Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Dernier(20)

Programa d' Alimentació saludable. Cap nin sense berenar a Son Gotleu

 1. PPrrooggrraammaa dd’’AAlliimmeennttaacciióó SSaalluuddaabbllee aa SSoonn GGoottlleeuu ““CCaapp nniinn sseennssee bbeerreennaarr””
 2. PPrroojjeeccttee Introducció: Ubicat al barri de Son Gotleu de Palma. Població 9.234. Pocs recursos econòmics, baix nivell sociocultural, alt percentatge de població nouvinguda. Famílies i infants amb alt índex de vulnerabilitat social. Gran trajectòria de treball en xarxa al barri, bon nivell de coordinació entre els seus serveis i abordatge conjunt de situacions de dificultat des de 2003. (Plataforma d’’entitats i seveis i Comissió educativa)
 3. NNeecceessssiittaatt ddeetteeccttaaddaa ((CCoommiissssiióó eedduuccaattiivvaa)) Alguns nins/es sobretot dels centres públics no duen berenar a l’’escola i expressen que l’’alimentació que reben a casa és repetida i en alguns casos escassa, cosa que els dificulta l’’atenció i el seguimen del ritme diari a l’’escola. Març 2013
 4. OObbjjeeccttiiuuss Millorar la situació nutricional dels infants del barri i capacitar a les famílies en hàbits d’’alimentació saludables implicant-los com uns agents col·laboradors actius i corresponsables del projecte.
 5. CCoomm aaccoonnsseegguuiirr aaqquueesstt oobbjjeeccttiiuu Elaboració d’’un projecte entre tots. Un marc metodològic escrit Conveni de col·laboració amb ONG Fundació Ajuda en Acció. Suport tècnic i econòmic. Establint una comissió mixta de seguiment del projecte i de les famílies col·laboradores. Coordinació mensual centres escolars, Cáritas, EOEP’’S, Centre de Salut i àrees municipals Benestar Social i Educació. Traspàs d’’informació i estratègies compartides Entenent i aprofitant aquest projecte com una manera d’’acostar a les famílies a la vida del centre; que pugui convertir-se una forma d’’obrir espais de relació, comunicació i integració, partint d’’un objectiu comú i d’’una necessitat
 6. AAccttiivviittaattss Detecció de les famílies en situació de dificultat: tutors, serveis educatius, serveis socials. Llistat consensuats. Explicació del projecte famílies, signatura de compromís de família col·laboradora. Articular un sistema de participació i recollida dels berenars equilibrat per part de les famílies de cada centre. Seguiment trimestral amb les famílies de l’evolució del projecte. Sessions formatives en alimentació saludable i berenars saludables amb el Centre de Salut de Son Gotleu. Formació en Manipulació d’aliments perquè les famílies piguin elaborar els berenars als centres educatius durant el curs actual Activitats de berenar saludable famílies-infants APIMA Escola d’estiu treballa també transversalment el tema de l’alimentació saludable i la participació de les famílies.
 7. RReessuullttaattss Conveni amb les Adm’’s, empès des de la comissió. Suport a 134 nins i nines Implicació 75 famílies col·laboradores. Reconeixement de treball i del projecte. Video, premsa. 6 sessions formatives alimentació saludables. Augment de la coordinació entre serveis a nivell de barri com a conseqüència del projecte Suport Escola d’’estiu del barri.
 8. AAccttiivviittaattss CCoonnccuurrss ddee ccuuiinneess ddeell mmóónn ppeerr aa ffaammíílliieess
 9. AAccttiivviittaattss FFoorrmmaattiivveess LLúúddiiqquueess eenn AAlliimmeennttaacciióó SSaalluuddaabbllee Taller de berenars i sucs saludables (Apima-Centre de salut- Educació-Escola)
 10. AACCTTIIVVIITTAATTSS RREEUUNNIIOONNSS DDEE SSEEGGUUIIMMEENNTT AAMMBB LLEESS FFAAMMííLLIIEESS CCOOLL..LLAABBOORRAADDOORREESS DDEELL PPRROOJJEECCTTEE
 11. AAccttiivviittaatt FFoorrmmaacciióó FFaammíílliieess CCeennttrree ddee ssaalluutt eenn AAlliimmeennttaacciióó ii bbeerreennaarrss ssaalluuddaabblleess
 12. AACCTTIIVVIITTAATTSS FFaammíílliieess ccooll·llaabboorraaddoorreess rreeccoolllliiddaa ddee bbeerreennaarrss..
 13. AAccttiivviittaattss aalliimmeennttaacciióó ssaalluuddaabbllee aa ll’’eessccoollaa dd’’eessttiiuu aammbb ffaammíílliieess
Publicité