Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

CNV Vakcentrale-jaarverslag-2018

862 vues

Publié le

74e Verslag van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland, 1 januari - 31 december 2018

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

CNV Vakcentrale-jaarverslag-2018

 1. 1. 2018JAAR VERSLAG 1 januari - 31 december 2018 75e Verslag van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
 2. 2. 2
 3. 3. 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 5 2. Bestuurscentrum pag. 8 2.1 Beleid pag. 8 2.2 SER TAW-pilots pag. 16 2.3 CNV in de media pag. 20 3. CNV Internationaal pag. 33 4. Dienstencentrum pag. 35 4.1 CNV Ledenservice pag. 35 4.2 CNV Info pag. 44 4.3 SSC ICT pag. 46 4.4 SSC Financiën pag. 48 4.5 SSC Facilitaire Ondersteuning pag. 49 4.6 SSC P&O pag. 52 5. Vereniging pag. 54 5.1 Algemeen en Dagelijks Bestuur pag. 54 5.2 Werkorganisatie pag. 54 5.3 Ledenontwikkeling CNV pag. 55 Fotografie: Maartje Kuperus, Annemiek Mommers, Bas de Meijer, Maarten Schuth, Marjoleine Reitsma, Shutterstock
 4. 4. 4
 5. 5. 5 1. Inleiding Het jaar 2018 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor het CNV. Zo heeft het Dagelijks Bestuur van de Vakcentrale een aantal wijzigingen ondergaan. Eind 2018 nam het CNV afscheid van zijn voorzitter, Maurice Limmen. Na bijna 20 jaar verbonden te zijn geweest aan het CNV, verruilt hij het voorzitterschap van CNV Vakcentrale voor het voorzitterschap van de Vereniging Hogescholen. Op gepaste wijze en met veel waardering, over en weer, nemen het CNV en Limmen afscheid van elkaar in november. Vanaf 1 december 2018 is Arend van Wijngaarden voorzitter van CNV Vakcentrale. Van Wijngaarden is vanaf 2014 lid van het Dagelijks Bestuur van de Vakcentrale. Eerder in het jaar nam het CNV, uiteraard ook met veel dank en waardering, al afscheid van zijn secretaris/penningmeester, Pieter de Vente, die met pensioen is gegaan. Joost Ausems is toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van CNV Vakcentrale en neemt De Vente’s portefeuille over. Het Dagelijks Bestuur van het CNV bestaat van 1 december 2018 uit Arend van Wijngaarden, Joost Ausems en Willem Jelle Berg. Wat betreft het werk van het CNV op het nationale toneel, was 2018 helaas eerder een jaar van tegenstellingen dan van akkoorden. Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan is ongetwijfeld het stuklopen van de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel in het najaar van 2018. Tot grote spijt van alle betrokkenen lagen de partijen te ver uit elkaar om tot een deal te komen. Dit gold zowel ten aanzien van de inhoud van het nieuwe contract en een verantwoorde overgang naar een nieuw stelsel, maar zeker ook op aanpalende onderwerpen zoals de AOW en de wens om ook zzp’ers pensioen te laten opbouwen. Net voor de kerst overhandigen Van Wijngaarden en de voorzitters van de andere bonden een ultimatum brief aan minister Koolmees.
 6. 6. 6 Ook op de arbeidsmarkt is het gat met het kabinet Rutte III groot. In 2018 worden de eerste plannen van het nieuwe kabinet, dat eind oktober 2017 werd beëdigd, uitgewerkt en omgezet in wetgeving. De arbeidsmarkt is daarbij voor het CNV een van de belangrijkste onderwerpen. In het voorjaar publiceert het kabinet het voorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het doel van het kabinet: het terugdringen van doorgeschoten flex, en het aantrekkelijker maken van het vaste contract. Hoewel het CNV vindt dat er goede elementen in het wetsvoorstel zitten, met name het principe van een hogere WW-premie voor flex-banen, is het overkoepelend kritisch op de wet. Het ontslagrecht wordt versoepeld, het kosten verschil tussen flex en vast wordt niet afdoende opgelost en het wordt voor werkgevers weer langer mogelijk om tijdelijke contracten aan te bieden en om een langere proeftijd op te nemen in vaste contracten. Een groot deel van het jaar staat voor het CNV in het teken om zijn bezwaren tegen het wetsvoorstel kenbaar te maken, en om in de lobby de scherpste kanten van het wetsvoorstel nog aangepast te krijgen. Dat lukt helaas slechts ten dele. Op 10 november 2018 organiseren de gezamenlijke vakcentrales CNV en FNV een actie voor een sociaal Nederland in Amsterdam. Voor mensen in plaats van bedrijven. Een duidelijk signaal aan het kabinet. De Dam kleurt dankzij de inzet van de CNV-bonden goeddeels paars. Toch is het niet enkel tegenstelling dat de klok slaat. Weliswaar is er flinke druk voor nodig in de eerste helft van het jaar, mede vanuit het CNV, maar uiteindelijk gaat staatssecretaris Van Ark overstag en haalt de plannen voor loondispensatie voor mensen met een arbeidsbeperking van tafel. Ook lukt het net voor het kerstreces, dezelfde dag dat CNV en andere bonden hun pensioenultimatum aanbieden aan minister Koolmees, om tot een akkoord te komen om de aangekondigde bezuinigingen op de regeling voor arbeidsongeschiktheid, de WIA, van tafel te krijgen. Een lichtpunt net voor het eind van het jaar, en hopelijk een voorbode, in positieve zin, voor 2019.
 7. 7. 7 Voor Stichting CNV Internationaal was 2018 het tweede jaar van het vierjarige VMP-programma 2017-2020. Na een jaar waarin het team vooral veel tijd gestoken heeft in de implementatie van de nieuwe missie, voorheen werd gewerkt aan capaciteits-vergroting van de vakbonden in het Zuiden terwijl de focus nu meer is te komen liggen op het ondersteunen van de partnerorganisaties in de versterking van hun lobby- en beleidsbeïnvloeding om sociale dialoog te versterken, arbeidsrechten in productieketens te bevorderen en jongeren betere kansen te geven op werk, is in 2018 alle energie gericht op het uitvoeren van de geplande projecten. Met ingang van 2018 wordt het voorzitterschap van het Dagelijks Bestuur van Stichting CNV Internationaal vervuld door Arend van Wijngaarden. Onder zijn leiding is de beoogde nauwere samenwerking tussen de partnerorganisaties tot stand gekomen en is de coherentie tussen de activiteiten van het ‘grotere’ CNV en die van Stichting CNV Internationaal vergroot. In het najaar heeft CNV Vakmensen besloten om alle samenwerkings- overeenkomsten met de onderdelen van het Shared Service Center van de CNV Vakcentrale op te zeggen. De besturen van de bonden hebben voorts verzocht om een herijking van de door de CNV Vakcentrale aangeboden diensten, waaronder ook die van het Bestuurscentrum gerekend worden. Deze herijkingsprocessen zijn in december van start gegaan en worden naar verwachting voor de zomer van 2019 afgerond. De livegang van het nieuwe Customer Relations Management (CRM) systeem en die van het financiële pakket MS Dynamics 365 mogen tenslotte als belangrijke mijlpalen binnen de werkorganisatie van de CNV Vakcentrale worden genoemd. Na een tegenvallend implementatie-proces waarbij technische en personele issues een bepalende rol speelden, zijn we er dankzij gezamenlijke inspanningen in geslaagd om deze lastige klus tot een goed einde te brengen. Joost Ausems, algemeen secretaris penningmeester
 8. 8. 8 2. Bestuurscentrum 2.1 Beleid Flex en zzp De onderwerpen flexibilisering en ver-zzp-isering van de arbeidsmarkt, zijn ook in 2018 speerpunten voor het CNV. De plannen van het kabinet op dit punt, hebben hun beslag gekregen in de voorgenomen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het CNV heeft via verschillende wegen waaronder via de internetconsultatie, in de media en bij een hoorzitting in de Tweede Kamer haar reactie gegeven. Deze reactie was zeer kritisch ten aanzien van grote delen van het wetsvoorstel. Zo wordt het gemakkelijker en goedkoper gemaakt om mensen te ontslaan, wordt het werkgevers mogelijk gemaakt om weer langer tijdelijke contracten aan te bieden en wordt de échte oorzaak van de doorgeschoten flexibilisering, het kostenverschil voor werkgevers tussen flex en vast, niet echt opgelost. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel vindt plaats in januari 2019. Op het gebied van zzp doet het kabinet te weinig vindt het CNV. Al tijden pleit het CNV voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, omdat veel zzp’ers wegens de kosten en de ontoegankelijkheid van de huidige verzekeringen niet zijn verzekerd. Minister Koolmees laat echter in een brief in november (nogmaals) weten dat niet te willen. Hij komt helaas niet verder dan een voorlichtingscampagne. Het CNV vindt dat schijnzelfstandigheid niet voldoende tegengegaan door dit kabinet. Helaas meldt minister Koolmees in november dat hij de wet DBA (die daarover gaat) niet te vervangen voor 2021. Het CNV heeft opnieuw gepleit dat Koolmees daar niet op wachten maar de wet nu handhaaft.
