Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Open data raadsvoorstelconcept

771 vues

Publié le

Concept raadsvoorstel om open overheidsdata expliciet to omarmen.

Publié dans : Voyages, Business
  • Soyez le premier à commenter

Open data raadsvoorstelconcept

  1. 1. CONCEPT VOORSTEL Enschede als Open Digitale Stad Open innovatie en slagkracht met Open Data De Gemeenteraad van de Gemeente Enschede, in vergadering bijeen op <datum>, Overwegende dat • De Gemeente Enschede belang hecht aan de actieve participatie van burgers, als ook aan hun ideeën, inbreng en creatieve energie; • Overheden een flinke reductie van kosten kunnen bereiken door het gezamenlijk delen en ondersteunen van software die ze gebruiken en creëren; • De intrinsieke waarde van publieke data en informatie gemaximaliseerd wordt door deze vrij ter beschikking te stellen, of op z'n hoogst tegen minimale distributiekosten; • Wanneer data vrijelijk beschikbaar is, burgers in staat worden gesteld deze voor allerhande doelen te hergebruiken, en zij zo kunnen bijdragen aan economische en duurzame activiteiten in onze gemeente; • Dat de Gemeente Enschede open moet staan voor kansen om de banden met de creatieve en technologische sector te versterken en economische activiteit te stimuleren; • Dat de adoptie van Open Standaarden de transparantie vergroot, de toegang tot informatie voor burgers en organisaties verbetert, efficiëntievoordelen biedt zowel binnen de gemeentelijke organisatie, als in de uitwisseling met andere overheden; • Dat digitale innovatie de communicatie met burgers kan verbeteren, het imago van de gemeente op het vlak van creativiteit en innovatie versterkt, de dienstverlening verbetert, burgers in staat stelt zichzelf te organiseren en grotere zelfredzaamheid te tonen, en zo een sterker gevoel van betrokkenheid, gemeenschapszin en trots betekent; • Dat de Gemeente Enschede beschikt over een grote hoeveelheid data en informatie; • Dat actieve on-line openstelling van herbruikbare gegevens derhalve een positieve en constructieve impuls geeft aan alle gemeentelijke beleidsterreinen juist nu budgetten in het algemeen onder druk staan; • Nationaal en internationaal reeds is uitgewezen dat een dergelijke positieve en constructieve impuls inderdaad tot stand komt door actieve on-line openstelling van herbruikbare gegevens, en bovendien de kosten van informatievragen en WOB- verzoeken forst terugdringt. Tevens overwegende dat • De Wet Openbaarheid Bestuur, de Databankenwet, het Auteursrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede de daaraan gerelateerde jurisprudentie het door de overheid actief herbruikbaar on-line publiceren van informatie en data reeds als norm stelt, en de Europese Commissie actief werkzaam is om lidstaten naar die norm te laten handelen zo nodig met gerechtelijke middelen. Verzoekt het college van B&W De principes
  2. 2. • Open en toegankelijke data - De Gemeente Enschede zal een zo groot mogelijk hoeveelheid data, met inachtneming van de bescherming van persoonsgegevens en veiligheid, vrijelijk delen met burgers, organisaties en andere overheden, in herbruikbare en machine-leesbare vorm; • Open standaarden - De Gemeente Enschede zal haast maken met het volledig adopteren van gangbare en sinds 2008 reeds voor de overheid verplichte open standaarden voor data, documenten, kaarten en alle andere mediaformaten; • Open source software – De Gemeente Enschede zal bij het vervangen van bestaande software, of bij het in overweging nemen van nieuwe applicaties, aan open source software bij inkoopactiviteiten voorkeur hechten. te onderschrijven, en op grond daarvan • Directe mogelijkheden om meer data open te distribueren te identificeren; • Beschikbare data te indexeren en herbruikbaar te publiceren op internet, gebruikmakend van gangbare Open Standaarden, interfaces en formaten; • Waar nodig met andere (overheids)lichamen toepasselijke overeenkomsten te sluiten om data met hen te delen, en hen aan te sporen op hun beurt data vrijelijk en herbruikbaar met het brede publiek te delen; • Een plan op te stellen om alle geschikte archiefgegevens te digitaliseren en vrijelijk, publiek en herbruikbaar op internet ter beschikking te stellen; • Te garanderen dat data door derden (ontwikkelaars, aannemers, externen, adviseurs) zonder beperkende licenties, in een gangbaar open standaard en formaat, en zonder auteursrechtelijke beperkingen wordt aangeleverd, tenzij dit wegens andere juridische afwegingen is uitgesloten; • Iedere door de Gemeente Enschede zelf ontwikkelde toepassing van een licentie te voorzien die vrij hergebruik zonder restricties mogelijk maakt door andere overheden, organisaties, en burgers. • Een actieve dialoog met alle welwillende partijen in de Gemeente Enschede (organisaties, ondernemingen, en vooral ook individuele burgers, studenten, kunstenaars, kennisinstellingen etc.) te starten over welke data en gegevens op dit moment het makkelijkst in behoeften voorzien; bovendien als symbool daarvan Enschede als eerste stad in Nederland uit te roepen tot • Open Digitale Stad en tot slot Voor 1 oktober 2010 een concreet actieplan op te stellen voor de uitvoering van dit besluit, daarbij gebruikmakend van de reeds genoemde dialoog met stadsgenoten. En gaat over tot de orde van de dag.

×