Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

CNV Vakcentrale jaarverslag 2017

776 vues

Publié le

74e Verslag van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland, 1 januari - 31 december 2017

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

CNV Vakcentrale jaarverslag 2017

 1. 1. 2017JAAR VERSLAG 1 januari - 31 december 2017 74e Verslag van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
 2. 2. 2
 3. 3. 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 5 2. Bestuurscentrum pag. 8 2.1 Beleid pag. 8 2.2 SER TAW-pilots pag. 19 2.3 CNV in de media pag. 22 3. CNV Internationaal pag. 33 4. Dienstencentrum pag. 35 4.1 CNV Ledenservice pag. 35 4.2 CNV Info pag. 44 4.3 SSC ICT pag. 46 4.4 SSC Financiën pag. 48 4.5 SSC Facilitaire Ondersteuning pag. 49 4.6 SSC P&O pag. 52 5. Vereniging pag. 54 5.1 Algemeen en Dagelijks Bestuur pag. 54 5.2 Werkorganisatie pag. 54 5.3 Ledenontwikkeling CNV pag. 55
 4. 4. 4
 5. 5. 5 1. Inleiding 2017 kan de geschiedenis ingaan als het jaar met de langste kabinetsformatie ooit. 208 dagen maar liefst zijn de partijen aan het onderhandelen. VVD, CDA, D’66 en de ChristenUnie zijn in oktober begonnen aan Rutte III. Na het verschijnen van het regeerakkoord is in verschillende fases door het CNV gereageerd op het regeerakkoord. Kern van de reactie is dat de ambitie van het nieuwe kabinet om meer mensen aan een vast contract te helpen prima klinkt, maar dat de uitwerking hiervan in het akkoord onvoldoende is om de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt echt een halt toe te roepen en de trend te keren. Ook is het CNV van mening dat er voor de jongeren, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden meer aandacht zou moeten zijn. Onze voorzitter, Maurice Limmen, heeft al snel een kennismakingsgesprek met de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Koolmees. In de laatste maanden van het jaar vinden zowel tussen werknemersorganisaties onderling, tussen werknemers- en werkgeversorganisaties, maar ook met de overheid gesprekken plaats over het regeerakkoord. Deze gesprekken zijn met name bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen over de plannen en te onderzoeken waar in gezamenlijkheid kan worden opgetrokken. Concrete uitwerkingen van de plannen van het kabinet zijn er nog niet. Deze worden in de eerste maanden van 2018 verwacht. Dit jaar is gekozen voor een andere opzet van de Arbeidsvoorwaardennota. De specifieke cao-voorstellen zijn gebundeld in een doorklikbaar document, een soort digitale kaartenbak. Deze kaartenbak kan gedurende het jaar worden aangepast. Voorstellen kunnen eruit, of worden toegevoegd. Daarnaast is een zogenaamde digitale ‘glossy’ gemaakt waarin een specifiek thema is uitgelicht. Dit jaar is dat thema: eigen regie.
 6. 6. 6 Aan de hand van een interview met professor Frank Pot en een bezoek aan het bedrijf Bosch Scharnieren wordt dit thema verder uitgewerkt. Ook bevat de glossy een aantal tips voor zelfsturende teams. Het Algemeen Bestuur stelde deze nieuwe ‘nota’ in december, nadat deze was voorgelegd aan de achterbannen, vast. De uitwerking en de consequenties van de Brexit houdt ook het CNV bezig. Het CNV neemt in de persoon van Arend van Wijngaarden in SER verband eind mei deel aan een consultatief overleg met de ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Koenders (Buitenlandse Zaken) over de gevolgen van de Brexit en de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over dit onderwerp. Tijdens dit consultatief overleg bleek dat de ministers en de sociale partners veel gemeenschappelijke zorgen hebben over de gevolgen van de Brexit. Nederland moet zich goed voorbereiden op deze gevolgen. Een plotseling vertrek van het Verenigd Koninkrijk zonder overgang op een nieuwe handelsrelatie dient te worden voorkomen. Behoud van een gelijk speelveld voor handel is essentieel. Ook werd er ingegaan op de transparantie van de onderhandelingen en de vraag hoe sociale partners en maatschappelijke organisaties hierbij kunnen worden betrokken. 2017 was het jaar van het 50 jarig bestaan van internationaal werk door CNV. Op 16 november, de internationale Dag van de Tolerantie, kwamen vakbondspartners vanuit de hele wereld en het netwerk van vrijwilligers, vakbonden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheid, bij elkaar. In De Remise in Den Haag nam facilitator Aldith Hunkar ons mee op een reis langs drie continenten waarin een halve eeuw sociale dialoog en tolerantie in ons internationale werk werd besproken en bediscussieerd, mede met onze hoofdgasten voormalig Belgisch premier Yves Leterme, voormalig Nederlands premier Balkenende en voormalig minister Lilianne Ploumen. In het najaar is besloten dat het SSC P&O als zelfstandig onderdeel wordt opgeheven. De personeelsadministratie, salarisadministratie
 7. 7. 7 en financiële administratie zullen worden samengevoegd tot SSC Administraties. Voor de medewerkers betekent dit op korte termijn geen wijzigingen anders dan dat er een nieuwe leidinggevende is voor personeels- en salarisadministratie. In 2017 is door CNV Vakmensen, CNV Vakcentrale, CNV Internationaal en CNV Jongeren besloten om het contract met Ernst & Young tussentijds te beëindigen. PKF Wallast is bereid gevonden om de controle van 2017 uit te voeren. CNV Connectief heeft aangegeven de jaarrekeningcontrole 2017 nog wel door Ernst & Young te laten uitvoeren. In het voorjaar van 2018 wordt een tender gestart om een gezamenlijke keuze te maken voor een accountant voor de komende vier jaar. Dit jaar staat ook in het teken van de overgang naar een nieuw CRM systeem. Dit verloopt echter niet conform de voorgestelde planning. Technische en personele issues spelen hierin een bepalende rol. De voorziene livegang wordt in onderling overleg uitgesteld tot later in 2018. Pieter de Vente Algemeen secretaris
 8. 8. 8 2. Bestuurscentrum 2.1 Beleid Verkiezingen, kabinetsformatie en sociaal akkoord Het jaar 2017 wordt voor de afdeling Beleid en Communicatie voor een groot deel gekleurd door de Tweede Kamerverkiezingen van 14 maart en de daarop volgende lange kabinetsformatie. In aanloop naar de verkiezingen werd gesproken met kandidaat-Kamerleden en kopstukken van verschillende politieke partijen. Het in juli 2016 vastgestelde Sociaal Politiek Programma is daarbij de leidraad. Vanaf de zomer van 2016 tot de zomer van 2017 is binnen het DB van de SER uitgebreid gesproken tussen werkgevers, werknemers en kroonleden om te komen tot een sociaal akkoord dat als gedragen basis voor een regeerakkoord zou kunnen dienen. Op 4 september moet door de vakbeweging echter geconcludeerd worden dat er op dat moment geen vertrouwen meer was om met werkgevers tot een gedragen akkoord te komen. De inzet van het CNV bij deze gesprekken is gebaseerd op het Sociaal Politiek Programma. Voor het CNV was het gelijke speelveld tussen flex en vast en het stoppen van concurrentie op kosten tussen verschillende typen werkenden een van de belangrijkste elementen van de inzet. Op dit punt, maar ook op de wens van werkgevers om het stelsel van loondoorbetaling bij ziekte aan te passen, komen partijen er niet uit. Na het verschijnen van het regeerakkoord is in verschillende fases gereageerd op het regeerakkoord. Een eerste reactie verschijnt zeer kort na de presentatie van het akkoord. Na consultatie van de bonden wordt een uitgebreidere reactie gepubliceerd op cnv.nl. Het kabinet kiest er helaas voor om onder andere de transitievergoeding bij lange contracten te versoberen, ontslag gemakkelijker te maken door invoering van een cumulatieve ontslaggrond, en de proeftijd bij vaste contracten te verlengen tot vijf
 9. 9. 9 maanden. Toch zijn er ook enkele positieve punten te benoemen. Zo wordt de capaciteit van de Inspectie SZW flink versterkt. Hiervoor is door het CNV intensief gelobbyd. Wat betreft de inkomenseffecten van het regeerakkoord is het beeld wisselend. De focus op de koopkrachtverbetering van de middengroepen in het regeerakkoord vinden Vakcentrale en bonden goed, maar voor de gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden zou meer aandacht moeten zijn. Het CNV maakt zich zorgen om de voorgestelde BTW verhoging, de mogelijke consequenties voor specifieke regio’s en sectoren moeten eerst goed in beeld zijn voordat hier verder mee wordt gegaan. Het CNV kraakt de plannen op het gebied van de sociale zekerheid. Als het gaat om pensioenen, vindt het CNV dat de suggestie in het regeerakkoord dat er al een pensioenakkoord ligt in de SER voorbarig. Na de installatie van het kabinet worden vanuit het CNV uiteraard felicitaties gestuurd aan de benoemde ministers en staatssecretarissen. Tevens stuurt het CNV een brief met daarin de beoordeling van het CNV van het regeerakkoord en wordt de uitgestoken hand geaccepteerd om naar aanleiding van de plannen van het kabinet met elkaar in overleg te gaan. Prinsjesdag en de begrotingsbehandelingen Vanwege het ontbreken van een regeerakkoord wordt op Prinsjesdag een beleidsarme begroting gepresenteerd. In een reactie op de begroting blikt CNV voorzitter Maurice Limmen al vooruit op wat de wensen zijn van het CNV met betrekking tot het regeerakkoord en welke inzet van formerende partijen wordt verwacht. Jaarlijks is de begrotingsbehandeling van het ministerie van SZW een belangrijk moment als het gaat om de lobby-inspanningen van het CNV. Dit jaar is dat anders. Tijdens de begrotingsbehandeling (die pas in december plaats vindt; enkele weken later dan gebruikelijk) wordt vooral stil gestaan bij de aangekondigde maatregelen in het regeerakkoord, waarvan de precieze uitwerking nog niet bekend