 9. 9. 9 Participatiewet en Loondispensatie Tegen het voorstel van het kabinet om loondispensatie in te voeren voor de doelgroep van de Participatiewet in plaats van loonkostensubsidie heeft het CNV grote bezwaren geuit. Met loondispensatie krijgen mensen met een beperking namelijk betaald onder het minimumloon. Daarnaast bouwen mensen geen pensioen en werknemersverzekeringen op. In samenwerking met de FNV, VCP, Cedris en cliëntenorganisaties Iederin, LCR en Wij staan op, hebben we gestreden om het voorstel van tafel te krijgen. En met succes! De staatssecretaris heeft bij het terugtrekken van haar plan om loondispensatie in te voeren aangegeven verbeteringen te willen aanbrengen in de Participatiewet om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen. Het CNV draagt daar op verschillende tafels aan bij. Dividendbelasting In juni schaart het CNV zich achter een landelijke campagne gericht tegen de afschaffing van de dividendbelasting, een van de meest omstreden plannen van het kabinet. Door de afschaffing, die ten goede komt aan, met name buitenlandse, aandeelhouders, zal Nederland per jaar ongeveer anderhalf miljard euro aan belastingen mislopen. De baten en de onderbouwing van de maatregel zijn onduidelijk of zelfs twijfelachtig te noemen. CNV-voorzitter Maurice Limmen: “Afschaffing van de dividendbelasting draagt niet bij aan meer of beter werk in Nederland. Het leidt niet tot meer banen, zoals wordt beweerd door de voorstanders van de afschaffing.” Eind augustus doen de drie centrale werknemersorganisaties CNV, FNV en VCP een gezamenlijke oproep aan het kabinet om de maatregel van tafel te halen. Miljoenennota Het CNV heeft kritisch gereageerd op de miljoennota van het kabinet. Het kabinet spiegelde in de miljoenennota mooie koopkrachtplaatjes voor maar het CNV had grote twijfels of die wel zouden uitkomen
 10. 10. 10 omdat werkgevers bij de lopende cao-onderhandelingen niet of nauwelijks over de brug kwamen met een fatsoenlijk loonbod. Daarnaast heeft het CNV kritiek geuit op het kabinet omdat zij niet genoeg doen om de doorgeslagen flexibilisering tegen te gaan. Leven Lang Ontwikkelen Het CNV is een van de voorvechters van het onderwerp leven lang ontwikkelen. Zo pleit het CNV al geruime tijd voor bijvoorbeeld de invoering van een individuele leerrekening. Dit pleidooi vond al eerder een plek in adviezen van bijvoorbeeld de SER, en ook het nieuwe kabinet gaf in het regeerakkoord aan aan de slag te willen met dit onderwerp. Sociale partners en het kabinet zijn aan de slag gegaan om de agenda rondom leven lang ontwikkelen verder vorm te geven. In dat kader vond in mei 2018 in de SER een bijeenkomst plaats in SER-verband waarbij ook CNV-voorzitter Maurice Limmen aanwezig is. James heeft al een individuele leerrekening. In de praktijk blijkt dat fiscale regelgeving knelpunten oplevert voor een optimaal gebruik van de leerrekening. Het CNV is samen met James en andere betrokkenen in overleg met de Belastingdienst om deze knelpunten op te lossen binnen het huidige fiscale kader. Eind juni stuurde de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), waar het CNV in het bestuur vertegenwoordigd is in de persoon van Willem Jelle Berg, een brief aan de minister van OC&W over de zorg dat het ministerie flink zou willen gaan bezuinigen op de subsidieregeling voor praktijkleerplaatsen, of deze regeling mogelijk zelfs helemaal zou willen afschaffen. De zorg van het CNV was dat hierdoor veel praktijkleerplekken in het MBO zullen verdwijnen. Inmiddels is deze bezuiniging van tafel. Eerlijke Europese arbeidsmarkt In juni wordt in Brussel gesproken over de oprichting van een Europese Arbeidsmarkt Autoriteit (European Labour Authority). In aanloop naar die bespreking roept het CNV minister Koolmees op om
 11. 11. 11 zich in Brussel hard te maken voor een autoriteit die ook echt tanden heeft om grensoverschrijdende arbeidsmarkt fraude aan te pakken. Hiervoor is het nodig dat de ELA focust op een aantal kerntaken zoals het aanpakken van malafide bedrijven die bijvoorbeeld hun werknemers onderbetalen. Hier kan Europa bij uitstek meerwaarde bieden omdat nationale inspecties letterlijk tegen grenzen aanlopen. In juni stemt het Europees Parlement in Brussel tegen nieuwe regels voor het internationaal vrachtverkeer. Het CNV vond het weggestemde voorstel volstrekt te kort schieten en mogelijk de deur openzetten voor misbruik. Het CNV heeft daarom ook in zijn lobby ingezet op verwerping van het voorstel en is daarom verheugd over de uitkomst van de stemming. Bij de International Labour Conference in juni was het CNV delegatieleider van de Nederlandse werknemersdelegatie. Vanwege onze rol als delegatieleider heeft voorzitter Arend van Wijngaarden de plenaire vergadering kunnen toespreken. Het thema van dit jaar was de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. In april 2018 heeft het bestuurscentrum van het CNV een tweedaagse internationale conferentie georganiseerd. Er waren 12 sprekers uit binnen en buitenland, waaronder enkele hoogleraren en 4 europarlementariërs. Er waren ruim 100 deelnemers, afkomstig uit 16 verschillende Europese lidstaten. Ook vanuit de bonden waren er deelnemers. Er was een tweetal journalisten aanwezig op de conferentie, er is een artikel over verschenen in het NRC en ook was er ruim aandacht op sociale media. Juli 2018 is de herziene Detacheringsrichtlijn aangenomen. CNV heeft sinds de aankondiging van de herziening in maart 2016 een stevige lobby gevoerd om een einde te maken aan oneerlijke concurrentie op loonkosten bij grensoverschrijdende detachering in Europa. De nieuwe richtlijn bevat enkele verbeteringen. De richtlijn wordt nu geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. CNV is betrokken bij deze vertaling naar nationale wetgeving.
 12. 12. 12 In december 2018 stemde het Europees parlement over nieuwe regels voor de coördinatie van sociale zekerheid over de grens. Hoewel de regels verbeteringen bevatten om premieshoppen en concurrentie op loonkosten tegen te gaan, bevatte het pakket ook voorstellen om export van uitkeringen makkelijker te maken. CNV is daarom geen voorstander van het pakket en richt de lobby daarop in. De Nederlandse overheid en Nederlandse Europarlementariërs hebben tegen de voorstellen gestemd, maar onze positie vormt een minderheid in Europa. In mei 2019 zijn er weer Europese verkiezingen. In het najaar van 2018 zijn de politieke partijen begonnen met het opstellen van hun partijprogramma’s. Om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op deze verkiezingsprogramma’s heeft het CNV in de zomer van 2018 een verkiezingspamflet gelanceerd met 10 concrete voorstellen voor Europese beleidsmakers om de komende 5 jaar te realiseren. Onze punten zijn geland in o.a. de verkiezingsprogramma’s van het CDA, VVD en PvdA. Actie 10 november Op 10 november hebben het CNV en de FNV Vakbonden gedemonstreerd op de Dam in Amsterdam vóór een sociaal Nederland en tégen het jaarlijks weggeven van miljarden euro’s aan bedrijven en aandeelhouders. De dividendbelasting is weliswaar van tafel gegaan maar het geld kwam nog steeds niet terecht bij de mensen in het land. De opkomst op 10 november was hoog en is goed verlopen. Wia en loondoorbetaling bij ziekte Over de maatregelen in het regeerakkoord met betrekking tot de WIA en loondoorbetaling bij ziekte is lang en veel gesproken tussen sociale partners en tussen sociale partners en het kabinet. Het kabinet wilde de toelating tot de WIA aanscherpen mensen in de hoogste categorie arbeidsongeschiktheid minder inkomenszekerheid
 13. 13. 13 geven. Daarnaast wilde het kabinet de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers terugbrengen van 2 naar 1 jaar. Voorzitter Arend van Wijngaarden heeft gezegd dat hij vindt dat het al veel te lang alleen maar gaat over wat het kost en over de lasten voor werkgevers. En veel te weinig over hoe het stelsel verbeterd kan worden met de werkende als uitgangspunt. Op het gebied van hulp en ondersteuning van zieke werknemers valt nog veel te verbeteren. Daar zijn uiteindelijk ook de werkgever en de arbeidsmarkt het meest bij gebaat. In december 2018 is het kabinet met werknemersorganisaties overeen gekomen dat de maatregelen met betrekking tot de WIA van tafel gaan en dat er een werkgroep van sociale partners aan de slag gaat om voorstellen te bedenken om de WIA te verbeteren. Met werkgevers is het kabinet overeengekomen dat de loondoorbetaling bij ziekte twee jaar blijft. Ook wordt er niet getornd aan de ontslagbescherming bij ziekte. Een zorgelijker punt voor het CNV is dat in het voorstel de verzekeringsarts van het UWV geen check meer kan doen op de medische keuring van de bedrijfsarts na twee jaar ziekte. We hebben deze zorg bij de Tweede Kamer neergelegd. Pensioenen Eind november is na lang onderhandelen het pensioenoverleg tussen werkgevers, werknemers en het kabinet vastgelopen. Wat er op tafel lag was voor de werknemersorganisaties onvoldoende. Het CNV wil een eerlijke invulling van het pensioenstelsel, en wil een pensioendeal die eerlijk is voor alle werkenden en gepensioneerden. Dus geen pech- of gelukgeneraties. We kónden niet akkoord gaan met afschaffing van de doorsneesystematiek zonder fatsoenlijke
 14. 14. 14 compensatie. Waarin geen duidelijk voorstel voor zicht op indexatie klaar lag. En waarin zzp’ers niet verplicht zouden worden om pensioen op te bouwen. Steeds verder - zelfs sneller dan eerder afgesproken – opschuiven van de AOW-leeftijd vindt het CNV ook niet in orde. We willen geen nieuwe VUT, maar de situatie waarbij vervroegd uittreden enorm beboet wordt, maakt sociaal beleid onmogelijk. Het kabinet kon hier echter niet mee over de brug komen. In december heeft het CNV voor haar leden op drie plekken in het land informatiebijeenkomsten georganiseerd die goed zijn bezocht. Klimaatakkoord Het CNV neemt als vakbond deel aan de onderhandelingen voor een klimaatakkoord. Een ambitieuze doelstelling is om de CO2- emissie met 49 % te verminderen. Dit leidt tot maatregelen op veel terreinen: in de landbouw, de industrie, het vervoer en de bebouwde omgeving. Met ingrijpende gevolgen en zeker ook voor werk en inkomen. Het CNV legt het klimaatakkoord dan ook langs de lat van werk en inkomen. Werknemers in sectoren die door klimaatafspraken geraakt worden moeten zeker zijn van een nieuwe baan en van scholing. Investeren in het klimaat moet dus hand in hand gaan met investeren in mensen, in scholing en het begeleiden van mensen van baan naar baan. Daarbij staat voor het CNV, vanuit het uitgangspunt van rentmeesterschap, het buiten kijf dat de klimaatdoelen behaald moeten worden. Wel slaagt deze transitie naar een duurzame toekomst alleen als er genoeg draagvlak is en er niemand achterblijft.
