Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sector Secundari

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Ppt sector secundari
Ppt sector secundari
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 27 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Plus par Txeli (20)

Publicité

Sector Secundari

 1. 1. Les activitats econòmiques El sector secundari
 2. 2. INDÚSTRIA I ENERGIA El sector secundari inclou: Les activitats basades en l'extracció i transformació de les matèries primeres.
 3. 3. Les matèries primeres Les matèries primeres naturals:  Matèries d'origen animal: per fer pells, llana, conserves, olis, farines, etc.  Matèries d'origen vegetal: per fer teixits (cotó), pneumàtics, mobles, etc.  Matèries d'origen mineral que es classifiquen en:  1.Minerals metàl·lics (hematites -ferro, bauxita -alumini)  2.Minerals no metàl·lics (sal, sofre, granit, pissarra,etc.)  3.Minerals energètics (urani, carbó, etc.)
 4. 4. Classificació de les principals primeres matèries d’origen mineral
 5. 5. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Posa un exemple de producte elaborat fet amb els següents recursos naturals: ferro, bauxita, balena, vaques, ovella, blat, tomàquet i sardines. 2. Cita 3 matèries primeres d'origen mineral no metàl·liques i 3 de metàl·liques. 3. Busca una petita biografia de George Stephenson.
 6. 6. Les fonts d'energia Classificació de les fonts d'energia:  Segons la possibilitat que s'exhaureixin: – Renovables i no renovables  Segons la importància econòmica que tenen: – Fonts d'energia tradicionals (carbó, petroli, gas natural, urani i energia hidràulica) – Fonts d'energia alternatives (eòlica, geotèrmica, solar o mareomotriu)
 7. 7. Les fonts d'energia Tradicionals Quines són les fonts tradicionals?  Carbó és un combustible fòssil, que s'origina a partir de la descomposició de vegetals acumulats i sepultats durant milions d'anys.  Petroli és un líquid oliós que procedeix de la descomposició, durant milions d'anys, de restes de vegetals i animals sepultats.  Gas natural és una font d'energia fòssil que està constituïda per una barreja d'hidrocarburs.  Energia nuclear. Els reactors nuclears fa servir l'urani enriquit.  Hidroelectricitat és la produïda per l'aigua acumulada als embassaments.
 8. 8. Reserves de barrils de petroli
 9. 9. Les fonts d'energia alternatives Quines són les fons alternatives: Totes elles tenen a favor que són renovables i n'hi ha molta disponibilitat. ➔ L'energia solar o fotovoltaica: ➔ En contra: la intensitat és diferent segons el lloc i el temps. ➔ L'energia eòlica dels molins de vent: ➔ En contra: no a tots els llocs bufa el vent amb la mateixa intensitat, i a més, afecta al paisatge i causa contaminació sonora. ➔ L'energia geotèrmica, mareomotriu i bioenergia: ➔ En contra: tant la geotèrmica com la mareomotriu no es troben a tot arreu, i la bioenergia està fent que, per exemple, és tali la selva per plantar palma.
 10. 10. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Cita 3 maneres diferents d'aconseguir electricitat. 2. Quina diferència hi ha entre les energies renovables i les no renovables? 3. Cita els pros i contres de les energies alternatives. 4. Què és el carbó, el petroli i el gas natural? 5. Busca una petita biografia de Henry Ford.
 11. 11. Tipus d'indústries Indústria de béns de producció: fan una transformació inicial de les matèries primeres en productes semielaborats, que després serviran a altres indústries. ✔ La indústria pesant: La siderúrgia (obtenció de ferro i carbó) o la metal·lúrgica (transforma minerals en metalls o aliatges) Indústria de béns d'ús i consum: fan productes que van destinats directament al mercat. ✔ La indústria lleugera: tèxtil, alimentària, electrònica, etc.
 12. 12. Indústria pesant / Indústria de béns de producció
 13. 13. Indústria lleugera / Indústria de béns de consum
 14. 14. Tipus d'indústries Altres classificacions: Les indústries també es poden classificar des del punt de vista tecnològic: 1. Les indústries punta o d’alta tecnologia que es caracteritzen per: ● Mà d’obra altament qualificada. ● Vuit sectors clau: informàtica, microelectrònica, telecomunicacions, biotecnologia, automatismes, làser i nous materials, i energies renovables. ● Es localitzen prop de les universitats i grans centres d’investigació. 2. Les indústries tradicionals amb un nivell tecnològic baix.
 15. 15. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quina diferència hi ha entre la indústria pesant i la indústria lleugera? 2. Per fer un cotxe quin tipus d'indústria necessitem? Imagina i explica pas a pas el procés industrial per fer un cotxe. 3. Dels vuits sectors clau, tria tres i cita un dels productes que elaboren. 4. Busca una petita biografia de James Watt.
