Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Living Attitude Trend 2015-16 (Trendscope 2015-16)

1 248 vues

Publié le

“Trendscope หรือ Living Attitude Trend” คือ ข้อมูลวิจัยทัศนคติของผู้บริโภค ที่มีต่อสินค้าและบริการต่างๆ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยทีมงานวิจัย BaramiziLab ผู้มีความเชี่ยวชาญในวงการผู้บริโภคไทย โดยข้อมูล “Trendscope 2015-16” นี้จะนำเสนอถึงมุมมอง หรือทัศนคติการใช้ชีวิตของกลุ่มคน 5 กลุ่ม ซึ่งมีแนวคิดในการใช้ชีวิตแตกต่างกัน มีวิธีคิดต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการแตกต่างกัน จึงถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการ หรือนักคิดนักสร้างสรรค์มีแนวทางที่ชัดเจนในการสื่อสารแบรนด์ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย

BaramiziLab , www.Trendmizi.com

Publié dans : Marketing
 • Soyez le premier à commenter

Living Attitude Trend 2015-16 (Trendscope 2015-16)

 1. 1. ทฤษฎีต้นไม้ (Tree Theory) เป็นทฤษฎีการสร้างแบรนด์ที่เปรียบเทียบแบรนด์หนึ่งแบรนด์เท่ากับ ต้นไม้หนึ่งต้น ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนราก เป็นส่วนที่ทำหน้าดูดซับสารอาหารจาก ดินซึ่งเปรียบได้กับข้อมูลสำคัญด้านต่างๆ ลำต้น เปรียบได้กับแนวคิดหลักหรือกลยุทธ์ของแบรนด์ และ กิ่ง ก้าน ใบ ได้แก่ ประสบการณ์ของแบรนด์ที่ทำหน้าที่สะท้อนแนวคิดของแบรนด์ผ่านจุดสัมผัสแบรนด์ ด้านต่างๆ เพื่อส่งมอบความตั้งใจของแบรนด์ไปสู่ผู้บริโภค ใครก็ตามที่ปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นมาย่อมมี ความตั้งใจเหมือนๆ กันที่จะทำให้ต้นไม้ต้นนี้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการใส่ใจในทุกๆ องค์ประกอบของ ต้นไม้ต้นนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ข้อมูลชุด “TRENDSCOPE 2015-16” นี้ จัดเป็นข้อมูลแนวโน้ม ด้านทัศนคติของผู้บริโภคซึ่งเป็นหนึ่งในสารอาหารสำคัญสำหรับรากของต้นไม้ทุกต้น หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่านักคิดนักสร้างสรรค์ทุกคนจะได้รับประโยชน์ ได้ต่อยอดเป็นไอเดียดีๆ ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของ ต้นไม้ของคุณต่อไป * Three Theory เป็นทฤษฎีการสร้างแบรนด์ของ Baramizi Group TRUNK Core Brand Value - Brand Future Vision, Mission, Brand DNA, Brand Positioning - Brand Component (Attribute, Benefit, Value, Personality) - Brand Architecture - Internal Branding Consumer Connection ROOTS 4-Universe Research Program - Corporate Vision - Consumer / Users - Competitors - Mega Trend LEAVES Brand Experience - Product Experience - Service Experience - Atmosphere Experience - Communication Experience Consumer Connection Consumer Connection “Core of Brand Building start with The Strong Roots of Tree ” TREE THEORY 01 02
 2. 2. WHY ? TRENDSCOPE 2015-16 ผู้คนไม่สามารถถูกแบ่งด้วย Demographic ได้อีกต่อไป : มีคนกล่าวไว้ว่า กลยุทธ์แบรนด์ และการออกแบบที่ดีมาจากการเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง องค์ความรู้ในการพยายามทำความเข้าใจผู้ บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจึงเกิดข้ึนอย่างแพร่หลาย “การแบ่งส่วนตลาด หรือ Segmentation” คือ หนึ่งในความพยายามทำความเข้าใจผู้บริโภคของนักการตลาด ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการแบ่ง กลุ่มผู้บริโภคด้วยหลักสถิติประชากรศาสตร์ หรือ Demographic นั้น ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป เพราะ ผู้คนที่อายุเท่าๆ กัน เพศเดียวกัน หรือมีอาชีพเหมือนกันนั้น ไม่ได้เป็นหลักประกันอีกแล้วว่าเขาจะมีวิธีคิด มีความชอบ ความต้องการ หรือพฤติกรรมที่เหมือนกัน (แถมหลายๆ ครั้ง เรายังพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ เคยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Baby Boomer กลับมีความชอบ หรือมีพฤติกรรมบางอย่างคล้ายๆ กับกลุ่มเป้า- หมายที่เป็น Generation Y ด้วยซ้ำ) มีกรณีศึกษาเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายเสียจนเราต้องรู้ซึ้งว่าการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นโจทย์สำหรับธุรกิจนั้น จะกำหนดเพียงคุณสมบัติด้านประชากรศาสตร์ไม่ ได้อีกต่อไป และการทำความเข้าใจพวกเขาแบบผิวเผินเช่นนี้ไม่ช่วยทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางการ ออกแบบแต่อย่างใด ตอกย้ำด้วยในปี 2015 นี้ สำนักเทรนด์ระดับโลกเองยังเชิญชวนให้คนตระหนักถึง ประเด็นนี้โดยมีการคาดการณ์เทรนด์ และตั้งเป็นชื่อเรียกเก๋ๆ ว่า Post-Demographic Consumerism (Trendwatching.com,2015) ซึ่งกล่าวถึงประเด็นที่ว่าการแบ่งส่วนตลาดของกลุ่มเป้าหมายด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์นั้นช่างเป็นเรื่องที่ล้าสมัยเสียนี่กระไร สรุปแล้วในยุคนี้สิ่งที่นักคิดนัก สร้างสรรค์ทั้งหลายต้องมองหา คือ เกณฑ์ดีๆ ในการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ไอเดีย บรรเจิดสำหรับการออกแบบธุรกิจและประสบการณ์แบรนด์ ซึ่งแนวทางที่เป็นกุญแจสำคัญจะต้องเป็น เกณฑ์ที่ลงลึกไปในความรู้สึกนึกคิด ความชอบ ความต้องการ หรือที่รวมเรียกว่าคุณลักษณะด้าน จิตวิทยา หรือ Psychographic นั่นเอง DEMOGRAPHIC ลักษณะประชากรศาสตร์ PSYCHOGRAPHIC ลักษณะทางจิตวิทยา SEGMENTATION การแบ่งส่วนตลาด การวิจัยผู้บริโภคไทยใน Moment ของการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการ : การวิจัย ด้านประสบการณ์ผู้บริโภคไทยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสินค้าประเภท High Involvement ที่ต้องใช้เวลานานในการตัดสินใจ อาทิ ที่อยู่อาศัย รถยนต์ หรือ เครื่องมือสื่อสารที่มีราคาแพง และกลุ่ม Low Involvement เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค หรือแม้แต่การ ตัดสินใจเลือกเข้าร้านค้าต่างๆ ของผู้บริโภคไทย BaramiziLab ศูนย์วิจัยเทรนด์และการออกแบบได้เก็บ ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นความรู้สึกนึกคิดในช่วงเวลาหรือ Moment ของการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด พบว่าเหตุผลในการเลือกสินค้าหรือบริการในปัจจุบันนั้น มีเหตุผล 2 ส่วนประกอบกัน ได้แก่ เหตุผลด้านฟังก์ชั่นประโยชน์ใช้สอย และเหตุผลทางด้านอารมณ์ โดยมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันไปตาม