Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
แนวทางเวชปฏิบัติ 
สVำหรับโรคเบาหวาน 
d r a f tClinical Practice Guideline for Diabetes 
2557 
2014
แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 
ISBN 
พิมพ์ครั้งที่ 
จĞำนวน 
จัดทĞำโดย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย 
ในพระราช...
แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 
คVำนVำ 
สĞำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาของโรคเรื้อรังโดย...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 202 Publicité

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557

Télécharger pour lire hors ligne

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

http://www.diabassocthai.org/sites/default/files/aenwthaangewchptibatisamhraborkhebaahwaan_2557_proof_draft.pdf

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

http://www.diabassocthai.org/sites/default/files/aenwthaangewchptibatisamhraborkhebaahwaan_2557_proof_draft.pdf

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (13)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 (20)

Plus par Utai Sukviwatsirikul (20)

Publicité

Plus récents (18)

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557

 1. 1. แนวทางเวชปฏิบัติ สVำหรับโรคเบาหวาน d r a f tClinical Practice Guideline for Diabetes 2557 2014
 2. 2. แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 ISBN พิมพ์ครั้งที่ จĞำนวน จัดทĞำโดย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 เลขที่ 2 ซอยเพชรบุรี 47 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2716 5412 โทรสาร 0 2716 5411 www.diabassocthai.org สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 เลขที่ 2 ซอยเพชรบุรี 47 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2716 6337 โทรสาร 0 2716 6338 www.thaiendocrine.org กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตĞำบลตลาดขวัญ อĞำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2590 6395 โทรสาร 0 2965 9844 www.dms.moph.go.th สĞำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรวมหน่วยราชการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2141 4000 โทรสาร 0 2143 9730 www.nhso.go.th d r a f t พิมพ์ที่ บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จĞำกัด โทร 0 2214 4660 โทรสาร 0 2612 4509 E-mail : smprt2005@yahoo.com
 3. 3. แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 คVำนVำ สĞำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาของโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาคุกคามสุขภาพของคนไทย โดยในเดือนกรกฎาคม 2552 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติให้มีงบประมาณหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพิ่มเติมจาก งบเหมาจ่ายรายหัวที่มีอยู่แล้ว เป็นงบบริการควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการและมีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสĞำคัญ กับการพัฒนาบุคลากรสหสาขาวิชาชีพและพัฒนาการจัดบริการดูแลโรคเรื้อรังตามแบบแผนการดูแลรักษา อย่างต่อเนื่อง (Chronic Care Model) เชื่อมโยงการจัดบริการในโรงพยาบาล จนถึงการดูแลในชุมชนอย่าง มีประสิทธิภาพโดยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สมาคม/สภาวิชาชีพ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนร่วม กันในการควบคุมป้องกันดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เพื่อลดหรือชะลอการเกิดโรคและ/หรือการเกิด ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การจัดบริการ และพัฒนาเครื่องมือที่จĞำเป็นทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนอย่างต่อเนื่อง d r a f t ขอขอบคุณคณะทĞำงานจากสมาคมวิชาชีพและสถาบันต่างๆที่จัดทĞำแนวทางเวชปฏิบัติสĞำหรับ โรคเบาหวาน 2557 ได้แก่ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ สมาคม ต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข สĞำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางเวชปฏิบัติสĞำหรับ โรคเบาหวาน 2557 นี้ จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทุกในระดับต่อไป (นายแพทย์วินัย สวัสดิวร) เลขาธิการสĞำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มิถุนายน 2557 ก
 4. 4. แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 d r a f t คVำนVำ เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ในหลายระบบของร่างกาย ส่งผลกระทบต่อการดĞำรงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจ ของผู้ป่วยและครอบครัว รวมทั้งประเทศชาติ หัวใจสĞำคัญของการจัดการโรคเบาหวานคือการค้นหาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและ การดแูลรักษา เพือ่ชะลอการเกดิภาวะแทรกซอ้น ทั้งนี้ผ้ปูว่ยและครอบครัวควรไดรั้บความรู้รวมทัง้ขอ้มลู ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อควบคุมระดับนĞ้ำตาลในเลือดให้เป็นไปตามเป้าหมายการรักษา ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยจากภาวะ แทรกซ้อนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กรมการแพทย์ซึ่งเป็นกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจในการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ฝ่ายกาย เพื่อสนับสนุนต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการแก่หน่วยงาน และสถานบริการสุขภาพ ดังนั้นจึงร่วมดĞำเนินการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติสĞำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2557 เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการส่งต่อไปรับการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางเวชปฏิบัตินี้ จะเป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน (นายสุพรรณ ศรีธรรมมา) อธิบดีกรมการแพทย์ ข
