Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Регіональний профіль МСП Тернопільської області (2014-2015 роки)

469 vues

Publié le

При підготовці Профілю використовуються оприлюднені на момент початку роботи статистичні дані. Враховуючи затримку в оприлюдненні статистичних даних щодо розвитку МСП у 6-10 місяців з моменту закінчення звітного періоду, в цьому випуску Профілю використано статистичні дані станом на початок 2015 року. В Профілі використано також дані опитування підприємств та підприємців,
проведеного в грудні 2015 року.

Publié dans : Économie & finance
  • Soyez le premier à commenter

Регіональний профіль МСП Тернопільської області (2014-2015 роки)

  1. 1. 1 Регіональний профіль МСП Тернопільської області (2014-2015 роки) Основні факти про мале та середнє підприємництво в регіоні: • Малі та середні підприємства (МСП) області відіграють значну роль в економіці Тернопільській області. Зростання реального обсягу реалізації продукції в області в 2014 році відбулося виключно за рахунок сектору МСП. Половина МСП регіону планують збільшувати обсяг виробництва чи реалізації продукції у найближчі два роки. • МСП виконують важливу соціальну функцію, створюючи робочі місця (11,5 тис. в 2014 році) та забезпечуючи зайнятість населення (у 2014 році на них працювали 136,6 тис. осіб з 443,2 тис. осіб, які складають економічно активне населення області). • Більшість суб’єктів малого підприємництва (понад 57% у 2014 році) працюють в сфері торгівлі, тоді як на промисловість у 2014 році припадало 7,2%. Ринок більшості МСП регіону (близько двох третин) обмежений власним регіоном. • На розвиток МСП в регіоні впливали загальнонаціональні політичні та економічні процеси. Зокрема, нестабільна політична ситуація в країні, недостатній попит на продукцію та податковий тиск. Також важливими перешкодами є брак обігових коштів та складність отримання банківських кредитів. Примітка: При підготовці Профілю використовуються оприлюднені на момент початку роботи статистичні дані. Враховуючи затримку в оприлюдненні статистичних даних щодо розвитку МСП у 6-10 місяців з моменту закінчення звітного періоду, в цьому випуску Профілю використано статистичні дані станом на початок 2015 року. В Профілі використано також дані опитування підприємств та підприємців, проведеного в грудні 2015 року. Регіональний профіль МСП — це інструмент моніторингу та оцінки стану, динаміки та перспектив розвитку сектору МСП в регіоні, а також оцінки заходів регіональної політики з позиції їхнього впливу на розвиток МСП. Моніторинг відбувається на основі низки індикаторів, відслідковування зміни яких дозволяє робити висновки про розвиток МСП в регіоні, визначати напрямки регіональної політики, збільшувати її ефективність, а в кінцевому підсумку — сприятизростаннюдобробуту регіону.
  2. 2. 32 2. Діяльність МСП Основні структурні показники діяльності суб’єктів підприємництва Тернопільщини в 2014 році Абсолютні показники Відносні показники Кількість суб'єктів Зайнятість, тис. осіб Обсяг реалізації, млн грн Частка в кількості Частка в зайнятості Частка в обсязі реалізованої продукції мікро 42 221 68,9 7 321,6 96,9% 47,8% 10,9% малі 1 029 22,7 6 335,2 2,4% 15,8% 9,5% середні 298 45,0 18 420,4 0,7% 31,2% 27,5% МСП 43 548 136,6 32 077,2 99,99% 94,8% 48,0% великі 5 7,5 34 819,0 0,01% 5,2% 52,1% Всього 43 553 144.1 66 896,2 100% 100% 100% Джерело: Держстат, власні розрахунки на основі даних Держстату 2.1. Кількість суб’єктів підприємництва 35,1 37,8 44,9 26,5 29,3 40,6 20 25 