แต่ละกลุ่มธุรกิจ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมาจากความเปลี่ยนแปลงระดับ Mega Trend ทั้งการเพิ่มขึ้นของ ประชากรในเมืองหลวง การขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อสูง สินค้าและบริการใหม่ๆ ในแต่ละ กลุ่มธุรกิจจึงเกิดขึ้นมากมายเป็นดอกเห็ด เป็นเหตุให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง ตลอดจนเทคโนโลยีในการ ผลิตสินค้าให้แตกต่างด้านฟังก์ชั่นการใช้งานนั้นถูกตามทันกันในระยะเวลาที่รวดเร็ว แบรนด์จึงค้นพบ ว่าการสร้างความแตกต่างด้วยคุณประโยชน์ด้านการใช้งานและคุณภาพนั้นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง สำหรับการแข่งขันอีกต่อไป มิติที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นตัวเลือกในการจูงใจกลุ่มเป้าหมายจึงถูกคิดค้นเพิ่ม เติม และคำตอบที่ได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างมิติทางอารมณ์ที่กลายเป็นตัวแปรสำคัญในการแย่งชิง ความรู้สึก “ชอบ” หรือ “หลงรัก” จากจิตใจของพวกเขา พื้นที่แห่งนี้จึงได้กลายเป็นสมรภูมิรบแห่งใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเปรียบเทียบคุณประโยชน์ด้านการใช้งานที่เพิ่มกันจนไม่รู้จะเพิ่มอย่างไร และที่ บอบช้ำที่สุดคือการเปรียบเทียบด้านราคาสาเหตุของสงครามราคาที่ไม่มีที่สิ้นสุด 03 04 FUNCTIONAL & PRICE ประโยชน์ใช้สอยและราคา QUALITY คุณภาพ EMOTIONAL คุณค่าด้านอารมณ์ สงครามราคา NEW OPPORTUNITY
 3. 3. 05 06 TRENDSCOPE 2015-16 ที่มาและความสำคัญ : หลังจากมีการสะสม และสังเคราะห์ข้อมูล แนวโน้มอย่างต่อเนื่อง ในปี 2015 นี้ BaramiziLab จึงเรียบเรียงแนวโน้มสำคัญๆ ด้านทัศนคติในการใช้ ชีวิตโดยเรียกชุดข้อมูลนี้ว่า “TRENDSCOPE 2015-16” หรือการจ้องมองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ อนาคตด้านทัศนคติในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคประจำปี 2015-16 เพื่อส่งมอบองค์ความรู้ความเข้าใจใน การศึกษาผู้บริโภคนี้เพื่อจุดประกาย ต่อยอด และสร้างไอเดียให้บรรดานักคิด นักสร้างสรรค์ ผู้เป็นกำลัง สำคัญในการขับเคลื่อนประสบการณ์ของแบรนด์ได้ใช้ประโยชน์ โดยข้อมูลชุด TRENDSCOPE 2015-16 นี้เกิดจากการรวบรวมข้อมูลการทำวิจัยเชิงลึกกับกลุ่มผู้บริโภคในประเด็นต่างๆ การศึกษาแนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงจากสำนักเทรนด์ระดับโลก ตลอดจนได้รับความร่วมมือจาก TCDC ที่สนับสนุนกรณีศึกษา ในธุรกิจต่างๆ และแนวโน้มทางการออกแบบที่สอดคล้องกับกลุ่มทัศนคติ โดย TRENDSCOPE 2015-16 จะเล่าถึงเรื่องราวของกลุ่มรูปแบบทัศนคติในการใช้ชีวิต 5 กลุ่ม ที่มีแนวโน้มจะส่งผลต่อ Moment หรือ ช่วงเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ นอกจาก BaramiziLab จะค้นพบหลักการ สำคัญในการแบ่งกลุ่มผู้คนแล้ว เรายังพบอีกด้วยว่า ผู้คนในสังคมที่รายล้อมรอบตัวเราอยู่ หรือแม้ กระทั่งตัวเราเองยังมีโอกาสที่จะมีทัศนคติต่อการใช้ชีวิตได้มากกว่า 1 รูปแบบ ตามแต่ลักษณะของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังเลือกซื้อ ช่วงเวลาของชีวิต และบุคคลที่มีอิทธิพล องค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นตัว ผลักดันให้แต่ละทัศนคติที่ผสมผสานอยู่ในตัวของเรานั้นผลัดกันขึ้นมาแสดงตัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อครั้งนั้นๆ ดังนั้น จึงไม่ต้องแปลกใจเมื่อเราสำรวจตัวเองแล้วพบว่าขณะที่เราซื้อสินค้าประเภทหนึ่ง เรา อาจมีวิธีคิด วิธีการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกับการซื้อสินค้าอีกประเภทหนึ่ง เช่น เราอาจจะเป็นหนึ่งคนที่ สนใจใช้ถุงผ้าเพื่อมีส่วนร่วมกับการช่วยลดการใช้งานถุงพลาสติก เป็นการเยียวยาให้โลกใบนี้อยู่ต่อไป ได้นานขึ้น แต่เราอาจจะไม่ได้สนใจที่จะซื้อบ้านในโครงการที่มีการใช้แนวคิดด้านการใช้วัสดุ Recycle ก็เป็น ได้ เมื่อขึ้นชื่อว่า ‘มนุษย์’ นั้น บอกได้เลยว่ายังมีความเร้นลับอีกมากมายซ่อนกายอยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งที่ เรามองเห็นเพียงแค่ส่วนที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำ ยังมีอะไรที่รอให้เราศึกษา ค้นคว้า และดำลึกลงไปถอดรหัสใน ความลึกล้ำที่ยากแท้หยั่งถึงอีกเยอะ แต่เหล่านี้คือ ‘โอกาส’ อันเปิดกว้างที่รอให้นักคิดนักสร้างสรรค์ทุก คน สามารถรังสรรค์สิ่งใหม่ที่จะช่วยกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นต่อๆ ไป ข้อมูลระดับโลก Trend Books MEGA Trends ข้อมูลระดับประเทศ ข้อมูลวิจัยกลุ่มผู้บริโภคไทย จากประสบการณ์ทำงานจริง ??? ✔ TRENDSCOPE BaramiziLab นักคิด นักสร้างสรรค์ผู้บริโภค การสื่อสารแบรนด์ให้ตรงใจผู้บริโภค ทัศนคติผู้บริโภค
 UNMET NEEDS ความต้องการซ้อนเร้น ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านคุณภาพ + ทัศนคติผู้บริโภค สินค้าและบริการ BRAND ปัจจัยด้านทัศนคติในการใช้ชีวิตคือกุญแจสำคัญในการไขความลับด้านความต้องการ และเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ : เหตุผลหรือความต้องการด้านอารมณ์นี้เอง คือที่มาของทางออกใน การค้นหาเกณฑ์ดีๆ ที่จะทำการแบ่งหรือคัดแยกกลุ่มผู้บริโภคออกจากกันเพื่อเกิดทางเลือกในการสร้าง ความแตกต่าง ในการศึกษาวิจัยข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสำนักเทรนด์ระดับโลกทั้งในระดับที่ เป็น Trend Setter และ Trend Spotter อาทิ Nelly Rodi, Carlin, Trendwatching, Trend Hunter, Maison & Objet ตลอดจนแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านแนวโน้มที่สำคัญในประเทศ ได้แก่ TCDC (Thailand Creative Design Center) ประกอบเข้ากับข้อมูลวิจัยความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภคไทย ได้ทำให้ค้น พบกุญแจสำคัญในปัจจัยทางจิตวิทยาตัวหนึ่งที่เกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาของกลุ่มเป้าหมาย และถูกหล่อหลอม หรือกระทบรุนแรงจากแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งปัจจัยตัวนี้ได้ส่งผลต่อ ความต้องการในการตัดสินใจซื้อ นั่นคือ ปัจจัยด้านทัศนคติในการใช้ชีวิต (Living Attitude) LIVING ATTITUDE ทัศนคติการใช้ชีวิต UNMET NEEDS ความต้องการเบื้องลึก DECISION MAKING การตัดสินใจ