 5. 5. แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 คVำนVำ โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสĞำคัญของประเทศ การจัดการ โรคเบาหวานของประเทศไทยได้มีการพัฒนามาเป็นลĞำดับ จากการสนับสนุนของสĞำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข ทĞำให้การเข้าถึงระบบบริการ การคัดกรอง และการดูแลรักษา โรคเบาหวานครอบคลุมอย่างทั่วถึง การรักษาโรคเบาหวานมีจุดมุ่งหมายที่สĞำคัญคือ การควบคุมระดับนĞ้ำตาลในเลือด และปัจจัย d r a f t เสี่ยงอื่นๆ ที่มีร่วมอยู่ได้ตามกĞำหนด เพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา และผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะ ประสบความสĞำเร็จได้จากการทĞำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ การรักษาโรคเบาหวานประกอบด้วย โภชนบĞำบัดและการออกกĞำลังกายที่ถูกต้อง ร่วมกับการใช้ยาอย่างเหมาะสม และที่สĞำคัญคือการให้ความ รู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ผู้ป่วยเพื่อการดูแลตนเอง ให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการรักษาโรค แนวทางเวชปฏิบัติสĞำหรับโรคเบาหวานจัดทĞำขึ้นเพื่อเป็นสื่อชี้แนะให้การดูแลรักษามีทิศทางชัดเจน และทันยุค เนื่องจากการดูแลรักษาโรคเบาหวานในระยะยาวมีความซับซ้อนในระดับหนึ่ง ประกอบกับ มีข้อมูลใหม่จากการศึกษาปรากฏขึ้นเป็นระยะ คณะผู้จัดทĞำฯ หวังว่าแนวทางเวชปฏิบัตินี้จะเป็นประโยชน์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและนĞำไปสู่เป้าหมายที่กล่าวข้างต้น คณะผู้จัดทĞำ แนวทางเวชปฏิบัติสĞำหรับโรคเบาหวาน 2557 ค
 6. 6. d r a f t
 7. 7. แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 d r a f t จ คณะทVำงานจัดทVำแนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน 2557 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษา 2. นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล ที่ปรึกษา 3. อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สาธิต วรรณแสง ที่ปรึกษา 5. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ ที่ปรึกษา 6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ ประธาน 7. พลตรีหญิงศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงอัมพา สุทธิจĞำรูญ กรรมการ 8. แพทย์หญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการ 9. นายแพทย์สมเกียรติ โพธิสัตย์ กรรมการ 10. แพทย์หญิงเขมรัสมี ขุนศึกเม็งราย กรรมการ 11. พลตรีหญิงแพทย์หญิงยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ กรรมการ 12. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัมพิกา มังคละพฤกษ์ กรรมการ 13. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร กรรมการ 14. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทิน ศรีอัษฎาพร กรรมการ 15. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธงชัย ประฏิภาณวัตร กรรมการ 16. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาวดี ลิขิตมาศกุล กรรมการ 17. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ์ กรรมการ 18. ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชลิต รัตรสาร กรรมการ 19. นายแพทย์เพชร รอดอารีย์ กรรมการ 20. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตนา ลีลาวัฒนา กรรมการ 21. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สารัช สุนทรโยธิน กรรมการ 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ นาทีสุวรรณ กรรมการ 23. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
 8. 8. d r a f t
 9. 9. แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 หลักการของแนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน 2557 แนวทางเวชปฏิบัตินี้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพของการบริการโรคเบาหวานที่เหมาะสม กับทรัพยากรและเงื่อนไขของสังคมไทย โดยหวังผลในการส่งเสริมและพัฒนาบริการโรคเบาหวานให้มี ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า ข้อแนะนĞำต่างๆ ในแนวทางเวชปฏิบัตินี้ไม่ใช่ข้อบังคับของ การปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตกต่างไปจากข้อแนะนĞำนี้ได้ ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างออกไป หรือมี ข้อจĞำกัดของสถานบริการและทรัพยากร หรือมีเหตุผลที่สมควรอื่นๆ โดยใช้วิจารณญาณซึ่งเป็นที่ยอมรับ และอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและจรรยาบรรณ d r a f t ช
 10. 10. แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 คุณภาพหลักฐานและคVำชี้แจงนV้ำหนักคVำแนะนVำ คุณภาพหลักฐาน (Quality of Evidence) คุณภาพหลักฐานระดับ 1 หมายถึง หลักฐานที่ได้จาก 1. การทบทวนแบบมีระบบ (systematic review) จากการศึกษาแบบกลุ่มสุ่มตัวอย่าง-ควบคุม (randomized -controlled clinical trial) หรือ d r a f t 2. การศึกษาแบบกลุ่มสุ่มตัวอย่าง-ควบคุมที่มีคุณภาพดีเยี่ยม อย่างน้อย 1 ฉบับ (well-designed randomized-controlled clinical trial) คุณภาพหลักฐานระดับ 2 หมายถึง หลักฐานที่ได้จาก 1. การทบทวนแบบมีระบบของการศึกษาควบคุมแต่ไม่ได้สุ่มตัวอย่าง (non-randomized controlled clinical trial) หรือ 2. การศึกษาควบคุมแต่ไม่สุ่มตัวอย่างที่มีคุณภาพดีเยี่ยม (well-designed non-randomized controlled clinical trial) 3. หลักฐานจากรายงานการศึกษาตามแผนติดตามไปหาผล (cohort) หรือ การศึกษาวิเคราะห์ ควบคุมกรณีย้อนหลัง (case control analytic studies) ที่ได้รับการออกแบบวิจัยเป็นอย่างดี ซึ่งมาจาก สถาบันหรือกลุ่มวิจัยมากกว่าหนึ่งแห่ง/กลุ่ม หรือ 4. หลักฐานจากพหุกาลานุกรม (multiple time series) ซึ่งมีหรือไม่มีมาตรการดĞำเนินการ หรือ หลักฐานที่ได้จากการวิจัยทางคลินิกรูปแบบอื่นหรือทดลองแบบไม่มีการควบคุมซึ่งมีผลประจักษ์ ถึงประโยชน์หรือโทษจากการปฏิบัติมาตรการที่เด่นชัดมาก เช่น ผลของการนĞำยาเพ็นนิซิลินมาใช้ในราว พ.ศ. 2480 จะได้รับการจัดอยู่ในหลักฐานประเภทนี้ คุณภาพหลักฐานระดับ 3 หมายถึง หลักฐานที่ได้จาก 1. การศึกษาพรรณนา (descriptive studies) หรือ 2. การศึกษาควบคุมที่มีคุณภาพพอใช้ (fair-designed controlled clinical trial) ซ
 11. 11. แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 คุณภาพหลักฐานระดับ 4 หมายถึง หลักฐานที่ได้จาก ฌ 1. รายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ประกอบกับความเห็นพ้องหรือฉันทามติ (consensus) ของคณะผู้เชี่ยวชาญ บนพื้นฐานประสบการณ์ทางคลินิก หรือ 2. รายงานอนุกรมผู้ป่วยจากการศึกษาในประชากรต่างกลุ่ม และคณะผู้ศึกษาต่างคณะอย่างน้อย 2 ฉบับ รายงานหรือความเห็นที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์แบบมีระบบ เช่น เกร็ดรายงานผู้ป่วยเฉพาะราย (anecdotal report) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะราย จะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นหลักฐานที่มี คุณภาพในการจัดทĞำแนวทางเวชปฏิบัตินี้ d r a f t นV้ำหนักคVำแนะนVำ (Strength of Recommendation) นĞ้ำหนักคĞำแนะนĞำ + + หมายถึง ความมั่นใจของคĞำแนะนĞำให้ทĞำอยู่ในระดับสูง เพราะมาตรการดังกล่าว มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยและคุ้มค่า (cost effective) “ควรทĞำ” นĞ้ำหนักคĞำแนะนĞำ + หมายถึง ความมั่นใจของคĞำแนะนĞำให้ทĞำอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมาตรการ ดังกล่าวอาจมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและอาจคุ้มค่าในภาวะจĞำเพาะ “น่าทĞำ” นĞ้ำหนักคĞำแนะนĞำ +/- หมายถึง ความมั่นใจยังไม่เพียงพอในการให้คĞำแนะนĞำ เนื่องจาก มาตรการดังกล่าว ยังมีหลักฐานไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนหรือคัดค้านว่าอาจมีหรืออาจไม่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วย และอาจไม่ คุ้มค่า แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ดังนั้นการตัดสินใจกระทĞำขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ “อาจทĞำหรือไม่ทĞำ” นĞ้ำหนักคĞำแนะนĞำ - หมายถึง ความมั่นใจของคĞำแนะนĞำห้ามทĞำอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก มาตรการ ดังกล่าวไม่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและไม่คุ้มค่า หากไม่จĞำเป็น “ไม่น่าทĞำ” นĞ้ำหนักคĞำแนะนĞำ - - หมายถึง ความมั่นใจของคĞำแนะนĞำห้ามทĞำอยู่ในระดับสูง เพราะมาตรการดังกล่าว อาจเกิดโทษหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย “ไม่ควรทĞำ”
