Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
การจัดการพื้นที่ร้านและ       การทำา Merchandise Management           ผศ.ดร.วิพธ อ่องสกุล        ...
ผศ.ดร.วิพ ธ อ่อ ง                  ุ           สกุล งปัจจุบัน           ตำาแหน่   ...
ประวัติการศึกษาและการเข้าอบรม   การเข้า อบรม:              Instructor (วิทยากร)   December 2011    ...
ประสบการณ์ก ารเป็น วิท ยากร   •Yum!, General Motor, Bayer, Acer, Auto Alliance, Citi   Bank Group, ธนาคารกสิกร, Hitach...
ระบบการขาย   • ระบบการขายแบบผลัก (Push sale system)   • ระบบการขายแบบดึง (Pull sale system)              ...
Pull Sale System                      หรือ               Push Sale System       ...
Category             3,000-5,000 SKU (Stock Keeping Unit)วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ...
7-11 เลือกสินค้า • เลือ กขายสิน ค้า ทีข ายดีเ ป็น           ่  ทีน ย มของตลาด   ่ ิ             ...
การวัดพื้นที่การจัดเรียงสินค้า Share of Shelf (SOS) คือ สัดส่วนพื้นที่ในร้านค้าของสินค้าบนชันวางสินค้า         ...
จัดเรียงดี               จัดเรียงแบบ แบรนด์บล็อกวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ...
Plan – O - Gram  Product Name                                    Price       Si...
การจัด เรีย งตาม Plan-o-   1.ชื่อ                              11. ราคา และ     gram ...
รหัส สิน ค้า PMA ( Product Movement Analysis )   4100151                Product Number Product Categori...
PMA ( Product Movement Analysis )      คือ การกำา หนดหมวดหมู่      ของสิน ค้าวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ ส...
PMA ( Product Movement Analysis )           ประเภทของสิน ค้า ที่ข ายในร้า น 7-eleven           ประเภ...
Shelf Inventory  •  Days of Supply (DOS)       จำานวนวันที่สินค้าบนชั้นวางจะหมดลง         DOS =    ...
ตัวอย่างการใช้: Days of Supply         Gatorade Orange 2L. การจัด เรีย งในชัน วางอยู่ไ ด้ก ี่ว ัน         ...
ตัวอย่างการใช้: Days of Supply     Space allocation            การเปรียบเทียบสินค้าคงคลังโดยการใช้DOS   ...
ตัวอย่างการใช้: Days of Supply     Space allocation       การใช้นโยบายการบริหารสินค้าคงคลังด้วย 5 DOS   สินค้...
ปัญหาของค่าเฉลีย                      ่                           SD    ...
ระดับการให้บริการ service level                                      SD=50      ...
การแก้ปญหาด้วย Inventory Position    ั  •  Critical ratio = กำาไร      สมมุติ กำาไร 24 บาท ขาดทุน 8 = 24   ...
Critical Ratio             Average                                Service Lev...
ระดับการให้บริการ service level                            SD=25               ...
การวัดความสันไหวความต้องการ            ่                           SD      CV= ...
การวัดความสันไหวความต้องการ                 ่   • ปัญหาการสันไหวของความต้องการกับการแก้        ...
การวัดความสันไหวความต้องการ             ่                       SD=25         ...
การแตกตัวของตลาด (Market               Fragmentation)   •  ตลาดแตกตัว    •  สินค้าใหม่ในแต่ละกลุ่ม ...
รายการสินค้า (SKU) กับความสันไหวของ                   ่           ความต้องการ   • การสันไหวข...
การแตกตัวของตลาด (Market               Fragmentation)  รายการสินค้า SKUมากขึ้น ปริมาณความต้องการแต่ละกลุ...
รายการสินค้า         (SKU-Stock Keeping Unit)   การจัดการรายการสินค้า: Category Management          ...
ความสั่นไหวของ ความต้องการกับวงจร                 ชีวิตผลิตภัณฑ์                     ...
คำาตอบ   • ร้านจะได้ประโยชน์สงสุด เมื่อใช้ระบบ Push/Pull              ู    พร้อมกัน   • กลยุทธ์ที่จะใ...
การออกแบบร้าน                                             34วิพ ธ อ่อ งสกุล ค...
กลยุทธ์ในการออกแบบร้าน     • การสร้างบรรยากาศ (store atmosphere)       – จับจ่ายด้วยความสุข (shopping enjoyment...
การสร้างบรรยากาศ (store atmosphere)     • การมองเห็น (sight appeal) เป็นสื่อในการสร้าง      บรรยากาศที่ส ำา คัญ ท...
การสร้างบรรยากาศ (store atmosphere)     • การมองเห็น (sight appeal) เป็นสื่อในการสร้าง      บรรยากาศที่ส ำา คัญ ท...
การสร้างบรรยากาศ (store atmosphere)    • เสียง (sound appeal) เสียงอาจจะส่งเสริมหรือ     ทำาลายบรรยากาศภายในร้านซ...
การสร้างบรรยากาศ (store atmosphere)     • กลิ่น (scent appeal) ก็เป็นรูปแบบเดียวกับเสียง      – กลิ่นที่ควรหลีกเล...
กลยุทธ์ในการออกแบบร้าน     • รูปแบบร้าน       – รูปแบบภายนอก-เป็นการสื่อสารระหว่าง        ร้านกับลูกค้า...
การออกแบบภายนอกร้าน    • การมองเห็นตัวร้าน (Store visibility) ทำาให้     ลูกค้าเห็นตัวร้านและทำาให้รับรู้ถึงภาพลั...
การออกแบบภายนอกร้าน     • หน้าร้าน (Store front) เป็นสิ่งที่ลูกค้าเห็น      ก่อนเข้าร้านจำาให้เกิด impression ต่า...
รูปแบบต่างของหน้าร้าน          Angled-front            Straight-front         Arcade-front ...
การออกแบบภายนอกร้าน     • หน้าร้าน (Store front) เป็นสิ่งที่ลูกค้าเห็น      ก่อนเข้าร้านทำาให้เกิด impression ต่า...