 4. 4. • EBOLA Outbreak • MH370 หายสาบสูญ • ญี่ปุ่นเศรษฐกิจตกต่ำ • HK Umbrella Revolution • การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น Polar Vortex • จีนเศรษฐกิจเติบโต • Crimea แยกตัวเป็นเอกราช Global Warming น้ำแข็งขั้วโลกละลาย FIFA World Cup Winner - Germany เรือข้ามฟากเซวอลล่ม • Scotland Independence NO 55% • AirAsia QZ8501 • Pope Francis เยี่ยมเยียนเอเซีย ASEAN • Nigeria - ลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิง GAZA • ISIS SOCIAL TECHNOLOGY ENVIRONMENT ECONOMIC POLITIC คือ การศึกษาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นต่างๆ ทั่วโลกในแต่ละปี ได้แก่ ด้านสังคม ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเมือง เนื่องจากประเด็นเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึก นึกคิดของผู้คนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อ ทัศนคติการใช้ชีวิตของคนในสังคม S.T.E.E.P. F R A M E W O R K YEAR IN REVIEW 2014 07 08 Digital Life Urbanisation Green Economy Production Advance One World One Culture Uncertainty Concern Ageing Society Protest or Die Gender Shift MEGA TREND • Social Media • Viral Content เช่น ICE Bucket Challenge • Wearable Tech • Internet of Things • Drone • 3D Printing • M - Commerce Lindt cafe MH 17 ถูกยิงตก
 5. 5. จาก MEGA TREND แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโลก สู่ TRENDSCOPE 2015-16 : จากการจ้องมองวิถีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ (ที่นับวันดูจะมีขนาดเล็กลงไปทุกทีอันเนื่องมาจาก ระบบการเชื่อมต่อที่ทั่วถึงกันท้ังโลก) ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราจะเริ่มจับสังเกตเห็นแนวโน้มบางอย่างที่ ก่อตัวขึ้นจากเหตุการณ์เล็กๆ ในประเทศหนึ่งๆ แต่กลับจุดชนวนกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้คนทั่วโลก ต้องอกสั่นขวันแขวน หรือบางเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างสถานที่กันแต่ท้ายที่สุดแล้วมีเรื่องราวมีรากหรือจุด กำเนิดเดียวกัน เมื่อกล่าวถึงแนวโน้มความเคลื่อนไหวที่สำคัญของโลกในปี 2014 ที่ผ่านมา เราพบว่ามี ทิศทางที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. Digital Life : วิถีชีวิตติดดิจิทัล 2. Urbanisation : การขยายตัวของเมืองและประชากรเมืองหลวง 3. Green Economy : เศรษฐกิจสีเขียว 4. Production Advance : นวัตกรรมการผลิตขั้น Advance ที่นับวันจะยิ่งก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ 5. One World One Culture : วัฒนธรรมเดียวกันทั่วโลก 6. Uncertainty Concern : ความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอน 7. Aging Society : สังคมผู้สูงอายุ 8. Protest or Die : ประท้วง...ไม่ก็ตาย 9. Gender Shift : เสรีภาพทางเพศและการกลับขั้วของบทบาทหน้าที่หญิงชาย ซึ่งแนวโน้มเหล่านี้เป็นทิศทางที่เกิดขึ้นคล้ายๆ กันทั่วโลกและกระทบกับคนไทยไม่ต่างกับคนที่อื่นๆ อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการเชื่อมต่อของโลกมีความก้าวหน้าและสามารถรู้ทันกันได้ อย่าง Real Time จากแนวโน้มทั้งทางด้านบวกและด้านลบที่กระทบกับความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเกิดการ รับรู้ (Perception) แรงจูงใจ (Motivation) กลายเป็นการเรียนรู้ (Learning) เมื่อประกอบกับรากฐาน ทางบุคลิกภาพ (Personality) และทัศนคติดั้งเดิม (Attitude) ของคนแต่ละคนแล้ว เราสามารถ พยากรณ์ถึงรูปแบบ วิธีคิด และทัศนคติของผู้คนในยุค 2015-16 ได้เป็น 5 รูปแบบทัศนคติ ดังนี้ ใน Mini Trendbook เล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจถึงรายละเอียดของแต่ละกลุ่มทัศนคติ และเมื่อนักคิด นักสร้างสรรค์ได้เข้าใจความต่างของรูปแบบความคิดทั้ง 5 กลุ่มทัศนคตินี้โดยแตกฉานทั้งด้าน บุคลิกภาพ คุณลักษณะภายนอก ทัศนคติ วิธีการปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อมโดย รอบ ความชอบและความต้องการแล้ว จะทำให้เริ่มมองเห็นแนวทางการประยุกต์ไปสู่การสร้างสรรค์ แบรนด์และประสบการณ์ของแบรนด์อันได้แก่ การออกแบบสินค้า การบริการ บรรยากาศร้าน และการ สื่อสาร ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ความสร้างสรรค์เป็น พลังงานอันล้นเหลือที่นักคิดอย่างเราๆ มีกันอยู่แล้ว แต่ย่อมดีมากกว่าถ้าใช้พลังงานความสร้างสรรค์ บนพื้นฐานแนวโน้มที่ถูกต้องของการเปลี่ยนแปลงของโลก : ) 09 10 “From S.T.E.E.P. Framework To TRENDSCOPE 2015-16 ” TRENDSCOPE 2 0 1 5 - 1 6 Serene Life Else Mind Precitionist Revolutioner Expandemic
 6. 6. SereneLife ElseMind Precisionist Revolutioner Expandemic
 7. 7. ดื่มด่ำกับช่วงเวลาที่หลีกหนีจากความวุ่นวาย มีความสุขง่ายๆ กับการใช้เวลาให้ช้าลง โหยหาต่ออดีตที่หอมหวาน SereneLife SLOW ATTITUDE RELAXATION BELIEVE OPTIMISTIC BACK TO BASIC NOSTALGIA SIMPLE CALM 13 14
 8. 8. 1. บุคลิกสบายๆ ในการใช้ชีวิต ไม่เร่งรีบ ใจเย็น ไม่ต้องกะเกณฑ์หรือวางแผนการใช้ชีวิตล่วงหน้า 2. โหยหาความสงบ หลีกหนีความวุ่นวาย 3. หยุด เพื่อได้อยู่กับตัวเอง มักเกิดแรงบันดาลใจในห้วงเวลาที่ไม่ต้องทำอะไรเลย 4. ดื่มด่ำกับธรรมชาติ หาความหมายของสิ่งรอบตัว สะท้อนคุณค่าของชีวิต 5. ใส่ใจกับกระบวนการ มากกว่าผลลัพธ์ 6. กลับสู่ความมีระเบียบ เรียบง่าย ไร้การเติมแต่ง 7. มองโลกในแง่ดี คิดบวก 8. ช่างฝัน ยินดีที่จะพาตัวเองหลุดออกจากความเป็นจริง 9. ไม่นิยมแก่งแย่งแข่งขัน 10. วันวานช่างน่าเสน่หา ระลึกถึงเมื่อไหร่ยิ้มได้ทุกครั้ง 10 Attribute of Serene Life Mood & Tone 15 16 ความเจริญของเมืองหลวงและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร (Urbanisation) ระบบการผลิต สินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าหน้าตาเหมือนๆ กันออกมาจำนวนมาก ตลอดจนการเติบโตของ เทคโนโลยีที่ส่งผล Lifestyle ของผู้คนอย่าง Social Media ที่ทำให้การใช้ชีวิตของคนเมืองใหญ่เปลี่ยน ไปกลายเป็นวิถีชีวิตติดออนไลน์เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ล้นทะลักจนยากจะปิดกั้นหลีกหนี การใช้ชีวิต ในทุกๆ วันเป็นไปอย่างเร่งรีบ การเดินทางและการทำงานล้วนเต็มไปด้วยความเครียดและการแข่งขัน กลุ่มทัศนคติแบบ Serene Life คือกลุ่มคนที่รู้สึกเอือมระอากับภาวะเหล่านี้ในทุกๆ วันของชีวิต และ ต้องการอย่างที่สุดที่จะได้รับการอนุญาตให้หยุดพักหรือหลีกหนีไปจากความจริงอันสับสนวุ่นวาย โดย อาจเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ระหว่างวัน หรือการได้กลับไปบ้านที่ตัดขาดจากโลกภายนอก เพียงต้องการ ได้หยุด และอยู่กับตัวเองเพื่อพิจารณาความงามรอบๆ ข้างบ้างเท่านั้น ให้คุณค่ากับชีวิตที่ช้าลง คุณลักษณะเบื้องต้น 10 ประการ : Serene Life