 10. 10. 10 is. Het CNV stuurt met het oog op de begrotingsbehandeling een uitgebreide brief naar de minister, welke ook naar de Kamer gaat. In deze brief geeft het CNV aan dat het nog steeds bereid is te praten over verbeteringen op de arbeidsmarkt, maar dat de minister dan wel een serieuze handreiking moet doen en zich niet halsstarrig moet vasthouden aan wat er in het regeerakkoord staat. Arbeidsvoorwaardennota 2018 Het Algemeen Bestuur stelde deze nieuwe ‘nota’ in december, nadat deze was voorgelegd aan de achterbannen, vast. Thematisch gaat er in 2017 veel aandacht naar de volgende onderwerpen: Scholing In januari geeft voorzitter Maurice Limmen een toelichting op het position paper over Leven Lang Leren in de Tweede Kamer. In dit paper wordt onder andere bepleit dat door middel van een individueel ontwikkelingsbudget een werknemer zich in zijn huidige baan kan bijscholen en bredere vaardigheden kan ontwikkelen voor een loopbaanverandering. Daarnaast wordt er in januari door de AWVN een voorstel gedaan hoe de transitievergoeding op een andere manier gebruikt kan worden. Als het aan de werkgeversorganisatie ligt, vervalt deze vergoeding en bouwen werknemers gedurende hun carrière een budget op voor scholing en opleiding. CNV geeft in een reactie op dit voorstel aan geen scholingsrugzak te willen die in plaats van de transitievergoeding komt. Op 21 februari wordt er een petitie aangeboden tegen het afschaffen van de scholingsaftrek door CNV samen met een brede coalitie van werknemers en werkgevers waaronder VCP, VNO-NCW, NVO, NRTO, MKB-Nederland, NCOI, NTI, Scheidegger, De Unie, VNV, VNC en KLM. Ook FNV steunt de petitie. Ruim drieduizend mensen hebben de petitie ondertekend tegen het afschaffen van de scholingsaftrek. De petitie is een reactie op het voornemen van het kabinet om €
 11. 11. 11 106 miljoen te bezuinigen op de scholing van werkenden door de scholingsaftrek af te schaffen. In mei biedt een delegatie vanuit de SER het advies ‘Leren en Ontwikkelen tijdens de Loopbaan’ officieel aan aan de leden van de vaste Kamercommissie Onderwijs. Willem Jelle Berg is vanuit het CNV aanwezig en pleit tijdens zijn toelichting op het rapport voor een eigen budget voor scholing en ontwikkeling voor iedereen in Nederland. In het najaar verschijnt het tweede deel van het SER advies over toekomst gericht onderwijs. De kern hiervan is: Stimuleer praktijkgerichte leervormen, geef het mbo een grote rol in een ‘leven lang leren en ontwikkelen’, jaag de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven aan én werk aan een sterk leerklimaat bij de mbo- instellingen. Het advies wordt door een delegatie van de SER, met deelneming van het CNV toegelicht in de Tweede Kamer. ZZP: minimumtarieven, wet DBA en schijnconstructies in de platformeconomie Door de ACM wordt op 24 februari de Leidraad tariefafspraken voor zzp’ers in cao’s gepubliceerd. In deze leidraad staat dat zzp’ers geen afspraken mogen maken over tarieven in cao’s. Wat het CNV betreft is dit een onwenselijke beperking omdat iedereen die voor een baas werkt collectieve afspraken zou moeten kunnen maken over arbeidsvoorwaarden. Door zo’n verbod ondermijn je het evenwicht op de arbeidsmarkt. De positie van zzp’ers blijft het hele jaar een belangrijk thema. In de Tweede Kamer wordt regelmatig gesproken over de wet DBA die er voor moet zorgen dat er onderscheid gemaakt wordt tussen echte zelfstandigen en schijnzelfstandigen. In aanloop naar het Algemeen Overleg van 29 juni stuurt het CNV een brief over dit onderwerp aan de Tweede Kamer. Het gehele najaar is er veel te doen over de zogenaamde platform- of deeleconomie. Vooral de praktijken van maaltijdbezorger Deliveroo trekken de aandacht. Wie als bezorger aan de slag wil
 12. 12. 12 voor Deliveroo, is voortaan verplicht dat als zzp’er te doen. De bezorgdienst heeft laten weten dat alle bezorgers in loondienst geleidelijk aan vervangen zullen worden door zelfstandigen. Wie nu al in loondienst is, mag dat blijven. Voor nieuwkomers is die mogelijkheid er niet meer. Het CNV vindt dit een gotspe. In de Tweede Kamer vindt er een hoorzitting plaats over de platformeconomie Als input voor deze hoorzitting schrijft het CNV een uitgebreide position paper. In de media komt Maurice Limmen veelvuldig aan het woord. Hij geeft aan zich zorgen te maken om de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de platformeconomie. Veelal worden deze werknemers voor een beperkte vergoeding, zonder goede sociale verzekeringen of pensioenopbouw de straat op gestuurd. Minimumloon Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het stapsgewijs afschaffen van het minimum jeugdloon. In 2017 krijgen jongeren een volwassenloon vanaf hun 22ste levensjaar en twee jaar later, in 2019, krijgen jongeren al vanaf 21 jaar een volwassenloon. In de tussentijd worden de minimumjeugdlonen van jongeren van 18, 19 en 20 jaar verhoogd, om te voorkomen dat werkgevers vanwege lagere loonkosten alleen maar de ‘jongste jongeren’ gaan aannemen. Eerder bracht CNV als onderdeel van de Sociaal Economische Raad een verkenning uit over de gevolgen van de aanpassing van het jeugdloon. Na een lang wetgevingsproces dat al sinds 2013 loopt, is op 28 maart 2017 eindelijk de wet aangepast waardoor mensen die werken op een ‘overeenkomst van opdracht’ en geen ondernemer zijn, minimaal het minimumloon moeten krijgen. Deze wijziging is mede tot stand gekomen dankzij lobby vanuit de Vakcentrale. Pensioenen In januari stuurt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken een brief aan de Tweede Kamer waaruit blijkt dat de pensioenfondsen er beter voor staan dan gevreesd. De meeste fondsen hoeven
 13. 13. 13 niet te korten. Wel geven de cijfers volgens het CNV aan dat het pensioenstelsel minder afhankelijk moet worden van rente. Daarnaast zijn sociale partners druk in overleg geweest over een nieuw pensioen-advies aan het nieuwe kabinet. Ook is er overleg geweest over het netto-pensioen en het wetsvoorstel Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen. Binnen de SER wordt in de eerste vier maanden van het jaar verder gesproken over een nieuw pensioenstelsel. In de SER wordt gedurende het gehele jaar gesproken over een nieuw pensioenstelsel. Over datzelfde thema wordt een aantal ledenbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de bonden, om met leden te praten over de kaders waaraan een toekomstig pensioenstelsel moet voldoen. Centraal in de inzet van het CNV in deze discussie staan collectiviteit, solidariteit en de verplichtstelling. Belangrijk voor het CNV in de gehele discussie is ook hoe het nieuwe stelsel waarover binnen de SER wordt gesproken, uitpakt voor deelnemers. Het blijkt echter heel moeilijk heldere cijfers te krijgen. Binnen de Pensioenfederatie wordt geprobeerd een overzicht te maken van de cijfers. Definitief worden de cijfers echter
 14. 14. 14 het gehele jaar niet. Daardoor is het nog steeds niet mogelijk om een definitief standpunt in te nemen. De passage in het regeerakkoord, dat er een akkoord zou zijn in de SER, vindt het CNV in het licht van bovenstaande ook veel te voorbarig. Sociale zekerheid In januari stuurt het CNV in voorbereiding op het overleg in de Tweede Kamer over de Participatiewet een brief aan de Tweede Kamer. In de brief wordt bepleit om te stoppen met het keuren van Wajongeren van vijftig jaar en ouder. De kans dat zij nog aan werk komen is minimaal. Daarnaast wordt in de brief aangegeven dat jonggehandicapten een individueel recht op ondersteuning moeten krijgen van gemeenten. Op 20 april 2017 wordt duidelijk dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen belemmeringen ziet om de duur en opbouw van de WW te herstellen. Het tweede kabinet Rutte had een versobering van de WW doorgevoerd, deze is vervolgens in het Sociaal Akkoord gerepareerd. Door het signaal van het ministerie wordt de weg vrij gemaakt om afspraken te gaan maken over de reparatie van de WW in cao’s. Eind april weigeren werkgevers echter in eerste instantie om de afspraak rondom de opbouw en duur van de WW na te komen. Daarop schorten CNV, FNV en VCP alle centrale overleggen met werkgeversorganisaties op. Na het conflict dat met werkgevers is ontstaan in april over de reparatie van de WW en WGA (voortvloeisel uit Sociaal Akkoord), komen de partijen binnen de Stichting van de Arbeid begin mei met elkaar overeen dat de reparatie en de uitrol doorgang kan vinden. Het overleg in de polder, dat enige weken stil heeft gelegen, wordt in navolging hiervan hervat. De uitrol van de reparatie wordt verder ter hand genomen binnen de Stichting van de Arbeid en het daarvoor opgerichte fonds SPAWW. Na de zomer zijn alle teksten gereed en worden ze verspreid onder de aangesloten organisaties. Vanaf dat moment worden aan de verschillende cao-tafels de eerste afspraken
 15. 15. 15 gemaakt om daadwerkelijk tot reparatie over te gaan. In juni licht een delegatie van de SER, waaronder CNV bestuurslid Willem Jelle Berg, het advies ‘Opgroeien zonder armoede’ toe aan de vaste Kamercommissie SZW. Een van de adviespunten van de SER is het aanstellen van een lokale armoederegisseur op gemeentelijk niveau. In juli, net voor het Kamerreces, pleit het CNV richting de Kamer voor de positie van Wajongeren. Vanaf 1 januari 2018 gaan Wajongeren die wel kunnen werken, maar geen werk hebben, er in hun uitkering op achteruit. Het CNV pleit ervoor dat deze groep eerst goed aan werk geholpen moet worden alvorens er sprake kan zijn van een aanpassing in de hoogte van hun uitkeringen. Sinds de zomer van 2015 is het CNV bezig om het Dagloonbesluit te repareren. Dit besluit zorgde ervoor dat mensen mogelijk een lagere WW uitkering zouden krijgen. Eind 2017 wordt dit dossier eindelijk helemaal afgerond. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt Koolmees aan dat ook voor de groep werknemers die voor ingang van hun WW-uitkering een periode ziek zijn geweest, het Dagloonbesluit wordt gerepareerd. Daarnaast krijgt deze groep werknemers een tegemoetkoming ter compensatie voor hun eerdere, lagere uitkering. SER-trajecten De SER-verkenning ‘Mens & Technologie’ en het SER-advies ‘Een werkende combinatie’ worden door vicevoorzitter en arbeidsvoorwaarden coördinator Arend van Wijngaarden in januari toegelicht in de Tweede Kamer. In deze hoorzittingen gaat hij in op de technologische vooruitgang en de combinatiemogelijkheden van werk en privé in de toekomst. Op 7 februari stelt de SER Raad het vervolgadvies Stad vast. In dit vervolgadvies worden een aantal regionale samenwerkingsverbanden beschreven en wordt daarbij aangegeven hoe de samenwerking in de regio nog beter kan bijdragen aan het welzijn van mensen, of ze nu in de stad wonen, in een dorp of op het platteland.
