Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

CNV Vakcentrale Jaarverslag 2019

772 vues

Publié le

75e Verslag van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland, 1 januari - 31 december 2019

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

CNV Vakcentrale Jaarverslag 2019

 1. 1. 2019JAARVERSLAG 201976e Verslag van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 1 januari - 31 december 2019
 2. 2. 2
 3. 3. 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 5 2. Bestuurscentrum pag. 8 2.1 Beleid en communicatie pag. 8 2.2 SER TAW-pilots pag. 16 2.3 CNV in de media pag. 20 3. CNV Internationaal pag. 25 4. Dienstencentrum pag. 28 4.1 CNV Ledenservice pag. 28 4.2 CNV Info pag. 35 4.3 SSC ICT pag. 41 4.4 SSC Administraties pag. 43 4.5 SSC Facilitaire Ondersteuning pag. 47 4.6 SSC P&O pag. 49 5. Vereniging pag. 52 5.1 Algemeen en Dagelijks Bestuur pag. 52 5.2 Werkorganisatie pag. 52 5.3 Ledenontwikkeling CNV pag. 54 Beelden: Bas de Meijer, Maartje Kuperus, Pim Geerts, Jolanda van Zwieten, CNV Jubilarissen, CNV Internationaal, Shutterstock, Marjoleine Reitsma
 4. 4. 4
 5. 5. 5 1. Inleiding Na het afscheid van Maurice Limmen als voorzitter in november 2018, heeft het Dagelijks Bestuur van de CNV Vakcentrale in 2019 haar werkzaamheden voortgezet met een afgeslankte bestuurssamenstel- ling onder voorzitterschap van Arend van Wijngaarden, die daarvoor de functie van vicevoorzitter vervulde. De lobby- en beleidsagenda werd dit jaar voornamelijk gevuld rondom de thema’s: pensioen, klimaat en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Lagen in 2018 de werkgevers, de werknemers en minister Koolmees nog te ver uit elkaar om tot een deal te komen, in 2019 zijn ze er dan uiteindelijk, na veel en lang onderhandelen, toch gekomen. Ten aanzien van de wens tot hervorming van het pensioenstelsel, gold dit zowel voor de inhoud van het nieuwe contract en een verantwoorde overgang naar een nieuw stelsel, alsook voor aanpalende onderwer- pen zoals de AOW en de wens om ook zzp’ers pensioen te laten op- bouwen. De sociale partners werken sindsdien aan de nadere uitwer- king van de op hooflijnen gemaakte afspraken die vastgelegd zijn in het Pensioenakkoord. Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAlgemeen Bestuur) aangenomen en deze is op 28 mei vervolgens door de Eerste Kamer aanvaard. Het doel dat de regering met de wet voor ogen had, was het terugdringen van door- geschoten flex en het aantrekkelijker maken van het vaste contract. Hoewel het CNV vond dat er goede elementen in het wetsvoorstel za- ten, zoals het principe van een hogere WW-premie voor flex-banen, was het op een aantal punten ook kritisch. De activiteiten uit de eer- ste maanden van 2019 waren daarom vooral gericht op het kenbaar maken van de bezwaren van het CNV, in de hoop daarmee een aantal daarvan nog aangepast te krijgen in de uiteindelijke wet.
 6. 6. 6 Het klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 getekend is, bestaat uit een breed gedragen pakket van maatregelen waarmee de CO2-uitstoot in de komende jaren drastisch verlaagd moet worden. Voor de uitvoering van deze maatregelen zal opnieuw de inzet en bereidheid van de be- trokken partijen het verschil moeten maken. Het CNV heeft haar inten- tie om daaraan bij te dragen bekrachtigd met de medeondertekening van het klimaatakkoord. In december werd zowel in het Algemeen Bestuur als in de Algemene Vergadering stilgestaan bij het opgaan van de Kostersbond in CNV Con- nectief. In 2019 is een scenario door de bonden uitgewerkt waarin de Vakcen- trale per 1 januari 2020 bestuurd wordt door bestuurders van de bon- den en de Vakcentrale. Vanuit hun eigenheid en zelfstandigheid nemen de samenstellende delen van het CNV zo hun verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijk bestuur en de aansturing van de werkorganisa- tie van de Vakcentrale. Daarmee worden de vragen inzake legitimiteit, eigenaarschap en ef- ficiency geadresseerd. Samenwerking wordt verbeterd, lijnen wor- den korter en efficiënter, centraal en decentraal beleid wordt in deze nieuwe besturing bijeengebracht. De invulling en sturing van het Dien- stencentrum kan gemeenschappelijk worden aangepakt en verbeterd. Slagvaardigheid en committent nemen toe, focus kan worden aange- bracht en een financiële besparing (minder bestuurskosten) wordt ge- realiseerd. Alle CNV-organisaties -Connectief, Jongeren, Vakcentrale en Vakmen- sen - leveren per 1 januari 2020 gezamenlijk zes bestuursleden in deel- tijd voor het bestuur van de Vakcentrale. Zij blijven in dienst van hun eigen vereniging, die ook in juridische zin zelfstandig blijft bestaan.
 7. 7. 7 De CNV Vakcentrale is een vereniging van (drie) leden. De algemene verga- dering (AV) is het hoogste orgaan. Het bestuur zorgt voor de realisatie van de doelstellingen. Het voert de besluiten van de ALV uit. In de bestuurlijke structuur wordt een Raad van Toezicht (net als bij de drie bonden) ingesteld, die bestaat uit drie leden. Tenslotte heeft in 2019 binnen het dienstencentrum een herijking plaats- gevonden van de Shared Services Administraties, ICT, Facilitaire Onder- steuning en CNV Info. Het doel hiervan was om marktconformiteit van de prijs en de kwaliteit van de geboden dienstverlening vast te stellen. De uit- komsten van deze onderzoeken waren overwegend positief, voor 2020 zijn verbeterplannen opgesteld om daar waar nodig een volgende stap te kun- nen maken. Het bestuur van het CNV dankt iedereen die als (kader)lid of collega in het verslagjaar heeft bijgedragen aan de activiteiten van het CNV en het reali- seren van onze doelen in samenleving en organisatie. Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats voor het dagelijks bestuur, dat in 2019 leiding gaf aan het CNV en in veranderende omstandigheden de blik gericht hield op het bereiken van onze idealen. Johan Slok, algemeen secretaris penningmeester
 8. 8. 8 2. Bestuurscentrum 2.1 Beleid Veilig werk Het CNV heeft geparticipeerd in de Arbo werkgroep die leidde tot de SER-verkenning Diversiteit Arbeidsrelaties en Arbeidsomstandig- heden, uitgebracht door de SER op 13 december 2019. Uit deze ver- kenning blijkt dat uitzendkrachten en oproep-/ invalkrachten fysiek zwaarder werk hebben dan werknemers met een vast contract. Uit- zendkrachten doen ook vaker gevaarlijker werk dan vaste werkne- mers. Verder zijn uitzendkrachten en oproep-/ invalkrachten vaker het slachtoffer van arbeidsongevallen. Ook worden zelfstandigen in de bouw en uitzendkrachten vaker blootgesteld aan gevaarlijke stof- fen. Het CNV constateerde eerder op grond van eigen onderzoek naar vei- ligheid op de werkvloer dat 1 op de 4 werknemers in een risicovol beroep wel eens het slachtoffer is geworden van een bedrijfsongeval. De onveilige situaties op de werkvloer ontstaan door de hoge werk- druk en snelheid gaat daarnaast vaak boven veiligheid. Bijna 1 op de 5 werknemers heeft zich wel eens ziekgemeld door een ongeval op het werk en 23% stelt dat de werkvloer de laatste jaren onveiliger wordt.1 Uit de SER-verkenning blijkt dat werknemers met een uitzendcon- tract en zzp’ers vermoedelijk een nog groter risico lopen op onveilige situaties en bedrijfsongevallen dan werknemers met een vast con- tract. Dit beeld wordt ook bevestigd door de Inspectie SZW.2 1 Onderzoek van het CNV uitgevoerd door Panelwizard onder bijna 1.100 mensen die werken in een gevaarlijk beroep, gepubliceerd 15-10-2019, https://bit.ly/2WmOtPR 2 Inspectie SZW, Staat van Eerlijk werk 2019, oktober 2019.
 9. 9. 9 Het CNV is van mening dat zowel werknemers in vaste dienst als flexwerkers onder gelijke arbeidsomstandigheden hun werk moeten kunnen verrichten. Dit houdt dus in dat alle bepalingen van de Ar- bowet die gelden voor werknemers ook voor zzp’ers moeten gelden. Als ze schouder-aan schouder werken met werknemers maar ook als zzp’ers zelfstandig een werk uitvoeren. Daarnaast maakt het CNV zich zorgen over het risico van stapeling van Arbo risico’s bij flexwerkers en zzp’ers die werken met meerdere opdrachtgevers. Geen inlener of opdrachtgever maakt zich druk over de gezondheid van deze groepen werkenden. Wanneer zij uitvallen, ontstaat er een maatschappelijk probleem, waarbij het ook de maat- schappij is die voor de kosten opdraait. Naar verwachting volgt medio 2020 een adviesaanvraag over dit on- derwerp. Hopelijk komen werkgeversorganisaties en de vakbeweging tot een gezamenlijk advies waarbij een veilige werkomgeving voor alle werkenden gegarandeerd is ongeacht hun contract- vorm.   30-urige werkweek Op 14 december 2019 heeft het CNV het voorstel gelanceerd om toe te werken naar een 30-urige werkweek voor mannen en vrouwen. 30 uur werken moet op termijn de norm worden in Nederland, zonder dat de werknemer salaris hoeft in te leveren. Het CNV baseert het voor- stel voor de 30-urige werkweek op onderzoek dat in opdracht van het CNV uitgevoerd is door Maurice de Hond. Het CNV verwacht dat een kortere werkweek een positief effect heeft op de gezondheid en inzet- baarheid van mensen. Daardoor dalen de kosten voor ziekteverzuim en neemt de productiviteit toe. Daarnaast bevordert het een betere verdeling van werk en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. En ten slotte komt het voorstel tegemoet aan het wegvallen van deeltaken in het kader van robotisering/automatisering. Het CNV-voorstel vraagt om een geheel andere manier van werken en het plannen van werk. De organisatie van het werk moet anders en efficiënter. Denk daarbij aan: werknemers meer zeggenschap en regelruimte geven over hun eigen werk, minder en korter vergaderen,
 10. 10. 10 geen tijd meer besteden aan de afhandeling van zinloze mail, telewer- ken waar mogelijk, etc. Dit vraagt iets van directie, roostermakers en planners bij onderne- mingen en werknemers. Alleen als deze organisatiewijziging en cul- tuuromslag plaatsvinden, zal de overstap naar de 30-urige werkweek leiden tot verhoging van de arbeidsproductiviteit van 20 tot 40% zoals bij de pilots in het buitenland het geval was. De komende tijd bespreekt het CNV dit voorstel intern met de eigen achterban in de verschillende sectoren. Ook blijft het CNV de publici- teit zoeken met dit voorstel. Daarnaast zullen we de 30-urige werk- week blijven agenderen op de verschillende externe overlegtafels. ZZP Ook in 2019 heeft het zzp-dossier weer volop in de belangstelling ge- staan. Minister Koolmees worstelt met de maatregelen rondom zzp zoals aangekondigd in het Regeerakkoord. Het wetsvoorstel rondom het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring is uiteindelijk pas in december in internetconsultatie gegaan. Het CNV heeft zich hier zo- wel in een gezamenlijke reactie met werkgevers via de Stichting van de Arbeid als eigenstandig, kritisch over uitgelaten. Het CNV vindt het minimumtarief veel te laag en de zelfstandigenverklaring een bom onder het arbeidsrecht en onder ons collectieve stelsel van sociale zekerheid en arbeidsvoorwaardenvorming. Een groot probleem is dat ook in 2019 de wet DBA (grotendeels) niet is gehandhaafd. Dit zorgt ook in 2019 voor een stijging van (schijn)zelfstandigen. Het CNV heeft hier wederom aandacht voor gevraagd. Een nieuw fenomeen hierbij is het ‘Platformwerk’, waarbij Platformbedrijven bewust de randen op zoeken en hun bedrijfsmodel grotendeels baseren op ‘goedkope’ (schijn)zelfstandige arbeid. Ook over deze ontwikkeling heeft het CNV zich kritisch uitgelaten. Goed nieuws is er over de arbeidsongeschikt- heidsverzekering voor zzp’ers. In het pensioenakkoord van 2019 heb- ben sociale partners, het kabinet alsook twee oppositiepartijen de
 11. 11. 11 afspraak gemaakt dat zo’n verzekering er nu echt gaat komen. In de tweede helft van 2019 is een intensief traject opgestart waarin het CNV haar bijdrage heeft geleverd in de uitwerking van deze afspraak. Commissie Regulering van Werk In het eerste kwartaal heeft het CNV een notitie opgesteld die de basis moet vormen voor de reactie vanuit het CNV op wat in de Commissie Borstlap (Regulering van Werk) voorligt en wat vanuit de commissie wordt voorgesteld. Vanuit het CNV is ook gesproken met de commissie. Op 20 juni pre- senteerde de commissie haar discussienotitie, dit in aanloop naar het verschijnen van haar uiteindelijke advies. Opvallend in de discussie- nota zijn het pleidooi voor een zogeheten ‘contract neutrale sociale zekerheid’ en een gelijke arbeidsrechtelijke positie voor alle werken- den. Op basis van de eerder genoemde eigen notitie heeft het CNV in juli/ augustus gereageerd op deze discussienotitie. Pensioen Voor het dossier pensioen was 2019 een belangrijk jaar. Nadat het akkoord eind 2018 is geklapt en na gezamenlijke acties van de vak- bonden in maart 2019 wordt na lang onderhandelen in juni 2019 het pensioenakkoord via de SER gesloten. Het CNV heeft daarna bijeen- komsten georganiseerd in het land voor de leden. Uiteindelijk stemde 80% van de leden in met het akkoord. De tweede helft van 2019 stond in het teken van de uitwerking van het akkoord. Het CNV is via een bestuurlijk overleg, voorbereidingsgroep en 10 werkverbanden daarbij betrokken.
