20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille

Tilastokeskus
TilastokeskusTilastokeskus
20+ vuotta
Tilastokeskuksen
valmisaineistoja
tutkijoille
20.9.2023 Tutkijapalveluiden 10+ juhlaseminaari
Satu Nurmi
Uutispoimintoja
2
Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
20.9.2023
Tutkijoiden julkaisuja:
https://www.stat.fi/static/media/uploads/tup/mikroaineistot/julkaisut.pdf
Valmisaineisto-konsepti
• Valmisaineistot ovat jatkuvasti ylläpidettäviä,
valmiiksi kuvattuja teemoittaisia kokonaisuuksia
yksikkötason kokonaisaineistoista.
• Keskeistä tietojen yhdisteltävyys. Aineistot
yhdistyvät yhdenmukaisesti suojatuilla tunnuksilla,
esim. yritys-, henkilö-, rakennus- tai asuntotunnus.
• Valmisaineistot saa käyttöön nopeasti. Tiedot
saadaan päivitettyä kaikille käyttäjille
yhtäaikaisesti.
• Käsittely tietoturvallisessa etäkäyttöympäristössä.
• Tulosten vertailtavuus ja toistettavuus on parempaa.
Pitkät aikasarjat säilyvät tallessa.
• Hinnoittelu on edullista ja ennalta määriteltyä.
20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
3
FOLK
EDUC
INFRA
TAX
FIRM
Valmisaineistojen kehitys
1990:
Henkilö-
otosaineisto-
jen luovutus
tutkijoille
2000:
Yritysaineistojen
tutkimus-
laboratorio
2010: Keskitetyt
tutkijapalvelut ja
FIONA-etäkäyttö
20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
4
2023
Mikroaineistojen tutkimuskäytön alkuajat
• Yhteistyö tutkijoiden kanssa ollut keskeisessä roolissa alusta lähtien
• Tilastokeskuksen asiantuntijoiden rooli tärkeä aineistojen tuottamisessa, dokumentoinnissa ja tulkinnassa
• Henkilöaineistojen luovutuksia jo 1990-luvulla käyttötarkoitukseen räätälöityinä otoksina
• Yritysaineistot saatiin käyttöön 2000-luvun alussa tutkimuslaboratorion myötä Tilastokeskuksen tiloissa
• Ensimmäiset valmiiksi muodostetut tutkimusaineistot:
- EKSY-aineisto väestölaskennasta ja kuolemansyytiedoista
- Palapeli-aineisto (pariskunnat, lapset, perheet ja elinolot)
- Työssäkäyntitilaston ja väestölaskennan pitkittäistiedostot
- Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuusaineisto
- FLEED yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto
- Tilinpäätös- ja T&K-paneeliaineistot, yritystukitietokanta
• 2008−2010 Etäkäyttöjärjestelmän pystyttäminen ja tutkijapalveluiden keskittäminen
20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
5
Kehitystä uudistusten ja yhteistyön kautta
Laki-
uudistukset
• 2013 Tilastolain
muutos
• 2023 uusittu laki
Tilastokeskuksesta
Organisaatio-
uudistukset
• Hyvä tutkijapalvelu
toimintastrategiaan
• Yhden luukun
periaate
• Uusi tiimirakenne
Projektityö
• Suomen Akatemian
tutkimusinfran
tiekartalle (FIRI)
• FMAS-kansallinen
tutkijapalvelu
• SITRA:n ISAACUS
• NORDMAN-hanke
Asiakasyhteistyö
• Yliopistot ja verkostot
• Rekisteriviranomais-
yhteistyö
• Lainatutkijat ja
tutkimusyhteistyö
20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
6
Keskeiset lakimuutokset
• Tilastolain muutos 2013
• Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.
• Uutena tarkoituksena on edistää tilastotarkoituksia varten kerättyjen tietojen käyttöä tieteellisissä tutkimuksissa
ja yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä.
