Analiza kosztow i korzysci w projektach part 1 tomasz utkowski 2019

AKK – Analiza
Kosztów i Korzyści
Szkolenia non-profit – Krzywy Komin
Mgr inż. Tomasz Utkowski
koszty
korzyści
1
Na co bym wydał(a)
1 mln zł.
2
Aby się zwróciły jak najlepiej
(optymalnie).
Nie sztuką jest wydać pieniądze.
Sztuką jest wydać aby się zwróciły.
3
https://www.youtube.com/watch?v=OdJNH917Adg
Co widać i czego nie widać?
Prosta Ekonomia4
6 założeń analizy finansowej.
Główne założenia analizy finansowej to:
1. Założenia makroekonomiczne i podatkowe (otoczenie),
2. Przychody (źródła),
3. Koszty (np. kosztów eksploatacji i utrzymania),
4. Wielkość nakładów inwestycyjnych (sposób finansowania)
5. Harmonogram ich ponoszenia (przepływy pieniężne),
6. Źródła i koszty finansowania.
5
Najważniejsze zadanie
w zarządzaniu projektami?
6
Czy ten projekt przyczyni się
do realizacji CELU firmy?
7
CEL każdej firmy
Zarabiać
pieniądze:
teraz
i w przyszłości 8
Podstawy zarządzania projektem wg TOC
MANDARINE Project Partners - Marek Kowalczyk
9
Zarabiać pieniądze:
teraz i w przyszłości
Analiza
Krótkoterminowa
Długoterminowa
10
Ocena korzyści i kosztów projektu
11
Partnerzy
Sieć kontaktów
Struktura kosztów Źródła przychodów
Segmenty
klientów
Relacje
Z klientamiOferta
Produkty
Propozycja
wartości
Kluczowe
Aktywności
działania
Kluczowe
zasoby
Kanały
Dotarcia
dystrybucji
Lean Canvas – model biznesu 12
STRATEGICZNE
TAKTYCZNE
OPERACYJNE
Jaki jest pożądany rezultat?
Jak to osiągniemy?
Co musimy zrobić?
Wizja, misa, strategia, dlaczego, cele, założenia.
CELE
13
7 Etapów oceny projektu
Standardowa analiza kosztów i korzyści składa się z
siedmiu etapów:
1. Opis kontekstu,
2. Określenie celów,
3. Identyfikacja projektu,
4. Wykonalność techniczna i zrównoważenie
środowiskowe,
5. Analiza finansowa,
6. Analiza ekonomiczna,
7. Ocena ryzyka.
Europejski Bank Inwestycyjny, (2013) „The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB”14
PURPOSE
SCOPE
STAKEHOLDERS
MONITORING
CEL
ZAKRES
INTERESARIUSZE
MONITORING
4 główne elementy projektu
15
Zadawaj pytania
Co?
Jak?
Gdzie?
Dlaczego?Po co?
Kiedy?
Kto?
Non stop!
16
Podstawy zarządzania projektem wg TOC
MANDARINE Project Partners - Marek Kowalczyk17
Książka: Rachunek efektywności inwestycji – Waldemar Rogowski 2013 18
Otoczenie mikroekonomiczne - 5 sił Portera
Na analizę otoczenia firmy metodą Portera składa się 5 sił:
1. natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora (aktualna)
2. groźba pojawienia się nowych producentów (tych samych produktów)
3. groźba pojawienia się substytutów (inny produkt, ta sama potrzeba)
4. siła przetargowa dostawców
5. siła przetargowa nabywców
Regulacje państwa, Ekonomia skali, Dostęp do kanałów dystrybucji, Dostęp do technologii, Korzyści
skali, Rozpoznawalność produktów, Trudności w zmianie dostawcy, Wielkość kapitału początkowego
19
Koszt
Alternatywny
Koszt alternatywny |
Koszt utraconych możliwości
Korzyści
Utracone
Co jeśli tego nie zrobię? Co mogę zrobić zamiast tego?