 16. 16. 16 In het SER-advies ‘Opgroeien zonder armoede’ dat 23 maart werd gepubliceerd, is een uitgebreide analyse gedaan naar de oorzaken van armoede onder kinderen. Voor gemeenten ligt er volgens de SER een taak om armoede onder kinderen en schuldenproblematiek bij werkende ouders beter op te sporen. Het advies ‘Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan’ dat de SER op 29 maart presenteert, gaat over volwassenen die tijdens hun loopbaan besluiten om bijvoorbeeld een cursus te doen om hun vaardigheden te vergroten of zich te specialiseren. Onderdeel van de aanbevelingen in het advies is dat iedere burger de mogelijkheid krijgt een ontwikkelrekening te openen, waar hij fiscaal gunstig geld op kan storten voor de eigen professionele ontwikkeling. De werknemer kiest zelf aan welk ontwikkel- of scholingsdoel hij het budget besteedt. Europa In de eerste maanden van 2017 wordt er hard gewerkt door de Europese Commissie aan een Sociale Pijler. In deze Sociale Pijler wordt op initiatief van de Europese Commissie in kaart gebracht of
 17. 17. 17 extra Europese normen en beleid gewenst zijn. Op 19 januari spreekt de Sociaal Economische Raad met een afvaardiging van de Europese Commissie. Namens het CNV geeft Arend van Wijngaarden aan dat het initiatief voor een Sociale Pijler vanuit Nederlands perspectief kritisch moet worden bekeken. Dit vanwege het reële risico dat dit er uiteindelijk toe leidt dat we in de praktijk relatief lagere Europese standaarden introduceren. Eerst moet er een fatsoenlijke arbeidsmarkt worden gecreëerd waar geen ruimte is voor uitbuiting en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zoekt het CNV ook veelvuldig de aandacht rondom de detacheringsrichtlijn. In oktober wordt over herziening van de richtlijn een compromis bereikt tussen de Europese ministers. De bestaande wet uit 1996 wordt nu vaak nog door werkgevers in de EU gebruikt om goedkoop personeel in te huren uit landen waar de lonen een stuk lager liggen, zoals Polen of Bulgarije. Dit gebeurt vooral in de bouw, de verwerkende industrie en het wegvervoer. Vanaf 2020 worden de regels strenger. Veel partijen reageren positief. Maar Maurice Limmen reageert terughoudend. Vakbond CNV plaatst bijvoorbeeld de kanttekening dat sociale premies nog twee jaar lang in het thuisland kunnen worden betaald en het pensioen uitgezonderd is. Internationaal Tijdens de eerste bijeenkomst van het zogenaamde Breed Handelsberaad van minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel op 25 januari schuift namens CNV Arend van Wijngaarden aan. Ploumen overlegt met vakbonden en maatschappelijke organisaties over een ‘reset’ van de internationale handelspolitiek. Deze reset zou moeten leiden tot veel meer aandacht voor de belangen van werknemers en het thema duurzaamheid in handelsverdragen en een grotere rol voor maatschappelijke organisaties bij internationale handelspolitiek. In de tweede maand van 2017 spreekt Arend van Wijngaarden als afgevaardigde van het CNV met de Wereldbank en het Internationaal
 18. 18. 18 Monetair Fonds (IMF) in Washington. Op deze bijeenkomst wordt er gesproken over ongelijkheid in inkomen en welvaart met bonden over de gehele wereld. Van Wijngaarden pleit in deze bijeenkomst voor het stoppen met de eenzijdige visie op fiscale en monetaire wetgeving en structurele hervormingen en reorganisatie. Overnames CNV Vakcentrale pleit in juni voor de invoering van een zogenaamde ‘poldertoets’ bij buitenlandse overnames van Nederlandse bedrijven. Dit in aanloop naar een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp. Een van de belangrijke elementen van de poldertoets moet zijn dat werknemers binnen een bedrijf ruim de tijd krijgen om hun mening te geven over een overname. Ook moet het via zo’n poldertoets mogelijk worden om te kijken wat de impact is van een buitenlandse overname voor de Nederlandse economie als geheel, bijvoorbeeld als het gaat om innovatie, maar ook wat de impact is voor de nationale veiligheid. Middenklasse en de verder gaande flexibilisering CNV voorzitter Maurice Limmen is aanwezig bij de presentatie van de WRR verkenning ‘De Val van de Middenklasse?’. Hij debatteert in Pakhuis de Zwijger tijdens de presentatie met Hans Biesheuvel, de voorzitter van ONL. Limmen pleit ervoor dat formerende partijen de positie van de middengroepen versterken, onder andere door het terugdringen van de voortschrijdende flexibilisering op de arbeidsmarkt. Richting werkgevers legt Limmen vooral de nadruk op de loonruimte die zou moeten worden geboden. Bij het bekend worden van het regeerakkoord geeft Maurice Limmen aan tevreden te zijn met het feit dat formerende partijen zich ook zorgen zeggen te maken over de middenklasse. Het regeerakkoord wordt gepresenteerd als een pakket dat de positie van de middenklasse moet gaan verbeteren. In de reactie op het regeerakkoord geeft Maurice Limmen echter aan dat op basis van de maatregelen, de ondersteuning vooral in woorden plaatsvindt maar niet in daden.
 19. 19. 19 De flexibilisering van de arbeidsmarkt is en blijft in 2017 het kern thema van het CNV. Op verschillende momenten, met verschillende aanleidingen wordt hiervoor aandacht gevraagd. Zo blijkt uit cijfers dat vrouwen hun kinderwens uitstellen. Maurice Limmen komt naar aanleiding hiervan in diverse media. 2.2 SER TAW-pilots Nadat op 24 oktober 2016 een positieve subsidiebeschikking werd ontvangen, zijn we aan de slag gegaan met de inrichting van de projectorganisatie. 2017 staat dan ook in het teken van uitrol van de projecten in de regio’s en de daadwerkelijke uitvoering. Hieronder per pilot een aantal highlights: Pilot met het UWV (West-Brabant/Zeeland) Speerpunt: Samenwerking sociale partners en UWV. Beoogd projectresultaat: 100 deelnemers die met ontslag zijn bedreigd begeleiden naar een nieuwe werkplek, liefst voor of zo kort mogelijk nadat zij werkloos worden. Samen met Skillstown - een aanbieder van online-opleidingen en -trainingen - en Puur.Nu wordt een geheel nieuwe, innovatieve vorm van dienstverlening aan werkzoekenden ontwikkeld. Op 21 november vindt de bestuurlijke aftrap van HIVE! plaats op het kantoor van Skillstown in het bijzijn van CNV-voorzitter Maurice Limmen en CNV-bestuurder Willem Jelle Berg. Enkele dagen hierna komen de werkzoekenden onder supervisie van een coach voor het eerst bij elkaar op een verrassende locatie in het bos. De belangstelling voor dit innovatieve concept blijkt groot. Aan het eind van het jaar zijn 70 deelnemers ingeschreven en de eerste deelnemers alweer uitgestroomd omdat ze een (andere) baan hebben gevonden. Pilot Leerwerkloket in Friesland Speerpunt: ‘Een leven lang leren’. Beoogd projectresultaat: In samenwerking met het Leerwerkloket Fryslân 1.000 deelnemers bereiken voor loopbaan awareness en 25 bedrijven voorzien van
 20. 20. 20 een adviestraject met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. In Drachten komt een CNV-adviescentrum. Het CNV levert twee keer een bijdrage aan een grote netwerkbijeenkomst van het UWV/LWL voor werkzoekenden in Friesland. Hier worden vragen van werkzoekenden beantwoord en wordt hen gewezen op de mogelijkheden van het LWL dan wel het CNV. In de tussentijd zetten CNV en het LWL zich in om bedrijven te werven voor deelname aan het project. Hiervoor stelt de projectorganisatie 25 ‘adviesvouchers’ beschikbaar waarmee een bedrijf advies en ondersteuning kan inkopen op het terrein van duurzame inzetbaarheid. De belangstelling voor deelname komt in de loop van het jaar goed op gang. De concrete effectuering van de vouchers door de bedrijven zal in 2018 gaan plaatsvinden. Pilot werkgeversnetwerk Utrecht (MU = Mobiliteit Utrecht) Speerpunt: ‘Van werk- naar werk’ (ook intersectoraal) en regie binnen werkgeversnetwerk. Beoogd projectresultaat: 1.050 deelnemers bereiken voor loopbaan awareness. Mobiliteit Utrecht is een werkgeversnetwerk in de provincie Utrecht waarbinnen werkgevers elkaar ondersteunen met mobiliteits- en andere HRM- gerelateerde vraagstukken. Op 24 mei vindt, in samenwerking met MU, een groot en succesvol mobiliteitsevent plaats in Utrecht: ‘Veilig oversteken in je loopbaan’. Zo’n 500 werkzoekenden oriënteren zich op de mogelijkheden die bedrijven in de regio bieden. Namens CNV verzorgen James en de CNV Academie enkele workshops. Willem Jelle Berg verloot een aantal adviesvouchers onder de aanwezigen en ook zorgen we voor een LinkedIn fotograaf waarvoor veel belangstelling is. In het najaar benaderen we in samenwerking met MU en bestuurders van het CNV een aantal bedrijven voor een korte interventie op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Op 16 november vindt in dit kader een workshop plaats bij PGGM voor een aantal leidinggevenden. Eind van het jaar worden adviesvouchers beschikbaar gesteld aan werkgevers in de regio Utrecht. We intensiveren de samenwerking
 21. 21. 21 met VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden. Dankzij hun netwerken ontstaat er een nog groter bereik onder werkgevers en via hen loopbaan awareness bij werknemers. We ontwikkelen communicatiemateriaal en in december gaat de promotie van start ter voorbereiding op een kick-off van het project in januari. Pilot e-platform Speerpunt: Bieden van laagdrempelige ondersteuning bij oriëntatie op loopbaanmogelijkheden d.m.v. digitale infrastructuur aan de beroepsbevolking. 2017 staat in het teken van voorbereiding, het inrichten van het offertetraject, het doen van onderzoek en het starten met het ontwerp en de bouw van het platform. Het E-platform wil de zelfregie op de loopbaan van de in de aanvraag benoemde doelgroepen vergroten. Beoogd resultaat is, naast het neerzetten van een zo compleet mogelijk, vernieuwend en uitnodigend Platform voor de verschillende doelgroepen, een bereik van minimaal 30.000 unieke bezoekers gedurende de looptijd van het project. James - deze organisatie voert het project uit - is het project begonnen met onderzoek naar de vele al bestaande digitale loopbaanplatforms, in zowel het binnen- als buitenland. Ook wordt onderzocht welke (digitale) behoeftes er leven onder de verschillende doelgroepen. Een offerte-uitvraag wordt vervolgens door vier bureaus beantwoord. Na zorgvuldige afweging valt de keuze op Paragin waarna gestart wordt met het ontwerp en de bouw van het platform, dat gedoopt wordt in ‘Loopbaancentraal’. Om zorgvuldigheidsredenen wordt de eerste ‘softlancering’, die in december was voorzien, uitgesteld naar het voorjaar 2018. Gezamenlijke pilot met FNV Speerpunt: Een gezamenlijke dienstverlening aan werkzoekenden met het oog op de openbare aanbesteding in 2020. Doel: Het bereiken van 500 ‘ontslagbedreigden’ in Regio Zuidoost Brabant. De FNV is in dit project de hoofdaanvrager en het CNV is een samenwerkingspartner. Het gezamenlijke project is getiteld
 22. 22. 22 ‘Werken aan Werk’ en vindt plaats in het FNV Vakbondshuis. Loopbaanadviesbureau James levert 1 fte aan trajectbegeleiders en CNV levert een projectleider. In het kort komt de dienstverlening er op neer dat er na de intake door de trajectadviseur en eventueel sociaal-juridisch advies, doorverwezen kan worden naar een van de (15) trainingen die het Vakbondshuis aanbiedt. De trainingen richten zich op praktische zaken als sollicitatiebrieven schrijven, CV-check, LinkedIn, ‘rouwverwerking’ en netwerken. Het doel is om 500 ‘ontslagbedreigden’ klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. 2.3 CNV in de media 2017 is een bewogen jaar. Er vinden verkiezingen plaats, een historische lange formatie volgt, het polderoverleg loopt spaak. Er ontstaat een interessante dynamiek tussen het polder-speelveld en politiek Den Haag. Het aantal mediamomenten in de landelijke media maakt – met name in tweede helft van het jaar – een forse piek en stijgt verder ten opzichte van voorgaande jaren naar 486 landelijke mediamomenten. Het CNV slaagt er daarbij in toenemende mate in dossiers naar zich toe te trekken. Op de kernthema’s is het CNV een belangrijke speler in de discussies rondom het polderoverleg en de invulling van de arbeidsmarktparagraaf van het regeerakkoord. Het CNV focust op kernthema’s: zekerheid, een leven lang leren en een eerlijke Europese arbeidsmarkt. Onderstaand het jaar in een vogelvlucht van hoogtepunten. De aftrap In februari is Maurice Limmen live te zien te zien bij EenVandaag over slapende dienstverbanden. Uit onderzoek van het programma blijkt dat grote werkgevers zieke of arbeidsongeschikte werknemers ‘slapend’ in dienst houden om op die manier geld uit te sparen. Maurice Limmen: “Deze bedrijven moeten zich natuurlijk de ogen uit de kop schamen. Ze geven toe dat de getroffen werknemers eigenlijk recht hebben op een transitievergoeding maar besluiten dat voor het
 23. 23. 23 eigen gewin maar even uit te stellen. Werkgevers moeten zich aan de afspraak houden die wij met ze gemaakt hebben.” Herrie in de polder In april breken de werkgevers de afspraken over de reparatie van het derde WW-jaar, middenin een lastige kabinetsformatie. De gezamenlijke vakbonden schorten de poldergesprekken dan ook op. Maurice Limmen: “Wij hebben met werkgevers de harde afspraak dat we de WW repareren. Daarmee kunnen we nu eindelijk concreet aan de slag. Nu steken werkgevers een stok in het wiel. Zo werkt het niet. Afspraak is afspraak. Werknemers verdienen deze zekerheid. Doorpolderen in Den Haag over al die andere urgente problemen op de arbeidsmarkt heeft zo helaas geen enkele zin.” De reactie van het CNV landt goed in de media met reacties bij onder andere de NOS, Trouw, Financieel Dagblad en de Telegraaf. Ook is er een groot interview in NRC Handelsblad met de titel ‘Werkgevers zetten de polder onder water’, waarin Maurice Limmen uitgebreid reageert. Een hete zomer in afwachting van een regeerakkoord Sinds de verkiezingen in maart is er sprake van een demissionaire regering en een betrekkelijk beleidsarme periode. Op de achtergrond speelt de formatie. Op 16 mei strandt de eerste formatiepoging met GroenLinks en wordt Maurice Limmen om een reactie hierop gevraagd door NOS. In mei geeft de voorzitter twee grote interviews over de situatie in de polder na de harde botsing met de werkgevers over het derde WW-jaar. In een groot Telegraaf interview ‘Kom uit de loopgraven’ is de oproep te lezen dat vakbonden en werkgevers weer aan tafel moeten komen om een akkoord te sluiten. Een soortgelijk groot interview verschijnt in Trouw: ‘De arbeidsmarkt is geen flipperkast’. In Kamerbreed op Radio 1 licht Maurice Limmen de brief van het CNV aan de informateur toe. Andere onderwerpen die hij aan de orde stelt, zijn de onnodige flexibilisering van de arbeid en de agenda voor het nieuw te vormen kabinet.