30 35 40 45 50 2012 2013 2014 Кількість МСП на 1 тис. жителів Україна Тернопільська область Джерело: Держстат Станом на 2014 рік у Тернопільській області працювали 43,5 тис. суб’єктів малого та середнього підприємництва. У розрахунку на 1 тис. мешканців їх кількість була дещо меншою, ніж в середньому по Україні (40,6 одиниць на 1 тис. мешканців у області порівняно з 44,9 одиниць в середньому по Україні). Частка МСП Тернопільської області у загальній кількості таких суб’єктів в Україні складала 2,3%. Кількість МСП у Тернопільській області зростає швидше, ніж у більшості інших регіонів. У 2014 році їх число в області збільшилося на 38,3% (темпи зростання в Україні в цілому становили 18,9%). Основний приріст відбувся за 1. Роль МСП у розвитку економіки регіону Україна Джерело: Держстат ВРП в рохрахунку на 1 особу, тис. грн.40 35 30 25 20 15 10 5 0 2011 2012 2013 2014 Тернопільська область 28,5 32,0 33,5 36,9 15,1 16,6 16,8 20,2 Тернопільська область належить до найменш економічно розвинених регіонів України. У 2014 році валовий регіональний продукт (ВРП) на одну особу в області становив 20,2 тис. грн (відповідне значення в цілому по Україні — 36,9 тис. грн). Водночас темпи економічного розвитку області були найвищими в Україні. Так, у 2014 році реальний ВРП області збільшився на 8%, а реальний обсяг реалізованої продукції — на 8,6%. Малітасередніпідприємстваобластівідігрализначнурольу цьому зростанні. У 2014 році обсяг реалізації продукції МСП збільшився на 10,8% (у розрахунку на одного працівника). МСП регіону також виконують важливу соціальну функцію, створюючи робочі місця та забезпечуючи зайнятість населення, що вивільняється великими підприємствами та бюджетними установами. В 2014 році загальна кількість зайнятих в регіоні зменшилась на 10,2 тис. (або на 2,5%). Разом з тим, кількість зайнятих на МСП у тому ж році зросла на 11,5 тис. (або на 9,2%). Доходи найманих працівників на підприємствах сектору МСП зростають більшими темпами, ніж в середньому по регіону (включаючи й державний сектор). Номінальна середня заробітна плата в регіоні в 2014 році підвищилася на 7,1% (до 2527 грн). Разом з тим, середні витрати на оплату праці найманих працівників на малих підприємствах (на яких зайнято більшість тих, хто працює на МСП-юридичних особах), зросли на 8,9%.
  3. 3. 54 2.3. Обсяги реалізації продукції 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 2011 2012 2013 2014 Обсяг реалізованої продукції в цінах 2011 року, млрд грн Великі підприємства МСП Примітка: пунктиром позначено дані для країни в цілому (права шкала), а суцільною лінією - Тернопільської області (ліва шкала). Джерело: Держстат У 2014 році обсяг реалізації продукції МСП у Тернопільській області становив 32,1 млрд грн, або 47,9% всього обсягу реалізованої продукції у регіоні, що суттєво менше, ніж в середньому по Україні (60,9%). Проте за темпами зростання реального обсягу реалізованої продукції1 МСП ситуація в області була значно кращою, ніж в цілому в Україні. Так, у 2014 році приріст обсягу реалізації в регіоні становив 21%, тоді як по країні в цілому відбулось його зменшення на 7,4%.2 Водночас, реальний обсяг реалізованої продукції МСП у області збільшувався повільніше, ніж обсяги реалізації на великих підприємствах. У розрахунку на одного працівника в 2014 році обсяг реалізації МСП збільшився на 10,8%, тоді як для великих підприємств відповідний темп зростання становив 33,6%. Відповідно до результатів дослідження ABCA, ринок збуту 63% МСП Тернопільщини обмежений власним регіоном. Це пояснюється значною кількістю підприємств, які працюють у сфері роздрібної торгівлі. Не більше трьох відсотків МСП регіону є експортерами. Значно більша кількість МСП регіону планують виходити на зовнішні ринки. На ринок ЄС планують виходити 9,3% опитаних МСП, а 5,3% — на інші міжнародні ринки. 