21
Analiza progu rentowności
Analiza progu rentowności
czyli ile musimy sprzedać, żeby wyjść na swoje
analiza progu rentowności – BEP (break even point)
Wartość
sprzedaży
Liczba sztuk
http://modalna.pl/firma/analiza-progu-rentownosci-czy-ile-musimy-sprzedac/
22
Przykładowe Koszty w firmie
• Wynagrodzenia osób zarządzających
• Wynagrodzenie pracowników (brutto-brutto)
• Usługi księgowe i personalne
• Usługi telekomunikacyjne
• Materiały biurowe
• Biuro, pomieszczenia
• Podróże służbowe
• Ubezpieczenia (+ZUS’y)
• Podatki [+VAT]
• Odsetki od kredytów
• Reklama/Marketing/PR
• Materiały do produkcji
• Prowizje od sprzedaży
• Przesyłki
Koszty
STAŁE i
ZMIENNE
23
Analiza progu rentowności
Analiza progu rentowności służy do oceny krótkoterminowej i na jej potrzeby należy dokonać kilku upraszczających założeń:
– wszystkie ponoszone koszty dzielimy na stałe lub zmienne,
– nie uwzględniamy kosztów magazynowania produktów i przyjmujemy, że produkcja = sprzedaży, a wpływy ze sprzedaży i koszty,
które ponieśliśmy wystąpiły w tym samym czasie,
– ustalamy istotny dla analizy czas, poza który nie wykraczamy,
– zasadniczo nie uwzględniamy wpływu inflacji na wartość pieniądza.
Próg rentowności obliczamy:
– ilościowo BEP = Ks/(c-kz)
– wartościowo BEPw = (Ks/c-kz) x c czyli BEPw = BEP x c
Gdzie:
Ks – koszty stałe
kz – koszty jednostkowe zmienne
Kz – koszty zmienne całkowite
c – jednostkowa cena sprzedaży,
P – wielkość sprzedaży
http://modalna.pl/firma/analiza-progu-rentownosci-czy-ile-musimy-sprzedac/
24
Analiza progu rentowności - przykład
Przedsiębiorca chce wprowadzić na rynek
nowy plecak szkolny.
Przewidywana cena sprzedaży wynosi 125 zł,
Jednostkowy koszt zmienny to 85 zł,
Koszty stałe wyniosą 50 000 zł w badanym okresie.
BEP= 50 000 / (125 – 85) = 1 250 szt.
Aby pokryć wszystkie koszty przedsiębiorstwo musi
sprzedać 1 250 sztuk nowych plecaków.
BEPw = 1 250 szt. x 125 zł = 156 250 zł.
W ujęciu wartościowym, aby pokryć koszty firma
musi osiągnąć przychody ze sprzedaży nowego produktu o wartości 156 250 zł.
http://modalna.pl/firma/analiza-progu-rentownosci-czy-ile-musimy-sprzedac/
25
Nakłady
Przychody
Przepływy pieniężne – casch flow – płynność finansowa
Strata
Nadwyżka
26
Pamiętaj o płynności finansowej.
Nie tylko zysk (ogólnie).
• Termin płatności faktury
• Kredyt kupiecki
• Ściągalność faktur
• Płacenie VAT i PIT (CIT)
• Poduszka finansowa
27
CASH IS KING
KPI –
Key Performance Indicators
Kluczowe wskaźniki efektywności
28
Wskaźniki
EMOCJE
Ile co kosztuje?
Laptop z pokrowcem kosztuje 1100 zł.
Pokrowiec jest tańszy od laptopa o 1000 zł
Ile kosztuje pokrowiec?