 24. 24. 24 In de zomer trekt een baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad de nodige aandacht van de media. De Hoge Raad had CNV en FNV in het gelijk gesteld in de principiële zaak die de bonden namens de ondernemingsraad (OR) van DA Retailgroep zijn gestart. De Ondernemingskamer oordeelde eerder dat de OR van de drogisterijketen niet meer mocht meebeslissen over wat er met de werknemers zou gaan gebeuren toen DA failliet ging. De Hoge Raad heeft die beschikking vandaag vernietigd en besloten dat het adviesrecht van een OR, zoals vastgesteld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), ook in faillissementssituaties geldt. Deze uitspraak is een doorbraak omdat deze vanaf nu geldt voor elke Nederlandse onderneming die in financiële moeilijkheden zit. Het Financieel Dagblad, De Telegraaf en Nu.nl hebben hier aandacht aan besteed. Op het gebied van arbeidsrecht trekt er nog een uitspraak van de Hoge Raad veel aandacht in de media. Een kapster wordt onterecht ontslagen zonder dat naar de specifieke situatie van de werkneemster werd gekeken. Onder het motto ‘Dit hoort bij de menselijke maat van het arbeidsrecht’ komt de reactie van CNV terecht in diverse media waaronder de Telegraaf, het Algemeen Dagblad en de NOS. Veel media-aandacht is er vervolgens voor de reactie van het CNV op het WRR-rapport ‘De val van de middenklasse?’ In dit rapport staat beschreven hoe de middengroepen in Nederland sterk onder druk staan. CNV haakte goed in op deze discussie en kreeg aandacht via Standpunt.nl van Radio 1, waar Maurice Limmen reageerde, Tros Kamerbreed op Radio 1, waar Limmen in discussie ging met Emile Roemer en Hans Hillen, en een opinieartikel in Trouw. In de reactie van het CNV werd een verband gelegd tussen de onzekerheid van de middengroepen en de verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daarnaast verschenen in de Telegraaf, het FD en op Nu.nl reacties van het CNV.
 25. 25. 25 Deliveroo en het flexdossier Het CNV sluit de zomer af met een forse klapper op het dossier flexibele arbeid. Eind augustus is er ruim aandacht voor het omstreden voorstel van maaltijdbezorger Deliveroo, dat al haar koeriers in loondienst wil vervangen door zzp-ers. Een snelle reactie vanuit de CNV Vakcentrale hierop trekt de aandacht van de media. De reactie wordt opgepakt door NOS, Nu.nl, FD, Telegraaf en AD. Door een goede follow-up van CNV Vakmensen heeft dit dossier nog steeds de nodige media-exposure. Een mooi voorbeeld van het elkaar versterkende effect van samenwerkende bonden en de Vakcentrale. Het geval ‘Deliveroo’ staat inmiddels in de landelijke media symbool voor de doorgeschoten flexibilisering en haar uitwassen. Sociaal akkoord In september klapt na lang onderhandelen uiteindelijk het polderoverleg. In een reactie samen met de vakcentrales van FNV en VCP stelt het CNV dat er door werkgeverspartijen veel te weinig bewogen is op cruciale thema’s. Maurice Limmen:
 26. 26. 26 “Nu was het moment geweest om gezamenlijk met werkgevers werkend Nederland weer zekerheid te bieden en de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt te stoppen. Onze inzet was nu juist om die flex-trend te keren; daar zijn werkgevers echter in de verste verte niet bij in de buurt gekomen. Dit is slecht nieuws, niet alleen voor werknemers maar voor iedereen die geeft om de stabiliteit van onze maatschappij.” De vakbeweging formuleert een gemeenschappelijke visie op de arbeidsmarkt: een vast contract is de norm. Hierdoor hebben werknemers zekerheid voor de toekomst. Het is bewezen dat contracten voor onbepaalde tijd en cao’s een stevige bijdrage leveren aan arbeidsproductiviteit, innovatiekracht en concurrentievermogen van de sectoren. Werkgevers laten dus veel liggen in hun ongebreidelde zucht naar flexibele, goedkopere arbeid. Flexibele en zelfstandige arbeid hebben zeker een plaats op de arbeidsmarkt, maar worden nu vooral gebruikt om kosten te besparen en risico’s af te wentelen op de werkenden. De vakbonden willen daarom dat zekerheden en bescherming die voor alle werkenden noodzakelijk zijn, ook voor flexibele en zelfstandige arbeid goed worden geregeld door wetgeving en collectieve afspraken. De landelijke media duikt er bovenop en de reactie van het CNV wordt door het gehele mediaspectrum meegenomen, met onder andere grote stukken in de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad, Telegraaf en het Algemeen Dagblad en reacties op NOS en RTL. Ook schuift Maurice Limmen geregeld aan in de radiostudio, onder andere bij Stand.nl, BNR Nieuwsradio en Radio 1 De Morgen. Prinsjesdag Een bijzondere Prinsjesdag vervolgens, waar een demissionair kabinet de begroting presenteert, terwijl de formatiepartijen hun regeerakkoord afronden. Daarom focust de begroting zich vooral op loonontwikkeling. Wie er profiteert van de groeiende economie? Door een snelle respons is het CNV de eerste partij die reageert bij de digitale media op die begroting.
 27. 27. 27 Maurice Limmen: “De bedrijfswinsten gieren door het dak, maar de onzekerheid in de samenleving neemt alleen maar toe. Dat kan niet zo zijn. Nu het eindelijk beter gaat met Nederland moet iedereen kunnen profiteren van die welvaart, zeker de middengroepen die in de crisis de grootste offers gebracht hebben. Echte groei reflecteert zich in vaste banen en fatsoenlijk loon.” De reactie van het CNV resoneert nog lang na in het verdere jaar en duikt op in media-artikelen over de stand van zaken in de polder en de loonontwikkeling. Ook breekt het CNV in haar reactie nogmaals een lans voor de bescherming van werknemers en de positie van ouderen. Limmen: “Inmiddels werkt bijna 40% van de middengroepen op een flexcontract, ouders moeten bijspringen bij studerende kinderen. Steeds vaker zijn middengroepen afhankelijk van een tweede inkomen om het hoofd boven water te houden. Op de woningmarkt vallen deze groepen ook nog eens tussen wal en schip. Ze verdienen teveel voor een sociale huurwoning, maar de vrije huur- en koopmarkt is veel te duur. Vooruit kijken, een gezin stichten, is voor deze groep steeds moeilijker en dat moet stoppen. Deze problemen masseer je niet weg met alleen maar extra koopkracht. Het vraagt van een nieuw kabinet ingrepen om zekerheid te bieden aan mensen. Het terugdringen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt moet daarvan de kern vormen. Ook de ouderenwerkloosheid moet worden aangepakt. Jongeren verdienen een betere start op de arbeidsmarkt dan het zoveelste tijdelijk contract.” Vrouwen in flexbaan Eind september maakt het CBS bekend dat vrouwen met een flexbaan minder snel moeder worden, vaak vanuit financiële onzekerheid. Het CNV pakt het thema op en reageert: “Dit onderzoek van het CBS maakt maar weer eens pijnlijk duidelijk: flex leidt niet alleen tot veel onzekerheid op de arbeidsmarkt, maar ook in de persoonlijke sfeer grijpt het diep in. Vandaag niet weten of je morgen nog een baan hebt. Die toenemende onzekerheid, waar nu
 28. 28. 28 ook middengroepen in ons land steeds meer onder te lijden hebben - dát is het stille leed in Nederland. Die onzekerheid vreet aan werknemers, aan arbeidsrelaties, aan gezinnen, aan de samenleving als geheel.” De positie van het CNV genereert veel media-aandacht in gedrukte en digitale media en het NOS 8-uur journaal. Eerlijke Europese arbeidsmarkt Een belangrijk thema voor CNV Vakcentrale is een gelijk speelveld op de Europese arbeidsmarkt. Het CNV neemt hier een unieke positie in het polder-speelveld, die leidt tot de nodige media-aandacht. Zo wordt er in oktober een Europese stap gezet in de richting van een eerlijker speelveld op de Europese arbeidsmarkt en wordt de zogeheten ‘detacheringsrichtlijn’ aangepast. Een stap die het CNV verwelkomt, maar wel wijst Maurice Limmen erop dat er nog steeds structurele problemen zijn die een echt eerlijke arbeidsmarkt in de weg staan. “Mooi dat er waarschijnlijk een stap gezet gaat worden op weg naar het terugdringen van oneerlijke concurrentie op de Europese arbeidsmarkt. Maar we zijn er nog lang niet. Werknemers uit andere EU-landen zijn, zelfs met deze herziening, nog steeds 20 tot 30 procent goedkoper dan Nederlandse werknemers. Daarbij verblijven werknemers uit andere EU-landen vaak veel korter in het land waar ze zijn ingehuurd, dan in dit voorstel wordt vastgesteld. Om een echt gelijk speelveld te creëren moet pensioenopbouw onderdeel uitmaken van het loon. Alleen zo zorgen we er voor dat een Bulgaar die in Nederland werkt, even duur is als zijn Nederlandse collega en maken we een einde aan de verdringing op de Europese arbeidsmarkt.” Het standpunt wordt groot opgepakt met een interview op RTL Nieuws, stukken in Trouw, Algemeen Dagblad, Volkskrant en een primetime interview op radiostation Radio538. Het CNV blijft dit thema agenderen en maakt in november en december nieuws op dit thema, onder andere met een opiniestuk in het Algemeen Dagblad en een radio-interview op BNR Nieuwsradio.
