финансовите пазари, както и на засилващато сетърсене в световен мащаб. ЕЦБ ще продължи да наблюдава ефекта на обменнитекурсове на еврото върху прогнозираната инфлация. Според Драги, през следващитемесеци се очаква инфлацията в ЕЗ да падне под 2 %, а инфлационният натиск даотслабне допълнително. Понастоящем, прогнозите за средно- и дългосрочнатаинфлация са стабилни и в съответствие с целевото ниво от 2 %. Изплатените отфинансовите институции до сега почти 30 % от получените средства по първатапрограма за вливане на ликвидност (от двете тригодишни такива), влияят накапиталовата адеквантост и ликвидността на банките. От началото на февруари USD е във възходящ тренд спрямо останалитесветовни валути – AUD (1,032/,034), JPY (93,30/,88), GBP (1,564/,577), EUR (1,340/,351). 5. Петрол. Януарският индекс WTI, касаещ суровия петрол, затвори при USD97,77/барел, с месечно повишение от 6 % и седмична печалба от 2 %. Последнитеданни за американските производство, работни места и потребителско мнениеиндикираха икономическо подобряване и забележимо увеличение на търсенето. Безособени рискове бих могъл да прогнозирам по-нататъшни ценови ръстове, свързани ис безпокойството, породено от бомбения атентат в близост до американскотопосолство в Турция, и съществуващите ислямистки интереси. Всяко геополитическосъбитие, което би могло да намали изпращането на нефтопродукти от региона наГълфстрийм също касае цените. Очакванията за повтаряне на глобалните рецесионнитенденции ми дават известно основание да прогнозирам и евентуална слаба корекцияв долната част на ценовия диапазон на суровия петрол, която обаче за сега не еактуална, поради което предвиждам най-много задържане на позициите, но не ипониженията им. Така че, в резюме, очакванията ми са за спокойна, по отношение напетрола, година със стабилни и леко повишаващи се цени. Основните предпоставки затова са очакваните слаби, до умерени, темпове на икономическо възстановяване и„липсата на сериозни” геополитически рискове. Подходяща инвестиция в ситуацията бибила покупката на акции на големи петролни компании, търгуващи се понастоящем приниски съотношения цена/печалба и носещи стабилни дивиденти. Цената на петрола, сорт Брент, достигна най-високото си ниво за последните 8мес. Този възход се базира предимно на данните за значително увеличения износ наКитай, които върнаха оптимизма за перспективите пред глобалната икономика.Брентът, с доставка през март, приключи седмицата с увеличение от 3 % и петъченръст от 1,35 %, до USD 118,8. Очакваният и прогнозиран ценови диапазон за този видпетрол е USD 117–122/барел през първото тримесечие и около USD 125–130 в края нагодината. Съответните стойности за барел лек американски петрол са USD 95–100 и105–110. В петък, той поевтиня на борсата в САЩ с 0,15 %, до USD 95,7/барел,регистрирайки седмично понижение от 2,1 %. Саудитска Арабия е свила дневното си производство през януари до 9,25 млн.барела, в сравнение с 9,45 млн. през последния месец на м. г. Спад има и като цяло,на ниво ОПЕК, чиито членки са намалили предлагането с 200 хил. барела дневно, до30,45 млн. през януари. За възхода на черното злато през последните седмицидопринася и напрежението в Близкия изток и Северна Африка (сериозни размирици вТунис, Египет и Сирия), както и отказа на Иран от разговори със САЩ за ядрената сипрограма. 6. Мед: Медта приключи януари при USD 3,7805, и с повишение от 4.85 центаили 1,3 % в петък, свързвано предимно с производствените съобщения от Китай, най-големият световен потребител 8. Въпреки неотдавнашните индикации за растящи Страната използва около 40 или повече % мед от глобалното търсене и каквато и да билопромяна в икономическите очаквания там става причина за незабавен отзив в медта ииндустриалните стокови пазари.
