Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1
inspire
my life
MAGAZINE no.4
บันทึกความคิด ตอยอดความสําเร็จ
ฉบับ กุมภาพันธ ป 2558
เรื่องเลา-บทความสรางแรงบันดาลใจข...
2
สารบัญ
จงรับผิดชอบกับชีวิตตัวเอง 100%......................................................................................
3
จงรับผิดชอบกับชีวิตตัวเอง 100%
มันเปนวิธีเดียวที่สามารถยกระดับตัวเราใหแตกตางจากคน 97% ที่จะคอยหา
ขออางหรือขอแกตัว...
4
Steve Blank หนึ่งในทีมผูกอตั้งบริษัทแปดแหงในธุรกิจแปดประเภท
หลายคนยกยองใหเขาเปนคนชางคิดและกลาลงมือทําโดยไมเกรงก...
5
ตามแผนงานตัวเองใหสําเร็จจนไมแยแสเอกสารที่ดูไรคานี้เลย
สตีฟลงมือรื้อเอกสารกองนั้นและรูทันทีวามันคือขอมูลที่มีคารา...
6
ขอจํากัดคืออาหารเสริมของความคิดสรางสรรค
โดยปกติแลวคนทั่วไปพยายามหลีกเลี่ยงสภาวะที่มีแรงกดดันสูง ไมชอบขอจํากัด
เลยข...
7
7 มุมมองชีวิตของคนประสบความสําเร็จในชีวิต
1. do what you love เลือกงานที่ทําแลวมีความสุข รูสึกตื่นเตนที่จะไดลุกขึ้น
...
8
5. ไมมีคําวาโชคราย ทั้งหมดเปนเพียงผลลัพธที่ต่ํากวาความคาดหวัง เพราะทุก
ผลลัพธที่เกิดขึ้นลวนมาจากการตัดสินใจของเร...
9
คนสวนใหญคิดวา สิ่งใดก็ตามที่ผิดพลาดได มันจะตองผิดพลาด
หรือถาจะใหผมพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ
ถามันมีโอกาสพลาด มันจะพลาด...
10
ความเชื่อจะรวมแสงใหจุดโฟกัสของคุณเขมขน
คุณจะมองเห็นโอกาสและสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรที่จํากัดใหสามารถไป
ถึงเปาห...
11
อะไรคือเครื่องชี้วัดของความสําเร็จในยุคนี้ ?
- ตัวเงิน ?
- อิสรภาพทางเวลา ?
- เปนนายของตัวเอง ?
ผมไมเชื่อวาคําพูดยอด...
12
ผมเคยสงสัยนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหลายคน งานก็ดูยุง แตทําไมอะไรๆ ดู
ลงตัว สามารถทําอะไรไดเยอะแยะ คลองตัวราวกับว...
13
10 ความคิดยอดแยที่ควรหลีกเลี่ยงในการพูดหรือแมกระทั่งคิด
1. เรามันยังดีไมพอ/มันดูเกินตัวเรามากเกินไป เรายังไมคูควรก...
14
คุณแมถามลูกชายวัย 5 ขวบวา
"หากหนูไปเที่ยวกับแมแลวเราก็หิวน้ํามาก แตเราไมไดเอาน้ําไปดวย แลวในกระเปา
ของลูกบังเ...
15
" หนูบอกแมไดมั๊ยครับวาทําไม หนูถึงทําอยางนั้น? "
เด็กนอยมองหนาคุณแมกระพริบตาปริบๆ ยิ้มและพูดออกมาดวยความไรเดีย...
16
มนุษยเงินเดือนมืออาชีพ อยากอัพคาตัวตองทํายังไง ?
1. ทักษะสําคัญกวาความรู - อยาคิดวาจบสูงจบนอกแลวจะไดเปรียบเสมอ...
17
4. ทํางานรวมกันในองคกร เรื่องสําคัญคือ ตองรูวาเวลาไหนควรนําและเวลาไหน
ควรตาม - อยาตามตลอดและหามนําตลอด ผลัดกันทํ...
18
บางทีเราก็ควรสวมแวนตาของนักวิทยาศาสตร
ตัวอยางที่ดีคือ Instragram ที่กวาจะถือกําเนิดขึ้นมาไดก็ลองผิดลองถูกอยู
พอสม...
19
กวาจะคนพบการทดลองที่สามารถใหผูใชถายรูปและปรับแตงภาพกอนจะโพสต
ไมใชเรื่องงาย พวกเขาโละจุดขายอันเกาๆ ที่คิดแท...
20
เรื่องตลกของคนที่ประสบความสําเร็จสวนใหญคือ หลายคนมักมาจากแวดวงอื่นที่
ไมไดเกี่ยวกับของกับสายอาชีพนั้นโดยตรง
พวกเขา...
21
เคล็ดลับสูความสําเร็จ 10 ประการของ วิลเลียม เจ โอนีล
1. วิธีคิดของคุณคือทุกสิ่งทุกอยาง : จงคิดในเชิงบวก คิดถึงความสํา...
22
6. เรียนรูการวิเคราะหรายละเอียด : คนหาความจริง รวบรวมขอมูล เรียนรู
จากความผิดพลาด
7. จดจอกับเวลา และเงินของคุณ : ...
23
"9 คุณลักษณะที่คนสําเร็จเขามีกัน" - อยากสําเร็จบางก็ทําเลย !
9 ไอเดียนี้มาจากหนังสือ "พูดดีชีวิตพุง" ที่ผมกลาแนะนําใ...
24
4. ยินดีรับฟงคําวิเคราะห/วิจารณ : ไมมีขอแม ไมใชขออาง ไมคิดแกตัว แตยังคง
ความชัดเจนในแบบของตัวเองไวอยางหน...
25
12 ขอผิดพลาดพื้นฐาน ที่ทุกคนตองเคยเจอ(ถามัวแตงมทางเอง)
1. พยายามที่จะเรียนรูทุกอยางเพื่อใหรูทุกเรื่อง - คิดวาต...
26
6. สนใจการแขงขันมากเกินไป - สนใจความเปลี่ยนของของคูแขงจนขาดการโฟกัส
ในสิ่งที่เปนหนาที่หลักของเราจริงๆ
7. วางแผนการ...
27
ตองฉลาดมากแคไหนถึงจะคูควรกับความสําเร็จ ?
คําถามนี้เคยเกิดขึ้นในหัวของผมทุกครั้งที่ทําบางสิ่งพลาด..
ทําไมเรื่องโงๆ ...
28
Threshold Theory บอกวา
"IQ สูงไมไดแปลวา creativity จะสูงตาม.. จริงๆ แลวความสําเร็จตองการความ
ฉลาดนอยมาก องคประก...
29
3 วิธีที่จะเปลี่ยนความฝนของคุณใหกลายเปนจริง
1. มองภาพรวมในสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นแลวเขียนลงไปกอน
..นักลาขุมทรัพ...