2.4. Секторальний розподіл малого бізнесу3 Переважна більшість суб’єктів малого підприємництва Тернопільської області (57,1% у 2014 році) працює у торгівлі. В цьому секторі було зайнято 42,3 тис. працівників, що становило 46,3% від усіх зайнятих в малому бізнесі. Така роль торгівлі зумовлена відносно низькими бар’єрами входу в галузь. Зазначені секторальні тенденції регіону характерні і для країни в цілому. рахунок збільшення кількості фізичних осіб-підприємців. Ймовірно, що частково таке збільшення спричинене подрібненням бізнесу малих та середніх підприємств. Останнє може пояснюватися прагненням підприємств використати переваги спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, зокрема можливості щодо уникнення чи скорочення кількості перевірок. 11,8% від усіх МСП в регіоні становлять юридичні особи, решта мають статус фізичних осіб-підприємців. При цьому, відповідно до результатів дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCA), здійсненого в рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», лише 14,8% опитаних ФОПів планують зареєструватись як юридичні особі у майбутньому, а інші вважають більш вигідним залишатися у статусі фізичних осіб-підприємців, в тому числі через можливість вести спрощений облік. 2.2. Зайнятість 100,0% 99,0% 108,1% 98,3% 92,1% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0% 105,0% 110,0% 2012 2013 2014 Динаміка зайнятості на МСП в порівнянні з 2012 роком Тернопільська область Україна Джерело: Держстат У 2014 році суб’єкти малого та середнього підприємництва Тернопільської області мали 136,6 тис. зайнятих працівників. Ці працівники складали 94,8% осіб, зайнятих на всіх суб’єктах підприємництва області. Частка МСП у зайнятості є суттєво більшою у Тернопільській області, ніж у багатьох інших регіонах (в середньому по Україні частка МСП у зайнятості працівників на суб’єктах підприємництва всіх типів становить 78,2%). 73,2 тис. осіб працювали у Тернопільській області на малих та середніх підприємствах-юридичних особах. Це становить 53,6%відусіхзайнятихнаМСП.ФОПдавалироботу решті63,4 тис. працівників (46,4% зайнятих на МСП). Близько половини суб’єктів мікропідприємництва були одноосібними. Роль МСП у забезпеченні зайнятості населення Тернопільської області у 2014 році зросла. У цей період загальна зайнятість на підприємствах регіону скоротилася на 10,2 тис. працівників (або на 2,5%), але кількість осіб, зайнятих на МСП, зросла на 11,5 тис. (або на 9,2%). Водночас трудові ресурси регіону використовувалися підприємствами (як малими та середніми, так і великими) не повністю. У 2014-2015 році Тернопільська область входила до числа чотирьох регіонів з найвищим рівнем безробіття в Україні. У 2014 році безробітними були 11,3% населення регіону у віці 15-70 років, у 2015 році — 11,8%. 1 Обсяг реалізованої продукції у цінах 2011 року (тобто очищений від впливу інфляції). 2 Дані за 2014 рік по країні в цілому наведені без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції 3 Частина даних про суб’єктів середнього та великого підприємництва є конфіденційною. Тому при аналізі секторального розподілу МСП можливо враховувати лише дані для суб’єктів малого підприємництва.
