Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

18 006 cie SZW Europese arbeidsautoriteit brief Tweede kamer Koolmees

275 vues

Publié le

18 006 cie SZW Europese arbeidsautoriteit brief Tweede kamer Koolmees

Publié dans : Actualités & Politique
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

18 006 cie SZW Europese arbeidsautoriteit brief Tweede kamer Koolmees

  1. 1. POSTADRES Postbus 2475 3500 GL Utrecht BEZOEKADRES Tiberdreef 4 3561 GG Utrecht TELEFOON 030 - 751 1100 INTERNET www.cnv.nl Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid cc. de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer W. Koolmees CONTACTPERSOON PLAATS ONS KENMERK Ruben van der Ploeg Utrecht 18-006/ML/ja TELEFOONNUMMER DATUM UW KENMERK 06-14478812 23 april 2018 E-MAIL r.vanderploeg@cnv.nl BETREFT Europese Arbeidsautoriteit Geachte leden van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Op 25 april aanstaande bespreekt u het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese Arbeidsautoriteit (hierna: EA). Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) verwelkomt het voorstel voor de EA en ziet een toegevoegde waarde van een Europese instantie om fraude bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en de coördinatie van sociale zekerheid aan te pakken. Wanneer dergelijke fraude plaatsvindt, ontstaan er vragen wie de bevoegde instantie is voor controle, naleving en sanctionering. Die vragen worden geadresseerd met de EA, maar niet altijd afdoende beantwoord. Het CNV heeft dan ook een aantal zorgpunten over dit voorstel. Enkele van deze zorgpunten zien wij terug in de kabinetsinzet zoals verwoord in het BNC Fiche Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit1 . Op onderdelen zou het CNV de kabinetsinzet echter aangescherpt willen zien. Onze zorgen en suggesties voor aanpassingen van de kabinetsinzet zijn onder te verdelen in vier punten: 1. Meer focus van de Europese Arbeidsautoriteit om effectiviteit te vergroten 2. Handhaving van regels en tegengaan van fraude moet de kern zijn, niet het bevorderen van het vrije verkeer van personen en diensten. 1 Kst 34924 -3 d.d. 6 april 2018 Bij beantwoording ons kenmerk vermelden a.u.b.
  2. 2. DATUM 23 april 2018 ONS KENMERK 18-006/ML/ja PAGINA 2/3 3. Meer bevoegdheden voor nationale inspecties, zoals onze eigen Inspectie SZW 4. Verplicht meedoen aan gezamenlijke inspecties om misbruik effectief te bestrijden 1. Meer focus van de Europese Arbeidsautoriteit om effectiviteit te vergroten Eerlijke arbeidsmobiliteit is de hoofdoelstelling van de EA (artikel 2 van het voorstel). Het CNV maakt zich sterk voor een eerlijke en fatsoenlijke Europese arbeidsmarkt, waar geen plaats is voor oneerlijke concurrentie en uitbuiting. Dit is niet alleen van groot belang voor werknemers maar ook cruciaal om draagvlak voor Europa te behouden. Het CNV is van mening dat de hoofddoelstelling ook de enige doelstelling moet zijn: de EA moet zich richten op het uitbannen van fraude bij grensoverschrijdende arbeid2 . De EA heeft echter ook het doel gekregen om het vrije verkeer van werknemers en diensten te bevorderen3 en om taken van verschillende comités en organen te concentreren door taken van vijf EU organisaties samen te brengen4 . Hierbij signaleren wij een gevaar dat de EA onnodig groot wordt opgetuigd en dat ook taken die geen relatie hebben met fraudebestrijding aan de EA worden toegedicht. Concreet vragen wij de Minister in Europa om ervoor te zorgen dat het Europees Portaal voor Beroepsmobiliteit (EURES) geen onderdeel moet uitmaken van de EA. 2. Handhaving van regels en tegengaan van fraude moet de kern zijn, niet