Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Guiabutxaca alcohol

4 127 vues

Publié le

Guia alcohol de la presentació sessió alcohol del curs Educació per la Salut 2014 per a R4 promoció 2011/14

Publié dans : Santé & Médecine
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Guiabutxaca alcohol

  1. 1. .' i t‘. Í ' ‘. . A . É ms COM IDENTIFICAR EL CONSUM DE RlSC/ l PERIUDICIAL D’ALCOHOL? Pregunteu al pacient: i Alguna vegada consumeix begudes alcuhbliques? íï Torneu a explorar Exploreu amb als 2 anys ISCA AUDIT C >Sl en alguna acasia pren ) Amb quina Íreqüéncia pren hegudes alcohóllques, alguna beguda alcohólica? quantes ccnsumicions pren - Mal eldiz que beu? (en UBE) ¡(Dpomenysaimas sAmb quina iieqiiencia ho ¡a2 ' 2 “WPW "es (nre. de dies a ia setmana) ‘ 2 a 3 caps ala setmana i i 4a méscops a ia setmana > Els caps de setmana (o eis dies laborables) (envien eis s Quantes zonsumic-ons de seus háblts de consum? ¡mandes amb contingut _ _ alcohólic sol ¡sien un dia de ‘4""""= ‘ M‘ m‘ beure normalment? 3:25am ‘¡c2 304 usos laborables 7 a 9 ‘ io o més mrgsí-¿Rus _ Amb quina fiequencia pien e o més Consumiclons alcehóliques en un sol dia? - Mai consumdefiscpe’ Menysan cop ai mes ocasiá de consum l Mensualmem Homes 2 5 UBE l ‘ Setmanalment Dom N ¿,55 - Adianoquasl a dia" Punls de llil de risc Punls de lall de vis: Homes > 2a usE/ sei, l Homes s; Dones 217 USE/ se! Dones a 4 i El pacient presenta consum de r c/ períud al? Tomeu a explorar Analitica i exploració P“ als 2 anys amb I'AUDIT. Aneu a: i. . l .4 i n m; COM IDENTIFICAR LA DEPENDENCIA '_‘ DE IJALCOHOL? Exploreu si tres o més de les següents característíques apareixen simultániament, o han estat presents en els darrers Iz mesos (CIM-io): Ü Desig intens o compulsíó per consumir alcohol Ü Disminució de Ia capacitat de control: > dificultats per controlar | 'iriic¡ del consum > dificultats per posarfi a la ingesta i controlarrie la quantitat Ü Simptomatologia ¿Pabstinéricia Ü Tolerancia o neuroadaptació Ü Abandonament progressiu d'activitats D Persistencia en el consum malgrat les conseqüéncies perjudicials El pacient compleíx els criteris? EE E] Consurn de risc Dependencia [perjudicial de Palcohol le} aneu a: 9A; 1. pas coM INTERVENIR UN COP HEM DErEcrAT ‘s CONSUM DE RISC / PER]UDICIALO DEPENDENCIA? AVALUANT_ IJESTADI DEL CANVI O CONSCIENCIA DE PROBLEMA (tant en casos de consum de risc / perjudicial com de dependencia) Pregunteu al pacient: Creu ue el consum d'alcc ol ¡nflueix en la seva qualitat de vida I salut? Vol modificar els seus hábits de consum dhlcohol? si les dues respostes son posinves; si si una resposta és negativa: No El EE Estadi Estadí contemplatiu precontemplatiu Ms COM ABORDAR CADA SITUACIÓ? sl N0 l ESTADI ESTADI CONTEMPLAÏIU PRECONTEMPLATIU CONSUM DE iiisc Intervenció lntervenció [FERJUDICIAL - - ¡“LCOHOL breu motivacional DEPENDENCIA Tractament Abmdatedela DE uALcoi-ioL de ¡a dePen ¿(‘dí dependénda sense motivacio del pacient mmm Vilnius-ii Guia de butxaca Alcohol i Atenció Primária de Salut l-raiiïííï-«ei-{Iï-uaaq I. ‘ lilïunilaiir-tï-iitcil Generalitat de Catalunya Departament de Salut Airicc | :: :iï¿: ï‘: :.‘: :i: ;ï“ ; ?."'"_í fi wwungenvahcatlsalutlbeveumenymhtm g heveumenys. saiut@gencal. cal
  2. 2. l i i l i l; ; i i ' ESTADI CONTEMPLATIU ESTADI PRECONTEMPLATIU n z o 1 lntervenclo breu lntervenclo n n Un cop avaluat Pestadi del canvi i quan el pacient té IT] O n consciencia de problema: Donar realimentad ' sobre salut i riscos m. if M. Un cop avaluat Pestad del can quan 3 Comentari personalitzat i exemplificat _ el patient NO te’ consciencia de problema: > Comentari analítica i Pexploració física l c°mumÏar Pmmmlre. P I d rx - Avaluar Pestadí del canvi empatla autoeficacla romoure a presa e consciencia (2) Emfisüfl’ > Intentar generar interes > Resumir-ne els punts de vista Donar consell demanant permís Consell general ) Beure menys sempre té avantatges > Beure en excés sempre és perjudicial a