การออกแบบภายในร้าน     • พื้นที่ไม่เกี่ยวกับการขาย (nonselling       area)       – แบบตรงกลาง (core appro...
พืนทีไม่เกียวกับการขาย (nonselling       ้ ่   ่                     area)          ...
การออกแบบภายในร้าน    • พื้นที่ขาย (selling area)         – แบบ grid คือรูปแบบการจัดวางชั้นวาง (shelves)   ...
พื้นทีขายและการจัดวางแบบ grid          ่                   เนื้อสัตว์             ...
การออกแบบภายในร้าน     • พื้นที่ขาย (selling area)       – แบบทางวน (loop or racetrack) ทางเข้าออก       ...
พืนทีขายและการจัดวางแบบทาง-วนและ    ้ ่        แบบไร้รูปแบบ    กระเป๋าเดินทาง เครื่องกีฬา         ...
แผนภาพสินค้า planogram     • แผนภาพสินค้า (planogram) แสดงรายละเอียด      ของการจัดแบ่งพื้นที่และจัดวางสินค้าในชั...
แผนภาพสินค้า planogram     • ทั้งนี้การจัดทำาแผนภาพสินค้า (planogram)      ประกอบด้วยรายงานต่อไปนี้     • ราย...
แผนภาพสินค้า planogram      การจัดเรียงสินค้าของพวก hardware store                          ...
การจัดเรียงสินค้า    • การจัดเรียงสินค้าควรทำาในทิศทางเดียวกับ     ภาพลักษณ์ของร้าน (store image)    • การจัด...
การจัดเรียงสินค้า    • ทั้งนี้การจัดเรียงสินค้ามีหลากหลายวิธีการ     – Vertical merchandising โดยการจัดเรียง   ...
การวางกลยุทธ์ของร้านยา                                             56วิพ ธ อ่...
ความคิด ของผูบ ริห ารในการ                ้              แข่ง ขัน   • The worst error in ...
กำาไรของบริษัทในเชิงกลยุทธ์   • กำาไรของบริษัทในเชิงกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับ     – โครงสร้างอุตสาหกรรม ที่บริษทอยู่ โดย ท...
โครงสร้างอุตสาหกรรม             (Industry structure)     โครงสร้างอุตสาหกรรมเป็นตัวบอกถึงผลการ     ดำา...
ผู้เล่นในอุตสาหกรรมแข่งขันเพือ                      ่            กำาไรเชิงกลยุทธ์   • กา...
ผู้เล่นในอุตสาหกรรมแข่งขันเพื่อกำาไร            เชิงกลยุทธ์   • Firm แข่งขันกับผูผลิต ผู้ซึ่งผลิตสินค้ามากมาย...
ตำาแหน่งในอุตสาหกรรม              (Relative Position)   • การเลือกตำาแหน่งที่ถกต้องจะเป็นผลทำาให้เป็นผู้ที...
of Competitive Advantage (ปัจ จัย ที่ส ่ง ผลต่อ ผลประกอบการเชิง เปรีย บเทีย บ )           (รูป แบบ ของความได้เ ...
Value Proposition, Value Chain,        Strategy      • Value Proposition (ข้อเสนอคุณค่า) เป็น        อ...
กลยุทธ์ในการแข่งขัน (Competitive                    Strategy)                     ...
Value Proposition • MK Suki: Family and healthy self made food • MK Suki : การทำาอาหารร่วมกันในครอบครัวและสุขภาพ • Starbuc...
Value Proposition • Air Asia: Low fares and convenience (competing with the bus service) • Air Asia :   สายการบินราคาถู...
ห่วงโซ่คณค่าโดยทั่วไป          ุ   • การได้เปรียบในการแข่งขันขึ้นอยูกับห่วงโซ่คุณค่า             ...
กลยุทธ์ในการแข่งขัน (Competitive                     Strategy)                    ...
Competing Regionally and Globally   • Selling in many nations  • Locating activities in different nations• Coordinatin...
ระบบกิจกรรม (Activity System)   ไม่มการเสริฟ     ี                                ไม...
งานคิดกลุม                       ่    • ให้ลองออกแบบข้อ เสนอคุณ ค่า (value     proposition)...
ระบบกิจกรรม (Activity System)วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์  ุ           ...
Thanks!   Questions?                                             74วิพ ธ อ่...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

การจัดการพื้นที่ร้านและMerchandise Management by ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

28 945 vues

Publié le

การจัดการพื้นที่ร้านและ
การทำ

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การบรรยายในหลักสูตร Nano MBA 2

Publié dans : Business
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

การจัดการพื้นที่ร้านและMerchandise Management by ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

 1. 1. การจัดการพื้นที่ร้านและ การทำา Merchandise Management ผศ.ดร.วิพธ อ่องสกุล ุ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 2. 2. ผศ.ดร.วิพ ธ อ่อ ง ุ สกุล งปัจจุบัน ตำาแหน่ - ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ - ผู้อำานวยการหลักสูตร Ph.D. in Finance - ผู้ประสานงานภาควิชาการบริหารการปฏิบัติการ -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ การศึก ษา: December 2001 ปริญญาเอก Industrial Engineering จาก Texas Tech University, Lubbock, TX, USA August 1998 ปริญญาโท Industrial Engineering จาก Texas Tech University, Lubbock, TX, USA อาจารย์ร ับ เชิญ March 1996 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์ ยธรรมศาสตร์ สถาบันทยาลัย มหาวิทยาลั มหาวิ พระปกเกล้า วิทยาลัยมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัย นเรศวร มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยบูรพาวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นบริห ารศาสตร์ ุ ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ มหาวิทยาลัยนานาชาStampford © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 3. 