Publicité
Publicité

Session 65 Thomas Lundberg

 1. Nya tillståndsmått – befintliga mätmetoder Session 65 Transportforum, Linköping, 9 jan 2009 Thomas Lundberg Drift och Underhåll VTI thomas.lundberg@vti.se
 2. Översikt » Vägytemätning i Sverige » Vad mäts idag? » Hur används måtten? » Nya mått hur beräknas de? » Vilka förändringar förväntas och vilka mått saknas inför framtiden?
 3. Översikt » Vägytemätning i Sverige » Vad mäts idag? » Hur används måtten? » Nya mått hur beräknas de? » Vilka förändringar förväntas och vilka mått saknas inför framtiden?
 4. Vägytemätning i Sverige » Vägnätsmätning – årligen återkommande tillståndsmätning av det statligt belagda vägnätet (c:a 40 000 km/år) » Objektmätning – kontroll av utförande, beläggningsunderhåll, nybyggnad eller funktionskontrakt
 5. Vägytemätning
 6. Översikt » Vägytemätning i Sverige » Vad mäts idag? » Hur används måtten? » Nya mått hur beräknas de? » Vilka förändringar förväntas och vilka mått saknas inför framtiden?
 7. Mått som samlas in vid dagens vägytemätningar (per 20 m) » Jämnhet i längsled – IRI, längsprofil (1 värde per dm) och textur (MPD) » Jämnhet i tvärled – Spårdjup max, vänster, höger och medeltvärprofil » Väggeometri – kurvatur, backighet och tvärfall » Position – rullad längd och koordinater
 8. Längsprofil » Mäts med laserkamera och accelerometer » Ett värde för profilen skapas per decimeter » En relativ profil skapas som inte är geometriskt korrekt » Profilen beskriver våglängder hos vägen upp till c:a 100 m med hög noggrannhet » Tre profiler mäts, en i vardera personbilsspår och ytterligare en ca: 25 cm till höger om det högra personbilsspåret
 9. Tvärprofil » Mäts med 17 mätgivare på en bredd av 3,2 meter » Varje decimeter beräknas en profil som medelvärdesbildas över 20 m » Mäts med laserkameror och lutningsgivare » Geometriskt korrekt profil erhålls
 10. Översikt » Vägytemätning i Sverige » Vad mäts idag? » Hur används måtten? » Nya mått hur beräknas de? » Vilka förändringar förväntas och vilka mått saknas inför framtiden?
 11. Nya mått beräknade från befintlig data Uppdrag från Vägverket » – ta fram mått och gränsvärden som beskriver skador på det statliga vägnätet » – måtten beräknas från tillgänglig data » – hur bör vägytemätningarna förändras för att kunna ge en bättre beskrivning av skadeläget
 12. Nya mått beräknade från befintlig data – Vattenarea » Vattenarea – teoretisk modell av tvärsnittsarean för vatten på vägbanan per 20 m » Beräknas med utgångspunkt från medeltvärprofil och tvärfall
 13. Vattenarea – principskiss Vattenarean = summa vattenareor för tvärprofilen Bredd1 Area1 Djup1 Bredd2 Area2 Djup2 Bredd3 Area3 Djup3 Bredd4 Area4 Djup4
 14. Vattenarea » Vägavsnitt där vatten inte kan rinna av vägen i tvärled » Viktigt för trafiksäkerheten! » Kan kombineras med backighet för att lokalisera områden med stående vatten även efter nederbörd » Riktvärde för då trafikfara kan uppstå 1 dm2/20 m
 15. Del av vägnätet med vattenarea > 1 dm 2 per 20 m sorterat på vägkategori från mätningar gjorda under 2007 i Region Sydöst 1.20% 1.00% 0.80% Del av vägnätet [%] 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% Ev Plv Rv Slv Tlv Vägkategori
 16. Nya mått beräknade från befintlig data- lokal ojämnhet » Lokala ojämnheter – lokala skador som slaghål, sättningar, uppfrysningar och dåligt utförda beläggnings- och broskarvar » Beräknas med utgångspunkt från längsprofilen
 17. Lokal ojämnhet
 18. Lokala ojämnheter » Beräknas från alla tre längsprofiler med hjälp av en 3-m flytande rätskena. Komplement till IRI för ojämnheter i längsled med kort utbredning.
 19. Lokala ojämnheter » Rätskenan flyttas över och under längsprofilen 1 dm åt gången och det maximala värdet per 20 m registreras.
 20. Lokala ojämnheter » C:a 3 % av det lågtrafikerade vägnätet (ÅDT< 500 ) har lokala ojämnheter större än 20 mm. » C:a 0,6 % av det högtrafikerade vägnätet (ÅDT> 4000 ) har lokala ojämnheter större än 15 mm.
 21. Nya mått beräknade från befintlig data - Kantdjup »Kantdjup beskriver deformationer/skador på vägens högra del såsom kanthäng och bärighetsspår orsakade av tung trafik »Kantdjup beräknas från medeltvärprofil och tvärfall.