• Käyttölupamenettelyllä voidaan antaa käyttöoikeus tieteelliseen tutkimukseen ja tilastollisiin selvityksiin siten,
että suora tunnistaminen ei ole mahdollista. -> Siirtyminen anonymisoinnista pseudonymisointiin.
• Käyttöoikeus annetaan vain tutkimuksen kannalta tarpeellisiin tietoihin (tilastolaki, henkilötietolaki).
• EU:n tietosuoja-asetus GDPR 2018
• Tietojen minimointiperiaate vaikutti aineistomoduulien pilkkomiseen.
• Muutokset lakiin tilastokeskuksesta 1.3.2023
- Tutkija- ja aineistopalvelu Tilastokeskuksen tehtäväksi tilastotuotannon rinnalle. Muutos selkiyttää Tilastokeskuksen
tietosuojaoikeudellista roolia rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä tutkijapalvelun tarjoamisen eri
vaiheissa.
- Oikeus ottaa vastaan, käsitellä ja säilyttää aineistoja valmisaineistojen muodostamista varten.
- Tietoja tilastotarkoituksiin vastaanotetuista hallinnollista rekistereistä voidaan toimittaa perusteltuun tarpeeseen jo
ennen kuin tilasto on julkaistu.
20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
7
Valmisaineistovalikoima laajenee
• FOLK-henkilömoduulit syntyvät projektityönä: perustietomoduuli ja ilmiöaluemoduulit käyttötarpeen mukaan
• Harmonisoitu palkkarakenneaineisto, josta on tehty selvityksiä ministeriöille
• Koulutustietoja saadaan käyttöön lainatutkijan avulla
• Yritysten kansainvälistymisestä ja omistajista tietoa tutkijoille
• Muiden organisaatioiden kanssa käydään valmisaineistoneuvotteluja: TEM, KEHA, TRAFICOM, TULLI, OPH,
YTL, LUKE
• TAIKA-tutkimusaineistokatalogin kehittäminen (taika.stat.fi)
20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
8
FOLK Väestö
•Tulot
•Koulutus
•Perhe
•Tutkinnot
•Asuinliitot
•Työssäkäynti
•Jaksotiedot
EDUC Koulutus
•Oppilasvalinnat
•Opiskelijat
•Tutkinnot
FIRM Yritystoiminta
•Liikevaihto
•Talouden tunnusluvut
•Konkurssit
•Teollisuus-tuotanto
•Tutkimus ja
kehittäminen
•Kansainväliset
arvoketjut
FLOWN Omistajuus
•Osakkaiden tiedot
•Yhtiömiestiedot
•Osinkotiedot
SES Palkkarakenne
•Palkkarakennetiedot
•Harmonisoidut
palkkarakennetiedot
TAX Tulorekisteri
•Palkat ja muut tulot
•Eläkkeet ja muut
etuudet
INFRA Sijaintitiedot
• Asukkaat
rakennuksittain
Muiden organisaatioiden
tiedot
• Työnvälityspalvelutiedot
• Ulkomaankauppa
• Ajoneuvotiedot
• Ylioppilastutkintotiedot
FIONA:n käyttömäärien kehitys 2011−2022
20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
9
24 35
53
78
110
141
163
196
219
197
229
267
0 0
104
148
193
316
363
466
584
659
785
896
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Etäkäyttöhankkeet Käyttäjät
2/3 hankkeista käytössä vähintään 1 valmisaineisto (2020). Hankkeilla keskimäärin 14 valmisaineistoa (2023).
Toimitusmäärät aineistotyypeittäin 2017-2022
20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
10
80
39
106
53
47
86
58 58
103
38
67
133
45
56
88
49
55 53
0
20
40
60
80
100
120
140
Räätälöidyt aineistot (etäkäyttö) Valmisaineistot Luovutettavat aineistot (kuolemansyyt, tunnisteelliset
ja palveluaineistot*)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
* Palveluaineistojen tietoja ei vuosilta 2017-2019
Valmisaineistojen kehitys
1990:
Henkilö-
otosaineisto-