3. ประวัติการศึกษาและการเข้าอบรม การเข้า อบรม: Instructor (วิทยากร) December 2011 Microeconomics of Competitiveness Affiliate Faculty Workshop, Harvard Business School, Harvard University, Boston, Massachusetts, USA October 2010 Executive Leadership Program, Wharton School of Business, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA August 2009 Thailand Spectrum Auctions Masterclass by Policy Tracker and Holios organized by Thailand’s National Communication Commissions. October 2008 Case Research and Writing Workshop by Prof. Dr. Clifford E. Darden, The Graziadio School of Business and Management, Pepperdine University January 2008 Toyota Talent: The Secret of Toyota’s amazing success and how you can make it a reality in your company seminar byวิพ ธ อ่อ งสกุP.คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ David ล Meier, the coauthor of © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business : Toyota Talent Adminis
 4. 4. ประสบการณ์ก ารเป็น วิท ยากร •Yum!, General Motor, Bayer, Acer, Auto Alliance, Citi Bank Group, ธนาคารกสิกร, Hitachi Global Storage Technologies, BSH Home Appliances, Office Mate, บางจาก, PTT , NEC, MFC, CPN, เมืองไทยประกันชีวิต, สหยูเนี่ยน, Panasonic, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Premier Marketing, Star Micro, ปูนซิเมนต์ไทย, กรุงเทพประกันชีวิต, Alan Dick, EEI, ไทยศรีประกันภัย, กรุงเทพโทรทัศน์ (ช่อง 7), สถาบันเพิ่ม ประสบการในการให้ค ำา ปรึก ษา ผลผลิต, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, กรุงศรีออโต้, ปตท, •สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, รางวัลคุณภาพการให้ โรงงานยาสูบ, Team Consulting, ธอส, แพนด้าจิวเวอร์รี่, กทช, นำ้า บริการประชาชน, Doing Business (world bank), UN Public ประปาไทย, ขนส่งนำ้ามันทางท่อ, บางจาก, GreenSpot service award ตั้งแต่ปี 2003-Present •คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช), 3G Evaluation Project ปี 2010 •Thai Storage Batteries (3K Batt) in TQM Project ปี 2009 •ปตท, Business Plan for Lubrication Business Project, 2008 •โรงงานยาสูบ, Customer Survey Project, 2007-2008วิพ ธ •ไปรษณีย์ไทย, Organizationพัฒ นบริห ารศาสตร์ Project, of Business Adminis ุ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต Restructure © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School 2006
 5. 5. ระบบการขาย • ระบบการขายแบบผลัก (Push sale system) • ระบบการขายแบบดึง (Pull sale system) 5วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 6. 6. Pull Sale System หรือ Push Sale System สำาหรับร้านขายยา 6วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 7. 7. Category 3,000-5,000 SKU (Stock Keeping Unit)วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 8. 8. 7-11 เลือกสินค้า • เลือ กขายสิน ค้า ทีข ายดีเ ป็น ่ ทีน ย มของตลาด ่ ิ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 34 ฉบับที่ • ขนาดของสิน ค้า ทีข ายต้อ ง ่ 4239 ประชาชาติธุรกิจ เหมาะสมกับ ประเภทของ ร้า นค้า • 7-11 เลือ ก top 3 brands  top 3 มี Market share รวมกัน เกินวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 9. 9. การวัดพื้นที่การจัดเรียงสินค้า Share of Shelf (SOS) คือ สัดส่วนพื้นที่ในร้านค้าของสินค้าบนชันวางสินค้า ้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน Share of Market (SOM) คือ สัดส่วนการขายในตลาดการบริหารพื้นที่สินค้าที่เหมาะสมจะต้องมีSOS = SOM SOS SOMวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 10. 10. จัดเรียงดี จัดเรียงแบบ แบรนด์บล็อกวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 11. 11. Plan – O - Gram Product Name Price Size Printed Date PMA Product Ranking Face Product Life Core Product Shelf No. Detailวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 12. 12. การจัด เรีย งตาม Plan-o- 1.ชื่อ 11. ราคา และ gram สิน ค้า หน่ว ยราคา 2. ขนาด 10. วัน ที่ บรรจุ พิม พ์ 9. สัญ ลัก ษณ์ 3. รหัส สิน ค้า สิน ค้า TOP 4. อายุ T1 คือ สิน ค้า TOP 1-300 T2 คือ สิน ค้า TOP 301-550 สิน ค้า 5. สถานะ 8. จำา นวน สิน ค้า แถวสิน ค้า C คือ บัง คับ ขาย 7. ชั้น วาง ที่/สิน ค้า ตัว 6. เลขที่ N คือ New products ที่/จำา นวน Shelf/รูป แบบ SKU ที่ว าง Shelfวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 13. 