 9. 9. “ร้านกาแฟ SaintFrank” ออกแบบโดยเน้นความเรียบง่ายและอบอุ่น โดดเด่น ด้วยเคาเตอร์บาร์ขนาดใหญ่สีขาวกรุด้วยกระเบื้องตัด กับสีน้ำตาลเข้มของกาแฟ ช่วยดึงดูดความสนใจของ สายตาให้เห็นกาแฟได้ชัดเจนขึ้น ถึงแม้ว่าภายในร้านจะมี พื้นที่แคบ แต่ด้วยการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่อึดอัดเกิน ไป มีมุมส่วนตัวที่แยกเป็นสัดส่วนชัดเจนบริเวณด้านใน ของร้าน ชวนให้นั่งพักจิบกาแฟนานๆ ใช้เวลาชื่นชม กระบวนการชงกาแฟจากบาริสต้า “Champagne Flute : Perrier-Jouet” ผลงานการออกแบบของ Mischer’Traxler ภาย ใต้โครงการ Small Discoveries แก้วแชมเปญที่เมื่อ มองอย่างผิวเผินเห็นเป็นเพียงแก้วที่มีลวดลายผีเสื้อ กลางคืนแกะสลักอยู่ แต่เมื่อรินแชมเปญลงในแก้ว หนึ่ง ในผีเสื้อกลางคืนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดฟองของ แชมเปญ จุดเริ่มต้นของไอเดียเกิดจากการศึกษาการ เริ่มก่อตัวของฟองแชมเปญ พวกเขาพบว่าฟองนั้นจะ ก่อตัวจากผิวแก้วที่ขรุขระก่อน จึงมีความคิดที่จะแกะ สลักแก้วแชมเปญ โดยยิงเลเซอร์แกะสลักในองศาที่ เหมาะสม สร้างความรู้สึกตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ลิ้มรส แชมเปญขณะที่ดื่ม “Aesop” ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ผิวพรรณ และเส้นผมจาก ประเทศออสเตรเลียในปี 1987 ก่อตั้งโดยช่างทำผม Dennis Paphitis แบรนด์ Aesop เน้นสร้างผลิตภัณฑ์ ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง Anti-Oxidant เพื่อคงความ อ่อนไว ชะลอความเสื่อมของร่างกาย โดยผลิตภัณฑ์ทุก ชิ้นของ Aesop ผลิตด้วยความ ใส่ใจในในทุกราย ละเอียด โดยสะท้อนผ่านการออกแบบการสื่อสาร แบรนด์ตั้งแต่เว็บไซต์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนร้านค้า ที่ถือ เป็น Touch Point สำคัญของการสร้างแบรนด์ Aesop อาทิ ร้าน Aesop ที่ Osaka, Japan ที่ใช้ท่อนไม้เป็นแนว ความคิดหลักของการออกแบบร้าน Opportunities โอกาสทางธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจสำหรับกลุ่มนี้ มีอะไรบ้าง ? แม้การเติบโตของประชากรเมืองหลวง (Urbanization) จะมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน เป็นเหตุให้เกิด การแข่งขันที่เข้มข้นในการทำงานและการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตามแนวคิดและทัศนคติแบบ Serene Life จะ ไม่หายไปจากผู้บริโภค เพราะธรรมชาติก็คือเมื่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างหนึ่งมักจะเป็นการบีบให้มนุษย์ เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย จิตใจจะรู้สึกอยากดิ้นรนหนีไปอยู่ในขั้วฝั่งตรงข้าม เมื่อเราได้ทำความเข้าใจใน ทัศนคติแบบ Serene Life ประกอบกับการวิจัยความต้องการของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อจะ พบว่า มีบางกลุ่มธุรกิจที่แม้กลุ่มเป้าหมายจะเป็นคนที่แตกต่างกันแค่ไหน ในการซื้อสินค้าประเภทอื่นๆ จะ มีวิธีคิดที่ต่างกันอย่างไร แต่เมื่อมาสนใจสินค้าประเภทนี้แล้วจะมีแนวโน้มเป็นทัศนคติแบบ Serene Life ไม่มากก็น้อย กลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะนี้ เช่น กลุ่มธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์สปา, การท่องเที่ยวและ โรงแรม, ร้านกาแฟ, อสังหาริมทรัพย์ (โดยเฉพาะการซื้อเป็นที่อยู่อาศัยหลัก) เป็นต้น เพราะสินค้าเหล่านี้ เป็นกลุ่มสินค้าที่ยึดครองช่วงเวลาหรือ Moment ที่คนอยากที่จะพักผ่อนและผ่อนคลายเหนือสิ่งอื่นใด นั่นเอง ดังนั้น แบรนด์สินค้าหรือบริการที่เข้าข่ายธุรกิจลักษณะนี้ จะต้องไม่ละทิ้งการสร้างประสบการณ์ ที่ตอบโจทย์กลุ่มทัศนคติแบบ Serene Life แต่ควรมีการศึกษาความต้องการของกลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความโดดเด่นในการออกแบบประสบการณ์ให้แตกต่างออกจากคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่อาจดึงดูดคนที่มีทัศนคติเช่นนี้ เช่น การสอนทำขนม ทำอาหาร เป็นต้น การสื่อสารแบรนด์กับกลุ่มนี้ ทำอย่างไร ? วิธีการสื่อสารที่จะโดนใจคนกลุ่มนี้ การสื่อสารด้วยภาพ (Key Visual) ควรนำเสนอผ่านภาพที่ให้ อารมณ์สบายๆ (Casual) ผ่อนคลาย (Relax) สะอาดสะอ้าน ไม่วุ่นวายสับสน (Clean & Clere) และอาจมี การย้อมสีภาพที่เป็นเทคนิคเพื่อชวนฝัน ชวนระลึกถึงความทรงจำที่เต็มไปด้วยความสุข การสื่อสารด้วย ข้อความ (Key Message) ควรนำเสนอเรื่องราวที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่คนกลุ่มนี้อยากได้ เช่น “ใช้ เวลาให้ช้าลง”, “ความผ่อนคลายอย่างที่สุด” เป็นต้น การออกแบบให้เข้ากับกลุ่มนี้เป็นอย่างไร ? การออกแบบให้โดนใจคนกลุ่มนี้ต้องสร้างสรรค์บรรยากาศที่แสนสบาย ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกบีบ คั้น เร่งรีบ มี Space ที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นมุมส่วนตัวของตัวเอง เช่น ใช้สี Pastel ชวนฝัน หรือ สี Earth Tone ที่เป็นโทนอ่อนคู่กับสีขาว, ใช้วัสดุที่โชว์เนื้อแท้ที่มี Texture ละเอียด, การจัดพื้นที่เป็นสัดส่วน มีมุม ส่วนตัว การเลือกรูปแบบตัวอักษรควรมีลักษณะบางเบา ให้ความรู้สึกสบายๆ หรือเลือกใช้แนวทางการ สร้างประสบการณ์ที่ชวนให้ระลึกถึงอดีต ที่สำคัญเพื่อเอาใจคนกลุ่มนี้การออกแบบทุกประสบการณ์ควร มีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Harmony) CASE STUDY ตัวอย่างงานออกแบบ 17 18
 10. 10. SHARE CARE SUPPORTER RESPONSIBILITY SUSTAINABLE SOCIALIST ETHIC CONCERN ElseMind เป็นผู้ให้ พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ห่วงใยคนรอบข้าง รับผิดชอบต่อสังคม รักครอบครัว รักโลก 19 20
 11. 11. 1. บุคลิกอ่อนโยน สดใส มีอัธยาศัยดี เข้ากับผู้คนได้ง่าย 2. มีเพื่อนเยอะ มักเป็นศูนย์กลางของกลุ่มต่างๆ มักเป็นผู้เชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อน และคนรู้จัก เป็นที่รักของคนรอบข้าง 3. มีน้ำใจ ยินดีรับฟังปัญหาของผู้อื่น และเต็มใจยื่นมือเข้าช่วยเหลือเท่าที่มีกำลัง 4. ใส่ใจคนรอบข้าง มักคิดถึงความต้องการของคนใกล้ตัว โดยเฉพาะสมาชิกใน
 ครอบครัวก่อนคิดถึงความต้องการของตัวเอง ประณีประนอม 5. ชื่นชอบช่วงเวลาที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยเพื่อนที่เป็นมิตรจริงใจ โดยมองเป็นห้วงเวลาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น 6. ชอบที่ได้เป็นที่พึ่งของคนอื่น มีความสุขง่ายๆ กับช่วงเวลาที่ทำให้คนอื่นๆ มีความสุข 7. ให้ความสนใจและตระหนักถึงปัญหาในด้านต่างๆ ของโลก เช่น ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเยียวยา 8. ต้องการใช้ชีวิตแบบที่ลดการทำร้ายคน สัตว์ และธรรมชาติรอบข้างให้น้อยลง