Ia Ilarga s Fer consum de risc no és sinónírrl clalcoholisme Consell personalitzat s Donar informació i tractar conceptes erronis > Conseqüencies nocives concreles per al pacienl s Riscos associats si persisteix el consum > Ressaltar els avantatges de reduir-lo Negociar objectius i estratégíes (l) > Considerar Popinió del pacient > Estimular afirmacions lfautorrlotivació per al canvi > Establir objectius concrels de reduccíó Monítorar-ne el progrés sConcretar propera visita i fer-ne seguimenl (1)coM ES POT REDUIR EL coNsuM WALCOHOL? > Pvendre la primera copa després illnairer comeriqal a rneniar > Prendre hegudes rio alcohóllques , Beure a glops petlts > Planificar activitats en els moments en qué sol beure > Fer exercici íisic s Considerar nous irileressos: cinema, espon, pescar > Evitar anar al bar . Limitar trohades amb gent que ben molt > Davarlt de presions socials que ei forcen a beure dlrarrib íerrnesa: “No, gracias, avui ja lie hegut prou" responsab‘ itats > Oferír informació sobre la toxicilat de l’alcohol > Crear discrepáncies entre la conducta actual i els objectius de futur > Proposar analítica i exploració física _ No exagerar ni culpabilitzar > Procurar relació empática Si es mostra resistent: > Reconéíxeri acceplar la resistencia 3 No insistir ni pressionar > No moralítzar 3 Mantenir-se neutral > Emprar técrliques d'escolta reflexiva . Tenir una actitud no crítica > Continuar amb urla conversa constructiva i col-laborativa ) Conduir la conversa cap a url altre tema , Cenirar el mateix tema des d'un altre punt de visla > No tenir pressa > Deíxar el lema per visites ulleriors (2) EENEFICIS PEL PACIENT sl DEIXA DE BEURE > Dormir) millor, tindrá més energia > Notindrá rrial de cap > Tindrá més memñria , rrndra millorestardanim > se ll reauira ei rise detenir nrperiensro arierial, de tenir cancer, problemas hepatlcs, de l'estat rïanim ¡ de patir lesions. amix‘ ESTADI CONTEMPLATIU Compleix criteris de derivació al CAS? D lJEAP no pot assurriir el tractament Ü s'han fet intents de tractament insatislactcirls El Abordalge des de I'EAP Derivació al CAS l se uiment i control Complelx crlterls per pautar deslntoxlcacló? (una a nar rsxpoxlsx paxllivsx) Ü Antecedents: dellrium trémens o crisis comlcials Ü Sirnprorriatologia dahstinéncia rnatutina Ü Corisurri habitual cfalccllol en deiú Ü Sensació de no poder deixar Palcohol sense fármacs Ü simptomatologia Jahstinéncia en el moment de lexploracio Ü Estat organic greumenl corriprornes [IE E] Abstinéncla l pautes Compleix crlteris Per a de deshabituació desintoxicació domlc (¿al znmylllrlüï «olx! / Manel; (Ilní: , Quantitat ingerida < 25 UBE/ dia e Ahslinencia absoluta > Alasericia de complicaclons > Seguiment eaela 3 mesos greus . Avaluacia patologla - Corrjvromls de (I? ¡{curar rw ¡"wm ‘TM sonárdel dgmlclll rii Ielrllr d > Tucuman‘ ‘co; ucttes e nz: en e curs e íarmacoiisgic ' °"". °"', ‘"‘¡ , supon familiar > ZLÉÏS/ ‘¿fj sfofgjma’ q“ , Aboldatge psicosocial ' Integral domicili familiar > Contacte telefónic o visita i cada 2-3 ¿ies l p Desintoxicació arnbulatória seguint pauta farmacológica _ Supressió uiaieonoi en el ‘ Seguiment Ir ifl I: ¡ias ESTADl PRECONTEMPLATIU El patient presenta patología orgánica o mental greu? Aneu a intervenció motivacional _ Avaluació de la patologla > Missatges de reducció del dany: . Evitar prendre alcohol en sltuacions d'alt risc: quan s'ha de conduir o ferfilnclonar maquinaria perillosa e Intentar reduir el consum enla mesura que sigui possible — Seguir les indicacions del professional sanltari ¡acudir a totes les vrsiles de seguiment - Davarit una intoxicacié o situació de malestar acudir al preressional sanitarl o a un servei dhrgéncies - Pautes de vitamiriolerápia > Donar al patient alternativas de tractament _ Intent de tractamerlt: desintuxicació domiciliaria > lntensificació del seguiment ambulatori > Tractament de la patología organica i mental concomitant > No oblidar labordatge molivacional

×