13. รหัส สิน ค้า PMA ( Product Movement Analysis ) 4100151 Product Number Product Categories (PMA)วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 14. 14. PMA ( Product Movement Analysis ) คือ การกำา หนดหมวดหมู่ ของสิน ค้าวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 15. 15. PMA ( Product Movement Analysis ) ประเภทของสิน ค้า ที่ข ายในร้า น 7-eleven ประเภทของสิน ค้า ที่ข ายในร้า น 7-elevenFood ServiceBeverage Process Food Non Food Non Food Non Food SI Drink Alcohol Confectionary Personal Care Cigarette Premium 05 SI Drink 10 Alcoholic 40 Confectionary 50 Personal Care 12 Import Cigarette National Seasonal 37 SI Food 11 Liquor Snacks Variety 72 Thai Cigarette License 04 Sweet Service Dairy 41 Snacks 09 Value Card 67 Go Game 22 Fresh Food 29 UHT Milk Grocery 13 Phone Card 90 Promotion Premium 23 SI Food 30 Pasteurized Milk Staple 32 26 Service Fast Food Soft Drink 33 Noodle 27 7 Top up 20 Frozen Lunch Box 38 Non CSD 34 Instant Power Drink House Ware 51 21 Chilled 42 CSD 56 Battery & Film 24 Warmed Food 45 Ice 68 Toys 28 หนังสือ 25 Bakery Service 49 Power Drink 69 Service Card 86 นิตยสาร 78 Basket 71 ERS 52 เครื่องเขียน Bakery & ICE Cream 74 Charity 39 Entertainment cat 01 หนัง 44 Ice Cream Novelties 89 Catalog on shelf 60 Package Bakery Household cat 02 เพลง 61 Sandwich Bread 54 Sanitary cat 03 สือสารเรียน ่ การสอนวิ63 ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริHouse Hold พ ุ Thai Snack 55 © Viput Ongsakul,ห ารศาสตร์ Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 16. 16. Shelf Inventory • Days of Supply (DOS) จำานวนวันที่สินค้าบนชั้นวางจะหมดลง DOS = จำานวนสินค้าบนชั้นวาง จำานวนที่ขายต่อวันวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 17. 17. ตัวอย่างการใช้: Days of Supply Gatorade Orange 2L. การจัด เรีย งในชัน วางอยู่ไ ด้ก ี่ว ัน ้ (DOS)? ค่าเฉลี่ยการขายต่อสัปดาห์ (Average weekly movement) = 4.6 ขาแนวนอน (Horizontal Facings) = 3, ลึก (Depth Facing) =6 จำานวนบนชั้นวาง= 3*6 = 18 ขวดวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 18. 18. ตัวอย่างการใช้: Days of Supply Space allocation การเปรียบเทียบสินค้าคงคลังโดยการใช้DOS สิน ค้า Capacity Movement DOS (จำานวน) (จำานวน/วัน) Brand A 10 10 1 Brand B 10 5 2 Brand C 10 1 10 Brand D 10 2 5 Brand E 10 2 5 Retailer Brand 10 7 1.4วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 19. 19. ตัวอย่างการใช้: Days of Supply Space allocation การใช้นโยบายการบริหารสินค้าคงคลังด้วย 5 DOS สินค้า Capacity Movement DOS (จำานวน) (จำานวน/วัน) Brand A 50 10 5 Brand B 25 5 5 Brand C 10 1 10 Brand D 10 2 5 Brand E 10 2 5 Retailer Brand 35 7 5วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 20. 20. ปัญหาของค่าเฉลีย ่ SD 50% 20วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 21. 21. ระดับการให้บริการ service level SD=50 =100 Stock=100, SL= Stock=150, SL= Stock=200,SL= Stock=250,SL= Service level=1-stock out 21วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 22. 22. การแก้ปญหาด้วย Inventory Position ั • Critical ratio = กำาไร สมมุติ กำาไร 24 บาท ขาดทุน 8 = 24 =75% ขาดทุน+กำาไร 8+24 Average Recommend order 75% = (0.6745xSD)+Average จาก Z = X-Average 0.6745 SD Ex. 300+(0.6745x227) = 453.11 กล่องวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 23. 23. Critical Ratio Average Service Level = 75% Stock out level=25% Service Level Agreement=SLA 75% ข้อตกลงระดับการให้บริการ หรือ S คำานวนมาจาก Critical Ratioของลูก 0.6745 โดยแนวโน้ม ลุกค้าจะทำาระบบ VM ส่งผลให้ MC~0 ทำาให้ Ratio~1 หรือ SLA~100% 23วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 24. 24. ระดับการให้บริการ service level SD=25 SD=50 =100 ที่ Stock=150 SL ของรูปใหญ่= SL ของรูปเล็ก = ที่ SL= 99.85%, Stock ของรูปใหญ่ = Stock ของรูปเล็ก = 24วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 25. 25. การวัดความสันไหวความต้องการ ่ SD CV= 25วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 26. 26. การวัดความสันไหวความต้องการ ่ • ปัญหาการสันไหวของความต้องการกับการแก้ ่ ปัญหาด้วย สินค้าคงคลัง Mean = 300 กล่อง Standard Dev. = 227 กล่อง CV = STD/Mean = 0.75 avg. ถ้า CV มากกว่า 0.5 เกิด Demand Fluctuation 26วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 27. 27. การวัดความสันไหวความต้องการ ่ SD=25 SD=50 =100 CV= CV=? ลด SD โดย คงที่เป็นไปได้ยาก ลด จะเกิดอะไรขึ้นกับ SD เพิ่ม จะเกิดอะไรขึ้นกับ SD 27วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 28. 