Źle – błąd poznawczy: 100 zł pokrowiec, 1000 zł laptop
30
ROI
ROE
ROI (ang. return on investment, zwrot z inwestycji)
ROE (ang. return on equity, stopa zwrotu z kapitału własnego)
𝑅𝑂𝐼 =
𝑍𝑦𝑠𝑘 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑒 𝑛𝑎𝑘ł𝑎𝑑𝑦 𝑖𝑛𝑤𝑒𝑠𝑡𝑦𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒
∙ 100%
ROI (ang. return on investment, zwrot z inwestycji)
𝑅𝑂𝐸 =
𝑍𝑦𝑠𝑘 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦
∙ 100%
ROE (ang. return on equity, stopa zwrotu z kapitału własnego
lub rentowność kapitału własnego)
𝑅𝑂𝐼 =
𝑍𝑦𝑠𝑘 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑦 𝑜𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦
𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑒 𝑛𝑎𝑘ł𝑎𝑑𝑦 𝑖𝑛𝑤𝑒𝑠𝑡𝑦𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒
∙ 100%
𝑅𝑂𝐴 =
𝑍𝑦𝑠𝑘 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑜𝑔ół𝑒𝑚
∙ 100%
𝑅𝑂𝑆 =
𝑍𝑦𝑠𝑘 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦
∙ 100%
Wskaźnik rentowności sprzedaży
ROA (ang. return on assets) - wskaźnik rentowności aktywów.
ROI (ang. return on investment, zwrot z inwestycji)
𝑅𝑂𝐸 =
𝑍𝑦𝑠𝑘 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦
∙ 100%
ROE (ang. return on equity, stopa zwrotu z kapitału własnego lub rentowność kapitału własnego)
34
Mieszkanie
Wkład
własny
Koszt
całkowity
Kredyt
Zysk netto
miesięczny
Zysk netto
roczny
1 Poznań 25 000 250 000 225 000 1 500 18 000
2 Warszawa 20 000 150 000 130 000 2 200 26 400
3 Nad Morzem 50 000 350 000 300 000 4 300 51 600
4 W gorach 80 000 780 000 700 000 8 770 10 5240
35
ZAUFAJ EXCELOWI
KPI –
Key Performacne Indicators, Kluczowe wskaźniki efektywności
KPI powinny być:
1. Aktualne – mierzone z odpowiednią częstotliwością.
2. Nadzorowane przez zarząd – bezpośrednio na ich podstawie decyzje podejmuje
kierownictwo wyższego szczebla.
3. Proste – wszyscy w organizacji wiedzą, w jaki sposób są uzyskiwane oraz co na nie
wpływa.
4. Oparte na komórkach zespołowych – są nośnikiem informacji o efektywności pracy
poszczególnych zespołów w firmie.
5. Istotne – mają bezpośrednie przełożenie na realizację strategii firmy.
6. Klarowne – są zaprojektowane w taki sposób, aby zespoły miały możliwie jak
najmniejszy wpływ na sterowanie nimi.
Przekucie podstawowych założeń strategicznych organizacji na wymierne cele
jest procesem żmudnym oraz skomplikowanym.
37
KPI –
Key Performacne Indicators, Kluczowe wskaźniki efektywności
• zysk netto
• marża na sprzedaży
• przychody ze sprzedaży na jednego pracownika
• wartość zapasów do wielkości sprzedaży
• wskaźnik obrotu zapasami
• ROI
• % przychodów ze sprzedaży nowych produktów (będących na rynku krócej niż X lat)
• % sprzedaży realizowanej na rynkach zagranicznych
• Breaking point (break even pointt)– kiedy zaczynamy zarabiać
• Opłacalność biznesu
Przekucie podstawowych założeń strategicznych organizacji na wymierne cele
jest procesem żmudnym oraz skomplikowanym.
38
https://www.youtube.com/watch?v=iyMBjc1j-IM39
Mocne strony:
• zasoby
• obsługa klienta;
• efektywność działania;
• wizerunek firmy;
• środki produkcyjne
• zaplecze wiedzy (know-how);
• oryginalność oferowanych usług/produktów;
• doświadczenie w branży;
• dostęp do sieci dystrybucyjnych;
Szanse lub zagrożenia:
• współpraca między firmami;
• nowe produkty;
• wejście na nowy segment rynku (wypełnienie niszy
rynkowej);
• określenie nowego źródła zysku;
• zwiększenie nasycenia rynku ofertami produktów/usług.
40
Ekonomia skali
41
Hipotezy. Weryfikacja
• Uwaga na dane statystyczne.
• Szybkie testowanie.
• Głosowanie pieniędzmi.
• Realne strategie sprzedaży.
