Publicité
Publicité

Session 28 Irene Isaksson-Hellman

 1. Analys av ny olycksdata cyklister/personbilar Transportforum 2012 Irene Isaksson-Hellman Trafiksäkerhetsforskare If Skadeförsäkring AB
 2. Ny olycksdata cyklister/personbilar Under 2011 har en ny databas med information om trafikolyckor mellan cykel och personbil i Sverige börjat byggas upp. Alla typer av trafikolyckor mellan cykel och personbil som rapporterats in till via den obligatoriska trafikförsäkringen finns representerade. Databasen innehåller såväl mycket lindriga som svåra olyckor samt ett brett spektrum av olika olycksscenarier. På detta sätt ges ett helhetsperspektiv avseende olyckssituationer och allvarlighetsgrad. Personbilen som varit inblandad i olyckan har i samtliga fall haft en trafikförsäkring i If. Då If försäkrar mer än var fjärde bil i Sverige kan urvalet anses representativt för landet. Resultat från 438 olyckor som skett under åren 2005-2010 runtom i Sverige redovisas. Transportforum 2012
 3. Syfte •Komplettera och fördjupa kunskapen kring olyckor mellan cykel och personbil. •Få ett helhetsperspektiv över cykel - personbilsolyckor avseende olika våldsnivåer, skapa ett mer detaljerat underlag för när, var och hur dessa olyckor sker. •Att skapa ett värdefullt faktaunderlag som leder till riktade och balanserade åtgärder och därmed bidra till ökad säkerhet och framkomlighet för cyklister. •Att cykla är gynnsamt både ur hälso- och miljöaspekt och vi vill uppmuntra detta och göra det attraktivt att cykla! Transportforum 2012
 4. Bakgrund •Den offentliga statistiken baserad på polisrapporterade olyckor har en underrapportering speciellt när det gäller skadade oskyddade trafikanter. •Data från sjukhusrapporterade olyckor (PAR) visar att cyklister är den trafikantgrupp som har flest antalet svårt skadade per år, (mätt i antalet personer vårdade på sjukhus minst ett dygn). Data från akutsjukhusen inrapporterade till STRADA ger samma signaler. •I sjukhusdata saknas information om omständigheter kring olyckan. •Det finns ett behov av kompletterande data som ger bredd och djup. Transportforum 2012
 5. Metod, insamling av data Urval: Olyckor mellan cykel och personbil rapporterade via den obligatoriska trafikförsäkringen till försäkringsbolaget. Både skadade och oskadade cyklister Information från skaderapporter, polisrapport (om det finns en sådan) Skisser på olycksförlopp Samtal med cyklisten (vid personskada) Vittnesmål • Trafikmiljö -vägtyp • Demografi -ålder -gällande hast -kön -korsning Databasen innehåller drygt 100 variabler. • Olycks- • Väder, tidpunkt omständigheter och andra -alkohol omständigheter -skymd sikt -bromsning Transportforum 2012
 6. Resultat –Analys av 438 cykel - personbilsolyckor –Olyckor i Sverige mellan 2005-2010 Transportforum 2012
 7. När •Olycksfördelningen över året: Flest olyckor sker i september och maj månad då det också är hög frekvens av cyklister •Flest olyckor sker under de tidsperioder på dygnet då trafikarbetet är som störst, på eftermiddagen runt 16-17 tiden och under morgontimmarna. 7
 8. •Utfallet av måttliga till svåra skador för cyklister är högre i de olyckor som sker på hösten, speciellt under oktober- november. ! "# $ Transportforum 2012
 9. •Flest olyckor sker i dagsljus och med bra väderleksförhållanden beroende på att fler cyklar då. •Risken att skadas svårt är högre i mörker •I minst 25% av de olyckor som skedde i mörker saknade cyklisten ljus och reflexer. % "$ % "# & # $ 9
 10. Var •Nära 90% av olyckorna har skett inom tätbebyggt område. Majoriteten av cykelolyckorna har skett på gator där hastighetsbegränsningen varit 50 km/tim eller lägre. Hastigheten påverkar naturligtvis skadeutfallet, av dödsolyckorna skedde hälften utanför tätbebyggt område eller på genomfart. '( ! ( ! ( " Kopplingen mellan skadans allvarlighetsgrad och hastigheten är tydlig i denna graf med den kumulerade uppskattade påkörningshastigheten % "# & # $ ! 10