 12. 12. 12 CNV zet voornamelijk in op: • De afspraken uit het pensioenakkoord staan centraal. Dicht op de tekst blijven, tenzij het behalen van de doelen in gevaar worden ge- bracht. • Uiteindelijk een integrale toetsing van de doelen van het pensioen- akkoord (geen salamitactiek op onderdelen). • Vooral behoud verplichtstelling, eerder perspectief op een koop- krachtig en stabiel pensioen en een adequate compensatie dienen objectief aantoonbaar goed te zijn gerealiseerd. • Indien het voor het behoud van de verplichtstelling noodzakelijk is om WVP+ te verbeteren met solidaire aspecten, dan is dat het on- derzoeken waard. • Budgettaire/fiscale neutraliteit mag niet bijten met de ambitie: 80% in 42 jaar. • Er moet eerst een werkend prototype (een kansrijke schets) van het solidaire contract komen, voordat je veel andere zaken gaat uitwer- ken. Dit vereist een discussie over de waarderingssystematiek van de voorwaardelijke aanspraken. • CNV is geen voorstander van meer individuele keuzemogelijkhe- den. • Bedrag ineens ziet CNV als onderdeel van hoog/laag-constructie (letterlijke tekst uit pensioenakkoord): dreigt nu een afkoop-con- structie te worden (inzet SZW). Dit is in strijd met pensioenakkoord. CNV-inzet: Of je maakt gebruik van hoog-laag, of van het bedrag in- eens (10%). Allebei doen gaat teveel ten koste van de collectiviteit.
 13. 13. 13 Klimaat Een ander belangrijk akkoord dat is gesloten in 2019 is het klimaatakkoord. Het CNV was vanaf het begin van het pro- ces kritisch over een platte CO2-heffing, die door verschil- lende partijen als de juiste weg voor de klimaattransitie gezien werd. Om een onafhankelijke mening te vormen heeft een kleine groep medewerkers, Yara Sluiskil in Zeeuwse Vlaanderen bezocht. Daar- naast heeft het CNV gesprekken gevoerd met OR-vertegenwoordigers van andere grote energieverbruikers, zoals Tata Steel. Ook heeft een delegatie van Ondernemingsraden van grote energieverbruikers het CNV bezocht. Het CNV raakte ervan overtuigd dat de platte CO2-hef- fing niet het juiste instrument voor een succesvolle klimaattransitie is en schreef een opinie artikel in de Telegraaf “Tienduizenden banen in gevaar door CO2-taks”. Dit artikel heeft veel teweeg gebracht. Voor- zitters van het CNV en VNO-NCW waren het met elkaar eens dat een ander instrument nodig is. De SER faciliteerde de zoektocht van de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers naar een beter instrument. Het resultaat daarvan is het SER beleidsdocument “Nationale klimaataanpak voor regionale industriële koplopers”. Het CNV volgt kritisch de ontwikkelingen rond de implementatie van het klimaatakkoord zodat de gemaakte afspraken daadwerkelijk na- geleefd worden. Dit doet het CNV onder andere door het organiseren van bijeenkom- sten met bestuurders en leden. Zo hebben in september twee bijeen- komsten plaatsgevonden: 1 met bestuurders en 1 met leden.
 14. 14. 14 Evaluatie van de Participatiewet In 2019 is de eindevaluatie van de Participatiewet gehouden. De Parti- cipatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden. In de Participatie- wet zijn een aantal regelingen en groepen bijeen gevoegd: de bijstand, jonggehandicapten met arbeidsvermogen (die voorheen in de Wajong zouden stromen), de WSW en beschut werk. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft de eindevaluatie uitgevoerd. Een deel van de onderzoeken is door andere onderzoeksbureaus ge- daan. Het CNV is betrokken bij de begeleiding van het evaluatieonder- zoek. Dit is zowel op beleidsmatig als op bestuurlijk niveau. In novem- ber 2019 heeft het SCP de eindevaluatie opgeleverd. Uit het onderzoek kon als conclusie worden getrokken dat alleen de groep jonggehandicapten met arbeidsvermogen een grotere kans op werk hadden dan voorheen. Wel verdienden ze een lager inkomen. Voor de overige groepen heeft de Participatiewet niets opgeleverd of zelfs tot een kleinere kans op werk geleid. Het nieuwe beschut werk is nau- welijks van de grond gekomen en structuur van sociale werkplaatsen brokkelt af.
 15. 15. 15 Het CNV heeft geoordeeld dat de Participatiewet is mislukt. De kans op werk is voor de meeste groepen niet toegenomen. Gaan werken loont vaak niet. Het CNV heeft in zijn reactie gepleit voor de terugkeer van de functionaliteit van de sociale werkvoorziening om te zorgen dat een grote groep kwetsbare mensen weer aan het werk kan. Wajong Op 28 mei 2019 heeft de staatssecretaris van sociale zaken en werk- gelegenheid het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet er voor zorgen dat jongge- handicapten met een Wajong-uitkering er op vooruit gaan als ze gaan werken. Ze moeten als ze hun werk verliezen langer kunnen terugval- len op hun Wajong-uitkering. Door alle wijzigingen kent de Wajong verschillende inkomens-rege- lingen. Het wetsvoorstel stelt een geharmoniseerde inkomensrege- ling voor. Voor een aantal groepen binnen de Wajong kan die nieuwe inkomensregeling negatief uitvallen, zij kunnen er in inkomen op ach- teruit gaan. Voor deze mensen bevat het wetsvoorstel een garantie- regeling. Deze garantieregeling duurt volgens het wetsvoorstel twee maanden. Wajongers die hun werk verliezen en binnen twee maan- den nieuw werk vinden, krijgen een aanvulling op hun inkomen tot het oude niveau. Het CNV vindt deze termijn veel te kort. Zeker voor mensen met een arbeidsbeperking is het erg moeilijk om in zo korte tijd nieuw werk te vinden. Het CNV heeft met een aantal andere partijen zowel bij de staatssecretaris als later de Tweede Kamer aangedrongen op een langere termijn van 2 jaar. De Tweede Kamer heeft uiteindelijk een motie aangenomen die de termijn verlengt tot 1 jaar. Het wetsvoorstel lag eind 2019 ter behandeling bij de Eerste Kamer.
 16. 16. 16 2.2 SER TAW-pilots In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben sociale partners en het ka- binet afspraken gemaakt over duurzame hervormingen van de ar- beidsmarkt. Ondanks eerdere ervaringen die zijn opgedaan met het bevorderen van transities van werk naar werk en de samenwerking tussen diverse partijen in de sectoren en regio’s blijkt van werk naar werk nog onvoldoende tot stand te komen. Na dit akkoord adviseert de SER meer pilots in te richten om ervaring op te doen met nieuwe werkwijzen die moeten bijdragen aan een betere werking van de ar- beidsmarkt. Sociale partners moeten een rol krijgen in pilots en het ministerie komt met een regeling. In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 maakte het kabinet Rutte II samen met sociale partners afspraken om de arbeidsmarkt op de middellange termijn toekomstbestendig(er) te maken. Er kwamen af- spraken over de (regionale) arbeidsmarkt, het 3e jaar WW en de rol van sociale partners bij de uitvoering van de WW. Er werden onder andere afspraken gemaakt over het inrichten van 35 regionale ‘werk- pleinen’ ter ondersteuning van mensen met een beperking op de ar- beidsmarkt, over (intersectorale) van werk naar werk voorzieningen en de inrichting van de WW. Voor de DWSRA-pilots zijn vooral de af- spraken m.b.t. de WW relevant namelijk: - Sociale partners worden per 1 januari 2020 verantwoordelijk voor het beleid t.a.v. preventie, ondersteuning, bemiddeling en re-inte- gratie (regie WW). - Sociale partners zien hierbij een uitvoerende rol van de vakbewe- ging in de WW op de Werkpleinen bij bemiddeling, ondersteuning, competentiecentra, mobiliteitscentra loopbaanondersteuning etc. Vastgelegd werd dat de afspraken over de WW en de dienstverlening nader zouden worden uitgewerkt in een advies van de sociaal econo- mische raad (SER). Op 20 februari 2015 kwam het advies van de SER beschikbaar.