 Ook de koopkracht is een belangrijk aandachtspunt voor het CNV. De transitie zal een bijdrage vragen van alle groepen in de Nederlandse samenleving, maar het mag nooit zo zijn dat de rekening onevenredig verdeeld wordt. De koopkracht van werkend Nederland moet in de transitie overeind blijven. Wonen en vervoer kan dan wel anders worden, maar moeten wel betaalbaar blijven. Dat is voor het CNV van belang, en daarop zal de doorberekeningen door de
 15. 15. 15 planbureaus worden getoetst. Besparing van energie zou wat het CNV betreft zelfs moeten kunnen leiden tot een positief effect op de koopkracht. In maart 2019 komen het Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met een doorrekening van de voorstellen die de verschillende sectortafels hebben voorgesteld. Het CNV zal die doorrekeningen leggen langs de lat van werk en inkomen. Identiteitsnetwerken Het CNV is financier van de leerstoel Christelijk Sociaal Denken aan de Vrije Universiteit en neemt deel aan het curatorium van deze leerstoel, is lid van het Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties (VKMO) en is aangesloten bij het Christelijk Sociaal Congres (CSC). Willem Jelle Berg zit in het bestuur van het CSC en het CNV is jaarlijks ook betrokken bij de voorbereiding van het congres in augustus. Dit jaar stond het in het teken van ‘Bezield leiderschap, hoe kunnen we de Sustainable Development Goals dichterbij brengen?’ In het najaar was het CNV gastheer van het CSC- najaarsberaad en daar sprak Arend van Wijngaarden over moderne arbeidsverhoudingen, dit in het kader van de discussie rond de Commissie ‘Regulering van Werk’, in de volksmond de commissie Borstlap geheten. Samen met de kerken, andere vakbonden en identiteitsgebonden organisaties werkt het CNV samen in de Sociale Alliantie. In deze alliantie wordt aandacht gevraagd voor armoede en uitsluiting. In het alliantieberaad worden thema’s verdiept en worden lokale netwerken en bijvoorbeeld CNV Anders Actieven betrokken. Twee keer per jaar spreekt de Sociale Alliantie, en daarmee het CNV, hierover met de staatssecretaris van Sociale Zaken.
 16. 16. 16 2.2 SER TAW-pilots In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben sociale partners en het kabinet afspraken gemaakt over duurzame hervormingen van de arbeidsmarkt. Ondanks eerdere ervaringen die zijn opgedaan met het bevorderen van transities van werk naar werk en de hiertoe benodigde samenwerking tussen diverse partijen in sectoren en regio’s, blijkt van werk naar werk nog onvoldoende tot stand te komen. In het hierop volgende advies 2015/02 van de SER (Toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet van 20 februari 2015) adviseert de SER onder meer pilots in te richten om ervaring op te doen met nieuwe werkwijzen die moeten bijdragen aan een betere werking van de arbeidsmarkt door betere en effectievere dienstverlening aan te bieden voorafgaand aan en tijdens werkloosheid. De SER adviseerde om sociale partners een rol te geven op het terrein van de arbeidsmarktinfrastructuur en adviseerde in zijn aanvullend advies van 2 juli 2015 om daartoe twee soorten pilots in te richten, gericht op dienstverlening aan werkzoekenden, respectievelijk op bevordering van samenwerking en regie op de arbeidsmarkt. Het idee achter deze subsidieregeling is dat met financiële ondersteuning sociale partners in de fase voor ontslag kunnen experimenteren met een nieuwe vorm van regionale samenwerking en dienstverlening aan werkzoekenden. Op 6 juni 2016 is de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA) gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nadat op 24 oktober 2016 een positieve subsidiebeschikking werd ontvangen is het CNV programma ‘Regie nemen op je eigen loopbaan’ gestart. Via dit programma heeft CNV pilots uitgevoerd om mogelijke oplossingen voor de knelpunten in de arbeidsmarktinfrastructuur te onderzoeken. Eind 2018 is het
 17. 17. 17 programma afgerond en hieronder volgen per pilot een aantal highlights: DW1: H!VE (West-Brabant/Zeeland) Speerpunt: Samenwerking sociale partners en UWV. Beoogd projectresultaat: 100 deelnemers begeleiden. Binnen DW1 is een eigenzinnig concept voor de beroepsbevolking ontwikkeld en uitgetest in de regio West-Brabant genaamd H!VE. Deelnemers aan deze pilot zijn aan de slag gegaan met de vaardigheden die je verder brengen in je leven en je werk. Ze hebben geleerd om duurzame arbeidsrelaties op te bouwen en in beweging te komen. Ze hebben gewerkt aan onderwerpen als zelfkennis, reflectie, empathie, kritisch denken en leren van fouten. DW1 is gebouwd rondom de H!VE community, de H!VE academie (200 online opleidingen en cursussen), H!VE coaches en de H!VE online cursus 21-eeuwse vaardigheden. Van december 2017 tot eind 2018 heeft de website www.hive.nl 7.235 unieke bezoekers getrokken en zijn 180 met werkloosheid bedreigde deelnemers en werkzoekende werkenden begeleid conform het H!VE concept. Vanwege privacy overwegingen en de media uitingen hierover in 2018, is er van 101 deelnemers is een volledig dossier met BSN gegevens. Het beoogde projectresultaat is behaald en deze pilot is door Ecorys (het onderzoeksbureau dat de DWSRA projecten in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid evalueert) bestempeld als succesvol voorbeeldproject. DW2: JijBlijftBij Fryslân ism LeerWerkLoket Speerpunt: ‘Een leven lang leren’. Beoogd projectresultaat: In samenwerking met het LeerWerkLoket Fryslân 1.000 deelnemers bereiken voor loopbaan awareness en 25 bedrijven voorzien van een adviestraject met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Binnen de pilot DW2 is CNV de samenwerking aangegaan met het LeerWerkLoket Fryslân om werkzoekenden en WW-gerechtigden < 6 maanden werkloos ondersteuning te bieden bij loopbaan oriëntatie.
 18. 18. 18 Allereerst is er een grondige analyse uitgevoerd. Op basis van deze analyse is in de uitvoering de volgende aanpak gehanteerd. Te weten: het LeerWerkLoket Fryslân heeft samen met het CNV advies gegeven aan met werkloosheid bedreigden c.q. WW-gerechtigden < 6 maanden werkloos. Daarnaast heeft CNV samen met een breed palet aan externe adviseurs (waaronder James en de CNV Academie) gewerkt aan de loopbaan oriëntatie bij werknemers die werkzaam zijn bij de 40 deelnemende bedrijven aan deze pilot door het geven van workshops | inspiratiesessies | training e.d. Deze bedrijven vormen samen een netwerk. Binnen de krap 2 jaar looptijd van de DWSRA zijn er in de pilot ‘Jij Blijft Bij in Fryslân’ 3.000 deelnemers bereikt en 40 bedrijven voorzien van een adviestraject met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Daarmee zijn de beoogde doelstellingen binnen deze pilot ruimschoots gehaald. Ecorys (het onderzoeksbureau dat de DWSRA projecten evalueert) heeft ook deze pilot bestempeld als succesvol voorbeeldproject. Tenslotte heeft de ontwikkelde dienstverlening ervoor gezorgd dat het LeerWerkLoket Fryslân hier verder mee mag experimenten (Leerwerkloket 2.0) en een voorbeeld is voor de andere 34 Leerwerkloketten in Nederland. DW3: JijBlijftBij Utrecht Speerpunt: ‘Van werk-naar-werk’ (ook intersectoraal) en regie binnen werkgeversnetwerk. Beoogd projectresultaat: 1.050 deelnemers bereiken voor loopbaan awareness. Binnen deze pilot is in samenwerking met Mobiliteit Utrecht | VNO- NCW Midden Nederland en MKB Midden Nederland gewerkt aan het bereiken en bewust maken van werkzoekende werknemers om te investeren in de eigen inzetbaarheid | loopbaanontwikkeling. Dit is gebeurd middels de organisatie van de VOL-dag: veilig oversteken in je loopbaan. Deze dag is gedurende de looptijd van het project tweemaal gehouden. Tijdens de VOL-dagen (en andere bijeenkomsten die zijn georganiseerd) zijn diverse workshops gegeven gericht op loopbaanontwikkeling en employability. Namens
 19. 19. 19 het CNV verzorgen James en de CNV Academie enkele workshops. Daarnaast hebben 50 werkzoekende werknemers een loopbaan voucher ontvangen en hebben 11 werkzoekenden deze ook gebruikt (uitvoering CNV Academie). Binnen deze pilot zijn net als in DW2 ook adviestrajecten bij werkgevers uitgevoerd. De adviestrajecten waren echter niet zo gewild als in Friesland. In totaal hebben vijf organisaties gebruik gemaakt van een adviestraject. In 2 jaar tijd zijn er via de DWSRA pilot ‘Jij Blijft Bij in Utrecht’ 1.200 deelnemers bereikt en 5 organisaties voorzien van een adviestraject met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Via de website www. jijblijftbij.nl zijn meer dan 35.000 unieke bezoekers bereikt. Daarmee zijn de beoogde doelstellingen ook voor deze pilot ruimschoots gehaald. DW4: Pilot e-platform Speerpunt: bieden van ondersteuning bij oriëntatie op loopbaanmogelijkheden d.m.v. digitale infrastructuur. Beoogd projectresultaat: het neerzetten van een zo compleet mogelijk, vernieuwend en uitnodigend digitaal platform voor verschillende doelgroepen waarmee tijdens de projectperiode minimaal 30.000 unieke bezoekers worden bereikt voor loopbaan awareness. Naast de pilots die uitgevoerd zijn in de regio’s West-Brabant, Friesland en Utrecht, heeft James – deze organisatie voert het project uit - in dit project gewerkt aan de ontwikkeling van een loopbaanplatform dat beoogt de zelfregie van werkzoekende werkenden te vergroten via een digitale omgeving te bereiken via de website: www.loopbaancentraal.nl. Dit instrument is ontwikkeld na uitgebreid literatuuronderzoek en praktijkonderzoek naar bestaande digitale omgevingen die hierin faciliteren. Binnen de looptijd van de DWSRA zijn er meer dan 62.465 bezoekers en bijna 1.000 accounts aangemaakt op www.loopbaancentraal.nl. De doelstelling is daarmee ruimschoots gehaald. Enkele reacties van gebruikers: “Ik ben uiteraard direct aan de slag gegaan. Wat een fantastisch platform is dit! Heel handig, uitgebreid en overzichtelijk.”
