Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à ДГ "Буратино" - с. Стамболово(20)

Publicité

Dernier(20)

Publicité

ДГ "Буратино" - с. Стамболово

 1. ХИМН НА ДГ „ БУРАТИНО”с.СТАМБОЛОВО Ние малките деца в село Стамболово. Имаме си детски дом с име Буратино. Пр:Буратино / 2 Детски дом любим Буратино / 2 Дом незабравим Хубаво и весело е В детската градина нашите учителки ни разкриват чуден свят. И когато порастем ще си спомняме с любов тези чудни детски дни в „ Буратино” дом любим.
 2. СПЕЦИФИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА • ДГ "Буратино” с.Стамболово е общинско детско заведение за възпитание ,обучение и социализация на деца от 2г. до 7годишна възраст. Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безгранично обогатяване на всички аспекти от детския живот , дава възможност на детето да се самоутвърждава , да проявява своята свободна инициатива , нарастваща компетентност и творческа сила. • Нашето водещо начало е принципно „Дворец на мечти и царство на игри” • Проекти - проект BG05M2OP001-3.005-0004 – „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“ - проект BG05M20P001-2.010-0001 –„ Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ - НП „ИКТ“ 2019г. в системата на предучилищното и училищното образование - ПМС 129 „физическо възпитание и спорт“ - „Училищен плод „ и „Училищно мляко“ • Отличителни характеристики при взаимодействието с родителската общност: - Пълноценна социализация на деца от етническите малцинства , възпитаване в дух на толерантност и уважение към собствената си идентичност. - Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детското заведение осигуряваща равен шанс и достъп до качествено предучилищно образование и възпитание за деца от етническите малцинства. - Усвояване на българския книжовен език във всички форми на организация в детската градина - педагогически ситуации по БЕЛ и по другите образователни направления и в допълнителните форми на педагогическо взаимодействие. - Възпитаване в дух на толерантност и уважение към другите и утвърждаване на собствена идентичност. - Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата с деца, родители и учители. - Партньорство и сътрудничество с други детски градини с идентични проблеми
 3. Игрови средства, разработени от учителите: • Заглавие на играта: „Открий еднаквите фигури” • Възрастова група: 2група / 4-5 г/. • Игрова задача: Детето наблюдава, съпоставя, бързо се ориентира във формата и големината на геометричните фигури. Играта има състезателен характер и провокира желание за изява и стремеж за победа. • Познавателна задача: Развитие на вниманието, съпоставянето и бързина. • Образователна цел: 2гр. - откриване на еднакви обекти • Материали: магнитни геометрични фигури, магнитно табло, /геометрични фигури/. • Организация на играта: • На магнитното табло са поставени магнитни геометрични фигури- триъгълник, кръг, квадрат. Децата са разделени на два отбора. На всеки отбор са раздадени смесени геометрични фигури. Задачата на всеки отбор е да намери за кратко време геометричната фигура, подобна на показаната от учителя на магнитното табло. Капитанът на отбора сигнализира с вдигане на ръка, че децата са готови. На таблото се отчита кой отбор, за коя фигура се е справил първи. Печели отборът, който най-много пъти открие вярната геометрична фигура. • • Заглавие на играта: „ Забавен боулинг” • Възрастова група: 3 група /5-6 г./ • Игрова задача: Бягане, точност, съобразителност, ловкост, броене на предмети. • Познавателна задача: Развива се вниманието и умение за сравняване. • Образователна цел: 3 гр. – откриване на зависимости • Материали: кегли, топка, магнитно табло, магнитни геометрични фигури. • Организация на играта: • Децата са подредени на стартовата линия в колона. В средата на стаята са подредени кегли / 5 броя/. Задачата е: с топка да бъдат съборени определен брой кегли. Колкото кегли събори детето, толкова на брой геометрични фигури да сложи на магнитното табло и до тях съответната цифра. Победител е детето, което се справи най-добре в играта.
 4. ДИДАКТИЧНА ИГРА • Заглавие на играта: „Открий различното“ • Възрастова група: 3 и 4 група • Игрова задача: Детето проявява съобразителност ,точност и бързо се ориентира да изключи излишния обект от групата.Играта има състезателен характер и мотивира активността на всяко дете за участие и желание да бъде победител. • Познавателна задача:Развива се внимание и нагледно –образно мислене • Образователна цел: откриване на нарушения принцип за класификация • Материали: картон с пет матрици всяка с група от четири изображения по определен признак – цветя,плодове,превозни средства,геометрични фигури,кухненски съдове и едно изображение различно от другите • Организация на играта: Децата са седнали на масите . Всяко дете има картон ,като разглежда внимателно всеки ред поотделно и картинките една след друга в него.Задачата е детето да групира обекти по определен признак, като изключва /загражда/ излишния обект за кратко време .Печели това дете, което първо си вдигне ръката и правилно е оградило на всеки ред излишното изображение по определен признак.
