Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเ...
วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเ...
วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเ...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

Télécharger pour lire hors ligne

ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
โดย ภญ.ดร. สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์
แหล่งข้อมูล
http://drugindailylife.wordpress.com/2012/03/26/03-ยาสามัญประจำบ้าน/

ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
โดย ภญ.ดร. สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์
แหล่งข้อมูล
http://drugindailylife.wordpress.com/2012/03/26/03-ยาสามัญประจำบ้าน/

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (19)

Publicité

Similaire à ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (20)

Plus par Utai Sukviwatsirikul (20)

Publicité

Plus récents (20)

ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

 1. 1. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 1 กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 1.1 ยาเม็ดลดกรด อะลูมนา-แมกนีเซีย ิ ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Aluminium Hydroxide 200- 600 mg. Magnesium Hydroxide 200-400 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทาอาการจุก เคี้ยวยาก่อนกลืน 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต เก็บที่อุณหภูมิต่ํา แผงพลาสติก เสียด ท้องขึ้น รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือ 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 กว่า 40 องศา หรืออลูมิเนียม ท้องเฟ้อ และ หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง สําหรับตํารับที่มี เซลเซียส ละ 4 และ 10 ปวดท้อง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-4 เม็ด Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่า เม็ด เนื่องจากมีกรด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด มีปริมาณของ Sodium ในขนาด มาก ในกระเพาะ (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับ รับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 อาหารหรือแผล ยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้ สําหรับมนุษย์ mg.) ให้แจ้งคําเตือนดังนี้ ในกระเพาะ พิจารณาตามขนาด ที่ถูกต้องตามสูตร 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต อาหารและลําไส้ ตํารับที่ผู้รบอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตํารับ ั 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 ยา) สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 1.2 ยาน้ําลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย ในสูตรตํารับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Aluminium Hydroxide 165-650 mg. Magnesium Hydroxide 103-500 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทาอาการจุก เขย่าขวดก่อนใช้ยา 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต เก็บที่ ขวดละ 240 เสียด ท้องขึ้น รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือหลัง 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 อุณหภูมิต่ํา มิลลิลิตร และ ท้องเฟ้อ และ อาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง สําหรับตํารับ กว่า 40 450 มิลลิลิตร ปวดท้อง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-4 ช้อนชา ที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่ องศา เนื่องจากมีกรด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาด เซลเซียส มาก ในกระเพาะ เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา รับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 อาหารหรือแผล (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับยา mg.) ให้แจ้งคําเตือนดังนี้ ในกระเพาะ แผนปัจจุบัน ที่ใช้ สําหรับมนุษย์พิจารณาตาม 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต อาหารและลําไส้ ขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตํารับ ทีผู้รับอนุญาตขอ 2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 ่ ขึ้นทะเบียนตํารับยา) สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
 2. 2. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 2 กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 1.3 ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามินท์ ในสูตรตํารับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium Bicarbonate 300 mg. Peppermint Oil 0.003 ml. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทาอาการจุกเสียด รับประทานหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต เก็บที่อุณหภูมิต่ํา แผงพลาสติก ลดอาการระคายเคือง เมื่อมีอาการ 2) ไม่ควรรับประทานเป็น กว่า 40 องศา หรืออลูมิเนียมละ เนื่องจากมีกรดมากใน ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 3-6 เม็ด เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจาก เซลเซียส 4 และ 10 เม็ด กระเพาะอาหาร เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 เม็ด แพทย์สั่ง กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 1.4 ยาขับลม ในสูตรตํารับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Capsicum Tincture 0.060-0.500 ml. Compound Cardamom Tincture 0.035-1.800 ml. Strong Ginger Tincture 0.024-0.240 ml. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทาอาการ เขย่าขวดก่อนใช้ยา ยานี้มีแอลกอฮอล์ เก็บที่อุณหภูมิต่ํา ขวดละ 180 ท้องขึ้น ท้องอืด รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง ผสมอยู่ …..% ควร กว่า 40 องศา มิลลิลิตร 240 ท้องเฟ้อ และ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ ใช้ด้วยความ เซลเซียส และ มิลลิลิตร และ 450 ขับลมใน เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ ระมัดระวัง ป้องกัน ไม่ให้ถูก มิลลิลิตร กระเพาะ (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับยาแผนปัจจุบน ที่ใช้ ั แสงแดด อาหาร สําหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาด ที่ถูกต้องตามสูตรตํารับที่ ผู้รับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตํารับยา)