  4. 4. 76 охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 0,5 1,20% 1,2 1,3% 68,4 0,5% фінансова та страхова діяльність 0,2 0,50% 0,4 0,4% 59,3 0,4% освіта 0,2 0,40% 0,3 0,4% 19,8 0,1% мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,2 0,5% * * * * Джерело: власні розрахунки на основі даних статистичного збірника «Діяльність малих підприємств Тернопільщини», Головне управління статистики в Тернопільській області, Тернопіль, 2015 Також важливе значення для економіки регіону мають сільське господарство та промисловість. На них припадає відповідно 18,8% та 12,3% реалізованої суб’єктами малого підприємництва продукції, а чисельність зайнятих відповідно становить 7,5 тис. та 12,6 тис. осіб. Окремо слід відзначити галузь транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, в якій на 3,1 тис. суб’єктів малого підприємництва припадають 7,1% реалізованої продукції та 6,6% зайнятих в малому бізнесу. В туристичній галузі, віднесеній в «Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року» до пріоритетних, діють 1,3 тис. суб’єктів малого підприємництва, а чисельність зайнятих на них становить 4 тис. осіб. 3. Діловий клімат Представники МСП регіону досить позитивно оцінюють бізнес-клімат в області. За результатами дослідження ABCA, 74,3% респондентів вказали на те, що загальноекономічна ситуація є сприятливою або задовільною для розвитку їхнього бізнесу, тоді як в середньому по країні цей показник становив 51,6%. При цьому, 32,8% опитаних в регіоні підприємців очікують покращення ситуації в наступні шість місяців (в середньому по країні таких підприємців 28,7%). Крім того, понад третина (36%) МСП Тернопільської області збільшували обсяги виробництва протягом останніх двох років. І хоча частка тих, які змушені були скорочувати своє виробництво також є істотною (29,3%), вона є меншою, ніж по країні в цілому (40,5%). Дві третини підприємців, які розширювали свою діяльність протягом останніх двох років, планують це робити і в наступні два роки. Загалом, половина МСП регіону планують збільшувати обсяг виробництва чи реалізації продукції. При цьому, лише 12% підприємців вказали, що фінансово-економічна ситуація на підприємстві є незадовільною (проти 30% в цілому по країні), а її покращення очікують 45,6% підприємців. Основні структурні показники стану малого бізнесу в Тернопільській області у 2014 році Вид економічної діяльності Кількість суб'єктів малого підприємництва Зайнятість на суб'єктах малого підприємництва Реалізація продукції суб'єктами малого підприємництва тис. суб'єктів Розподіл кількості суб'єктів малого підприємництва тис. осіб Розподіл кількості зайнятих на суб'єктах малого підприємництва млн. грн Розподіл реалізованої суб'єктами малого підприємництва продукції Усього 43,1 100,0% 91,4 100,0% 13 663,1 100,0% у тому числі оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 24,6 57,10% 42,3 46,3% 6 476,7 47,4% промисловість 3,1 7,20% 12,6 13,8% 1 681,5 12,3% сільське, лісове та рибне господарство 2,0 4,60% 7,5 8,2% 2 564,7 18,8% транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 3,1 7,10% 6,0 6,6% 965,4 7,1% тимчасове розміщування й організація харчування 1,3 3,10% 4,0 4,3% 197,2 1,4% операції з нерухомим майном 1,6 3,80% 3,2 3,5% 404,3 3,0% будівництво 1,0 2,30% 3,1 3,4% 379,5 2,8% професійна, наукова та технічна діяльність 1,7 3,90% 3,0 3,3% 226,2 1,7% надання інших видів послуг 1,9 4,40% 2,9 3,2% 117,7 0,9% діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 0,7 1,70% 2,9 3,1% 199,9 1,5% інформація та телекомунікації 1,1 2,60% 2,0 2,2% 272,2 2,0%
  5. 5. 98 3.2. Доступ до фінансування -40 -20 0 20 40 I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 2014 2015 Динаміка попиту МСП на кредити банків та рівня схвалення банками кредитних заявок Попит з боку МСП Схвалення Джерело: НБУ З огляду на низький попит, низькі обсяги реалізації та прибуток, можливості МСП інвестувати за рахунок власних коштів є обмеженими. Хоча близько 71,3% підприємств сектору МСП в області були прибутковими в 2014 році (для Україні в цілому 66,3%), однак рентабельність на підприємствах сектора була від’ємною, а її рівень становив відповідно -10,6% та -15,8% для середніх та малих (включно з мікро) підприємств. Отже, хоча