Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Lyderių laikas(20)

Publicité

Konsultantų rengimo, konsultavimo modelio kūrimo ir įgyvendinimo veiklų pristatymas

 1. Projektas “Lyderių laikas 2” Konsultavimo komponentas Konsultavimas(is) - reikšminga švietimo lyderystės veikla – KAS? KODĖL? KAIP? Konsultantų rengimo bei konsultavimo modelio kūrimo ir įgyvendinimo veiklų pristatymas 2014 balandžio 9 d. Švietimo ir mokslo ministerija
 2. Susitikimo tikslai  Pristatyti Švietimo lyderystės konsultavimo(si) vietą projekte „Lyderių laikas 2“  Pristatyti ŠL konsultantų tapsmo kelią  Supažindinti su rengiamais dokumentais, skirtais institucionalizuoti konsultavimą(si)  Pristatyti tolesnius žingsnius įtvirtinant konsultavimą(si) kaip naudingą ugdymo tobulinimo įrankį.
 3. Kokį lyderį ugdome? Švietimo lyderis – atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį į mokymo ir mokymosi kokybę.
 4. Kertinės sąvokos Sisteminė lyderystė Lyderystė vardan mokymosi
 5. Bendras darbas siekiant rezultato Mokymasiskartusu kitais Naujų (išmoktų) dalykų pritaikymas Dalyvavimas Mokymasis Rezultatas Lyderystės modelis Efektyvus bendras mokymasis Efektyvus pritaikymas Efektyvi bendra veikla LYDERYSTĖ
 6. Formaliosios studijos Konsultavimas/ konsultantų rengimas Neformaliosios studijos Longitudinis tyrimas Politikos analizė, teisės aktų rengimas Lyderių patirties dokumentavimas Švietimo lyderio asmeninė transformacija
 7. Neformaliosios studijos Konsultavimas/ konsultantų rengimas Formaliosios studijos Longitudinis tyrimas Politikos analizė, teisės aktų rengimas Lyderių patirties dokumentavimas Švietimo lyderio asmeninė transformacija Konsultavimo(si) komponentas LL2 veiklose
 8. LL2 įgyvendinimo strategijos
 9. Konsultavimo(si) vizija* Konsultavimas(is) – partneryste ir abipusiu sutarimu grįsta pagalba norintiems tobulėti – tiek nuo gero prie puikaus, tiek susiduriantiems su sunkumais. * Iš „Lyderių laikas“ konsultavimo modelio aprašo
 10.  Iš daugiau nei 300 kandidatų 52 programos dalyviai  Jie visi: - baigė bendrąją konsultantų rengimo programą - po vieną specializuotą programą iš 5 - atliko 3 dalių praktiką: individuali konsultacija neformaliosios programos dalyviams; praktika savivaldybėje; individualaus konsultavimo projekto įgyvendinimas.  46 konsultantai buvo sertifikuoti (2014 04 24 - papildoma konsultantų sertifikavimo sesija). Švietimo lyderystės konsultantų parengimas
 11. Bendroji konsultantų mokymo programa 168 valandos, iš jų - 126 val. kontaktinės, 22 val. - savarankiškam darbui, 20 val. praktika Specializuotos konsultantų mokymo programos 60 val., iš kurių 40 val. - kontaktinės, 20 val. - savarankiškam darbui bei praktikai 3 moduliai: Konsultavimo teorija ir praktika. Konsultanto kompetencijos; Konsultavimas virtualioje erdvėje; Konsultavimas ir lyderystė. 5 programos 1. Strateginis valdymas; 2. Finansų valdymas; 3. Personalo valdymas; 4. Viešieji ryšiai ir socialinis dialogas; 5. Ugdymo proceso vadyba Konsultantų mokymo programos
 12. Siūlomos naujos programos konsultantų mokymuisi BENDROJI KONSULTANTŲ RENGIMO PROGRAMA 1. Ugdomieji pokalbiai Specializuota programa STRAREGINIS VALDYMAS 2. Į mokymosi pažangą orientuotas strateginis valdymas 3. Duomenimis grįstas sprendimų priėmimas skirtinguose lygmenyse Specializuota programa FINANSŲ VALDYMAS 4. Bendruomenės įtraukimas į išteklių valdymą Specializuota programa PERSONALO VALDYMAS 5. Pasidalinta lyderystė ir bendradarbiavimo strategijos Specializuota programa VIEŠIEJI RYŠIAI IR SOCIALINIS DIALOGAS 6. Tėvų konsultavimas bei įtraukimas 7. IT karta mokykloje, iššūkiai ir galimybės Specializuota programa UGDYMO PROCESO VADYBA 8. Darbo su skirtingų poreikių mokiniais ypatumai 9. Visuminis požiūris į kompetencijų ugdymą mokykloje