 16. 16. Localització de la indústria Factors de la localització de la indústria: 1. El cost del transport, és a dir la distància i el tipus de transport (perillós o no). 2. Les matèries primeres. Sobretot les que són difícils de transportar (carbó, sucre, productes periples, etc.) 3. El mercat o d'altres indústries. 4. L’energia. Avui dia no es un factor gaire important. 5. Mà d’obra. Que s’intenta que sigui barata i per exemple, les indústries tecnològiques acostumen a situar-se prop de les universitats i escoles professionals. 6. Zones amb avantatges fiscals (zona franca).
 17. 17. Distribució de la indústria al món Distribució de la indústria: ● Països centrals industrialitzats: Els que pertanyen al G8 (EUA, Japó, Alemanya, Gran Bretanya, França, Canadà, Itàlia i Rússia) i el països que integren l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic). ● Països de nova industrialització: El sud-est asiàtic (els 4 dragons: Singapur, Hong Kong, Corea del Sud i Taiwan). ● La indústria del 3r món està orientada al consum, depèn tecnològicament del nord i té un fort component de capital estranger. Hi destaquen: El Magrib, Líbia, Calcuta, zones de l’antiga URSS, etc.
 18. 18. Corea del sud Taiwan Hong Kong Singapur
 19. 19. LA DESLOCALITZACIÓ Distribució de la indústria al món Deslocalització: es tracta d’una fenomen que consisteix a traslladar els centres de producció a països en vies de desenvolupament que ofereixen: ● Mà d’obra abundant i barata ● Lleis laborals toves ● Inexistència de lleis medi ambientals ● Pressió fiscal molt baixa o nul·la ● Suficient nivell d'infraestructures. ● Possibilitat d’obtenir molts beneficis.
 20. 20. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quins països formen el G8? Perquè creus que són aquests països els que estan més industrialitzats? 2. Quins són els 4 dragons? 3. Quines característiques té la indústria al 3r món? 4. Què és la deslocalització? 5. Busca una petita biografia de Orville Wright.
 21. 21. Història:  Comença a finals del segle XVIII, al voltant del tèxtil (cotó) i de la metal·lúrgia.  Es caracteritza per la manca de matèries primeres i l’escassetat de recursos energètics.  Els eixos de localització eren el Ter i el Llobregat, vora dels rius per aprofitar l’energia hidràulica.  La industrialització a Catalunya es va impulsar gràcies a que la Península Ibèrica era un gran mercat per als productes catalans i per l’aixecament de la prohibició del comerç amb Amèrica. La indústria a Catalunya
 22. 22. La indústria catalana actual:  Als anys 60’ comença la crisi del tèxtil, però comencen a destacar el sector químic (Tarragona) i el del metall. I sorgeixen de noves indústries com les telecomunicacions, alimentàries i d’informàtica.  Catalunya representa el 25% de la producció industrial Espanyola.  Els sectors més representatius actualment són: el metall (automoció, transformació de peces,..), químic (petroquímica i farmacèutica, tèxtil, l'electrònica i l'alimentació. La indústria a Catalunya
 23. 23. La indústria a Catalunya 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 In d ú s tr i e s e x tr a c tiv e s In d ú s tr i e s m a n u fa c tu r e r e s i n d ú s tr i e s d 'a li m e n ta c ió , b e g u d e s i ta b a c i n d ú s tr ie s tè x ti l s , d e l a c o n fe c c i ó , c u i r i c a lç a t i n d ú s tr i e s d e l p a p e r , a r ts g r à fi q u e s i s u p o r ts e n r e g i s tr a ts i n d ú s tr ie s q u ím i q u e s fa b r i c a c i ó d e p r o d u c te s fa r m a c è u ti c s fa b r i c a c i ó p r o d u c te s c a u tx ú i m a tè r ie s p l à s ti q u e s fa b r i c a c ió d 'a l tr e s p r o d u c te s m in e r a l s n o m e tà l · li c s m e ta l · l ú r g i a i fa b r i c a c i ó d e p r o d u c te s m e tà l · l i c s m a te r i a l s i e q u i p s e l è c tr ic s , e l e c tr ò n i c s i ò p ti c s fa b r ic a c i ó d e m a q u i n à r i a i e q u i p s m e c à n i c s fa b r i c a c i ó d e m a te r i a l d e tr a n s p o r t a l tr e s i n d ú s tr ie s m a n u fa c tu r e r e s E n e r g ia e l è c tr i c a , g a s , v a p o r i a ir e c o n d i c i o n a t S u b m i n i s tr a m e n t d 'a i g u a IDESCAT DADES 2014
 24. 24. Localització de la indústria catalana:  Es concentra entorn a Barcelona, Tarragona i Reus, l’Anoia, el Bages, Osona, el Ripollès i el Berguedà. La indústria a Catalunya
 25. 25. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Al voltant de quines dues indústries comença el procés d'industrialització a Catalunya? 2. Dibuixa un mapa de Catalunya i situa els dos eixos on es localitzava la indústria al segle XIX. 3. A quin any comença la crisi del sector tèxtil a Catalunya? 4. Quins són actualment els sectors industrials més importants de Catalunya. 5. Busca una petita biografia Narcís Monturiol.

×