het bevorderen van het vrije verkeer van personen en diensten. De Europese Commissie heeft met dit voorstel niet alleen handhaving van regels voor eerlijke grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en het tegengaan van fraude voor ogen. In overwegingen 7, 11 en 36 van het voorstel staat duidelijk dat de Autoriteit het vrije verkeer van personen, werknemers en diensten moet “bevorderen”. Wat het CNV betreft heeft de EA daarmee de verkeerde focus. Dit komt tot uiting in de eerste taak van de autoriteit: het bevorderen van “toegang van personen en werkgevers tot informatie over hun rechten en plichten, en tot relevante diensten” (artikel 2). Wij vragen de minister om de inzet van het kabinet hierop aan te scherpen: de doelen van de EA moeten worden teruggebracht tot doel 2/a) samenwerking tussen lidstaten (inclusief gezamenlijke inspecties) en doel 3/b): bemiddelen bij geschillen tussen nationale autoriteiten. 3. Meer bevoegdheden voor nationale inspecties, zoals onze eigen Inspectie SZW Het CNV deelt de kabinetsinzet dat de EA geen onnodige administratieve verplichtingen opgelegd moet krijgen. Het CNV is van mening dat de EA zo ‘licht’ en gestroomlijnd mogelijk moet zijn. Het huidige voorstel voor de raad van bestuur bestaande uit een vertegenwoordiger per lidstaat en daarbij nog twee van de Commissie, zal bijvoorbeeld in de praktijk leiden tot een onnodige zware optuiging van de EA. Lidstaten zouden in het kader van deze Verordening aangemoedigd moeten worden om maximaal te investeren in de kwaliteit en capaciteit van hun eigen inspectiediensten. Signalering van misstanden moet immers in eerste instantie 2 Die fraude is onder te verdelen in fraude met a) arbeidsvoorwaarden; b) afdracht van sociale zekerheidsbijdragen en; c) belastingen. 3 Opgenomen in overweging 36. 4 Deze zijn genoemd op p. 4 van het BNC Fiche.
  3. 3. DATUM 23 april 2018 ONS KENMERK 18-006/ML/ja PAGINA 3/3 plaatsvinden op het grondgebied van een lidstaat. Ook in bilaterale contacten met andere inspecties en de eisen die in dat verband gesteld kunnen worden, aan bv het tijdig ontvangen van informatie, zouden nationale inspectiediensten meer bevoegdheden moeten krijgen. De bevoegdheid om betrouwbaarheid van documenten voor grensoverschrijdende activiteiten te controleren en, indien nodig, deze documenten in te trekken, zou moeten liggen bij autoriteiten in zowel het verzendende als het ontvangende land. Ook moeten nationale instanties aan een EA kunnen rapporteren wanneer lidstaten Europese regels onvoldoende naleven. Nationale autoriteiten moeten bovendien verplicht worden om gevraagde informatie te verstrekken. Wij vragen de minister hiervoor te pleiten. 4. Verplicht meedoen aan gezamenlijke inspecties om misbruik effectief te bestrijden In het voorstel is aangegeven dat voor gezamenlijke inspecties voorafgaande toestemming van de deelnemende lidstaten vereist is, en lidstaten de bevoegdheid houden om niet deel te namen aan de gezamenlijke inspecties. Terecht geeft de minister aan dat dit onderdeel vragen oproept over de effectiviteit wanneer lidstaten (structureel) niet deelnemen. De minister geeft aan dat het kabinet hier bij de behandeling van het voorstel aandacht voor zal vragen. Het CNV roept de minister op om hierin een steviger standpunt te nemen. Deelname aan inspecties kan niet op basis van vrijwilligheid; de EA moet nationale instanties hiertoe onderbouwd kunnen verplichten. Uiteraard ben ik van harte bereid om deze brief nader aan u toe te lichten. Tot slot wens ik u veel wijsheid toe bij uw beraadslagingen hieromtrent. Hoogachtend, CNV Vakcentrale Maurice Limmen voorzitter

×