Publicité

Session 69 Marie-Louise Lundgren

Transportforum (VTI)
28 Nov 2011
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Session 69 Marie-Louise Lundgren

 1. The European Commission ITS Action Plan Transportforum 2009 – Session 69: ITS från ett europeiskt till ett svenskt perspektiv Mari-Louise Lundgren, Vägverket Trasnportforum 2009 2009-01-09
 2. Utmaningar för transportsystemet • Vägtransporterna står för 72% av de transportrelaterade CO2- utsläppen  Minska transporternas påverkan på miljön • Trängseln orsakar ekonomiska förluster (1% av BNP - ca 115 billion Euro)  Minska trängseln - Optimera användningen av befintlig infrastruktur • > 40 000 dödas på vägen/år  Öka trafiksäkerheten och säkerheten i transportsystemet  ITS kan bidra till att lösa dessa utmaningar
 3. Varför behövs en Europeisk handlingsplan för ITS? • Behov av harmoniserade och interoperabla lösningar i hela Europa • Behov av att påskynda införandet och få kostnadseffektiva lösningar • Stärka Europeisk ITS-industri • EU har en roll att ta fram ett gemensamt ramverk för detta • Bidrag till andra planer: – Action Plan on Freight transport & logistics (2007) – Action plan on urban Mobility (2008) – Galileo, the Greening Transport Package, i2010, eSafety, 7th FP, eCall, ERTRAC, CARS 21 etc Trasnportforum 2009
 4. Förslag Handlingsplan för utbyggnaden av Intelligenta Transport Systems (ITS) i Europa  Förslag till Direktiv med ett ramverk för implementering av handlingsplanen Vägtransporter och interface med andra transportslag – Påskynda och samordna utbyggnaden av ITS i syfte att få ett hållbart transportsystem – Antagen av Kommissionen 16/12/2008
 5. 24 åtgärder inom 6 prioriterade områden Kontinutet för Optimal använding av Trafikledning och väg, trafik- och resedata frakthantering Integrering av Trafiksäkerhet och fordon i transportskydd Transport infrastrukturen Datasäkerhet, skydd av EU-samverkan uppgifter och när det gäller ITS ansvarsfrågor
 6. Optimal använding av Område 1 väg, trafik- och resedata 1. EU-omfattande tjänster för trafik- och reseinformation (offentliga o privata roller) 2. Insamling och tillhandahållande av vägdata 3. Nogranna offentliga data för digitala kartor 4. Fritt tillhandahållande av ett min av informationstjänster 5. Multimodala reseplaneringsverktyg Trasnportforum 2009
 7. Kontinutet för Trafik- Område 2 ledning och frakthantering 1. Säkerställa kontinuiteten för ITS-tjänster (korridorer och i och mellan städer) 2. Tjänster för godstransport och logistik (eFreight) 3. Europeisk ramarkitektur för ITS 4. Implementering av interoperabla elektroniska vägtullar Trasnportforum 2009
 8. Trafiksäkerhet och Område 3 transportskydd 1. Främjande av stödsystem i fordon 2. Introduktion av europeiska eCall-tjänster 3. Regelverk för säkra användargränssnitt i fordon och integrering med “nomadic devices” 4. “Best-practice guidelines”: - effekter av ITS för oskyddade trafikanter 5. “Best-practice guidelines”: - säkra parkeringsplatser för lastbilar (ITS support) Trasnportforum 2009
 9. Integrering av fordon i Område 4 transport infrastrukturen 1. Fordonsplattform med öppen arkitektur 2. Utveckling och utvärdering av samverkande system 3. Specifikationer för kommunikation: – infrastructure-to-infrastructure – vehicle-to-infrastructure – vehicle-to-vehicle 4. Mandat för Europeisk standardisering Trasnportforum 2009
 10. Område 5 Datasäkerhet, skydd av uppgifter och ansvarsfrågor 1. Utredning av aspekter som rör datasäkerhet och skydd av personuppgifter 2. Addressering av ansvarsfrågor, framförallt för “in-vehicle safety systems” Trasnportforum 2009
 11. EU-samverkan när det Område 6 gäller ITS 1. Rättslig ram för europeisk samordning av utbyggnaden av ITS > förslag till Direktiv 2. Verktygslåda till stöd för beslut om ITS investeringar 3. Riktlinjer för offentlig finansiering till ITS (både EU och nationellt) 4. Plattform för ITS-samarbete mellan medlemsländer och regionala/lokala Trasnportforum 2009 förvaltningar (rörlighet i städer)
 12. Förslag till direktiv – Ett ramverk för utbyggnaden av ITS (1) • Arbete med gemensamma specifikationer – Baserade på interoperabla och öppna standards – Återanvändning av tidigare arbete (eSafety, utv.projekt, …) • Krav på införande för Medlems Staterna – Att göra uppdaterade vägdata tillgängliga – Säkra datautbytet mellan trafikledningscentraler – Integrera olika säkerhets systems i fordon och olika ITS-applikationer på en gemensam plattform – Använda satellit-baserad infrastruktur 2009 Trasnportforum
 13. Förslag till direktiv – Ett ramverk för utbyggnaden av ITS (2) • Etablering av två olika grupperingar – European ITS Committé – European ITS Advisory Group • Införande av typgodkännande av ITS-utrustning och programvara Trasnportforum 2009
 14. European ITS European ITS Committee Advisory Group Member States 20 High Level Members Chair: EC Chair: EC Service providers User associations Member States Transport operators European Commission Industry Social partners Professional organisations Local authorities European Commission advise on business and establish specifications in technical aspects priority areas formulate stakeholder information exchange interests
 15. Implementering av handlingsplanen • Diskussioner i Europa parlamentet och Rådet from januari 2009 • Beslutsprocess för Direktivet • Krav på rapportering • 2009-2014 (måldatum för föreslagna actions) • Uppföljning och förslag till 1 ITS ITS 1 1 revidering/fortsättning 2012 COM(2008) 886 2009-01-09 
 16. Mer information ITS Action Plan and Directive http://ec.europa.eu/transport/its/road/ action_plan_en.htm Tack för mig! mari-louise.lundgren@vv.se Trasnportforum 2009
Publicité