 3. 3. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 3 กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 1.5 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ําแดง ในสูตรตํารับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium Bicarbonate 0.15-0.60 g. , Compound Rhubarb Tincture 0.50-2.00 ml. และ/หรือ Tincture อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่ Compound Cardamom Tincture 0.01-1.00 ml. ,Compound Gentian Tincture 0.18-1.10 ml. Compound Tinospora Tincture 0.50 ml., Weak Ginger Tincture 0.48-2.01 ml. Strong Ginger Tincture 0.10-0.30 ml., Nux Vomica Tincture 0.09-0.10 ml., Ipecacuanha Tincture 0.18-0.30 ml. และ/หรือ Volatile Substance อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยาได้แก่ Peppermint Spirit 0.15-0.30 ml., Peppermint Oil 0.03-0.20 ml., Menthol 0.05-0.30 ml., Concentrated Dill Water 0.10 ml., Camphor 19.00 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทาอาการ เขย่าขวดก่อนใช้ยา 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็น เก็บที่อุณหภูมิต่ํา ขวดละ 180 ปวดท้อง รับประทานก่อนอาหารวันละ 3 ครั้ง โรคหัวใจหรือโรคไต กว่า 40 องศา มิลลิลิตร 240 เนื่องจากจุก ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ 2) ไม่ควรรับประทานเป็น เซลเซียส และ มิลลิลิตร และ เสียด ท้องขึ้น เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ถูก 450 มิลลิลิตร ท้องเฟ้อ (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับยาแผน นอกจากแพทย์สั่ง แสงแดด ปัจจุบน ที่ใช้ สําหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ ั 3) ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ถูกต้องตามสูตร ตํารับทีผู้รับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียน …..% ควรใช้ด้วยความ ่ ตํารับยา) ระมัดระวัง กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 1.6 ยาน้ําแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต ในสูตรตํารับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium Bicarbonate 50 mg. โดยในสูตรตํารับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทาอาการ ใช้ป้อนให้ทารกและเด็กหลังอาหาร หรือ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือ เก็บที่อุณหภูมิต่ํากว่า ขวดละ 60 ท้องอืด ท้องขึ้น เมื่อมีอาการ ไม่ควรให้เกินวันละ 6 ครั้ง โรคไต 40 องศาเซลเซียส มิลลิลิตร ท้องเฟ้อ เด็กอายุ 2-3 ปี ครั้งละ 2-3 ช้อนชา 2) ไม่ควรรับประทานเป็น และป้องกันไม่ให้ถูก เนื่องจากมีกรด เด็กอายุ 6-12 เดือน ครั้งละ 2 ช้อนชา เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจาก แสงแดด มากในกระเพาะ เด็กอายุ 1-6 เดือน ครั้งละ 1 ช้อนชา แพทย์สั่ง อาหาร ทารกแรกเกิด-1 เดือน ไม่ควรใช้
 4. 4. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 4 กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 1.7 ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์ ในสูตรตํารับ ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Asafetida 20 % w/v สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทาอาการท้องขึ้น ทาบางๆ ที่หน้าท้อง ห้ามรับประทาน เก็บที่อุณหภูมิต่ํากว่า 40 องศา ขวดละ 15 มิลลิลิตร 30 ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก วันละ 2-3 ครั้ง เซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 1.8 ยาเม็ดลดกรด อะลูมนา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน (เพิ่มตามประกาศฯฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555) ิ ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Aluminium Hydroxide 200-600 mg. Magnesium Hydroxide 200-400 mg. Simethicone 40-125 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทาอาการจุกเสียด เคี้ยวยาก่อนกลืน 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือ เก็บที่อุณหภูมิต่ํา แผงพลาสติก ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวด รับประทานก่อนอาหาร ครึ่งชั่วโมง หรือ โรคไต กว่า 30 องศา หรืออลูมิเนียมละ ท้องเนื่องจากมีกรด หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ 2) ไม่ควรรับประทานเป็น เซลเซียส 4 และ 10 เม็ด มากในกระเพาะ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 - 4 เม็ด เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ อาหารหรือแผลใน เด็กอายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 3) ในกรณีที่รับประทานยานี้ กระเพาะอาหารและ - 2 เม็ด ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่าง ลําไส้ และช่วยขับลม (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับ กัน 2 ชั่วโมง ยาแผนปัจจุบันที่ใช้สําหรับมนุษย์ สําหรับตํารับที่มี Low Sodium พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตร คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามี ตํารับที่ผู้รบอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตํารับ ั ปริมาณของ Sodium ในขนาด ยา) รับประทานต่อวันไม่เกิน 5 มิลลิอิควิวาเลนท์ (115 มิลลิกรัม) ให้แจ้งคําเตือนดังนี้ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็น เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ 3) ในกรณีที่รับประทานยานี้ ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่าง กัน 2 ชั่วโมง