jen luovutus
tutkijoille
2000:
Yritysaineistojen
tutkimus-
laboratorio
2010: Keskitetyt
tutkijapalvelut ja
FIONA-etäkäyttö
2015: TAIKA-
katalogi ja
valmisaineisto-
moduulit
2020:
Tilannehuone,
datahuone ja
nopeat rekisteri-
aineistot
20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
11
Valmisaineisto-
kirjaston
kehittäminen
Rekisterit käyttöön Datahuoneessa
• Datahuone
- Tehtävänä tuottaa valtioneuvostolle ja eri ministeriöille rekisteritietoja hyödyntäen nopeatempoista analyysiä
tietopohjaista päätöksentekoa varten.
- VATT:n yksikkönä toimiva Datahuone syntyi yhteistyössä Helsinki GSE:n ja Tilastokeskuksen kanssa aiempien korona-
ajan Talouden tilannehuone -kokemusten pohjalta.
- Datahuonepilotti kestää vuoden 2025 loppuun.
• Aineistot
- Tilannehuoneen avulla tutkimuskäyttöön saatiin mm. laaja tulorekisteriaineisto ja Datahuoneessa työtä kattavien
rekisteriaineistojen käyttöön saamiseksi jatketaan.
- Uusia ajantasaisempia aineistolähteitä on jo otettu käyttöön ml. väestön muutostiedot, sähkönkäyttötiedot, lomautus-,
ulosotto- ja kiinteistöverotustietoja. Tulossa mm. Koski-koulutustiedot ja rakentamisen tietoja.
- Aineistoja on tarkoitus koota valmisaineistoiksi valmisaineistokirjaston kehittämisen yhteydessä (VALMA-projekti).
• Infrastruktuuri
- Datahuoneen tarpeisiin tehdään rahoituksen puitteissa infrastruktuurikehittämistä, joka tulee hyödyttämään myös
muita tutkijoita mm. sujuvampien käyttölupa- ja aineistoprosessien kehittämisen kautta.
- Aineistotarpeiden erilaisuus ja erirytmisyys haastavat Datahuoneen aineistohankintaa suhteessa tilastotuotantoon.
20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
12
Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
20.9.2023
13
Mahdollisia uusia valmisaineistoja
20.9.2023
14
Väestö
•Tulo- ja etuustiedot
•Rikos- ja oikeustiedot
•Velkatiedot
•Ulosottotiedot
•Vaalitiedot
•Väestön ennakkotiedot
Koulutus
•Arvosanatiedot
•Opiskelijavalinnat
•Varhaiskasvatus
•Korkeakoulujen hakurekisteri
Yritystoiminta
•Arvo-osuusrekisteri
•Micro Data Linking -yritystietokanta
(Pohjoismaat)
•Yritysjärjestelyt
•Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa
•Maatilarekisteri
Energia ja ympäristö
•Sähkön käyttö
•Kasvihuonekaasujen inventaario
•Teollisuuden energiankäyttö
Sijainti- ja rakennustiedot
•Rakennusluvat
•Kiinteistövero
•Kiinteistöjen kaupparekisteri
•Kiinteistörekisteri
•Osakehuoneistorekisteri
Muiden organisaatioiden tietoja
•Migrin oleskelulupatiedot
•Verohallinnon tiedot
•Puolustusvoimien PK-testit
•Suomen Pankin aineistot
•ORK:n aineistot
•KELA:n aineistot
Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
Tyytyväisyys aineistoihin
20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
15
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
2022
Aineistojen hyödyllisyys 2023
2022
Valmisaineistojen kuvaukset 2023
2022
Valmisaineistovalikoiman laajuus ja sisältö 2023
erittäin hyvä melko hyvä kohtuullinen melko huono erittäin huono
2023: N = 303
2022: N = 311
EOS-vastaukset poistettu graafeilta
Lämmin kiitos
yhteistyöstä!
Tutkijapalvelut@stat.fi
20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
16
1 sur 16