 20. 20. 20 Gezamenlijke pilot met FNV Speerpunt: Een gezamenlijk dienstverlening aan werkzoekenden ontwikkelen. Beoogd projectresultaat: 500 ‘ontslagbedreigden’ bereiken in de regio Zuidoost-Brabant. De FNV is in dit project de hoofdaanvrager en het CNV is een samenwerkingspartner. Het gezamenlijke project is getiteld ‘Werken aan Werk’ en vindt plaats in het FNV Vakbondshuis. Loopbaanadviesbureau James levert 1 fte aan trajectbegeleiders en CNV levert een projectleider. In het kort komt de dienstverlening er op neer dat er na de intake door de trajectadviseur en eventueel sociaaljuridisch-/loopbaanadvies, doorverwezen kan worden naar een van de (15) trainingen die het Vakbondshuis aanbiedt. De trainingen richten zich op praktische zaken als sollicitatiebrieven schrijven, CV-check, LinkedIn, ‘rouwverwerking’ en netwerken. De aanpak helpt om ‘ontslagbedreigden’ klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. In 2018 waren er 99 deelnemers bij 7 infobijeenkomsten en waren er 448 aanmeldingen in totaal, waarvan 143 bij CNV/ James coaches terecht kwamen. 85 daarvan hebben een uitgebreider loopbaantraject doorlopen. 2.3 CNV in de media Het CNV is in 2018 veel in de media geweest. Met name in de kranten waren de reacties van de voorzitter van het CNV veelvuldig te lezen. Vooral op het gebied van pensioenen, de wet arbeidsmarkt in balans en de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen was er doorlopend veel aandacht in de media voor onze standpunten. Hieronder een overzicht van een aantal hoogtepunten. Protest tegen loondispensatie Vlak voor een debat in de Tweede Kamer in april plaatsten een aantal organisaties gezamenlijk een advertentie in Trouw en de Telegraaf (waaronder CNV, FNV, VCP, Iederin, LCR en Wij Staan Op).
 21. 21. 21 Flexwerk, Bescherming van zelfstandigen, pensioen en 45-plus- sers in de bijstand Half mei 2018 kwamen er cijfers van het CBS over vast- en flexwerk naar buiten. Maurice Limmen ging bij radio EenVandaag in debat Mathijs Bouman over de gevolgen van flexwerk en de achterblijvers op de arbeidsmarkt. Kort daarop spraken de vakcentrales gezamenlijk hun onvrede uit over het feit dat de bonden niet waren uitgenodigd bij een pensioenoverleg in de Kamer, met stukken in het Financieel Dagblad en Nu.nl. Ook maakte het CNV nieuws in Trouw over het kabinetsplan om de zorg voor werknemers voor grote bedrijven te verkorten. In de laatste week van mei reageerde het CNV in de Volkskrant en het Financieel Dagblad op het bericht dat er steeds minder zzp’ers verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid. Ook werd bekend dat in het Europees Parlement de detacheringsrichtlijn - die gelijk loon voor gelijk werk regelt - werd aangenomen. Maurice Limmen reageerde uitgebreid in het Algemeen Dagblad, Telegraaf en Nu.nl, met de kanttekening dat ondanks deze stap er nog lang geen gelijk speelveld is op de Europese arbeidsmarkt. Dan was er berichtgeving over een vermeend ‘pensioenakkoord’. De polderpartijen reageerden hierop door duidelijk te maken dat de gesprekken nog steeds plaatsvinden en er nog geen akkoord is. De vakcentrales legden die verklaring gezamenlijk af. De maand wordt afgesloten door het bericht dat het aantal 45-plussers in de bijstand toeneemt. Het CNV reageerde hierop met een oproep aan werkgevers om deze mensen niet te laten staan bij RLT Nieuws, het AD, en de Telegraaf. Stakingen in het openbaar vervoer, Europese regels gelijk loon vrachtverkeer en een petitie tegen onzekere arbeidsmarkt Aan het eind van het politiek seizoen gaat het openbaar vervoer in staking. Het CNV is er goed georganiseerd en CNV-leden en vakbondsbestuurders halen veelvuldig de media. Maurice Limmen
 22. 22. 22 bezoekt de stakingslocaties en geeft commentaar op het NOS Journaal, waar hij de stakers een hart onder de riem steekt. Ook zijn er die week twee stukken in het NRC Handelsblad met Limmen, over de handhaving op schijnconstructies die het kabinet laat lopen. Het CNV doet daarnaast een oproep in het FD om die handhaving zo snel mogelijk weer op te pakken. Aan het einde van het politiek lopen Europese plannen voor gelijk loon in het internationale vrachtverkeer stuk in het Europees Parlement. Het CNV reageert met de oproep om zo snel mogelijk tot een pakket maatregelen te komen dat echt gelijk loon voor gelijk werk zo snel mogelijk regelt in die sector. In de eerste week van juli lanceert het CNV een petitie tegen de kabinetsplannen voor de arbeidsmarkt die werknemers meer onzeker maken (teken hier: https://petities.nl/petitions/meer- zekerheid-voor-werkend-nederland ). Groot interview sluit politieke seizoen af en Klimaatakkoord wordt gepresenteerd Het seizoen wordt afgesloten met een groot interview in de Telegraaf met Maurice Limmen. Hierin blikt hij terug op het politieke jaar en kijkt vooruit. De boodschap is: flexwerk schiet verder door en de plannen die dit kabinet in het najaar naar de Tweede Kamer wil brengen maken dat In de eerste week van juli wordt ook het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het CNV zat als onderhandelende partij aan tafel en reageert in onder andere de Volkskrant en de Telegraaf met de oproep dat een duurzame toekomst alleen slagen met voldoende draagvlak. Het CNV roept om de rekening dan om banen en koopkracht van werkenden overeind te houden in de weg naar een duurzame samenleving. Het resulteert in quotes in de Volkskrant en bij de NOS. Vakcentrales roepen op tot intrekken afschaffing dividendbelasting In de warme zomermaanden verschijnen er een aantal stukken in het AD over het stakingsklimaat. Ondanks de economische
 23. 23. 23 meewind, staat werkende Nederland vrijwel constant op de barricades. Achterblijvende lonen en oprukkend flexwerk zijn daar de voornaamste oorzaken van, aldus het CNV. Eind augustus roepen CNV, FNV en VCP middels een gezamenlijke brief op tot het intrekken van het kabinetsplan tot afschaffing van de dividendbelasting. ‘Luister naar land en verstand en trek deze maatregel in’, zo zegt Maurice Limmen in het FD en de Telegraaf. Vertrek Maurice Limmen Half oktober kondigt Maurice Limmen zijn vertrek aan. Hij maakt de overstap naar de Vereniging Hogescholen. Verschillende media verzoeken om een afscheidsinterview: NRC, FD, Trouw, Parool, BNR en SER Magazine. Het resultaat: een aantal spreads waarin Maurice nog een keer terugblikt op zijn tijd als voorzitter en zijn visie geeft op de arbeidsmarkt. Demonstratie Dam en de WAB In november trekt de demonstratie in Amsterdam veel aandacht van de media. De grote media, NOS, RTL, Hart van Nederland en vele dagbladen besteden er uitgebreid aandacht aan. Hoofdboodschap is de maatschappelijke onvrede en de roep om een socialer Nederland. Ook wordt er rond die tijd gestemd over de Wet Arbeidsmarkt in Balans in de Tweede Kamer. Het CNV reageert in de media op de wet, en noemt deze ‘Ontoereikend en teleurstellend. Het ontslag kan straks op de achterkant van een bierviltje’. Met een infographic laten we zien hoe het ontslagrecht steeds verder wordt uitgehold. Ook publiceren we twee opinieartikelen: één in Trouw waarin we onze bezwaren over de wet uiten. Ook verschijnt een opiniestuk van ons in het Reformatorisch Dagblad, samen met CGMV en RMU met daarin een uiteenzetting over de waarde van een arbeidsmarkt die wél goed in balans is. WIJZIGING ONTSLAGVERGOEDING • 58 jaar oud • 15 jaar in dienst • Bruto salaris €2750 p/m €63.250 €28.416 €16.041 €13.750 EXIT? Kantonrechtersformule (voor 2015) WWZ overgangsregeling (50+ tot 01-01-2020) WWZ (na 2015) WAB (voorstel kabinet) DOSSIEROPBOUW NODIG VOOR ONTSLAG WWZ AFNAME BAANZEKERHEID WAB‘DOSSIEROPBOUW’ NODIG VOOR ONTSLAG
 24. 24. 24 Pensioenonderhandelingen klappen Verderop in november klappen de onderhandelingen van het pensioenakkoord. In diverse media geven we onze mening over de reden van het klappen. Het frame in de media wordt sterk bepaald door de overheid en werkgevers: ‘we waren er bijna uit, helaas wilden de vakbonden niet springen’. CNV licht journalisten in over het feit dat we nog zeer ver verwijderd waren van een akkoord. Het voorstel dat er lag zou miljoenen Nederlanders duperen. Dit media- offensief levert uiteindelijk nog een voorpagina Telegraaf op, deze verscheen echter pas in februari 2019 waarin we onze zorgen uiten over de doorsneesystematiek. Ook Trouw schrijft enige tijd later over de echte reden van het klappen. WIA maatregelen van tafel In december vieren we een succes. De voorgenomen bezuinigingen op de WIA maatregelen zijn van tafel. We vieren het succes in een gezamenlijke persconferentie met FNV, VCP en Wouter Koolmees. Dit levert een groot aantal (online) artikelen op, onder andere bij NOS, FD, NRC en de regionale dagbladen.