 5. 5. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 5 กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 1.9 ยาน้ําลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน (เพิ่มตามประกาศฯฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555) ในสูตรตํารับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Aluminium Hydroxide 165-650 mg. Magnesium Hydroxide 103-500 mg. Simethicone 20-40 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทาอาการจุกเสียด เขย่าขวดก่อนใช้ยา 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือ เก็บที่อุณหภูมิต่ํา ขวดละ 240 ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวด รับประทานก่อนอาหาร ครึ่งชั่วโมง หรือ โรคไต กว่า 30 องศา และ 450 ท้องเนื่องจากมีกรด หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ 2) ไม่ควรรับประทานเป็น เซลเซียส มิลลิลิตร มากในกระเพาะ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 - 4 ช้อนชา เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ อาหารหรือแผลใน เด็กอายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 3) ในกรณีที่รับประทานยานี้ กระเพาะอาหารและ - 2 ช้อนชา ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่าง ลําไส้ และช่วยขับลม (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับ กัน 2 ชั่วโมง ยาแผนปัจจุบันที่ใช้สําหรับมนุษย์ สําหรับตํารับที่มี Low Sodium พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตร คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามี ตํารับที่ผู้รบอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตํารับ ั ปริมาณของ Sodium ในขนาด ยา) รับประทานต่อวันไม่เกิน 5 มิลลิอิควิวาเลนท์ (115 มิลลิกรัม) ให้แจ้งคําเตือนดังนี้ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต 2) ไม่ควรรับประทานเป็น เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ 3) ในกรณีที่รับประทานยานี้ ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่าง กัน 2 ชั่วโมง กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 1.10 ยาผงฟู่ซิตริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต (เพิ่มตามประกาศฯฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555) ในสูตรตํารับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Citric acid anhydrous ไม่เกิน 1.850 กรัม Sodium bicarbonate ไม่เกิน 1.960 กรัม Sodium carbonate ไม่เกิน 0.430 กรัม สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ลดกรด บรรเทาอาการ ผสมน้าค่อนแก้วรับประทาน หลังหมด ํ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรค เก็บที่อุณหภูมิต่ํา ซองอลูมิเนียม ท้องอืด ท้องเฟ้อ ฟองฟู่ ความดันโลหิตสูง หรือโรคไต กว่า 30 องศา ไม่เกิน 4.3 กรัม เนื่องจากมีกรดมากใน ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ครั้งละ 1 2) ไม่ควรรับประทานเป็น เซลเซียส กระเพาะอาหาร ซอง รับประทานซ้ําได้อีกภายใน 2 หรือ เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจาก 3 ชั่วโมง ถ้าต้องการ (โดยให้ แพทย์สั่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับยาแผน ปัจจุบนที่ใช้สําหรับมนุษย์พิจารณาตาม ั ขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตํารับทีผู้รับ ่ อนุญาตขอขึ้นทะเบียนตํารับยา)
 6. 6. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 6 กลุ่ม2. ยาแก้ท้องเสีย 2.1 ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ําตาลเกลือแร่ (แก้ไขตามประกาศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555) ในสูตรตํารับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium Chloride 0.875 g., Sodium Bicarbonate 0.625 g. Potassium Chloride 0.375 g., Glucose - Anhydrous 5.000 g. หรือ ในสูตรตํารับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium Chloride 0.875 g., Trisodium Citrate Dihydrate 0.725 g.. Potassium Chloride 0.375 g., Glucose Anhydrous 5.000 g. หรือ ในสูตรตํารับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium Chloride 0.650 g., Trisodium Citrate, Dihydrate 0.725 g. Potassium Chloride 0.375 g., Glucose Anhydrous 3.375 g. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ทดแทนการเสีย เทผงยาทังซองละลายในน้ําสะอาด เช่น น้ําต้มสุกที่เย็นแล้ว 1) ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือ ้ 1) เก็บในที่แห้ง 1 ซอง น้ําในรายที่มี ประมาณ 250 มิลลิลิตร (1 แก้ว) ให้ดื่มมากๆ เมื่อเริ่มมี โรคไต ควรปรึกษาแพทย์ และป้องกันไม่ให้ สําหรับผสม อาการท้องร่วง อาการท้องร่วง ถ้าถ่ายบ่อยให้ดมบ่อยครั้งขึ้น ถ้าอาเจียน ก่อนใช้ ื่ ถูกแสงแดด น้ํา 250 หรือในรายที่มี ด้วยให้ดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง 2) ถ้าผู้ป่วยยังมีอาการ 2) ยาที่ละลาย มิลลิลิตร อาเจียนมากๆ เด็กอายุมากกว่า 2 ปี-ผู้ใหญ่ ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ อาเจียนมาก เหงื่อออก น้ําแล้วเกิน 24 และป้องกัน ประมาณ 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร) ต่อการถ่ายอุจจาระ 1 มาก ตัวเย็น ความรู้สึก ชั่วโมง ไม่ควรใช้ การช็อคเนื่องจาก ครั้ง หรือตามความกระหายของผู้ป่วย เปลี่ยนแปลงไป หรือหมด การที่ร่างกายขาด เด็กอ่อน-เด็กอายุ 2 ปี ให้ดื่มทีละน้อยสลับกับน้ําเปล่า สติ ควรนําผู้ป่วยส่ง น้ํา ประมาณวันละ 4 ซองหรือมากพอที่คนไข้ต้องการและ โรงพยาบาลโดยด่วน ดื่มต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึ้น กลุ่ม2. ยาแก้ท้องเสีย 2.2 ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย (เพิ่มตามประกาศฯฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555) ในสูตรตํารับ 1 เม็ด/แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Activated charcoal 250-350 มก. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ รักษาอาการ รับประทานยานี้ก่อนหรือหลังรับประทานยาอื่น ๆ 2 ชั่วโมง 1) ห้ามรับประทานยานี้ เก็บในแห้ง และ แผงละไม่ ท้องเสีย ผู้ใหญ่ และเด็ก อายุมากกว่า 2 ปี รับประทานครั้งละ 3 - 4 พร้อมกับยาอื่น อุณหภูมิต่ํากว่า เกิน 10 เม็ด/ เม็ด วันละ 3 – 4 ครั้ง 2) รับประทานยาผงถ่านนี้ 30 องศา แคปซูล (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับยาแผนปัจจุบนที่ใช้ ั แล้วอุจจาระจะมีสีค่อนข้าง เซลเซียส สําหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตํารับที่ ดํา ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตํารับยา) 3) ถ้าอาการท้องเสียยังไม่ ดีขึ้นภายใน 2 – 3 วัน หลังรับประทานยาควร ปรึกษาแพทย์
 7. 7. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 7 กลุ่ม3. ยาระบาย 3.1 ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารสําหรับเด็ก ในสูตรตํารับ 1 แท่ง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Glycerin 91 % w/w สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ สําหรับบรรเทาอาการ ใช้เหน็บทวารหนักครั้งละ 1 ไม่ควรใช้เป็นประจํา เก็บในตู้เย็น และป้องกัน แท่งละ 1.5 กรัม ท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนัก แท่ง เมื่อต้องการ ควรรอไว้ 15 ไม่ให้ถูกแสงแดด บรรจุแผง เพื่อช่วยการขับถ่าย นาที เพื่อให้ตัวยาละลาย กลุ่ม3. ยาระบาย 3.2 ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารสําหรับผู้ใหญ่ ในสูตรตํารับ 1 แท่ง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Glycerin 91 % w/w สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ สําหรับบรรเทาอาการ ใช้เหน็บทวารหนักครั้งละ 1 แท่ง ไม่ควรใช้เป็นประจํา เก็บในตู้เย็น และป้องกัน แท่งละ 2.55 ท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนัก เมื่อต้องการ ควรรอไว้ 15 นาที ไม่ให้ถูกแสงแดด กรัม บรรจุแผง เพื่อช่วยการขับถ่าย เพื่อให้ตัวยาละลาย กลุ่ม3. ยาระบาย 3.3 ยาระบายแมกนีเซีย ในสูตรตํารับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Magnesium Hydroxide 1.2 g. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ยาระบาย เขย่าขวดก่อนใช้ยา 1) ห้ามใช้เมื่อมีอาการ เก็บที่อุณหภูมิ ขวดละ 60 รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า ปวดท้อง หรือคลื่นไส้ ระหว่าง 15-30 มิลลิลิตร และ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะ (30-45 มิลลิลิตร) อาเจียน องศาเซลเซียส 120 มิลลิลิตร เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (15-30 มิลลิลิตร) 2) ไม่ควรรับประทาน เด็ก 1-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 ช้อนชา ( 5-15 มิลลิลิตร) เป็นประจํา
 8. 8. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 8 กลุ่ม3. ยาระบาย 3.4 ยาระบายมะขามแขก ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ ฝักมะขามแขกที่เอาเมล็ดออกแล้ว ซึ่งมีปริมาณ Sennosides เทียบเท่ากับ Sennoside B 7.5 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ยาระบาย รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า 1) ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้องหรือคลื่นไส้อาเจียน เก็บในที่แห้ง และ แผงพลาสติก ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 3-4 เม็ด 2) หญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ อุณหภูมิต่ํากว่า หรืออลูมิเนียมละ เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ ก่อนใช้ยา 30 องศาเซลเซียส 4 และ10 เม็ด 1-2 เม็ด 3) ไม่ควรรับประทานเป็นประจํา กลุ่ม3. ยาระบาย 3.5 ยาระบาย โซเดียม คลอไรด์ ชนิดสวนทวาร ในสูตรตํารับ ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium Chloride 15 % w/v สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ สําหรับบรรเทา สวนเข้าทางทวารหนัก แล้วกลันไว้จนทนไว้ไหวจึงเข้าส้วม ไม่ควรใช้เป็นประจํา เก็บที่อุณหภูมิต่ํา ้ หลอดพลาสติก อาการท้องผูก ใช้ ผู้ใหญ่ ใช้ครั้งละ 20-40 มิลลิลิตร กว่า 40 องศา 10 มิลลิลิตร สวนทวารให้ถ่าย เด็ก 6-12 ปี ใช้ครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร เซลเซียส และ 20 อุจจาระ เด็ก 1-6 ปี ใช้ครั้งละ 5-10 มิลลิลิตร มิลลิลิตร กลุ่ม4. ยาถ่ายพยาธิลําไส้ 4.1 ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Mebendazole 100 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ถ่ายพยาธิ เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน 1) ไม่ควรใช้ในหญิงมี ป้องกันไม่ให้ แผงพลาสติก เส้นด้าย สําหรับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิเข็มหมุด ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและ ครรภ์ในระยะ 3 ถูกแสงแดด หรือ ตัวกลม ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารเย็นเพียงครั้งเดียว เดือนแรก และผู้ที่ อลูมิเนียมละ สําหรับพยาธิตัวกลมอื่นๆ ได้แก่ พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน และพยาธิ เป็นโรคตับ 6 เม็ด แส้ม้า ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วัน 2) ห้ามใช้ในเด็กอายุ ละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็นติดต่อกัน 3 วัน และอาจรับประทานซ้ํา ต่ํากว่า 2 ปี อีก 1 เม็ด หลังจากการรักษาครั้งแรก 2 สัปดาห์ต่อมา