Recommandé

29.3.2023 Ajankohtaista tutkijapalveluissa, Tilastokeskus par
29.3.2023 Ajankohtaista tutkijapalveluissa, Tilastokeskus29.3.2023 Ajankohtaista tutkijapalveluissa, Tilastokeskus
29.3.2023 Ajankohtaista tutkijapalveluissa, TilastokeskusTilastokeskus
8 vues11 diapositives
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri par
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSitra / Hyvinvointi
525 vues23 diapositives
Julkisen hallinnon tiedonhallinta myllerryksessä par
Julkisen hallinnon tiedonhallinta myllerryksessäJulkisen hallinnon tiedonhallinta myllerryksessä
Julkisen hallinnon tiedonhallinta myllerryksessäAffecto
644 vues11 diapositives
Ajankohtaisia uudistuksia tutkijapalveluissa, Jussi Heino par
Ajankohtaisia uudistuksia tutkijapalveluissa, Jussi HeinoAjankohtaisia uudistuksia tutkijapalveluissa, Jussi Heino
Ajankohtaisia uudistuksia tutkijapalveluissa, Jussi HeinoTilastokeskus
460 vues19 diapositives
STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant... par
STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant...STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant...
STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurant...THL
1.5K vues9 diapositives
STM digi open 6.11. sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön arkkiteh... par
STM digi open 6.11. sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön arkkiteh...STM digi open 6.11. sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön arkkiteh...
STM digi open 6.11. sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön arkkiteh...STM DigiOpen
137 vues16 diapositives

Contenu connexe

Similaire à 20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille

Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ... par
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...THL
299 vues27 diapositives
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö 26102017 par
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö 26102017Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö 26102017
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö 26102017Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
11.9K vues16 diapositives
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt par
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nytKansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nytSitra / Hyvinvointi
1.4K vues15 diapositives
Sote-tiedon toisisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri par
Sote-tiedon toisisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSote-tiedon toisisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toisisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
72 vues12 diapositives
Johnson tilastokeskuksen tutkijapalveluiden esitys par
Johnson tilastokeskuksen tutkijapalveluiden esitysJohnson tilastokeskuksen tutkijapalveluiden esitys
Johnson tilastokeskuksen tutkijapalveluiden esitysMaa- ja metsätalousministeriö
69 vues14 diapositives
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessä par
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessäMenestyksen elementtejä etsimässä - yhdessä
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessäSitra / Hyvinvointi
414 vues12 diapositives

Similaire à 20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille(20)

Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ... par THL
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
THL299 vues
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt par Sitra / Hyvinvointi
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nytKansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Tutkijapalveluiden ajankohtaista, Jussi Heino par Tilastokeskus
Tutkijapalveluiden ajankohtaista, Jussi HeinoTutkijapalveluiden ajankohtaista, Jussi Heino
Tutkijapalveluiden ajankohtaista, Jussi Heino
Tilastokeskus471 vues
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto par THL
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
THL942 vues
Tilastokeskus-päivä 30.8.2016 par Tilastokeskus
Tilastokeskus-päivä 30.8.2016Tilastokeskus-päivä 30.8.2016
Tilastokeskus-päivä 30.8.2016
Tilastokeskus269 vues
Datahub-infotilaisuus 31.5.2016 par Fingrid Oyj
Datahub-infotilaisuus 31.5.2016Datahub-infotilaisuus 31.5.2016
Datahub-infotilaisuus 31.5.2016
Fingrid Oyj1.1K vues
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme par Mindtrek
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Mindtrek88 vues
Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kau... par Tilastokeskus
Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kau...Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kau...
Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kau...
Tilastokeskus416 vues
Valmistautuminen rakenteiseen tallentamiseen ja määräys asiakirjoista par THL
Valmistautuminen rakenteiseen tallentamiseen ja määräys asiakirjoistaValmistautuminen rakenteiseen tallentamiseen ja määräys asiakirjoista
Valmistautuminen rakenteiseen tallentamiseen ja määräys asiakirjoista
THL171 vues
FMAS-hankekokonaisuuden esittely, Jussi Heino par Tilastokeskus
FMAS-hankekokonaisuuden esittely, Jussi HeinoFMAS-hankekokonaisuuden esittely, Jussi Heino
FMAS-hankekokonaisuuden esittely, Jussi Heino
Tilastokeskus581 vues