30
2. หาเหตุผลที่จูงใจหรือหา 'เพื่อ' ของคุณใหเจอ จะทํามันไปเพื่ออะไร ?
..โจรสลัดอยางเราตองรู 'เปาหมายของการออกเรือ'
ก...
31
4 วิธีเพิ่มความมั่นใจใหตัวเอง
1. สํารวจดูวาคนที่เราอยากจะเปนเขาทําอะไร และแสดงออกอยางไร
หลังจากนั้นก็เริ่มทําตามทีล...
32
ตองมีสติ เราตองไดยินทุกคําพูดที่เราพูด(วิธีนี้สามารถลดอาการปากไวกวา
ความคิดของคนชอบเถียงไดครับ) และที่สําคัญคิดก...
33
กฎของศูนย 30 ขอ
1. มีแผนการแตไมไดทํา = ศูนย
2. มีโอกาสแตไมรักษา = ศูนย
3. มีลงมือทําแตไมตั้งใจ = ศูนย
4. มี...
34
12. มีอุทิศใหแตหวังผลประโยชน = ศูนย
13. มีหลักการแตไมยืนหยัด = ศูนย
14. มีอุดมการณแตไมยาวนาน = ศูนย
15. มีคว...
35
กวาจะมาเปน Steve Jobs มันไมงาย...
นอกจากแมและคนในครอบครัว สิ่งหนึ่งที่สามารถเติมกําลังใจใหผมไดเสมอก็คือ
สวนหนึ่...
36
มันไมงายกวาจะเจองานที่รัก(และทําเงิน) แตมันก็ไมยากเกินไปสําหรับคนที่ตั้งใจ..
Steve บอกวา "อยาไปยอมใหมันงายๆ"
-...
37
12 เรื่องที่เราเรียนรูจากมหาเศรษฐีพันลาน Warren Buffet
1. ใหคุณคาชื่อเสียงและเกียรติยศของคุณ - เราใชเวลา 20 ปในกา...
38
5. ความอดทนคือกุญแจสําคัญ - “ไมวาเราจะเกงหรือขยันแคไหน บางสิ่ง
บางอยางก็ตองใชเวลา เราไมสามารถทําใหเด็กคลอดออกม...
39
ตองยอมรับวา
"บางทีความคิดที่ถูกเปลี่ยน แมเพียงเล็กนอย ก็สามารถพลิกโลกทั้งใบของเราได"
ในหนึ่งวันจะมีความคิดวนเวียนเ...
40
หลังๆ ผมก็มาเขาใจอยางหนึ่งวา สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เรากังวล มันก็แคการแสดงออก
ของรางกายที่เราใสอารมณเขาไป เพรา...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

inspire my life MAGAZINE no.4

E-book บันทึกความคิด ต่อยอดความสำเร็จ
ฉบับ กุมภาพันธ์ ปี 2558
inspire my life MAGAZINE no.4
เรื่องเล่า-บทความสร้างแรงบันดาลใจของคนยุคใหม่

 • Soyez le premier à commenter

inspire my life MAGAZINE no.4

 1. 1. 1 inspire my life MAGAZINE no.4 บันทึกความคิด ตอยอดความสําเร็จ ฉบับ กุมภาพันธ ป 2558 เรื่องเลา-บทความสรางแรงบันดาลใจของคนยุคใหม
 2. 2. 2 สารบัญ จงรับผิดชอบกับชีวิตตัวเอง 100%................................................................................................ ไอเดียของสตีฟ............................................................................................................................................ ขอจํากัดคืออาหารเสริมของความคิดสรางสรรค………………………………………………….. 7 มุมมองชีวิตของคนประสบความสําเร็จในชีวิต……………….............................................. สิ่งใดก็ตามที่ผิดพลาดได ก็แกไขมันเลยสิ !.................................................................................. นี่เราใชเวลาที่มีคุมคาแลวหรือยัง ?.............................................................................................. 10 ความคิดยอดแยที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช........................................................................ อยาคิดและสรุปทุกเรื่องเพียงคุณมองเห็นหรือไดยินมา...................................................... มนุษยเงินเดือนมืออาชีพ................................…………………………………............................................. แวนตาของนักวิทยาศาสตร………………………………………………….................................................... เรื่องตลกของคนสําเร็จ...................................................................................................................... เคล็ดลับสูความสําเร็จ 10 ประการของ วิลเลียม เจ โอนีล............................................. 9 คุณลักษณะที่คนสําเร็จเขามีกัน - อยากสําเร็จบางก็ทําเลย !……….................... 12 ขอผิดพลาดพื้นฐาน ที่ทุกคนตองเคยเจอ(ถามัวแตงมทางเอง)............................. Threshold Theory ……………………………………………..……………………………………………………….. 3 วิธีที่จะเปลี่ยนความฝนของคุณใหกลายเปนจริง..................................................................... 4 วิธีเพิ่มความมั่นใจใหตัวเอง............................................................................................................. กฎของศูนย 30 ขอ.......................................................................................................................... How to Live Before You Die.......................................................................................... 12 เรื่องที่เราเรียนรูจากมหาเศรษฐีพันลาน Warren Buffet…………………………….. ความเขาใจบนพื้นฐานของความเปนจริง………………………………………………………………………… 4 3 6 20 29 16 25 11 13 14 21 23 27 37 33 35 31 7 9 39 18