 25. 25. 25 3. CNV Internationaal Ook in 2018, het tweede jaar van het in totaal vier jaar durende vakbondsprogramma, is CNV Internationaal op diverse fronten actief geweest om zijn doelstellingen en thema’s voor het voetlicht te brengen. Het is ook het jaar waarin Arend van Wijngaarden als de nieuwe voorzitter van CNV Internationaal zijn netwerk met het oog daarop proactief benut. Dit doet hij ondermeer door een speech tijdens het congres van de internationale vakbeweging over geweld op de werkvloer of door de Nederlandse regering te wijzen op een te eenzijdige focus op handel en te weinig op mensenrechten in het buitenland beleid. Voor dit laatste thema is CNV Internationaal actief tijdens de handelsmissie van premier Rutte in Colombia. Ook dit jaar worden de internationale partnervakbonden ondersteund door CNV Internationaal om hun lobby, beleidsbeïnvloeding en sociale dialoogactiviteiten te versterken. Naast sociale dialoog zijn de thema’s: het bevorderen van arbeidsrechten in productieketens, het verbeteren van kansen van jongeren op werk, de vrijheid van vakvereniging en werknemers- en mensenrechten. Vakbondspartners worden getraind in lobby capaciteiten en gestimuleerd om meer samen te werken met andere organisaties in hun regio. Er zijn nationale en regionale coördinatoren in de landen en continenten die rapporteren over hun vorderingen in Benin, Guinea, Niger, Senegal, Tunesië, Mali, Cambodja, Indonesië, Vietnam, Colombia, Guatemala, Peru, Bolivia en Nicaragua. Internationaal maatschappelijk verantwoord (IMVO) ondernemen is een belangrijk handvat om vanuit Nederland de link tussen internationale bedrijven en merken en onze vakbondspartners te leggen. Dit doet CNV door het afsluiten van sectorconvenanten. In 2018 wordt er gewerkt aan en onderhandeld over nieuwe convenanten. Dat resulteert in de volgende opsomming van
 26. 26. 26 afgesloten convenanten: Kleding, Banken, Bevorderen Duurzaam Bosbeheer, Voedingsmiddelen en vlak voor het kerstreces volgde ook nog het convenant in de Pensioensector. CNV bestuurders zijn actief in zowel de stuurgroepen als in de sociale werkgroepen van deze convenanten en vervullen daarmee een belangrijke rol. In de Metallurgische branche wordt nog onderhandeld. De hoop bestaat dat hier in 2019 een convenant tot stand komt. Daarnaast zijn er in de strategische partnerschappen met de Fair Wear Foundation in de textielsector in Azië wederom nieuwe slagen gemaakt. Het uitermate succesvolle traject van een multi-company cao in de textielsector in Indonesië, met meerdere bedrijven, breidt zich in 2018 uit met inventariserende gesprekken naar Vietnam. CNV Vakmensen onderhandelaar Henk van Beers is daarbij een belangrijke schakel in het traject van multi-company cao’s in Azië. En met Fair Wear wordt in de lobby - in aanloop naar de ILO conventie in juni 2019 - de nadruk gelegd op het voorkomen van geweld (tegen vrouwen) op de werkplek. Zo spreekt de voorzitter van CNV Internationaal hierover tijdens het ILO-congres. In het strategisch partnerschap met ICCO wordt vakbondsontwikkeling in palmolie in Indonesië nadrukkelijk op de kaart gezet; samen met de ILO en elf Indonesische vakbonden wordt het gesprek aangegaan hoe werknemersrechten kunnen worden bevorderd. En de voorzitter van CNV Internationaal roept Nederlandse bedrijven - via de media - op minder palmolie te kopen omdat ze de grootste Europese afnemers zijn.
 27. 27. 27 4. Dienstencentrum 4.1 CNV Ledenservice CNV Belastingservice De eerste maanden van het jaar zijn altijd bijzonder druk bij Belastingservice. De materialen voor de belastingzittingen worden verspreid. In februari wordt gestart met de klassikale bijeenkomsten ter aanvulling op de online cursus. Ruim 800 invullers worden tijdens deze bijeenkomsten gecoacht door CNV begeleiders. Deze vrijwillige begeleiders zijn in januari in een speciale bijeenkomst didactisch en inhoudelijk voorbereid op hun taak. Op de landelijke startbijeenkomst van de regiocoördinatoren zijn de veranderingen op het gebied van scholing en E-herkenning (machtigingen van Belastingdienst t.b.v. intermediairs) besproken. In maart start de campagne, met in totaal 469 dagdelen waarop een belastingzitting is georganiseerd. In totaal zijn ruim 15.000 afspraken gemaakt en zijn er, inclusief partners, ruim 24.000 aangiften ingevuld in de maanden maart en april. Ook het hele jaar door worden aangiften ingevuld. In 2018 zijn in totaal 25.942 belastingaangiften (inclusief partners) ingevuld. Zowel in de aanloop naar de zittingen toe, als tijdens de eerste twee weken in maart zijn er veel problemen met het functioneren van de E-herkenning (machtigingsmiddel voor de invullers). Ook de
 28. 28. 28 bereikbaarheid van de Belastingdienst geeft in de eerste week problemen. Dit kost veel tijd en energie van de vrijwilligers en de medewerkers. Op veel zittingsplaatsen is men daarom overgestapt naar een commercieel software programma of zijn er extra zittingen georganiseerd voor de leden. Ondanks alle technische problemen worden de leden goed geholpen en blijven de vrijwilligers klantvriendelijk. Dit jaar wordt voor de tweede keer gewerkt met het afgeven van een machtiging voor een eenmalige incasso. Zowel de vrijwilligers als de leden raken hieraan gewend. Helaas worden er soms wel bedragen gestorneerd. Dit wordt in kaart gebracht en de leden worden hierover benaderd. Voor de nazorg en de hulp het hele jaar door, is een nieuw proces ingericht. De intakes, die CNV Info maakt, worden vanaf juli in het speciale afsprakensysteem gemaakt. De regiocoördinator kan vanuit dit systeem de intakes doorsturen naar zijn/haar vrijwilligers, de voortgang (laten) vermelden en de intake afhandelen. Halverwege het jaar wordt gestart met de werving van nieuwe invullers en nieuwe gastheren/vrouwen op de belastingzittingen. Via de websites, digizines en vakbondsbladen van CNV Vakmensen en CNV Connectief is hier aandacht aan besteed. De werving verloopt succesvol: in oktober/november volgen 53 aspirant-invullers de online basiscursus, die ondersteund wordt met enkele klassikale bijeenkomsten. Voor het machtigingsmiddel voor 2019 worden oriënterende gesprekken gevoerd met aanbieders en aan het eind van het jaar wordt een keuze gemaakt voor het bedrijf dat de e-herkenning in 2019 gaat regelen voor het CNV. Ook in 2018 vindt regelmatig overleg plaats met onze contactpersoon bij de Belastingdienst. Ook bezoeken we de informatieve bijeenkomsten van de Belastingdienst die ze organiseren voor de maatschappelijke dienstverleners.
 29. 29. 29 Jubilarissen Sinds 2017 worden de jubilarissen die 40, 50, 60 of 70 jaar lid zijn uitgenodigd voor een jubilarisbijeenkomst, waar gezelligheid en binding centraal staat. De 60- en 70-jarige jubilarissen die niet naar een bijeenkomst kunnen komen, worden thuis bezocht door een vrijwilliger. De jubilarissen ontvangen een oorkonde en een pen met inscriptie. De jubilarissen die 25 jaar lid zijn, ontvangen per post een cadeaukaart. In totaal worden 53 bijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties in het land. De programma’s variëren van een boottocht tot een buffet, en van een bezoek aan het gevangenismuseum tot een bijeenkomst met een muzikaal optreden. Daarnaast worden 138 jubilarissen thuis bezocht. In totaal zijn 1319 jubilarissen in het zonnetje gezet. Aan 2862 jubilarissen is een oorkonde gestuurd. Een aantal regio’s hebben dit jaar samen een bijeenkomst georganiseerd. Dit leverde een besparing op in de kosten. Aan het einde van elke bijeenkomst wordt een evaluatiekaart uitgedeeld. De meeste jubilarissen waarderen de bijeenkomst met een rapportcijfer van 8, 9 of een 10. Aan het einde van het jaar besluit CNV Connectief dat de sector Onderwijs vanaf 2019 ook mee gaat doen in de CNV-brede opzet van de jubilarishuldigingen. Het jaar 2018 was een prima jaar, dat vernieuwing met zich meebracht, kosten zijn bespaard en de jubilarissen op een uitstekende manier zijn gehuldigd.
 30. 30. 30 CNV Vertrouwenspersonen WAO/WIA Ook dit jaar gaat de drukte bij CNV Vertrouwenspersonen door. Er zijn veel aanvragen voor begeleiding bij een keuring door een verzekeringsarts van het UWV en er wordt ook vaak informatie en begeleiding gevraagd in kader van de Wet Verbetering Poortwachter. In 2018 zijn 852 hulpvragen ontvangen. Dit ligt in de lijn van het hoge aantal van het jaar ervoor. Het is belangrijk dat er voldoende vertrouwenspersonen zijn om de aanvragen te kunnen behandelen. In dit jaar is er veel werk gemaakt van het werven en benoemen van nieuwe vertrouwenspersonen, om zo de leden met een hulpvraag bij te kunnen blijven staan. In april is de landelijke bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is een dagdeel verzorgd door ‘Samen Sterk zonder Stigma’, die informatie gaf aan de Vertrouwenspersonen over het begeleiden van leden met psychische gezondheidsproblemen. De landelijke bijeenkomst in november stond in het teken van uitwisseling en contact leggen met de CNV Vertegenwoordigers in de UWV cliëntenraden en de leden van de Adviesraden Anders Actieven.