Plus de Tilastokeskus

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 vues14 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 vues21 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
4 vues10 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
6 vues8 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
8 vues14 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
10 vues11 diapositives

Plus de Tilastokeskus(20)

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus4 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus6 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus8 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus10 vues
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom... par Tilastokeskus
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
Tilastokeskus30 vues
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn... par Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Tilastokeskus45 vues
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus94 vues
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast... par Tilastokeskus
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Tilastokeskus8 vues
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Tilastokeskus11 vues
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto... par Tilastokeskus
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Tilastokeskus20 vues
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk... par Tilastokeskus
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastokeskus19 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Tilastokeskus68 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Tilastokeskus4 vues
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R... par Tilastokeskus
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Tilastokeskus67 vues
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu... par Tilastokeskus
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Tilastokeskus43 vues
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus22 vues
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär... par Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Tilastokeskus18 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Tilastokeskus4 vues

20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille

 • 2. Uutispoimintoja 2 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi 20.9.2023 Tutkijoiden julkaisuja: https://www.stat.fi/static/media/uploads/tup/mikroaineistot/julkaisut.pdf
 • 3. Valmisaineisto-konsepti • Valmisaineistot ovat jatkuvasti ylläpidettäviä, valmiiksi kuvattuja teemoittaisia kokonaisuuksia yksikkötason kokonaisaineistoista. • Keskeistä tietojen yhdisteltävyys. Aineistot yhdistyvät yhdenmukaisesti suojatuilla tunnuksilla, esim. yritys-, henkilö-, rakennus- tai asuntotunnus. • Valmisaineistot saa käyttöön nopeasti. Tiedot saadaan päivitettyä kaikille käyttäjille yhtäaikaisesti. • Käsittely tietoturvallisessa etäkäyttöympäristössä. • Tulosten vertailtavuus ja toistettavuus on parempaa. Pitkät aikasarjat säilyvät tallessa. • Hinnoittelu on edullista ja ennalta määriteltyä. 20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi 3 FOLK EDUC INFRA TAX FIRM
 • 4. Valmisaineistojen kehitys 1990: Henkilö- otosaineisto- jen luovutus tutkijoille 2000: Yritysaineistojen tutkimus- laboratorio 2010: Keskitetyt tutkijapalvelut ja FIONA-etäkäyttö 20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi 4 2023