28. การแตกตัวของตลาด (Market Fragmentation) • ตลาดแตกตัว  • สินค้าใหม่ในแต่ละกลุ่ม  • รายการสินค้า SKUมากขึ้น • ปริมาณความต้องการแต่ละกลุ่มน้อยลง แต่ภาพ รวมเพิ่มขึ้น • CV สูงขี้นในแต่ละ fragment 28วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 29. 29. รายการสินค้า (SKU) กับความสันไหวของ ่ ความต้องการ • การสันไหวของความต้องการ ที่เกิดจากความหลาก ่ หลายของรายการสินค้า สินค้า 5 ดั่งเดิม ปูอด ั พริกเผา พริกไทยดำา รสชาติ สาหร่าย x ขนาด 50g 100g 150g 200g 4 x แบบซอง 4 x ของแถม 5 = 300SKU 29วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 30. 30. การแตกตัวของตลาด (Market Fragmentation) รายการสินค้า SKUมากขึ้น ปริมาณความต้องการแต่ละกลุ่ม น้อยลง แต่ภาพรวมเพิ่มขึ้นCV สูงขี้นในแต่ละ fragment 26 28 30 32 34 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 30วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 31. 31. รายการสินค้า (SKU-Stock Keeping Unit) การจัดการรายการสินค้า: Category Management รายการ ยอดขาย 20 80 Category ขายดี: Fast Moving 80 20 ขายปานกลางและตำ่า: Slow Movingวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 32. 32. ความสั่นไหวของ ความต้องการกับวงจร ชีวิตผลิตภัณฑ์ 32วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 33. 33. คำาตอบ • ร้านจะได้ประโยชน์สงสุด เมื่อใช้ระบบ Push/Pull ู พร้อมกัน • กลยุทธ์ที่จะใช้ Push/Pull คือ การเพิ่ม Turn Over หรือยอดขายให้สูงขึ้น • การเพิ่มยอดขายคือการเพิ่ม SKU ในร้านให้สูง ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสการทำา Cross sales 33วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 34. 34. การออกแบบร้าน 34วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 35. 35. กลยุทธ์ในการออกแบบร้าน • การสร้างบรรยากาศ (store atmosphere) – จับจ่ายด้วยความสุข (shopping enjoyment) – ใช้เวลาในการดูและเลือกสินค้า (time spending) – เต็มใจทีจะพูดคุยกับพนักงานขาย (willingly ่ talking) – จับจ่ายมากกว่าทีวางแผนไว้ (unplanned spending) ่ – กลับมาใช้บริการอีก (return to store) • ทั้งนี้การสร้างบรรยากาศเกี่ยวเนื่องไปกับการ รับรู้สื่อสัมผัสของลูกค้าไม่ว่า แสง เสียง กลิ่น การสัมผัส 35วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 36. 36. การสร้างบรรยากาศ (store atmosphere) • การมองเห็น (sight appeal) เป็นสื่อในการสร้าง บรรยากาศที่ส ำา คัญ ที่สุดเกี่ยวข้องอยู่กับ ขนาด (size) รูปร่าง (shape) สี (color) – ขนาด (size)-ลูกค้าจำานวนมากมันใจในขนาดของ ่ ร้านทีใหญ่กว่า เพราะร้านใหญ่นาจะมี บริการทีมา ่ ่ ่ กกว่า สินค้าให้เลือกมากกว่า สินค้าที่มคุณภาพดี ี กว่า ราคาทีถูกกว่า แต่ร้านค้าขนาดเล็กกว่าลูกค้า ่ จะมองว่า ให้บริการทีเป็นกันเองมากกว่า ราคาต่อ ่ รองได้ – รูปร่าง/รูปทรง (shape)-ทรงสูง (vertical )ให้ความ รู้สึกแข็งกร่างมันคงเป็นการเน้นยำ่า ฉะนั้นจะใช้ ่ ทรงสูงเพือเป็นการเน้นยำ่าสินค้าลูกค้าจะเลือก ่ 36วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 37. 37. การสร้างบรรยากาศ (store atmosphere) • การมองเห็น (sight appeal) เป็นสื่อในการสร้าง บรรยากาศที่ส ำา คัญ ที่สุดเกี่ยวข้องอยู่กับ ขนาด (size) รูปร่าง (shape) สี (color) – สี (color) เป็นสิ่งทีสะดุดสายตามากทีสุด คุณสมบัติ ่ ่ ของสีในทางจิตวิทยาแบ่งเป็น hue, value, intensity – Hue-แบ่งเป็นโทนอบอุ่น (warm) ประกอบด้วย แดง เหลือง ส้ม จะให้ความรู้สึกอบอุ่นสบาย กันเอง ส่วนโทนเย็น (cool) ประกอบด้วย ฟ้า เขียว ม่วง จะ ให้ความรู้สึก เป็นทางการ ห่างไกล เย็น – Value-แบ่งเป็นเข้ม (darkness) อ่อน (lightness) สีอ่อน ทำาให้ห้องหรือสินค้าดูใหญ่ขึ้น – Intensity-แบ่งเป็นสว่าง (brightness) หม่น (dullness) สีหม่นดูอ่อนนุ่ม 37วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 38. 38. การสร้างบรรยากาศ (store atmosphere) • เสียง (sound appeal) เสียงอาจจะส่งเสริมหรือ ทำาลายบรรยากาศภายในร้านซึ่งแบ่งได้เป็น เสียงสองประเภท – เสียงทีควรหลีกเลี่ยง (sound avoidance) เสียงที่ ่ รบกวนหรือทำาลายบรรยากาศอาจเกิดจากภายใน หรือภายนอกร้าน ซึงเสียงเหล่านีต้องถูกควบคุม ่ ้ หรือขจัดให้หมดไป เช่นเสียงส้นสูงกระทบพืนแข็ง ้ เสียงหึงของแอร์ เจาะหรือซ่อมถนน เสียงก่อสร้าง ่ ต่างๆ หรือเสียงดนตรีจากร้านข้าง ทังนี้การซื้อ ้ สินค้าบางประเภทจะต้องใช้การนึกคิดหรือการ อ่านรายละเอียดสินค้า – เสียงพึงมี (sound creation) -การสร้างบรรยากาศเช่น การเปิดเพลงเบาๆ ตัวอย่าง การบินไทยเปิดเพลง 38วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต–ฒ นบริห ารศาสตร์ มูล School การ ุ ก่อนเครื่องร่อViput Ongsakul, Ph.D. Graduate เช่น of Business Adminis © นลง พัเสียงทีให้ข้อ่