 29. 29. 29 Regeerakkoord Op 18 oktober verschijnt het langverwachte regeerakkoord van de coalitie van VVD, D’66, CDA en CU, dat de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’ draagt. Het kabinet spreekt de ambitie uit iets te doen aan het vele aantal flexcontracten in Nederland en meer mensen aan een vaste baan te willen helpen. De oplossingen die het kabinet daartoe aandraagt zijn per saldo echter negatief. Maurice Limmen: “Het motto van dit kabinet is vertrouwen in de toekomst, maar de onzekerheid voor middengroepen dreigt de komende jaren verder toe te nemen. Het regeerakkoord spreekt van een ‘nieuwe balans tussen vast en flex’, maar de fundamentele onzekerheid, waar met name middengroepen steeds meer onder lijden, verandert niet wezenlijk met deze plannen. In plaats van eerder een vast contract kunnen mensen makkelijker ontslagen worden. Voor de zzp’ers blijft gelden dat ze nog altijd met elkaar moeten concurreren op het risico dat ze van de ladder vallen. We zien weliswaar ook een aantal plussen voor werknemers, maar de trend van de groeiende onzekerheid op de arbeidsmarkt wordt niet gekeerd met dit regeerakkoord. Dat moet en kan anders. Meer en zekerder banen moet de norm zijn. Dat is goed voor iedereen in Nederland.” In het regeerakkoord staat een expliciete uitnodiging aan de sociale partners om mee te denken over de verdere uitwerking van de plannen voor de arbeidsmarkt. Het CNV stelt zich op als constructieve partner in de gesprekken rond die verdere uitwerking, maar maakt nadrukkelijk duidelijk dat er dan wel voldoende in het vat moet zitten voor werkend Nederland om tot een gezamenlijk akkoord te kunnen komen. “Het kabinet wil op een aantal punten met sociale partners in gesprek. Wij zijn als CNV uiteraard altijd bereid om met een kabinet en werkgevers te praten over oplossingen voor de arbeidsmarkt. Maar dan moeten het wel serieuze gesprekken zijn. Voorlopig lijkt het er sterk op dat werkgevers achterover kunnen blijven leunen, aangezien ook met dit regeerakkoord flexwerk fors goedkoper blijft dan een vaste baan.”
 30. 30. 30 De reactie van het CNV zit overal in de landelijke media, onder andere in het Algemeen Dagblad, NRC, Volkskrant, NU, Telegraaf, Financieel Dagblad, bij de NOS en RTL. 50 plus werkt In oktober organiseert het CNV een grote bijeenkomst rond het thema ouderen op de arbeidsmarkt. Ambassadeur ouderenwerkloosheid, voetbalicoon en trainer John de Wolf gaf in een boeiend tweegesprek met Maurice Limmen zijn visie op solliciteren door vijftigplussers: “Gewoon blijven doorzetten en sterker nog; doorknokken.” En ook Maurice Limmen gaf aan dat de werkgevers veel hebben aan oudere, ervaren medewerkers: “Stabiel, gemotiveerd en betrouwbaar hoor je vaak terug.” Helaas blijkt wel dat veel werkgevers een verkeerd beeld hebben van vijftigplussers, zo blijkt uit een onderzoek van CNV Vakcentrale dat 85% van de werkzoekende vijftigplussers leeftijdsdiscriminatie ondervindt bij sollicitaties. Maurice Limmen: “Ondanks de economische groei staan teveel werkzoekende vijftigplussers langs de kant. Bewezen kwaliteiten, inzet en ervaring van de vijftigplussers zijn niet genoeg om ze in de huidige arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Werkgevers moeten vooral niet over schaarste op de arbeidsmarkt klagen zo lang er nog teveel goed gekwalificeerde werknemers op de reservebank zitten. Benut eerst dit potentieel van ervaren en gemotiveerde werknemers maar eens.” Het onderzoek en een interview met Maurice Limmen over de bijeenkomst leidde tot een paginagroot stuk in de Telegraaf. Regeerakkoord: groot interview met uitgediepte reactie Na een eerste geslaagde korte klap in de media neemt het CNV uitgebreid stelling in een brief aan de Tweede Kamer, waarin nog eens uitgebreid uiteengezet wordt wat het CNV van de arbeidsmarktplannen vindt. Naar aanleiding van de brief is er een groot verdiepend interview met Maurice Limmen in het Algemeen Dagblad. De balans wordt nog eens opgemaakt en de gevolgen voor de arbeidsmarkt onderstreept. Het CNV maakt wederom haar
 31. 31. 31 positie in het speelveld glashelder: constructief, maar pal staand voor de belangen van de werknemer. De trend van de doorgeschoten flexibilisering moet gekeerd worden. Maurice Limmen: “Het is een sleutelpositie. Als we één ding hebben geleerd de afgelopen jaren, is dat je voor hervormingen op de arbeidsmarkt draagvlak, draagvlak en nog eens draagvlak nodig hebt. Dat de minister streeft naar een sociaal akkoord kun je zien als een uitgestoken hand, maar roept tegelijkertijd vragen op. In mijn ogen betekent een sociaal akkoord dat er nog te praten valt, dat er afspraken die in het regeerakkoord staan op de helling kunnen gaan. We moeten de trend van de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt keren. Meer zekerheid op de arbeidsmarkt, dat is goed voor iedereen in Nederland.” Loondispensatie, dividendbelasting en btw-tarief In november raken een aantal plannen van de nieuwe coalitie in opspraak, het CNV neemt volop deel in de discussie. Allereerst is er het plan om grote bedrijven een miljardencadeau te doen, door de dividendbelasting af te schaffen. Maurice Limmen reageert in de media: “1,4 Miljard euro aan belastinginkomsten opgeven door de dividendbelasting af te schaffen zonder dat duidelijk is hoeveel banen dit oplevert, dat klinkt als gokken met belastinggeld. Zonder adequate onderbouwing is deze maatregel niet uit te leggen aan de leraren die het werk neerleggen om de werkdruk te laten dalen, of mensen die in de toekomst in de WIA komen en een deel van hun inkomen gaan verliezen.” Ook de door het kabinet beoogde btw-verhoging leidt tot zorg. Maurice Limmen: “Het CNV is bezorgd over het voorstel om het lage btw-tarief te verhogen van 6 naar 9 procent. De verhoging van het tarief kan in ambachtssectoren ongewenste werkgelegenheidseffecten met zich meebrengen, bijvoorbeeld in de grensregio’s, en betekent dat boodschappen duurder worden. Behoud van werkgelegenheid staat voor het CNV voorop.
 32. 32. 32 Daarom vragen we extra inspanningen om die ongewenste werkgelegenheidseffecten tegen te gaan en te voorkomen, bijvoorbeeld in de vorm van compensatie voor regio’s en specifieke sectoren.” Dan is er de kwestie van het vervangen van de loonkostensubsidie door loondispensatie voor mensen met een arbeidsbeperking. Het CNV stuurt daarom samen met collega-bonden FNV en VCP een brief aan de Tweede Kamer, om te pleiten voor het behoud van de loonkostensubsidie en niet te korten op de lonen van mensen met een arbeidsbeperking. Maurice Limmen: “Kort niet op mensen met een beperking. Deze groep verdient een volwaardig inkomen, net als iedereen. We krijgen vanuit de achterban, met name van onze jongeren, berichten dat men ongerust is over de mogelijke maatregel. We doen daarom de oproep om loonkostensubsidie te handhaven. Loonkostensubsidie geeft de doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking de kans op een ‘echt’ loon en pensioenopbouw, zoals dat hoort bij volwaardige participatie door middel van werk.” De polder, minister Koolmees en de arbeidsmarkt Een politiek bewogen jaar wordt afgesloten met een stevige mediaronde over de arbeidsmarktplannen van het kabinet. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees zegt in gesprek te willen met de sociale partners over de uitwerking van de plannen in het regeerakkoord over de arbeidsmarkt. Het CNV roept de minister op de regie te pakken, én doet een publicitaire handreiking om de gesprekken tussen werkgevers, werknemers en het kabinet weer vlot te trekken. In twee grote stukken in de Telegraaf en Trouw doet het CNV voorstellen om dichter bij elkaar te komen. Daarnaast is er een opinie die de minister oproept staatsmanschap te tonen en de gesprekken over de arbeidsmarkt vlot te trekken. Ook in 2018 hebben de toekomst en richting van de arbeidsmarkt de volle aandacht van het CNV.
 33. 33. 33 3. CNV Internationaal Naast het 50 jarig bestaan waarover in de inleiding al wordt gerept gaat het nieuwe internationale vakbondsprogramma van start. Partner organisaties worden hierin ondersteund om hun lobby en beleidsbeïnvloeding te versterken om sociale dialoog te versterken, arbeidsrechten in productieketens te bevorderen en jongeren betere kansen te geven op werk. Hierin is samenwerking tussen vakbonden onderling een belangrijk thema. Hiertoe worden vakbondspartners getraind in lobby capaciteiten op allerlei manieren en gestimuleerd om meer samen te werken met andere (vakbonds-) organisaties. We werken aan allianties en versterking van sociale dialoog. Er zijn nu nationale en regionale coördinatoren in de landen en continenten die onze ogen en oren zijn ter plekke en de capaciteitsversterking mee helpen ondersteunen en naar ons rapporteren over de vorderingen. We werken met ‘oude’ en nieuwe partners in Benin, Guinea, Niger, Senegal, Cambodia, Indonesia, Colombia en Guatemala en Peru, Bolivia, Nicaragua, Tunisia en Mali. De uitdaging, en daar zijn we in 2017 behoorlijk in geslaagd, ligt vooral in het inspireren van de vakbondspartners van CNV Internationaal tot meer samenwerking (met andere sociale partners), en in het inspireren van onszelf door de vakbondspartners tot meer gevoel voor de ‘politieke economie’ waar ze zich in bevinden. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk handvat om vanuit Utrecht de link te leggen tussen internationale bedrijven en onze vakbondspartners. De convenanten (textiel, banken, en metaal, voeding en pensioen onderweg) zijn daarin heel behulpzaam. De CNV bestuurders die hierin mee helpen
 34. 34. 34 duwen en trekken om het CNV geluid en dat van onze partners goed te laten doorklinken spelen hierin een cruciale rol. Verder is ons leiderschapsprogramma, met en voor onze partners ontwikkeld, een belangrijk hulpmiddel om tot meer en verbeterde resultaten te kunnen komen. Het thema werk voor jongeren leeft vooral in West Afrika en het is een hele uitdaging om onze partnervakbonden het thema te laten agenderen; het probleem is duidelijk voor iedereen, maar de urgentie is hier en daar nog niet hoog genoeg. Mede met behulp van een aantal conferenties, onder andere over migratie in Senegal waarin Maurice Limmen een belangrijke trekkersrol heeft vervuld, is de aanpak van dit grote probleem hoger op de agenda komen te staan. Daarnaast zijn er in de strategische partnerschappen met de Fair Wear Foundation in de textiel sector in Azië en met ICCO in de landbouw nieuwe slagen gemaakt. Het uitermate succesvolle traject in Indonesië om tot cao’s te komen in de textiel sector met meerdere bedrijven, breidt zich uit en gaat een doorstart maken in Vietnam. Zeer gewaardeerde Vakmensen collega Henk van Beers, tezamen met onze internationale collega’s van VNO NCW, heeft hierin een geheel eigen en effectieve methodiek ontwikkeld. Met ICCO worden slagen gemaakt op vakbondsontwikkeling in de cashew sector in Benin en palmolie in Indonesië. De werkwijze van het team van CNV Internationaal is door deze ontwikkelingen behoorlijk aan het veranderen. Er wordt nu gewerkt in regio teams waarmee ook de samenwerking binnen CNV Internationaal is versterkt. 2017 is ook het jaar van het afscheid van de voorzitter van CNV Internationaal Pieter de Vente, die per 1 januari 2018 wordt opgevolgd door Arend van Wijngaarden.