 5. ДИДАКТИЧНА ИГРА • Заглавие на играта: Цветна разходка • Възрастова група: 1група /3- 4 г./ • Игрова задача: Детето наблюдава , бързо се ориентира за цветове,точност- кое животно трябва да вземе и да го постави правилно – полянка ,вода Играта има състезателен характер и мотивира активността на децата за участие и желание за отборна победа. • Познавателна задача:Развива се внимание ….с играта • Образователна цел: формиране на сензорни еталони за цвят • Материали:Гумени жълти патенца,бели зайчета, зелена полянка/болана ,картон/ с цветя и син басейн/съд със вода/ • Организация на играта: Децата са разделени на два отбора с отличителни знаци -зелен и син .В две кошничка има едновременно жълти патенца и бели зайчета.Децата от зеленият отбор трябва да вземат по едно бяло зайче и да го поставят на зелената полянка заедно да си играят,а децата от синият отбор да вземат по едно жълто патенце и да го поставят в синия съд с вода.Патенцата обичат да плуват .Задачата на всеки отбор е да открие и вземе за кратко време конкретното животно посочено предварително от учителя и да го постави на точното място.Печели този отбор, който първи и правилно е поставил животните на определените места.
 6. Откриване на учебната година
 7. Даровете на есента Есен ни зове –зреят, зреят плодове. Пълни кошници берем, сладки плодове ядем. Че съдържат витамини, да растеме здрави , силни
 8. Златна есен Златна есен позлати земята, давайте да хвърляме листата. Да играем и лудеем, да се веселим и пеем. Скоро сняг ще ги покрий няма да ги видим ний.
 9. Седмица на бащата 11.11.-15.11.2019г В седмицата на бащата Татко засади дръвче. Ще го пазим ние с все сърце. Ще поливаме обилно - Да расте дръвчето силно, Че зелените му листи въздухът ни ще се прочистят- тука в детската градина, дето с всеки ден растем.
 10. Национална седмица на четенето • В периода от 09.12. до 13.12. в изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2016-2020г./ ДГ „Буратино“ се включи в провеждането на Национална седмица на четенето. • Понеделник – посещение на читалище „Зора“ Библиотека посетихме, рафтове открихме с приказки и стихчета вълшебни: за гората и за Меца, дето хапва от медеца, за роботи, рицари и детективи и за принцове щастливи, и за снежните човеци, и за феи и принцеси, и за приказни пирати в битка с дракони крилати… Ех, нека почна да чета, всеки ден от тук ще излитам към дома с книга във ръка.
 11. Посещение на Коледно тържество в гр. Павликени съвместно с други ДГ
 12. Сряда Четене от Петър Петров- кмет на с. Стамболово Чичо Петьо ни прочете за един работен кос как със своите дечица искал помощ да даде : сладко грозде да яде с дечицата си мили - без да реже и копае, без да връзва, без да пръска. Дали този толкова „работен“ кос трябва да яде и грозд?
 13. Ученици четат на децата
 14. Драматизация „Червената шапчица“
 15. Конкурс за коледни и новогодишни картички Три деца добрички Изработихме почти самички, картички новогодишни. Госпожата ще ги отнесе - за участие в конкурс. Да зарадват те окото, на който гледа ги с доброто, че годината ни да е здрава, весела и пълна със наслада!
 16. Коледно тържество съвместно с родителите
 17. Новогодишен обичай, за да измолим успешна Нова 2020година Сурва, сурва весела година, догодина до амина. Златен клас на нива,червена ябълка в градина, пълна къща със коприна, сурва, сурва весела година догодина, до амина сурвакахме всяка гърбина по улици и в магазини, в библиотека и при кмета
 18. 147-годишнината от обесването на Васил Левски • На 19 февруари 2020г. в урок по родолюбие децата от ДГ „Буратино“ се запознаха с епизоди от живота на Апостола. Чрез презентация децата минаха по пътя на Левски от монашеството до жертвата на живота си за Освобождението на България. Всички с интерес проследяваха лъвският му скок, превръщането му в герой и жертвоготовността за народ и Родина, за да е жив свободният български дух, за да живее България сега и завинаги“ В заключение децата обобщиха: Ние знаем, че Васил Левски е Апостол и че той е дал живота си за свободата на България. Да закичем портрета с цвете в памет на Апостола !
 19. Да посрещнем Баба Марта За пореден път на 02. март 2020г. с питка и пълна кошничка с мартенички Баба Марта дойде при децата в ДГ „Буратино, като им разказа историята за българската мартеница, върза им мартеничка и благослови всички за здраве берекет и щастие, а те я поздравиха със стихчета, песни и танци.
 20. Трети март! • Трети март! Чакан празник, свята дата! Трети март! Ден рожден на свободата! С тържество пред своите родители децата от ДГ „Буратино“ отбелязаха 142г. от Освобождението на България и почетоха българските възрожденци и революционери, дали живота си за отвоюването на Свободата, за ни има, за да пребъде България
 21. Осми март „На мама днес е празник, на мама днес е ден“….. – С тази песен децата от ДГ „Буратино“ откриха тържеството, посветено на майките по случай Осми март и ги забавляваха с благодарствени стихчета, песни и танци.

Notes de l'éditeur

 1. ХИМН НА ДГ „ БУРАТИНО”с.СТАМБОЛОВО     1.Ние малките деца в село Стамболово. Имаме си детски дом с име Буратино.   Пр:Буратино / 2 Детски дом любим Буратино / 2 Дом незабравим 2.Хубаво и весело е В детската градина нашите учителки ни разкриват чуден свят. 3.И когато порастем ще си спомняме с любов тези чудни детски дни в „ Буратино” дом любим.  
Publicité