 39. 39. การสร้างบรรยากาศ (store atmosphere) • กลิ่น (scent appeal) ก็เป็นรูปแบบเดียวกับเสียง – กลิ่นที่ควรหลีกเลี่ยง (scent avoidance) เช่นกลิ่นอับ ชื้น กลิ่นนำ้ามันเครื่อง กลิ่นพลาสติก กลิ่นสารเคมี กลิ่นอาหาร ทังนีขึ้นอยู่กับระบบปรับอากาศ ระบาย ้ ้ อากาศของร้าน – กลิ่นพึงมี (scent creation) –กลิ่นสร้างบรรยากาศ เช่น-ซูเปอร์มาร์เกต มีกลิ่นหอมของกาแฟ เบเกอรี่ ทำาให้บรรยากาศดีตั้งแต่เริ่มเข้าร้าน -ร้านขายยา โรงพยาบาล กลิ่นสะอาดหรือยาฆ่าเชื้อ • สัมผัส (touch) โดยมากจะหลีกเลี่ยงการให้ ลูกค้าสัมผัสสินค้าเนื่องจากอาจเกิดความเสีย หายต่อความใหม่ของสินค้า อาจมีทางเลือก โดยการตั้งสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าสัมผัส เช่น 39วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 40. 40. กลยุทธ์ในการออกแบบร้าน • รูปแบบร้าน – รูปแบบภายนอก-เป็นการสื่อสารระหว่าง ร้านกับลูกค้าเป้าหมาย ทำาให้ทราบถึง ลักษณะและคุณภาพของร้าน และยังเป็น จุดสร้างความประทับใจแรก (first impression) และสะท้อนภาพลักษณ์ (image) ของร้าน – รูปแบบภายในร้าน-ต้องเน้นยำ่าถึงความ ประทับใจแรกที่ลูกค้าได้รับจากรูปแบบ ภายนอก 40วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 41. 41. การออกแบบภายนอกร้าน • การมองเห็นตัวร้าน (Store visibility) ทำาให้ ลูกค้าเห็นตัวร้านและทำาให้รับรู้ถึงภาพลักษณ์ (image) หรือเกิดการประทับใจแรก (first impression) – Setback-เป็นการวางตัวร้านให้ลึกจากถนนหรือ ทางเข้าออกเพื่อให้ลูกค้าเห็นตัวร้านโดยรวมได้ ชัดเจนและยังทำาให้เห็นป้ายต่างๆรวมถึงของโชว์ ตามหน้าต่าง (window display) – Angle-มุมของร้านควรจะหันให้ร้านทำามุมกับถนน ให้สามารถเห็นร้านได้มากทีสุดเพือทีทำาให้ ่ ่ ่ attract ลูกค้า – Elevation-การวางร้านให้สูงหรือตำ่ากว่าถนน ควร 41วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 42. 42. การออกแบบภายนอกร้าน • หน้าร้าน (Store front) เป็นสิ่งที่ลูกค้าเห็น ก่อนเข้าร้านจำาให้เกิด impression ต่างๆ – การวางหน้าร้าน (Storefront configurations) • แบบตรง (straight front) โดยมากจะวางขนาน กับทางเดิน ทีจอดรถ หรือ ถนน จะไม่เน้นทาง ่ เข้าทำาให้พื้นทีภายในจะไม่สูญเสียไปมาก แต่ ่ อาจไม่ดงดูดในเข้าไปในร้าน ึ • แบบมุม (angled front) เป็นการวางมุมของ ผนังทำาให้รู้สึกว่าทางเข้าใหญ่ขึ้น รูปแบบนี้จะ เน้นทางเข้าทำาให้ดงดูดลูกค้าได้ดี ึ • แบบอาเขต (Arcade front)เป็นการแบ่ง 42วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 43. 43. รูปแบบต่างของหน้าร้าน Angled-front Straight-front Arcade-front 43วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 44. 44. การออกแบบภายนอกร้าน • หน้าร้าน (Store front) เป็นสิ่งที่ลูกค้าเห็น ก่อนเข้าร้านทำาให้เกิด impression ต่างๆ – การจัดแสดงหน้าต่าง (Window display) • หน้าต่างเรียบพืน (wall window) หน้าต่างทีมี ้ ่ ความสูงเท่าหนังหรือทำาหน้าทีเป็นผนัง ่ • หน้าต่างยก (elevated window) โดยมากจะสูง จากพื้น ความสูงขึ้นกับลักษณะสินค้า • กล่องหน้าต่าง (shadow box window) ขนาด เล็ก คล้ายกล่องในระดับสายตาเช่น jewelry นาฬิกา • เกาะหน้าต่าง (island window) เป็นเกาะคือ สามารถเห็นได้ทง 4 ด้าน ั้ 44วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 45. 45. การออกแบบภายในร้าน • พื้นที่ไม่เกี่ยวกับการขาย (nonselling area) – แบบตรงกลาง (core approach) – แบบรอบตัว (peripheral approach) – แบบพ่วงติด (Annex approach) • พื้นที่ขาย (selling area) – แบบ grid – แบบทาง-วน (loop or racetrack) – แบบไร้รูปแบบ (Free form or boutique) 45วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 46. 46. พืนทีไม่เกียวกับการขาย (nonselling ้ ่ ่ area) Nonselling area Selling area Selling area Nonselling area Selling area Nonselling Selling area area The core approach The peripheral approach The annex approach 46วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 47. 47. การออกแบบภายในร้าน • พื้นที่ขาย (selling area) – แบบ grid คือรูปแบบการจัดวางชั้นวาง (shelves) ทางเดิน (aisles) ขนานกัน และโดยมากแคชเชียร์ คิดเงินจะรวมกันในทางออก รูปแบบนี้จะเป็น พวก ซูเปอร์มาร์เกต 7-11 homemart – ข้อดี การใช้และบริหารพืนทีมีประสิทธิภาพ, ้ ่ สะดวกและง่ายในการเดินของลูกค้า, การจัด วางแผนการวางสินค้าทำาได้มีประสิทธิภาพ, ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์ตลอดจนง่าย ต่อการเปลี่ยนรูปแบบ – หัวท้ายแถว โดยมากจะเป็นพืนทีทจัดวางสินค้าที่ ้ ่ ี่ ต้องการส่สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริหPh.D.อสินค้าโฆณา Business Adminisวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ ุ © งเสริมการขาย หรื Graduate School of Viput Ongsakul, ารศาสตร์ 47