відносно велика кількість підприємств є прибутковими, сумарний прибуток, який ними згенерований, є недостатнім для покриття як витрат діяльності, так й інвестиційних витрат. В цілому в Україні значно зріс попит на кредити банків. Хоча рівень схвалення кредитних заявок в цілому по країні і зріс в другому півріччі 2015 року (баланс рівня схвалення кредитів в останні два квартали 2015 року становив 4,6% та 7,9% відповідно), але попри цей факт, доступність кредитних коштів залишається низькою, а кредитні ставки високими, що негативно впливає на економічну активність. Водночас, потенційним джерелом фінансування розвитку МСП у регіоні є кошти трудових мігрантів. Так, за підсумками 2015 року, в регіон від фізичних осіб з-за кордону надійшло близько 2,6 млрд грн. 3.1. Перешкоди у розвитку МСП Рейтинг перешкод, які стримують розвиток МСП в Тернопільській області відповідає рейтингу перешкод у розвитку МСП в країні в цілому. Зокрема, до тих перешкод, які найчастіше вказують підприємці, належать нестабільна політична ситуація, низький попит, високі ставки податків, інфляція та складне податкове адміністрування. 51% 39% 31% 29% 26% 29% 20% 19% 24% 23% 16% 13% 18% 15% 9% 49% 45% 36% 32% 28% 24% 22% 22% 20% 18% 18% 18% 16% 16% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Нестабільнаполітична ситуація Недостатньо замовленьобсягів реалізації Високіставкиподатків Інфляція Складнеподаткове адміністрування ВійнанаСходіУкраїни Високийрегуляторний тиск Низькадоступність кредитів Корупція Частізміни економічного законодавства Високийрівень конкуренції Недостатньо кваліфікованих працівників Проблемаліквідності бракобіговихкоштів Високіставкикредитів Обтяжливевалютне регулювання Основні перешкоди, які обмежують зростання бізнесу Україна Тернопільська область Примітка: сума часток перевищує 100%, оскільки респонденти могли вибрати декілька варіантів відповіді. Джерело: ABCA Для більшості перешкод різниця між національними та регіональними показниками є незначною. Проте в Тернопільській області підприємці частіше вказують на недостатній попит як стримуючий фактор (44,6% в регіоні проти 39,1% в цілому по країні). Крім того, окремо слід виділити брак кваліфікованих працівників, на що вказали 17,6% респондентів, тоді як у країні в цілому таких респондентів 13%.
  6. 6. 1110 Окремі заходи, які узгоджуються з принципами Акта з питань малого бізнесу для Європи та впроваджувались в регіоні (в тому числі за сприяння регіональної (місцевої) влади) у 2014-2015 роках Принципи Акта з питань малого бізнесу для Європи Опис заходів, здійснених у 2014-2015 роках 1 Створити умови, за яких підприємці та сімейний бізнес можуть процвітати, а підприємництво винагороджується. Підготовка та оприлюднення регуляторних актів. Проведення заходів з нагоди Дня підприємця. Підтримка роботи центрів надання адміністративних послуг. Проведення заходів зі зменшення адміністративного тиску на підприємців. 2 Забезпечити умови, за яких чесні підприємці, яким загрожує банкрутство, можуть швидко отримати другий шанс. Дані про заходи за цим напрямком відсутні. 3 Розробляти правила відповідно до принципу «спочатку подумай про малих підприємців». Проведення консультацій з представниками бізнес-середовища. 4 Домагатися від Уряду бути чутливим до потреб малих та середніх підприємств. Підтримка роботи телефонних ліній довіри. 5 Адаптувати інструменти публічної політики до потреб малих та середніх підприємств. Тренінги щодо державних закупівель та інформування підприємців про державні закупівлі в регіоні. 6 Полегшити доступ малих та середніх підприємств до фінансових ресурсів і розвивати правове й ділове середовище, яке сприятиме своєчасним розрахункам за комерційними операціям. Регулярне оприлюднення інформації про грантові та кредитні можливості на сайті ОДА. 7 Допомогти малим та середнім підприємствам більш повно скористатися можливостями спільного ринку ЄС. Проведення тренінгів щодо виходу на нові ринки та інформування підприємців про можливості кооперації з підприємцями з інших країн. 8 Сприяти підвищенню кваліфікації представників малих та середніх підприємств і розвитку всіх форм інновацій. Проведення семінарів для безробітних щодо підприємницької діяльності. 