 12. 12. แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 สารบัญ คĞำนĞำ ก รายนามคณะทĞำงานจัดทĞำแนวทางเวชปฏิบัติสĞำหรับโรคเบาหวาน จ หลักการของแนวทางปฏิบัติโรคเบาหวาน 2557 ช คĞำชี้แจงนĞ้ำหนักคĞำแนะนĞำและคุณภาพหลักฐาน ซ สารบัญ ญ หมวด 1. โรคเบาหวาน d r a f t บทที่ 1. ชนิดของโรคเบาหวาน 1 บทที่ 2. การประเมินความเสี่ยง แนวทางการคัดกรอง การวินิจฉัยโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ 3 และการประเมินทางคลินิกเมื่อแรกวินิจฉัย บทที่ 3. เป้าหมายการรักษา การติดตาม การประเมินผลการรักษา และการส่งปรึกษา 13 หมวด 2. การรักษา บทที่ 4. การให้ความรู้โรคเบาหวานและสร้างทักษะเพื่อการดูแลตนเอง 21 บทที่ 5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต 29 บทที่ 6. การให้ยาเพื่อควบคุมระดับนĞ้ำตาลในเลือดในผู้ใหญ่ 37 บทที่ 7. การตรวจระดับนĞ้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง 47 หมวด 3. ภาวะแทรกซ้อน บทที่ 8. การวินิจฉัย การประเมิน การรักษาและการป้องกันภาวะนĞ้ำตาลตĞ่ำในเลือด 51 ในผู้ป่วยเบาหวานในผู้ใหญ่ บทที่ 9. แนวทางการตรวจค้นและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานที่ตาและไต 63 บทที่ 10. แนวทางการป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดหัวใจและ 73 หลอดเลือดสมอง บทที่ 11. แนวทางการตรวจค้น การป้องกัน และการดูแลรักษาปัญหาที่เท้าจากเบาหวาน 79 ญ
 13. 13. แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 หมวด 4. เบาหวานในเด็กและหญิงมีครรภ์ ฎ บทที่ 12. การคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษาโรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น 89 บทที่ 13. การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวานเด็กและวัยรุ่น 103 บทที่ 14. เบาหวานในหญิงมีครรภ์ 109 หมวด 5. การบริหารจัดการ บทที่ 15. บทบาทหน้าที่ของสถานบริการและตัวชี้วัด 115 บทที่ 16. การดูแลโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตĞำบล 121 บทที่ 17. การให้บริการโรคเบาหวานโดยเภสัชกรร้านยาคุณภาพ 125 d r a f t หมวด 6. ภาคผนวก ภาคผนวก 1. ชนิดของโรคเบาหวาน 131 ภาคผนวก 2. วิธีการทดสอบความทนต่อกลูโคส (Oral Glucose Tolerance Test) 133 ภาคผนวก 3. การตรวจระดับนĞ้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง 135 ภาคผนวก 4. ภาวะนĞ้ำตาลตĞ่ำในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน 141 ภาคผนวก 5. คĞำแนะนĞำการปฏิบัติตัวทั่วไปสĞำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกัน 145 การเกิดแผลที่เท้า ภาคผนวก 6. การทดสอบการรับความรู้สึกของเท้า 147 ภาคผนวก 7. วิธีการประเมินความพอดีและความเหมาะสมของรองเท้า 151 ภาคผนวก 8. การประเมิน การแยกชนิดของแผลที่เท้า และการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ 153 ภาคผนวก 9. องค์ประกอบการดูแลรักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น 161 ภาคผนวก 10. แนวทางการรักษา diabetic ketoacidosis (DKA) ในผู้ป่วยเบาหวาน 165 เด็กและวัยรุ่น ภาคผนวก 11. โรคเบาหวานและการตั้งครรภ์ 173
 14. 14. d r a f t
 15. 15. tf หมวด 1 a โรคเบาหวาน r d
 16. 16. d r a f t
 17. 17. บทที่ 1 ชนิดของโรคเบาหวาน โรคเบาหวานแบ่งเป็น 4 ชนิดตามสาเหตุของการเกิดโรค 1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 diabetes mellitus, T1DM) 2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus, T2DM) 3. โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจĞำเพาะ (other specific types) 4. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (gestational diabetes mellitus, GDM) การระบุชนิดของโรคเบาหวาน อาศัยลักษณะทางคลินิกเป็นหลัก หากไม่สามารถระบุได้ชัดเจน d r a f t ในระยะแรก ให้วินิจฉัยตามความโน้มเอียงที่จะเป็นมากที่สุด (provisional diagnosis) และระบุชนิดของ โรคเบาหวานตามข้อมูลที่มีเพิ่มเติมภายหลัง ในกรณีที่จĞำเป็นและ/หรือสามารถทĞำได้ อาจยืนยันชนิดของ โรคเบาหวานด้วยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นผลจากการทĞำลายเบต้าเซลล์ที่ตับอ่อนจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่วนใหญ่พบในคนอายุน้อยกว่า 30 ปี รูปร่างไม่อ้วน มีอาการปัสสาวะมาก กระหายนĞ้ำ ดื่มนĞ้ำมาก อ่อนเพลีย นĞ้ำหนักลด อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง (มักพบในวัยเด็ก) ซึ่งในบางกรณีพบภาวะเลือด เป็นกรดจากสารคีโตน (ketoacidosis) เป็นอาการแสดงแรกของโรค หรือมีการดĞำเนินโรคช้าๆ จากระดับ นĞ้ำตาลที่สูงปานกลางแล้วเกิดภาวะ ketoacidosis เมื่อมีการติดเชื้อหรือสิ่งกระตุ้นชนิดอื่น ซึ่งมักจะพบ การดĞำเนินโรคในกรณีหลังนี้ในผู้ใหญ่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนคือ พบระดับ ซี-เป็ปไทด์ (C-peptide) ในเลือดตĞ่ำมาก และ/หรือ ตรวจพบปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันต่อส่วนของเซลล์ไอส์เล็ท ได้แก่ Anti-GAD, islet cell autoantibody, IA-2 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด ในคนไทยพบประมาณร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งหมด เป็นผลจากการมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ร่วมกับการบกพร่องในการผลิตอินซูลินที่เหมาะสม มักพบ ในคนอายุ 30 ปีขึ้นไป รูปร่างท้วมหรืออ้วน อาจไม่มีอาการผิดปกติ หรืออาจมีอาการของโรคเบาหวานได้ อาการมักไม่รุนแรงและค่อยเป็นค่อยไป มักมีประวัติโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในพ่อ แม่ หรือ พี่ น้อง โดยที่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดนี้พบมากเมื่อมีอายุสูงขึ้น มีนĞ้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น การขาด การออกกĞำลังกาย และพบมากขึ้นในหญิงที่มีประวัติการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจĞำเพาะ เป็นโรคเบาหวานที่มีสาเหตุชัดเจน (ภาคผนวก 1) ได้แก่ โรคเบาหวาน ที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมเช่น MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young)