 48. 48. พื้นทีขายและการจัดวางแบบ grid ่ เนื้อสัตว์ ผักสด : ยน มน ง ่อลกม น ฟแา ก เ ี่ ร ดเ ะ รำา ชษา ดะ ร ก ้ง หแรา หา อ ว ี่ยค บคม นข ง ๋อ ปะ ร กง ื่อร ค เ กอร ้กสไ ดา อะ สมาว คำา ทา ยำ้า น เหล้า เ เบียร์ แคสเชียร์ หัวแถว ทางเข้าออก ทางเข้าออก รูปแบบของซูเปอร์มาร์เกต 48วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 49. 49. การออกแบบภายในร้าน • พื้นที่ขาย (selling area) – แบบทางวน (loop or racetrack) ทางเข้าออก อาจมีหลายทาง ลูกค้าสามารถเดินวนเพื่อ เลือกซื้อสินค้า รูปแบบนี้ใช้กันมากในพวก ห้างสรรพสินค้า ร้านเครื่องกีฬา – แบบไร้รูปแบบ (Free form or boutique) การ จัดแบบไม่สมดุล ตามลักษณะแฟชัน ความ่ สวยงาม สะดุดสายตา เช่นร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ 49วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 50. 50. พืนทีขายและการจัดวางแบบทาง-วนและ ้ ่ แบบไร้รูปแบบ กระเป๋าเดินทาง เครื่องกีฬา ที่เก็บสินค้า ห้องลองเสื้อ เครื่อง กระเป๋า รองเท้า -หนังเสื้อผ้าชาย ถุงเท้า แคชเชียร์ สูท ง ก งา ก นใ นช ั้ เ เสื้อผ้า หมวก clearance ่องประดับ เครื ขนม Jewelry เด็กเสื้อผ้าหญิง ์ ส นย เข็มขัด เนคไท เ เ ิ้ต ช ื้อส เครื่องสำาอาง ี หน้าต่างโชว์สินค้า หน้าต่างโชว์สินค้า รูปแบบของห้างสรรพสินค้า รูปแบบของร้านเสื้อผ้าชาย 50วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 51. 51. แผนภาพสินค้า planogram • แผนภาพสินค้า (planogram) แสดงรายละเอียด ของการจัดแบ่งพื้นที่และจัดวางสินค้าในชั้น วาง – กำาไรต่อชิ้นของสินค้า – อัตราการหมุนเวียนสินค้า – ความใหม่หรือฤดูกาลของสินค้า – ความนิยมของสินค้า – ขนาดของสินค้า-ความสูง, และการกินพืนที่ ้ – สีสันและรูปทรงของสินค้า 51วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 52. 52. แผนภาพสินค้า planogram • ทั้งนี้การจัดทำาแผนภาพสินค้า (planogram) ประกอบด้วยรายงานต่อไปนี้ • รายงาน productivity ในแต่ละ SKU เทียบกับ sales history โดยดูจาก sales per square foot • รายงาน ABC analysis โดยกฎของ 80/20 • รายงานการใช้พนที่ (utilization report) ถึงพืนที่ที่ ื้ ้ เหลือ • รายงานการเปรียบเทียบการใช้พนที่ (comparison ื้ report) 52วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 53. 53. แผนภาพสินค้า planogram การจัดเรียงสินค้าของพวก hardware store การจัดเรียงสินค้าของโชห่ว 53วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 54. 54. การจัดเรียงสินค้า • การจัดเรียงสินค้าควรทำาในทิศทางเดียวกับ ภาพลักษณ์ของร้าน (store image) • การจัดเรียงต้องคำานึงถึงลักษณะธรรมชาติ ของสินค้าที่ทำาให้ลูกค้าหยิบจับได้ง่าย • ทั้งนี้การจัดเรียงสินค้ามีหลากหลายวิธีการ – Style/item presentation วิธีการที่พบบ่อยทีสุดโดย ่ การจัดสินค้าประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน – Color presentation โดยโทนสีเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน – Pricing lining โดยการกลุมสินค้าตามราคาใกล้กันเอาไว้ ่ ด้วยกัน 54วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 55. 55. การจัดเรียงสินค้า • ทั้งนี้การจัดเรียงสินค้ามีหลากหลายวิธีการ – Vertical merchandising โดยการจัดเรียง สินค้าตามธรรมชาติของการเคลื่อนไหว ของสายตามนุษย์ เช่นเอาสินค้ากำาไรดีไว้ ในระดับสายตา กำาไรน้อยลงไปไกล สายตามากขึ้นเช่นจัดไว้ข้างล่างจากไล่ จากบนลงล่าง – Tonnage merchandising การจัดเรียงโดย สินค้าตัวเดียวจำานวนมากๆจัดไว้ด้วยกัน ซึ่งลูกค้าจะรู้สึกดีว่าร้านขายดี 55วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 56. 56. การวางกลยุทธ์ของร้านยา 56วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 57. 57. ความคิด ของผูบ ริห ารในการ ้ แข่ง ขัน • The worst error in strategy is to compete with rivals on the same dimensions ความผิดพลาด ร้ายแรงที่สุดในกลยุทธ์ คือการแข่งขันกับคู่แข่งในมิติ เดียวกัน ชัยชนะของการแข่งขันที่แท้จริง คือ การที่มีผลประกอบการที่เป็นเลิศใน องค์กรของเราคือ กำาไรวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 58. 58. กำาไรของบริษัทในเชิงกลยุทธ์ • กำาไรของบริษัทในเชิงกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับ – โครงสร้างอุตสาหกรรม ที่บริษทอยู่ โดย ทำาให้ทราบ ั ผู้ทได้รับประโยชน์จาก มูลค่า ทีอุตสาหกรรม สร้าง ี่ ่ และ การแบ่งมูลค่าระหว่างผู้เล่นในอุตสาหกรรม – ตำาแหน่งทีตั้งในอุตสาหกรรม ที่ส่งผลต่อ ต้นทุน และ ่ ราคา ของสินค้าหรือบริการของบริษัท-กำาไรของ บริษัท 58วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 59. 59. โครงสร้างอุตสาหกรรม (Industry structure) โครงสร้างอุตสาหกรรมเป็นตัวบอกถึงผลการ ดำาเนินการโดยเฉลี่ย ของบริษัทที่อยู่ใน อุตสาหกรรมนั้น อุปสรรค ของผู้มาราย ใหม่ อำานาจต่อ การ อำานาจต่อ รองของผู้ แข่งขันใน รองของผู้ ผลิต ตลาด บริโภค สินค้า ทดแทนวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 60. 60. ผู้เล่นในอุตสาหกรรมแข่งขันเพือ ่ กำาไรเชิงกลยุทธ์ • การแข่งขันเพื่อหวังผลกำาไรมีความซับซ้อนมาก ขึ้น • เป็นการต่อสูที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นหลายราย ้ • Firm แข่งขันกับคูแข่ง เพื่อหวังผลกำาไร ่ • Firm ยังมีสวนร่วมในการแข่งขันกับลูกค้าเพื่อ ่ หวังผลกำาไร โดยลูกค้าจะยินดีมากขึ้นเมื่อจ่าย น้อยและได้มากขึ้น • Firm แข่งขันกับ Suppliers โดยSuppliersจะ ยินดีมากขึ้น เมื่อได้เงินเพิ่มและส่งมอบลดลงวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 61. 