 • 5. Mikroaineistojen tutkimuskäytön alkuajat • Yhteistyö tutkijoiden kanssa ollut keskeisessä roolissa alusta lähtien • Tilastokeskuksen asiantuntijoiden rooli tärkeä aineistojen tuottamisessa, dokumentoinnissa ja tulkinnassa • Henkilöaineistojen luovutuksia jo 1990-luvulla käyttötarkoitukseen räätälöityinä otoksina • Yritysaineistot saatiin käyttöön 2000-luvun alussa tutkimuslaboratorion myötä Tilastokeskuksen tiloissa • Ensimmäiset valmiiksi muodostetut tutkimusaineistot: - EKSY-aineisto väestölaskennasta ja kuolemansyytiedoista - Palapeli-aineisto (pariskunnat, lapset, perheet ja elinolot) - Työssäkäyntitilaston ja väestölaskennan pitkittäistiedostot - Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuusaineisto - FLEED yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto - Tilinpäätös- ja T&K-paneeliaineistot, yritystukitietokanta • 2008−2010 Etäkäyttöjärjestelmän pystyttäminen ja tutkijapalveluiden keskittäminen 20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi 5
 • 6. Kehitystä uudistusten ja yhteistyön kautta Laki- uudistukset • 2013 Tilastolain muutos • 2023 uusittu laki Tilastokeskuksesta Organisaatio- uudistukset • Hyvä tutkijapalvelu toimintastrategiaan • Yhden luukun periaate • Uusi tiimirakenne Projektityö • Suomen Akatemian tutkimusinfran tiekartalle (FIRI) • FMAS-kansallinen tutkijapalvelu • SITRA:n ISAACUS • NORDMAN-hanke Asiakasyhteistyö • Yliopistot ja verkostot • Rekisteriviranomais- yhteistyö • Lainatutkijat ja tutkimusyhteistyö 20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi 6
 • 7. Keskeiset lakimuutokset • Tilastolain muutos 2013 • Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö. • Uutena tarkoituksena on edistää tilastotarkoituksia varten kerättyjen tietojen käyttöä tieteellisissä tutkimuksissa ja yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä. • Käyttölupamenettelyllä voidaan antaa käyttöoikeus tieteelliseen tutkimukseen ja tilastollisiin selvityksiin siten, että suora tunnistaminen ei ole mahdollista. -> Siirtyminen anonymisoinnista pseudonymisointiin. • Käyttöoikeus annetaan vain tutkimuksen kannalta tarpeellisiin tietoihin (tilastolaki, henkilötietolaki). • EU:n tietosuoja-asetus GDPR 2018 • Tietojen minimointiperiaate vaikutti aineistomoduulien pilkkomiseen. • Muutokset lakiin tilastokeskuksesta 1.3.2023 - Tutkija- ja aineistopalvelu Tilastokeskuksen tehtäväksi tilastotuotannon rinnalle. Muutos selkiyttää Tilastokeskuksen tietosuojaoikeudellista roolia rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä tutkijapalvelun tarjoamisen eri vaiheissa. - Oikeus ottaa vastaan, käsitellä ja säilyttää aineistoja valmisaineistojen muodostamista varten. - Tietoja tilastotarkoituksiin vastaanotetuista hallinnollista rekistereistä voidaan toimittaa perusteltuun tarpeeseen jo ennen kuin tilasto on julkaistu. 20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi 7
 • 8. Valmisaineistovalikoima laajenee • FOLK-henkilömoduulit syntyvät projektityönä: perustietomoduuli ja ilmiöaluemoduulit käyttötarpeen mukaan • Harmonisoitu palkkarakenneaineisto, josta on tehty selvityksiä ministeriöille • Koulutustietoja saadaan käyttöön lainatutkijan avulla • Yritysten kansainvälistymisestä ja omistajista tietoa tutkijoille • Muiden organisaatioiden kanssa käydään valmisaineistoneuvotteluja: TEM, KEHA, TRAFICOM, TULLI, OPH, YTL, LUKE • TAIKA-tutkimusaineistokatalogin kehittäminen (taika.stat.fi) 20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi 8 FOLK Väestö •Tulot •Koulutus •Perhe •Tutkinnot •Asuinliitot •Työssäkäynti •Jaksotiedot EDUC Koulutus •Oppilasvalinnat •Opiskelijat •Tutkinnot FIRM Yritystoiminta •Liikevaihto •Talouden tunnusluvut •Konkurssit •Teollisuus-tuotanto •Tutkimus ja kehittäminen •Kansainväliset arvoketjut FLOWN Omistajuus •Osakkaiden tiedot •Yhtiömiestiedot •Osinkotiedot SES Palkkarakenne •Palkkarakennetiedot •Harmonisoidut palkkarakennetiedot TAX Tulorekisteri •Palkat ja muut tulot •Eläkkeet ja muut etuudet INFRA Sijaintitiedot • Asukkaat rakennuksittain Muiden organisaatioiden tiedot • Työnvälityspalvelutiedot • Ulkomaankauppa • Ajoneuvotiedot • Ylioppilastutkintotiedot