 22. Kantdjup
 23. Kantdjup
 24. Kantdjup
 25. Kantdjup »Kantdjup beräknat från medeltvärprofil och tvärfall.
 26. Kantdjup - stödmått ”Frisk” tvärprofil Tvärprofil med kanthäng » Två stödmått utvecklade för att urskilja ”friska” vägavsnitt från skadade » 1 – beskriver profilens form » 2 – vilken mätgivare registrerar kantdjupet
 27. Kantdjup » C:a 1,2 % av vägnätet som mättes i region Sydöst 2007 med vägbredd <7 m har ett kantdjup ≥ 60 mm » C:a 1,4 % av vägnätet som mättes i region Sydöst 2005 med vägbredd <7 m har ett kantdjup ≥ 60 mm
 28. Nya mått beräknade från befintlig data - Spårarea » Bör kombineras med spårdjup max » Stor spårarea i kombination med måttligt spårdjup indikerar att vägen är utmattad, ofta sprucken och med bärighetsproblem. » Spårarean=RA1+RA2 » Riktvärde för skadad väg 2,5dm2 (per 20 m)
 29. Spårarea
 30. Nya mått beräknade från befintlig data - Ytskador » Med utgångspunkt från makrotextur och megatextur beräknas ytskador. » Ytskadorna delas upp i grova skador och mindre skador samt områden med låg makrotextur (risk för dålig friktion)
 31. Makrotextur – MPD
 32. Makrotextur – MPD
 33. Makrotextur – MPD
 34. Lågt MPD – risk för dålig friktion » Polering » Blödning
 35. Megatextur
 36. Makrotextur – MPD » Mean Profile Depth » Vägytans skrovlighet » ”Lagom” och homogen nivå bör eftersträvas » Kan ge indikation på sträckor med dålig friktion, vid låga värden » Höga värden medför ökat buller, ökat däckslitage och ökad bränsleförbrukning » Mäts i vänster och höger hjulspår samt mellan dessa
 37. Makrotextur – MPD – utvärderingsmöjligheter » Tvärsinhomogenitet - Olika textur i olika spår » – split friktion » – allmän kondition hos vägen, ex. blödning » Längsinhomogenitet » - dåligt utförd beläggningsåtgärd (lastbyten) » - beständighet (separation, stensläpp) » - dålig kvalité/blandning på materialet vid bel.åtgärd
 38. Megatextur – RMS[mm] » Ger indikation för oönskade egenskaper hos vägen – ju lägre värde desto bättre » Slaghål » Uppfrysningar, » Ojämna beläggningsskarvar och broskarvar » Våglängder mellan 0,05 och 0,5 m
 39. Textur som funktion av beläggningsålder Beläggning ABS i VSÖ 2005-2007 1.60 1.40 1.20 MPD, Megatextur (mm) 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MPD i hjulspår 1.05 1.03 1.01 0.97 0.94 0.93 0.97 0.96 0.99 1.07 1.22 MPD mellan hjulspår 1.02 1.05 1.01 0.95 0.90 0.90 0.95 0.94 0.96 1.06 1.20 Megatextur i hjulspår 0.35 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 0.29 0.31 0.30 0.34 0.41 Megatextur mellan hjulspår 0.38 0.35 0.33 0.31 0.31 0.31 0.33 0.32 0.32 0.37 0.40
 40. Ytskador » Mått, homogenitet i längsled Medelvärde över 100 m kontroll av homogenitet
 41. Ytterligare skador/brister som beräknas » Bristfälligt tvärfall, i svaga och skarpa kurvor samt på raksträckor » Avstånd mellan spårbottnar (orsak till spårbildning) » Spårbredd vänster och höger (orsak till spårbildning)
 42. Översikt » Vägytemätning i Sverige » Vad mäts idag? » Hur används måtten? » Nya mått hur beräknas de? » Vilka förändringar förväntas och vilka mått saknas inför framtiden?
 43. Morgondagens nya mått » Megatextur – obligatoriskt mått! » Komplettera texturmåtten med variationsmått, standardavvikelse (enligt standard) » Sprickor – förslag finns i ny metodbeskrivning » Tvärfallsvariation – behöver kortare presentationslängd
 44. Önskade förändringar » Kortare presentationslängd eftersträvas för vissa mått för att på ett säkrare sätt kunna detektera skador i vägytan. » Införa digitala stillbilder i Vägverkets datasystem » Föra in ”färdiga” mått som t.ex. ytskador, lokala ojämnheter i Vägverkets PM-system » Ytterligare verifiering av nya mått samt skapa prognosmodeller för de nya måtten
 45. thomas.lundberg@vti.se Drift och Underhåll
 46. Avstånd mellan spårbottnar » Kan användas för att avgöra den huvudsakliga orsaken till spårbildningen på vägen, tunga fordon – deformation/bärighet personbil – slitage » Bör endast användas då det finns tydliga spår, (spårdjup vänster och höger > 5 mm)
 47. Spårbredd vänster och höger » Stor spårbredd indikerar att tung trafik orsakar spåren och vice versa. » Stor skillnad mellan vänster och höger spår kan indikera bärighetsproblem » Ger en indikation på tvärprofilens utseende
 48. Mätning av sprickor - mått; % sprucken yta
 49. Digitala stillbilder
 50. Tvärfallsvariation » Förslag på mått finns i ”Nya mått på tvärfall”, Johan Granlund, Vägverket Konsult » Visar vägavsnitt med oönskade fordonskrängningar till följd av varierande tvärfall » Kräver en kortare presentationslängd än dagens 20 m
Publicité