61. ผู้เล่นในอุตสาหกรรมแข่งขันเพื่อกำาไร เชิงกลยุทธ์ • Firm แข่งขันกับผูผลิต ผู้ซึ่งผลิตสินค้ามากมายที่ ้ อาจกลายเป็นสินค้าทดแทนของผลิตภัณฑ์ Firmได้ • Firm แข่งขันกับคูแข่งที่มีศักยภาพ ผูซึ่งจะเข้ามา ่ ้ ในอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากความน่าดึงดูดใจวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 62. 62. ตำาแหน่งในอุตสาหกรรม (Relative Position) • การเลือกตำาแหน่งที่ถกต้องจะเป็นผลทำาให้เป็นผู้ที่เหนือ ู กว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมนันๆ ้ • ถ้าตำาแหน่งทีถกต้องนำามาซึง ผลกำาไรที่เหนือจากค่า ่ ู ่ เฉลี่ย ย่อมหมายถึงมีความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage)วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 63. 63. of Competitive Advantage (ปัจ จัย ที่ส ่ง ผลต่อ ผลประกอบการเชิง เปรีย บเทีย บ ) (รูป แบบ ของความได้เ ปรีย บในการแข่ง ขัน ) Differentiation ความได้ เปรีย บด้า นราคา Value Proposition (ราคาสูง ขึ้น ) ความได้เ ปรีย บ ความได้ เปรีย บ Superior Performance ในการแข่ง ขัน ในการ แข่ง ขัน (กำา ไร) (ความได้เ ปรีย บ ุ ด้า นกำา ไร)วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 64. 64. Value Proposition, Value Chain, Strategy • Value Proposition (ข้อเสนอคุณค่า) เป็น องค์ประกอบของกลยุทธ์ที่มองฝังอุปสงค์ของ ่ ธุรกิจ (Demand side) • Value chain (สายโซ่คณค่า) เป็นการมุ่ง ุ เน้นด้านการปฏิบติการ (operations) โดย ั มองฝั่งอุปทานของธุรกิจ (Supply side) • Strategy (กลยุทธ์) เป็นตัวเชือมรวมเข้าด้วย ่ กัน โดยเชื่อมระหว่างอุปสงค์และอุปทานเข้า ด้วยกัน • กลยุทธ์ ในการแข่งขัน หมายถึง การเลือกวิพ ธ อ่อ งสกุลกิจกรรมที่ทำาให้ เกิOngsakul,ห ารศาสตร์ างเพื่อที่จะส่ง Adminis ุ คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิดความแตกต่ © Viput ต พัฒ นบริ Ph.D. Graduate School of Business
 65. 65. กลยุทธ์ในการแข่งขัน (Competitive Strategy) Competitive Strategy กลยุทธ์ Value ในการ Proposition แข่งขันวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 66. 66. Value Proposition • MK Suki: Family and healthy self made food • MK Suki : การทำาอาหารร่วมกันในครอบครัวและสุขภาพ • Starbucks: Experience around the consumption of coffee • Starbucks : เปิดประสบการณ์ในการดืมกาแฟ ่ • Major Cineplex: Luxury entertaining at sensible price • Major Cineplex : ความบันเทิงทีหรูหราในราคาทีสม ่ ่ ุ เหตุผลวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 67. 67. Value Proposition • Air Asia: Low fares and convenience (competing with the bus service) • Air Asia : สายการบินราคาถูกและสะดวกสบายในการ เดินทาง (แข่งขันกับ รถไฟ รถบขส) • IKEA: Great functional design at rock bottom price • IKEA : เฟอร์นิเจอร์ที่มีแบบการใช้งานที่ดีเยี่ยมใน ราคาตำ่าสุดวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 68. 68. ห่วงโซ่คณค่าโดยทั่วไป ุ • การได้เปรียบในการแข่งขันขึ้นอยูกับห่วงโซ่คุณค่า ่วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 69. 69. กลยุทธ์ในการแข่งขัน (Competitive Strategy) ข้อ เสนอ คุณค่า ข้อ เสนอ คุณค่า • การแข่งขันในธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดำาเนินกิจกรรมที่แตกต่างกันและส่งผลต่อ การได้เปรียบในการแข่งขัน • ห่วงโซ่คุณค่าในแต่ละธุรกิควรจมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 70. 70. Competing Regionally and Globally • Selling in many nations • Locating activities in different nations• Coordinating a regional or global networkวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 71. 71. ระบบกิจกรรม (Activity System) ไม่มการเสริฟ ี ไมมีการส่งต่อ อาหาร กระเป๋า ไม่เชื่อมบริการกับ ไม่มีทนั่ง ี่ การจำากัดการ สายการบินอืน ่ บริการ ตารางการบิน เส้นทางสั้น ไม่ใช่บริการ ที่ถีและตรง ผู้แทนจำาหน่าย และบินแบบจุด เวลา 30 นาทีใน เครื่องบินมาตรฐาน ต่อจุด การเปลี่ยนเทียว ่ แบบเดียว การออกตัวผ่าน ๋ ระบบอัตโนมัต จ้างแรงงาน การดำาเนินการ ราคาตั๋วที่ แพง ภาคพืนดินที่ ้ ถูกมาก สายการบิน รวดเร็ว การใช้เครื่องบิน ใครๆก็บินได้ ให้คุ้มค่าวิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 72. 72. งานคิดกลุม ่ • ให้ลองออกแบบข้อ เสนอคุณ ค่า (value proposition) ของสมาคม • กิจกรรมในการตอบสนอง ข้อเสนอคุณค่า และความเชือมโยงของกิจกรรมเหล่านัน มีได้ ่ ้ อย่างไร ให้เขียนใน ระบบกิจกรรม (Activity System)วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 73. 73. ระบบกิจกรรม (Activity System)วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis
 74. 74. Thanks! Questions? 74วิพ ธ อ่อ งสกุล คณะบริห ารธุร กิจ สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ุ © Viput Ongsakul, Ph.D. Graduate School of Business Adminis

×