Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Session 60 Anita Ihs

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Session 64 Mattias Hjort
Session 64 Mattias Hjort
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Transportforum (VTI) (20)

Publicité

Session 60 Anita Ihs

 1. 1. Spåriga vägar och trafiksäkerhet Anita Ihs och Mika Gustafsson, VTI Mats Wiklund, Trafikanalys Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 2. 2. Bakgrund Effektmodeller är bristfälliga eller Samhällsekonomiskt saknas optimalt underhåll - Trafikeffektmodeller kostnader för Motstridiga resultat väghållaren, trafikanterna av olycksstudier och samhället i övrigt. Vägytans Effekter för funktionella trafikanter tillstånd och samhälle •Hastighet •Fordonskostnader •Komfort •Olyckor Nedbrytnings- •Vibrationer modeller •Buller •Hälsa Störning •osv vid åtgärd Vägledning Restriktioner Vägens Vägåtgärder Trafikåtgärder tekniska tillstånd Illustration: Johan Lang, Trafikverket Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 3. 3. Ihs, Velin och Wiklund (2002) VTI meddelande 909 • Linjär regression (spår respektive IRI) • Spår har försumbar effekt på olycksrisken • Ökat IRI ger ökad olycksrisk • Multipel linjär regression (spår och IRI) • Olycksrisken minskar med ökande spår och ökar med ökande IRI • Variansanalys Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 4. 4. Christensen och Ragnøy (2006) TØI rapport 840: • Regressionsanalys: • Ökat spårdjup ger ökad olycksrisk. Sambandet är dock inte linjärt. Jämfört med spårdjup < 4mm är ökningen störst för spårdjup 4 - 9 mm samt > 25 mm • Ökat IRI ger ökad olycksrisk • Parvis jämförelse: Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 5. 5. Syfte Att, på uppdrag av finska Trafikverket och med finansiering även från svenska, norska och estländska Väg-/Trafikverken, göra en ny olycksstudie baserad på respektive lands olycks- och vägtillståndsdata. Fokus på sambandet mellan spårdjup och olycksrisk Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 6. 6. Problemet • Vägtillstånd påverkar den ”objektiva” sannolikheten för trafikolycka, samma förarbeteende men olika vägtillstånd påverkar olyckssannolikheten • Föraren anpassar sitt beteende till hur hon eller han uppfattar att vägtillståndet påverkat olyckssannolikheten • Den realiserade olyckssannolikheten, den som avspeglas i olycksstatistiken, blir då en funktion av den ”objektiva” olyckssannolikheten och förarnas uppfattningar eller upplevelser • Det medför att sambandet mellan vägtillstånd och realiserad olyckssannolikhet inte ens behöver vara monotont, d.v.s. växande eller avtagande Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 7. 7. Principskiss för vägtillståndets inverkan på olyckssannolikhet Objektiv Uppfattad Realiserad Vägtillstånd Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 8. 8. Metod Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 9. 9. Data per 100m sektion Homogeniseringsvariabler (H) för klusteranalys Antal olyckor med dödade/svårt skadade Minst en olycka Spårdjup (mm) IRI (mm/m) H Kurvatur H Backighet H Tvärfallsfel H Vägbredd (m) H ÅDT Andel tung trafik H Antal dagar per år med nederbörd mellan 1 och 10 mm H Antal dagar per år med nederbörd > 10 mm H Antal dagar per år med temp < -2 °C H Antal dagar per år med temp mellan -2 och +2 °C H Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 10. 10. Sverige Spårdjupsklasser ÅDT-klasser Hastighetsklasser 0-5 mm ≤ 1000 30-50 km/tim 5-9 mm 1000 < ÅDT ≤ 4000 60-70 km/tim 9-13 mm 4000 < ÅDT ≤ 8000 80-100 km/tim 13-17 mm > 8000 110-120 km/tim 17-21 mm >21 mm Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 11. 11. Resultat ÅDT ≤ 1000 Hast ≤ 50 km/tim: Olycksrisken (OR) lägre vid spårdjup > 21 mm Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 12. 12. Resultat 1000<ÅDT≤4000 Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 13. 13. Resultat 4000<ÅDT≤8000 Hast ≤ 50 km/tim: OR högre för spårdjup 5-9 mm Hast 110-120 km/tim: OR lägre vid spårdjup > 21 mm Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 14. 14. Resultat ÅDT>8000 Hast 60-70 km/tim: OR högre i alla spårdjupsklasser jämfört med perfekt väg Hast 80-100 km/tim: OR minskar med ökande spårdjup Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 15. 15. Data för modellskattning ÅDT ≤1000 Hastighetsklass #olyckor #100m sektioner #kluster 0-50 919 333480 14 60-70 4333 2209909 67 80-100 1501 794078 25 110-120 1032 90309 16 1000<ÅDT ≤4000 Hastighetsklass #olyckor #100m sektioner #kluster 0-50 1811 162958 28 60-70 3896 364131 60 80-100 7166 774142 112 110-120 704 136327 11 Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 16. 16. Data för modellskattning 4000< ÅDT ≤8000 Hastighetsklass #olyckor #100m sektioner #kluster 0-50 907 38955 14 60-70 1687 83677 26 80-100 3732 246841 58 110-120 1250 151195 19 ÅDT > 8000 Hastighetsklass #olyckor #100m sektioner #kluster 0-50 597 13681 9 60-70 1237 37789 19 80-100 1428 64963 22 110-120 1032 90309 16 Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs
 17. 17. ”Slutsatser” och fortsatta studier  I många fall kan ingen signifikant effekt av spårdjup på olycksrisken påvisas. För vissa vägkategorier (ÅDT + hast) kan man dock se en viss effekt:  Olycksrisken ökar för ”medeldjupa” spår för att sedan minska  Olycksrisken minskar med ökande/stora spårdjup  Vid spårdjup som inte syns kan det vara så olycksrisken ökar pga att föraren inte i tillräcklig utsträckning anpassar körbeteendet/hastigheten efter vägytetillståndet  Vid stora spårdjup kan den upplevda olycksrisken vara större än den ”objektiva” och därmed påverka föraren så att denna kör mer försiktigt  Klimatskillnader?  Regionala/internationella skillnader?  Skillnader mellan landsbygdsvägar och tätortsnära vägar?  Analyser av finska, norska och estländska data  Slutrapport i mars Transportforum 2011 Session 60 Anita Ihs

×