Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(15)

Publicité

Dernier(20)

Work2

 1.  ความหมายของอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต (Internet) นั้นย่อมาจากคาว่า “International network” หรือ “Inter Connection network” ซึ่งหมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสื่อสาร และการ แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน โดยอาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการ เชื่อมโยงเดียวกัน นั่นก็คือ TCP/IP Protocol ซึ่งเป็นข้อกาหนดวิธีการ ติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ซึ่งโปรโตคอลนี้จะช่วยให้ คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันสามารถติดต่อถึงกันได้
 2.  การที่มีระบบอินเตอร์เน็ต ทาให้สามารถเคลื่อนย้ายข่าวสารข้อมูลจากที่หนึ่งไปยัง อีกที่หนึ่งได้ โดยไม่จากัดระยะทาง ส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ ทั้งข้อความตัวหนังสือ ภาพ และ เสียง โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่าย อินเตอร์เน็ตนับเป็นอภิระบบเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่มาก มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายล้าน เครื่องทั่วโลกเชื่อมต่อกับระบบ ทาให้คนในโลกทุกชาติทุกภาษาสามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้ โดยไม่ต้องเดินทางไป โลกทั้งโลกเปรียบเสมือนเป็นบ้านหนึ่งที่ ทุกคนในบ้านสามารถพูดคุยกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย แต่ เกิดประโยชน์ต่อสังคมโลกปัจจุบันมาก
 3.  1. การเชื่อมต่อแบบ Dial Up เป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เคยได้รับความ นิยมในยุคแรก ๆ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บุคคล กับสายโทรศัพท์บ้านที่เป็นสาย ตรงต่อเชื่อมเข้ากับโมเด็ม (Modem) ก็สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ผู้ใช้
 4.  บริการอินเตอร์เน็ตต้องทาการติดต่อกับผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน โดยผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจะกาหนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) มาให้เพื่อเข้าใช้บริการ อินเตอร์เน็ต ข้อดี ของการเชื่อมต่อแบบ Dial Up คือ อุปกรณ์มีราคาถูก การ ติดตั้งง่าย การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทาได้ง่าย ข้อเสีย คืออัตราการรับส่งข้อมูล ค่อนข้างต่าเพียงไม่เกิน 56 kbit (กิโลบิต) ต่อวินาที
 5.  2. การเชื่อมต่อแบบ ISDN(Internet Services Digital Network) เป็นการเชื่อมต่อที่คล้ายกับแบบ Dial Up เพราะต้องใช้ โทรศัพท์และโมเด็มในการเชื่อมต่อ ต่างกันตรงที่ระบบโทรศัพท์เป็นระบบความเร็ว สูงที่ใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอล (Digital) และต้องใช้โมเด็มแบบ ISDN Modem ในการเชื่อมต่อ ดังนั้นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ ISDN จะต้องคานึงถึงสิ่งเหล่านี้ คือ –ต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
 6.  (ISP) ที่ให้บริการการเชื่อมต่อแบบ ISDN -การเชื่อมต่อต้องใช้ ISDN Modem ในการเชื่อมต่อ -ต้องตรวจสอบว่าสถานที่ที่จะใช้บริการนี้ อยู่ใน อาณาเขตที่ใช้บริการ ISDN ได้หรือไม่ ข้อดี คือไม่มีสัญญาณรบกวน มีความเร็ว สูง และยังคงสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อพูดคุยไปได้พร้อม ๆ กับการเล่นอินเตอร์เน็ต ข้อเสีย คือมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าระบบ Dial-Up
 7.  3. การเชื่อมต่อแบบ DSL(Digital Subscriber Line) เป็น เทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยใช้สายโทรศัพท์ธรรมดา ที่ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตและพูดผ่านสายโทรศัพท์ปกติได้ในเวลาเดียวกัน สิ่งที่ต้อง คานึงถึงในการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบ DSL ก็คือ -ต้องตรวจสอบว่า สถานที่ที่ติดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการระบบโทรศัพท์
 8.  แบบ DSL หรือไม่ -บัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในแบบ DSL -การเชื่อมต่อต้องใช้ DSL Modem ในการเชื่อมต่อ -ต้องติดตั้ง Ethernet Adapter Card หรือ Lan Card ไว้ที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย ข้อดี คือมีความเร็วสูงกว่าแบบ Dial-Up และ ISDN ข้อเสีย คือไม่สามารถระบุความเร็วที่แน่นอนได้
 9.  4. การเชื่อมต่อแบบ Cable เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผ่านสายสื่อสาร เดียวกับ Cable TV จึงทาให้เราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กับ การดูทีวีได้ โดยต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม คือ -ใช้ Cable Modem เพื่อ เชื่อมต่อ -ต้องติดตั้ง Ethernet Adapter Card
 10.  หรือ Lan Card ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย ข้อดี คือถ้ามีสายเคเบิลทีวีอยู่แล้ว สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยเพิ่มอุปกรณ์ Cable Modem ก็สามารถเชื่อมต่อได้ ข้อเสีย คือถ้ามีผู้ใช้เคเบิลในบริเวณ ใกล้เคียงมาก อาจทาให้การรับส่งข้อมูลช้าลง
 11.  5. การเชื่อมต่อแบบดาวเทียม (Satellites) เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มี ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ระบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเรียกว่า Direct Broadcast Satellites หรือ DBS โดยผู้ใช้ต้องจัดหาอุปกรณ์ เพิ่มเติม คือ -จานดาวเทียมขนาด 18-21 นิ้ว เพื่อทาหน้าที่เป็น
 12.  ตัวรับสัญญาณจากดาวเทียม -ใช้ Modem เพื่อเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ข้อเสีย ของการเชื่อมต่อแบบดาวเทียม (Satellites) ได้แก่ -ต้องส่งผ่าน สายโทรศัพท์เหมือนแบบอื่น ๆ -ความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่ามากเมื่อเทียบกับ แบบอื่น ๆ –ค่าใช้จ่ายสูง
 13.  1.Apisit Pornsuwankul M.5/3 No.1  2.Thanthai Sungwong M.5/3 No.10  3.Tipok Longchit M.5/3 No.21
Publicité