 13. Švietimo lyderystės konsultantų tapsmas
 14. Ko siekiam (vizija) Kas svarbu (vertybės) Konsultavimo(si) procesas Konsultantų parengimas Konsultantų kompetencija Atranka Reputacija Paklausa Švietimo lyderystės konsultavimas(is) – kas padaryta Teisinė bazė Pasiūla Konsultavimas(is) (kaip jį suprantam) Sertifikavimas Projektai Institucionalizavimas Bendroji programa Specializuotos programos Praktika Praktika
 15. Švietimo lyderystės konsultanto kompetencijos Asmeninės kompetencijos: Sisteminis mąstymas Mokėjimas mokytis Asmeninis efektyvumas Emocinė kompetencija Iniciatyva ir kūrybiškumas Tarpasmeninės: Bendradarbiavimas Bendravimas Gebėjimas motyvuoti Pasitikėjimo atmosferos kūrimas Tolerancija Profesinės :  Konsultavimo  Andragoginė  Dalykinė - vadybinė
 16. Konsultavimo procesas Sutarties sudaryma s Tyrimas GR, analizė ir sprendimas Veiklos planavimas Monitorin- gas
 17. 17
 18. Ekspertinio ir procesinio konsultavimo santykis Konsultantas „žino“ sprendimą Konsultantas atsako už sprendimą VEIKIMO BŪDAS ATSAKOMYBĖ VERTĖ Branda neperduodama per „žinią“, ji įvyksta per procesą. Konsultantas žino, kaip ieškoti sprendimų EKSPERTINISPROCESINIS Konsultantas atsako už procesą, Klientas- už sprendimą ir įgyvendinimą Problemos sprendimas + gebėjimas ieškoti sprendimų Vienkartinė (ne) taikli, (ne) priimta pagalba
 19. 19
 20. Kokias konsultantų rengimo programos galimybes matome 1. Konsultavimo modelis 2. Bendroji konsultantų rengimo programa (programos aprašas, programos įgyvendinimas) 3. Specializuotos konsultantų mokymosi programos (programų aprašai, programų įgyvendinimas) 4. Sertifikuoti švietimo lyderystės konsultantai
 21. Klausimai, į kuriuos dar reikia atsakyti  Kaip geriausiai atliepti į šiandieninę situaciją Šiandienos poreikis konsultavimui(si) mokyklose – yra, tačiau nėra schemos, tradicijos, finansavimo...  Konsultavimo(si) paklausa – kaip ją formuoti?  Ryšys su kitais projektais. Kaip juos stiprinti, apjungti jėgas, vieniems kitus papildyti?  Finansavimo modelis. Ypač – “pagalbos subjektui” finansavimo schema.  ...
 22. Švietimo konsultanto veiklą ir statusą reglamentuojantys dokumentai 22
 23. LL2 konsultavimo idėjų poveikis  Konsultavimo samprata  Konsultantas profesionalas  Konsultanto tapsmas: mokymasis, praktika, konsultavimo kompetencijų pripažinimas  Konsultantų sertifikavimas:  Konsultavimo praktikos sklaida  Konsultavimasis kaip tobulėjimo kelias
 24. Sąlygos konsultavimosi veiklai – tobulinimosi paskatos
 25. Konsultavimasis – pridėtinės vertės kūrimas Į pažangą orientuotos organizacijos kultūros kūrimas ir sklaida visuose lygmenyse : Mokyklos lygmuo: Geros mokyklos nominacija; Mokyklų pažangos fondas Mokyklų vidinio ir išorinio vertinimo rodiklių siejimas su konsultavimusi; Įvairios paskatos konsultuotis. Tobulėja ne tik mokykla: visos švietimo organizacijos eina pažangos keliu
 26. Konsultavimasis – pridėtinės vertės kūrimas • Juridinis konsultavimosi kaip asmenų ir organizacijų profesinio tobulinimosi formos įteisinimas, finansinis skatinimas; • Parengtų konsultantų į(si)traukimas į nacionalinio bei savivaldybės lygmens ir mokyklų projektų kūrimą bei įgyvendinimą; • Vertingos konsultavimo patirties kaupimas ir skaida
 27. Konsultuotis – tai ne tik kalbėti ir klausytis
 28. Konsultuoti(s)Konsultuoti(s) – tai veikti– tai veikti bendraibendrai siekiantsiekiant bendro tikslobendro tikslo
 29. Jūsų klausimai
 30. Konsultavimosi kultūra švietime – kurkime, puoselėkime ją
 31. Ačiū !