  6. 6. предприятия във втората по големина икономика обаче, „прекаленият ентусиазъм” всепак може да е твърде преждевременен. Другите стимули за ценови печалби на медтаса разбира се свързани с положителните икономически данни за САЩ. Инвеститоритена Лондонската стокова борса за метали увеличиха количествата с повече от 1 % всепак, до 376 хил. т., най-големите от средата на декември 2011. Съобщенията, че Чили,най-големият световен производител на мед, очаква рекордна продукция и увеличенопредлагане, задържат позициите и естествено не добавят към цената за сега. Съществуващата много добра историческа корелация между движенията нацените на медта, която е своеобразен индикатор за индустриалното производство и наикономиката като цяло, и широкият индекс S&P 500, е причината, поради която многоанализатори отделят голямо внимание на този метал 9. 7. Благородни метали: Златото приключи януари при USD 1670/oz, с известно повишение, най-често свързвано със слабостта на долара напоследък, но и ограничи печалбите поради положително тълкуваните данни за американското производство и потребителското мнение. То „затвори” предходната седмица при USD 1666/oz, нагоре с 0,23 % от началото на годината. Среброто приключи предходните месец и седмица съответно при USD 31,8 и 31,44/oz, с увеличение от 3,2 % от началото на годината. Както отбелязах в предишни коментари, моето предпочитание е към златото, но според John Caiazzo, от Аcuvest Brokers LLC, по- подходящата инвестиция би била среброто, на базата на по-добрите му последни процентни печалби (спрямо златото). Платината „затвори” януари при USD 1688/oz, нагоре с 13,3 и 0,8 % спрямо паладия, който отбеляза печалба от USD 1,05, до USD 755,75, или 1,4 %. Предположението за „дълъг паладий спрямо къса платина работи” в полза на нашите читатели и/или инвеститори. Единствено спекулативни инвестиции биха причинили повишено търсене назлато през н. г. С други думи, сега съществуват фундаментални причини корекцията муда бъде продължена до поне USD 1500–1600/oz, а именно такива са: спирането намонетарните стимули в САЩ; апетита към риск от страна на инвеститорите иувеличаването на добива. От тази гл. т., акциите на добиващите злато компании, бихабили по-подходяща инвестиция при сегашните условия, т. к. риска за тях при спад нацената на златото е по-малък10. 8. Зърнени храни и соя: Царевицата приключи януари при USD 7,355/бушел, спонижение от 5 цента от прибирането на печалби след неотдавнашната сила. Следсъобщенията за горещо сухо време в Аржентина и по-малки от очакваните глобалнонатрупани складови наличности, предполагам, че ще бъде възобновено купуването нафючърси за царевица. Пшеницата „затвори” януари при USD 7,66/бушел, надолу с 13,5цента, но и нагоре от неотдавнашните ниски нива около 7,36. Това представлява ирязко спадане на цените ú от миналогодишния августовски максимум от над USD 9,40.Соята „затвори” януари при USD 14,76, нагоре със 7,5 цента, при скъсявания, но с и по-ниски износни цифри от американското правителство. Очаквам задържане напозициите, но не и добавяния в цената за сега. В заключение, този сектор е под натискот миналогодишните прекомерни ценови печалби. Често тази стока дава първите сигнали за бъдещото развитие на пазара на акции. При това,корелацията често достига до около 86–87 %, а средната е над 70–75 %. Очакван връх,следван от поне двумесечен спад, с най-малко 5–6 % понижение от сегашните стойности вцената.0 Общо взето, благородният метал вече е емоционална инвестиция, на базата на действиятана ЦБ, а фактор за бичи настроения са нови стимули от тяхна страна.
  7. 7. 9. Кафе, Какао и Захар: Кафето „затвори” януари при USD 1,4755, нагоре с 60пункта. Според един анализатор, подобрените бразилски и колумбийски реколтизапазват натиска върху цените. Какаото приключи януари при USD 2,199/т, понижениеот USD 6, дори с отслабващия долар, в който то е деноминирано. Индонезийскитереколти, както и доброто състояние на Малайзия и благоприятното време сапредпоставки за повишено предлагане. Евентуално по-слабо търсене от САЩ и Европаби могло да запази (упражни) известен натиск върху цените. Захарта „затвори” януарипри 18,7 цента за паунд, понижение с 8 знака, дори против съобщенията за доброкитайско купуване от Латинска Америка. За сега тя остава около неотдавнашните нискинива, така че просто задръжте позициите по call-опциите. 10. Памук: Памукът „затвори” януари при 83,10 цента за паунд, нагоре с 15пункта, като търговците очакват по-добри износни продажби, заедно с намаления,водещи до късо покриване чрез фондове (средства). Препоръката на повечето брокерие също за задържане на call-позициите, без добавяне за сега. В заключение, надявам се, че предоставената актуална и действителнаинформация ще подпомогне читателите за вземането на инвестиционни решения.Инвеститори, недоволни от сегашното ниво на възвръщаемост, предложено от банките, битрябвало да обмислят (разгледат) възможността за професионално управлявани инвестиции –акции, фючърси, опции и сметки. Атлас Финанс ЕАД и Популярна каса АД разполагат смениджъри, които могат, при поискване, да Ви предложат съвет или резултатите си отинвестиционни анализи,. Този материал е изготвен от независим анализатор и е естествено,че представлява само мнение. Той не е изследователски доклад, изготвен от професионаленинвеститор. Чрез приемането на този коментар (съобщение), Вие се съгласявате, че стеопитен ползвател на капиталовите и финансови пазари, способни сте да вземате независимиинвестиционни и/или търговски решения, и сте съгласен, че не и няма да разчитатеизключително на този материал при вземането на горе споменатите типове решения.Разпространението в някой сфери на компетентност може да бъде забранено или ограниченочрез закон. Личностите, притежаващи това съобщение, би трябвало да се информиратиндиректно относно и да наблюдават всяка такава забрана или ограничение. До степента, докоято сте получили индиректно това съобщение, че мненията са забранени във Вашатаюрисдикция без регистрация, пазарният коментар не би трябвало да бъде разглеждан катопривлекателен.Рискът от загуба при търгуването с акции, облигации, фючърси и/или опции е съществен ивсеки инвеститор и/или търговец трябва за обмисли дали това е подходящо инвестиране.Минало действие (проява), независимо дали е актуално или индикирано (показано), както исимулирани исторически тестове (изпитвания) на стратегии не са показателни за бъдещирезултати. Инвестиционните съвети в коментара са базирани на информация, взета отагенции, статистически служби и други източници, за които авторът вярва, че са надеждни. Всепак, той не гарантира, че тази информация е точна или пълна и тя не би трябвало да бъдеразглеждана като такава. Инвестиционните съвети отразяват добрата преценка на автора вспецифично време и са обект на промяна без уведомление. Няма никаква гаранция, че даденсъвет (мнение) ще резултира в печеливша търговска или инвестиционна сделка. д-р инж.-химик Тихомир Цанов

×