Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Brief fnv cnv vcp hoofdlijnennotitie participatiewet

106 vues

Publié le

Brief FNV CNV VCP hoofdlijnennotitie participatiewet

Publié dans : Actualités & Politique
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Brief fnv cnv vcp hoofdlijnennotitie participatiewet

  1. 1. FNV Hertogswetering 159 Postbus 9208 3506 GE Utrecht T 088 368 0 368 CNV Tiberdreef 4 Postbus 2475 3500 GL Utrecht T 030 751 11 00 F 030 751 11 09 VCP Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90525 2509 LM ’s-Gravenhage T 070 349 97 40 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer der Staten-Generaal E-mail: cie.szw@tweedekamer.nl Cc: Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw drs. T. van Ark Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. drs. W. Koolmees Geachte dames en heren, Deze week bespreekt u de hoofdlijnennotitie Loondispensatie. FNV, CNV en VCP brengen opnieuw hun zorgen hierover onder uw aandacht. Vanaf december hebben wij bij voortduring kenbaar gemaakt wat onze grote kritiek is op de voorgestelde loondispensatie in de Participatiewet. FNV, CNV en VCP zijn principieel tegen loondispensatie, ongeacht de hoogte en de termijn van aanvulling. Ons protest wordt zeer breed gedeeld en het voorstel leidt tot veel commotie onder arbeidsbeperkten en bij een breed scala aan maatschappelijke organisaties. Ook grote werkgevers, die met de mensen met een arbeidsbeperking werken, steunen het voorstel van de staatssecretaris niet (zie onderzoek Cedris). Inmiddels weten we uit de cijfers van het CPB dat het kabinetsvoorstel ook niet gaat zorgen voor meer werkgelegenheid. Het College voor de Rechten van de Mens stelt dat het voorstel mensenrechten aantast en in strijd is met het recht op gelijke behandeling. Onze bezwaren tegen de loondispensatie hebben we reeds met u gedeeld (zie brief van 19 december). Kern daarvan is dat loondispensatie:  Niet leidt tot volwaardige werknemers en een inclusieve arbeidsmarkt, dat betekent ook geen gelijke arbeidsvoorwaarden zoals die gelden voor collega’s;  Leidt tot een levenslange afhankelijkheid van een uitkering met alle verplichtingen die daar bijkomen, zoals de sollicitatieplicht en plicht tot het leveren van een tegenprestatie;  Niet leidt tot opbouw van pensioen en andere SV-rechten;  Niet de mogelijkheid biedt tot sparen voor pensioen door de inkomenstoets, ook niet voor ouders die voor hun kind willen sparen;  Niet leidt tot economische zelfstandigheid door de kostendelersnorm; Datum Uw kenmerk 23 april 2018 Ons kenmerk Telefoonnummer 18-084/AdB/HB/dt 06 - 13280156 Onderwerp Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet E-mail Adri.denbakker@fnv.nl
  2. 2. Datum 23 april 2018 Ons kenmerk 18-084/AdB/HB/dt Pagina('s) 2 van 3  Leidt tot inkomsten uit meerdere bronnen met alle negatieve gevolgen van dien, die kunnen leiden tot schuldenproblematiek;  Een ongewenste verschuiving is van de bureaucratische lasten van werkgevers naar arbeidsbeperkte werknemers;  Ertoe leidt dat een groep werknemers (niet-uitkeringsgerechtigden met arbeidsbeperking) niet het WML kunnen verdienen;  Ook niet altijd leidt tot het uitgangspunt dat werken loont. Echtparen, die gaan werken met loondispensatie, gaan er bijvoorbeeld zo goed als niet op vooruit. Afgelopen maanden is er veel discussie geweest over vormen van loonaanvulling. Daarbij bleek dat ook loonkostensubsidie niet in alle gevallen financieel positief uitvalt voor de werknemer, vooral wanneer men gedeeltelijk werkt. Dat punt benadrukt de staatssecretaris dan ook overvloedig in de hoofdlijnennotitie. Net als de vermeende extra banen die loondispensatie wel zou bieden om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. De staatssecretaris heeft het zelfs over een aantal van 200.000! Deze aanname is echter niet op feiten gebaseerd. Als loondispensatie zoveel meer kans biedt op werk, dan vragen wij ons af waarom er nog zoveel Wajongers met arbeidsvermogen geen werk hebben gevonden. Inmiddels bevestigt het CPB dat loondispensatie niet leidt tot meer werkgelegenheid voor de doelgroep. Het geloof in loondispensatie is naar onze mening een illusie; werkgevers die tot nu toe geen arbeidsbeperkten in dienst hebben genomen, ondanks de prikkel van de quotumwet, gaan dat ook niet zo maar doen met dit voorstel voor loondispensatie. Een regeling voor mensen met een arbeidsbeperking, die gaan werken en niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, moet volgens FNV, CNV en VCP voldoen aan de volgende uitgangspunten:  Werken moet altijd lonend zijn.  Mensen met een arbeidsbeperking die werken, en dat geldt ook voor niet- uitkeringsgerechtigden, zijn volwaardige werknemers, dat wil zeggen: - dat ze minimaal het wettelijk minimumloon ontvangen; - loon ontvangen uit één inkomstenbron; - dat ze pensioen en werknemersverzekeringen opbouwen; - dat voor hen dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor andere werknemers; - dat voor hen het bijstandsregime niet geldt; - beperking van de bureaucratische lasten voor werkgevers en werknemers; - één landelijke loonwaardebepaling. Tot slot willen we een structurele aanpak van het echte probleem; de erkenning dat de banenafspraak voor zeker één groep mensen onvoldoende werkt. Dat is de groep die te goed is voor beschut werk en die het niet lukt een plek te krijgen en te behouden op de reguliere arbeidsmarkt. FNV, CNV en VCP pleiten voor een uitwerking van de eerder verschenen verkenning van de SER over sociale infrastructuur kwetsbare groepen in de Participatiewet.
  3. 3. Datum 23 april 2018 Ons kenmerk 18-084/AdB/HB/dt Pagina('s) 3 van 3 Wij vragen u met klem om de staatssecretaris ervan te overtuigen dat de ingeslagen weg geen draagvlak kent. Laten we de loonkostensubsidie niet lichtzinnig over boord gooien, maar zoeken naar een verbetering. Wij werken daar graag aan mee. Met vriendelijke groet, Han Busker Maurice Limmen Nic van Holstein Voorzitter FNV Voorzitter CNV Vakcentrale Voorzitter VCP

×