 31. 31. 31 Samen rond de Keukentafel Leden kunnen een beroep doen op de Vertrouwenspersonen voor begeleiding bij de keukentafelgesprekken: gesprekken met de gemeente over een WMO-aanvraag. Hiervoor zijn 19 hulpvragen ontvangen. Voor de vrijwilligers is een bijeenkomst georganiseerd om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast heeft ‘De Zorg Verandert’ en workshop gegeven waarbij ingegaan is op het voeren van de gesprekken. CNV Vertegenwoordigingen Senioren Advies Raad De Senioren Advies Raad is enkele keren bij elkaar geweest. De werkgroep van de Senioren Advies Raad heeft succesvolle bijeenkomsten georganiseerd in het najaar (15 in totaal). Dit was de laatste keer dat er een bijdrage is geleverd door ‘Zorg verandert’. Naast dit onderdeel, waarbij men met elkaar in gesprek gaat over de verschillende levensfasen van ouder wordende mensen, was er aandacht voor relevante veranderingen in de belastingaangifte (verzorgd door een deskundige vrijwilliger van CNV Belastingservice). Tenslotte konden de aanwezigen in gesprek met een vertegenwoordiger van het CNV over bijvoorbeeld het onderwerp pensioenen. De, in totaal 653 aanwezigen waarderen de bijeenkomsten; er werd meestal een 7 of een 8 gegeven als rapportcijfer. Met de collega’s van de CNV Vakmensen en CNV Connectief die verantwoordelijk zijn voor het onderdeel Senioren, vindt overleg plaats en wordt gekeken waar mogelijk activiteiten voor Senioren samen georganiseerd kunnen worden. Communicatie Senioren De website www.cnvsenioren.nl wordt continu bijgehouden met relevante informatie voor senioren. Van zowel Connectief als
 32. 32. 32 Vakmensen is een redacteur aanwezig in de klankbordgroep. De Seniorenkrant is volgens planning 2 keer uitgekomen (voor- en najaar). De voorbereidingen voor de volgende krant, die in 2019 verschijnt, zijn weer in volle gang. Anders Actieven Advies Raad De Adviesraad vergadert volgens planning. In de raad zijn wat wisselingen geweest in de samenstelling. De themadag van de Advies Raad Anders Actieven vindt plaats in februari. Fred Paling, voorzitter van de raad van het bestuur van het UWV, levert hier een bijdrage aan. Voor deze bijeenkomst zijn ook de vertegenwoordigers in de cliëntenraden UWV en de vertegenwoordigers in de lokale raden uitgenodigd. De themadag wordt erg goed ontvangen door de deelnemers. Regionale Werkbedrijven De activiteiten in de afzonderlijke Regionale Werkbedrijven lopen. Naast de geplande vergaderingen, vindt ook in 2018 een themabijeenkomst plaats voor de CNV vrijwilligers in de Werkbedrijven. Vrijwel maandelijks wordt informatie gemaild naar de vertegenwoordigers. Er zijn continu wel vacatures bij de CNV Vertegenwoordigingen van de Regionale Werkbedrijven. Enkele vacatures zijn inmiddels vervuld. De evaluatie van twee jaar regionale werkbedrijven is besproken in het Algemeen Bestuur. Adviesraden Kamer van Koophandel In mei vindt het overleg plaats met de vertegenwoordigers van de Regioraden KvK van zowel CNV als FNV. Regionale SER vertegenwoordigingen In Noord Nederland is een nieuwe constructie van de Regionale SER gemaakt. Er wordt tevens gekeken of een CNV bestuurder het CNV kan vertegenwoordigen in de SER Noord Nederland.
 33. 33. 33 Interregionale Vakbondsraden Het CNV is vertegenwoordigd in de Interregionale Vakbondsraden. De CNV vrijwilligers zijn betrokken bij de vergaderingen en de activiteiten van de IVR-en. Lokale Raden De vrijwilligers die in de lokale raden zijn vertegenwoordigd zijn uitgenodigd voor de themadag van de Adviesraad Anders Aktieven én voor de themadag van de Adviesraad Senioren. Gasberaad Groningen Besloten is om de vertegenwoordiging in het Gasberaad voort te zetten. Cliëntenraden UWV De vrijwilligers in de cliëntenraden UWV enkele keren bij elkaar geweest. Ze zijn inhoudelijk bijgepraat en men kon ervaringen en informatie uitwisselen. In het najaar zijn deze vrijwilligers aanwezig geweest bij de bijeenkomst met de Vertrouwenspersonen WAO/WIA en de Adviesraden Anders Aktieven, met als thema ‘contact met de achterban’. Vrijwilligersbeleid Per gebied wordt eenmaal in de drie jaar een bijeenkomst georganiseerd waar vrijwilligers van de Vakcentrale elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar uit kunnen wisselen. Hierbij staat ook de waardering voor het werk van de vrijwilligers centraal. Dit jaar zijn de vrijwilligers uit de noordelijke provincies uitgenodigd voor een gezellige boottocht en een rondwandeling in Kampen. In het najaar is een introductie bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers.
 34. 34. 34 4.2 CNV Info In de eerste maanden van 2018 zijn voorbereidingen getroffen om de callcentersoftware te koppelen aan de nieuwe CRM software van het CNV. Hiervoor moesten alle callflows worden doorlopen en koppelingen worden gelegd met niet alleen het nieuwe CRM- systeem maar ook met de overige softwarepakketten waarmee gewerkt wordt. De grootste uitdaging vormt het behoud van snelheid op de 1e lijns opvang van gesprekken. Alle data moet per contact netjes in CRM worden gezet zonder dat dit gaat leiden tot vertraging in verwerking van het klantcontact. Snelheid van de systemen zelf vormt hier ook een belangrijk element. Hier wordt tot op de dag van vandaag wekelijks aan gewerkt en getest. De medewerkers zijn in het algemeen enthousiast over de mogelijkheden van koppelingen tussen het callcenterplatform en de CRM applicatie. Data wordt makkelijk weggeschreven en schermen binnen CRM worden automatisch geopend en vanuit de callcenterapplicatie ge-update. Naast het normale werk moesten voor kennisoverdracht van CRM 20 verschillende trainingen worden georganiseerd en gepland. Nadeel is dat de koppelingen nog worden gebouwd in 2019 terwijl de trainingen zijn gestart. Dit heeft nog wel wat uitdagingen gegeven. Om hierin niet vast te lopen hebben wij voor de medewerkers die daaraan behoefte hebben wekelijks inloopspreekuur georganiseerd. Hier kunnen zij dan kennismaken met alle wijzigingen van de voorgaande periode. De inloop spreekuren vinden doorgang tot aan de definitieve implementatie eind eerste kwartaal 2019. Eind 2018 lag de focus dus op een soepele overgang naar MS CRM met eerder genoemde “opfris-trainingen” en “inloop- spreekuren”. De medewerkers waren goed voorbereid en daardoor is de implementatie op 17 december goed verlopen zonder veel technische “hobbels”. De data wordt soepel vanuit de callcentersoftware automatisch in CRM geladen. Hierdoor wordt een volledig klantbeeld mogelijk gemaakt. Alleen het kanaal chat gaf nog hoofdbrekens omdat dit kanaal niet was toegevoegd als één van de primaire kanalen binnen CRM. Dit is als eerste in het nieuwe
 35. 35. 35 jaar opgepakt. Eind december konden wij in ieder geval vaststellen dat het geheel technisch werkbaar was. Alleen de performance blijft nog wel een issue. De medewerkers gaan nog steeds sneller dan het systeem bij kan houden. Dit blijft een topic voor 2019. Verder zijn wij de rapportages t.a.v. klanttevredenheidsonderzoeken weer aan het opbouwen. Aangezien in 2018 de focus van de trainingstijd gericht was op CRM, hebben wij voor klantcontact- training voor de 2e helft van 2018 gekozen voor personal coaching “on the job”. Zodoende hebben de leden minimaal last gehad van de hele CRM transitie. Naast telefonie worden er ook nieuwe flows gebouwd voor mail en chat. Voor het laatst genoemde kanaal was het nodig om ook dit contactkanaal binnen de callcentersoftware omgeving te migreren. Dit betekent ook implementatie van een nieuwe werkwijze voor chat. De migratie en optimalisatie zal hopelijk in de maand september 2019 worden afgerond. Om de medewerkers beter inzicht te verschaffen in de resultaten, werd het dashboard in de software verder uitgebreid. Alle gegevens zijn ook vanuit huis makkelijk opvraagbaar en het volume “te verwerken mail” van de diverse mailboxen is direct zichtbaar en werkroosters zijn makkelijk in te zien.
 36. 36. 36 Contacten In de eerste 6 maanden van 2018 werden per telefoon, email en chat (inclusief belastingservice), 108.982 contacten afgehandeld. Dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Verder werden er 21.061 juridische hulpvragen beantwoord. Dat zijn er ongeveer 7% minder in deze periode dan in 2017. Het aantal contacten is in de 2e helft van 2018 afgenomen. Telefoon blijft als kanaal nog wel de boventoon voeren. Chat is in verband met wijzigingen op websites en CRM nogal “ingezakt” maar blijft qua klanttevredenheid toch het meest favoriete kanaal. Inbound Contacten begroot 2018 Calls Act. Mail Act. Chat Act. Totaal contacten Vakmensen 110.215 69.786 26.562 3.825 100.173 Jongeren 141 107 110 10 227 Connectief 88.469 45.027 19.805 4.507 69.339 Vakcentrale 4.257 3.504 3.687 334 7.525 203.082 118.424 50.164 8.676 177.264 Contacten Klanttevredenheid Calls 7.9 Mail 7,9 Chat 8,5 Vanaf het 4e kwartaal 2018 wordt het gemakkelijker om een boodschap bij juridisch medewerkers achter te laten. Zij zijn de hele dag met leden aan de telefoon waardoor zij voor collega’s lastig te bereiken zijn. Zij krijgen allen een eigen voice-mail wachtrij welke automatisch wordt geactiveerd wanneer er geen klantverkeer is. Zo blijven vragen van collega’s niet liggen en kunnen dezelfde dag worden beantwoord.