 9. 9. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 9 กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้ 5.1 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้แอสไพริน ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Aspirin 325 mg. *** ได้ยกเลิกการเป็นยาสามัญประจําบ้าน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจําบ้านแผนปัจจุบน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 ั เนื่องจากได้พบข้อมูลเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในการใช้ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ลดไข้ บรรเทา รับประทานหลังอาหารทันทีหรือขณะท้อง 1) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ํากว่า 1 ปี และหญิง เก็บที่อุณหภูมิ แผงพลาสติก อาการปวด ไม่ว่างแล้วดื่มน้าตามมากๆ ํ มีครรภ์ระยะใกล้คลอด ต่ํากว่า 40 องศา หรืออลูมิเนียมละ รับประทานทุกๆ 4 –6 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ 2) ห้ามใช้สําหรับลดไข้ในผูที่ป่วยเป็นโรค เซลเซียส ้ 4 และ 10 เม็ด ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 5 ครั้ง ไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส และไข้เลือดออก ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด 3) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคแผลในระบบ เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทางเดินอาหารและโรคหอบหืด เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด 4) ห้ามใช้สําหรับรักษาอาการปวดเมื่อย เนื่องจากการทํางานหนัก กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้ 5.2 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 500 มก. ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Paracetamol 500 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ลดไข้ บรรเทา รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง 1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่ระบุไว้บนฉลาก หรือ เก็บที่อุณหภูมิ แผงพลาสติกหรือ อาการปวด เมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกิน เอกสารกํากับยา จะทําให้เป็นพิษต่อ ตับได้ และไม่ ต่ํากว่า 40 อลูมิเนียมละ 4 วันละ 4 ครั้ง ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน องศาเซลเซียส และ 10 เม็ด ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด 2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือ เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ เภสัชกรก่อนใช้ยานี้ 1/2-1 เม็ด 3) ห้ามใช้สําหรับรักษาอาการปวดเมื่อย เนื่องจาก การทํางานหนัก กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้ 5.3 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 325 มก. ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Paracetamol 325 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ลดไข้ บรรเทา รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมี 1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนํา จะทําให้เป็นพิษ เก็บที่อุณหภูมิ แผงพลาสติก อาการปวด อาการ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 5 ต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน ต่ํากว่า 40 หรืออลูมิเนียม ครั้ง 2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือ องศาเซลเซียส ละ 4 และ 10 ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด เภสัชกรก่อนใช้ยานี้ เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด 3) ห้ามใช้สําหรับรักษาอาการปวดเมื่อย เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด เนื่องจากการทํางานหนัก
 10. 10. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 10 กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้ 5.4 ยาน้ําบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล ในสูตรตํารับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Paracetamol 120 mg. โดยในสูตรตํารับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ลดไข้ รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทาน 1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาด เก็บที่อุณหภูมิ ขวดสีชา 30 บรรเทา เกินวันละ 5 ครั้ง ที่แนะนํา จะทําให้เป็น ต่ํากว่า 40 มิลลิลิตรในกล่อง อาการปวด - สําหรับขนาดบรรจุขวดละ 60 มิลลิลิตรพร้อมช้อนชาให้แสดง พิษต่อตับได้ และไม่ องศาเซลเซียส กระดาษพร้อม ขนาดรับประทานดังนี้ ควรใช้ยานี้ติดต่อกัน หลอดหยด (1.2 เด็กอายุ 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มล.) เด็กอายุ 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา (2.5-5 มล.) เกิน 5 วัน มิลลิลิตร) และ เด็กอายุ 6 เดือน-1 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา (2.5 มล.) 2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรค ขวดสีชา 60 - สําหรับขนาดบรรจุขวดละ 30 มิลลิลิตรพร้อมหลอดหยดให้แสดง ไต ควรปรึกษาแพทย์ มิลลิลิตรในกล่อง ขนาดรับประทานดังนี้ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา กระดาษพร้อม เด็กอายุ 4-5 เดือน รับประทานครั้งละ 2 หลอดหยด (2.4 มล.) นี้ ช้อนชา เด็กอายุ 2-3 เดือน รับประทานครั้งละ 1/2 หลอดหยด (1.8 มล.) เด็กแรกเกิด –1 เดือน รับประทานครั้งละ 1 หลอดหยด (1.2 