 สนใจแนวคิดงานออกแบบที่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 9. ไม่โอ้อวด ไม่นิยมการแก่งแย่ง และไม่ต้องการโดดเด่น 10. เคารพกฎระเบียบของสังคม 10 Attribute of Else Mind Mood & Tone คุณลักษณะเบื้องต้น 10 ประการ : Else Mind เมื่อความเจริญก้าวหน้าเป็นดาบสองคม ด้านหนึ่งนำมาซึ่งความสะดวกสบาย แต่อีกด้านหนึ่ง กลับสร้างความถดถอย เริ่มต้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ปัญหา ความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของสังคมเมืองใหญ่ ตลอดจนปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทย คนกลุ่มหนึ่งจึงเกิดแนวคิดและทัศนคติแบบ Else Mind คือ คนที่ตระหนักถึง ปัญหาดังกล่าวและพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือ ซึ่งการถือกำเนิดของ Digital Lifestyle และเครื่องมือ อย่าง Social Media เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ความฝันในการรวมตัวทำสิ่งดีดีของกลุ่มคน Else Mind เป็นไปได้จริง เกิดการส่งต่อเรื่องราวดีๆ ในโลกออนไลน์สร้างค่านิยมใหม่ให้กับสังคม 21 22
 12. 12. “Stacking green : Vo Trong Nghia” บ้านพักอาศัยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองโฮจิมิน ซิตี้ ประเทศเวียดนาม ออกแบบด้วยแนวความคิดการ ออกแบบอย่างยั่งยืน Sustainable Design จนได้ รับรางวัลชนะเลิศจากงาน World Architecture Festival 2012 ประเภทบ้านพักอาศัย จากประเทศ สิงคโปร์ การออกแบบเน้นให้สามารถถ่ายเทอากาศ ได้สะดวก จากระบบผนัง 2 ชั้น - Double Facade ชั้น นอกเป็น Facade สำหรับปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ ทุกมุมมองของบ้าน และชั้นในด้วยกระจกใสให้แสง ธรรมชาติผ่านได้ช่วยประหยัดพลังงาน หรือปิดกั้นจาก ภายนอกเมื่อยามจำเป็น “The Rebirth Of Sound : DTAC” โครงการที่สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภค ปัจจุบันผู้บริโภคมีการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่อยู่ ทุก วันเกิดเป็นขยะจากเทคโนโลยี Campaign นี้เน้นให้ผู้ บริโภคมีส่วนร่วมง่ายๆ ด้วยการบริจาคโทรศัพท์เครื่อง เก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมารีไซเคิลเป็นเครื่องช่วยฟังสำหรับ ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินตามแนวคิดของแบรนด์ที่ ต้องการเชื่อมต่อการสื่อสารให้กับทุกคนในสังคม ผล งานคลิปวีดีโอชิ้นนี้ได้รับรางวัล Bronze Award จาก CannesLions Award 2014 ในหมวด Outdoor Lions “111 NAVY with COCA-COLA” ผลงานออกแบบเก้าอี้แบรนด์ emeco ร่วมกับ CocaCola ออกแบบเก้าอี้ที่ผลิตจากขวดพลาสติก รีไซเคิลถือเป็นการ Up-Cycle ให้กับวัสดุโดยเกิดจาก การนำขวดโค้กพลาสติก ผ่านกระบวนการ รีไซเคิลเป็น พลาสติก PET แล้วขึ้นรูปใหม่เป็นเก้าอี้ ตามแบบเก้าอี้รุ่น คลาสสิก 1006 NAVY CHAIR โดยเก้าอี้ 1 ตัว ผลิตจาก ขวดโค้กพลาสติกรีไซเคิล 111 ขวด คิดเป็น 65% ของ ส่วนผสม อีก 35% คือ ไฟเบอร์กลาสและเม็ดสี ด้วยรูป ลักษณ์ที่ตรงไปตรงมาตามหลักการใช้งาน ประกอบกับ สีแดงสดที่โดดเด่นจากสีของแบรนด์ CocaCola โอกาสทางธุรกิจสำหรับกลุ่มนี้ มีอะไรบ้าง ? กลุ่มทัศนคติแบบ Else Mind นี้ ด้วยคุณลักษณะพื้นฐานจะมีลักษณะของความเป็นผู้ประณี ประนอม ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายคนใช้งานร่วม กัน เช่น การซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ หรือการเลือกร้านอาหารสำหรับมื้อพิเศษของครอบครัว คนกลุ่มนี้จะมี รูปแบบวิธีคิดในการดึงเอาความต้องการของทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ ดังนั้น ตัวเลือกที่ได้รับเลือกมักจะเป็นตัวเลือกที่ไม่โดดเด่นหวือหวาแต่ตอบโจทย์ความต้องการได้ครบทุกคน และที่สำคัญต้องไม่เป็นปัญหาที่ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งไม่ชอบใจ เช่น เลือกเข้าร้านอาหารที่บรรยากาศไม่ มืดจนเกินไปเพื่อให้คุณแม่รู้สึกไม่อึดอัด (ทั้งๆ ที่ตัวเองอาจจะชอบร้านเท่ๆ หรือร้านที่บรรยากาศสุดแสน จะโรแมนติก) เลือกบ้านที่มีรูปแบบร่วมสมัย (ทั้งๆ ที่ตัวเองอาจจะชอบบ้านที่ดู Modern มากๆ) กลุ่ม ธุรกิจที่มีโอกาสในทัศนคติกลุ่มนี้น่าจะเป็นธุรกิจที่ช่วยตอบโจทย์แนวคิดในเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใส่ใจคนรอบข้าง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเป็นแคมเปญกิจกรรม หรือการออกแบบรุ่นสินค้าใหม่ๆ ที่ใส่ แนวคิดนี้เข้าไป ส่วนกลุ่มธุรกิจที่น่าจะเกิดโอกาสอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ สินค้าประเภทวัสดุตกแต่งและ ก่อสร้างในแนวคิดที่ลดการทำร้ายโลก นอกจากนี้กลุ่ม Technology ก็เกิดโอกาสในการสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้พวกเขาเหล่านี้สามารถเพิ่มศักยภาพของตัวเองในการดูแลคนอื่น หรือได้มีส่วนร่วมกับ การช่วยเหลือสังคม และโลกใบนี้เพิ่มมากขึ้น เช่น อุปกรณ์ Gadget ต่างๆ หรือการสร้าง Application เป็นต้น การสื่อสารแบรนด์กับกลุ่มนี้ ทำอย่างไร ? วิธีการสื่อสารที่จะโดนใจคนกลุ่มนี้ การสื่อสารด้วยภาพ (Key Visual) ควรนำเสนอด้วยภาพที่ดู สว่าง สดใส ให้ความรู้สึกสบายๆ เป็นมิตร ภาพผู้คนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มถูกห้อมล้อมด้วยกลุ่มเพื่อนหรือ คนในครอบครัว การสื่อสารด้วยข้อความ (Key Message) ควรนำเสนอเรื่องราวที่สอดคล้องกับ คุณลักษณะที่คนกลุ่มนี้ต้องการ เช่น “....เพื่อคนที่คุณรัก”, “สังคมที่ดี”, “เป็นส่วนหนึ่งในการช่วย........” เป็นต้น การออกแบบให้เข้ากับกลุ่มนี้เป็นอย่างไร ? ควรออกแบบประสบการณ์แห่งบรรยากาศที่มีความร่วมสมัย ใช้สีสันกลุ่ม Earth Tone และสีโทน เย็นที่ให้ความรู้สึกเป็นมิตร ดูเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมากจนเกินไป ตลอดจนคำนึงการเลือกใช้วัสดุ หรือเทคโนโลยีที่ช่วยในการลดการทำร้ายโลก รูปแบบตัวอักษร และการสร้างกราฟิกประกอบที่ให้ความ รู้สึกทันสมัย แสดงออกถึงความมั่นใจ และมีการใช้ Infographic ที่ช่วยในการสื่อสารอย่างเข้าใจง่าย เข้า ถึงคนได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย (Universal Design) CASE STUDY ตัวอย่างงานออกแบบ Opportunities โอกาสทางธุรกิจ 23 24
 13. 13. NEAT DETAIL DANDY CRAFT PARTICULAR ARTISAN MEANINGFUL PERFECT Precisionist ให้ความหมายกับทุกรายละเอียด ในการใช้ชีวิต นิยมความสมบูรณ์แบบ ชื่นชมคุณค่าของงานฝีมือ 25 26