• Realne koszty sprzedaży.
M - Minimum
V - Viable
P - Product
42
80/20
43
Analiza ryzyka
44
Źródełka
• Analiz kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego
• Analiza kosztów i korzyści w efektywności inwestycji proekologicznych
• Współczesna ekonomia dobrobytu
• Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
• PMBOK – Project management book of knowledge
• Rachunek efektywności inwestycji – Waldemar Rogowski 2013
INNE
• Mała Wielka Firma (podcast)
• Menedżer Plus (podcast)
• Z pasją o mocnych stronach (podcast)
• ASBIRO (nagrania, platforma, wideo, audio)
• Toastmasters International (spotkania, podręczniki)
• Zarządzanie projektami KROK PO KROKU – Mariusz Kapusta (książka)
• The E-Myth – Michael Gerber (Mit przedsiębiorczości, książka)
• Gotów, pal, cel – Michael Masterson (książka)
• Marek Kowalczyk — MANDARINE Project Partners (przentacje, wideo)
• Od dobrego do wielkiego – Jim Colins (książka, Good to great)
• Lean startup – Eric Ries (ksiażka)
TESTUJ W PRAKTYCE – UCZ SIĘ, ODUCZAJ, DZIAŁAJ!
Opłacalność projektu - Jakość zarządzania, Opublikowany 28 cze 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Q1qALh51ijw
Wpływ remamentu na wynik firmy
https://youtu.be/sgqRJIkkp3A
https://www.youtube.com/watch?v=OdJNH917Adg
Ryzyko inwestycyjne | Typy ryzyka inwestycyjnego
https://www.youtube.com/watch?v=8tWe4ffEwbw
45
Prowadzący
Tomasz Utkowski
Przedsiębiorca, inżynier EMC, trener, menedżer
Akademia EMC - EMC for Business
E-mail: tomek@emc4b.com
Strona: www.emc4b.com
46
1 sur 46

Contenu connexe

Tendances(20)

Similaire à Analiza kosztow i korzysci w projektach part 1 tomasz utkowski 2019(20)

2011 ppt ibr_cocpit_steckiewicz2011 ppt ibr_cocpit_steckiewicz
2011 ppt ibr_cocpit_steckiewicz
IBRPOLSKA3.1K vues
Kupuj wartosc a nie transakcjeKupuj wartosc a nie transakcje
Kupuj wartosc a nie transakcje
Łukasz Dziekan269 vues
Vbm 4Vbm 4
Vbm 4
Jolantaukowska396 vues
FACT-Finder Zlote Wyprzedaze case studyFACT-Finder Zlote Wyprzedaze case study
FACT-Finder Zlote Wyprzedaze case study
Justyna Skorupska712 vues
Pricing - bo liczy się zyskPricing - bo liczy się zysk
Pricing - bo liczy się zysk
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu805 vues
ShopCamp Gdynia Rafał irla (Albertus)ShopCamp Gdynia Rafał irla (Albertus)
ShopCamp Gdynia Rafał irla (Albertus)
ecommerce poland expo290 vues

Analiza kosztow i korzysci w projektach part 1 tomasz utkowski 2019

 • 1. AKK – Analiza Kosztów i Korzyści Szkolenia non-profit – Krzywy Komin Mgr inż. Tomasz Utkowski koszty korzyści 1
 • 2. Na co bym wydał(a) 1 mln zł. 2
 • 3. Aby się zwróciły jak najlepiej (optymalnie). Nie sztuką jest wydać pieniądze. Sztuką jest wydać aby się zwróciły. 3
 • 4. https://www.youtube.com/watch?v=OdJNH917Adg Co widać i czego nie widać? Prosta Ekonomia4
 • 5. 6 założeń analizy finansowej. Główne założenia analizy finansowej to: 1. Założenia makroekonomiczne i podatkowe (otoczenie), 2. Przychody (źródła), 3. Koszty (np. kosztów eksploatacji i utrzymania), 4. Wielkość nakładów inwestycyjnych (sposób finansowania) 5. Harmonogram ich ponoszenia (przepływy pieniężne), 6. Źródła i koszty finansowania. 5
 • 7. Czy ten projekt przyczyni się do realizacji CELU firmy? 7
