Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Session 22 Alf Peterson

  1. ITS – Så här går vi vidare efter kongressen! 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Framtid Regeringsuppdraget - Trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för ITS
  2. Från regeringsbeslutet 2009-09-10 • Vägverket ska i samarbete med berörda myndigheter, näringsliv och organisationer ta fram en trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem(ITS) i transportsystemet. • I uppdraget ingår att förbereda arbetet med ITS inom det nya Trafikverket. • Utmaningen är att öka effektiviteten och användbarheten i transportsystemet som helhet. • Handlingsplanen bör avse både person- och godstransporter. • Syftet är att bidra till att de transportpolitiska målen uppfylls. • Erfarenheterna beträffande samverkan mellan myndigheter och näringsliv bör vidareutvecklas och förslag till effektiva affärsmodeller tas fram. • Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 1 mars 2010
  3. Arbetsgruppen • Birger Höök, Transportstyrelsen • Olle Isaksson, Ericsson • Christer Karlsson, ITS Sweden • Göran Erskérs, Banverket • Gunnar Eriksson, Sjöfartsverket • John Bennet, SKL • Mats Rosenquist, Volvo AB • Alf Peterson, Vägverket • Hans Rode, utredare, Vägverket • Marika Jenstav, sekreterare • Mari-Louise Lundgren, bitr. sekreterare, Vägverket
  4. Utgångspunkter och leveranser Underlag till Transportpolitiska mål Trafikverksutredn Användare/nytta Förhållningssätt Marknad ITS Action Plan, ITS-utredningen Ev flera EU-dok Det goda Trafikslags- kongressarbetet övergripande Strategi och Handlingsplan för Svensk Sverige ”ITS – industri”
  5. Svensk ståndpunkt • ITS är ett viktigt bidrag för att få effektivare, säkrare och miljövänligare transsportsystem • Viktigt att utgå från behoven och ett kund- och problemorienterat synsätt • En utbyggnad kräver harmoniserade lösningar och samarbete mellan olika aktörer • Behov av att påskynda införandet • EU har en roll att ta fram ramverk och samordna detta • Specificera data, gränssnitt och flöden, inte applikationer eller utrustning
  6. 2010-01-15 Vägverket 6 WS om hur man kan arbeta med ITS i det nya Trafikverket Utgångspunkter: • Erfarenhet från olika sätt att organisera detta i tidigare organisationer i Sverige och ev andra länder. Exempel på frågeställningar: • Sammanställning av olika uppgifter • Vilken kompetens behövs • Olika alternativ och för- och nackdelar att organisera ITS Medverkande: • BV, VV mfl
  7. Workshops 2009/ 2010 Datum Ämne Plats 30 november ITS i det nya Trafikverket Borlänge 1 december Godstransporter Stockholm 8 december Persontransporter Stockholm 15 december Transporter i storstadsregionerna Stockholm 17 december Transportnät, trafik- och Stockholm rese/transportinformation 11 januari Stödsystem i fordonet och inte- Göteborg grering fordon - infrastruktur 12 januari Samverkan mellan myndigheter och Stockholm näringsliv 19 januari Terminaler Stockholm
  8. Tack för visat intresse och välkommen till vår monter i foajén i Konsert och Kongress! 2010-01-15 Vägverket 8
Publicité