 3. 3. 3 จงรับผิดชอบกับชีวิตตัวเอง 100% มันเปนวิธีเดียวที่สามารถยกระดับตัวเราใหแตกตางจากคน 97% ที่จะคอยหา ขออางหรือขอแกตัวมาใชตลอดเวลา จงเลือกที่จะเปนคน 3% คน 3% เปนคนที่ตองการความกาวหนาในชีวิต คอยแลกเปลี่ยน สงเสริมซึ่งกัน และกัน คอยสนับสนุนไอเดียและพากันไปสูความสําเร็จ "จงรายลอมชีวิตของคุณดวย อินทรีย และหลีกหนี นกกระจอก"
 4. 4. 4 Steve Blank หนึ่งในทีมผูกอตั้งบริษัทแปดแหงในธุรกิจแปดประเภท หลายคนยกยองใหเขาเปนคนชางคิดและกลาลงมือทําโดยไมเกรงกลัวสิ่งใด สตีฟเคยเขารับตําแหนงผูบริหารฝายการตลาดของซุปเปอรแมค ซึ่งตอนนั้นบริษัท เพิ่งฟนจากภาวะลมละลายและมีสวนแบงการตลาดเพียงแค 10% เรียกวาอยูในลําดับที่ 20 ทั้งที่ในสนามมีคูแขงแค 3 เจา หลังจากเขาไปบริหารไดไมนาน สตีฟสังเกตเห็นใบลงทะเบียนผลิตภัณฑกองโตที่ ลูกคาสงเขามามากกวา 15,000 ใบ ตั้งกองอยูตรงมุมหองโดยที่ไมมีใครสนใจใย ดี เมื่อเขาถามพนักงานก็เลยไดรูวามันตั้งสุมกันไวนานหลายปแลว ทุกคนมัวแตยุงทํา
 5. 5. 5 ตามแผนงานตัวเองใหสําเร็จจนไมแยแสเอกสารที่ดูไรคานี้เลย สตีฟลงมือรื้อเอกสารกองนั้นและรูทันทีวามันคือขอมูลที่มีคาราวกับทองคํา สตีฟสุมหยิบใบลงทะเบียนมาสามรอยใบและเริ่มโทรหาลูกคาทีละคนดวยตัวเอง เขาถามลูกคาวา -ลูกคาทําธุรกิจอะไร -ใชการดจอกับงานอะไร -คุณสมบัติอะไรของการดจอที่ลูกคาใหความสําคัญมากที่สุด -พวกเขายินดีจายเงินเทาไหรเพื่อซื้อการดจอ คุณเชื่อมั้ยครับวาความชางสังเกตของสตีฟสามารถโกยสวนแบงการตลาดใหพุง ทะยานจาก 10% ไปเปน 70% ไดภายในระยะเวลาที่ไมนาน เราตองฝกสังเกตใหสามารถเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองขามได ยิ่งคุณขยันสังเกต คุณจะยิ่งไดขอมูล ยิ่งคุณเห็นแบบแผนมาก คุณจะยิ่งกลาลงมือ ทํา ผมมั่นใจในไอเดียนี้ของสตีฟครับ
 6. 6. 6 ขอจํากัดคืออาหารเสริมของความคิดสรางสรรค โดยปกติแลวคนทั่วไปพยายามหลีกเลี่ยงสภาวะที่มีแรงกดดันสูง ไมชอบขอจํากัด เลยขาดความคิดสรางสรรค ชีวิตเหมือนถูกขับเคลื่อนไปโดยอัตโนมัติ ทวาความจริงคือ ความคิดสรางสรรคจะถูกปลดปลอยในสถานการณที่มีแรง กดดันและขอจํากัดสูง เพราะมันทําใหเรารูสึกเหมือนทําภารกิจ (ลองสังเกตเวลา brainstorm ในงานสัมมนาดูครับ) ขอจํากัดจะบีบใหสมองเราคิดอยางรอบคอบ ลําดับความสําคัญและใชความคิด สรางสรรคใหมากสุดเทาที่จะมากได ผมมองวาขอจํากัดคือความไดเปรียบของคนสรางตัวที่ไมไดเกิดมารวยอยางผม เพราะมันทําใหผมเลือกใชทรัพยากรใหคุมคามากที่สุดเทาที่จะทําได
 7. 7. 7 7 มุมมองชีวิตของคนประสบความสําเร็จในชีวิต 1. do what you love เลือกงานที่ทําแลวมีความสุข รูสึกตื่นเตนที่จะไดลุกขึ้น ไปสรางสรรคอะไรบางอยาง 2. พัฒนาตนเองสม่ําเสมอ เพื่อเลือกสิ่ที่ดีที่สุดใหชีวิตเสมอ — ถาโลกไมคิดจะหยุด หมุน ชีวิตก็อยาหยุดเรียนรู 3. มีเปาหมายชีวิต มีสติรูตัวเสมอวากําลังทําอะไรและจะทําไปเพื่ออะไร 4. เรียนรูที่จะแบงปน เลือกใชเวลาทุกวินาทีใหมีคาในการสรางประโยชนแกผูอื่น
 8. 8. 8 5. ไมมีคําวาโชคราย ทั้งหมดเปนเพียงผลลัพธที่ต่ํากวาความคาดหวัง เพราะทุก ผลลัพธที่เกิดขึ้นลวนมาจากการตัดสินใจของเราเอง เรามีสิทธิเลือก และเรา กําหนดโชคดีใหเกิดขึ้นได 6. ฟงใหมากแลวตั้งคําถามใหเยอะ เรียนรูจากผูมีประสบการณ ทุกความสําเร็จ ทิ้งรองรอยไวเสมอ 7. don't live on wishes — thrive on goals. เชื้อไฟของความอยากมีไม มากพอที่จะผลักดันใครใหสูงขึ้น สิ่งที่จับตองไดอยางเปาหมายและการวางแผนทรง พลังกวามาก ตั้งเปาหมายแลวหาทางทํามันใหสําเร็จซะ..
 9. 9. 9 คนสวนใหญคิดวา สิ่งใดก็ตามที่ผิดพลาดได มันจะตองผิดพลาด หรือถาจะใหผมพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ถามันมีโอกาสพลาด มันจะพลาดแนๆ เพราะฉะนั้นเราไมทําดีกวา หรือถาทําก็ตอง ลมไมเปนทาชัวรๆ ผมมองวาความกลัวชนิดนี้คือโรคราย(แถมติดตอกันไดดวย) ซึ่งผมอยากบอกวามันไมใชความจริง ทุกอยางเราเปลี่ยนแปลงได ไมทางใดก็ทางหนึ่งครับ เรารักษามันไดครับ ยาที่ใชกําจัดโรคนี้มีชื่อวา "ความเชื่อ" ความเชื่อที่วา ทางออกที่คุณมองหามันมีจริง
 10. 10. 10 ความเชื่อจะรวมแสงใหจุดโฟกัสของคุณเขมขน คุณจะมองเห็นโอกาสและสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรที่จํากัดใหสามารถไป ถึงเปาหมายไดในที่สุด สวนผสมสําคัญของยาคือ ภาษาที่เราใช เพราะภาษาที่เราใชลวนมาจากความเชื่อ ของเราครับ ขาวดีคือ สวนผสมนี้ทุกคนสามารถหาไดทุกที่ทุกเวลา มันอาจจะคลายการสะกด จิตตัวเอง แตก็นั่นแหละครับ มุมมองของเราถูกตีความผานความจําในอดีตทั้งนั้น เราจึงตองตั้งระบบความจําเจงๆ อันใหมเขามาแทนที่ เพื่อใหสมองดึงขอมูลพวกนี้ มาใชแทนอันเกาครับ สิ่งใดก็ตามที่ผิดพลาดได ก็แกไขมันเลยสิ !