 18. 18. 2 แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 โรคเบาหวานที่เกิดจากโรคของตับอ่อน จากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ จากยา จากการติดเชื้อ จากปฏิกิริยา ภูมิคุ้มกัน หรือโรคเบาหวานที่พบร่วมกับกลุ่มอาการต่างๆ ผู้ป่วยจะมีลักษณะจĞำเพาะของโรคหรือ กลุ่มอาการนั้นๆ หรือมีอาการและอาการแสดงของโรคที่ทĞำให้เกิดเบาหวาน โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นโรคเบาหวานที่ตรวจพบจากการทĞำ glucose tolerance test ในหญิงมีครรภ์ ซึ่งภาวะนี้มักจะหายไปหลังคลอด ในกรณีที่มีระดับนĞ้ำตาลที่เข้าได้กับการวินิจฉัยเบาหวาน ทั่วไปจากการตรวจครั้งแรกที่คลินิกฝากครรภ์จะถือว่าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานทั่วไป เอกสารอ้างอิง 1. สุทิน ศรีอัษฎาพร การแบ่งชนิดและพยาธิกĞำเนิดของโรคเบาหวาน ใน: สุทิน ศรีอัษฎาพร, วรรณี นิธิยานันท์, บรรณาธิการ. โรคเบาหวาน Diabetes Mellitus. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์ 2548; 1-19. 2. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2014; 37 Suppl 1: S81-90. d r a f t
 19. 19. บทที่ 2 การประเมินความเสี่ยง แนวทางการคัดกรอง การวินิจฉัยโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ และการประเมินทางคลินิกเมื่อแรกวินิจฉัย d r a f t การประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน จากรายงานการสĞำรวจสุขภาพประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่า ประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วยเบาหวานเป็นรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก ไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรค1 การตรวจคัดกรอง (screening test) มีประโยชน์ในการค้นหาผู้ซึ่งไม่มีอาการ เพื่อการวินิจฉัย และให้การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก โดยมุ่งหมายป้องกันมิให้เกิดโรคแทรกซ้อน อย่างไรก็ดี การทราบความ เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ทĞำให้สามารถตรวจคัดกรองหาโรคเบาหวานในประชากรทั่วไปได้อย่าง ประหยัดคุ้มค่าขึ้น คือเลือกทĞำในกลุ่มซึ่งมีความเสี่ยงสูงเท่านั้น (high risk screening strategy) แนวทางในปัจจุบัน ไม่แนะนĞำให้ตรวจคัดกรองหรือประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในที่นี้จะเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เท่านั้น ปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานมีหลายอย่าง และมีนĞ้ำหนักในการก่อให้เกิดโรคแตกต่างกัน การประเมิน ความเสี่ยงจĞำเป็นต้องนĞำปัจจัยส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเข้ามาใช้ร่วมกัน สĞำหรับในประเทศไทย การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานชนิดทĞำนายนี้ ใช้ข้อมูลจาก การศึกษาในคนไทยโดยวิธี cohort study2 ซึ่งศึกษาปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่สามารถประเมินได้ง่าย ด้วยแบบสอบถามและตรวจร่างกาย ดังตารางที่ 1 โดยไม่ต้องเจาะเลือดตรวจและทĞำได้ในระดับชุมชน แล้วนĞำข้อมูลมาคĞำนวณเป็นคะแนน (risk score) สามารถใช้ทĞำนายความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน ในอนาคต (ใน 12 ปีข้างหน้า) ได้แม่นยĞำในคนไทย การประเมินนี้ จึงน่าจะนĞำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อประเมินความเสี่ยงในประชากรไทยได้ (นĞ้ำหนักคĞำแนะนĞำ ++)
 20. 20. 4 แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 ตารางที่ 1. ปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และคะแนนความเสี่ยง2 ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง Diabetes risk score d r a f t อายุ ❍ 34 – 39 ปี 0 ❍ 40 – 44 ปี 0 ❍ 45 – 49 ปี 1 ❍ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 2 เพศ ❍ หญิง 0 ❍ ชาย 2 ดัชนีมวลกาย ❍ ตĞ่ำกว่า 23 กก./ม.2 0 ❍ ตั้งแต่ 23 ขึ้นไปแต่ ตĞ่ำกว่า 27.5 กก/ม.2 3 ❍ ตั้งแต่ 27.5 กก./ม2 ขึ้นไป 5 รอบเอว ❍ ผู้ชายตĞ่ำกว่า 90 ซม. ผู้หญิงตĞ่ำกว่า 80 ซม. 0 ❍ ผู้ชายตั้งแต่ 90 ซม. ขึ้นไป, ผู้หญิงตั้งแต่ 80 ซม. ขึ้นไป 2 ความดันโลหิต ❍ ไม่มี 0 ❍ มี 2 ประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง) ❍ ไม่มี 0 ❍ มี 4 เมื่อนĞำคะแนนของแต่ละปัจจัยเสี่ยงมารวมกัน คะแนนจะอยู่ในช่วง 0-17 คะแนน รายละเอียด ของการแปลผลคะแนนความเสี่ยงที่ได้ต่อการเกิดโรคเบาหวานและข้อแนะนĞำเพื่อการปฏิบัติ ดังในตาราง ที่ 2
 21. 21. ความเสี่ยง การคัดกรอง วินิจฉัยโรคเบาหวานและประเมิน 5 ตารางที่ 2. การแปลผลคะแนนความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และข้อแนะนĞำ ผลรวม ความเสี่ยง ระดับ โอกาสเกิด ข้อแนะนĞำ คะแนน ต่อเบาหวาน ความเสี่ยง เบาหวาน ใน 12 ปี น้อยกว่า น้อยกว่า น้อย 1/20 - ออกกĞำลังกายสมĞ่ำเสมอ หรือเท่ากับ 2 ร้อยละ 5 - ควบคุมนĞ้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม - ตรวจความดันโลหิต - ควรประเมินความเสี่ยงซĞ้ำทุก 3 ปี d r a f t 3-5 ร้อยละ 5-10 ปานกลาง 1/12 - ออกกĞำลังกายสมĞ่ำเสมอ - ควบคุมนĞ้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม - ตรวจความดันโลหิต - ควรประเมินความเสี่ยงซĞ้ำทุก 1-3 ปี 6-8 ร้อยละ 11-20 สูง 1/7 - ควบคุมอาหารและออกกĞำลังกายสมĞ่ำเสมอ - ควบคุมนĞ้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม - ตรวจความดันโลหิต - ตรวจระดับนĞ้ำตาลในเลือด - ควรประเมินความเสี่ยงซĞ้ำทุก 1-3 ปี มากกว่า 8 มากกว่า สูงมาก 1/4 - 1/3 - ควบคุมอาหารและออกกĞำลังกายสมĞ่ำเสมอ ร้อยละ 20 - ควบคุมนĞ้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม - ตรวจความดันโลหิต - ตรวจระดับนĞ้ำตาลในเลือด - ควรประเมินความเสี่ยงซĞ้ำทุก 1 ปี โดยสรุป การประเมินความเสี่ยงเพื่อตรวจกรองหาผู้ป่วย นอกจากจะช่วยค้นหาผู้ที่มีโอกาสเสี่ยง ที่จะเป็นเบาหวานในอนาคตและให้การป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวานแล้ว ยังช่วยให้ตรวจพบผู้ที่เป็น เบาหวานโดยไม่มีอาการและให้การรักษาแต่เนิ่นๆ ได้อีกด้วย วิธีนี้จะมีประโยชน์สĞำหรับป้องกันและรักษา โรคเบาหวานในประชากรไทยระดับชุมชน แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ การคัดกรองโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ซึ่งไม่รวมหญิงมีครรภ์ (แผนภูมิที่ 1) แนะนĞำให้ตรวจคัดกรอง ในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น การประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานอาจใช้วิธีประเมินคะแนนความเสี่ยง หรือใช้เกณฑ์ความเสี่ยงดังนี้3 (คุณภาพหลักฐานระดับ 2, นĞ้ำหนักคĞำแนะนĞำ ++)