 • 9. FIONA:n käyttömäärien kehitys 2011−2022 20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi 9 24 35 53 78 110 141 163 196 219 197 229 267 0 0 104 148 193 316 363 466 584 659 785 896 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Etäkäyttöhankkeet Käyttäjät 2/3 hankkeista käytössä vähintään 1 valmisaineisto (2020). Hankkeilla keskimäärin 14 valmisaineistoa (2023).
 • 10. Toimitusmäärät aineistotyypeittäin 2017-2022 20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi 10 80 39 106 53 47 86 58 58 103 38 67 133 45 56 88 49 55 53 0 20 40 60 80 100 120 140 Räätälöidyt aineistot (etäkäyttö) Valmisaineistot Luovutettavat aineistot (kuolemansyyt, tunnisteelliset ja palveluaineistot*) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 * Palveluaineistojen tietoja ei vuosilta 2017-2019
 • 11. Valmisaineistojen kehitys 1990: Henkilö- otosaineisto- jen luovutus tutkijoille 2000: Yritysaineistojen tutkimus- laboratorio 2010: Keskitetyt tutkijapalvelut ja FIONA-etäkäyttö 2015: TAIKA- katalogi ja valmisaineisto- moduulit 2020: Tilannehuone, datahuone ja nopeat rekisteri- aineistot 20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi 11 Valmisaineisto- kirjaston kehittäminen
 • 12. Rekisterit käyttöön Datahuoneessa • Datahuone - Tehtävänä tuottaa valtioneuvostolle ja eri ministeriöille rekisteritietoja hyödyntäen nopeatempoista analyysiä tietopohjaista päätöksentekoa varten. - VATT:n yksikkönä toimiva Datahuone syntyi yhteistyössä Helsinki GSE:n ja Tilastokeskuksen kanssa aiempien korona- ajan Talouden tilannehuone -kokemusten pohjalta. - Datahuonepilotti kestää vuoden 2025 loppuun. • Aineistot - Tilannehuoneen avulla tutkimuskäyttöön saatiin mm. laaja tulorekisteriaineisto ja Datahuoneessa työtä kattavien rekisteriaineistojen käyttöön saamiseksi jatketaan. - Uusia ajantasaisempia aineistolähteitä on jo otettu käyttöön ml. väestön muutostiedot, sähkönkäyttötiedot, lomautus-, ulosotto- ja kiinteistöverotustietoja. Tulossa mm. Koski-koulutustiedot ja rakentamisen tietoja. - Aineistoja on tarkoitus koota valmisaineistoiksi valmisaineistokirjaston kehittämisen yhteydessä (VALMA-projekti). • Infrastruktuuri - Datahuoneen tarpeisiin tehdään rahoituksen puitteissa infrastruktuurikehittämistä, joka tulee hyödyttämään myös muita tutkijoita mm. sujuvampien käyttölupa- ja aineistoprosessien kehittämisen kautta. - Aineistotarpeiden erilaisuus ja erirytmisyys haastavat Datahuoneen aineistohankintaa suhteessa tilastotuotantoon. 20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi 12
 • 14. Mahdollisia uusia valmisaineistoja 20.9.2023 14 Väestö •Tulo- ja etuustiedot •Rikos- ja oikeustiedot •Velkatiedot •Ulosottotiedot •Vaalitiedot •Väestön ennakkotiedot Koulutus •Arvosanatiedot •Opiskelijavalinnat •Varhaiskasvatus •Korkeakoulujen hakurekisteri Yritystoiminta •Arvo-osuusrekisteri •Micro Data Linking -yritystietokanta (Pohjoismaat) •Yritysjärjestelyt •Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa •Maatilarekisteri Energia ja ympäristö •Sähkön käyttö •Kasvihuonekaasujen inventaario •Teollisuuden energiankäyttö Sijainti- ja rakennustiedot •Rakennusluvat •Kiinteistövero •Kiinteistöjen kaupparekisteri •Kiinteistörekisteri •Osakehuoneistorekisteri Muiden organisaatioiden tietoja •Migrin oleskelulupatiedot •Verohallinnon tiedot •Puolustusvoimien PK-testit •Suomen Pankin aineistot •ORK:n aineistot •KELA:n aineistot Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi
 • 15. Tyytyväisyys aineistoihin 20.9.2023 Tilastokeskus | satu.nurmi@stat.fi 15 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2022 Aineistojen hyödyllisyys 2023 2022 Valmisaineistojen kuvaukset 2023 2022 Valmisaineistovalikoiman laajuus ja sisältö 2023 erittäin hyvä melko hyvä kohtuullinen melko huono erittäin huono 2023: N = 303 2022: N = 311 EOS-vastaukset poistettu graafeilta