 • 9. Podstawy zarządzania projektem wg TOC MANDARINE Project Partners - Marek Kowalczyk 9
 • 10. Zarabiać pieniądze: teraz i w przyszłości Analiza Krótkoterminowa Długoterminowa 10
 • 11. Ocena korzyści i kosztów projektu 11
 • 12. Partnerzy Sieć kontaktów Struktura kosztów Źródła przychodów Segmenty klientów Relacje Z klientamiOferta Produkty Propozycja wartości Kluczowe Aktywności działania Kluczowe zasoby Kanały Dotarcia dystrybucji Lean Canvas – model biznesu 12
 • 13. STRATEGICZNE TAKTYCZNE OPERACYJNE Jaki jest pożądany rezultat? Jak to osiągniemy? Co musimy zrobić? Wizja, misa, strategia, dlaczego, cele, założenia. CELE 13
 • 14. 7 Etapów oceny projektu Standardowa analiza kosztów i korzyści składa się z siedmiu etapów: 1. Opis kontekstu, 2. Określenie celów, 3. Identyfikacja projektu, 4. Wykonalność techniczna i zrównoważenie środowiskowe, 5. Analiza finansowa, 6. Analiza ekonomiczna, 7. Ocena ryzyka. Europejski Bank Inwestycyjny, (2013) „The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB”14
 • 17. Podstawy zarządzania projektem wg TOC MANDARINE Project Partners - Marek Kowalczyk17
 • 18. Książka: Rachunek efektywności inwestycji – Waldemar Rogowski 2013 18
 • 19. Otoczenie mikroekonomiczne - 5 sił Portera Na analizę otoczenia firmy metodą Portera składa się 5 sił: 1. natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora (aktualna) 2. groźba pojawienia się nowych producentów (tych samych produktów) 3. groźba pojawienia się substytutów (inny produkt, ta sama potrzeba) 4. siła przetargowa dostawców 5. siła przetargowa nabywców Regulacje państwa, Ekonomia skali, Dostęp do kanałów dystrybucji, Dostęp do technologii, Korzyści skali, Rozpoznawalność produktów, Trudności w zmianie dostawcy, Wielkość kapitału początkowego 19
 • 20. Koszt Alternatywny Koszt alternatywny | Koszt utraconych możliwości Korzyści Utracone Co jeśli tego nie zrobię? Co mogę zrobić zamiast tego?
 • 22. Analiza progu rentowności czyli ile musimy sprzedać, żeby wyjść na swoje analiza progu rentowności – BEP (break even point) Wartość sprzedaży Liczba sztuk http://modalna.pl/firma/analiza-progu-rentownosci-czy-ile-musimy-sprzedac/ 22
 • 23. Przykładowe Koszty w firmie • Wynagrodzenia osób zarządzających • Wynagrodzenie pracowników (brutto-brutto) • Usługi księgowe i personalne • Usługi telekomunikacyjne • Materiały biurowe • Biuro, pomieszczenia • Podróże służbowe • Ubezpieczenia (+ZUS’y) • Podatki [+VAT] • Odsetki od kredytów • Reklama/Marketing/PR • Materiały do produkcji • Prowizje od sprzedaży • Przesyłki Koszty STAŁE i ZMIENNE 23
 • 24. Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności służy do oceny krótkoterminowej i na jej potrzeby należy dokonać kilku upraszczających założeń: – wszystkie ponoszone koszty dzielimy na stałe lub zmienne, – nie uwzględniamy kosztów magazynowania produktów i przyjmujemy, że produkcja = sprzedaży, a wpływy ze sprzedaży i koszty, które ponieśliśmy wystąpiły w tym samym czasie, – ustalamy istotny dla analizy czas, poza który nie wykraczamy, – zasadniczo nie uwzględniamy wpływu inflacji na wartość pieniądza. Próg rentowności obliczamy: – ilościowo BEP = Ks/(c-kz) – wartościowo BEPw = (Ks/c-kz) x c czyli BEPw = BEP x c Gdzie: Ks – koszty stałe kz – koszty jednostkowe zmienne Kz – koszty zmienne całkowite c – jednostkowa cena sprzedaży, P – wielkość sprzedaży http://modalna.pl/firma/analiza-progu-rentownosci-czy-ile-musimy-sprzedac/ 24