 17. 17. 17 Centraal in de adviesaanvraag van minister Asscher van Sociale Za- ken aan de SER stond de vraag hoe werkloosheid kan worden voor- komen of, indien onvermijdelijk, zo kort mogelijk kan duren. Het uitgangspunt hierbij was een grotere verantwoordelijkheid voor de sociale partners, zoals vastgelegd in het sociaal akkoord. Daarnaast wilde Asscher advies over een andere financiering van de WW, waarbij werkgevers en werknemers ieder de helft van de premie betalen. Al ruim voordat de DWSRA-regeling op 14 juli 2016 in de Staatscou- rant werd gepubliceerd, vond binnen het CNV overleg plaats over de vraag of het CNV met een eigen subsidieaanvraag zou komen en wat daar dan in moest staan. In september 2014 besloot het Algemeen Bestuur een van de afspra- ken uit het Sociaal Akkoord over de “uitvoerende rol op de zogenoem- de adviescentra op of rond de werkpleinen” verder uit te werken. Het Algemeen Bestuur besloot op 22 juni 2015 €400.000.- uit het Talmafonds beschikbaar te stellen voor de uitwerking van vier pi- lots, te weten een of meerdere fysieke adviescentra (1); een digitaal loopbaanplatform (2); een regionaal adviescentrum i.s.m. regionale partners (3); en een pilot adviescentrum i.s.m. FNV (4). Het Algemeen Bestuur stelde dat de hiervoor genoemde pilots aansluiten bij de CNV- visie over de CNV-dienstverlening in relatie tot de arbeidsmarktinfra- structuur, namelijk inzetten op het vergroten van de wendbaarheid; mensen meer regie geven over de eigen loopbaan, hen ondersteunen met dienstverlening en tot slot het leggen van verbindingen tussen sectoren en tussen het werk op landelijk, sectoraal en regionaal ni- veau (notitie Algemeen Bestuur 22.6.15). Het Algemeen Bestuur van 22 juni 2015 besloot verder dat de pilots onderdeel uit zouden maken van een ‘programma’ voor de periode 2016 - 2020. Er werd een programmamanager aangetrokken die de pilots voorbereidde in samenwerking met de stuurgroep. Doel van deze functie was ‘het binnenhalen van subsidiegelden, uit- voeren van pilotprojecten, behalen van gewenste resultaten en ver-
 18. 18. 18 antwoorden van de projecten binnen de looptijd met bijbehorende budgetten en resultaten. Verder het ‘ontwikkelen van kaders, beleid, dienstverleningsmodellen, instrumenten en het mede vormgeven en inrichten van projecten en systemen’. In het Algemeen Bestuur van juli 2019 vond na de afronding van de projecten en de organisatorische en financiële afhandeling van de subsidieaanvraag de evaluatie van het project plaats en heeft het Al- gemeen Bestuur een achttal lessons learned vastgesteld. De uitgaven vielen ruim binnen de Algemeen Bestuur besluiten. In totaal werd € 437.750 minder uitgegeven dan begroot en zijn alle beoogde deelne- mersaantallen (meer dan) behaald. Vanaf de voorbereiding in 2016, tot aan de afronding in 2018, heeft een projectteam onder de paraplu van CNV Vakcentrale gewerkt aan de totstandkoming en de uitvoering van een aantal DWSRA-pilotprojec- ten, zowel op regionaal als op landelijk niveau. De projecten die het CNV in de periode 2016-2018 heeft uitgevoerd betreffen: • Regiepilot (SRA1) • UWV Mobiliteitscentra (DW1) • Adviescentra Friesland met het Leerwerkloket (DW2) • Werkgeversnetwerk Mobiliteit Utrecht (DW3) • Digitale dienstverlening (DW 4) En een project in samenwerking met de FNV in de regio Eindhoven. Een mooie opsteker was dat de projecten H!VE (DW1, West-Brabant/ Zeeland) en Jij Blijft Bij (Friesland, Utrecht en Brabant) in het voorjaar van 2018 als veelbelovend voorbeeldprojecten werden aangewezen door Ecorys, het onderzoeksbureau dat voor het Ministerie van SZW alle DWSRA-pilots monitort en evalueert. In de krap 2 jaar looptijd zijn er door de CNV projecten 4.057 mensen bereikt via bijeenkomsten en individuele coaching. Online zijn de volgende unieke bezoekers- aantallen gerealiseerd: 7.235 voor DW1, 31.384 voor DW2 en DW3, en 62.465 unieke bezoekers voor DW4 (bij de laatste zijn ook bijna 1.000 accounts aangemaakt).
 19. 19. 19 Bij de evaluatie in het Algemeen Bestuur is naast de constatering dat de doelen zijn gehaald, binnen de beschikbare middelen ook gecon- stateerd dat het CNV nog veel kan leren op het terrein van projectma- nagement en interne samenleving. De lessons learned zijn vastge- steld en kunnen in een voorkomend geval handvat bieden voor nieuwe projecten. De aanbevelingen betroffen: 1. Governance 2. Shared Services 3. Externe weerstand 4. Interne weerstand 5. Verbinding met CNV collega’s in het land 6. Intellectueel eigendom 7. Communicatie 8. Projectteam De projectperiode is al met al een enerverende en zeer leerzame pe- riode geweest waarbinnen veel zowel in- als externe hobbels over- wonnen moesten worden. Er zijn echter resultaten neergezet waar het CNV trots op mag zijn. Met uitzondering van DW4 e-platform, zijn alle pilots bestempeld als succesvol voorbeeld project door het on- derzoeksbureau van SZW. De Jij Blijft Bij-vouchersystematiek wordt in Zuid- en Noord-Nederland verduurzaamd door. De door het CNV ontwikkelde dienstverlening met betrekking tot loopbaanontwikke-
 20. 20. 20 ling (DW2) heeft ervoor gezorgd dat het Leerwerkloket Fryslân een voorbeeld is voor de andere 34 Leerwerkloketten in Nederland en hier verder mee mag experimenten (Leerwerkloket 2.0, zie Kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen van minister Koolmees (SZW) en minister Van Engelshoven (OCW)). Tenslotte bieden de aanbevelingen die beschreven staan in het SRA rapport houvast voor een beter functionerende arbeidsmarkt waar- door de Nederlandse beroepsbevolking wendbaarder wordt en ken- nis en vaardigheden optimaler worden ingezet waardoor aanzienlijk minder mensen aan de zijlijn zullen staan. 2.3 CNV in de media 2019 was een jaar waarin de Vakcentrale veel in de media te vinden was. In totaal haalden we 2.000 keer de media. We stonden regelmatig op de voorpagina van de kranten en waren ook online goed te vinden. In januari brachten we een onderzoek uit over mantelzorg. Veel man- telzorgers vrezen een burn-out door de combinatie werk en zorg. Trouw kreeg de primeur van dit onderzoek en schreef er een groot artikel over. In januari brachten we ook een onderzoek uit over de versoepeling van het ontslagrecht. Dankzij dit onderzoek kregen we een interview in de Telegraaf, waarin Arend van Wijngaarden zijn be- zwaren tegen de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) mocht uiten. In februari maakten we opnieuw nieuws op het thema mantelzorg. We gebruikten de cijfers van ons mantelzorgonderzoek uit januari om te reageren op een SCP-rapport over mantelzorg. Onze reactie kwam online onder andere terug op nu.nl, Hart van Nederland en Volks- krant. We hebben ook gereageerd op het rapport ’50 jaar minimum- loon’, deze reactie werd groot opgepakt door AD en haar regionale varianten, nu.nl en Telegraaf. In februari hebben we het probleem van de slapende dienstverban- den onder de aandacht gebracht. Onze actie leidde tot een pagina-
 21. 21. 21 groot stuk in de zaterdagkrant van Trouw, waarin Arend van Wijngaarden uitgebreid aan het woord kwam. Een follow-up kwam een paar dagen erna in de Telegraaf en andere media. In maart hebben we groot nieuws gemaakt met het plan op de WW-export. We hebben eerst een korte reactie geformuleerd op dit nieuws. Daar- naast hebben we een groter verhaal voor Trouw gemaakt: we hebben het verhaal daarin breder getrokken en ingespeeld op de maatschappelij- ke onvrede en de EU-scepsis. Dit leidde tot een voorpagina-stuk met CNV-vermelding in de kop en een interview met Arend van Wijngaarden in de krant. We hebben ons in de media ook laten horen over onze bezwaren tegen het Effectonder- zoek WGA-dienstverlening. Door te stellen dat de inzet van arbeidsongeschikten als proefkonijn hebben we online veel media gehaald, waaronder RTL nieuws, Volkskrant en AD en ook weer een stuk in de papieren versie van Trouw gekregen. Daarnaast was 2019 natuurlijk het jaar van het pensioenakkoord. Als CNV zelf hebben we veel nieuws op het pensioendossier kunnen maken. Ons standpunt over het afschaffen van de door- sneesystematiek haalde in februari de voorpa- gina van de Telegraaf. Dit artikel leidde tot een groot aantal online publicaties. Daarnaast heb- ben we nieuws gemaakt op ‘life cycle’ beleggen. Hier hebben we een interview in FD over afge- geven, in Trouw schreven we over dit onderwerp een opiniestuk. In de laatste week van maart hebben we Trouw de primeur gegeven over de nieuwe actiedag op 29 mei, en schreef ook het FD een stuk over pensioenen met voor ons een prominente rol.
 22. 22. 22 In april stonden we in de Telegraaf over het klimaatakkoord. Plannen voor CO2-heffing leiden volgens het CNV tot baanverlies van tiendui- zenden mensen. Wij pleitten in het stuk voor een mildere vorm van CO2-heffing, met minder risico op baanverlies. Naar aanleiding van dit stuk ontstond een nieuw SER-advies over de CO2-heffing. Een af- gezwakte vorm van CO2-heffing werd uiteindelijk door het krant over- genomen. In mei haalden we de voorpagina van de Telegraaf met een pleidooi voor het inperken van arbeidsmigratie. Wij stelden dat Nederlanders die nu nog aan de kant staan, eerst aan het werk moeten. Tal van andere media, waaronder Hart van Nederland, pakten ons pleidooi op. Nieuws maakten we ook op de kwartaalcijfers arbeids- markt van het CBS. Rond 29 mei maakten we nieuws met een onderzoek naar hoe Neder- land denkt over het verhogen van de AOW-leeftijd. Dit trok ook veel aandacht, van onder andere NOS, RTL, Telegraaf en Trouw. Al met al berichtten meer dan 50 media over dit onderzoek. In juni voerden wij een pleidooi voor een minimumtarief van 25 euro voor zzp’ers. Aanleiding was de uitslag van een onderzoek dat wij door Maurice de Hond lieten uitvoeren onder zzp’ers. Hieruit bleek dat 1/3 van alle zzp’ers onder financiële hoogspanning staat. Trouw kreeg de primeur, en ons onderzoek rolde goed door naar andere media, waaronder AD en Telegraaf. Ook in de dagen daarna werd ons pleidooi goed opgepakt. In juni hebben we ook weer veel aandacht getrokken op het pensioen- dossier. Uiteraard bij het sluiten van het akkoord, maar ook de leden- peiling rond het pensioenakkoord was groot nieuws. Doordat het CNV als eerste met de uitslag kwam – eerder dan FNV en VCP – stonden we hier groot mee op de voorpagina van Trouw. In juli en augustus is de Kamer met reces en stond de media-aandacht voor onze thema’s op een laag pitje. In augustus hebben we wel gere- ageerd op de kwartaalcijfers arbeidsmarkt van het CBS. Onze reactie stond op de voorpagina Telegraaf en werd ook breed meegenomen door online media.