 37. 37. 37 De klantgegevens komen met de voicemail mee (zie het scherm hieronder). Ook aan juridische ondersteuning blijkt ook in deze economisch voorspoedige tijden nog steeds behoefte te zijn. Ondanks de vermindering van het aantal geregistreerde contacten op de 1e lijn, werden in 2018 uiteindelijk op juridisch vlak bij CNV Connectief bijna een gelijk aantal adviezen gegeven (18.889 t.o.v. begroot 19.000). Voor Connectief heeft dit ook te maken met het rumoer in de arbeidsmarkt binnen de Connectief-sectoren. Bij CNV Vakmensen was er eind 2018 zelfs een lichte stijging van juridisch advies (20.496 t.o.v. begroot 19.713). De leden maken na advies veelal de keuze te maken om bij dreigend conflict een andere baan te accepteren. De markt ligt voor veel beroepen open en krapte maakt dat men veelal 2 deuren verderop zo aan de slag kan. Het wordt voor bedrijven weer belangrijk om goede arbeidsvoorwaarden te hebben en ze ook na te leven! Wie onvoldoende aandacht heeft voor het personeel loopt de kans de beste medewerkers kwijt te raken…
 38. 38. 38 4.3 SSC ICT 22018 is een uitdagend jaar voor SSC-ICT geweest. Het jaar heeft het grotendeels in het teken van de implementatie van het nieuwe leden- en contributiesysteem gestaan. Na uitvoerige testen is het CRM systeem uiteindelijk in december 2018 live gegaan. Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor de verdere digitalisering van de processen tussen CNV en haar leden. Met de implementatie van het nieuwe systeem zijn direct een aantal nieuwe mogelijkheden beschikbaar gekomen zoals het kunnen raadplegen van ledengegevens via een app op de telefoon, de integratie met juridische dossiers van leden en systemen voor het digitaliseren van de fysieke poststroom. In de komende jaren zal het leden - en contributiesysteem verder worden uitgebreid met o.a. een rapportage systeem. In 2018 zijn de beveiligingsmaatregelen in de interne IT infrastructuur vernieuwd en verbeterd met de implementatie van een nieuwe firewall oplossing, waarmee het interne netwerk van CNV beter beschermd is tegen kwaadwillende personen van buitenaf. Daarnaast is door de uitrol van Bitlocker naar de laptops van de CNV-collega’s een extra beveiligingslaag gecreëerd. Hierdoor is een diefstal of verlies van een laptop geen datalek meer. Het risico op datalekken wordt nog serieuzer dan voorheen genomen en ook voor 2019 zal hier de focus op liggen. Eind 2018 is de oude inpandige telefooncentrale vervangen door een moderne digitale Hosted Voice oplossing van Tele2. Deze oplossing biedt betere schaalbaarheid en meer flexibiliteit dan een conventionele telefooncentrale tegen gemiddeld lager kosten. Tegelijkertijd met de implementatie van deze oplossing zijn ook alle mobiele abonnementen onder gebracht bij een nieuwe provider. Hiermee waren in het begin wel wat problemen, maar sinds enige
 39. 39. 39 tijd werkt dit over het algemeen nog naar behoren. Alleen het bellen vanaf de hogere etages op de Tiberdreef ondervindt nog problemen, maar om dat op te lossen zal er in 2019 een intern antenne systeem worden geplaatst. Front Office Voor het administreren van de incidenten en de (aan)vragen vanuit de organisaties wordt gebruik gemaakt van Topdesk als registratiesysteem. Met behulp dat dat systeem bewaakt SSC-ICT de tijdige afhandeling conform de dienstverleningsafspraak. Ook wordt het systeem gebruikt als centraal systeem om alle voortgang en alle communicatie met de gebruiker in bij te houden. De gebruiker wordt geïnformeerd over de status, de opvolging en de afhandeling van de incidenten en de (aan)vragen. Tenslotte wordt servicecenter gebruikt voor rapportages en statistieken. Onderstaande de meldingen per bond in 2018, de klanttevredenheid en de statistieken over het aanmeldingskanaal. Voor 2019 streven wij naar een betere response op onze klanttevredenheidsonderzoeken. Ter verlaging van de kosten van het melden van een ticket streven wij naar procentueel meer meldingen via email en het selfserviceportaal en minder telefonische en mondelingen meldingen. De telefonische en mondelingen meldingen zijn tijdrovender en daardoor kostbaarder en bovendien leiden ze af van de meldingen met een hoge prioriteit.
 40. 40. 40 Aantal meldingen per organisatie onderdeel Legenda Vakmensen 2299 32,2% Connectief 2033 28,5% Vakcentrale 1011 14,1% Onbekend 938 13,1% Vakcentrale Info 407 5,7% Shared Service Center ICT 213 3,0% Jongeren 124 1,7% Jamesloopbaan 92 1,3% CNV Connectief 13 0,2% CNV Info 8 0,1% CNV Vakcentrale 7 0,1% Klanttevredenheidsonderzoek respons op ICT meldingen 2018 Legenda Onbekend 4715 66,0% 10 1417 19,8% 8 428 6,0% 9 410 5,7% 7 112 1,6% 6 25 0,3% 1 18 0,3% 2 5 0,1% 5 5 0,1% 3 4 0,1% 4 4 0,1%
 41. 41. 41 Binnenkomst van ICT meldingen 2018 Legenda E-mail 3927 55,0% Telefonisch 1570 22,0% SelfService Portal 1273 17,8% Mondeling 341 4,8% Zelf geregistreerd 34 0,5%
 42. 42. 42 4.4 SSC Financiën Afdeling en formatie Met ingang van 1 januari 2018 is het SSC Financien omgedoopt naar SSC Administraties. Dit is het gevolg van het toevoegen van de personeels- en salarisadministratie aan de afdeling financien en de geplande overkomst van de contributie-administratie Vakmensen met de livegang van CRM. De formatie van financien is per 31 december 12,38 fte, de formatie PSA 5,2 fte en 1,9 fte contributie-administratie. De medewerkers van Financien en PSA zijn in de dienst van Vakcentrale, de medewerkers contributie-administratie zijn in dienst van Vakmensen. Per 1 juni zijn de medewerkers van de personeelsadministratie ook fysiek verhuisd naar het SSC Administratie. De medewerkers contributie- administratie Vakmensen zijn medio december er bij gekomen, gelijktijdig met de invoering van CRM. Jaarrekening 2017 De eerste maanden van het nieuwe jaar staan zoals gebruikelijk in het teken van de jaarrekening. Complicerende factor dit jaar is dat CNV Connectief de jaarrekening nog laat controleren door Ernst en Young en de overige onderdelen de overstap gemaakt hebben naar PKF Wallast. De keuze PKF Wallast is pas vrij laat gemaakt waardoor het grootste deel van de interim controle pas tijdens de jaarrekening heeft plaatsgevonden, wat voor de afdeling een extra
 43. 43. 43 belasting was. Het traject met E&Y is wederom zeer moeizaam en eind juni ook nog niet definitief afgerond. Positief is dat de controle ook dit jaar weer niet heeft geleid tot majeure aanpassingen in de opgeleverde jaarrekeningen. Inmiddels is CNV breed de keuze gemaakt voor PKF Wallast. Automatisering en digitalisering Op 1 januari zijn we overgegaan naar een nieuwe versie van Dynamics AX 2009 voor de financiële en projectadministratie. In 2018 stopte de ondersteuning voor AX 2009. Omdat er bij CRM gekozen was voor Microsoft CRM in combinatie met X 2012, heeft er geen reguliere pakketselectie plaatsgevonden, maar zijn we in lijn hiermee overgestapt naar Dynamics d365. Dynamics d365 werkt volledig in de cloud. CNV is een van de eerste organisatie die met deze versie is gaan werken, dit heeft nogal wat impact gehad op het implementatietraject. Gaandeweg bleek bij de leverancier niet altijd voldoende kennis en zeker niet ervaring aanwezig te zijn, of bleken bepaalde opties in het pakket toch minder flexibel te zijn dan verwacht. Bij de start is gekozen om 2018 enkel de basisfunctionaliteiten in te richten, deze zijn inmiddels afgerond. In het najaar zijn er de nodige aanpassingen in het systeem en de werkwijze van de betalingen geweest als gevolg van de noodgedwongen overstap naar nieuwe software van de Rabobank. Eind november is besloten om de declaratiemodule van D365 niet in gebruik te nemen. Hoewel er veel tijd, geld en energie in is gestopt door de verschillende partijen voldoet het niet. In mei is gestart met het digitaliseren van de personeelsdossiers. Door een externe partij zijn alle dossiers gescand. Begin 2019 worden alle dossiers geschoond en alle nog aanwezige documenten aan de mappen toegevoegd en zullen de dossiers gefaseerd open gezet worden voor de medewerkers. Dit betekent een verandering in de werkwijze van de personeels- en salarisadministratie maar ook voor de personeelsadviseurs.