 22. 22. 6 แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 1. ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 2. ผู้ที่อ้วน (BMI มากกว่า 25 กก./ม.2 และ/หรือ มีรอบเอวเกินมาตรฐาน) และมีพ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง เป็นโรคเบาหวาน 3. เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตอยู่ 4. มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติหรือรับประทานยาลดไขมันในเลือดอยู่ 5. มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรที่นĞ้ำหนักตัวแรกเกิดเกิน 4 กิโลกรัม 6. เคยได้รับการตรวจพบว่าเป็น impaired glucose tolerance (IGT) หรือ impaired fasting d r a f t glucose (IFG) 7. มีโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) 8. มีกลุ่มอาการถุงนĞ้ำในรังไข่ (polycystic ovarian syndrome) ผู้ที่มีเกณฑ์เสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งใน 8 ข้อนี้ควรส่งตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ถ้าปกติให้ตรวจซ้Ğำ ทุกปีหรือตามคะแนนความเสี่ยงซึ่งประเมินได้ มาตรฐานรอบเอว (waist circumference) สĞำหรับคนไทยคือ น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ในผู้ชาย และน้อยกว่า 80 เซนติเมตรในผู้หญิง หรืออัตราส่วนรอบเอวต่อส่วนสูงไม่เกิน 0.5 หรือรอบเอวไม่เกิน ความสูงหารสองในทั้งสองเพศ การวัดรอบเอวให้ทĞำในช่วงเช้า ขณะยังไม่ได้รับประทานอาหาร ตĞำแหน่ง ที่วัดไม่ควรมีเสื้อผ้าปิด หากมีให้เป็นเสื้อผ้าเนื้อบาง วิธีวัดที่แนะนĞำคือ 1. อยู่ในท่ายืน เท้า 2 ข้างห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร 2. หาตĞำแหน่งขอบบนสุดของกระดูกเชิงกรานและขอบล่างของชายโครง 3. ใช้สายวัดพันรอบเอวที่ตำĞแหน่งจุดกึ่งกลางระหว่างขอบบนของกระดูกเชิงกรานและขอบล่าง ของชายโครง โดยให้สายวัดอยู่ในแนวขนานกับพื้น 4. วัดในช่วงหายใจออก โดยให้สายวัดแนบกับลĞำตัวพอดีไม่รัดแน่น
 23. 23. ความเสี่ยง การคัดกรอง วินิจฉัยโรคเบาหวานและประเมิน 7 ผู้ใหญ่ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังปรากฏในกล่อง ข้อความด้านล่างหรือเสี่ยงตามคะแนนประเมิน ตรวจวัดระดับ fasting plasma glucose d r a f t ❍ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต ❍ วัดระดับ fasting plasma glucose ซĞ้ำ ตามคĞำแนะนĞำ Impaired fasting glucose วัด fasting plasma glucose ซĞ้ำเพื่อยืนยันอีกครั้ง ลงทะเบียน ผู้ป่วยเบาหวานผู้ใหญ่ ระดับ fasting plasma glucose > 126 มก./ดล. แผนภูมิที่ 1. การคัดกรองโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ (ไม่รวมหญิงมีครรภ์) ตรวจวัดระดับ fasting capillary blood glucose จากปลายนิ้ว > 100 มก./ดล. < 100 มก./ดล. ระดับ fasting plasma glucose < 100 มก./ดล. ระดับ fasting plasma glucose 100-125 มก./ดล. ส่งต่อพบแพทย์ < 126 มก./ดล. > 126 มก./ดล. วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน การคัดกรองเบาหวานควรทĞำใน 1. ผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป 2. ผู้ที่อ้วน* และมี พ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง เป็นโรคเบาหวาน 3. เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือกĞำลังรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง 4. มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ (ระดับไตรกลีเซอไรด์ > 250 มก./ดล.และ/หรือ เอช ดี แอล คอเลสเตอรอล < 35 มก./ดล. 5. มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรนĞ้ำหนักเกิน 4 กิโลกรัม 6. เคยได้รับการตรวจพบว่าเป็น IGT หรือ IFG 7. มีโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) 8.มีกลุ่มอาการถุงนĞ้ำในรังไข่ ( polycystic ovarian syndrome ) *อ้วน หมายถึง BMI > 25 กก./ม.2 และ/หรือ รอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 ซม. ในผู้ชาย หรือ เท่ากับหรือมากกว่า 80 ซม. ในผู้หญิง หรือมากกว่าส่วนสูงหารสองในทั้งสองเพศ (อัตราส่วนรอบเอวต่อส่วนสูงมากกว่า 0.5)
 24. 24. 8 แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 วิธีการคัดกรองโรคเบาหวาน แนะนĞำให้ใช้การตรวจวัดพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร (fasting plasma glucose, FPG, venous blood) ถ้าไม่สามารถตรวจ FPG ให้ตรวจนĞ้ำตาลในเลือดเจาะจาก ปลายนิ้ว (fasting capillary blood glucose) แทนได้ (นĞ้ำหนักคĞำแนะนĞำ ++) ถ้าระดับ FPG > 126 มก./ดล. ให้ตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งในวันหรือสัปดาห์ถัดไป ถ้าพบ FPG > 126 มก./ดล. ซĞ้ำอีก ก็ให้การ วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน (แผนภูมิที่ 1) ในกรณีที่ FPG มีค่า 100-125 มก./ดล. วินิจฉัยเป็น IFG ควร ได้รับคĞำแนะนĞำให้ป้องกันโรคเบาหวาน โดยการควบคุมอาหารและการออกกĞำลังกายอย่างสมĞ่ำเสมอ ติดตามวัดระดับ FPG ซĞ้ำทุก 1-3 ปี ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงที่มี การคัดกรองโรคเบาหวานอาจจะใช้การตรวจวัด capillary blood glucose จากปลายนิ้วโดยที่ d r a f t ไม่ต้องอดอาหาร ในกรณีที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถตรวจระดับ FPG (นĞ้ำหนักคĞำแนะนĞำ ++) ถ้าระดับ capillary blood glucose ขณะที่ไม่อดอาหารมากกว่าหรือเท่ากับ 110 มก./ดล. ควรได้รับการตรวจ ยืนยันด้วยค่า FPG4 เนื่องจากค่า capillary blood glucose ที่วัดได้มีโอกาสที่จะมีความคลาดเคลื่อน แต่ถ้าระดับ capillary blood glucose ขณะที่ไม่อดอาหารน้อยกว่า 110 มก./ดล. โอกาสจะพบ ความผิดปกติของระดับนĞ้ำตาลในเลือดมีน้อย จึงควรได้รับการตรวจซĞ้ำทุก 3 ปี (คุณภาพหลักฐานระดับ 2, นĞ้ำหนักคĞำแนะนĞำ ++) การวินิจฉัยโรคเบาหวาน การวินิจฉัยโรคเบาหวาน ทĞำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งใน 4 วิธี ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจนคือ หิวนĞ้ำมาก ปัสสาวะบ่อยและมาก นĞ้ำหนักตัวลดลง โดยที่ไม่มีสาเหตุ สามารถตรวจระดับพลาสมากลูโคสเวลาใดก็ได้ ไม่จĞำเป็นต้องอดอาหาร ถ้ามีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 200 มก./ดล. ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน 2. การตรวจระดับพลาสมากลูโคสตอนเช้าหลังอดอาหารข้ามคืนมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) มีค่า > 126 มก./ดล. 3. การตรวจความทนต่อกลูโคส (75 g Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) ถ้าระดับ พลาสมากลูโคส 2 ชั่วโมงหลังดื่มนĞ้ำตาล > 200 มก./ดล. ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน 4. การตรวจวัดระดับ hemoglobin A1c (HbA1c) ถ้าค่าเท่ากับหรือมากกว่า 6.5% ให้การวินิจฉัย ว่าเป็นโรคเบาหวาน วิธีนี้นิยมใช้ในต่างประเทศ เพราะไม่จĞำเป็นต้องอดอาหาร แต่จะต้องตรวจวัดในห้อง ปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเท่านั้น (NGSP certified and standardized to DCCT assay) สĞำหรับผู้ที่ไม่มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจน ควรตรวจเลือดซĞ้ำอีกครั้งหนึ่งต่างวันกันเพื่อยืนยัน รายละเอียดการแปลผลระดับพลาสมากลูโคสสรุปไว้ในตารางที่ 3