 35. 35. 35 4. Dienstencentrum 4.1 CNV Ledenservice Belastingservice CNV Belastingservice is voor veel leden een bekende dienstverlening. Voor zittingen worden ruim 16.000 afspraken gemaakt. In totaal worden in 2017 bijna 27.000 aangiften (inclusief partneraangiften) ingevuld. Dit aantal ligt in de lijn van voorgaande jaren. Voorafgaand aan de zittingen worden de ruim 900 belastinginvullers geschoold. Dit jaar wordt gebruik gemaakt van het nieuwe kennisnetwerk van de Belastingdienst waar de scholing digitaal wordt aangeboden. Daarnaast organiseert het CNV enkele klassikale bijeenkomsten. Bij de scholing blijkt dat het kennisnetwerk van de Belastingdienst vanwege technische redenen niet altijd beschikbaar is. Gelukkig werkt de verbinding met de Belastingdienst wel goed in de zittingsperiode, bij het indienen van de belastingaangiften. Een belangrijke wijziging op de zittingen betreft de verhoging van de eigen bijdrage die leden betalen. Eind 2017 hebben de bonden besloten om deze bijdrage te verhogen. Over het algemeen wordt dit door de leden goed ontvangen. Ook hadden de bonden besloten om de openstelling van de telefoonlijn voor het maken van een afspraak voor een belastingzitting te wijzigen. Vanaf half december was het mogelijk om online een afspraak te maken, telefonisch kon dit vanaf half januari. Hier zijn enkele reacties van leden op gekomen. Daarom besluiten de bonden om in 2018 de telefoonlijn gelijktijdig open te stellen met de start van het online afspraak maken.
 36. 36. 36 Een hele nieuwe ontwikkeling is de machtiging voor een eenmalige incasso voor de eigen bijdrage van leden. Tot vorig jaar werden de bijdragen contant betaald, en betaalden de regiocoördinatoren hiervan zelf de kosten van de zaal en de reiskosten van de vrijwilligers. Vanaf 2017 dienen de vrijwilligers hun reiskosten via de declaratie app in en de rekeningen van de zalen worden door het CNV uitbetaald. Voor de eenmalige machtiging is een aanpassing gemaakt in het afsprakensysteem van CNV Belastingservice. Op de belastingzittingen vult de gastheer/vrouw de gegevens in op de betalingslijst in het digitale afspraaksysteem. Vervolgens wordt een incassobestand gegenereerd voor de afdeling Financiën. Een nieuwe werkwijze, die goed wordt ontvangen. Het betalingsproces is hiermee inzichtelijk geworden, en de financiële transacties verlopen via de werkorganisatie. Een enkele keer zijn gegevens niet correct ingevuld. In die gevallen wordt er contact opgenomen met de leden, die dit zeer op prijs stelden, en foutieve incasso’s worden gecorrigeerd. In een aantal gevallen blijkt het niet mogelijk om het bedrag te incasseren, of wordt het bedrag gestorneerd. De betreffende leden worden hierover benaderd en er wordt gezocht naar een passende oplossing. Uiteraard gaat de hulp bij het invullen van belastingaangiften het hele jaar door. Ook kunnen leden een beroep doen op CNV Belastingservice bij wijzigingen van hun belastingaangifte, aanvraag voor huur- en zorgtoeslag en hulp bij het invullen van overige formulieren. In 2017 wordt ruim 500 maal een beroep gedaan op het CNV voor nazorg, wijzigingen en vragen. Al voor de zomervakantie worden voorbereidingen getroffen voor de invulcampagne van het volgende jaar. De werving van nieuwe belastinginvullers wordt in werking gezet. In diverse provincies zijn nieuwe invullers nodig. Advertenties worden geplaatst in de bondsbladen en verspreid via andere communicatiekanalen. Tevens wordt het afsprakensysteem, waarin ook de eenmalige incasso
 37. 37. 37 wordt geregeld, geëvalueerd en wordt het systeem in het najaar op onderdelen verbeterd. Vanaf oktober worden de eerste beginnerscursussen georganiseerd. Ook voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van het online lesmateriaal van de Belastingdienst in combinatie met enkele klassikale bijeenkomsten. De begeleiders van deze bijeenkomsten worden in het najaar gecoached ten behoeve van de nieuwe werkwijze van de cursussen. Met de Belastingdienst is veelvuldig contact over de scholing en het invullen van de aangiften. De E-herkenning maakt het mogelijk dat CNV-vrijwilligers middels een machtiging van het lid de belastingaangifte online in kunnen vullen. De Belastingdienst is voornemens om naar een hoger beveiligingsniveau te gaan. Het CNV doet hiervoor mee aan de pilot E-herkenning 3 van de Belastingdienst. Deze pilot komt echter niet goed van de grond, vanwege de ingewikkelde procedures die hieraan verbonden zijn. De verhoging naar het beveiligingsniveau 2, die voor 2018 ingaat, levert in de voorbereiding naar de zittingen van 2018 al veel problemen op. Tenslotte levert CNV Belastingservice input voor de seniorenbijeenkomsten van het CNV die in het najaar plaatsvinden. Jubilarissen Een grote wijziging bij CNV Jubilarissen: de jubilarissen ontvangen vanaf 2017 geen insigne meer. Een besluit dat de bonden eind 2016 hebben genomen. Aan de jubilarissen wordt een bijeenkomst aangeboden waar gezelligheid en binding centraal staat. Een pittige boodschap voor veel vrijwilligers die actief zijn in het jubilarissenwerk. Jubilarissen die naar een bijeenkomst komen, ontvangen vanaf 2017 een mooie Parkerpen met inscriptie als blijvend aandenken. De 60- en 70-jarige jubilarissen, die thuis worden bezocht, ontvangen dit aandenken uiteraard ook. Alle 25-jarige jubilarissen ontvangen vanaf 2017 een VVV-bon. Zij worden niet uitgenodigd voor een bijeenkomst. In totaal zijn 4.046 VVV-bonnen verstuurd.
 38. 38. 38 Ondanks de veranderingen, pakken de meeste vrijwilligers de draad goed op. Helaas veroorzaken de wijzigingen ook onrust onder de vrijwilligers, waardoor enkele vrijwilligers besluiten om te stoppen. Met het werven van vrijwilligers wordt terughoudend omgegaan, omdat rekening wordt gehouden met de vermindering van het aantal bijeenkomsten en de veranderingen binnen CNV Jubilarissen. Door de wijzigingen en omdat er nog een besluit genomen moest worden over de blijvende attentie, komt de organisatie eigenlijk pas in mei goed op gang. De bijeenkomsten zijn weer divers van aard en worden zeer gewaardeerd door de aanwezigen. Ook de Parkerpen met daarop het jubileumjaar en CNV logo wordt over het algemeen goed ontvangen door de jubilarissen. Door wijzigingen zijn er in 2017 minder bijeenkomsten georganiseerd: 65 (tegenover ruim 100 in de jaren ervoor). In totaal zijn 1.780 jubilarissen gehuldigd. 498 jubilarissen wilden de oorkonde per post opgestuurd krijgen. 2.059 jubilarissen hadden geen interesse in een bijeenkomst of waren verhinderd. Tot eind juli worden er op verzoek nog insignes nagestuurd naar jubilarissen uit 2016. In augustus wordt de voorraad insignes ingeleverd bij Venrooy. Vertrouwenspersonen De Vertrouwenspersonen krijgen veel aanvragen voor begeleiding bij WIA- en Wet Verbetering Poortwachter-trajecten. De drukte van 2016 zet zich ook in 2017 voort. In totaal zijn 877 hulpvragen ontvangen. De hulpvragen zijn steeds vaker complex. Wanneer het gaat om juridische kwesties, wordt dit in goed overleg overgedragen aan de juristen bij de bonden. Belangrijk is dat het vrijwilligersnetwerk op sterkte blijft. Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig om het aantal hulpvragen te kunnen oppakken. De nieuwe vrijwilligers lopen eerst stage alvorens ze zelfstandig ingezet worden. Samen rond de Keukentafel Het CNV biedt begeleiding bij de keukentafelgesprekken, gesprekken met de gemeente die in het kader van de WMO worden gevoerd.
 39. 39. 39 Vaak hebben leden iemand in hun eigen omgeving die bij het gesprek aanwezig kan zijn. Leden die dat niet hebben, of niet willen, kunnen een beroep doen op het CNV. In 2017 wordt voor het WMO-gesprek met de gemeente 44 maal een beroep gedaan op een vertrouwenspersoon. Bij verschillende (senioren)bijeenkomsten of vergaderingen van bonden wordt desgevraagd informatie gegeven over deze dienstverlening. Regionale Werkbedrijven De CNV-vertegenwoordigers komen enkele keren per jaar bij elkaar om de ontwikkelen te bespreken en informatie uit te wisselen. De themadag voor de CNV-vertegenwoordigers in de Werkbedrijven wordt positief ervaren. Hieraan is medewerking verleend door Alie de Jonge, over ‘beschut werk’, Paul Bulterman, mede-auteur van het rapport Werk aan de Uitvoering, over de kwaliteit en effectiviteit van samenwerken en handelen van partijen in de uitvoeringspraktijk van de arbeidsmarktregio’s en tenslotte Bert van Boggelen over de invulling van de banenafspraak vanuit werkgeversperspectief. Voor de ontstane vacatures worden nieuwe vertegenwoordigers gezocht. Voor een aantal vacatures zijn goede vertegenwoordigers gevonden. Sommige vacatures blijven moeilijk invulbaar.
 40. 40. 40 Adviesraden Kamer van Koophandel Op 22 juni is de bijeenkomst van de Regionale Raden en de Centrale Raad van de Kamer van Koophandel. Voorafgaand vindt overleg plaats met de FNV over de evaluatie van de inrichting van de Adviesraden Kamer van Koophandel. Er zijn veel verschillen tussen de vijf Regioraden, zowel in rol als functie. De Regioraden kunnen zelf beslissen hoe zij willen deelnemen aan de evaluatie: afwachtend of met een gezamenlijke eigen inbreng komen. Vanuit de benoemende organisaties CNV en FNV komt ook een bijdrage aan de evaluatie. Daarin zal het vooral gaan over de toegevoegde waarde van de vakbeweging. Vertegenwoordigers in de Regioraden worden gevraagd hieraan mee te werken. Op 2 november vindt overleg plaats met vertegenwoordigers van de Regioraden KvK van zowel CNV als FNV. Cliëntenraden UWV Voor de cliëntenraden UWV zijn enkele nieuwe vrijwilligers nodig om het CNV te vertegenwoordigen. Een aantal vacatures wordt ingevuld. Het zoeken naar vrijwilligers blijft een aandachtspunt. Regionale SER vertegenwoordigingen Belangrijkste punt van aandacht is de SER Noord-Nederland, waarvan de subsidieknop dichtgedraaid dreigt te worden door de provincies. Er is hierover overleg geweest met de landelijk SER (Mariëtte Hamer), met de gedeputeerden van de desbetreffende noordelijke provincies en met de huidige Commissaris van de Koning in de provincie Groningen, René Paas. Tevens is er een beleidsnotitie geschreven over de achtergrond van de situatie van de SER NN en met suggesties over hoe verder. Interregionale Vakbondsraden Uit de verschillende IVR-en komen vragen naar voren, waar door de werkorganisatie antwoord op gegeven wordt. Op 22 november vindt er een overleg plaats op het CNV kantoor met de vertegenwoordigers van de IVR-en.
 41. 41. 41 Lokale Raden Verschillende leden van het CNV hebben aangegeven actief te willen worden voor verschillende lokale raden, zoals bijvoorbeeld WMO-raden. Deze leden worden slechts genoteerd in het vrijwilligersbestand. Inhoudelijke ondersteuning wordt (volgens besluit dat destijds is genomen door het Algemeen Bestuur) niet geboden. Gasberaad Groningen Het Gasberaad Groningen is de samenwerking van een aantal maatschappelijke organisaties, inclusief vakbonden, in het aardbevingsgebied, dat er voor wil zorgen dat bij het opstellen en uitvoeren van het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de betrokkenheid van de bewoners en organisaties maximaal is. Het CNV is vertegenwoordigd in het Gasberaad. Het Gasberaad vergadert regelmatig. Op 16 juni brengt minister-president Rutte een bezoek aan Groningen. Tevens is er overleg met minister Kamp van EZ en in juli gaat het Gasberaad op bezoek bij minister-president Rutte. De ontwikkelingen in Groningen krijgen ook landelijk veel aandacht. Anders Actieven Advies Raad De Adviesraad vergadert enkele malen per jaar. Onderwerpen die hier aan bod zijn gekomen, zijn onder andere: samenwerking van de Anders Actief Raden CNV breed. Afgesproken is om een aantal maal open coffees met beide bonden te houden. Daarnaast hebben de vertegenwoordigers in de adviesraad onder andere feedback gegeven op de scholings- en ontwikkelingsagenda van het CNV. Ook zijn er discussies geweest over het basisinkomen. Bij de vergaderingen zijn af en toe ook vertegenwoordigers aanwezig, die namens het CNV in de Centrale Cliëntenraad UWV zitting hebben. Op 23 oktober heeft de CNV-brede bijeenkomst plaats gevonden voor werkzoekende 50 plussers met John de Wolf, ambassadeur voor ouderenwerkloosheid. Deze dag was een groot succes.
 42. 42. 42 Senioren Advies Raad De Senioren Advies Raad vergadert diverse keren per jaar. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens de vergaderingen zijn onder andere: de stand van zaken van de pensioendiscussie en de ontwikkeling van de zorgkosten. Op pensioengebied heeft een van de vertegenwoordigers van de SAR deelgenomen aan een overleg met jong/oud met minister Jette Kleinsma. Daarnaast heeft een klein groepje zich gebogen over de zorgkosten. Resultaat was een uitgebreide notitie op dit gebied door één van de vertegenwoordigers. In april vond de jaarlijkse themadag van de SAR plaats, met als thema de verbinding tussen oud en jong. De werkgroep van de Senioren Advies Raad organiseerde weer vijftien bijeenkomsten in het najaar, die verspreid over het land plaatsvinden. De bijeenkomsten vonden plaats met medewerking van ‘Zorg Verandert’ en CNV Belastingservice. In totaal hebben 680 leden deze bijeenkomsten bezocht. Communicatie Senioren De seniorenkrant komt twee maal per jaar uit. De website www.cnvsenioren.nl wordt continu bijgehouden met relevante informatie voor senioren. Er is namens de Senioren Advies Raad een klankbordgroep ingesteld voor de communicatiemiddelen van senioren. Ook wordt er een redactieraad ingesteld, met daarin vertegenwoordigers van Connectief en Vakmensen. Deze komt twee keer per jaar bij elkaar. Vrijwilligersbeleid In januari wordt de digitale declaratiemodule geïntroduceerd aan alle vrijwilligers en kunnen vrijwilligers hun declaraties online indienen. Zeker in het begin levert dit veel vragen op van vrijwilligers. Het gebruik van de declaratie app verloopt over het algemeen goed en praktisch alle vrijwilligers van CNV Vakcentrale gebruiken deze nieuwe tool.
 43. 43. 43 Het onderwerp ‘vrijwilliger en IB 47’ staat centraal. CNV breed is de notitie vastgesteld, waarin is vastgelegd hoe omgegaan wordt met onkostenvergoedingen en vrijwilligersvergoedingen in relatie tot het doorgeven van gegevens aan de Belastingdienst. De jaarlijkse vrijwilligersdag vindt in het najaar plaats in Alphen aan den Rijn. De vrijwilligers van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, en Flevoland hebben hier een gezellige bijeenkomst waar waardering en uitwisseling centraal staat. Voor nieuwe vrijwilligers wordt een introductiebijeenkomst georganiseerd op het CNV kantoor. Met de collega’s van bonden wordt informatie uitgewisseld op het vlak van vrijwilligersbeleid.
 44. 44. 44 4.2 CNV Info Voor CNV Info was het een bewogen jaar. We moeten afscheid nemen van de groep ledenwervers. Het genereren van leads was tot een te laag peil gezakt om deze groep nog draaiende te houden. Ook in 2017 worden door hen nog 6.251 nieuwe leden ingeschreven. De overige circa 3.000 komen via de websites van de bonden binnen. In 2017 is begonnen om het kanaal chat te integreren met ons callcenterplatform. Nu kunnen wij zowel telefonie, mail als chat binnen één applicatie afhandelen. Op het ogenblik wordt druk gewerkt aan de koppeling van het platform met het nieuwe Microsoft CRM systeem. Alle ingevoerde data worden direct in CRM geplaatst onder de juiste klant. Zo zijn we in de toekomst verzekerd van alle informatie van een klant op één plek. Ongeveer driekwart van de medewerkers werkt ook regelmatig vanuit huis. Het is dan belangrijk om ook zoveel mogelijk informatie tot je beschikking te hebben. Bovenstaand dashboard is als tabblad in de applicatie altijd bereikbaar en geeft uitgebreide informatie zoals: - ANP Nieuws over CNV gerelateerde onderwerpen. - Een informatie/bulletinboard met gegevens die medewerkers dagelijks nodig hebben. - Productie informatie voor 2e lijns medewerkers (hoeveel hulpvragen heb ik in behandeling en hoever sta ik t.o.v. mijn target).
 45. 45. 45 - Een uitgebreid rooster voor 1e en 2e-lijns medewerkers (wie doet wat en wanneer). - Mailbox-informatie (we proberen zoveel mogelijk mailboxen aan het einde van de dag (22.00 uur) op nul te hebben. - Kwaliteitscijfers zijn een belangrijk gegeven over hoe klanten over de dienstverlening denken. Chat staat in score altijd nummer 1 (korte wachttijd, direct antwoord en tot 22.00 uur bereikbaar). - Alle kwaliteitsbeoordelingen van klanten kun je per contact opvragen van zowel de vorige maand (VM) als de huidige maand (M) met de vraag: In welke mate zou u bedrijf/service/product aanraden aan vrienden/familie/collega’s? Resultaten contacten 2017 Met name door vervanging van websites van Connectief is de chat in de nieuwe applicaties niet altijd zichtbaar. Dit is ook te zien in de jaarcijfers. Onderstaand het aantal contacten wat voor 2017 was begroot. Dit zijn dus de contacten van telefoon, mail en chat tezamen. De daling in het aantal contacten bij Vakmensen is voornamelijk veroorzaakt door daling van het aantal leden. Het aantal juridische hulpvragen blijft over de hele linie ongeveer gelijk, zo rond de 45.000. Dit gelijkblijvend aantal is voornamelijk het gevolg van het feit dat veel nieuwe leden ook meteen een hulpvraag hebben.
 46. 46. 46 4.3 SSC ICT 2017 staat voor SSC ICT vooral in het teken van de implementatie van het nieuwe Microsoft Dynamics CRM. Een groot deel van de beschikbare resources van de afdeling besteedt daar al hun tijd aan. De consequentie daarvan is dat we een aantal taken en doelstellingen hebben moeten verschuiven naar 2018. Voorbeeld daarvan is de migratie van alle werkplekken van Windows 8.1 naar Windows 10. Tevens is geschoven met een aantal functies. Met de nieuwe cloudtoepassingen (Azure, Dynamics & Sharepoint) is de nadruk bij ICT meer komen te liggen bij applicatiebeheer in plaats van systeembeheer. Daartoe zijn een aantal mensen omgeschoold naar applicatiebeheerder. Van SSC ICT back-office zijn de volgende zaken desalniettemin gerealiseerd, buiten het regulier beheer om: Bitlocker Om datalekken te voorkomen en voor te sorteren op de nieuwe AVG zijn alle CNV laptops voorzien van encryptie middels Bitlocker. Hoewel dit een flinke operatie was, zowel technisch als operationeel, zijn binnen afzienbare tijd alle laptops klaar gemaakt voor een veilige toekomst. Exchange De e-mail omgeving is bijgewerkt van 2013 naar 2016. Met deze actie is tevens de omgeving Hybride gemaakt zodat we eenvoudig over kunnen naar de cloud, op het moment dat we dat wenselijk achten. Hosted voice – Unified Communications In 2017 is een contract met Tele2 aangegaan voor wat betreft levering van alle CNV telefoondiensten, dus zowel vast als ook mobiel. Dit levert een significante besparing op. Om zeker te weten dat de beoogde apparatuur en architectuur naar behoren functioneert zijn we begonnen met de PoC (Proof of Concept). Deze
 47. 47. 47 PoC, die geldt als ontbindende voorwaarde, moet uitsluitsel geven of het geheel naar behoren werkt en op basis daarvan wordt er in 2018 een definitieve Go/NoGo beslissing genomen. Front-office SSC ICT front-office heeft als taak het geven van ondersteuning van alle mogelijke ICT gerelateerde zaken naar de gehele organisatie. Ook wel genoemd de CNV Servicedesk. Om alle inkomende verzoeken te behandelen werkt SSC ICT sinds 2016 met TopDesk. TopDesk is speciale software die ontworpen is om ICT en/of facilitaire supportverzoeken te structureren. In TopDesk komen er in 2017 20.071 meldingen binnen en worden afgehandeld. Na afhandeling vragen we medewerkers deze te beoordelen. Dat heeft in 2017 ongeveer 45% gedaan. Gemiddeld is de waardering over 2017 uitgekomen op een 9.2. Deze meldingen zijn als volgt binnen gekomen: • E-mail – 45,6 % • Telefoon – 35,7 % • Selfservice Portaal – 13,0 % • Mondeling – 5,0 % • Zelf geregistreerd door SSC ICT – 0,7 %
 48. 48. 48 Daarnaast heeft de front-office nog een aantal taken met succes afgerond: - Het steunpunt van Vakmensen in Drachten is in januari verhuisd van Zonnedauw naar Dopheide 8A. - Het steunpunt van Vakmensen in Hoofddorp is intern verhuisd van de BG naar de 3e etage. - Het steunpunt van Vakmensen in Apeldoorn is verhuisd van de 2e naar de 3e etage. - Serverruimtes in Drachten, Breda, Apeldoorn en Hoofddorp opgeruimd. 4.4 SSC Financiën Formatie Begin 2017 is er een adviesaanvraag bij de OR neergelegd met betrekking tot een reorganisatie van SSC Financiën. Als gevolg van verder digitaliseren, automatiseren en uniformeren van de werkzaamheden binnen de afdeling neemt de hoeveelheid werk af. Daarnaast is er in de begroting 2017 een bezuinigingsdoelstelling opgenomen. Per 1 augustus is afscheid genomen van een medewerker en zijn de werkzaamheden binnen het team herverdeeld. Per 1 december is er afscheid genomen van een tweede medewerker die eveneens niet vervangen wordt. In het najaar heeft de OR van Vakmensen ingestemd met het voorstel van het bestuur van Vakmensen om de werkzaamheden rondom de contributie-administratie per 1 januari 2018 over te hevelen naar SSC Administraties. Vanaf 1 januari 2018 worden alle werkzaamheden rondom de inning van de contributie belegd bij SSC Financiën, gelijk met de overheveling van de werkzaamheden voor het Tijdspaarfonds. Met de werkzaamheden komen 2 fte’s over van de bedrijfsadministratie van Vakmensen naar SSC Financiën. Door uitstel van de implementatie van CRM zal deze verschuiving pas in de loop van 2018 gaan plaatsvinden.De veranderingen leiden, in combinatie met alle veranderingen binnen andere CNV onderdelen en de invoering van een nieuw financieel systeem, tot de nodige
 49. 49. 49 onrust op de afdeling. Medewerkers voelen zich onzeker over hun positie. Financieel pakket Het huidige financiële pakket AX 2009 wordt vanaf komend jaar niet meer ondersteund door Microsoft en is inmiddels dusdanig verouderd dat het veel tijd vraagt in onderhoud en optimalisering van de werkprocessen belemmert. Daar binnen CNV gekozen is voor Microsoft CRM en Dynamics 2012 voor de contributie-inning ligt het voor de hand om ook het nieuwe financiële pakket in deze lijn te kiezen. Uiteindelijk is in de zomer door het BOBOZ akkoord gegeven op de aanschaf van Operations 365, de nieuwste versie van AX 2009 en 2012. Het nieuwe pakket wordt per 1 januari 2018 in gebruik genomen voor wat betreft de basisfunctionaliteiten zoals we die nu ook kennen in de huidige versie. Daarna wordt een plan gemaakt voor implementie van nieuwe onderdelen zoals een verplichtingen en inkoopadministratie. Het afscheid van EY als accountant voor enkele CNV onderdelen betekent voor het SSC Financiën dat er twee verschillende accountantsteams rondlopen. 4.5 SSC Facilitaire Ondersteuning Services In het kader van klanttevredenheid is een activiteit gestart. De bestaande kennis en de extra opgedane facilitaire kennis in de voorbereiding, de uitgevoerde customerjourney en het daaruit voortkomende boekje vormden de basis voor de interviews met de interne klant welke in het najaar zijn gestart. Doel ervan was om de wensen van de interne klant te leren kennen en om op eventuele klachten adequaat te kunnen reageren. De eerste interviews hebben plaatsgevonden met de Bondsadvocaat, James en medewerkers van de secretariaten van CNV Vakmensen. Zij allen hebben een terugkoppeling gekregen van hetgeen aan de orde kwam.