 14. 14. 1. บุคลิกสุขุม มีระเบียบความคิดที่ชัดเจน คิดก่อนพูด ไม่เปิดเผยพูดทุกสิ่งที่คิด อย่างตรงไปตรงมา 2. เจ้าระเบียบ ชื่นชมความเรียบร้อย 3. เป็นนักวางแผน ทำงานอย่างเป็นระบบ 4. นิยมความสมบูรณ์แบบ Perfectionist 5. พิถีพิถัน ช่างเลือก 6. ชอบเข้าสังคม เรียนรู้คนรอบข้าง แต่พึงพอใจในจุดยืนที่เป็นอยู่ เป็นผู้นำ 
 มั่นใจ ไม่ชอบตามกระแส 7. ชอบความเรียบที่ทำให้ดูร่วมสมัยและมีรสนิยม โดยให้คุณค่ากับการคิด
 อย่างปราณีตในทุกๆ รายละเอียด 8. ชื่นชอบเรื่องราว เรื่องเล่าของกระบวนการที่พิถีพิถัน และชื่นชมงานฝีมือ 9. ดื่มด่ำงานศิลปะ และการให้ความหมาย 10. ต้องการโดดเด่นและแตกต่าง ผ่านการแสดงออกทางความคิด และการมีมุมมองที่ลุ่มลึกเหนือใครๆ 10 Attribute of Precisionist Mood & Tone จากความความเจริญของสังคมเมืองปัจจุบัน (Urbanisation) เกิดกลุ่มคนชนชั้นกลางใหม่ที่มี กำลังซื้อมากขึ้น มีรสนิยมต้องการเสพสินค้าที่มีความแตกต่าง ไม่เหมือนสินค้าที่ผลิตจากระบบ อุตสาหกรรมทั่วไป ต้องการแสดงออกถึงความมีตัวตนผ่านความงามที่เรียบง่ายแต่แฝงไว้ซึ่งราย ละเอียด ด้วยเข้าใจถึงกระบวนการและที่มาของสินค้าและบริการ ทำให้ชื่นชมในคุณค่าของงานฝีมือ และ อดไม่ได้ที่จะดื่มด่ำกับความงามแห่งสุนทรียศาสตร์ของศิลปะ คุณลักษณะเบื้องต้น 10 ประการ : Precisionist 27 28
 15. 15. “COS Installation Milan : Nendo” แบรนด์เสื้อผ้า COS จากประเทศสวีเดน ร่วมกับ บริษัทสถาปนิก Nendo ออกแบบนิทรรศการแสดง เสื้อผ้า ถ่ายทอดแนวความคิดของแบรนด์ที่สนใจใน ความเรียบง่าย บริสุทธิ์ และการออกแบบรายละเอียด เสื้อผ้าสะท้อนคุณค่าผ่านขนาดสัดส่วน Proportion ที่สวยงาม ลักษณะการใช้เนื้อผ้า และ Detail ของการ ตัดเย็บ นิทรรศกาลเล่าเรื่องราวผ่านเสื้อเชิ้ตสีขาวจัด แสดงร่วมกับโครงเหล็กรูปทรงเรขาคณิต โดยเสื้อสีขาว จะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ เมื่อเข้าสู่ Space ผ่านมุมมองของ ผู้ชม แสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันในรายละเอียดของ การสร้างสรรค์ผลงาน “OLFA : Cut to Build & Pop Up Store” คลิปวีดีโอผลงานโดย Ogilvy & Mather BKK นำเสนอขั้นตอนการสร้าง OLFA : Pop Up Store ภาย ใต้แนวความคิด “Cut to Build” นำเสนอให้เห็นถึง ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์คัตเตอร์ที่มีมากกว่า 100 ชนิด ของ OLFA แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้งานลักษณะ ต่างๆ การตัด หั่น ตัด ฉลุลาย แกะสลักเป็น รูปทรงดั่ง ใจตามที่ศิลปินต้องการด้วยความแม่นยำของการใช้ อุปกรณ์ จึงเกิดเป็นความปราณีตในงานประติมากรรม จากกระดาษ เป็นสื่อแสดงผลิตภัณฑ์ และผลลัพธ์จาก การใช้งานได้เป็นอย่างดี “Sansiri Artisan Collection” แสนสิริ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นการสร้าง แบรนด์ด้าน “การออกแบบ และสุนทรียภาพของการ ใช้ชีวิต หรือการอยู่อาศัยอย่างมีรสนิยม” ออกแบบชุด ผลิตภัณฑ์ทำมือเพื่อใช้ในบ้านเป็นการสนับสนุน ทรัพยากรและช่างฝีมือไทย งานออกแบบแฝงปรัชญา ไว้ในรายละเอียดถ่ายทอดด้วยผลงานที่สร้างสรรค์ อย่างปราณีต สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์แสนสิริ เช่น ที่นอนสามเหลี่ยมผ้าทออีสานสำหรับพกพา, ถังแช่ ไวน์พิวเตอร์-Wine Pewter (เครื่องเงินแอนทีค), กระเป๋าชายหาดเตยปาหนัน เป็นต้น โอกาสทางธุรกิจสำหรับกลุ่มนี้ มีอะไรบ้าง ? สำหรับกลุ่มทัศนคติแบบ Precisionist ภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูเรียบ เนี้ยบ มีรสนิยม เป็นสิ่งที่คน กลุ่มนี้ให้ความสำคัญมากที่สุด แต่ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคสมัยที่การผลิตในรูปแบบ Mass Production เป็นที่แพร่หลาย มีสินค้าเหมือนๆ กันถูกผลิตออกมามากมาย ทำให้คนเร่ิมขาดอัตลักษณ์ความเป็นต้ว ตน ไร้ความโดดเด่น แตกต่าง และพร้อมที่จะถูกกลืน กลุ่มทัศนคติแบบ Precisionist จะเป็นกลุ่มคนที่มี แนวคิดที่ไม่ต้องการถูกกลืนหายไปกับกระแสต่างๆ ต้องการโดดเด่นเหนือคนอื่น และมีตัวตนที่ชัดเจน แตกต่าง แต่สะท้อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ที่เรียบ เท่ ร่วมสมัย Detail หรือรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของ สินค้าจึงเป็นสิ่งที่คนในกลุ่มทัศนคตินี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก งานที่มีการคิดรายละเอียดอย่าง พิถีพิถัน งานฝีมือที่เกิดจากการประดิษฐ์ประดอยอย่างตั้งใจ และคุณค่าแห่งงานศิลปะทำให้เกิดความ ภูมิใจในการได้ครอบครอง โอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจจึงเกิดขึ้นกับกลุ่มสินค้าแฟชั่น หรืองานออกแบบ ประเภทงานฝีมือที่มีรายละเอียด ประณีตบรรจงมีเรื่องเล่าแห่งที่มาที่ทรงคุณค่า แต่หากจะเอาใจคนกลุ่ม นี้จะต้องทำการลุกขึ้นมาแต่งตัวใหม่ให้ดูเรียบ เท่ ทันสมัย เหมาะที่จะใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้อีก หนึ่งเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ได้แก่ 3D Printing ที่ในปัจจุบันพัฒนาไปมากเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ งานที่มีรายละเอียดยากๆ หรือการบิดมุมที่การก่อสร้างหรือวิธีการผลิตรูปแบบเดิมๆ ไม่สามารถทำได้ การสื่อสารแบรนด์กับกลุ่มนี้ ทำอย่างไร ? วิธีการสื่อสารที่จะโดนใจคนกลุ่มนี้ การสื่อสารด้วยภาพ (Key Visual) ควรนำเสนอด้วยภาพที่ดู เรียบ มีจุดเด่นของภาพที่ชัดเจน มีรายละเอียดสะท้อนภาพความพิถีพิถันและความตั้งใจในการผลิต โทน สีเรียบขรึม การสื่อสารด้วยข้อความ (Key Message) ควรนำเสนอเรื่องราวความพิถีพิถันของการผลิต คุณค่าของงานฝีมือ หรือความซาบซึ้งในความหมายของศิลปะ เช่น “ใส่ใจทุกรายละเอียด”, “เฉพาะ...สำหรับคุณ” เป็นต้น การออกแบบให้เข้ากับกลุ่มนี้เป็นอย่างไร ? ควรออกแบบประสบการณ์แห่งบรรยากาศผ่านสไตล์การออกแบบที่มีเรื่องราวของศิลปะ ยุคสมัย หรือสไตล์งานออกแบบที่ชัดเจนแต่ถูกลดทอนให้เรียบเข้ายุคเข้าสมัย ใช้วัสดุที่ผ่านการคิดอย่างพิถีพิถัน กับรายละเอียดการเชื่อมต่อที่ทำให้ภาพรวมเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวความตั้งใจที่ เปี่ยมไปด้วยความหมาย Opportunities โอกาสทางธุรกิจ CASE STUDY ตัวอย่างงานออกแบบ 29 30
 16. 16. GEEK BETTERMENT BEYOND FUTURIST REFORM FAST ATTITUDE RISK BE READY Revolutioner ปฏิวัติเพื่อสร้างอนาคต มองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ อยู่เสมอ กล้าเสี่ยง กล้าเปลี่ยน คิดเร็ว ทำเร็ว ไม่อยู่นิ่ง 31 32