 25. 25. ตารางที่ 3. การแปลผลระดับพลาสมากลูโคส ความเสี่ยง การคัดกรอง วินิจฉัยโรคเบาหวานและประเมิน 9 ปกติ impaired fasting impaired glucose โรคเบาหวาน glucose (IFG) tolerance (IGT) พลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร, < 100 100 - 125 - > 126 FPG (มก./ดล.) พลาสมากลูโคสที่ 2 ชั่วโมง < 140 - 140 - 199 > 200 หลังดื่มนĞ้ำตาลกลูโคส 75 กรัม OGTT 2 hr-PG (มก./ดล.) พลาสมากลูโคสที่เวลาใดๆ > 200 ในผู้ที่มีอาการชัดเจน (มก./ดล.) d r a f t ในประเทศไทย ยังไม่แนะนĞำให้ใช้ HbA1c สĞำหรับการวินิจฉัยโรคเบาหวานโดยทั่วไป เนื่องจาก ยังไม่มี standardization และ quality control ของการตรวจ HbA1c ที่เหมาะสมเพียงพอ และค่าใช้จ่าย ในการตรวจยังค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับการตรวจวัดระดับนĞ้ำตาลในเลือด ค่า HbA1c 6.0-6.4% จะมีความ เสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคเบาหวาน 25-50%5 การประเมินทางคลินิกเมื่อแรกวินิจฉัยโรคเบาหวาน6,7 ผู้ป่วยเบาหวานเมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคเบาหวานครั้งแรก ควรได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ (คุณภาพหลักฐานระดับ 1, นĞ้ำหนักคĞำแนะนĞำ ++) การซักประวัติ ประกอบด้วย อายุ อาการ และระยะเวลาที่เกิดอาการของโรคเบาหวาน อาการที่ เกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ยาอื่นๆ ที่ได้รับ ซึ่งอาจมีผลทĞำให้ระดับนĞ้ำตาลในเลือดสูง เช่น glucocorticoid โรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานได้แก่ ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือด ผิดปกติ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เก๊าท์ โรคตาและไต (เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้มีโอกาส พบเบาหวานร่วมด้วย) อาชีพ การดĞำเนินชีวิต การออกกĞำลังกาย การสูบบุหรี่ อุปนิสัยการรับประทาน อาหาร เศรษฐานะ ประวัติครอบครัวของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและ โรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งประเมินความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโรคเบาหวาน (ตารางที่ 4) การตรวจร่างกาย ชั่งนĞ้ำหนัก วัดส่วนสูง รอบพุง (รอบเอว) ความดันโลหิต คลĞำชีพจรส่วนปลาย และตรวจเสียงฟู่ที่หลอดเลือดคาโรติด (carotid bruit) ผิวหนัง เท้า ฟัน เหงือก และตรวจค้นหาภาวะหรือ โรคแทรกซ้อนเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้นที่จอประสาทตา (diabetic retinopathy) ไต (diabetic nephropathy) เส้นประสาท (diabetic neuropathy) และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
 26. 26. 10 แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 ตารางที่ 4. การประเมินทางคลินิกและสิ่งพึงปฏิบัติเมื่อแรกวินิจฉัยโรคเบาหวาน การประเมินทาง คลินิกสĞำหรับผู้เป็นโรคเบาหวานเมื่อได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก ❍ ประวัติการเจ็บป่วย ✧ อายุที่เริ่มตรวจพบว่าเป็นเบาหวาน ✧ อาการเมื่อแรกตรวจพบว่าเป็นเบาหวาน (ไม่มีอาการหรือมีหิวนĞ้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย นĞ้ำหนักลด เป็นต้น) ✧ อุปนิสัยการรับประทานอาหาร ✧ กิจกรรมเคลื่อนไหว การออกกĞำลังกาย ✧ ประวัติการรักษาที่ผ่านมา ยาที่เคยได้รับ หรือกĞำลังรับอยู่ โดยเฉพาะยากลุ่มสเตียรอยด์ ✧ อาการของโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น ตามัว ชาปลายเท้า ปัสสาวะเป็นฟอง เดินแล้วปวดน่อง เป็นต้น ✧ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน d r a f t ❍ การตรวจร่างกาย ✧ ชั่งนĞ้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ✧ วัดความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ✧ การตรวจร่างกายตามระบบต่างๆ ✧ การตรวจตาและจอประสาทตา ✧ การตรวจเท้า ตรวจดูผิวหนัง ตาปลา แผล ประสาทรับความรู้สึกที่เท้า คลĞำชีพจรที่หลังเท้าและข้อเท้า ❍ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ✧ HbA1c เพื่อประเมินผลการควบคุมระดับนĞ้ำตาลในระยะที่ผ่านมา ✧ Lipid profiles (total choleseterol, HDL-cholesterol, triglycerides) ✧ Liver function tests ✧ serum creatinine ✧ urine exam ถ้าไม่พบ proteinuria ให้ส่งตรวจ microalbuminuria ❍ การส่งต่อพบแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ✧ นักโภชนากร เพื่อกĞำหนดอาหาร ลดนĞ้ำหนัก ✧ จักษุแพทย์ เมื่อตรวจพบความผิดปกติของตา จอประสาทตา ✧ อายุแพทย์โรคไต เมื่อตรวจพบว่าไตผิดปกติ ✧ อายุรแพทย์โรคหัวใจ เมื่อพบว่ามีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ✧ ทันตแพทย์ เมื่อตรวจพบว่ามีความผิดปกติของเหงือกและฟัน
 27. 27. ความเสี่ยง การคัดกรอง วินิจฉัยโรคเบาหวานและประเมิน 11 ถ้าเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ให้ตรวจค้นหาโรคแทรกซ้อนเรื้อรังข้างต้นหลังการวินิจฉัย 5 ปี การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เจาะเลือดจากหลอดเลือดดĞำเพื่อวัดระดับ FPG, HbA1c, total cholesterol, triglyceride, HDL-cholesterol, (คĞำนวณหา LDL-cholesterol หรือวัดระดับ LDL-cholesterol), serum creatinine, ตรวจปัสสาวะ (urinalysis) หากตรวจไม่พบสารโปรตีนในปัสสาวะ ให้ตรวจหา albuminuria ในกรณีที่มีอาการบ่งชี้ของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือผู้สูงอายุควรตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) และ/ หรือตรวจเอ็กซเรย์ปอด ในกรณีตรวจพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานตั้งแต่แรกวินิจฉัย ให้พิจารณาส่งต่อ d r a f t ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทĞำการประเมินภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เหล่านั้น เอกสารอ้างอิง 1. วิชัย เอกพลากร (บรรณาธิการ). รายงานการสĞำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552. นนทบุรี: สĞำนักงานสĞำรวจสุขภาพประชาชนไทย / สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข; 2553. 2. Aekplakorn W, Cheepudomwit S, Bunnag P, et al. A risk score for predicting incident diabetes in the Thai population. Diabetes Care 2006; 29: 1872-7. 3. American Diabetes Association. Position statement. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2010; 33 (Suppl 1): S62-S69. 4. Puavilai G, Kheesukapan P, Chanprasertyotin S, et al. Random capillary plasma measurement in the screening of diabetes mellitus in high risk subjects in Thailand. Diabetes Res Clin Pract 2001; 51: 125-31. 5. Zhang X, Gregg E, Williamson D, Barker L, Thomas W, Bullard K, et al. A1C Level and future risk of diabetes: A systemic review. Diabetes Care 2010; 33: 1665-73. 6. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2014. Diabetes Care 2014; 37 (Suppl 1): S15-S80. 7. Clinical Guidelines Task Force. Global guideline for type 2 diabetes. International Diabetes Federation 2012.