Notes de l'éditeur

 1. Nežinau, į kurią pusę turi būti dedamas akcentas pavadinime. Parašiau ką sugalvojusi, bet palieku Jums
 2. Prirašiau visko daug – mėtykit, koreguokit
 3. Nežinau, ar čia bendrai imti konsultavimą, ar jau eiti prie konsultantų konkrečiai Čia bus vieta paminėti daug ką: Visus etapus, kurie jau nužygiuoti, ir kurie dar laukia, Ką reikia padaryti konsultantams, ką – mums (projekto rėmuose), ką – švietimo bendruomenė turi padaryti kaip „namų darbus“, kad tokie konsultantai būtų jiems naudingi.
 4. Solveiga, surašėme su Audrium turinį, bet susimaketavimą/spalvas/animavimą pasidaryk, kaip tau patinka. Komentarai: Konsultantas „žino“ sprendimą – pakomentuoti ribotumą svetimos patirties (ne) taikli, (ne) priimta pagalba – pakomentuoti, kad gali būti visokie deriniai, gali būti ir taikli ir priimta ir tada viskas OK, bet gali būti ir kitaip. Netaikli, nes svetima patirtis nebūtinai tiks, nepriimta – apie gynybiškumą ir pan. procesus Komentuojant žino kaip ieškoti sprendimų langelį – pasakyti, kad procesinis konsultantas yra proceso/metodų žinovas ir tuo dalinasi ir moko, be to, jis gali būti ir turinio žinovas (teorinės žinios, jo įžvalgos, gerosios praktikos iš kitų organizacijų), tik tą turinį jis pateikia ne kaip sprendimą, o kaip žaliavą darbui. Komentuojant pasidalintos atsakomybės langelį, pasakoti, kaip klientas dirba ir ieškant tikrosios problemos formuluotės, ir analizuojant situaciją, ir svarstant, lyginant sprendimus, ir kuriant veiklos planus – ir kaip nuo to sprendimas tampa taiklesnis, savas ir pan.
 5. Man ne visai aišku, kas turima galvoje „mes“ ir kam galime siūlyti...
 6. Čia palikau klausimus ir pirmosios viešos konsultacijos I-me projekto etape apie rengiamą modelį kur darėm. Kai kas visai tinka...
 7. Čia gal pabaigai... Pašokiruoti 
Publicité