 11. 11. 11 อะไรคือเครื่องชี้วัดของความสําเร็จในยุคนี้ ? - ตัวเงิน ? - อิสรภาพทางเวลา ? - เปนนายของตัวเอง ? ผมไมเชื่อวาคําพูดยอดฮิตพวกนี้คือคําตอบ ผมเชื่อวาคําตอบตองเปนอะไรที่ละเอียดออนและจับตองไดมากกวานั้น จนกระทั่ง ผมไดคนพบวาความสําเร็จเปนเรื่องของการบริหารเวลา
 12. 12. 12 ผมเคยสงสัยนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหลายคน งานก็ดูยุง แตทําไมอะไรๆ ดู ลงตัว สามารถทําอะไรไดเยอะแยะ คลองตัวราวกับวาชีวิตเปนเรื่องงาย มันมีอะไรที่เขารูแตเรายังไมรูหรือเปลา เพราะเขาก็คือคนธรรมดาเหมือนเรา เขา ทําได เราก็ตองทําได แตทําไมในขณะนี้เราทําไดนอยกวาเขา แปลวามันตองมีเหตุผล it's about controlling how you spend your time. นี่คือคําตอบจากรุนพี่นักธุรกิจที่ผมเคารพนับถือ ทุกวันนี้เรากําลังกาวเขาสูยุคที่เวลามีมูลคามากกวาทรัพยสินใดๆ บนโลก คนที่บริหารเวลาเปนคือคนที่บริหารชีวิตเปน รุนพี่ของผมแนะนําวา ความสําเร็จเปนเรื่องของวินัยที่ตองใชในการบริหารเวลาใหดี เพราะยุคนี้ปลาเล็กกินปลาใหญ ใครไวกวาไดเปรียบ ผมเลยตองยอนกลับมาถามตัวเองอีก(หลาย)ครั้ง .."นี่เราใชเวลาที่มีคุมคาแลวหรือยัง ?"..
 13. 13. 13 10 ความคิดยอดแยที่ควรหลีกเลี่ยงในการพูดหรือแมกระทั่งคิด 1. เรามันยังดีไมพอ/มันดูเกินตัวเรามากเกินไป เรายังไมคูควรกับสิ่งๆ นั้น 2. เราไมไดเกิดมามีพรสวรรคมากพอที่จะทําเรื่องนั้นไดสําเร็จ 3. ถาโชคไมเขาขาง ดูๆ แลวก็คงไปไมรอด 4. เราอายุนอยเกินไป/มากเกินไป สําหรับสิ่งๆ นั้น 5. ที่ทําสําเร็จมาไดนี่เพราะโชคชวยเลยนะ 6. รูงี้ตัดสินใจทําแบบนี้ตั้งแตทีแรกนาจะดีกวา 7. ทําๆ ไปกอน ลองไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ฟลุคไดเองแหละ 8. รีบๆ ทําไปเถอะนา อยาไปใสใจมาก งานแคนี้เอง 9. ใหผลลัพธมากอนสิ เดี่ยวจะทําตัวใหคูควรเอง 10. ถาไมมีเสนมีสายก็คงมาไดไกลแคนี้แหละ
 14. 14. 14 คุณแมถามลูกชายวัย 5 ขวบวา "หากหนูไปเที่ยวกับแมแลวเราก็หิวน้ํามาก แตเราไมไดเอาน้ําไปดวย แลวในกระเปา ของลูกบังเอิญมีแอปเปลอยูแค 2 ลูก ลูกจะทํายังไงจะ?" ลูกชายตัวนอยนั่งคิดอยูครูหนึ่งแลวตอบคุณแมวา "ผมก็จะกัดแอปเปลทั้งสองลูกนั้นครับ" คําตอบของเด็กนอยทําใหคุณแมรูสึกผิดหวังเปนอันมาก แตเธอก็ไมตําหนิลูกชาย แตอยางใด กลับเอามือลูบที่ผมและใบหนาของลูกนอย แลวถามตอดวยน้ําเสียงที่ เปนปกติวา
 15. 15. 15 " หนูบอกแมไดมั๊ยครับวาทําไม หนูถึงทําอยางนั้น? " เด็กนอยมองหนาคุณแมกระพริบตาปริบๆ ยิ้มและพูดออกมาดวยความไรเดียงสา วา "เพราะผมตองการที่จะชิมแอปเปลทั้งสองลูกนี้ดูกอน หากลูกใดมีรสชาติที่หวาน ผมจะนําลูกนั้นใหกับแมครับ มันนาจะทําใหแมหายหิวน้ําไดเร็วขึ้น สวนผมก็จะกิน อีกลูกที่เหลือเองครับ" ยามใดก็ตามที่มีเรื่องใดๆ เขามากระทบใจ ทําใหเรารูสึกโกรธหรือไมพอใจ ขอให หยุดเพื่อที่จะฟงเหตุผลของคนรอบขางสักนิดวาเพราะอะไร ทําไมเขาถึงเลือกทํา เชนนั้น อยาคิดและสรุปทุกเรื่องเพียงคุณมองเห็นหรือไดยินมาเทานั้นนะครับ
 16. 16. 16 มนุษยเงินเดือนมืออาชีพ อยากอัพคาตัวตองทํายังไง ? 1. ทักษะสําคัญกวาความรู - อยาคิดวาจบสูงจบนอกแลวจะไดเปรียบเสมอไปนะ ครับ งานบางงานตองการความเฉพาะตัวสูงมาก ซึ่งแนนอนมันจะมาพรอม เงินเดือนที่สูงลิบลิ่ว 2. ความกระตือรื้อรนที่จะเรียนรูและแกไขปญหาสําคัญกวา IQ - โลกตองการ ความคิดสรางสรรคที่พรอมจะสรางความแตกตาง ใชครับ.. มันเกิดจากการ เรียนรูที่ไรขอบเขต 3. เกงทุกเรื่องบางทีก็เปนปญหา - เพราะฉะนั้นขอใหเคี่ยวความชํานาญของคุณให ขน เอาแบบหาจับตัวไดยาก เรียกคาตัวแพงหูฉี่ไปเลย
