Publicité
Publicité

Session 64 Per Olof Bylund

 1. Kollisioner med vilt och viltrelaterade bilkrascher. Hur stort är mörkertalet i den officiella trafikskadestatistiken? Per-Olof Bylund, Leg. Sjuksköt. PhD, Forskare Akut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC) Akutsjukvården Norrlands universitetssjukhus, Umeå Mats Lindqvist, Ingenjör, PhD, Forskare Enheten för kirurgi, Umeå universitet Älgskadefondsföreningen, Åseda
 2. Bakgrund • I den officiella trafikskadestatistiken (polisen) ingår sedan 2003 endast kollisioner med vilt som ”viltolycka”. • Om ett fordon både kolliderat med ett vilt och sedan också kolliderat med ett fordon bedömer polisen i vilket skede som den svåraste skadan uppstod. • I de fall där fordon väjt eller bromsat in för vilt och sedan kört av vägen så klassificeras dessa händelser inte som ”viltolycka”.
 3. Bakgrund och syfte • Det finns således ett mörkertal i den officiella trafikskadestatistiken vad beträffar viltets indirekta påverkan på trafiksäkerheten. • Att uppskatta hur stor andel av viltkrascherna där viltet varit en bidragande faktor.
 4. Material och metod • STRADA: Transportstyrelsens informationssystem för trafikskador som inrapporterats från Polismyndigheten och Akutsjukhusen. • STRADA Polis – Polisrapporterade dödliga viltkrascher med personbil 2003-2010. – Icke-dödliga viltkrascher (pb) 2009-2010. • STRADA Sjukvård – Sjukhusrapporterade icke-dödliga viltkrascher med personbil. Under åren 2009-2010 var 76-82% av akutsjukhusen anslutna till STRADA. • Definition av vilt i denna studie: Älg, rådjur/hjort. • Analysen är gjord med hjälp av: Kod för olyckstyp: W1 = kollision med rådjur/hjort, W2 = kollision med älg. Sökorden: ”älg, rådjur och hjort” i den fritext som beskriver händelseförloppet av kraschen.
 5. Exempel på definitioner (koder) i STRADA av olika typer av krascher • W1 = Kollision med rådjur/hjort • W2 = Kollision med älg • M = Mötesolycka • S = Singelolycka • U = Upphinnandeolycka
 6. STRADA - polisrapporterade omkomna personer i bilkrascher där älg varit inblandad, 2003-2010 Antal N=57 60 N=44 13;23% 40 20 N=44 0 Älgkollisioner polisrapporterade Krasch orsakad av älg, direkt eller indirekt
 7. STRADA, polisrapporterade personer i bilkrascher med personskada där älg varit inblandad 2009-2010 Antal 1400 N=1249 1200 N=955 294;24% 1000 800 600 N=955 400 200 0 Älgkollisioner polisrapporterade Krascher orsakad av älg, direkt eller indirekt
 8. STRADA, polisrapporterade personer i bilkrascher där rådjur varit inblandad 2009-2010 Antal 600 N=513 400 412;80% 200 N=101 N=101 0 Rådjurskollisioner Krascher orsakade av rådjur, direkt polisrapporterade eller indirekt
 9. STRADA, sjukhusrapporterade personer i bilkrascher där älg varit inblandad 2009-2010 Antal 1200 N=1014 1000 N=792 222;22% 800 600 400 N=792 200 0 Älgkollisioner Krascher orsakade av älg, direkt eller sjukhusrapporterade indirekt
 10. STRADA, sjukhusrapporterade personer i bilkrascher där rådjur varit inblandad Antal N=601 600 400 446;74% N=155 200 N=155 0 Rådjurskollisioner Krascher orsakade av rådjur, direkt sjukhusrapporterade eller indirekt
 11. Osäkerhet i rapportering? • Hur stor är andelen personer som angivit att de väjt för djur men som i verkligheten varit en annan orsak, t.ex. somnat eller distraktion: mobiltelefon, bilradio, tappat något, etc. ? • Dock ungefär lika stor andel väjning i polis- som sjukhusrapportering.
 12. Slutsats • Var fjärde dödsfall där älg varit direkt eller indirekt inblandad i en personbilskrasch inkluderas inte i den officiella statistiken. • Var fjärde person som varit direkt eller indirekt inblandad i en icke-dödlig personbilskrasch med älg inkluderas inte i den officiella statistiken. • Ungefär åtta av tio personer som varit direkt eller indirekt inblandad i en icke-dödlig personbilskrasch med rådjur/hjort inkluderas inte i den officiella statistiken. • Det finns ett betydande mörkertal i den officiella trafikskadestatistiken vad beträffar viltets indirekta påverkan på trafiksäkerheten.
 13. Tack för Er uppmärksamhet
Publicité