มล.) กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้ 5.5 พลาสเตอร์บรรเทาปวด ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ Borneol 0.21-1.00 %w/w, Camphor 1.00-2.80 %w/w., Caoutchouc 30.00 %w/w Ethylene Glycol Salicylate 2.00-6.00 %w/w, Eucalyptus Oil 0.50 %w/w Menthol 0.30-6.49 %w/w, Methyl Salicylate 0.14-6.00 %w/w Peppermint Oil 0.50-2.00 %w/w, Thymol 0.14-0.50 %w/w Capsaicin Extract 0.65 %w/w, Polybutene 12.00 %w/w Capsicum Powder 11.00 %w/w, Capsicum Oleoresin 3.00-11.00 %w/w และ/หรือ Zinc Oxide 14.00-22.00 %w/w สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ใช้บรรเทาอาการ เช็ดบริเวณผิวหนังทีจะปิดให้สะอาดและแห้ง อย่าใช้พลาสเตอร์นี้ในบริเวณเยือบุ เก็บในที่เย็น และ ่ ่ 10 แผ่น ปวดกล้ามเนื้อ ปิดพลาสเตอร์ตรงบริเวณที่มีอาการปวด ควร อ่อน ตา หรือบริเวณบาดแผลเปิด ป้องกันไม่ให้ถูก เปลี่ยนวันละ 1-2 ครั้ง แสงแดด กลุ่ม6. ยาแก้แพ้ ลดน้ํามูก 6.1 ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ํามูก คลอร์เฟนิรามีน ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Chlorpheniramine Maleate 2 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทาอาการแพ้ รับประทานทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 1) ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนานเกิน 7 วัน เก็บที่อุณหภูมิต่ํา แผงพลาสติกหรือ เช่น ลมพิษ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ไม่ 2) ยานี้อาจทําให้เกิดอาการง่วงซึม จึง กว่า 40 องศา อลูมิเนียมละ 6 น้ํามูกไหล ควรรับประทานเกินวันละ 12 เม็ด ไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทํางาน เซลเซียส เม็ด แผงพลาสติก เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด เกี่ยวกับเครื่อง จักรกล และหลีกเลี่ยง หรืออลูมิเนียมละ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 6 เม็ด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม 4 และ 10 เม็ด
 11. 11. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 11 กลุ่ม7. ยาแก้ไอ ขับเสมหะ 7.1 ยาน้ําแก้ไอขับเสมหะสําหรับเด็ก ในสูตรตํารับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Ammonium Carbonate 0.02 g. Glycyrrhiza Fluidextract 0.25 ml. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทาอาการไอ รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง เก็บที่อุณหภูมิต่ํากว่า ขวดละ 60 ขับเสมหะ เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา (10 มิลลิลิตร) 40 องศาเซลเซียส มิลลิลิตร และ เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา ( 5 มิลลิลตร) ิ และป้องกันไม่ให้ถูก 120 มิลลิลิตร เด็ก 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร) แสงแดด กลุ่ม7. ยาแก้ไอ ขับเสมหะ 7.2 ยาแก้ไอน้ําดํา ในสูตรตํารับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Glycyrrhiza Fluidextract 0.6 ml. Antimony Potassium Tartrate 1.2-2.0 mg. Camphorated Opium Tincture 0.6 ml. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทา เขย่าขวดก่อนใช้ 1) ห้ามใช้ยานี้ในเด็กที่อายุต่ํากว่า 6 ปี เก็บให้พ้นมือเด็ก ขวดละ 60 อาการไอ รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง คนชรา และหญิงมีครรภ์ และป้องกันไม่ให้ มิลลิลิตร และช่วยขับ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มล.) 2) ห้ามใช้ยานีติดต่อกันนานเกิน 3 วัน ้ ถูกแสงแดด เสมหะ เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 - 1 ช้อนชา 3) ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ …..% ควร (2.5-5 มิลลิลิตร) ใช้ด้วยความระมัดระวัง กลุ่ม8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก 8.1 ยาดมแก้วิงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Ammonium Carbonate 3.40 % W/V Strong Ammonia Solution 3.60-6.75 % V/V สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ดม บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด หรือทาผิวหนัง ใช้ชุบสําลีดม หรือใช้ทา ห้าม ปิดฝาให้สนิท และ ขวดละ 15 บรรเทาอาการเนื่องจากพิษแมลงกัดต่อย หรือถูกพืชมีพิษ รับประทาน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด มิลลิลิตร
 12. 12. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 12 กลุ่ม8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก 8.2 ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือVolatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ Menthol 0.07-77.90%w/v, Camphor 0.45-42.00%w/v, Methyl Salicylate 3.00-15.00%w/v Anise Oil 0.68%v/v, Burgamot Oil 0.50-0.68%v/v, Cajuput Oil 0.50-11.00 %v/v, Cassia Oil 0.50%w/v, Clove Oil 1.25 %v/v, Dwarf-Pine Needle Oil 1.00 %w/v, Eucalyptus Oil 1.50-23.00%v/v, Lavender Oil 4.69-8.00%v/v, Peppermint Oil 2.20-10.38%v/v, Sage Oil 6.00%w/v, Sassafras Oil 5.00%w/v Turpentine Oil 0.71-8.00%w/v, Capsicum Tincture 4.00-8.00 %v/v, Myrrh Tincture 1.00%w/v, Ratanghia Tincture 0.40%v/v, Terpinol 3.33%v/v, Thymol 0.10%w/v, Camphor Spirit 3.00%v/v, Borneo Camphor 9.00%w/v, Bornyl Acetate 0.42%w/v, Linalyl Acetate 0.47%w/v, Phenyl Salicylate 0.60%w/v, Standard Chamomile Extract 10.00%w/v สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทาอาการคัดจมูก ใช้สูดดม หรือทาบางๆ ตาม ห้ามรับประทาน ปิดฝาให้สนิท และป้องกัน ไม่เกิน 14 มิลลิลิตร หายใจไม่ออก และบรรเทา คอและหน้าอก ไม่ให้ถูกแสงแดด สามารถทําในรูปยาสูดดมหรือ อาการวิงเวียนศีรษะ ยาน้าสําหรับสูดดม ํ กลุ่ม8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก 8.3 ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้ง ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ Menthol 1.35-3.00%w/w, Camphor 3.00-9.00%w/w Cajuput Oil 3.00%w/w, Eucalyptus Oil 0.08-5.00%w/w, Terpentine Oil 4.68-5.00%w/w สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทาอาการคัดจมูกและลด ทายาที่บริเวณลําคอ หน้าอก ห้ามรับประทาน ปิดฝาให้สนิท และป้องกัน ไม่เกิน 50 กรัม อาการอันเนื่องจากหวัด และหลัง ไม่ให้ถูกแสงแดด กลุ่ม9. ยาแก้เมารถ เมาเรือ 9.1 ยาเม็ดแก้เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Dimenhydrinate 50 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ใช้ป้องกันอาการ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ยานี้อาจทําให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับ เก็บที่อุณหภูมิต่ํา แผงพลาสติกหรือ เมารถ เมาเรือ ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 30 ขี่ยานยนต์หรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล กว่า 40 องศา อลูมิเนียมละ 2 เม็ด นาที และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม เซลเซียส
 13. 13. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 13 กลุ่ม10. ยาสําหรับโรคตา 10.1 ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด์ ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sulfacetamide Sodium 10 % w/v สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ รักษาอาการตาแดง ตา ใช้หยอดตาครั้งละ 1-2 ห้ามใช้เมื่อเปิดใช้แล้วเกิน 1 เดือน เก็บในที่เย็นอุณหภูมิระหว่าง 8- ขวดสีชาละ อักเสบ จากโรคติดเชื้อ หยด วันละ 3-4 ครั้ง หรือเมื่อยาเปลี่ยนสี ขุน หรือมีตะกอน 15°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด 10 มิลลิลิตร ่ กลุ่ม10. ยาสําหรับโรคตา 10.2 ยาล้างตา ในสูตรตํารับประกอบด้วย Sodium Chloride ใส่ Preservative ที่เหมาะสมสําหรับใช้กับยาตา ได้แก่ Benzalkonium Chloride 0.002-0.020 %w/v หรือ Chlorhexidine (Gluconate หรือ Acetate) 0.01 %w/v ปรับ pH 6-8 ด้วย Buffer ที่เหมาะสม และปรับน้ายาให้เป็น Isotonic กับน้ําตา ํ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ใช้ล้างตาเพื่อบรรเทาอาการแสบตา ระคายเคือง ใช้ล้างตาวันละ 2-3 ครั้ง ห้ามรับประทาน ป้องกันไม่ให้ ขวดละไม่เกิน 240 ตา อันเนื่องมาจาก ผง ควัน สิ่งสกปรกเข้าตา ถูกแสงแดด มิลลิลิตร กลุ่ม11. ยาสําหรับโรคปากและลําคอ 11.1 ยากวาดคอ ในสูตรตํารับประกอบด้วย Potassium Iodide 2.50 g. Iodine 1.25 g., Ethyl Alcohol (90 percent) 4.00 ml. Purified Water 2.50 ml., Peppermint Oil 0.40 ml., Glycerin to 100.00 ml. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทาอาการอักเสบ เติมน้ําสะอาดเท่าตัวแล้วใช้กวาดคอ ใช้สําหรับกวาดในคอ ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่เย็น ขวดละ 15 และเจ็บในลําคอ ในผู้ใหญ่ เท่านั้น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด มิลลิลิตร กลุ่ม11. ยาสําหรับโรคปากและลําคอ 11.2 ยารักษาลิ้นเป็นฝ้า เยนเชี่ยนไวโอเลต ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Gentian Violet 1%w/v สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ รักษากระพุ้งแก้มและลิน ใช้สําลีชุบยาทาตามบริเวณที่เป็น ้ ใช้สําหรับทาในปากเท่านั้น เก็บที่อุณหภูมิต่ํากว่า ขวดละ 15 มิลลิลิตร เป็นฝ้าขาว วันละ 2-3 ครั้ง 40 องศาเซลเซียส และ 30 มิลลิลิตร
 14. 14. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 14 กลุ่ม11. ยาสําหรับโรคปากและลําคอ 11.3 ยาแก้ปวดฟัน ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Chlorobutanol 25g. Clove Oil to 100 ml. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทาอาการ ใช้ไม้เล็กๆ พันสําลีชุบยาอุด 1) ระวังอย่าให้ถูกบริเวณอื่น เก็บให้พ้นมือเด็ก และ ขวดละ 8 ปวดฟัน ฟันตรงที่เป็นรู 2) ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาทันตแพทย์ ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด มิลลิลิตร กลุ่ม11. ยาสําหรับโรคปากและลําคอ 11.4 ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ Abietis Pine Oil 0.30%v/w, Anise Oil 0.25%w/w, Borneol 1.66-2.00%w/w, Cinnamon Oil 0.35%w/w, Creosote 0.20%v/w, Eucalyptus Oil 0.15-0.16%w/w, Lemon Oil 0.30-0.52%v/w, Menthol 0.06-5.00%w/w, Peppermint Oil 0.19-3.33%w/w, Sylvestris Pine Oil 0.30%v/w, Licorice Extract 7.31-16.67%w/w, Tincture Capsicum 0.02%w/w, Amomum 1.00-4.00%w/w, Aniseed 2.00%w/w, Catechu 8.33-38.00%w/w, Cinnamon 2.00-10.00%w/w, Clove 0.67-4.00%w/w, Costus 0.67%w/w, Fennel 1.67-2.00%w/w, Ginger 2.00-8.00%w/w, Licorice 26.67-71.38%w/w, Saffron 2.00%w/w, Saussurea 1.00 - 3.00%w/w, Silver Leaf 0.93%w/w, และ/หรือ Honey 1.50-2.40%w/w สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ทําให้ชุ่มคอ ใช้อมให้ละลายช้าๆ ครั้งละ 1-5 เม็ด (โดยให้คณะอนุกรรมการ เก็บในที่แห้ง ไม่เกิน 100 เม็ด หรือ บรรเทาอาการ พิจารณาตํารับยา แผนปัจจุบัน ที่ใช้สําหรับมนุษย์พจารณา ตามขนาดที่ ิ และเย็น ไม่เกิน 30 กรัม ระคายคอ ถูกต้อง ตามสูตรตํารับที่ผรับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตํารับยา) ู้ กลุ่ม11. ยาสําหรับโรคปากและลําคอ 11.5 ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ (เพิ่มเติมตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐๐ ) พ.ศ ๒๕๔๙ ) ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Amyl metacresol ไม่เกิน 0.6 mg., 2,4 Dichloro Benzyl Alcohol ไม่เกิน 1.2 mg., และอาจมี Ascorbic acid ไม่เกิน 100 mg. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ บรรเทา ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขนไป อมครั้งละ 1 เม็ด 1) หากใช้ติดต่อกัน 2 วัน แล้วอาการไม่ เก็บยาในที่ แผงอลูมิเนียม ึ้ อาการ ให้ละลายช้าๆในปากทุก 2-3 ชั่วโมง (โดยให้ ดีขึ้นควร ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร อุณหภูมิไม่ หรือแผงบลิส เจ็บคอ คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตํารับยา 2) หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรควร เกิน 30 oC เตอร์ละไม่เกิน 8 แผนปัจจุบันที่ใช้สาหรับมนุษย์ทเี่ ป็นยาสามัญพิจารณา ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา ํ เม็ด ตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตํารับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้น 3) ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ํากว่า ๖ ปี ทะเบียนตํารับยา)
 15. 15. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 15 กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล 12.1 ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Iodine 2.0-2.5 %w/v Potassium Iodide 2.4-2.5 %w/v สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ รักษาแผล ใช้สําลีสะอาดชุบ 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่ ขวดละ 15 มล. สด ยาทาที่แผล 2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา อุณหภูมิต่ํากว่า 40 oC และ 30 มล. กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล 12.2 ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไทเมอรอซอล ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Thimerosal 0.1 % w/v สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ รักษา ใช้สําลีสะอาดชุบยา 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่ ขวดละ 15 มล. บาดแผล ทาที่แผล 2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา อุณหภูมิต่ํากว่า 40 oC และ 30 มล. กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล 12.3 ยาใส่แผล โพวิโดน-ไอโอดีน (แก้ไขตามประกาศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555) ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Povidone-Iodine 10 % w/v equivalent to Iodine 1 % w/v สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ รักษาแผล ใช้สําลีสะอาดชุบ 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่ ขวดละไม่เกิน สด ยาทาที่แผล 2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา อุณหภูมิต่ํากว่า 40 oC 120 มล. กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล 12.4 ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (แก้ไขตามประกาศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555) ในสูตรตํารับประกอบด้วย Isopropyl Alcohol Solution 70 % v/v โดยสูตรตํารับต้องแต่งสีดวย Brilliant Blue C.I. No.42090 ้ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ทําความสะอาดบาดแผล ใช้ทําความสะอาดรอบบาดแผล ห้ามรับประทาน ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด ขวดละไม่เกิน 450 มล.
 16. 16. วิชายาในชีวิตประจําวัน เรื องยาสามัญประจําบ้ าน (ปรับปรุง มีนาคม 2556 –ประกาศฯฉบับที 4 พ.ศ. 2555) - ภญ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ หน้ า 16 กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล 12.5 ยาเอทิล แอลกอฮอล์ (แก้ไขตามประกาศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555) ในสูตรตํารับประกอบด้วย Ethyl Alcohol Solution 70 % v/v โดยสูตรตํารับต้องแต่งสีดวย Brilliant Blue C.I. No.42090 ้ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ทําความสะอาดบาดแผล ใช้ทําความสะอาดรอบบาดแผล ห้ามรับประทาน ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด ขวดละไม่เกิน 450 มล. กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล 12.6 น้ําเกลือล้างแผล (แก้ไขตามประกาศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555) ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Sodium Chloride 0.9 % w/v สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ทําความสะอาดบาดแผล ใช้ทําความสะอาดรอบบาดแผล เก็บในที่อุณหภูมิต่ํากว่า 40 องศาเซลเซียส ขวดละไม่เกิน 1 ลิตร กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล 12.7 น้ํายาฆ่าเชื้อโรคคลอโรไซลีนอล (เพิ่มตามประกาศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555) ในสูตรตํารับประกอบด้วย Chloroxylenol ร้อยละ 4.8 โดยน้ําหนักต่อปริมาตร Isopropyl alcohol solution ร้อยละ 12 โดยปริมาตร สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ใช้ทําความสะอาดรอบ ห้ามใส่แผลโดยตรง ห้ามรับประทาน ปิดฝาให้สนิท ขวดละไม่เกิน บาดแผล เจือจางน้ํายา 1 ส่วนกับน้า 19 ํ 450 มล. ส่วน ใช้เช็ดทําความสะอาดรอบ บาดแผล กลุ่ม13. ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไหม้ น้ําร้อนลวก 13.1 ยารักษาแผลน้ําร้อนลวกฟีนอล (ยกเลิกตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐๐ ) พ.ศ ๒๕๔๙ เรื่อง ยาสามัญประจําบ้านแผนปัจจุบน) ั ในสูตรตํารับประกอบด้วย Phenol 1g., Arachis Oil 50ml., Calcium Hydroxide Solution to 100 ml. สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ รักษาแผลไฟไหม้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา ใช้สําลีชุบยานี้ทาปิดให้ทั่วบริเวณ ห้ามรับประทาน ป้องกันไม่ให้ถูก ขวดละ 30 มล. น้ําร้อนลวก ที่ถูกไฟไหม้หรือน้ําร้อนลวก เปลี่ยนยาวันละ 2-3 ครั้ง แสงแดด และ 60 มล.

×