Publicité
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Publicité
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Prochain SlideShare
Xarxes informàtiquesXarxes informàtiques
Chargement dans ... 3
1 sur 8
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Xarxes informàtiques

  1. XARXES INFORMÀTIQUES VÍCTOR GONZÀLEZ ÍNDEX Sistemas de numeració…………………………………………………………... 1 1.Xarxes Informàtiques……………………………………………………………… 2 2.Parts d’una xarxa informàtica…………………………………………………….. 2 Router…………………………………………………………………………….. 2 Commutador o 3
  2. switch…………………………………………………………… Trageta de zarza………………………………………………………………… 3 Transmissió de dades…………………………………………………………… 3 3.Configuració de la zarza…………………………………………………………… 4 Adreça Mac………………………………………………………………………. 4 Adreça IP…………………………………………………………………………. 4 4.Arquitectura de xarxes……………………………………………………………… 5 Bus............................................................................................................... 5 Anell.............................................................................................................. 5 Estrella.......................................................................................................... 5 Cel·lular........................................................................................................ 5 5.Sistemes operatius............................................................................................ 5 Windows....................................................................................................... 5 Linux............................................................................................................. 6
  3. XARXES INFORMÀTIQUES Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari és un codi numéric que utilitza dos símbols: el 0 i el 1. El nostre sistema de numeració és el sistema decimal que utilitza deu símbols del 0 al 9. Per convertir números del sistema decimal al binari utilitzem una taula com la següent: 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 En aquesta taula estan representades les potencies de 2, a la dreta de tot hi tenim 20, després 21, després 22, etc… És a dir, a la dreta de tot hi podem el número 1 i a la següent castella l’anem multiplicant per 2: 1, 2, 4, 8, 16, 32… A partir del número decimal que vull convertir, busco quins números de la taula he de sumar per a conseguir-lo i hi poso 1 a sota, i 0 a aquells números de la taula que no utilitzo (els 0 a l’esquema no serveixen per res). Exemple: Converteix el número 150 a codi binari. 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Per tant el número 150 decimal és el 10010110 binari, ja que si sumen 128 mé 16 més 4 i més 2, dóna 150. Per passar de binari a decimal utilitzem també la taula. Copiem el número binari a la taula i sumem on hi hagi 1. El resultat d’aquesta suma és el número decimal. Exemple: Quin és l’equivalent decimal del número binari 10101111? 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 El resultat és la suma de 128 més 8 més 4 més 2 i més 1. Per tant, és el número 175. Cadascun dels 0 i 1 que circulen per l’ordinador s’anomenen bits. Un bit és la unitat mínima d’informació. Els bits es poden agrupar en: 1 byte 8 bits 1 kbyte 1024 bytes 1 Mbyte 1024 kbytes 1 Gbyte 1024 Mbytes 1 Tbyte 1024 Gbytes Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN (Local Area Network), és un 3
  4. conjunt d’ordinador i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada. 1-Xarxes informàtiques Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a lan, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica determinada. 2-Parts d’una xarxa informàtica Router: Aparell que permet conectar una xarxa a Internet. Permet l’entrada i sortida de dades a tarvés de la linia telefònica. Computador o Switch: Dispositiu que permet connectar diferents ordinadors a la xarxa. Llegeix la informació que li arriba i la dirigeix a l’equip que la solicita. 4
  5. Targeta de xarxa: Placa que hi ha dins l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa de l’ordinador al switch. Transmissió de dades: Mitjà utilitzat per a transmetre la informació. Pot ser de quatre tipus: àCable de coure de parells trenats: És el cable més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. àCable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica per evitar interferències. 5
  6. àCable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car. àMitjà sense fil (Wifi): La informació es transmet per ones de ràdio. 3-Configuració de la xarxa -Adreça MAC: Número que identifica de manera unívoca la targeta de xarxa. Aquest número ve definit de fàbrica i és diferent per a cadan ordinador. -Adreça IP: Número que identifica l’equip o ordinador dins de la xarxa. És de l’estil 192.168.0.190. 6
  7. ORDINADOR: 00-26-18-12B-70-50 4-Arquitectura de xarxes L’arquitectura fa referéncia a l’estructura física de la xarxa, un cop interconnectat tots els dispositius. En xarxes d’àrea local s’han utilitzat diversos tipus d’arquitectura: Bus: Els ordinadors surten d’un punt central. Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. Estrella: Els ordinadors es connecten a trevés d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple, les xarxes sense fil. 5-Sistemes operatius -Què és un sistema operatiu? Programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta d’operacions. Tipus de sistemes operatius Windows: 7
  8. Linux: Programa lliure 8
Publicité