 50. 50. 50 Mede als gevolg van processen in het kader van verlenging van huisvestingscontracten, zijn voor het CNV gunstige verlengingen en vernieuwingen van een aantal contracten doorgevoerd voor binnenbeplanting (tot 2021 gratis planten voor het CNV-plein en het bedrijfsrestaurant), sanitaire middelen, receptiediensten tot december 2021 (einde huurovereenkomst Tiberdreef). Ook voor de af te nemen juridische content voor alle CNV-bonden zijn de onderhandelingen naar tevredenheid verlopen. In de catering is een wijziging in assortiment en processen doorgevoerd volgend op de wensen van de afdeling Facilitair en haar klanten, en de standaarden van cateraar Albron. Tijdens de uitvoering van de schoonmaak is, indien van toepassing, extra aandacht besteed aan clean desk policy. Verder is binnen de afdeling Facilitair het CNV-plein als moderne, aantrekkelijke en welkome plek heringericht. Het CNV-plein werd hiermee een multifunctionele ruimte waarbij men kan vergaderen, geconcentreerd kan werken en een-op-een-gesprekken kan voeren. Met de auditor voor RI&E PSA maakte de afdeling Facilitair een rondgang op de Tiberdreef en de steunpunten van CNV Vakmensen. De afdeling Facilitair heeft assistentie verleend voor CNV Vakmensen bij het inventariseren en het invoeren van de contracten in contractmanagementsysteem.Het adviseren over en tijdig signaleren van onjuistheden in repro-opdrachten heeft een besparing van circa 25.000 stuks prints en 7.500 enveloppen opgeleverd.Naast het uitvoeren van de mailings variërend van klein/groot tot producties als folders, flyers, posters, brochures etc. uit het webportaal en het scanproces voor inkomende post, leverde Repomex posters, folders en ander materiaal ten behoeve van diverse activiteiten van de bonden, zoals promotie- en stakingsacties.Het totaal aantal prints was 5.183.898, centraal: 3.061.655, decentraal: 2.009.609, en op de steunpunten: 112.634. Daarnaast zijn centraal voor CNV Vakmensen en CNV Info 134.462 pagina’s post gescand.
 51. 51. 51 Gebouwen en assetmanagement Met onderhuurder SVMN zijn de onderhandelingen afgerond over verhuur van een etage van de Tibertoren. De 2e etage van de Aidatoren zal worden ingeleverd per 1-1-2018. De verhuur van 3e en 4e etage van de Tibertoren is teruggegaan naar de verhuurder van het CNV die deze etages per 16-12-2018 verhuurt aan SVMN, (1.824 m²) met daarbij 19 parkeerplaatsen. CNV Facilitair leverde veel tekenwerk en advies aan SVMN. Verwachte besparing is €225k per jaar.Namens CNV Vakcentrale zijn de huuronderhandelingen gevoerd met verhuurder, De Waal Beheer, inzake een verlenging van de huurovereenkomst in Utrecht. De verlenging is overeengekomen voor drie jaar en twee optiejaren (eenzijdige huurdersoptie) en gaat in op 16 december 2018. De gehuurde ruimte bestaat uit 7.523 m² kantoorruimte, 561 m² bedrijfsrestaurant en 419 m² kelderruimte inclusief 83 parkeerplaatsen, gelegen aan Tiberdreef 4 te Utrecht. Besparing van 1.824 m² vvo. Er is flexibiliteit afgesproken in de verlenging van de overeenkomst. De flexibiliteit heeft betrekking op het retour kunnen geven (maximaal 20%) van metrages op elk gewenst moment voor risico van de verhuurder. CNV Vakcentrale zal daarbij haar facilitaire diensten beschikbaar stellen aan toekomstige huurders indien mogelijk en tegen een reële vergoeding. Het CNV heeft afgesproken incentives van de verhuurder te ontvangen met betrekking tot oplossing vochtproblemen en verbetering verlichting (led), sanitaire ruimten en thermische techniek (digitale thermostaten). Deze incentives hebben een kostenreductie en een verbetering van het klimaatcomfort voor de huisvesting tot gevolg. Voor CNV Jongeren zijn ruimte en instellingen aangepast aan de wensen van de medewerkers en aan de normeringen. Er zijn plannen uitgevoerd om de akoestiek in de ruimte van CNV Info te verbeteren. Vernieuwingen en een kleine verbouwing zijn doorgevoerd op de 9e etage bij CNV Vakmensen. Tablets zijn aangeschaft voor bij de toegang tot de vergader- ruimtes om reserveringsinformatie te kunnen tonen. Het implementatieproces is nog niet afgerond door andere prioriteiten op het ICT-vlak.
 52. 52. 52 Onderhandelingen namens CNV Vakmensen rond de terugbouw- verplichting van kantoorruimte Apeldoorn gehuurd door de Persgroep, hebben geleid tot een door een van de huurders te betalen afkoopsom van €20k. Daarnaast is de huurovereenkomst in Apeldoorn verlengd voor de 2de en 4de etage met 6 maanden t/m juni 2018. Er is een brand geweest in het verzamelpand gelegen aan de Druivenstraat in Breda. De schade voor CNV Vakmensen is beperkt gebleven tot roetschade. De kantoorruimte alsook de liggende apparatuur is inmiddels door een salvagebedrijf specialistisch gereinigd. Met de verzekeraar wordt gewerkt aan de schadeafwikkeling. Een nieuwe indeling en een nieuwe serviceruimte zijn verwezenlijkt in regiokantoor Drachten. 4.6 SSC P&O In 2017 is een volgende stap gezet in het digitaliseren van diverse processen. Zo is de declaratieprocedure in samenwerking met het SSC Financiën gedigitaliseerd waarbij de medewerker alle declaraties online kan verwerken. De verdere verwerking geschiedt volledig digitaal waardoor het proces betrouwbaarder, sneller en met minder papieren rompslomp kan worden afgerond. Ook de procedures rond indiensttreding, uitdiensttreding en tussentijdse wijzigingen worden op deze wijze in de toekomst ingericht. Wat betreft het ondersteunen van mensen met een beperking naar werk, is in de cao van de Vakcentrale in artikel 3 opgenomen dat de CNV Vakcentrale er naar streeft het personeelsbestand voor een zo hoog mogelijk percentage, doch voor ten minste 3% uit mensen met een beperking te laten bestaan. De CNV Vakcentrale is tevens ondertekenaar van de charter diversiteit. Bovenstaand streven is daarin ook vermeld. Het huidige percentage is 4,52%. Naast het digitaliseren van de genoemde processen is in 2017 ook het digitaliseren van de persoonsdossiers van alle medewerkers
 53. 53. 53 voorbereid. Naar verwachting kan in 2018 deze stap worden gemaakt en kan op dat moment iedere medewerker zijn eigen dossier online benaderen. Op het personele vlak heeft de afdeling met enkele langdurige ziektegevallen te maken gehad, waardoor het ziekteverzuimcijfer over 2017 relatief hoog is ten opzichte van de rest van de Vakcentrale, maar ook ten opzichte van het cijfer van de afdeling in het verleden. Ten gevolge van de langdurige ziekte van één van de medewerkers kon gelukkig een beroep worden gedaan op een collega van een andere afdeling waardoor de voortgang van de werkzaamheden kon worden geborgd. In augustus is een voorstel om het SSC P&O per 1 januari 2018 op te delen omgezet in een besluit van het Dagelijks Bestuur van CNV Vakcentrale. De reden van het voorstel is gelegen in de voortdurende zoektocht hoe op een zo efficiënt mogelijke wijze de organisatie kan worden ingericht waarbij de kwaliteit van de werkzaamheden overeind blijft. De P&O-adviseurs worden vanaf 2018 toegevoegd aan de organisaties waarvoor zij werken en de personeels- en salarisadministratie worden op datzelfde moment ondergebracht bij het SSC Financiën dat verder door het leven gaat als SSC Administraties. Door deze opsplitsing kan het management van de Vakcentrale worden verkleind zonder dat direct de dagelijkse werkzaamheden worden geraakt. Een adviesaanvraag over dit onderwerp is behandeld door de OR. Eind december wordt afscheid genomen van Theo van Lagen als manager SSC P&O.
 54. 54. 54 5. Vereniging 5.1 Algemeen en Dagelijks Bestuur Het Algemeen Bestuur (AB) vergadert in 2017 officieel vijftien keer. Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert wekelijks. De samenstelling van het AB en het DB is per 31 december 2017 als volgt: Voorzitter: M. (Maurice) Limmen (tevens DB) Vicevoorzitter: A. (Arend) van Wijngaarden (tevens DB) Algemeen secretaris/ penningmeester: P. (Pieter) de Vente (tevens DB) Leden: W.J. (Willem Jelle) Berg (tevens DB) P. (Piet) Fortuin (CNV Vakmensen) J. (Jan) de Vries (CNV Connectief) S. (Semih) Eski (CNV Jongeren) D. (Dirk) de Vogel (CNV Kostersbond) 5.2 Werkorganisatie De dagelijkse leiding van de werkorganisatie berust bij de algemeen secretaris/penningmeester. De samenstelling van het Managementteam is per 31 december 2017 als volgt: Algemeen secretaris /penningmeester: P. (Pieter) de Vente Controller: J. (Joost) Ausems CNV Ledenservice: A. (Anja) van der Laan SSC Facilitaire Ondersteuning: R. (Rob) Berendsen SSC P&O: T. (Theo) van Lagen CNV Info: E. (Eric) van den Hoed
 55. 55. 55 SSC ICT: R. (Ramon) Hak CNV Internationaal: M.J. (Marie José) Alting von Geusau SSC Financiën: J. (Jolanda) van der Zande Beleid: J.P. (Jan Pieter) Daems De Ondernemingsraad kent de volgende samenstelling per 31 december 2017: Voorzitter: R. (Roy) Ramdin Secretaris: H. (Henk) Nebbeling Leden: P. (Peter) Hendriks M. (Maud) Marres I. (Ibrahim) Pancar Ambtelijk secretaris: C. (Corine) van Kuilenburg In 2017 heeft de Ondernemingsraad wekelijks een korte werkvergadering gehouden. De Overlegvergadering kwam acht keer bijeen. De Ondernemingsraad publiceert jaarlijks een eigen jaarverslag. 5.3 Ledenontwikkeling CNV 1-1-2017 1-1-2018 groei CNV Vakmensen 146.665 142.950 -3.715 CNV Connectief 120.943 120.831 -112 CNV Kostersbond 409 373 -36 CNV Jongeren 1.383 1.401 18 CNV Vakcentrale 63 51 -12 Totaal 269.463 265.606 -3.857
 56. 56. Dit jaarverslag is tot stand gekomen m.m.v. diverse medewerkers van CNV Vakcentrale. CNV Vakcentrale Postbus 2475 3500 GL Utrecht 030 - 751 1001 www.cnv.nl info@cnv.nl Facebook: /vakbond Twitter: @vakbond

×