 17. 17. 17 4. ทํางานรวมกันในองคกร เรื่องสําคัญคือ ตองรูวาเวลาไหนควรนําและเวลาไหน ควรตาม - อยาตามตลอดและหามนําตลอด ผลัดกันทําหนาที่และชวยเหลือซึ่ง กันและกันจะดีที่สุดสําหรับทีมเวิรคครับ 5. สรางความรูสึกเปนเจาของทุก project(หรืองาน) ที่คุณทํา - ถือเปนเรื่อง สําคัญที่คนสวนใหญมองขาม เพราะมันขัดกับความเปนจริง แตผมกลายืนยันครับ วาวิธีนี้จะทําใหผลงานคุณโดดเดนกวาใคร 6. มองการใหญ - ถาอยากกาวหนาในอาชีพ เราตองอยูกับความทาทายใหได ครับ เดินออกมาจาก comfort zone ..ตั้งคําถามกับทุกปญหาแลวคิดให มากกวาที่คนทั่วไปจะทํากัน 7. ทําอะไรใหเหนือความคาดหวังเสมอ - วิธีนี้ใชไดดีเสมอ สัญญาใหนอยและทําให มาก ทุกคนชอบเสมอกับอะไรที่เกินความคาดหมายครับ สิ่งที่คุณทําจะทําใหเขา รูสึกเปนคนพิเศษกวาใคร 8. หยุดมองหาแตวิธีทําเงิน - try to focus on value first and figure out how to make money off your creation later ..ชัดเจนครับ 9. ถาอยากประสบความสําเร็จในอาชีพ เราตองกลาอุทิศเวลาใหกับมันอยางเต็มที่ เก็บเกี่ยวชั่วโมงบินใหสูงกอนที่จะบนเรื่องคาตัวนะครับ 10. อยากลัวที่จะผิดพลาด เพราะอยางนอยมันก็ยังแสดงใหเห็นวาคุณมีความ พยายาม (เจานายขี้บนที่ชอบดาลูกนองตองปรับตัวกันหนอยนะครับถายังอยาก ใหองคกรหรือทีมงานคุณเติบโต.. ตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแลว ระวังจะไมมีใคร อยากทํางานดวยนะครับ)
 18. 18. 18 บางทีเราก็ควรสวมแวนตาของนักวิทยาศาสตร ตัวอยางที่ดีคือ Instragram ที่กวาจะถือกําเนิดขึ้นมาไดก็ลองผิดลองถูกอยู พอสมควร เริ่มแรก เควิน ซิสตตรอม กับ ไมค ครีเกอร รวมตัวกันกอตั้งบริษัท เบอรเบิรน (Burbn) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นแชรขอมูลบอกเพื่อนวาคุณอยูที่ไหน แตใครจะไปรู วาแอปนี้จะลมเหลวไมเปนทา ยอดดาวนโหลดนิ่งจอดสนิท พวกเขาคอยๆ พัฒนา ปรับเปลี่ยนภาพลักษณและหมั่นเติมจุดขายใหมลงไปทีอยาง เพื่อดูวามีอะไรเพิ่มความนิยมไดบาง
 19. 19. 19 กวาจะคนพบการทดลองที่สามารถใหผูใชถายรูปและปรับแตงภาพกอนจะโพสต ไมใชเรื่องงาย พวกเขาโละจุดขายอันเกาๆ ที่คิดแทบตายครั้งแลวครั้งเลา มันไมงายเลยที่จะตัดใจโยนสวนใดสวนหนึ่งของงานที่ไมโดนใจลูกคาทิ้งไป ..เราทุมเท ..เราตั้งใจ แตยังไงก็ตามความลมเหลวก็คือขอมูลสวนหนึ่งที่เราทุกคนตองใชครับ เราตองเลิกมองผลลัพธที่ต่ํากวาความหวังวาคือความลมเหลว แตใหเปลี่ยน คําศัพทจาก "ความลมเหลว" เปน "ขอมูล" อยางที่นักวิทยาศาสตรเขาใชกัน บางทีเราก็ตองยอมเปนนักเบสบอลที่หวดลม 9 ครั้ง เพื่อแลกกับการตีโฮมรัน ครั้งเดียวครับ
 20. 20. 20 เรื่องตลกของคนที่ประสบความสําเร็จสวนใหญคือ หลายคนมักมาจากแวดวงอื่นที่ ไมไดเกี่ยวกับของกับสายอาชีพนั้นโดยตรง พวกเขากาวขึ้นมาโดดเดนเพราะ "พวกเขาไมรูวามีอะไรที่ทําไมได" ดวยความไมรู.. เมื่อเจอความผิดพลาด พวกเขาเลยเห็นมันเปนแคเพียงเบาะแสหนึ่งๆ ที่เปนฐานขอมูลเพื่อพัฒนาตนเองใหกาวเขาสู 5% ของสายอาชีพนั้นๆ ดังคําพูดของ มารก ทเวน ที่วา "นักดาบมือหนึ่งไมตองกลัวมือสองหรอก.. ไมเลย คูตอสูที่นากลัวที่สุดคือผูที่ไม เคยจับดาบมากอนตางหาก!.. เพราะเขาจะไมทําในสิ่งที่ควรทํา เซียนดาบจึงไมทัน เตรียมรับมือ จนตองพลาดพลั้งเสียทาและพบกับความปราชัยทันที" เพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ไมควรยกเหตุของเรื่องสายงานที่เรียนจบมาไมตรงสายให เขามาเปนขออางในการเรียนรูนะครับ ในวันนี้คุณอาจจะยังไมเกง แตพรุงนี้ มะรืนนี้ ถาคุณเอาจริง.. คุณจะเปนอะไรก็ได ตามที่คุณเลือกที่จะเปนครับ
 21. 21. 21 เคล็ดลับสูความสําเร็จ 10 ประการของ วิลเลียม เจ โอนีล 1. วิธีคิดของคุณคือทุกสิ่งทุกอยาง : จงคิดในเชิงบวก คิดถึงความสําเร็จ ไมใช ความลมเหลว จงตระหนักถึงสิ่งแวดลอมเชิงลบ 2. กําหนดความฝนและเปาหมาย : เขียนเปาหมายของคุณลงในกระดาษและ ออกแบบแผนการที่จะบรรลุเปาหมายนั้น 3.ลงมือทํา : เปาหมายจะไมมีประโยชนถาไมลงมือทํา อยากลัวที่จะเริ่ม จงลงมือ ทํา 4.อยาหยุดเรียนรู : กลับไปเรียนหนังสือ อานหนังสือ หรือเขารับการอบรม ทักษะใหม ๆ 5.ขยันและไมยอมแพ : ความสําเร็จเปนเหมือนการวิ่งมาราธอน ไมใชการวิ่งเร็ว เพราะฉะนั้นจงอยายอมแพ
 22. 22. 22 6. เรียนรูการวิเคราะหรายละเอียด : คนหาความจริง รวบรวมขอมูล เรียนรู จากความผิดพลาด 7. จดจอกับเวลา และเงินของคุณ : อยาใหใครหรือสิ่งใดทําใหคุณวอกแวก 8. ไมกลัวที่จะทําสิ่งใหม กลาที่จะแตกตาง : การเดินทางตามผูอื่น คือหนทางสู การเปนอะไรที่ธรรมดาหรือ "งั้นๆ" 9. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ : คนเราไมสามารถอยูคนเดียว จงเรียนรูที่จะ เขาใจและเปนแรงบันดาลใจใหผูอื่น 10. จงซื่อสัตย เชื่อใจได รับผิดชอบ : มิฉะนั้นแลว ขอ 1-9 ก็ไรความหมาย
