Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Auteursrecht: een jurist in dienst van de gebruiker

966 vues

Publié le

 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Auteursrecht: een jurist in dienst van de gebruiker

 1. 1.
 2. 2. Auteursrecht: een jurist in dienst van de gebruiker<br />Joris DEENE<br />Advocaat Everest Advocaten<br />15/09/2011<br />
 3. 3. Context<br />
 4. 4. Titel<br />Auteursrechtelijke driehoek<br /><ul><li>De auteur : schrijvers, componisten, filmregisseurs, computerprogrammeurs etc.
 5. 5. De exploitant : uitgevers, platenmaatschappijen, filmproducenten- en distributeurs. Ook beheersvennootschappen.
 6. 6. De gebruiker : </li></ul>- De intermediair : boekhandels, bibliotheken, bioscopen, omroepen etc.<br /> - De consument : eindgebruiker <br />4<br />
 7. 7. Titel<br />Expansiedrift van het auteursrecht<br /><ul><li> Auteurswerkbegrip : lage drempel
 8. 8. Beschermingsduur is toegenomen
 9. 9. Reproductie en publieke mededeling zeer ruim
 10. 10. Uitbreiding huur- en leenrecht
 11. 11. Uitbreiding naburige rechten, databanken
 12. 12. Juridische bescherming van technische beveiligingen
 13. 13. Versterking van rechtsbescherming
 14. 14. Collectief beheer
 15. 15. Uitzonderingen ingeperkt door de Europese Auteursrechtrichtlijn, te eng en te veel voorwaarden
 16. 16. Driestappentoets reduceert impact van uitzonderingen</li></ul>5<br />
 17. 17. Titel<br />Auteursrechtelijke regelgeving<br /><ul><li> Mozaïek aan regelgeving op diverse niveaus:</li></ul> - Internationale verdragen : Berner Conventie, WIPO,TRIPS<br /> - Europese regelgeving : diverse richtlijnen <br /> - Belgische wetgeving (federale bevoegdheid)<br /><ul><li> Vaak het resultaat van lobbywerk van georganiseerde organisaties die exploitanten of auteurs vertegenwoordigen
 18. 18. De gebruiker is zelden of niet vertegenwoordigd en weegt dus niet op het regelgevend niveau
 19. 19. Het opvolgen van auteursrechtelijke regelgeving en jurisprudentie is bij gebreke aan expertise voor de meeste cultuur-, erfgoed-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen een onbegonnen taak. </li></ul>6<br />
 20. 20. Visie van waaruit de samenwerking tot stand komt<br />
 21. 21. Titel<br />Noden<br /><ul><li> Nood aan juridische expertise voor gebruikersinstellingen op auteursrechtelijk vlak.
 22. 22. Nood aan samenwerking tussen gebruikersinstellingen:</li></ul> - uitwisselen en delen van juridische expertise<br /> - belangenbehartiging en lobbywerk <br /> - opvolging en bijsturing wetgevende initiatieven<br /> - onderzoek naar de rol van het auteursrecht in de<br /> samenleving en het zoeken van een evenwicht tussen de<br /> belangen van de diverse actoren<br />8<br />
 23. 23. Titel<br />Uitgangspunten<br /><ul><li>Uitgangspunt :</li></ul> - Informatie/kennis verspreiding (free flow of information)<br /> - Bescherming en consolidering publiek domein<br /> - Auteursrechtelijke uitzonderingen beschermen en <br /> uitbreiden<br /><ul><li> Auteursrecht moet worden gerespecteerd, maar als een verbod te ruim of een voorwaarde of sanctionering niet pertinent of onevenredig is, dan dient het auteursrecht te wijken voor de informatievrijheid.</li></ul>9<br />
 24. 24. Titel<br />Victor Hugo – Discours d’ouverture du Congrès littéraire international (1878)<br />Le livre, comme livre, appartient à l’auteur, mais come pensée, il appartient – le mot n ‘est pas trop vaste – au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit.<br />Si l’un des deux droits, le droit de l’écrivain et le droit de l’esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l’écrivain, car l’intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous. <br />10<br />
 25. 25. Concretere doelstellingen en beoogde resultaten<br />
 26. 26. Titel<br />Visie en expertise<br /><ul><li>De leden van het samenwerkingsverband willen met de steun van juridisch expertise sterker worden in het opnemen en verdedigen van hun maatschappelijke opdracht.
 27. 27. De leden willen de beginselen zoals vastgelegd in de Berlijn declaratie van 2003 over ‘Open Access to Knowledge in the ScienceandHumanities’ en het Public Domain Manifesto van 2010 verdedigen en verspreiden.
 28. 28. De leden willen de kennis over auteursrecht en het fair gebruik ervan versterken in de instellingen en bij de gebruikers waarvoor zij staan.</li></ul>12<br />
 29. 29. Titel<br />Overleg<br /><ul><li>Het samenwerkingsverband wil een aanspreekpunt zijn voor de andere actoren op het vlak van auteursrechten en wil mee de dialoog tussen de diverse actoren stimuleren en faciliteren.
 30. 30. Het samenwerkingsverband wenst ook de betrokken overheden te sensibiliseren en te betrekken bij vormen van dialoog.
 31. 31. Het samenwerkingsverband zoekt naar formules om tot structureel overleg te komen tussen de diverse vertegenwoordigers van de rechthebbenden en de vertegenwoordigers van de gebruikers en de intermediaire instellingen.</li></ul>13<br />
 32. 32. Titel<br />Cases<br /><ul><li>Het samenwerkingsverband maakt het mogelijk dat de aangesloten leden beroep kunnen doen op een juridisch expert die advocaat is, om gerechtelijk op te treden in specifieke gevallen.
 33. 33. De leden van het samenwerkingsverband waken erover dat maximale aandacht gaat naar die cases die het grootst gemeenschappelijk belang hebben voor alle leden.
 34. 34. Door de samenwerking met de juridische expert garandeert het samenwerkingsverband dat in Vlaanderen minstens één advocaat het belang van de gebruikers en het publiek domein verdedigt en die – in de mate van het mogelijke – inzetbaar is voor ieder die op hem beroep wil doen.</li></ul>14<br />
 35. 35. Conclusie <br />Vragen?<br />Info:<br />Joris.deene@everest-law.be<br />0032 9 334 94 73<br />
 36. 36. Everest offers you high quality <br />through specialisation and experience,both local and international.<br />www.everest-law.be<br />

×