 23. 23. 23 In september barstte alle media-aandacht weer los. We hielden een pleidooi voor het volledig afschaffen van de zelfstandigenaftrek. De Te- legraaf pikte dit op, en vele anderen. Ook reageerden we op de plannen voor Prinsjesdag. Het extraatje voor middeninkomens was wat ons be- treft een wassen neus. Ook deze reactie werd goed opgepakt. September was ook de maand waarin het nieuwe bestuur van CNV Vak- centrale bekend werd gemaakt. Trouw kreeg hiervan de primeur, zij plaatsten op de voorpagina een groot interview met Piet Fortuin. Veel andere media pikten het bericht ook op. Diverse dagbladen en radiozen- ders meldden zich met verzoeken voor interviews. In oktober lanceerden we twee grote onderzoeken. Het eerste onder- zoek was gericht op arbeidsomstandigheden. Het AD kreeg hiervan de primeur. Parallel hieraan stelden we Kamervragen. Een week later haalden we de voorpagina van de Telegraaf met nieuws over uitzend- krachten. Een groot deel van de uitzendkrachten komt niet rond. Dit onderzoek leidde tot nog 140 mediavermeldingen en was daarmee het gesprek van de dag. In november reageerden we op het voorkomen van pensioenkortingen. Dit was groot nieuws. Ook hebben we een reactie geformuleerd op de participatiewet. Deze is volgens het CNV mislukt. In december hielden we een pleidooi voor een 30-urige werkweek, gecombineerd met een onderzoek van Maurice de Hond over dit onderwerp. Dit was een grote media- klapper. De Telegraaf plaatste dit op de voorpagina, het FD besteedde er aan- dacht aan. Ook AD en NOS besteedde meerdere keren aandacht aan dit on- derwerp, samen met 170 andere media. Al met al was het pleidooi een groot succes en daarmee een waardige afsluiter van 2019.
 24. 24. 24 Youth employability: ENHANCING OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE Internal Report: an analysis of the business case and the role of trade unions 2019 Commissioned by CNV Internationaal to Partnering for Social Impact
 25. 25. 25 3. CNV Internationaal 2019 was het derde jaar van het vakbondsmedefinancierings-pro- gramma en het vierde jaar van de twee strategisch partnerschappen waarin CNV Internationaal actief is. Daarnaast is CNV Internationaal expert namens het CNV in de convenanten ter bevordering van inter- nationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de toeleve- ringsketens van diverse sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven. CNV Internationaal is op verschillende fronten actief geweest om te werken aan haar doelstellingen - het bestrijden van armoede en bij- dragen aan decent work in ontwikkelingslanden.   Het ondersteunen van internationale partnervakbonden gericht op strategische beleidsbeïnvloeding en sociale dialoogactiviteiten, bleef ook in 2019 de kern van ons werk. De thema’s sociale dialoog, het be- vorderen van arbeidsrechten in productieketens, het verbeteren van kansen van jongeren op werk, de vrijheid van vakvereniging en werk- nemers- en mensenrechten zijn nog altijd actueel en staan centraal. Bij het versterken van de capaciteit door trainingen in sociale dialoog wordt ook samenwerking gestimuleerd en het onderlinge uitwisselen van ervaringen. Regelmatig is daarbij een beroep gedaan op de ken- nis en ervaring van CNV-bestuurders en trainers van zowel CNV Vak- mensen, CNV Connectief als CNV Jongeren. De nationale en regionale coördinatoren in de landen ondersteunen en monitoren de uitvoering van dit werk, en zij rapporteren over de vorderingen van onze vak- bondspartners in 14 landen op drie continenten: Benin, Guinea, Ni- ger, Senegal, Tunesië, Mali, Cambodja, Indonesië, Vietnam, Colombia, Guatemala, Peru, Bolivia en Nicaragua. CNV Internationaal lobbyde in het parlement en bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast is CNV Internationaal actief op sociale media en in het publieke debat. Zo werden samen met partners twee debatten georganiseerd over Latijns Amerika om misstanden en uit-
 26. 26. 26 dagingen in die regio op de kaart te zetten. CNV Internationaal nam als expert deel aan de Nederlandse delegatie naar de 63e Commission on the Status of Women bij de VN, om gender gerelateerde arbeidsrechten op de kaart te zetten. CNV Internationaal heeft de minister gevraagd meer aandacht te besteden aan de inzetbaarheid van jongeren tijdens de jaarlijkse politieke top van de Verenigde Naties, publiceerde een goed ontvangen studie over de inzetbaarheid van jongeren in Afrika en heeft de media aangeschreven over geweld en intimidatie op de werk- vloer bij textielarbeiders in Vietnam. CNV Internationaal heeft ook door middel van samenwerkingen met o.a. het Dutch Employers’ Cooperation Programme (DECP) van VNO- NCW, de ministeries, strategische partnerschappen en (inter)nationale vakbonden invloed uitgeoefend op belangrijke onderwerpen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de nieuwe ILO 190 tegen gender gerelateerd geweld en intimidatie op het werk, die in juni werd aan- genomen door de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. Ook is invloed uitgeoefend op de nijpende omstandigheden voor vakbondsmensen in Colombia en de aanscherping van de arbeidsnormen binnen de Bon- sucro productiestandaard voor verduurzaming van de suikerindustrie. Het CNV werkt mee aan IMVO-convenanten in Nederlandse bedrijfs- takken door zich te verbinden aan de afspraken samen met andere vakbonden, overheids- en brancheorga- nisaties en bedrijven. In 2019 zijn nieuwe sectorconvenanten afgesloten in de me- taal- en in de natuursteensector. Vanuit het bankenconvenant is het initiatief ontstaan voor een nieuw project gericht op verbetering van arbeidsrechten binnen de palmoliesector, gefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO en uitgevoerd samen met de Rabo- bank, de Nederlandse Vereniging van Ban- ken NVB en FNV. > Start: 1 juli 2019 > Looptijd: Het convenant heeft een looptijd van vijf jaar (vanaf 1 juli 2019 tot en met 31 december 2024). > Geledingen: CNV, FNV, bedrijven en associaties in de metaalsector; overheid en ngo’s > Secretariaat: SER > Kerntaak CNV: Deelname aan de stuurgroep, werk-en taakgroep en projecten; het delen van kennis en lokaal netwerk voor een goede due diligence, waardoor de grootste risico’s op mensen- en arbeidsrechten aan kunnen worden gekaart. textiel hout bankentextiel hout bankentextiel hout banken Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Metaalsector Convenant
 27. 27. 27 In het pensioenconvenant is aandacht besteed aan hoe om te gaan met de schendingen van arbeidersrechten in de mijnbouw. Daarnaast is de samen- werking voortgezet binnen de conve- nanten in het duurzaam bosbeheer, de textielsector en de voedingsmid- delenindustrie. In het strategisch partnerschap met de Fair Wear Foundation in de textiel- sector verloopt de ontwikkeling van multi-company cao’s (MC-CBA) suc- cesvol. Deze breiden zich niet alleen uit in Indonesië. Ook in Vietnam zijn MC CBA trajecten opgestart. Samen- werking met CNV Vakmensen was hierbij essentieel. In het strategisch partnerschap met ICCO werkte CNV Internationaal aan verbetering van de werkomstandig- heden in vooral de palmoliesector, maar daarnaast o.a. ook in de cashew en shea sector in Benin.   Ook was CNV Internationaal medeor- ganisator, met ICCO Cooperation, PwC en VBDO van de HUMAN Rondetafel- bijeenkomsten voor bedrijven om de implementatie van de VN-richtlijnen voor zakendoen en mensenrechten in Nederland te bevorderen. “Als mijn ouders genoeg verdienen kan ik naar school” Help mee, stop kinderarbeid
 28. 28. 28 4. Dienstencentrum 4.1 CNV Ledenservice CNV Belastingservice Veel leden weten het CNV te vinden voor hulp bij hun belastingaangif- te. In totaal zijn 24.765 aangiften ingevuld (inclusief die van partners van leden). Ondanks de vooraf ingevulde aangifte van de Belasting- dienst blijft CNV Belastingservice voor veel leden van grote toege- voegde waarde. De ervaring is dat het aantal leden die hulp vragen bij een ingewikkelde aangifte toeneemt. Naast de hulp bij de aangifte van de inkomstenbelasting, wordt indien van toepassing ook de aanvraag voor zorg- en/of huurtoeslag ingevuld. Leden waarderen de dienst- verlening met een gemiddeld rapportcijfer van 8,5. De organisatie van CNV Belastingservice gaat het hele jaar door. Aan het begin van het jaar volgden ruim 750 invullers de training. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het kennisnetwerk van de Belastingdienst. Deze online training wordt aangevuld met enkele bijeenkomsten die CNV Belastingservice organiseert. De belastingzittingen vonden ver- spreid over het land plaats in maart en april. Leden konden zelf on- line een afspraak inplannen of bellen met CNV Info voor het maken van een afspraak. Zodra de afspraaklijn in januari opengaat, wordt er volop gebeld met het CNV. Voor de hulp bij aangifte werkt het CNV met een machtigingscode: leden vragen een machtigingscode aan waarmee de CNV invuller de aangifte digitaal kan invullen. In 2019 is gewerkt met machtigingsni- veau Eh2. Het CNV heeft de overstap gemaakt naar een andere aanbieder, waar- bij ook de noodzakelijke overstap naar een hoger machtigingsniveau voor 2020 is besproken. Hierbij geldt voor alle belastinginvullers een identificatieplicht voor het toekennen van de rechten.