 23. 23. 23 "9 คุณลักษณะที่คนสําเร็จเขามีกัน" - อยากสําเร็จบางก็ทําเลย ! 9 ไอเดียนี้มาจากหนังสือ "พูดดีชีวิตพุง" ที่ผมกลาแนะนําใหทุกคนอานครับ 1. จดทุกไอเดีย ใชไมใชอีกเรื่องหนึ่ง : ความคิดลองลอยอยูในอากาศก็ไมตางอะไร กับความฟุงซาน 2. พัฒนาตนเองอยูเสมอ : ไมใชแคทักษะงานที่ทุกคนตองเรียนรู คุณตองมองให ออกวา soft skill อื่นอันไหนอีกที่สําคัญตอการบรรลุเปาหมาย เชน ทักษะการ พูด/การนําเสนอ 3. ยินดีแบงปน : ยิ่งใหยิ่งได ยิ่งไดยิ่งใหอีก ความมั่งคั่งเริ่มตนดวยการใหครับ
 24. 24. 24 4. ยินดีรับฟงคําวิเคราะห/วิจารณ : ไมมีขอแม ไมใชขออาง ไมคิดแกตัว แตยังคง ความชัดเจนในแบบของตัวเองไวอยางหนักแนน 5. เปดเผย/จริงใจ และมุงมั่น : จุดนี้ผมคิดวามันคือการแสดงความเปนพวก เดียวกัน ทําใหถูกยอมรับไดงายขึ้น ซึ่งมันจะชวยใหการทํางานลื่นไหลทีเดียวเลย ครับ 6. เปนนักอานชั้นเซียน : หมั่นเพิ่มคลังความรู ขยันเติมวัตถุดิบชั้นดีเขาสมอง แลว output ที่คุณไดก็จะดีตามไปดวยอัตโนมัติครับ 7. ถอมตน : ความสําเร็จคือผลลัพธจากความทุมเทในการลงมือทําอยาง สม่ําเสมอ ไมใชการพูดโออวดนะครับ 8. รักครอบครัว : คนที่สามารถจัดตารางเวลาใหกับคนในครอบครัวไดเปนอยาง ดี แปลวาเขารูจักจัดวางสมดุลคามสําคัญชีวิตไดดีครับ 9. มีชีวิตชีวาในการทํางาน : กระตือรือรน กระฉับกระเฉง ใส energy เขาไป แลวคุณจะมองเห็นความพิเศษ
 25. 25. 25 12 ขอผิดพลาดพื้นฐาน ที่ทุกคนตองเคยเจอ(ถามัวแตงมทางเอง) 1. พยายามที่จะเรียนรูทุกอยางเพื่อใหรูทุกเรื่อง - คิดวาตัวเองตองทําใหเปนทุก อยางถึงจะไดรับการยอมรับและความนาเชื่อถือ ..สรุป เรียนรูจนอวก ที่รูไมไดใช แถมที่ใชก็ยังหาไมเจอ 2. ลงมือทําโดยที่ไมมีแบบแผน(หรือวางแผนไมชัดเจน) - โดยเฉพาะโปรเจคตใหมๆ อารมณแบบวัยรุนใจรอน เห็นทางก็รีบจัด.. คว่ําโปรเจคตมานักตอนักแลว 3. เลือกคนเขาทีมผิดตั้งแตแรก - คิดวาแค passion เดียวกันก็ไปได ที่เหลือ คอยวากัน.. เขาไปรวมกันเจง มีเยอะแยะไป ขั้นตอนการสกรีนคนสําคัญมาก แตที่ สําคัญกวาคือตัวเราอะดีแลวหรือยัง ? 4. โฟกัสไปเฉพาะที่การเติบโตของทีมหรือผลงานอยางเดียว - โดยลืมไปเลยวาการ วางกลยุทธให dynamic พรอมรับกับทุกสถานการณก็สําคัญ ทําใหพลาดไม เล็กๆ ที่อาจคว่ําเราทั้งโตะไดเลยนะครับ 5. คิดวาทุกคนตองใหความสําคัญกับความ(คิดที่วา)ยิ่งใหญของสิ่งที่เราทํา - ซึ่ง ไมจริงเลย คนอื่นจะใหความสําคัญกับสิ่งๆ ใดก็ตอเมื่อมันสําคัญกับเขาเทานั้น
 26. 26. 26 6. สนใจการแขงขันมากเกินไป - สนใจความเปลี่ยนของของคูแขงจนขาดการโฟกัส ในสิ่งที่เปนหนาที่หลักของเราจริงๆ 7. วางแผนการจัดการเรื่องเงินไมดีตั้งแตเริ่ม - สวนใหญเราคิดจะทําอะไรก็ทําไป จนบางทีก็ลืมมองไปวาตนทุนทางดานการเงินก็สําคัญ 8. เมินเฉยตอคําวิจารณลบๆ ที่สรางสรรค - อารมณวาแบบมันแทงใจดําเกินไป อยามาสอนกู อยามาตําหนิ หรือกาวกายกันแบบนี้ ไมชอบ!.. ลองเปลี่ยนมุมมอง ความคิดใหมดูครับ บางทีคําพูดเหลานี้ก็มีความสําคัญมากทีเดียว 9. ตั้งหนาตั้งตารอแตโอกาสที่(คิดวา)เหมาะสม - Opportunities will not knock on your door — you will have to spot them and make the most of all viable opportunities. 10. ปฏิเสธคําชวยเหลือ - อยาดูถูกคนหรืออาชีพบางกลุมนะครับ เพราะบางทีก็ เพราะพวกเขานี่แหละทีใหความชวยเหลือเราไวโดยที่ไมมีใครคาดถึงกันเลยทีเดียว 11. เปนพวกชอบอินดี้ คิดวาแตกตางแลวจะสําเร็จ - ไมมีใครการันตีเรื่องนี้ไดครับ เพราะมันขึ้นอยูกับสถานการณ แตที่สําคัญกวาแนนอนคือความสามารถในการ วิเคราะหเพื่อแยกแยะวา เมื่อไหรควรตามและเมื่อไหรควรตาง(เพื่อนํา) 12. หาแกนแทของคุณคาในสิ่งที่เราทํายังไมเจอ - สมัยนี้คนชอบทําอะไรตามๆ กัน ลงทุนทําธุรกิจก็คลายๆ กัน ..เคยตั้งคําถามกันบางมั้ยวา เราแตกตางจากเคา ตรงไหน ? ..อะไรคือโจทยที่ทําใหเราตัดสินใจทําแบบนี้ ?..