 28. 28. d r a f t
 29. 29. บทที่ 3 เป้าหมายการรักษา การติดตาม การประเมินผลการรักษา และการส่งปรึกษา วัตถุประสงค์ในการรักษาโรคเบาหวาน คือ d r a f t 1. รักษาอาการที่เกิดขึ้นจากภาวะนĞ้ำตาลในเลือดสูง 2. ป้องกันและรักษาการเกิดโรคแทรกซ้อนเฉียบพลัน 3. ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง 4. ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงกับคนปกติ 5. สĞำหรับเด็กและวัยรุ่นให้มีการเจริญเติบโตสมวัยและเป็นปกติ เป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น การดูแลรักษาเบาหวานให้เริ่มทันทีเมื่อให้การวินิจฉัยโรค และ ควรให้ถึงเป้าหมายของการรักษาโดยเร็ว1,2 การตัง้เปา้หมายควรใหเ้หมาะสมกับผปู้่วยแต่ละราย โดยอาศัย ความร่วมมือของผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย 1. ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานในระยะเวลาไม่นาน ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร่วมอื่น1,2 ควรควบคุม ระดับนĞ้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติตลอดเวลา คือการควบคุมเข้มงวดมาก เป้าหมาย HbA1c < 6.5% (ตารางที่ 1) แต่ไม่สามารถทĞำได้ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ ปัญหาของการควบคุมระดับนĞ้ำตาลในเลือด เข้มงวดมากคือเกิดภาวะนĞ้ำตาลตĞ่ำในเลือดและนĞ้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปเป้าหมายการควบคุมคือ HbA1c < 7.0% ตารางที่ 1. เป้าหมายการควบคุมเบาหวานสĞำหรับผู้ใหญ่ 1-4 เป้าหมาย การควบคุม เบาหวาน ควบคุม ควบคุม ควบคุม เข้มงวดมาก เข้มงวด ไม่เข้มงวด ระดับนĞ้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร 70 - 110 มก./ดล. 90 - < 130 มก./ดล. < 150 มก./ดล. ระดับนĞ้ำตาลในเลือดหลังอาหาร 2 ชั่วโมง < 140 มก./ดล. - ระดับนĞ้ำตาลในเลือดสูงสุดหลังอาหาร - < 180 มก./ดล. Hemoglobin A1c (% of total hemoglobin) < 6.5 % < 7.0 % 7.0 - 8.0 %
 30. 30. 14 แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 2. ผู้ป่วยที่มีภาวะน้Ğำตาลต่Ğำในเลือดบ่อยหรือรุนแรง ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนรุนแรงหรือมี โรคร่วมหลายโรค เป้าหมายระดับ HbA1c ไม่ควรตĞ่ำกว่า 7.0% 3. ผู้สูงอายุ (อายุ > 65 ปี) ควรพิจารณาสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย แบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่มเพื่อ กĞำหนดเป้าหมายในการรักษา (ตารางที่ 2) 3.1 ผู้ป่วยสูงอายุที่สุขภาพดีไม่มีโรคร่วม3 ให้ควบคุมในระดับเข้มงวดคือใช้เป้าหมาย HbA1c d r a f t < 7.0% 3.2 ผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการดĞำเนินกิจวัตรประจĞำวันได้ (functionally independent) และมีโรคร่วม (comorbidity) อื่นๆ ที่ต้องได้รับการดูแลร่วมด้วย เป้าหมาย HbA1c 7.0-7.5% 3.3 ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือและดูแลใกล้ชิดในการดĞำเนินกิจวัตรประจĞำวัน (functionally dependent) เป้าหมายในการควบคุมระดับนĞ้ำตาลไม่จĞำเป็นต้องเข้มงวด การบริหารยา ไม่ควรยุ่งยาก เป้าหมาย HbA1c 7.0-8.0% โดยเลือกใช้ยาที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดภาวะนĞ้ำตาลตĞ่ำ ในเลือด และให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วย 3.3.1 ผู้ป่วยที่สภาพร่างกายไม่แข็งแรง เปราะบาง (fraility) มีโอกาสที่จะล้มหรือเจ็บป่วย รุนแรง ควรหลีกเลี่ยงยาที่ทĞำให้เกิดการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อาจให้ระดับ HbA1c สูงได้ถึง 8.5% 3.3.2 ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม (dementia) มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะนĞ้ำตาล ตĞ่ำเลือดขั้นรุนแรง ควรหลีกเลี่ยงยาที่ทĞำให้ระดับนĞ้ำตาลในเลือดตĞ่ำ อาจให้ระดับ HbA1c สูงได้ถึง 8.5% 4. ผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน เช่น ไม่เกิน 1 ปี (life expectancy < 1 ปี) ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยอย่างมาก หรือ เป็นโรคมะเร็ง (ระยะสุดท้าย) ความสĞำคัญของการรักษาโรค เบาหวานลดลง แต่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้น และไม่เกิดอาการจากภาวะนĞ้ำตาลในเลือดสูง ให้ได้รับ การดูแลที่บ้านและช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจนวาระสุดท้าย ในกรณีผู้ป่วยเบาหวานเด็กและวัยรุ่นมีเป้าหมายของการรักษาตามวัย (ดูบทการคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษาผู้ป่วยเบาหวานเด็กและวัยรุ่น) ตารางที่ 2. เป้าหมายการควบคุมเบาหวานสĞำหรับผู้สูงอายุ3 และผู้ป่วยระยะสุดท้าย สภาวะผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ เป้าหมายระดับ HbA1c ผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคร่วม < 7 % ผู้มีโรคร่วม ช่วยเหลือตัวเองได้ 7.0 - 7.5 % ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ มีภาวะเปราะบาง ไม่เกิน 8.5 % มีภาวะสมองเสื่อม ไม่เกิน 8.5 % ผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน หลีกเลี่ยงภาวะนĞ้ำตาลในเลือดสูงที่มีอาการ
 31. 31. เป้าหมายการรักษา การติดตาม ประเมินผลและส่งปรึกษา 15 นอกจากนี้ ควรควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ส่งเสริมการเกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังจาก เบาหวานให้ได้ตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงที่สุด1-3 (ตารางที่ 3) ได้แก่ นĞ้ำหนักตัวและรอบเอว ควบคุมระดับ ไขมันในเลือดที่ผิดปกติ ความดันโลหิตสูง เน้นการงดสูบบุหรี่ และให้มีการออกกĞำลังกายอย่างสมĞ่ำเสมอ และเพียงพอ ตารางที่ 3. เป้าหมายการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือด 1,2 การควบคุม / การปฏิบัติตัว เป้าหมาย ระดับไขมันในเลือด d r a f t ระดับแอล ดี แอล คอเลสเตอรอล* < 100 มก./ดล. ระดับไตรกลีเซอไรด์ < 150 มก./ดล. ระดับ เอช ดี แอล คอเลสเตอรอล: ผู้ชาย > 40 มก./ดล. ผู้หญิง > 50 มก./ดล. ความดันโลหิต** ความดันโลหิตซิสโตลิค (systolic BP) < 140 มม.ปรอท ความดันโลหิตไดแอสโตลิค (diastolic BP) < 80 มม.ปรอท นĞ้ำหนักตัว ดัชนีมวลกาย 18.5-22.9 กก./ม.² หรือใกล้เคียง รอบเอว: ผู้ชาย < 90 ซม. ผู้หญิง < 80 ซม. หรือรอบเอว (ทั้งสองเพศ) ไม่เกินส่วนสูงหาร 2 *** การสูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการรับควันบุหรี่ การออกกĞำลังกาย ตามคĞำแนะนĞำของแพทย์ * ถ้ามีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจหลายอย่างร่วมด้วยควรควบคุมให้ LDL-C ตĞ่ำกว่า 70 มก./ดล. ** ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด7,8 ความดันโลหิตซิสโตลิคไม่ควรตĞ่ำกว่า 110 มม.ปรอท สĞำหรับ ความดันโลหิตไดแอสโตลิคไม่ควรตĞ่ำกว่า 70 มม.ปรอท *** อัตราส่วนรอบเอวต่อส่วนสูงไม่เกิน 0.5 (M. Ashwell, P. Gunn, S. Gibson. Waist-to-height ratio is a better screening tool than waist circumference and BMI for adult cardiometabolic risk factors: systematic review and meta-analysis. Obesity Reviews 2012; 13: 275–86.)