 29. 29. 29 Na de belastingzittingen in maart en april ging de dienstverlening door met het invullen van nieuwe aangiften en het verlenen van nazorg bij vragen. Leden kunnen hiervoor het hele jaar door bel- len met CNV Info, die vervolgens een intake maakt of een afspraak inplant op een servicepunt. Bij na- zorg gaat het vaak om het wijzigen van een aangifte of uitleg geven naar aanleiding van de definitieve aanslag van de Belastingdienst. In de tweede helft van het jaar is voor een aantal provincies de wer- ving voor nieuwe belastinginvul- lers gestart. Hiervoor is een oproep geplaatst in de bondsbladen van CNV Vakmensen en CNV Connectief evenals op de CNV websites. De nieuwe vrijwilligers volgden in november een beginnerstraining. Met een aantal ervaren vrijwilligers is deze training uitgewerkt. Het kennisnetwerk van de Belastingdienst dient hiervoor als basis. Met de Belastingdienst vindt periodiek overleg plaats over de Hulp bij Aan- gifte. Daarnaast bezoekt CNV de bijeenkomsten voor de Maatschap- pelijke Dienstverleners. Mede in het kader van de AVG is besloten om de stap te maken naar een roosterprogramma voor het inplannen van de vrijwilligers op de zittingen. Dit voorkomt het toesturen van lijsten met gegevens naar groepen vrijwilligers, of andere oplossingen in de Cloud, waarvan de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Het roosterprogramma wordt onderdeel van het afsprakensysteem van Belastingservice. Vrijwilligers kunnen hun beschikbaarheid aan- geven en regio- coördinatoren kunnen vervolgens hun vrijwilligers in- plannen. In 2019 is deze applicatie gebouwd en getest en vervolgens gepresenteerd aan alle regiocoördinatoren. Vanaf november was het roosterprogramma beschikbaar voor de planning van 2020. CNV Belastingservice 2019 Samen invullen
 30. 30. 30 CNV Belastingservice heeft ook dit jaar een bijdrage geleverd aan de bijeenkomsten van CNV Senioren. In het najaar is op 15 bijeenkom- sten een presentatie gegeven. CNV Jubilarissen CNV Jubilarissen huldigt de jubilarissen die 40, 50, 60 en 70 jaar lid zijn van het CNV Vakmensen en CNV Connectief (Zorg en Welzijn en Overheid). Vanaf 2019 worden voor het eerst ook de jubilarissen van sector CNV Onderwijs gehuldigd in CNV-breed verband (exclusief de 70-jarige jubilarissen van CNV Onderwijs). De jubilarissen ontvangen aan het begin van het jaar een brief met een aankondiging van hun vakbondsjubileum. Later ontvangen de ju- bilarissen een uitnodiging voor een feestelijke bijeenkomst bij hen in de buurt. De jubilarissen die 60 of 70 jaar lid zijn kunnen desgewenst thuis worden gehuldigd. In dat geval ontvangen ze bezoek van een vrijwilliger. In 2019 zijn 55 bijeenkomsten georga- niseerd. De bijeenkomsten variëren van een bezoek aan een museum tot een bijeenkomst met een zeemanskoor. Of van een bijeenkomst met een buffet tot een boottocht. In totaal zijn 2.285 jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens een bijeenkomst of thuisbezoek. De jubilarissen waarde- ren de bijeenkomsten en geven gemid- deld een rapportcijfer van 8,4. Naar 515 jubilarissen is een oorkonde verstuurd. Deze jubilarissen hadden aangegeven niet naar een bijeenkomst te komen, maar stelden wel een oorkonde op prijs.
 31. 31. 31 De 25-jarige jubilarissen worden niet uitgenodigd voor een bijeen- komst. Zij ontvangen een VVV-bon. In 2019 zijn 4.367 bonnen ver- stuurd. De huldiging van de jubilarissen van de sector CNV Onderwijs is in alle opzichten goed verlopen. Eind 2019 is besloten om dit in CNV-breed verband voort te zetten, waarbij ook de 70 jarige jubilarissen van CNV Onderwijs door CNV Ju- bilarissen gehuldigd zullen worden. CNV Vertrouwenspersonen en Samen om de keukentafel In totaal hebben 655 leden een beroep gedaan op de dienstverlening van CNV Vertrouwenspersonen. De dienstverlening is gericht op be- geleiding bij een keuring door een verzekeringsarts van het UWV. Daarnaast wordt informatie en begeleiding geboden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. De begeleiding is vaak intensief en bestaat uit meerdere contactmomenten met het lid. In 2019 zijn 21 verzoeken ontvangen voor hulp bij een WMO gesprek. Op de landelijke dag voor vertrouwenspersonen hebben twee juristen van CNV Vakmensen informatie gegeven over slapende dienstverban- den en over de WIA keuringen zonder specialistische arts. Vooral de informatie over de veranderingen in de transitievergoeding bleek aan te slaan, omdat in veel gevallen voor 31 december actie ondernomen moest worden. De vertrouwenspersonen ontvangen structureel een weekbrief waar- in ervaringen worden gedeeld en informatie wordt vermeld. Voor de vertrouwenspersonen die ook de begeleiding doen bij de WMO gesprekken, is een extra bijeenkomst georganiseerd. Er is altijd vraag naar nieuwe vertrouwenspersonen om het netwerk te versterken. In het afgelopen jaar zijn meerdere nieuwe vrijwilligers gestart als stagiair. Op verzoek van CNV Vakmensen is in samenwerking met de collega van Individuele Belangenbehartiging van Vakmensen een voorstel gemaakt voor een pilot om vertrouwenspersonen in te zetten bij re- integratie. Deze pilot gaat in 2020 van start.
 32. 32. 32 Adviesraad Anders Actieven De Adviesraad Anders Actieven adviseert het Algemeen Bestuur van het CNV. In de vergaderingen is onder andere aandacht besteed aan de onderwerpen: Evaluatie Participatiewet, wetsvoorstel harmoniseren van de verschillende regimes Wajong, transitievergoeding. De CNV ver- tegenwoordigers in de landelijke UWV cliëntenraad worden tweemaal per jaar uitgenodigd met als doel elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Voor de themadag werden naast de kaderleden van de bonden ook de vertegenwoordigers in de Regionale Werkbedrijven en WMO-raden uitgenodigd. Adviesraad Senioren Vertegenwoordigers van drie van de CNV bonden treffen elkaar in de Senioren Advies Raad (SAR). CNV Senioren kan het bestuur van het CNV gevraagd en ongevraagd advies geven, en in de tijden van discussie over de toekomst van het pensioenstelsel wordt dat ook gedaan. Voorzitter van de SAR is een lid van het dagelijks bestuur, Willem Jelle Berg. Op de Algemene Vergadering van de Vakcentrale CNV is een voorstel gedaan om de adviesraad Senioren gedurende het proces van de uit- werking van het pensioenakkoord telkens op de hoogte te houden, en dan vooral ten aanzien van de punten die van belang zijn voor senioren. De SAR vergadert gedurende het jaar 2019 ongeveer maandelijks. Po- litieke ontwikkelingen en ontwikkelingen rond het pensioenakkoord worden gevolgd. De SAR heeft een adviserende rol naar het bestuur, maar organiseert ook eigen activiteiten, heeft een blad dat twee keer per jaar uitkomt en een eigen website. In het voorjaar wordt in het blad aandacht besteed aan de belasting- zittingen, in het najaar aan de bijna 20 regionale activiteiten van CNV Senioren. Deze regionale bijeenkomsten worden door een werkgroep voorbereid en werden in 2019 weer beter bezocht dan in het vooraf- gaand jaar. Dit jaar stond naast belastingen, een gesprek met het CNV ook aandacht voor het testament centraal.
 33. 33. 33 Op de Algemene Vergadering is gesproken over het betrekken van CNV Senioren bij de uitwerking van het pensioenakkoord. In de twee- de helft van 2019 is in Nijkerk een aparte bijeenkomst georganiseerd voor de senior kaderleden van de bonden en de vakcentrale, waar naast de vaste vertegenwoordiger van het bestuur van de vakcentrale Willem Jelle Berg ook voorzitter Arend van Wijngaarden een bijdrage leverde, alsook Patrick Fey, als lid van de stuurgroep. CNV Communicatie Senioren Tweemaal per jaar verschijnt de Seniorenkrant. Daarnaast worden actuele berichten op de website www.cnvsenioren.nl geplaatst. In het najaar zijn 15 bijeenkomsten georganiseerd door de senioren. Naast de presentatie door CNV Belastingservice en de bijdrage van een CNV-bestuurder, gaf een notaris informatie over het onder- werp ‘Testament’. De bijeenkom- sten zijn bezocht door in totaal 985 personen. Vertegenwoordigingen Regionale werkbedrijven: Voor de CNV vertegenwoordigers in de Re- gionale Werkbedrijven zijn 3 bijeenkomsten georganiseerd en 1 the- mabijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten heeft een bestuurder de vertegenwoordigers geïnformeerd over onderwerpen die aan de orde zijn in de Landelijke Werkkamer. Centraal stonden de procesverken- ning en evaluatie Participatiewet en het initiatief van staatssecretaris van Ark inzake ‘Perspectief op werk’. Binnen het netwerk van CNV vertegenwoordigers is blijvende aandacht voor de vacatures die ont- staan en de werving van nieuwe vrijwilligers. CNV Jongeren voorzitter Semih Eski is positief over het in juni gesloten pensioenakkoord tussen vakbonden, werkgevers en kabinet. “Het is een evenwichtig akkoord voor jongeren en ouderen. Ook is het in lijn met veel van onze wensen.” Tekst: Jan Spijk Foto: Pim Geerts Eind vorig jaar mislukte een ultieme poging om zo’n akkoord te bereiken. Maar in juni werd een akkoord bereikt over een langzamere stijging van de AOW-leeftijd, over de mogelijkheid om drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken zonder dat de werkgever daarvoor een boete hoeft te betalen, verandering van de pensi- oenopbouw en in het pensioenakkoord is afgesproken dat er een wettelijke inkomensverzekering bij arbeidsonge- schiktheid voor zzp’ers moet komen. Een ruime meerderheid van CNV- leden stemde in met het resultaat (79%). De komende jaren wordt dit ak- koord verder uitgewerkt waar het CNV volop over meeonderhandelt. Sinds twee jaar praten jongeren en ouderen binnen het pensioenplatform over dit onderwerp. Semih Eski van CNV Jongeren is ingenomen met deze gesprekken waar minister Koolmees ook regelmatig aanschuift. “Het is waardevol dat jong en oud met elkaar in contact komen en het gesprek voe- ren. We wisselen standpunten uit en ik spreek bijvoorbeeld ook regelmatig op bijeenkomsten van senioren. We zoeken niet naar de verschillen, maar naar een generatieconsensus. Als je in gesprek gaat met elkaar krijg je em- pathie voor elkaars positie.” noodzaak Semih vindt het belangrijk dat het nieuwe pensioenakkoord door alle generaties wordt gedragen. “De sterke elementen van het huidige pensioenstelsel blijven behouden. De afschaffing van de doorsnee- systematiek is winst voor jongeren. Hierdoor krijgen jongeren voortaan “Pensioenakkoord biedt generatieconsensus” jaargang 4 | najaar 2019 Een uitgave van het CNV Kritische kanttekeningen CNV Jongeren vindt het belangrijk dat er een gelijk speelveld is op de arbeidsmarkt en iedereen die werkt ook voldoende pensioen opbouwt, ook zzp’ers. “In eerste instantie is dit in het belang van henzelf, maar ook van de samenleving als geheel. Het is jammer dat het niet gelukt is om zzp’ers te verplichten om pensioen te sparen voor het inkomen van later. Dit