 27. 27. 27 ตองฉลาดมากแคไหนถึงจะคูควรกับความสําเร็จ ? คําถามนี้เคยเกิดขึ้นในหัวของผมทุกครั้งที่ทําบางสิ่งพลาด.. ทําไมเรื่องโงๆ เราถึงฉลาดจังวะ ?.. คําถามนี้นาจะเปนปมของใครหลายคน และผมก็คือหนึ่งในนั้น แลวตองทํายังไงถึง จะแกไขมันได ดวยความที่อยากรู ผมก็คนควาหาอานไปเรื่อยจนไดเจอบทความ Threshold Theory ที่ Dr. Andreasen ไดคนควาแลวเรียบเรียงออกมาเปนทฤษฏี
 28. 28. 28 Threshold Theory บอกวา "IQ สูงไมไดแปลวา creativity จะสูงตาม.. จริงๆ แลวความสําเร็จตองการความ ฉลาดนอยมาก องคประกอบที่สําคัญกวาคือ ความสม่ําเสมอในการฝก" อัดชั่วโมงบิน เก็บเกี่ยวประสบการณเพิ่มพูนทักษะ ตัวอยางที่สังเกตงายๆ คือ การฝกพูด/เขียน ภาษาอังกฤษครับ.. เพราะตอให grammar คุณเปะ หรือ ไปถอดรูปปากการออกเสียงของฝรั่งมาเลย คุณก็ไมมี ทางพูด/เขียน อังกฤษได ถาไมฝกจนชํานาญ(ซึ่งใชเวลา).. คําจํากัดความงายๆ คือ 'just work harder' แตความสําคัญมันอยูตรงที่ คุณตองทํา the right thing เทานั้น หมดขออางสักที อยากทําอะไรก็จัดใหสุด.. อยาไปยอมครับ
 29. 29. 29 3 วิธีที่จะเปลี่ยนความฝนของคุณใหกลายเปนจริง 1. มองภาพรวมในสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นแลวเขียนลงไปกอน ..นักลาขุมทรัพยที่ดีตองมีแผนที่ที่ชัดเจนครับ ใสรายละเอียดลงไปใหหมด - คุณตองการทําอะไร ?.. - คุณตองการสรางอะไรภายใน 1ป 2ป หรือ 5ป ถัดจากนี้ ?.. เมื่อ roadmap คุณชัดเจนมากพอ(ย้ํานะครับวามากพอ) คุณจะมองเห็นเองวาตอ จากนี้ในแตละเดือน คุณตองทําอะไรบาง
 30. 30. 30 2. หาเหตุผลที่จูงใจหรือหา 'เพื่อ' ของคุณใหเจอ จะทํามันไปเพื่ออะไร ? ..โจรสลัดอยางเราตองรู 'เปาหมายของการออกเรือ' การออกเรือทุกครั้งมีตนทุนครับ เราซี้ซั้วไมได เพราะมันจะเสียเวลาและทรัพยากร (ซึ่งมีจํากัด) จนทายที่สุดคุณอาจจะไมเหลืออะไรมากพอใหออกเรือครั้งถัดไปแลวก็ ได ทุกที่มีขุมทรัพย แตอะไรคือสิ่งที่ทําใหคุณกลาเสี่ยงกับมันมากพอ ? 3. กําหนด deadline ใหชัดเจน จะไดวัดผลได ..อันนี้ถือเปนเคล็ดลับ หลายคนอาจจะไมเขาใจความหมายที่แทจริงของการ กําหนดวันและเวลาในการบรรลุเปาหมาย จะทําไปเพื่ออะไร ?.. เปาหมายมันก็ไมตองสงนี้.. จะทําใหชีวิตยุงยากวุนวายเพิ่มขึ้นไปทําไม ทําไปเรื่อยๆ ก็ดีอยูแลว สักวันมันก็ถึงเองแหละ --> Bad idea เวลาคือเครื่องมือที่สามารถใชงัด creativity ของเราใหออกมาได เพราะ เวลาคือ ขอจํากัดอยางหนึ่ง ซึ่งขอจํากัดจะสรางความกดดัน และความกดดันจะบังคับให คุณตองคิด 'คิดหาทางออกที่งายและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด' เห็นประโยชนของการกําหนด deadline มั้ยครับ.. ใครพรอมออกเรือแลวบางครับ ?..
 31. 31. 31 4 วิธีเพิ่มความมั่นใจใหตัวเอง 1. สํารวจดูวาคนที่เราอยากจะเปนเขาทําอะไร และแสดงออกอยางไร หลังจากนั้นก็เริ่มทําตามทีละอยางครับ.. ชวงแรกๆ มันจะคลายการเลียนแบบ แต พอผานไปสักพัก ลักษณะทาทางแบบนั้นมันจะซึมเขาไปเปนสวนหนึ่งของคุณ ตอจากนั้น สิ่งที่คุณแสดงออกมา มันจะเปนธรรมชาติที่ออกมาจากตัวคุณและ แนนอน 'ในแบบของคุณ' 2. พูดใหดังและชาลงกวาเดิม ผมหมายถึงใหมันชัดถอยชัดคํา แลละชัดเจนในความหมาย
 32. 32. 32 ตองมีสติ เราตองไดยินทุกคําพูดที่เราพูด(วิธีนี้สามารถลดอาการปากไวกวา ความคิดของคนชอบเถียงไดครับ) และที่สําคัญคิดกอนพูดเสมอครับ 3. เวลาพูดใหสบตาคนฟง และเวลาฟงคนอื่นพูดก็ใหตั้งใจฟงเคาอยางจริงใจ ฝายที่พูดเคาจะรูสึกวาเราใหความสําคัญกับเคาครับ และเขาก็จะใหความสําคัญกับ เรากลับมา นั่นไง.. พอเรารูสึกวาเราเปนคนสําคัญ เราก็จะสําคัญขึ้นมาจริงๆ 4. ยิ้มเปนกิจวัตร ฝนไมฝนก็ยิ้มไปเถอะครับ ใครจะหาวาเรา fake หรืออะไรก็ชางเขา ทําไปเรื่อยๆ มันจะกลายเปนนิสัยของคุณเอง แลวคราวนี้แหละ natural ของจริง วิธีนี้จะเพิ่มเสนหใหคุณมหาศาล และแนนอนคนมั่นใจเทานั้นที่มีเสนห
 33. 33. 33 กฎของศูนย 30 ขอ 1. มีแผนการแตไมไดทํา = ศูนย 2. มีโอกาสแตไมรักษา = ศูนย 3. มีลงมือทําแตไมตั้งใจ = ศูนย 4. มีคุณคาแตไมแสดง = ศูนย 5. มีกาวหนาแตไมอดทน = ศูนย 6. มีหนาที่แตไมสื่อสาร = ศูนย 7. มีศักยภาพแตไมสําแดง = ศูนย 8. มีสรางสรรคแตไมผลักดัน = ศูนย 9. มีความรูแตไมรูจักใช = ศูนย 10. มีเปาหมายแตไมกลา = ศูนย 11. มีเวทีแตไมทําใหเต็มที่ = ศูนย
 34. 34. 34 12. มีอุทิศใหแตหวังผลประโยชน = ศูนย 13. มีหลักการแตไมยืนหยัด = ศูนย 14. มีอุดมการณแตไมยาวนาน = ศูนย 15. มีความกระตือรือรนแตไรจุดหมาย = ศูนย 16. มีความเด็ดขาดแตไมแนวแน = ศูนย 17. มีไอเดียแตไมลงมือทํา = ศูนย 18. มีน้ําใจแตไมออนนอม = ศูนย 19. มีแตออกคําสั่งแตไมรวมทํา = ศูนย 20. มีวิธีแตไมกระทํา = ศูนย 21. มีกระทําแตไรประสิทธิภาพ = ศูนย 22. มีตลาดแตไมปรับกลยุทธ = ศูนย 23. มีงานทําแตขาดคุณภาพ = ศูนย 24. มีมาตรฐานแตขาดการตรวจสอบ = ศูนย 25. มีผลงานแตขาดกําลังใจ = ศูนย 26. มีระบบแตไมใช = ศูนย 27. มีแผนงานแตขาดการประเมิน = ศูนย 28. มีทีมแตไมใหความรวมมือ = ศูนย 29. มีสายตาแหลมคมแตมองลงพื้น = ศูนย 30. มีปญหาแตไมแกไข = ศูนย
 35. 35. 35 กวาจะมาเปน Steve Jobs มันไมงาย... นอกจากแมและคนในครอบครัว สิ่งหนึ่งที่สามารถเติมกําลังใจใหผมไดเสมอก็คือ สวนหนึ่งของบทสุนทรพจนที่ Steve กลาวในงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัย Stanford ในหัวขอ “How to Live Before You Die” - "Keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don’t settle.“
 36. 36. 36 มันไมงายกวาจะเจองานที่รัก(และทําเงิน) แตมันก็ไมยากเกินไปสําหรับคนที่ตั้งใจ.. Steve บอกวา "อยาไปยอมใหมันงายๆ" - “Sometimes life hits you in the head with a brick. Don’t lose faith.” ในวันที่ฟาทดสอบคุณ ชีวิตที่มองไปทางไหนก็ดูมืดมิด ตอใหใครเอาอิฐกระแทกเขาที่ หัวคุณอยางจัง ก็อยาละทิ้งความเชื่อมั่นที่มีไปอันขาด ถาคุณสูญเสียความเชื่อมั่น วิสัยทัศนที่เคยมีมันก็จางหาย แลวใครจะมองเห็นมันไดอีก.. เพราะมีแตคุณเทานั้นที่ทําได คุณจะยอมละทิ้งมันไปงายๆ อยางงั้นหรอ ?.. ..ผมคนนึงละที่จะลุกขึ้นสู !
