Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW(20)

Publicité

Plus de VNG Realisatie(20)

Publicité

Bespreekuur - 23 maart 2023 - IPW

 1. (Be)spreekuur hersteloperatie Instituut voor Publieke Waarden (IPW) 23 maart 2023
 2. Agenda • Opening • IPW en hun rol binnen de hersteloperatie • Vragen aan IPW • Actualiteit • Planning (be)spreekuren • Afsluiting
 3. Instituut voor Publieke Waarden (IPW) “In het kader van het programma Emotioneel Herstel is een programma gestart voor ernstig gedupeerden die problemen ervaren op meerdere leefgebieden tegelijkertijd; Integraal herstel. Aanvullend op wat gemeenten doen met hun brede ondersteuning” • In mei 2022 is de aanbesteding voor intensieve casemanagement gegund aan het IPW en gestart met pilot van 50 ouder(s) • Het IPW heeft de opdracht vanuit het Ministerie van Financiën om ‘ernstig gedupeerden’ die veelal kampen met multiproblematiek te helpen hun leven op de rit te krijgen. • Het begrip ‘ernstig’ gedupeerde is niet nader gedefinieerd, maar komt meestal neer op bijzondere situaties waarin maatwerkoplossingen nodig zijn.
 4. Kenmerken werkwijze IPW Doorbraakmethode • Maatwerk maken, zonder willekeur • Afwegingskader voor waarderen/ legitimeren van maatwerk: waardendriehoek • Doorbraakplan volgens standaard opzet • Maatwerkbudget (beperkt) voor dingen die acuut/ snel geregeld moeten worden
 5. Pilot fase - problemen ouders Huisvestingsproblemen en financiële gezondheid grootste knelpunt voor ouders. • 62% van de gedupeerden in de aanpak heeft (nieuwe) schulden (9% van het totaal heeft informele schuld). • 32% heeft een ontoereikend inkomen. • 77% ervaart woonproblematiek, specifiek is in 8 gezinnen (17%) sprake van dak- of thuisloosheid. • Andere zaken die spelen zijn medische zorg, naar buitenland gevlucht, depressie, uit huis geplaatste kinderen
 6. Pilot fase - doorbraken • In 36% van de situaties was het aflossen van (een deel van de) schuld een deel van of de doorbraak. • In 34% moest er een woonplek geregeld worden (in 19% van de totale groep ging dat om een urgentieverklaring of extra inschrijftijd voor een sociale huurwoning). • In 28% van de gezinnen was (een deel van) de doorbraak het vergoeden of betalen van relatief kleine, incidentele dingen (schoolspullen, kleren, meubels, een vlucht naar Nederland). • In 17% van de gevallen was het regelen van een structurele ondersteuning in het inkomen de doorbraak (bijvoorbeeld een uitkering of bijzondere bijstand). • Kijken niet alleen naar de Wet hersteloperatie toeslagen. Ook Wmo, Jeugd, PW, Wgs, Zvw, Wlz etc. • In 19% van de gevallen was er een uitzondering in wet of beleid de doorbraak, of was dat nodig om de doorbraak te ondersteunen.
 7. Tweede fase – opschalen naar 500 ouders • Ondersteuning bieden aan 500 ouders • Samenwerkingsafspraken maken met o.a. gemeenten en VNG met Acute Nood, BHT, lotgenotencontact. • Opzetten van doorbraaktafel Inzet van IPW heeft vooral meerwaarde in situaties waarin: • Er sprake is van hardnekkige knelpunten die om uitzonderingen of een creatieve oplossing vragen; • Multiproblematiek een bepalende rol speelt (regievraagstukken); • Gedupeerden zeer weinig tot geen enkel vertrouwen hebben in de overheid in zijn algemeen, en onafhankelijkheid gewenst is; • Gedupeerden ogenschijnlijk steeds opnieuw in problemen raken en professionals het gevoel hebben te dweilen met de kraan open.
 8. Samenwerking tussen IPW en gemeenten In situaties waar de gemeente brede ondersteuning biedt aan ouder: • Samenwerkend en ondersteunend aan gemeenten. In deze situaties neemt het IPW niet over wat lokaal gebeurt, maar voegt op verzoek van de ouder en professional en in samenwerking met de huidige hulpverleners (gemeente) iets toe. Dit kan zijn in de vorm van kennis, relaties, doorzettingskracht en onafhankelijkheid. • Pakt de procesregie tijdelijk over. Situaties kunnen ook na overleg met gemeenten in zijn geheel worden overdragen aan het IPW. Lokale professionals en maatschappelijke organisaties die een rol kunnen spelen in dat plan, worden onder regie van het IPW uitgenodigd om deel te nemen in het herstel van de gedupeerde. Dat kan via een op een contact of via een overlegtafel. • Adviseert. Soms help het als een ander met enige afstand naar een vastgelopen situatie kan kijken. Of die mee kan denken over invalshoeken en oplossingsrichtingen die nog niet eerder verkend zijn. Voor dat advies kan het IPW ook geraadpleegd worden. In situaties waar de gemeente nog geen rol speelt (of IPW is daar niet van op de hoogte) kan het IPW contact opnemen met de gemeenten om af te stemmen over brede ondersteuning of andere zaken.
 9. Route aanmelden bij IPW of Adviesvraag • Aanmelden of advies: aanmeldingen komen binnen bij hallo@publiekewaarden.nl. IPW vraagt om een korte schets van wat er aan de hand is en toestemming van de gedupeerde. • Voorkeur voor samen optrekken met reeds betrokken professional(s), maar kan ook de regie overnemen, als de situatie daarom vraagt. Binnen twee werkdagen volgt contact met ouder(s) • Intake: gecheckt in welke fase van herstel de gedupeerde is. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag wat er gebeurt als de situatie niet ten goede verandert. • Toewijzing: vervolgens wordt een zaak van een gedupeerde toegewezen aan een collega in het team van IPW. • Doorbraakplan: volgens de zes stappen van de Doorbraakmethode wordt een plan gemaakt met de gedupeerde. Als er al een ondersteuningsplan met de gemeente gemaakt is, wordt dat bij voorkeur niet overgedaan maar vult een doorbraakplan daarop aan.
 10. Agenda (be)spreekuren* Datum Onderwerp* Donderdag 30 maart Integrale beoordeling/financieel herstel/inzicht in elkaars werkprocessen Dinsdag 4 april Extra (be)spreekuur driegesprek * Kan gewijzigd worden n.a.v. actualiteit
 11. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link
Publicité