 • 25. Analiza progu rentowności - przykład Przedsiębiorca chce wprowadzić na rynek nowy plecak szkolny. Przewidywana cena sprzedaży wynosi 125 zł, Jednostkowy koszt zmienny to 85 zł, Koszty stałe wyniosą 50 000 zł w badanym okresie. BEP= 50 000 / (125 – 85) = 1 250 szt. Aby pokryć wszystkie koszty przedsiębiorstwo musi sprzedać 1 250 sztuk nowych plecaków. BEPw = 1 250 szt. x 125 zł = 156 250 zł. W ujęciu wartościowym, aby pokryć koszty firma musi osiągnąć przychody ze sprzedaży nowego produktu o wartości 156 250 zł. http://modalna.pl/firma/analiza-progu-rentownosci-czy-ile-musimy-sprzedac/ 25
 • 26. Nakłady Przychody Przepływy pieniężne – casch flow – płynność finansowa Strata Nadwyżka 26
 • 27. Pamiętaj o płynności finansowej. Nie tylko zysk (ogólnie). • Termin płatności faktury • Kredyt kupiecki • Ściągalność faktur • Płacenie VAT i PIT (CIT) • Poduszka finansowa 27 CASH IS KING
 • 28. KPI – Key Performance Indicators Kluczowe wskaźniki efektywności 28 Wskaźniki
 • 30. Ile co kosztuje? Laptop z pokrowcem kosztuje 1100 zł. Pokrowiec jest tańszy od laptopa o 1000 zł Ile kosztuje pokrowiec? Źle – błąd poznawczy: 100 zł pokrowiec, 1000 zł laptop 30
 • 31. ROI ROE ROI (ang. return on investment, zwrot z inwestycji) ROE (ang. return on equity, stopa zwrotu z kapitału własnego)
 • 32. 𝑅𝑂𝐼 = 𝑍𝑦𝑠𝑘 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑒 𝑛𝑎𝑘ł𝑎𝑑𝑦 𝑖𝑛𝑤𝑒𝑠𝑡𝑦𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 ∙ 100% ROI (ang. return on investment, zwrot z inwestycji)
 • 33. 𝑅𝑂𝐸 = 𝑍𝑦𝑠𝑘 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦 ∙ 100% ROE (ang. return on equity, stopa zwrotu z kapitału własnego lub rentowność kapitału własnego)
 • 34. 𝑅𝑂𝐼 = 𝑍𝑦𝑠𝑘 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑦 𝑜𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑒 𝑛𝑎𝑘ł𝑎𝑑𝑦 𝑖𝑛𝑤𝑒𝑠𝑡𝑦𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 ∙ 100% 𝑅𝑂𝐴 = 𝑍𝑦𝑠𝑘 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑜𝑔ół𝑒𝑚 ∙ 100% 𝑅𝑂𝑆 = 𝑍𝑦𝑠𝑘 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎ż𝑦 ∙ 100% Wskaźnik rentowności sprzedaży ROA (ang. return on assets) - wskaźnik rentowności aktywów. ROI (ang. return on investment, zwrot z inwestycji) 𝑅𝑂𝐸 = 𝑍𝑦𝑠𝑘 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦 ∙ 100% ROE (ang. return on equity, stopa zwrotu z kapitału własnego lub rentowność kapitału własnego) 34
 • 35. Mieszkanie Wkład własny Koszt całkowity Kredyt Zysk netto miesięczny Zysk netto roczny 1 Poznań 25 000 250 000 225 000 1 500 18 000 2 Warszawa 20 000 150 000 130 000 2 200 26 400 3 Nad Morzem 50 000 350 000 300 000 4 300 51 600 4 W gorach 80 000 780 000 700 000 8 770 10 5240 35