 37. 37. 37 12 เรื่องที่เราเรียนรูจากมหาเศรษฐีพันลาน Warren Buffet 1. ใหคุณคาชื่อเสียงและเกียรติยศของคุณ - เราใชเวลา 20 ปในการสรางชื่อเสียง เกียรติยศ แตเราสามารถทําลายมันทั้งหมดไดเพียงแค 5 นาที ถาคุณระลึกถึงมัน คุณจะทําสิ่งที่แตกตางออกไป” 2. ทํางานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น - “คนบางคนไดนั่งอยูใตรมเงาในวันนี้ก็เพราะเคยมี คนปลูกตนไมตนนี้เมื่อนานมาแลว” 3. เพิ่มเติมคุณคา - “สิ่งที่จายไปคือราคา แตสิ่งที่ไดมาคือคุณคาของมัน” 4. เลือกคบเพื่อนใหดี - “มันดีกวาที่เราจะคลุกคลีกับคนที่ดีกวาเรา เลือกคบกลุม เพื่อนที่นิสัยที่ดีกวาเรา และเราจะถูกนําพาไปในทางเดียวกัน”
 38. 38. 38 5. ความอดทนคือกุญแจสําคัญ - “ไมวาเราจะเกงหรือขยันแคไหน บางสิ่ง บางอยางก็ตองใชเวลา เราไมสามารถทําใหเด็กคลอดออกมาอยางปกติไดภายใน 1 เดือนโดยการทําใหผูหญิง 9 คนทองแทน” 6. กลาเสี่ยง (หลังจากวิเคราะหดีแลว) - “ความเสี่ยงมาจากการที่เราไมทราบวา กําลังทําอะไรอยู” 7. ทําสิ่งที่รัก - “มันจะมีชวงเวลาที่เราควรทําสิ่งที่เราตองการ ทํางานที่เรารัก ที่ มันทําใหเรารีบกระโดดออกจากเตียงในตอนเชา เพราะผมคิดวาคุณตองบาแนๆถา คุณตองทนทํางานที่ไมชอบ เพื่อแคใหมันดูดีในเรซูเม นั่นมันไมใชการเก็บ Sex เอาไวสําหรับยามแกหรอกหรือ?” 8. รูจักคูแขงของเรา - “ในโลกของธุรกิจ กระจกมองหลังชัดกวากระจกหนารถ เสมอ” 9. เดินทีละกาว - “ผมไมไดมองหาวาจะกระโดดไปขางหนาทีละ 7 ฟุตไดอยางไร แตผมมองไปรอบๆวามีบาร 1 ฟุตที่สามารถจะขามไปไดหรือไม” 10. เรียนรูที่จะปฏิเสธ - “ขอแตกตางระหวางคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ ประสบความสําเร็จจริงๆ คือ คนที่ประสบความสําเร็จจริงๆรูจักการปฏิเสธ” 11. ความซื่อสัตยหาไดยาก - "ความซื่อสัตยเปนของขวัญราคาแพง อยาคาดหวัง วาจะไดมันจากคนราคาถูก" 12. หัดที่จะควบคุม - "เราตองควบคุมเวลาและสิ่งที่เรามี เราไมสามารถใหคนอื่น กําหนดชีวิตของเราได"
 39. 39. 39 ตองยอมรับวา "บางทีความคิดที่ถูกเปลี่ยน แมเพียงเล็กนอย ก็สามารถพลิกโลกทั้งใบของเราได" ในหนึ่งวันจะมีความคิดวนเวียนเขามาในหัวเราเปนพันๆ เรื่อง (ไมวาคุณจะรูหรือไม ก็ตาม) แตมันมักจะมีอยูไมกี่เรื่องที่เราจะใหความสําคัญ ลองพิจารณาดูครับวาสิ่งที่คุณใหความสําคัญ มันเปนเรื่องที่ 'ดี' หรือ 'ไมดี' คําตอบที่คุณไดคือแมเหล็กที่กําลังทําหนาที่ของมันอยางขันแข็งและมุงมั่น ผมไมไดพูดเลน เพราะผมก็เหมือนคุณ มีทั้งคิดดีและไมดี ..มีทั้งความคิดที่สงเสริมและทํารายตัวเอง
 40. 40. 40 หลังๆ ผมก็มาเขาใจอยางหนึ่งวา สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เรากังวล มันก็แคการแสดงออก ของรางกายที่เราใสอารมณเขาไป เพราะเรารูสึกถูกคุกคาม/เรารูสึกกลัว อาว! เราเปนคนเลือกที่จะแสดงออกเองนี่หวา แลวทีนี้.. ..เราทําสิ่งที่ควรจะทําแลวจริงหรอ ? ..ความวิตกกังวลพวกนี้ชวยเราไดจริงหรอ ? เอาเวลาไปขบคิดแกปญหาที่อยูตรงหนานาจะดีกวามั้ง ผมคิดวาเราควรจะเอาพื้นที่ชีวิต/พื้นที่สมองที่มี ไปใหความสุข ความมั่งคั่ง ความสําเร็จดีกวา มัวแตเครียด พอจะทําอะไรก็รูสึกเหมือนย่ําอยูในโคลนตม โมเมนตแบบนี้ผมเรียกมันวา .."ความเขาใจบนพื้นฐานของความเปนจริง" ที่เหลือก็แคยอมรับมัน และทําในสิ่งที่ควรทําตอ เทานั้นเองครับ

×