 11. Hur ! I nästan 30% av alla olyckor har bilen ’knuffat’ till % cyklisten så att denne fallit till marken, "# i högre hastigheter har cyklisten åkt upp eller kastats & # $ upp på bilen och sedan fallit till marken, i 12% av alla olyckor har cyklisten körts på och ’katapultats’, flugit iväg. Påkörningshastigheten är högre för de som kastats iväg eller skopats upp på bilen, då även skaderisken är högre. )* ) )* ) & # I 25% av olyckorna har cyklisten varit den som kört på 1) cyklist kör på 2) cyklist kör på och kastats av cykeln 3) cyklisten tvärbromsar och kastas av cykeln. Dessa olyckor genererar också ganska svåra skador, speciellt då cyklisten har haft hög fart och kastats av cykeln. Transportforum 2012
 12. Olycksscenarier Korsandeolyckor 76,7% •76,7% av cykelolyckorna sker i korsande situationer Samma färdriktning/mötande 13,2% Detta är korsningar utan cykelbana, korsningar Dörröppning 4,3% med cykelbana och utfart/infart. Backning 2,0% Parkeringsplats 1,6% •Svårare skador i korsningar utan cykelbana •Otydliga regler och okunskap om vad som gäller visar sig leda till missuppfattningar som genererar många olyckor •8% av olyckorna har skett i ljusreglerad korsning •Vanligast då bilen svängt höger och båda har haft grönt. I korsningar utan cykelbana har flera olyckor skett då parterna kommit från varsitt håll i en mötande situation, båda har haft grönt ljus, bilen har svängt vänster och ' ( +! ( , - inte uppmärksammat cyklisten. 12
 13. Korsning med cykelbana # Hälften av alla korsande olyckor sker i korsning med cykelbana .! ( .! ( ( # # # $ # I korsning med cykelbana då bil I korsning med cykelbana då bil kör svänger sker flest olyckor då bil rakt fram sker flest olyckor innan svänger höger och cyklisten kör korsningen då cyklisten kommer rakt fram från höger Transportforum 2012
 14. Samma färdriktning/mötande •10% av olyckorna har skett vid färd i samma riktning Några svåra olyckor, mer än hälften av dödsolyckorna (hastigheten och att cyklist blandas med biltrafiken) •Cyklisten har blivit påkörd bakifrån •Bil med släp eller husvagn kör in för snävt •Filbyte •Vid mötande olyckor har cyklisten genat i kurva $ ! (ofta barn o ungdom) utgör drygt 3% % "# & # $ , ! & ( 14
 15. Dörröppning Cyklist som kör in i bildörr då denna öppnas utgör 4-5% av alla cykelolyckor och kan orsaka mycket skada om hastigheten är hög. Ofta kastas cyklisten av cykeln och får framför allt frakturer på övre extremiteter. Detta är till stor del ett storstadsfenomen, kvinnor och äldre är överrepresenterade. Rondell Olyckor inne i rondell sker främst då bilist inte uppmärksammar cyklist och lämnar företräde. I 70% av fallen uppger bilisten att han inte sett cyklisten. 15
 16. Vem Ålder och kön % # ! •Flest olyckor bland inrapporterade för cyklister i gruppen 35-44 år +$ .! •Kvinnor och män lika fördelade när det gäller antalet olyckor, män har högre risk för allvarliga skador / / / / / / / / / % & Äldre personer skadas allvarligare % "# & # $ / / / / / / / / % Transportforum 2012
 17. Personskador "# & # 0 $ ( 0 0 0 % 0 De lindriga skador som uppstår mest frekvent på cyklister är skrapsår, blåmärken på ben och armar, smärta rygg, nacke och huvud. Måttliga skador på extremiteter, AIS2 , är mestadels frakturer på armar och ben. På huvud är en sådan typisk skada hjärnskakning. Svåra skador är mest huvudskador, det är oftast dessa som leder till döden. Både arm, ben och huvudskador leder även i relativt hög grad till långtidskonsekvenser. 17
 18. Slutsatser Underrapportering av skadade cyklister i den offentliga statistiken gör att kompletterande data som ger bredd och djup behövs Analys av försäkringsdata från olyckor mellan cyklister och personbilar ger möjlighet att mer detaljerat kartlägga var, när och hur dessa olyckor sker. Fortsatt arbete: önskvärt att studera singelolyckor Transportforum 2012
 19. Tack ! Transportforum 2012
Publicité