9 Сприяти розвитку можливостей малих та середніх підприємств трансформувати екологічні виклики в можливості. Проведення прес-туру з метою ознайомлення з туристичним потенціалом регіону. 10 Заохочувати та підтримувати малі та середні підприємства отримувати зиск від ринків, які зростають. Підтримка бази даних про виробників товарів та послуг в регіоні. 3.3. Інновації 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Нові продукти/послуги Новіпроцесиу виробництвідоставці товарівпослуг Новіметоди просуваннятазбуту товарів Новіметоди управління Незапроваджував жоднихзаходів Незнаю Напрямки впровадження інновацій Тернопільська обл Україна Джерело: ABCA Відповідно до результатів дослідження ABCA, близько 63% опитаних МСП впроваджували заходи, які відносяться до інноваційної діяльності (включаючи управління, збут, маркетинг). При цьому, майже 90% з них вказали, що впроваджували певні інноваційні заходи, які повністю чи частково розроблені самими підприємствами. Водночас обсяг фінансування інновацій в регіоні є невеликим. В 2015 році науковими установами регіону виконано наукових та науково-технічних робіт на загальну суму 11,1 млн грн (лише 0,1% загального значення по країні), з яких близько 70% припадали на науково-технічні розробки та прикладні дослідження. В регіоні налічується 33 вищих та 26 професійно-технічних навчальних закладів. За певних умов ці навчальні заклади можуть стати джерелом інновацій, які можна впроваджувати в підприємницькій діяльності. Крім того, 11 установ області виконують наукові та науково-технічні роботи. 3.4. Політика розвитку МСП на рівні регіону Регіональні органи влади мали досить обмежені ресурси для фінансової підтримки МСП в області. Тому їхня діяльність мала здебільшого інформаційний характер. Зокрема, йдеться про оприлюднення корисної для підприємців інформації, залучення технічної допомоги для проведення семінарів та тренінгів, забезпечення відкритості тощо.
  7. 7. 1312 Реалізаціяпродукції Частка суб'єктів МСП в загальному обсязі реалізованої продукції 47,9% 60,9% -13 в.п. Реальний приріст обсягу реалізованої продукції суб'єктів МСП 21% -7,4% 28,4 в.п. Частка МСП, які розширювали свою діяльність 36% 29,5% 6,5 в.п. Частка МСП, які планують розширювати свою діяльність 50% 52,7% -2,7 в.п. Частка прибуткових МСП-юридичних осіб  71,3% 66,3% 5 в.п. Частка підприємців, для яких обмежений доступ до коштів є перешкодою в розвитку бізнесу (інтегральний показник) 43% 36% 7 в.п. Частка МСП - експортерів 2,7% 9,0% -6,2 в.п. Основні перешкоди розвитку МСП: Найбільшіперешкод розвиткуМСП Частка МСП, які вказали на нестабільну політичну ситуацію як одну з найбільших перешкод  48,6%  51,5% -2,9 в.п. Частка МСП, які вказали на недостатність замовлень/ обсягів реалізації як одну з найбільших перешкод  44,6%  39,1% 5,5 в.п. Частка МСП, які вказали на високі ставки податків як одну з найбільших перешкод  36,5%  31,3% 5,2 в.п. Частка МСП, які брали участь в державних закупівлях н/д н/д — Частка МСП в загальному обсязі державних закупівель н/д н/д — Джерело: Держстат, ABCA 4. Довідкова інформація Перелік основних індикаторів, які характеризують розвиток підприємництва і відображені в Регіональному профілі МСП Індикатор Дані регіону Дані по країні в цілому Відхилення Основні індикатори економічного розвитку:   Реальний приріст валового регіонального продукту 8% -6,6% 14,6 в.п.4 Приріст зайнятості -2,5% -3,9% 1,4 в.п. Збільшення середньої заробітної плати 6,6% 7,1% -0,5 в.п. Частка підприємців, які позитивно або нейтрально оцінюють бізнес-клімат 74,3% 51,6% 22,7 в.п. Індикатори, які відображають зміни у секторі МСП, в тому числі завдяки регіональній політиці: Кількість Кількість суб'єктів МСП 43,5 тис. 1,9 млн — Приріст кількості МСП 38,3% 18,9% 19,4 в.п. Кількість МСП в розрахунку на 1 особу, одиниць 40,6 44,9 -4,3 Частка юридичних осіб серед суб'єктів МСП 11,8% 17,6% -5,8 в.п. Зайнятість Кількість зайнятих на МСП 136,6 тис. 6,9 млн — Частка зайнятих на МСП у загальній кількості зайнятих у суб'єктах господарювання / у загальній кількості зайнятих 94,8% / 35% 78,2% / 40% 16,6 в.п. / -5 в.п. Приріст зайнятості на МСП 9,2% -6,3% 15,5 в.п. Частка зайнятих на МСП - юридичних особах у загальній кількості зайнятих на МСП 53,6% 63,7% -10,1 в.п. 4 Відсоткові пункти.
