Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
DOVOLÁNÍ 
AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář, http://www.aktp.cz
Dovolání 
 mimořádný opravný 
prostředek 
 upravený v zákoně č. 
99/1963 Sb., občanský 
soudní řád (dále jen 
„OSŘ“), ve...
Kdo může dovolání podat? 
 Dovolání může podat účastník předchozího řízení 
 Musí být zastoupen advokátem 
 Výjimky dle...
Kam se podává a kdo o dovolání 
rozhoduje? 
 K rozhodování o dovolání je příslušný 
Nejvyšší soud České republiky (§ 10a ...
Kdy je možné dovolání podat? 
 Dovolání je třeba podat dvou měsíců od doručení 
rozhodnutí odvolacího soudu, nikoliv od d...
Kolik stojí dovolání? 
Předpis: Soudní poplatky se odvíjejí dle 
 Řídí se zákonem o soudních 
poplatcích zákon č. 549/199...
Co můžete dovoláním napadnout? 
 Výlučně rozhodnutí odvolacího soudu 
 To má formu rozsudku nebo usnesení. 
 Pro podání...
Co musí být v dovolání uvedeno? 
 obecné náležitosti, 
 proti kterému rozhodnutí směřuje, 
 v jakém rozsahu se rozhodnu...
Co musí být v dovolání uvedeno? 
 Jelikož je napadané rozhodnutí v právní moci a 
může být vykonatelné, doporučuje se sou...
Kdy není přípustné? 
 a) ve věcech rodinných a nejedná-li se o manželské majetkové právo, 
 b) ve věcech upravených záko...
Dovolací řízení a rozhodnutí 
 Soud I. stupně zkontroluje, zda dovolání splňuje všechny náležitosti a zda 
je podáno ve l...
AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář 
http://www.aktp.cz 
tel: (+420 777 64 24 78), tomas.pavelec@aktp.cz
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář - Dovolání proti rozhodnutí

512 vues

Publié le

Máte nevyhovující rozhodnutí odvolacího soudu a zvažujete podat dovolání? Kdo, kdy, kde a jak může podat dovolání? Jaké jsou poplatky lhůty a náležitosti dovolání?

Publié dans : Droit
 • Soyez le premier à commenter

AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář - Dovolání proti rozhodnutí

 1. 1. DOVOLÁNÍ AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář, http://www.aktp.cz
 2. 2. Dovolání  mimořádný opravný prostředek  upravený v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), ve znění účinném od 1. ledna 2014
 3. 3. Kdo může dovolání podat?  Dovolání může podat účastník předchozího řízení  Musí být zastoupen advokátem  Výjimky dle ustanovení § 241 odst. 2 a 3 OSŘ  Advokát musí mít v této věci plnou moc a dovolání musí být advokátem podepsáno.  Účastník může také požádat soud o ustanovení advokáta.  Nemůže podat účastník, kterému odvolací soud v plném rozsahu vyhoví.
 4. 4. Kam se podává a kdo o dovolání rozhoduje?  K rozhodování o dovolání je příslušný Nejvyšší soud České republiky (§ 10a OSŘ)  podává se však u soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni (spisový soud)
 5. 5. Kdy je možné dovolání podat?  Dovolání je třeba podat dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu, nikoliv od data jeho vyhotovení odvolacím soudem.  Nestihne-li účastník v této lhůtě dovolání podat Nejvyšší soud jej jako opožděné odmítne.  Lhůtu nelze zkrátit ani prominout.
 6. 6. Kolik stojí dovolání? Předpis: Soudní poplatky se odvíjejí dle  Řídí se zákonem o soudních poplatcích zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.  Poplatková povinnost vzniká podáním dovolání.  Výjimečně, stanoví-li tak zákon o soudních poplatcích, se soudní poplatek za dovolání neplatí. předmětu dovolacího řízení:  a) peněžitá částka do 100.000,- Kč včetně, činí soudní poplatek 5.000,- Kč,  b) za každou nemovitou věc činí soudní poplatek 10.000.-Kč,  c) za každý obchodní závod nebo jeho organizační složku činí soudní poplatek 20.000.-Kč,  d) v ostatních věcech se platí 10.000,- Kč,  Za dovolání proti rozhodnutí, které není uvedeno výše, činí poplatek 2.000,- Kč.
 7. 7. Co můžete dovoláním napadnout?  Výlučně rozhodnutí odvolacího soudu  To má formu rozsudku nebo usnesení.  Pro podání dovolání je nezbytné, aby rozhodnutí, které je napadáno, bylo doručeno odvolacím soudem všem osobám a je tedy v právní moci a nelze proti němu uplatnit řádný opravný prostředek, např. odvolání.
 8. 8. Co musí být v dovolání uvedeno?  obecné náležitosti,  proti kterému rozhodnutí směřuje,  v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá  důvod dovolání a jeho přípustnost  čeho se dovolatel domáhá, například aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu nebo jej změnil.
 9. 9. Co musí být v dovolání uvedeno?  Jelikož je napadané rozhodnutí v právní moci a může být vykonatelné, doporučuje se současně při podání dovolání navrhnout Nejvyššímu soudu odložit vykonatelnost napadaného rozhodnutí.  Rovněž se doporučuje navrhnout odložit právní moc napadeného rozhodnutí a současně uvést, důvody, kvůli kterým je dovolatel závažně ohrožen ve svých právech.
 10. 10. Kdy není přípustné?  a) ve věcech rodinných a nejedná-li se o manželské majetkové právo,  b) ve věcech upravených zákonem o registrovaném partnerství,  c) proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy,  d) ve věcech odkladu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce,  e) proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost,  f) proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření, pořádkovém opatření, znalečném nebo tlumočném,  g) proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o žalobě z rušené držby.
 11. 11. Dovolací řízení a rozhodnutí  Soud I. stupně zkontroluje, zda dovolání splňuje všechny náležitosti a zda je podáno ve lhůtě a poté jej zašle Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud pak znovu zkoumá přípustnost dovolání.  Jestliže Nejvyšší soud dovolání ihned neodmítne, přezkoumá napadené rozhodnutí v napadaném rozsahu, a to zpravidla bez jednání. V dovolacím řízení pak rozhodne, zda:  dovolací řízení zastaví,  dovolání odmítne,  dovolání zamítne,  na základě dovolání rozhodnutí změní anebo  napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí odvolacímu soudu k pokračování v řízení.
 12. 12. AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář http://www.aktp.cz tel: (+420 777 64 24 78), tomas.pavelec@aktp.cz

×