 • 37. KPI – Key Performacne Indicators, Kluczowe wskaźniki efektywności KPI powinny być: 1. Aktualne – mierzone z odpowiednią częstotliwością. 2. Nadzorowane przez zarząd – bezpośrednio na ich podstawie decyzje podejmuje kierownictwo wyższego szczebla. 3. Proste – wszyscy w organizacji wiedzą, w jaki sposób są uzyskiwane oraz co na nie wpływa. 4. Oparte na komórkach zespołowych – są nośnikiem informacji o efektywności pracy poszczególnych zespołów w firmie. 5. Istotne – mają bezpośrednie przełożenie na realizację strategii firmy. 6. Klarowne – są zaprojektowane w taki sposób, aby zespoły miały możliwie jak najmniejszy wpływ na sterowanie nimi. Przekucie podstawowych założeń strategicznych organizacji na wymierne cele jest procesem żmudnym oraz skomplikowanym. 37
 • 38. KPI – Key Performacne Indicators, Kluczowe wskaźniki efektywności • zysk netto • marża na sprzedaży • przychody ze sprzedaży na jednego pracownika • wartość zapasów do wielkości sprzedaży • wskaźnik obrotu zapasami • ROI • % przychodów ze sprzedaży nowych produktów (będących na rynku krócej niż X lat) • % sprzedaży realizowanej na rynkach zagranicznych • Breaking point (break even pointt)– kiedy zaczynamy zarabiać • Opłacalność biznesu Przekucie podstawowych założeń strategicznych organizacji na wymierne cele jest procesem żmudnym oraz skomplikowanym. 38
 • 40. Mocne strony: • zasoby • obsługa klienta; • efektywność działania; • wizerunek firmy; • środki produkcyjne • zaplecze wiedzy (know-how); • oryginalność oferowanych usług/produktów; • doświadczenie w branży; • dostęp do sieci dystrybucyjnych; Szanse lub zagrożenia: • współpraca między firmami; • nowe produkty; • wejście na nowy segment rynku (wypełnienie niszy rynkowej); • określenie nowego źródła zysku; • zwiększenie nasycenia rynku ofertami produktów/usług. 40
 • 42. Hipotezy. Weryfikacja • Uwaga na dane statystyczne. • Szybkie testowanie. • Głosowanie pieniędzmi. • Realne strategie sprzedaży. • Realne koszty sprzedaży. M - Minimum V - Viable P - Product 42
 • 45. Źródełka • Analiz kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego • Analiza kosztów i korzyści w efektywności inwestycji proekologicznych • Współczesna ekonomia dobrobytu • Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych • PMBOK – Project management book of knowledge • Rachunek efektywności inwestycji – Waldemar Rogowski 2013 INNE • Mała Wielka Firma (podcast) • Menedżer Plus (podcast) • Z pasją o mocnych stronach (podcast) • ASBIRO (nagrania, platforma, wideo, audio) • Toastmasters International (spotkania, podręczniki) • Zarządzanie projektami KROK PO KROKU – Mariusz Kapusta (książka) • The E-Myth – Michael Gerber (Mit przedsiębiorczości, książka) • Gotów, pal, cel – Michael Masterson (książka) • Marek Kowalczyk — MANDARINE Project Partners (przentacje, wideo) • Od dobrego do wielkiego – Jim Colins (książka, Good to great) • Lean startup – Eric Ries (ksiażka) TESTUJ W PRAKTYCE – UCZ SIĘ, ODUCZAJ, DZIAŁAJ! Opłacalność projektu - Jakość zarządzania, Opublikowany 28 cze 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Q1qALh51ijw Wpływ remamentu na wynik firmy https://youtu.be/sgqRJIkkp3A https://www.youtube.com/watch?v=OdJNH917Adg Ryzyko inwestycyjne | Typy ryzyka inwestycyjnego https://www.youtube.com/watch?v=8tWe4ffEwbw 45
 • 46. Prowadzący Tomasz Utkowski Przedsiębiorca, inżynier EMC, trener, menedżer Akademia EMC - EMC for Business E-mail: tomek@emc4b.com Strona: www.emc4b.com 46