 17. 17. 1. บุคลิกกระตือรือร้น เปิดเผย ตรงไปตรงมา 2. มีความคิดแบบหัวก้าวหน้า ชอบตั้งคำถาม ชอบการถกเถียง มองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ เสมอ 3. ยึดมั่นในความคิด กล้าพูดในสิ่งที่เห็นต่าง ขบถ 4. คิดเร็ว ทำเร็ว ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ เพื่อเสริมศักยภาพในการทำงานหรือการใช้ชีวิต 5. ติดตามข่าวสาร สนใจในนวัตกรรมที่ทันสมัยใหม่เสมอ 6. ชื่นชอบความโดดเด่น เสพติดความยินดีที่ได้เป็นผู้สัมผัสนวัตกรรมใหม่ก่อนใคร
 เป็นผู้นำของกลุ่มเพื่อน และครอบครัว 7. เป็นนักหาข้อมูล ชอบวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด 8. กล้าเสี่ยง ไม่ยึดติด ชอบการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า 9. ตระหนักถึงปัญหาด้านต่างๆ ของโลก แต่จะถูกดึงดูดด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่ชาญฉลาดในการจัดการแก้ไขปัญหานั้นๆ 10. การแข่งขัน คือ ความสนุก ชอบเอาชนะ 10 Attribute of Revolutioner Mood & Tone ทัศนคติแบบ Revolutioner คือกลุ่มคนที่มองเห็นโอกาสจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไร้ ขอบเขต เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตลอดมา เปิดขอบข่ายความเป็นไปได้อย่างมากมาย ทำให้เกิด วิธีคิด หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั่วโลกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง Revolutioner คือกลุ่มคนที่ต้องการพัฒนาโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วยวิธีการใหม่ และมองเห็นเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญ คุณลักษณะเบื้องต้น 10 ประการ : Revolutioner 33 34
 18. 18. อาคารแห่งอนาคตบนธารน้ำแข็ง ออกแบบโดย Zaha Hadid เป็นอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์กลาง การวิจัยและการเดินทางแอนตาร์กติกา แนวความ คิดของการออกแบบเน้นสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันกับทัศนยีภาพของพื้นที่ขั้วโลกใต้ แอนตาร์กติกา ด้วยรูปร่างส่วนเว้าส่วนโค้ง มีพื้นที่ ระเบียงเพื่อเชื่อมต่อระหว่างธรรมชาติภายนอกกับ พื้นที่อาคาร ผิวเงาด้านนอกของอาคารสร้างด้วย กระจก โลหะ และโครงถัก ในทางตรงกันข้ามตัว อาคารก็สะท้อนชัดเจนถึงการเป็นสิ่งแแปลกปลอมที่ สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ “#GALAXY 11 : The Training” แคมเปญโปรโมทโทรศัพท์รุ่น Galaxy 11 ของ Samsung พร้อมแอปพลิเคชั่นเกม “Galaxy 11” อิงกับสถาณการณ์ฮิตแห่งปีการแข่งขันฟุตบอลโลก โดยมีนักเตะชื่อดังมากมายร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ นำ ทีมโดยลิโอเนล เมสซี่ กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินา โฆษณาชิ้นนี้ทุ่มทุนสร้างมหาศาล ได้รับผลตอบแทน ท้วมท้นด้วยยอดผู้ชมใน Youtube สูงถึง 55 ล้าน ครั้ง เนื้อหานำเสนอ Function & Feature ที่โดด เด่นของโทรศัพท์รุ่นนี้ เช่น Fast Auto Focus, Water Resistance เป็นต้น “ROBINSONS SQUASH’D” เครื่องดื่มน้ำผลไม้รูปแบบใหม่ที่มีขนาดเล็กลง สะดวกต่อการพกพา ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล 1 ชิ้น สามารถผสมเป็นน้ำผลไม้ได้มากถึง 20 ครั้ง นำเสนอ ใน 3 รสชาติ ได้แก่ ส้มและพีช, แอปเปิ้ลและแบล็คเคอร์แรนท์ และผลไม้ฤดูร้อนรวม ด้วยแนวความคิด “FLIP SQUEEZE ENJOY” เกิดนวัตกรรมเครื่องดื่มชนิดใหม่ ด้วยความ รวดเร็วของการเปลี่ยนน้ำเปล่าเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่มใน เสี้ยววินาที นอกจากนั้นโฆษณาก็มีความน่าสนใจไม่แพ้ กัน โฆษณา “ZERO GRAVITY” ถ่ายทำในเสี้ยววินาทีที่ ไร้แรงโน้มถ่วงนำเสนอมุมมองการเปลี่ยนแปลงของน้ำ เปล่าเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่มกลางอากาศ “Transformable Antarctic Research Facility” โอกาสทางธุรกิจสำหรับกลุ่มนี้ มีอะไรบ้าง ? กลุ่ม Revolutioner เป็นกลุ่มที่มีทัศนคติที่มีหัวก้าวหน้าที่สุดในทั้งหมด คนกลุ่มนี้มักคิดทบทวน ถึงการใช้ชีวิตและการทำงานในแต่ละวันเสมอว่า “เราได้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วหรือยัง” และมักช่างสังเกตสิ่งรอบข้างพร้อมกับชอบตั้งคำถามหาวิถีทางที่ดีกว่า โอกาสทางธุรกิจสำหรับกลุ่ม ทัศนคตินี้จึงมักเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเพื่อ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของอุปกรณ์เครื่องใช้ใหม่ๆ ที่ถูกคิดมาให้ดีกว่าเดิม หรือ อาจเป็นรูปแบบของ Application ที่มาตอบโจทย์โอกาสต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น Application ที่ช่วย ในการหาที่จอดรถ โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่มีฟังก์ชั่นอันชาญฉลาด เป็นต้น แต่ถึงแม้จะไม่ใช่ธุรกิจ ใหม่ๆ ที่มาทางสายนวัตกรรม การใส่วิธีคิดเข้าไปกับสิ่งเดิมเพื่อปรับปรุงให้เกิดการทำงานที่ตอบโจทย์วิถี ชีวิตยุคใหม่มากขึ้น เพียงเท่านี้ก็เป็นเหตุผลที่ดีพอแล้วที่จะทำให้คนกลุ่มนี้ชื่นชอบ และตัดสินใจซื้อได้ไม่ ยาก การสื่อสารแบรนด์กับกลุ่มนี้ ทำอย่างไร ? วิธีการสื่อสารที่จะโดนใจคนกลุ่มนี้ การสื่อสารด้วยภาพ (Key Visual) ควรเป็นภาพที่มีความ สอดคล้องกับเรื่องราวของการคิดสิ่งใหม่ สร้างวิถีชีวิตใหม่ให้เกิดทางเลือกในการใช้ชีวิต คุณลักษณะ ของภาพจึงควรมีบรรยากาศที่ดูทันสมัย ดูมี Dynamic เต็มไปด้วยพลัง รู้สึกถึงความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวาด้วยสีสัน รูปทรง และการจัดวางองค์ประกอบของภาพ การสื่อสารด้วยข้อความ (Key Message) การกล่าวถึงแนวคิดใหม่ วิธีคิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นจะเป็นแนวทางของข้อความที่ทำให้คน กลุ่มนี้ให้ความสนใจ เช่น “นวัตกรรมที่เราคิดจากชีวิตคุณ”, “10,000 เพลงในกระเป๋าคุณ” เป็นต้น การออกแบบให้เข้ากับกลุ่มนี้เป็นอย่างไร ? การออกแบบประสบการณ์แห่งบรรยากาศเพื่อเอาใจคนกลุ่มนี้ ควรเป็นงานออกแบบที่ให้อารมณ์ สอดคล้องกับความทันสมัย มีนวัตกรรม ได้แก่ การมีเส้นสายโฉบเฉี่ยว สีสันและวัสดุที่ดูเป็น Man Made ผิวสัมผัสที่ดูมันวาว เช่น โลหะ กระจก มากกว่าเน้นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ การออกแบบกราฟิกใช้รูป แบบตัวอักษรที่ทันสมัยในลักษณะ SanSerif และใช้สีสัน รูปทรง และการจัดวางองค์ประกอบที่ตอกย้ำ ความเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง Opportunities โอกาสทางธุรกิจ CASE STUDY ตัวอย่างงานออกแบบ 35 36
 19. 19. EXPLORE ELSEWHERE TRIBE LOCAL ADVENTURE BOHEMIAN ETHNIC PLAYSUMER Expandemic ใช้ชีวิตอย่างอิสระ รักการผจญภัย เปิดรับประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ ไร้ขอบเขตเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม พร้อมแสดงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน 37 38