 44. 44. 44 De declaratiemodule voor de medewerkers is ook ingericht voor de medewerkers van CNV Connectief en CNV Vakmensen. Connectief heeft de module eind 2018 in gebruik genomen, Vakmensen zal dit begin 2019 doen. Met de invoering is weer een belangrijke stap gezet in de digitalisering en het daarmee efficiënter inrichten van de processen. Eind 2018 is de Selfservice van Youforce verder ingericht. De papierstroom bij het in dienst nemen van een nieuwe medewerker of het omzetten van een tijdelijke aanstelling naar een vaste aanstelling is volledig gedigitaliseerd. In de inrichting is geborgd dat alle informatie en documenten beschikbaar zijn op het moment van in dienst treden. Op het moment dat de penningmeester akkoord geeft op het arbeidscontract wordt door de personeelsadministratie een mail gestuurd naar de betreffende manager om ook de overige zaken digitaal te regelen (druppel, aanvraag account, werkplek etc.). De optie wordt in het 1e kwartaal van 2019 in gebruik genomen. Ontwikkelingen Met het opzeggen van de contracten met de SSC’s door CNV Vakmensen en hun besluit om de financiële administratie, salaris- & personeelsadministratie en de contributie-administratie zelf te gaan doen, is er een zeer onrustige periode op de afdeling aan gebroken. Medewerkers zijn onzeker over hun toekomst en maken zich grote zorgen. Iedereen doet zijn werkzaamheden en we maken ook nog steeds stappen vooruit. De jaarrekeningen 2018 zijn opgeleverd en vaak sneller dan voorgaande jaren. De medewerkers verdienen een groot compliment dat zij ondanks alles ook ‘’gewoon’’ doorgaan. Het betekent ook dat in de laatste maanden van 2018 en in 2019 er tijd en aandacht uitgaat naar de splitsing en we als gevolg daarvan keuzes moeten maken waar pas op de plaats en waar door ontwikkelen. Naast de opzegging van Vakmensen is er ook nog de vraag welke keuze de overblijvende partijen gaan maken
 45. 45. 45 4.5 SSC Facilitaire Ondersteuning Services Na een oriëntatie op het aanbod in de catering, door het aflopen van de huidige overeenkomst eind 2018, is besloten om het geldende cateringcontract te verlengen tot 2021. SSC Facilitair en het huidige schoonmaakbedrijf zijn begonnen om afspraken te maken over de werkurennormering die volgens de Code verantwoordelijk marktgedrag in de schoonmaak behoort te zijn. De prestaties van catering en schoonmaak waren op het goede niveau na controles door onafhankelijke deskundigen. Het totaal aantal reproprints was 4.389.454, waarvan centraal: 2.759.200, decentraal: 1.524.290, en op de steunpunten: 105.964. Daarnaast zijn centraal voor CNV Vakmensen en CNV Info 114.270 pagina’s post gescand. SSC Facilitair heeft geparticipeerd in de werkgroep die zich richt op verbetering van de interne communicatie. Ten slotte hebben twee stagiairs met beroepsopleidingsniveau 4 in hun examenjaar zich beziggehouden met hospitality door de afdeling. Gebouwen en assetmanagement Er is een duurzamere oplossing behaald met het volledig vervangen van TL-buizen en PL-spots door ledverlichting. Naar verwachting wordt hiermee ook een jaarlijkse financiële besparing gehaald van €10k. De ruimte van de afdeling Financiën is heringedeeld en de afdeling CNV Internationaal is opnieuw ingericht. Bij de vergaderruimtes zijn iPads opgehangen voor het bieden van overzicht en voor het maken van impromptu-reserveringen aan de zaal. Bij CNV Connectief zijn alle oude computers en beeldschermen vervangen en op diverse werkplekken zijn dubbele beeldschermen geplaatst. Hiernaast zijn 76 port replicators en power cubes geplaatst. Voorbereidend werk is gedaan voor het inrichten van verschillende technische en afdelingsruimten in 2019. Besturen hebben niet gekozen voor het gezamenlijk gebruik van één etage door twee
 46. 46. 46 organisaties na een technisch positieve uitkomst om van twee naar een etage over te kunnen gaan. Op 1 januari 2018 zijn de 3de en 4de etage Tiberdreef alsook de 3de etage Aïdadreef retour gegeven aan de verhuurder. Deze etages zijn in gebruik genomen door SVMN waardoor er per genoemde datum sprake is van een verzamelgebouw. Tevens zijn er verdeelsleutels gemaakt en overeengekomen voor de afrekening van enkele kosten/services. De servicekostenafrekening 2017 is gemaakt voor SVMN in Utrecht alsook voor de onderhuurders van CNV Vakmensen in Apeldoorn. Tijdelijk is een onbezette werkplekruimte geschikt gemaakt voor cursussen in het kader van het project CRM. Namens CNV Vakmensen is een marktonderzoek gedaan naar de beschikbare kantoren in Breda. De vigerende huurovereenkomst van het pand gelegen aan de Druivenstraat in Breda expireert op 31-12- 2018. Het voorstel van de huidige verhuurder is uitonderhandeld en omgezet in een verlenging tot en met 31-12-2021. Besparing t.o.v. marktanalyse is € 13.300. Met de eigenaar van het pand in Apeldoorn zijn wij een voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst overeengekomen per 1-9- 2018. De besparing die hieruit voortvloeit voor Connectief bedraagt circa € 45.000 en voor Vakmensen circa € 140.000. Het pand aan de Ovenbouwershoek met een oppervlakte van 3.500 m2 is vóór 1-7- 2018 leeg opgeleverd en de bestaande contracten worden per 1-9- 2018 overgedragen op naam van de verhuurder. Gelijktijdig is een zoektocht gestart naar een nieuw onderkomen voor District Midden Nederland. Er zijn twaalf panden bezichtigd van Doetinchem tot aan Zwolle. Het aantal panden is teruggebracht naar een shortlist van vier panden. Deze vier panden zijn met de regiobestuurder van Vakmensen bezichtigd en van de kanshebbers is een financieel voorstel gemaakt t.b.v. het bestuur van Vakmensen. In juli is de huurovereenkomst met HNK (Het Nieuwe Kantoor) getekend, is de infrastructuur aangepast en heeft de verhuizing plaatsgevonden, waarna de gemaakte inrichtingstekeningen volledig zijn geactualiseerd.
 47. 47. 47 4.6 SSC P&O Per 1 januari 2018 is SSC P&O opgeheven. De medewerkers personeels- en salarisadministratie zijn toegevoegd aan de afdeling SSC Financiën (per 1 januari 2018 SSC Administraties) en de adviseurs P&O zijn overgegaan naar het bestuurscentrum van de eigen organisatie. De adviseur P&O van CNV Vakcentrale valt direct onder de algemeen secretaris/penningmeester. Er is per 1 januari 2018 afscheid genomen van de manager SSC P&O. De focus voor het personeelsbeleid in 2018 lag op het welzijn van de medewerkers in brede zin van het woord. In 2017 is naast de verplichte RI&E een medewerkerstevredenheidonderzoek uitgevoerd met daarin opgenomen een werk- en energieonderzoek. Dit onderzoek heeft naast de tevredenheid van de medewerkers ook in kaart gebracht hoe het met het welbevinden en het werkvermogen van de medewerkers was gesteld. In 2018 is uitvoer gegeven aan een aantal actiepunten vanuit het onderzoek gericht op een aantal afdelingen met name gericht op werkdrukbeleving. Daarnaast is het onderzoek de basis geweest voor verdere onderzoeken en acties gericht op (voorkomen) van verzuim, gezondheid, competenties en opleidingen. In juni 2018 is er aan de medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aangeboden. In samenwerking met CNV Connectief en CNV Vakmensen is door de Arbocommissie een nieuw preventief gezondheidsbeleid geschreven waarin naast de wettelijke richtlijnen voor het arbobeleid ook de menskant en de verantwoordelijkheden van eenieder zijn beschreven. Het terugdringen van verzuim en het vergroten van de eigen regie van de medewerkers op de eigen vitaliteit blijft speerpunt voor 2019. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 28 mei 2018 van kracht geworden. Dit heeft ook consequenties gehad voor P&O. Het personeelsbeleid van CNV Vakcentrale voldeed aan de regels van de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens).
 48. 48. 48 De eisen van de AVG zijn in de regels rondom de verwerking van personeelsgegevens aangepast. Zo zijn bijvoorbeeld de sollicitatieprocedure, procedure personeelsdossiers, bewaartermijnen, administratie en uitwisseling van gegevens bij ziekte en re-integratie en de gedragscode voor het gebruik van informatie- en communicatiemiddelen & Social Media (zie bijlagen) in overeenstemming met de AVG gebracht. De cao van CNV Vakcentrale liep af per 31 december 2018. In december 2018 hebben de leden ingestemd met de tweejarige cao voor 2019 en 2020 en het bijbehorende sociaal plan. Het sociaal plan biedt de medewerkers van CNV Vakcentrale zekerheid in de onrust die de in 2018 aangekondigde herijkingsprocessen met zich meebrengen.
 49. 49. 49 5. Vereniging 5.1 Algemeen en Dagelijks Bestuur HHet Algemeen Bestuur (AB) vergadert maandelijks. Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert wekelijks. De samenstelling van het DB is per 31 december 2018 als volgt: Voorzitter: A. (Arend) van Wijngaarden Algemeen secretaris/ penningmeester: J.M.A. (Joost) Ausems Lid: W.J. (Willem Jelle) Berg De samenstelling van het AB is per 31 december 2018 als volgt: Voorzitter: A. (Arend) van Wijngaarden Algemeen secretaris/ penningmeester: J.M.A. (Joost) Ausems Leden: W.J. (Willem Jelle) Berg P. (Piet) Fortuin (CNV Vakmensen) J. (Jan) de Vries (CNV Connectief) S. (Semih) Eski (CNV Jongeren) D. (Dirk) de Vogel (CNV Kostersbond)
 50. 50. 50 5.2 Werkorganisatie De dagelijkse leiding van de werkorganisatie CNV Vakcentrale berust bij de algemeen secretaris/penningmeester. Het Managementteam (MT) van de werkorganisatie CNV Vakcentrale kwam maandelijks bij elkaar, de samenstelling is per 31 december 2018 als volgt: Algemeen secretaris/ penningmeester: J.M.A. (Joost) Ausems Controller: B.P.M (Brigit) Rijneker CNV Ledenservice: A. (Anja) van der Laan SSC Facilitaire Ondersteuning: R. (Rob) Berendsen CNV Info: E. (Eric) van den Hoed SSC ICT: R. (Ramon) Hak CNV Internationaal: M.J. (Marie José) Alting von Geusau SSC Administraties en Personeels- en Salarisadministratie: J. (Jolanda) van der Zande Beleid: & Communicatie C. (Carolien) de Heer De Ondernemingsraad bestaat uit 7 leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De raad bestond op 31 december 2018 uit (er was daarnaast 1 vacature):
 51. 51. 51 Voorzitter: R. (Roy) Ramdin Secretaris: H. (Henk) Nebbeling Leden: P. (Peter) Hendriks S. (Sabine) Kwaks M. (Maud) Marres I. (Ibrahim) Pancar Ambtelijk secretaris: C. (Corine) van Kuilenburg In 2018 heeft de Ondernemingsraad wekelijks een korte werkvergadering gehouden. De Overlegvergadering kwam negen keer bijeen. Er werd twee keer een Artikel 24 overleg gehouden met aanwezigheid van het Dagelijks Bestuur. De Ondernemingsraad publiceert jaarlijks een eigen jaarverslag. 5.3 Ledenontwikkeling CNV 01-01-2018 31-12-2018 groei % CNV Vakmensen 142.950 137.844 -5.106 -3,5% CNV Connectief 120.831 117.023 -3.808 -3,2% CNV Kostersbond 373 348 -25 -6,7% CNV Jongeren 1.401 1.329 -72 -5,1% CNV Vakcentrale 51 51 0 0 Totaal 265.606 256.595 -9.011 -3,4%
 52. 52. Dit jaarverslag is tot stand gekomen m.m.v. diverse medewerkers van CNV Vakcentrale. CNV Vakcentrale Postbus 2475 3500 GL Utrecht 030 - 751 1001 www.cnv.nl info@cnv.nl Facebook: /vakbond Twitter: @vakbond

×