Publicité

Contenu connexe

Similaire à kinhtechinhtri.pptx(20)

Dernier(20)

Publicité

kinhtechinhtri.pptx

  1. Thuyết trình Kinh Tế Chính Trị
  2. 2 Tên Thành Viên: 1.Cao Thị Ánh Tuyết 2. Phan Thị Hồng Gấm 3. Lâm Tố My 4. Lữ Huyền Hân 5. Nguyễn Ngọc Hân 6. Cù Thị Ngọc Trâm 7. Tạ Minh Thảo 8. Lý Thanh Thảo 9.Lưu Ngọc Mai 10. Lâm Diễm Quỳnh 11. Phan Mỹ Linh 12. Phạm Yến Vi 13. Lý Kỳ Anh Nhóm 2 Lớp: DH21TCN02
  3. II. Tích luỹ tư bản 3 3.Một số hệ quả của tích luỹ tư bản 1.Bản chất của tích luỹ tư bản 2.Những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích luỹ
  4. 1. Bản chất của tích luỹ tư bản 4
  5. 5 Xuất phát từ lợi ích nhà tư bản mong muốn Trong nhu cầu của nhà tư bản luôn muốn sản xuất hay kinh doanh để tìm kiếm lợi ích và thặng dư mới mà hiện tại xác định là lợi nhuận trong kinh doanh. Tính liên tục và tái xuất -Trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, quá trình sản xuất liên tục được lặp đi lặp lại không ngừng, quá trình đó được gọi là tái sản xuất. -Tái sản xuất có hai hình thức chủ yếu là tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng. Hướng đến tái xuất mở rộng -Quá trình tái sản xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa thông qua việc chuyển hóa giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm để tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh thông qua mua thêm hàng hóa sức lao động, mở mang nhà xưởng, mua thêm nguyên - vật liệu, trang bị thêm máy móc, thiết bị...
  6. 6 2.Những nhân tố ảnh hưởng tới quy mô tích luỹ
  7. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quy mô tích luỹ gồm: 7 » Thứ hai, năng suất lao động xã hội. - Năng suất lao động tăng làm cho giá trị tư liệu sinh hoạt giảm xuống, giá trị sức lao động giảm giúp cho nhà tư bản thu được nhiều giá trị thặng dư hơn, góp phần tăng quy mô tích lũy. » Thứ nhất, trình độ khai thác sức lao động. -Tỷ suất giá trị thặng dư tăng sẽ tạo tiền đề để tăng quy mô giá trị thặng dư. -Các nhà tư bản còn có thể sử dụng các biện pháp cắt giảm tiền công, tăng ca, tăng cường độ lao động • Thứ ba, sử dụng hiệu quả máy móc. Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động (máy móc, thiết bị) tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất, nhưng giá trị của chúng lại chỉ bị khấu hao từng phần. » Thứ tư, đại lượng tư bản ứng trước. Thị trường thuận lợi, hàng hóa luôn bán được, tư bản ứng trước càng lớn sẽ là tiền đề cho tăng quy mô tích luỹ.
  8. 8 3. Một số hệ quả của tích luỹ tư Theo C. Mác, quá trình tích lũy trong nền kinh tế thị trường tư bản dẫn tới các hệ quả kinh tế mang tính quy luật như sau: Tích luỹ tư bản làm tăng cơ cấu hữu cơ của tư bản Tích luỹ tư bản làm tăng tích tụ tập trung tư bản Quá trình tích luỹ tư bản không ngừng làm tăng chênh lệch giữa thu nhập làm thuê cả tuyệt đối lẫn tương đối
  9. 9 Tích luỹ tư bản làm tăng cơ cấu hữu cơ của tư bản -Tư bản tồn tại dưới dạng vật chất và giá trị. Cấu tạo của tư bản gồm có • Cấu tạo kỹ thuật • Cấu tạo giá trị. Tích luỹ tư bản làm tăng tích tụ và tập trung tư bản. Trong quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa, quy mô của tư bản cá biệt tăng lên thông qua quá trình tích tụ và tập trung tư bản. Quá trình tích lũy tư bản không ngừng làm tăng chênh lệch giữa thu nhập của nhà tư bản với thu nhập của người lao động làm thuê cả tuyệt đối lẫn tương đối. -Quá trình tích lũy tư bản có tính hai mặt, một mặt thể hiện tích lũy sự giàu sang về phía giai cấp tư sản; mặt khác tích lũy sự bần cùng về phía giai cấp công nhân làm thuê. -Bần cùng hoá giai cấp công nhân làm thuê biểu hiện dưới hai hình thái là • Bần cùng hoá tương đối • Bần cùng hoá tuyệt đối.
  10. Bài thuyết trình kết thúc Cảm ơn cô và các bạn đã theo dõi!
Publicité