  8. 8. 1514 Довідково: визначення МСП в Україні Визначення МСП в Україні міститься в Господарському кодексі (стаття 55.3). До них належать суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, річний дохід яких не перевищує 50 млн євро, а чисельність працівників не перевищує 250. Визначення МСП в Україні Категорія підприємства Гранична чисельність працівників Річний дохід Суб’єкти мікропідприємництва ≤ 10 ≤ 2 млн євро Суб’єкти малого підприємництва ≤ 50 ≤ 10 млн євро Суб’єкти середнього підприємництва Невключені до інших груп Великі підприємства > 250 > 50 млн євро Кількість МСП в розрахунку на одну особу Частка МСП в зайнятості 0 10 20 30 40 50 60 Вінницька Волинська Житомирська Івано-Франківська Кіровоградська Львівська Полтавська Рівненська Тернопільська Хмельницька Чернівецька Регіон Україна 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Вінницька Волинська Житомирська Івано-Франківська Кіровоградська Львівська Полтавська Рівненська Тернопільська Хмельницька Чернівецька Регіон Україна Частка МСП в реалізованій продукції Частка прибуткових МСП (підприємств) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Вінницька Волинська Житомирська Тернопільська Івано-Франківська Кіровоградська Львівська Полтавська Рівненська Хмельницька Чернівецька Регіон Україна 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Вінницька Волинська Житомирська Тернопільська Івано-Франківська Кіровоградська Львівська Полтавська Рівненська Хмельницька Чернівецька Регіон Україна Примітка: 1. Для порівняння вибирались регіони, які межують з Тернопільською областю, а також окремі регіони з подібним економічним рівнем розвитку. 2. З огляду на конфіденційних даних, частина показників ролі МСП в Рівненській та Чернівецькій областях відсутні. Порівняння основних показників розвитку МСП в Тернопільській області з показниками інших регіонів
  9. 9. 16 Регіональний профіль МСП — це інструмент моніторингу та оцінки стану, динаміки та перспектив розвитку сектору МСП в регіоні, а також оцінки заходів регіональної політики з позиції їхнього впливу на розвиток МСП. Моніторинг відбувається на основі низки індикаторів, відслідковування зміни яких дозволяє робити висновки про розвиток МСП в регіоні, визначати напрямки регіональної політики, збільшувати її ефективність, а в кінцевому підсумку — сприяти зростанню добробуту регіону. Як документ політики, Профіль є практичною реалізацією підходу до управління програмами та проектами, який базується на принципах управління за результатами (results based management) та підходів, описаних у таких документах, як: 1. Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship — система індикаторів розвитку підприємництва, розроблена в рамках OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators Programme, 2. SBA country fact sheets (EC) — частина щорічного Огляду діяльності МСП (SME Performance Review), яка представляє прогрес країн в імплементації принципів «Акта з питань малого бізнесу для Європи». Це перший випуск регіонального профілю розвитку МСП і тому в ньому не відображено зміну всіх індикаторів в часі, він характеризує загальний стан сектору МСП в Тернопільській області, в тому числі в порівнянні з середніми показниками по країні та показниками окремих регіонів. Регіональний профіль МСП може використовуватись в якості основи для підготовки щорічного звіту про стан та перспективи розвитку сектора МСП в регіоні, який готуватиметься регіональною владою, а також для планування та оцінки ефективності заходів підтримки МСП. Застереження: Окремі статистичні дані, наведені в Регіональному профілі МСП, можуть бути уточнені Державною службою статистики України в майбутньому. Уточнені дані можуть дещо відрізнятись, хоча відмінності зазвичай є незначними. Цей документ підготовлено в рамках реалізації завдань Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ). Погляди авторів, висловлені в цьому документі, можуть не збігатися з поглядами Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

×