hadden wij graag geregeld gezien”, zegt Semih in een kritische kantteke- ning bij het akkoord. Zelf zit hij niet aan de onderhande- lingstafel met het kabinet en werkge- vers, maar in het algemeen bestuur van het CNV praat Semih regelmatig over de toekomst van het pensioen. “Het is wel ongeveer het belangrijk- ste onderwerp van dit moment. Het is dan altijd belangrijk om te weten dat jongeren echt niet alleen aan zichzelf denken, maar uiteraard wel eigen ac- IN DEZE EDITIE: • SAMENWERKING TUSSEN JONGEREN EN OUDEREN • NAJAARSBIJEENKOMSTEN 2019 een pensioenopbouw die past bij de ingelegde premie en gaan ze meer pensioen opbouwen. Dit maakt het nieuwe pensioenstelsel evenwichtiger. Een ander belangrijk positief punt is dat de communicatie en trans- parantie over pensioenen eenvoudiger en begrijpelij- ker wordt. Jongeren krijgen inzicht in het opgebouwde pensioen en daarmee meer vertrouwen dat er ook vol- doende geld in de pot is ge- reserveerd voor hen.” Hij benadrukt nogmaals dat de belangen van jong en oud helemaal niet zo veel van elkaar verschillen. Se- mih: “Opa’s en oma’s willen echt geen slecht pensioen voor hun kleinkinderen en omgekeerd is dat precies hetzelfde. Dat neemt niet weg dat de belangen van oud en jong kunnen verschillen. Ouderen denken als ze een zwaar beroep hebben aan eerder stoppen. Voor jongeren speelt naast het pensioen ook nog eens dat het moeilijk is een betaalbare woning te vinden en dat ze soms met een be- hoorlijke studieschuld blijven zitten. Ook daarom moet de rekening eerlijk verdeeld worden.” aOW Heet hangijzer was onder meer de hoogte van de AOW-leeftijd. Die wordt nu eerst twee jaar bevroren (66 jaar en vier maanden tot en met 2021) en gaat daarna langzamer omhoog dan in de oorspronkelijke plannen van het kabinet de bedoeling was. CNV Jon- geren vindt belangrijk dat uiteindelijk de AOW-leeftijd meegroeit met de le- vensverwachting. “Gelukkig is het plan waardoor 1 jaar extra levensverwach- ting ook meteen een verhoging van de AOW-leeftijd van 1 jaar zou betekenen met het pensioenakkoord van tafel. Dat is nu acht maanden en ook die aanpassing pakt op de lange termijn positief uit voor jongeren.” centen leggen. Datzelfde geldt voor de senioren. De belangrijkste uitdaging voor de komende periode is dat in de uitwerking van het pensioenakkoord de lasten en lusten evenwichtig over de generaties wordt verdeelt. In het algemeen bestuur houden we reke- ning met de belangen van zowel jong als oud.” Meer samenwerking Het is Semih goed bevallen om met senioren over pensioen te praten. Er zijn meer onderwerpen waar jong en oud samen zouden kunnen optrekken. “Denk aan de klimaatrekening door de opwarming van de aarde. Wat kunnen we van elkaar vragen en verwachten? Of neem de toekomst van de zorg. Ook hier spelen belangrijke zaken als so- lidariteit en betaalbaarheid. Ik zou dit binnen het CNV nog wel meer handen en voeten willen geven,” zegt Semih met overtuiging. Semih Eski, voorzitter CNV Jongeren:
 34. 34. 34 Cliëntenraden UWV De CNV vertegenwoordigers in de cliëntenraden UWV zijn enkele keren bijeen geweest. Hierbij worden ervaringen uitgewisseld en informatie gedeeld. In september bezochten en- kele vertegenwoordigers het congres van de UWV Cliën- tenraad. In september is ken- nis gemaakt met de nieuwe manager UWV Cliëntenparticipatie. Er is continue aandacht voor de werving van nieuwe vertegenwoordigers in de cliëntenraden. Interregionale vakbondsraden: Er werd een nieuwe IVR opgericht, IVR Gronau. Zowel voor deze als voor de andere IVR-en zijn vrijwilligers geworven. Tevens zijn gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiger van de Provincie Limburg over deelname namens het CNV in de Euregio Zuid Limburg. IVR WENN heeft een dag georganiseerd over het toenemen- de populisme. In december heeft een vergadering plaatsgevonden met de CNV ver- tegenwoordigers in de Interregionale Vakbondsraden. Ook de verte- genwoordigers van de 60+groep in IVR WENN waren aanwezig. Regionale Kamers van Koophandel In december was de bijeenkomst met de vertegenwoordigers in de Regionale Kamers van Koophandel, samen met de FNV. Gasberaad: De CNV-vertegenwoordiger in het Gasberaad rapporteert maandelijks over de activiteiten binnen het Gasberaad. Het Dagelijks Bestuur van het CNV heeft besloten om de vertegenwoordiging in het gasberaad in 2020 voort te zetten.
 35. 35. 35 4.2 CNV Info In de eerste maanden van 2019 heeft een groot deel van de activiteiten binnen CNV Info in het teken gestaan van het herijkingsonderzoek, dat in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Bond overstijgende Zaken werd uitgevoerd door externe projectleiders. De uitkomsten van deze onder- zoeken werden in het tweede kwartaal verwacht, wat tot die tijd tot on- zekerheid heeft geleid bij de medewerkers van CNV Info. Uitkomst van het onderzoek was om de afdeling CNV Info niet op te split- sen maar over te gaan tot het voorgestelde verbeterplan. Het verbeter- plan zal starten in Q1 2020. Tevens is in januari het nieuwe Customer Relations Management volop in productie genomen bij CNV Info. Uiteraard waren er de nodige op- startproblemen, maar inmiddels werkt het systeem naar behoren. De performance van het CRM systeem is traag. In overleg met SSC ICT zal dit verbeterd worden. Binnen CNV Info is het inloopspreekuur voor CRM voortgezet en werden trainingen gegeven om de procedures te verbe- teren. Aandachtspunt blijft dat de bonden bereikbaar moeten zijn voor het bin- nenkomende telefoonverkeer. Mede door implementatie van CRM was de backoffice slecht bereikbaar. Daarnaast was de backoffice in het eer- ste kwartaal van 2019 32 keer gesloten. Hierdoor kon niet worden door- verbonden en het aantal taken loopt hierdoor op. Dit leidde tot een grote hoeveelheid aangeboden taken op het CRM platform. In de start lag dit op doorlopend >1000 uitstaande taken. Dit is inmiddels gedaald tot gemiddeld 500 openstaande taken. Contacten In 2019 werden de volgende eerstelijns contacten afgehandeld: 106.198 telefonie 45.629 mail 9.923 chat ------------------ 161.750 totaal
 36. 36. 36 Ten opzichte van 2018 ligt de daling t/m Q4 voor alle kanalen geza- menlijk rond de 5%. In Q1 was de daling ten opzichte van 2018 op 10%, in Q2 gezamenlijk op 6%. Stagnatie van de daling heeft vooral te maken met achterstanden in de backoffice in combinatie met wijzigingen in de CNV organisatie en “rumoer” in bepaalde sectoren. Doordat het inkomend verkeer gaat pieken, zullen meerdere bellers de verbinding verbreken en later nog een keer bellen. Veel van het in- komend verkeer wordt dan “herhaal” verkeer of komt in het weekend in mailboxen terecht. De meest opvallende contacten in de eerste lijn in 2019 gingen (uiteraard) over: • het pensioenakkoord (vervroegd pensioen, wat betekent het eventuele akkoord voor mij, waarom is het CNV het ermee eens, wanneer kan ik nu met pensioen). • Vakantie en ziekte. • Opzegtermijnen Onderwijs en vakantieregelingen. • Wachttijden juridische bijstand. • Opzeggingen n.a.v. het pensioenakkoord (veel principieel). De meest opvallende contacten (kwestiesoorten) in de tweede lijn in 2019 gingen over: - Arbeidsvoorwaarden 19,32 % - Arbeidsongeschiktheid 12,71 % - Loon 11,93 % - Beëindiging 10,20 % - Verlof 8,75 % - Arbeidsovereenkomst 7,30 % - Arbeidsomstandigheden 6,99 % - Arbeidsduur 4,50 % - Pensioen, VUT, Prepensioen 3,12 % - Conflict 2,19 %
 37. 37. 37 Inkomende gesprekken Gemiddeld 41,9 % van de inko- mende gesprekken wordt bin- nen 30 seconden beantwoord, de norm van 80% wordt niet gehaald door de aanhoudende traagheid van CRM (staat op ICT issuelijst) en de verhoogde nawerktijd i.v.m. hoeveelheid hande- lingen binnen CRM om gegevens te updaten. Er heeft wel een verbetering plaats gevonden ten opzichte van het eerste kwartaal. Als vergelijking: De maximaal haalbare snelheid per medewerker lag bij BRS op 110 calls per dag. Bij Dynamics ligt dat rond de 80 per dag. De gemiddelde gespreksduur ligt net boven de 4 minuten vanwege veel administratieve vragen (financiële verwerking CRM/AX) en sta- kingen/pensioenakkoord. kwartaalverslag INFO StrategischeStuurindicator Norm 1ekwartaal realisatie 2ekwartaal realisatie 3ekwartaal realisatie 4ekwartaal realisatie 7.1 Inkomendegesprekken 80% beantwoord binnen 30 sec. gemiddeldegespreksduur van max. 4 min en totaal 12.000 contacten per jaar/fte 45,3% 4.10 mns 57,9% 4.07 mns 53,5% 3,59 mns 13,0% 4,00 mns 7.1 Inkomendegesprekken 95% van het inkomendeverkeer in de wachtrij afgehandeld 94,30% 96% 95,50% 86,20% 7.2 Inkomend email verkeer <2 werkdagen door CNV Info beantwoord. 7h47m 16h14m 8h34m 16h18m 7.3 Afhandelen inkomend chatverkeer via websites en/ofapps chat < 60 seconden door CNV Info beantwoord 55 50 62 60 7.3 Afhandelen inkomend chatverkeer via websites en/ofapps uitvoeren KTO nvt KTO 8,2 NPS 38 KTO 7,8 NPS 32 KTO 7,8 NPS 32 7.4 Webcarevoor Facebook en Twitter (1e lijn) <15 minuten Moderatie/reacties geen info geen info geen info geen info 7.5 WebcareJeAchterban VM(1elijn en 2elijn) <15 minuten Moderatie/reacties 1elijn geen info geen info geen info geen info 7.6 SJMAdvies >75% afhandelen (aantal kwesties) 85,86% (9396) 88,09% (8449) 91,30% (7233) 88,54%(8982) 7.6 SJMAdvies KTO Gem KTO scorevan 8 bij 2375 hulpvragen per fte/jaar. nvt nvt KTO 8,0 NPS 27 KTO 8,1 NPS 19
 38. 38. 38 De telefoongesprekken die bij de MIA’s binnen komen en ook door de MIA’s afgehandeld worden zijn vaak hele korte gesprekken en daar is het wat moeilijker om een KTO voor te maken. Daar is door CNVinfo in 2019 ook nog niet voor gekozen. De wens is er nog wel om dit in te richten maar heeft in geen prioriteit gekregen in 2019. Men heeft er wel voor gekozen om op de 2e lijn een KTO te zetten. Een vraag komt bij de MIA binnen, de MIA kan deze juridische vraag niet beantwoorden en verbind het lid door met de SJM’er. De SJM’er handelt het gesprek af en daarom is er destijds voor gekozen om de KTO daar te beleggen. De doelstelling voor KTO is een 8 met een NPS score van 30. Chat De chat stijgt gestaag verder, alleen de websites van VM blijven ach- ter. Voor Q4 noteerden we: cnv.nl : 3.605 chats Connectief : 4.661 chats Vakmensen : 1.657 chats (incl. achterban) De stijging van chat (van 2697 in 2018 naar 9923 in 2019) heeft vooral te maken met de verbetering van websites, aandacht voor online ka- nalen. De grootste daling van mail heeft zowel te maken met de stijging van chat als vervangend kanaal en de daling van tweedelijns hulpvragen. In deze categorie wordt veel gemaild. Verschuiving naar chat is overigens positief. Dit kanaal is effectiever/ sneller in verwerking van contacten en het levert een veel hogere klanttevredenheid op dan mail. Wanneer het druk is qua mail en telefonie wordt er voor gekozen om het chatkanaal niet altijd open te zetten. Daardoor kan de score lager zijn voor dit kanaal.