 32. 32. 16 แนวทางเวชปฏิบัติสVำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 การติดตามและการประเมินผลการรักษาทั่วไป การติดตามผลการรักษาขึ้นอยู่กับ ความรุนแรงของโรคและวิธีการรักษา ในระยะแรกอาจจะต้อง นัดผู้ป่วยทุก 1-4 สัปดาห์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ ติดตามระดับ นĞ้ำตาลในเลือด และปรับขนาดของยา จนควบคุมระดับนĞ้ำตาลในเลือดได้ตามเป้าหมายภายใน 3-6 เดือน ระยะต่อไปติดตาม ทุก 1-3 เดือน เพื่อประเมินการควบคุมว่ายังคงได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ควรประเมิน ระดับนĞ้ำตาลในเลือดทั้งก่อนและหลังอาหาร และ/หรือ ระดับ HbA1c (แผนภูมิที่ 1) ตรวจสอบว่ามีการ ปฏิบัติตามแผนการรักษาอย่างสมĞ่ำเสมอและถูกต้องหรือไม่ หรือมีอุปสรรคในการรักษาอย่างไร การปฏิบัติ ในการติดตามการรักษาประกอบด้วยชั่งนĞ้ำหนักตัว วัดความดันโลหิต และตรวจระดับนĞ้ำตาลในเลือด ทุกครั้งที่พบแพทย์ (ระดับนĞ้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารและ/หรือหลังอาหาร) ประเมินและทบทวน การควบคุมอาหาร การออกกĞำลังกาย และการใช้ยา (ถ้ามี) ตรวจ HbA1c อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตรวจระดับ ไขมันในเลือด (lipid profiles) ถ้าครั้งแรกปกติ ควรตรวจซĞ้ำปีละ 1 ครั้ง ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัด ใหญ่ปีละ 1 ครั้ง t f ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ประเมินสุขภาพ a และกำĞหนดเป้าหมาย ผู้สูงอายุ r ผู้ป่วยอายุไม่มาก ไม่มีโรคร่วม หรือ d ความเสี่ยงอื่น กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (ตามตารางที่ 4) สุขภาพดี ไม่มีโรคร่วม HbA1c < 7.0% ช่วยเหลือตัวเองได้ HbA1c 7.0 - 7.5% ต้องพึ่งพาผู้อื่น HbA1c 7.0 - 8.0% ผู้ป่วยระยะ สุดท้าย* ควบคุมเข้มงวด วัดระดับ HbA1c ทุก 3-6 เดือน พิจารณาส่งต่อเพื่อ การประเมิน และเริ่มให้ หรือปรับการรักษา ไม่ได้ตามเป้าหมาย เลือกใช้ยาที่ ไม่ทĞำให้เกิดนĞ้ำตาลตĞ่ำในเลือด ให้ความรู้และทักษะ ในการดูแลผู้ป่วยแก่ญาติ และ/หรือผู้ดูแล ให้ความรู้และทักษะ ในการดูแลตนเอง *ผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน (ระดับนĞ้ำตาลสูงพอประมาณแต่ไม่มีอาการ) แผนภูมิที่ 1. ภาพรวมการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
 33. 33. เป้าหมายการรักษา การติดตาม ประเมินผลและส่งปรึกษา 17 ตารางที่ 4. การประเมินผู้ป่วยเพื่อหาความเสี่ยง/ระยะของโรคแทรกซ้อนและการส่งปรึกษา/ส่งต่อ d r a f t รายการ การควบคุม ระดับนĞ้ำตาล ในเลือด โรคแทรกซ้อน ที่ไต โรคแทรกซ้อน ที่ตา โรคแทรกซ้อน ที่เท้า โรคหัวใจและ หลอดเลือด ความเสี่ยงตĞ่ำ/ ไม่มีโรคแทรกซ้อน HbA1c < 7% ไม่มี proteinuria, urine albumin/ creatinine ratio < 30 ไมโครกรัม/มก. ไม่มี retinopathy Protective sensation ปกติ peripheral pulse ปกติ ไม่มี hypertension ไม่มี dyslipidemia ไม่มีอาการของ ระบบหัวใจและ หลอดเลือด ความเสี่ยงปานกลาง/ โรคแทรกซ้อนระยะต้น* HbA1c 7.0-7.9% มี urine albumin/ creatinine ratio 30-300 ไมโครกรัม/มก. mild NPDR มี peripheral neuropathy, peripheral pulse ลดลง มี hypertension และ / หรือ dyslipidemia และควบคุมได้ตาม เป้าหมาย ความเสี่ยงสูง/ โรคแทรกซ้อนระยะกลาง* HbA1c > 8% หรือมี hypoglycemia > 3 ครั้งต่อ สัปดาห์ มี urine albumin/ creatinine ratio >300 ไมโครกรัม/มก. หรือ eGFR 30-59 ml/min/ 1.73 m2/yr. และมีอัตราการลดลง < 7 ml/min/ 1.73 m2/yr. moderate NPDR หรือ VA ผิดปกติ มีประวัติแผลที่เท้า previous amputation มี intermittent claudication ควบคุม hypertension และ / หรือ dyslipidemia ไม่ได้ตามเป้าหมาย มีโรคแทรกซ้อน รุนแรง** eGFR 30-59 ml/min/ 1.73 m2/yr. และอัตราการ ลดลง >7 ml/ min/ 1.73 m2/yr หรือ eGFR < 30 ml/min/1.73 m2/yr. severe NPDR, PDR macular edema มี rest pain พบ gangrene มี angina pectoris หรือ CAD หรือ myocardial infarction หรือผ่าตัด CABG มี CVA มี heart failure * ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงสูงควรส่งพบอายุรแพทย์หรือแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นระยะ ** ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนเรื้อรังรุนแรงควรส่งพบแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเพื่อดูแลรักษาต่อเนื่อง eGFR12 = estimated glomerular filtration rate; NPDR = non-proliferative diabetic retinopathy; PDR = proliferative diabetic retinopathy; VA = visual acuity; CAD = coronary artery disease; CABG = coronary artery bypass graft; CVA = cerebrovascular accident, สูตรคĞำนวณ eGFR ดังตารางข้างล่าง12 สูตรที่ใช้ eGFR = 144 (SCr/0.7)-0.329 (0.993)Age สูตรที่ใช้ eGFR = 144 (SCr/0.7)-1.209 (0.993)Age สูตรที่ใช้ eGFR = 141 (SCr/0.7)-0.411 (0.993)Age สูตรที่ใช้ eGFR = 141 (SCr/0.7)-1.209 (0.993)Age เพศหญิง เพศชาย ระดับ serum creatinine < 0.7 (mg/dl) ระดับ serum creatinine > 0.7 (mg/dl) ระดับ serum creatinine < 0.9 (mg/dl) ระดับ serum creatinine > 0.9 (mg/dl)

×