 20. 20. Mood & Tone 10 Attribute of Expandemic 1. บุคลิกสดใส ร่าเริง ช่างซักถาม ชอบลอง ชอบการเรียนรู้ 2. เข้าสังคมง่าย พร้อมเปิดรับสังคมใหม่ๆ ห้อมล้อมด้วยเพื่อนฝูงหลากหลายเชื้อชาติ 3. รักอิสระเสรี ไม่ชอบวางแผนล่วงหน้า 4. มีมุมมองความคิดที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน 5. เป็นนักแสวงหา ชอบการผจญภัย ตามหาความตื่นเต้น เร้าใจจากประสบการณ์ใหม่ๆ 6. หลงรักการท่องเที่ยว ชอบค้นหาดินแดนใหม่ ที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบ 7. สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นถิ่น เข้าถึงวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญา 8. นิยมบริโภคสินค้าที่มีที่มาจากรากของวัฒนธรรมที่ชัดเจน 9. ต้องการโดดเด่น แตกต่าง ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน จากความชอบความประทับใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย นิยมการผสมผสานรูปแบบของ วัฒนธรรมที่หลากสไตล์ Mix & Match 10. หลงรักงานทำมือ ภูมิใจกับงานที่ลงมือทำด้วตัวเอง ไม่เหมือนใคร 
 มีเพียงชิ้นเดียวในโลก โลกปัจจุบันเกิดภาวะ ‘วัฒนธรรมเดียว’ (One Culture One World) อันเนื่องมาจากข้อมูล ข่าวสารเกิดการแลกเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็วในเสี้ยววินาที การเดินทางทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว เกิดเป็น แรงขับเคลื่อนให้คนที่มีอิสระในหัวใจเติมเต็มความฝันตัวเองได้ง่ายขึ้น จึงเกิดกลุ่มทัศนคติแบบ Expandemic กลุ่มคนที่รักอิสระมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่าง คุณลักษณะเบื้องต้น 10 ประการ : Expandemic 39 40
 21. 21. “รัานอาหาร Llama : BIG & Kilo Design” ร้านอาหารสัญชาติอเมริกาใต้ ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อดัง BIG ร่วมกับ Kilo Design ปรับปรุงพื้นที่ชั้นใต้ดินให้ เป็นร้านอาหาร โดดเด่นด้วยกระเบื้องทำมือสีสันสดใส ลวดลายต่างๆ จากประเทศเม็กซิโก ตัดความเลี่ยนของ ทัศนยภาพภายในด้วยเสา คานเหล็กสีดำ และกระจก เพื่อเชื่อมพื้นที่หน้าร้านกับภายนอก แนวความคิดหลักของ การออกแบบ คือ การรวมสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เกิด การแทรกซึมระหว่างรูปแบบอาคารดั้งเดิมของชาวลาติน อเมริกา กับพื้นที่ร่วมสมัยของเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศ เดนมาร์ก ร้านอาหารแห่งนี้ให้บริการอาหารจากหลากหลาย ประเทศจากอเมริกาใต้ พร้อมไวน์และค็อกเทล “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” เนื่องด้วยปปีท่องเที่ยววิถีไทย การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทยจึงออกแคมเปญ “Discover Thainess - ท่อง เที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” เป็นคลิปวีดีโอสั้นๆ ความ ยาว 2 นาที แต่สื่อสารด้วยมุมสดใหม่ กระแทกใจนักเดิน ทาง ด้วยภาพและการสื่อความที่ตัดสลับอย่างรวดเร็ว แตกต่างจากการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแบบเดิมๆ เนื้อหาพูดถึงความเป็นไทยอย่างตรงไปตรงมาไร้การเติม แต่ง แต่เพิ่มความเก๋ด้วยการนำเสนอมุมบ้านๆของเมือง ไทย เช่น ความอร่อยจากอาหารข้างถนน ในคลิปวีดีโอ เสริมการเล่นคำเพื่อความสนุก ขบขัน เช่น รถไฟไทย สามล้อไทย กบทอดกระเทียมพริกไทย เป็นต้น “Santamaria : ITO KISH” ผลงานการออกแบบเก้าอี้นั่งชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาล ใจมาจากตระกร้าใส่ผลไม้พื้นเมืองของชาวฟิลิปปินส์แต่ แตกต่างด้วยวัสดุใหม่ ได้แก่ โครงเหล็กอบสี และแผ่น พลาสติกพีอี นำมาสานเข้าด้วยกันโดยใช้เทคนิคดั้งเดิม ประกอบกับการใช้ลวดลายแบบโมเดิร์น เช่น ลาย Hounds Tooth หรือลาย Chevron (ลวดลายตัววี V) แต่คงไว้ซึ่งลักษณะรูปทรงที่คล้ายตระกร้าเดิม สร้าง ความรู้สึกแปลกตาให้กับผู้พบเห็น สามารถใช้เป็นเก้าอี้ ภายนอกได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเก้าอี้จะเปลี่ยนสภาพ ผล งานชิ้นนี้ได้รับรางวัล Bronze จาก A’DESIGN AWARD ในสาขา Arts, Crafts and Ready Made. โอกาสทางธุรกิจสำหรับกลุ่มนี้ มีอะไรบ้าง ? Expandemic เป็นกลุ่มทัศนคติที่โดดเด่นในเรื่องของหัวใจรักอิสระ หลงใหลการค้นหาดินแดนใหม่ ที่ยังไม่มีใครค้นพบ การรักการเรียนรู้ และสนใจในวัฒนธรรมพื้นถิ่นทำให้คนกลุ่มที่มีทัศนคตินี้มีสไตล์ การแต่งตัวที่โดดเด่น ดึงเอาวัฒนธรรมหลากหลายที่ตนสนใจมา Mix & Match กันได้โดยไม่ขัดเขิน ด้วย ทัศนคติเหล่านี้เองโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มนี้จึงอยู่ในกลุ่มของการเปิดประสบการณ์ใหม่ เป็นหลัก ซึ่งอาจมาในรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่นำพาไปสู่การสัมผัสประสบการณ์ใหม่ การผจญภัย หรือเรื่องราวทางวัฒนธรรม เช่น ทริปท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ประสบการณ์ เรียนรู้วิถีชีวิตของคน ท้องถิ่น การสร้างเกมที่จำลองประสบการณ์ที่ตื่นเต้นท้าทายที่ดูมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยในชีวิตจริง การสื่อสารแบรนด์กับกลุ่มนี้ ทำอย่างไร ? วิธีการสื่อสารที่จะโดนใจคนกลุ่มนี้ การสื่อสารด้วยภาพ (Key Visual) แนวทางของภาพที่น่า สนใจ เช่น ภาพที่นำเสนอวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความเป็นชีวิตจริงๆ ภาพสินค้าลักษณะที่มีลวดลายสะท้อน วัฒนธรรมพื้นถิ่น และภาพที่ให้อารมณ์แห่งความอิสระ โบยบิน เป็นต้น การสื่อสารด้วยข้อความ (Key Message) การสื่อสารทางข้อความที่จะจับหัวใจทัศนคติกลุ่มนี้สามารถมุ่งเน้นได้หลายประเด็น ทั้งใน ส่วนของการสนับสนุนความอิสระ ความน่าสนใจของวัฒนธรรม ตลอดจนความท้าทายเปิดโลกใหม่ และ การผจญภัย เช่น “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร”, “ชีวิตมีไว้...ใช้ซะ” เป็นต้น การออกแบบให้เข้ากับกลุ่มนี้เป็นอย่างไร ? การออกแบบประสบการณ์แห่งบรรยากาศเพื่อคนกลุ่มนี้ ควรคำนึงถึงการสร้างประสบการณ์ ใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดความน่าสนใจ โดยวิถีแห่งพื้นถิ่นหรือลวดลายแห่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ชื่นชอบ การผสม ผสานสไตล์การออกแบบที่ชัดเจน และมีรากทางวัฒนธรรมซึ่งอาจแสดงออกผ่านลวดลาย สีสัน และผิว สัมผัส จะทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยความ หมายที่น่าค้นหา CASE STUDY ตัวอย่างงานออกแบบ Opportunities โอกาสทางธุรกิจ 41 42

×