 39. 39. 39 Juridische hulpvragen (kwesties) In 2019 werden 34.006 juridische hulpvragen beantwoord. Dit is 14% la- ger dan vorig jaar. Dalende ledenaantallen in combinatie met een goed draaiende economie zijn de hoofdoorzaken. Kijken we naar opvallende pieken dan zien we bij Connectief in de sector onderwijs vooral in au- gustus allerlei vragen over roostering en berekening van vrije dagen. Vooral bij Vakmensen zien we een stijging van vragen over beëindiging van “slapende” dienstverbanden en uitstel van ontslag in verband met verlaging van de transitievergoeding per 1-1-2020. De daling van het aantal tweedelijns contacten heeft personele gevol- gen, er is minder flexibele schil nodig. Eind 2e kwartaal is de formatie met netto 1 fte gedaald. Q3 vertrekt nog een medewerker. Voor de eer- ste lijn is de capaciteit nodig vanwege tragere verwerking in CRM en uitbreiding van webcare ten behoeve van Connectief en VC. Qua aantallen valt op dat het aantal telefoongesprekken en chats ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018 met ongeveer 10% zijn afgeno- men. Dit geldt ook voor het aantal juridische hulpvragen. Projecten Project Opzeggers Om onze dienstverlening verder te verbeteren is in de maand juni in overleg met CNV Vakmensen een “opzegscript” ontwikkeld waarbij in- formatie wordt verkregen over omstandigheden waartoe de opzegging leidde en de omstandigheden waarom men destijds lid wilde worden. De data worden dan uit het callcentersysteem gehaald om: • betere tegenargumenten te ontwikkelen bij opzegging • CRM data inhoudelijke verder te verbeteren (vooral de bestaande opzegreden-tellen) • momenten binnen de lidmaatschapsperiode te vinden waarin con- tact nodig is om opzeggingen te voorkomen.
 40. 40. 40 Project Klachten, uitingen van ontevredenheid en gemoedstoestand Vanaf Q3 wordt elk eerstelijns inkomend telefoongesprek gekwalifi- ceerd op emotie van de beller. Het uitgangspunt is dat elke uiting van ontevredenheid een klacht is en zodoende wordt geregistreerd. Hier- mee kan worden gemeten hoeveel teleurgestelde leden hebben gebeld binnen de bestaande CRM onderwerpen. Wij gaan dus onderscheid ma- ken in een beller die bijvoorbeeld roept: - Kunt u mijn adres aanpassen? - Mijn adres is nog steeds niet aangepast! De rapportage naar de bonden omvat dan per onderwerp de hoeveel- heid “ontevreden” bellers. Dit geeft een eerste indicatie dat binnen een betreffende klantreis mogelijkheden zijn tot verbetering in dienstverle- ning en/of product. De resultaten worden besproken in het periodieke Info-Marketing overleg.
 41. 41. 41 4.3 SSC ICT In december 2018 is het nieuwe leden- en contributiesysteem CRM in gebruik genomen ter vervanging van het BRS. Als gevolg daarvan is de organisatie in het eerste halfjaar van 2019 voornamelijk gericht geweest op het stabiliseren van de nieuwe omgeving en het oplossen van de laatste problemen. Vooral het verkrijgen van de juiste manage- mentinformatie uit het nieuwe systeem verliep stroef. In de zomer 2019 is een verbeterde versie van het Datawarehouse opgeleverd en kwam betere managementinformatie ter beschikking. Als gevolg van de implementatie van CRM en de zware wissel die dat heeft getrokken op de organisatie en de mensen hebben in 2019 wei- nig andere technische vernieuwingen plaatsgevonden. Er is vooral aandacht besteed aan het verbeteren van de interne werk- processen zoals: • het implementeren van processen voor change management het instellen van een Change Advisory Board (CAB) om betere afstem- ming tussen SSC-ICT en haar opdrachtgevers te krijgen en meer gestructureerd te vernieuwen en minder ad-hoc te werken. • Samen met de opdrachtgevers is een programma- en projecten- kalender opgesteld met het doel een vervolg te geven aan de Busi- ness Release 2 implementatie van het CRM. • Om de informatiebeveiliging te verbeteren is Multi Factor Authenti- cation geïmplementeerd als een extra waarborg bij het inloggen op de systemen. In 2019 zijn diverse herijkingsonderzoeken naar het functioneren van de share services van de Vakcentrale uitgevoerd. Ook voor de afdeling SSC-ICT is zo’n onderzoek uitgevoerd. In het onderzoek is gebruik gemaakt van het COBIT governance frame- work. Dit is gebruikt om te bepalen wat de voor CNV benodigde ICT-
 42. 42. 42 dienstverlening en de bijbehorende besturing is. Ook is het frame- work gebruikt om te inventariseren welke ICT-processen wel en niet zijn ingericht en welke van de processen wel en geen onderdeel zijn van de huidige dienstverlening van het SSC-ICT. Het onderzoek concludeert dat SSC-ICT zich voornamelijk bezig houdt met de basis dienstverlening zoals kantoorautomatisering, telefonie, netwerkbeheer en de servicedesk. In het onderzoek staat dat de bon- den tevreden zijn over de dienstverlening van deze basisvoorzienin- gen. Het onderzoek concludeert dat een aantal belangrijke IT-processen verbetering behoeven. Dit betreft onder andere de processen voor: • Het opstellen en onderhouden van de data-, applicatie- en proce- sarchitectuur; • Programma- en projectmanagement; • Leveranciers en contractmanagement; • Informatiebeveiliging. In het rapport wordt geadviseerd om de taken van het SSC-ICT voorlo- pig niet uit te besteden en er eerst voor te zorgen dat de IT-processen op orde komen. Dit staat los van het al dan niet financiële voordeel om de taken van het SSC-ICT uit te besteden. In vervolg op de aanbevelingen uit het rapport zijn verbeterplannen opgenomen in het ICT jaarplan 2019 en ICT jaarplan 2020. Deze jaarkalenders zijn met de opdrachtgevers afgestemd en over de voortgang wordt periodiek gerapporteerd. Met betrekking tot de voor- gestelde verbeteringen zijn de volgende initiatieven getroffen: • Er wordt een ICT strategienota voor de periode 2020-2022 opge- steld; • Er is een kwartiermaker aangetrokken voor het implementeren van programma- en projectmanagement; • Eind 2019 is een eerste versie van het integraal informatiebeveili- gingsbeleid opgesteld, in 2020 zal dat verder worden opgepakt.
 43. 43. 43 4.4 SSC Administraties Afdeling en formatie Het jaar 2019 was voor de afdeling een jaar met veel onzekerheid. In 2018 had CNV Vakmensen aangegeven dat zij ontevreden waren over de dienstverlening en de kosten te hoog vonden. Gedurende een groot deel van het jaar zijn er onderzoeken geweest over hoe nu verder. De medewerkers voelden zich persoonlijk aangesproken en worstelden met onzekerheid over het voortbestaan van de afdeling en van hun eigen functie. Kort na de zomer kwam het bericht dat CNV Vakmensen had besloten om toch gebruik te blijven maken van de dienstverlening van het SSC omdat zij voldoende vertrouwen hadden in het opgestelde verbeterplan. Dit gaf wel een beetje rust. In een gezamenlijke lunch met vertegenwoordigers van de bonden is teruggekeken op deze periode en is door de bonden het vertrouwen uitgesproken in de samenwerking en het verbeterplan. In 2019 zijn er flink wat verschuivingen geweest in de formatie. Bij de personeels- en salarisadministratie is afscheid genomen van een me- dewerker personeelsadministratie als gevolg van een afname van de hoeveelheid werk. De medewerker functioneel beheer/projectleider heeft medio 2019 aangegeven te stoppen met werken vanwege pri- véomstandigheden. De werkzaamheden van functioneel beheer zijn ondergebracht bij functioneel beheer financiën. Voor de werkzaamhe- den met betrekking tot doorontwikkeling van de systemen is gekozen om specifieke expertise in te huren. Bij financiën is afscheid genomen van 3 medewerkers. Eén medewer- ker is op eigen verzoek met vervroegd pensioen gegaan, deze mede- werker wordt niet vervangen. Twee medewerkers hebben een functie buiten het CNV aanvaard. Voor deze laatste twee wordt de invulling gedaan rekening houdend met het pensioen van een medewerker in 2020. Voor de invulling van een van de vacatures wordt in lijn met het
 44. 44. 44 verbeterplan gezocht naar een collega met kennis en ervaring op het gebied van subsidieprojecten. Eén vacature is per 1 januari 2020 inge- vuld, de andere staat nog open. Medio december 2018 zijn twee medewerkers (1,6 fte) contributiead- ministratie van Vakmensen overgekomen. De overgang van BRS naar CRM heeft extra werkzaamheden met zich meegebracht en vroeg van de medewerkers een andere manier van werken. Dit leidde tot ach- terstanden. De formatie is uitgebreid met een medewerker uit de mo- biliteit, waar de bedoeling was dat dit ter tijdelijke ondersteuning was, is dit inmiddels omgezet naar vast. Eén medewerker heeft vanwege privéomstandigheden gekozen om het CNV te verlaten. De formatie is nu 1,9 fte. Verbeterplan Het verbeterplan richt zich in hoofdlijnen op vier onderdelen: - Invoering nieuwe werkwijze; - Ontwikkeling visie en governance; - Invoering projectadministratie; - Gebruik rapportagemogelijkheden; - Personeelsontwikkeling. In 2019 is gestart met de nieuwe werkwijze binnen de afdeling. De ontwikkeling visie en governance en de personeelsontwikkeling han- gen nauw met elkaar samen. De bonden formuleren gezamenlijk wat zij verwachten van het SSC Administraties, op basis daarvan zal be- paald worden wat de consequenties zijn voor de personele bezetting. Voor de financiële en projectrapportage geldt op korte termijn dat de huidige rapportages voldoende zijn, maar dat er wel de wens is om deze via Power BI beschikbaar te stellen. Het opnieuw formuleren van de eisen en wensen ten aanzien van de projectrapportage is een omvangrijk project en zal zeker tot aan de zomer van 2020 doorlopen.
 45. 45. 45 Personeels- en salarisadministratie Alle personeelsdossiers zijn geschoond en gedigitaliseerd. Medewer- kers kunnen in hun dossier kijken en een deel van de gegevens zelf aanpassen. CNV Vakmensen en CNV Jongeren hebben in 2019 ook de stap gezet naar het digitaal indienen van declaraties door medewer- kers. Beide processen zijn zonder problemen in gebruik genomen. In het najaar van 2019 is gestart met het digitaliseren van de work- flows rondom alle mutaties, incl. in- en uitdiensttreding van mede- werkers. Aan dit proces wordt tevens de vervolgstap gekoppeld voor het aanvragen van alle praktische zaken zoals een account, een toe- gangsdruppel, toegang personeels- en financiële systemen. In 2019 is voor het opstellen van de begroting 2020 voor het eerst ge- bruik gemaakt van de begrotingsmodule in Raet. Voordeel hiervan is dat je gebruik maakt van de meest actuele gegevens. Je kunt die gegevens vervolgens aanvullen met verwachte ontwikke- lingen zoals cao-ontwikkelingen, einde dienstverband etc. De mede- werkers van de salarisadministratie hebben zich de nieuwe module zeer snel eigen gemaakt. Voor komend jaar wordt het hierdoor moge- lijk om de begrote salariskosten te vergelijken met de werkelijke sa- lariskosten middels een dashboard. Binnenkort zal bekeken worden of en hoe we hier gebruik van gaan maken.
 46. 46. 46 Contributieadministratie De overgang van BRS naar CRM en het gebruik van AX2012 voor de contributieberekening is niet vlekkeloos verlopen. Het heeft gedu- rende een groot deel van het jaar geleid tot achterstanden in de werk- zaamheden. Tijdens het jaar bleken processen onverwachts anders te werken of niet helemaal goed te zijn ingericht waardoor we een groot deel van het jaar achter feiten aangelopen hebben. Het aanmanings- proces bleek niet getest te zijn en bevatte de nodige fouten waardoor we veel reacties van boze leden kregen. De problemen zijn één voor één opgepakt en opgelost dankzij de inzet van de medewerkers con- tributieadministratie en de hulp van de collega’s van financiën. In- middels lopen de reguliere processen en zijn er geen achterstanden meer. Eind 2019 is gestart met het ontwikkelen van een nieuw proces voor debiteurenbeheer. In 2020 zal dit worden geïmplementeerd. In Power BI zijn rapportages ontwikkeld om een aansluiting te kunnen maken tussen de mutaties in CRM en in AX2012. Het ontwikkelen van deze rapportages is tijdrovend omdat de syste- men niet altijd dezelfde logica hebben. De rapportages zijn absoluut noodzakelijk voor de controle.   Financiële administratie Zoals aangegeven zijn bij financiën 3 medewerkers vertrokken, daar- naast is een medewerker doorgeschoven naar de contributieadminis- tratie. Dat betekent dat er flink geschoven is in de werkverdeling en twee vacatures moeten worden ingevuld. Dat alles in een jaar dat zich kenmerkt door onzekerheid. Bij het invullen van de vacatures wordt rekening gehouden met het verbeterplan. Uit het herijkingsonderzoek is duidelijk naar voren ge- komen dat er behoefte is aan meer inhoudelijke en actievere onder- steuning bij alle werkzaamheden rondom projecten. Er is dan ook voor gekozen een projectcontroller te werven.
 47. 47. 47 4.5 SSC Facilitaire Ondersteuning Services Het resultaat van de klanttevredenheid onder gebruikers van de ser- vice geboden door SCC-Facilitaire Ondersteuning en de meting onder bezoekers van de receptie- en beveiligingsservice geven allemaal een positief beeld te zien. De software van de receptieapparatuur is geüp- datet waardoor beter gemeten kan worden. De warme-drankenappa- ratuur is in orde. De beoordeling van het restaurant is over het geheel genomen goed, maar het zal enige verbeteringen doorvoeren voor de gasten op de licht zwakke punten. Voor de schoonmaakservice is een nieuw bedrijf gevonden omdat het oude bedrijf niet aan de gestelde eisen voldeed. Dit jaar heeft drukte te zien gegeven bij de technische en andere faci- litaire services in verband met landelijke acties, ledenraadplegingen, cao-overleg en andere speciale bijeenkomsten. Daarbij was tevens wateroverlast op het dak en op etages bovenin het gebouw, waardoor een enkele keer kleine reparaties niet geheel binnen de tijd konden worden gehaald. In voorbereiding op huisvestingsplanning alsmede op operaties in het gebouw, zijn een bezettings- en benuttingsgraadmeting en aantal ver- bouwingen en verhuizingen gerealiseerd bij CNV Vakmensen en CNV Vakcentrale. De projecten voor CNV Jongeren en CNV Connectief zijn in gang gezet of in voorbereiding. Gebouwen en assetmanagement De medewerkers van CNV Vakmensen zijn verhuisd van de 9e naar de 10e etage. Na aanpassing van de 9e etage aan de wensen van CNV Vakcentrale zijn CNV Vakcentralemedewerkers van de 8e verhuisd naar de 9e etage. De verbouwing van de 7e en 8e etage is voor CNV Connectief ingepland. CNV Internationaal is verhuisd van de 1e naar de 9e verdieping.
 48. 48. 48 De 5e en 6e etage alsook dertien autoparkeerplaatsen zullen met in- gang van 1-2-2020 retour worden gegeven aan de verhuurder. De huisvesting volgens flexconcept in de regio is voor CNV Vakmensen in gang gezet. Enkele huurovereenkomsten en andere projectoperaties zijn gereed en in volle gang voor de andere regionale huisvesting. Contracten zijn in principe verlengd tot uiterlijk 2021. Overeenkomsten met schoonmaakbedrijf GOM en PostNL (pro forma), huurovereen- komst voor Dopheide in Drachten, huurovereenkomst voor HNK Apel- doorn (pro forma) en huur voor de 5de en 6de etage Tiberdreef Utrecht (pro forma) zijn opgezegd per 31-12-2019. Na een aanbestedingsprocedure is de overeenkomst met een nieuw schoonmaakbedrijf tot stand gekomen waarbij enkele medewerkers zijn overgestapt van het oude naar het nieuwe schoonmaakbedrijf Ef- fektief. Aanslagen zuiveringsheffing en WOZ zijn aangepast nadat voor CNV Vakmensen bezwaar is aangetekend.
 49. 49. 49 4.6 SSC P&O Per 1 januari 2018 is SSC P&O opgeheven. Per deze datum valt de adviseur P&O van CNV Vakcentrale onder het bestuurscentrum en is het personeelsbeleid en organisatieontwikkeling de directe verant- woordelijkheid van de algemeen secretaris/penningmeester, hierbij ondersteund door de adviseur P&O. Op het gebied van organisatieontwikkeling was 2019 een roerig jaar. Bij de diverse Shared Services zijn herijkingsonderzoeken uitgevoerd wat leidde tot onzekerheid voor de collega’s van deze Shared Ser- vices. De uitkomsten van de herijkingsonderzoeken worden in 2020 verder geïmplementeerd, dit leidt tot structurele wijzigingen binnen de Shared Services om zo de dienstverlening beter af te stemmen op de behoeftes van de klanten, maar veelal zonder personele conse- quenties. Per 31 december 2019 verliep de zittingstermijn van het bestuur van CNV Vakcentrale. Per 1 januari 2020 is het nieuwe bestuur geïnstal- leerd.
 50. 50. 50 Over de herijkingsonderzoeken, de gevolgen hiervan en de vorming van het nieuwe bestuur is veel overleg geweest met de Ondernemingsraad en het personeel is door regelmatige personeelsbijeenkomsten geïn- formeerd over de voortgang van alle processen. De Ondernemingsraad is ook nauw betrokken geweest bij de keuze voor een nieuwe arbo- dienstverlener per 1 januari 2020. CNV Vakcentrale staat aan de vooravond van veel veranderingen en om aan de veranderingen vorm te kunnen geven zijn vitale medewer- kers nodig. In 2019 is een onderzoek uitgevoerd met name gericht op de eigen verantwoordelijkheid bij (het voorkomen van) verzuim en het vergroten van de eigen vitaliteit. Hier is voor gekozen omdat als een medewerker mentaal of fysiek niet goed in zijn vel zit, hij ook niet wil of kan ontwikkelen. Uit onderzoeken blijkt immers dat gezonde, vitale medewerkers beter presteren, flexibeler zijn, regie nemen in hun ontwikkelingen, minder verzuimen door ziekte, meer energie en plezier hebben in hun werk. Door alle wijzigingen binnen de organisatie is de focus op “fit naar de toekomst’’ nog belangrijker geworden. Een ‘fitte’ medewerker is niet alleen fysiek in orde, maar is ook voorbereid op veranderingen in het werk en werkt aan de eigen ontwikkeling. Uit het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gekomen in eerste in- stantie gericht op het voorkomen van verzuim en de eigen regie hierop. De extra aandacht hiervoor, het opstellen van een gezondheidsbeleid en een visie op gezondheid en het trainen van de managers in gespreks- technieken heeft al geleid tot een behoorlijke daling in het verzuim. In 2018 lag het verzuim op 6,87%, in 2019 is dit gedaald tot 4,3%. De visie van P&O draait om de vraag ‘hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers competent, met plezier, gezond en vitaal bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen?’. Deze visie wordt in 2020 verder vormgegeven door het nader uitwerken van beleid rond “fit voor de toekomst”.
 51. 51. 51
 52. 52. 52 5. Vereniging 5.1 Algemeen en Dagelijks Bestuur Het Algemeen Bestuur (AB) vergadert maandelijks. Het Dagelijks Be- stuur (DB) vergadert wekelijks. De samenstelling van het AB en het DB is per 31 december 2019 als volgt: Voorzitter: A. (Arend) van Wijngaarden (tevens DB) Algemeen secretaris/ penningmeester: J.M.A. (Joost) Ausems (tevens DB) Leden: W.J. (Willem Jelle) Berg (tevens DB) P. (Piet) Fortuin (CNV Vakmensen.nl) J. (Jan) de Vries (CNV Connectief) S. (Semih) Eski (CNV Jongeren) D. (Dirk) de Vogel (CNV Kostersbond) 5.2 Werkorganisatie De dagelijkse leiding van de werkorganisatie CNV Vakcentrale berust bij de algemeen secretaris/penningmeester. Het Managementteam (MT) van de werkorganisatie CNV Vakcentrale kwam maandelijks bij elkaar, de samenstelling is per 31 december 2019 als volgt: Algemeen secretaris/ penningmeester: J.M.A. (Joost) Ausems Controller: B.P.M (Brigit) Rijneker CNV Ledenservice: A. (Anja) van der Laan
 53. 53. 53 SSC Facilitaire Ondersteuning: R. (Rob) Berendsen CNV Info: E. (Eric) van den Hoed SSC ICT: A. Straathof, interim manager CNV Internationaal: M. Maij, managing director SSC Administraties en Personeels- en Salarisadministratie: J. (Jolanda) van der Zande Beleid: J.P. (Jan Pieter) Daems De Ondernemingsraad bestaat uit 7 leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De raad bestond op 31 december 2019 uit (er was daarnaast 1 vacature): Voorzitter: R. (Roy) Ramdin Secretaris: H. (Henk) Nebbeling Leden: P. (Peter) Hendriks E. (Elles) van Ark Y. (Yann iek) Goossens K. (Katelijne) Heringa S. (Saskia) Hommel Ambtelijk secretaris: J. (Joke) Vellinga In 2019 heeft de Ondernemingsraad wekelijks een korte werkvergade- ring gehouden. De Overlegvergadering kwam negen keer bijeen. Er werd twee keer een Artikel 24 overleg gehouden met aanwezigheid van het Dagelijks Bestuur. De Ondernemingsraad publiceert jaarlijks een eigen jaarverslag.
 54. 54. 54 5.3 Ledenontwikkeling CNV Stand van zaken op: 01-01-2019 31-12-2019 groei CNV Vakmensen 138.208 138.465 257 CNV Connectief 116.022 112.017 -4.005 CNV Kostersbond 373 335 -38 CNV Jongeren 1.320 1.256 -64 CNV Vakcentrale 53 53 0 Totaal 255.976 252.126 -3.850
 55. 55. 55
 56. 56. CNV Vakcentrale Postbus 2475 3500 GL Utrecht 030 - 751 1001 www.cnv.nl info@cnv.nl Facebook: /vakbond Twitter: @vakbond Instagram: /cnvvakbond Linkedin: /company/cnv

×