Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Sociale agenda   CNV Inzet voor de Sociale agenda   Inleiding   Werkgevers, werknemers en het kabinet spreken sin...
OntslagrechtCNV: Werknemers de dupe van kabinetsplannen ontslagrechtIn het regeerakkoord wordt het ontslagrecht uitgehold....
Wat staat er in de kabinetsplannen over Flex?Het kabinet wil vast en flex beter met elkaar in evenwicht brengen.Het kabinet...
Waarom moeten deze kabinetsplannen worden aangepast?Het aantal plaatsen voor beschut werk daalt in de plannen fors. Er zal...
NullijnCNV: Nullijn voor ambtenaren en onderwijzend personeel moet worden beëindigdMet de huidige kabinetsplannen blijven ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Inzet cnv sociale agenda

De vakbonden zijn ontevreden met de kabinetsplannen uit het regeerakkoord. Met name aan de plannen voor Flex, WW en ontslagrecht kan er veel verbeterd worden. Maar er zijn meer onderwerpen waar ruimte is voor verbetering.

Daarom wordt er sinds eind 2012 wordt door vakbonden, werkgevers en het kabinet gesproken over de zogenoemde sociale agenda.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Inzet cnv sociale agenda

 1. 1. Sociale agenda CNV Inzet voor de Sociale agenda Inleiding Werkgevers, werknemers en het kabinet spreken sinds eind december 2012 over de zogenoemde Sociale Agenda. De Sociale Agenda is een verzameling van onderwerpen op het gebied van arbeidsmarkt, sociale zekerheid en op enigerlei moment komen ook de pensioenen ter sprake, zo verwacht het CNV. Het CNV vindt het van groot belang dat de Nederlandse economie zo snel mogelijk weer een impuls krijgt, daarbij is de Sociale Agenda van groot belang. Niet alle onderwerpen worden tegelijkertijd besproken. In eerste instantie wordt gesproken over het ontslagrecht en de WW, de problemen rondom flexwerk en de nieuwe Participatiewet. Het CNV vindt het van groot belang dat in ieder geval over deze onderwerpen op zeer korte termijn concrete afspraken worden gemaakt. Om helder te krijgen waar het CNV zich sterk voor maakt wordt in dit stuk de CNV-inzet per onderwerp aangegeven. Dat is daarmee het vertrekpunt voor besprekingen over deze onderwerpen en geeft de CNV- inzet in de onderhandelingen weer. De andere in dit document genoemde onderwerpen, zijn ook van groot belang, en die wil het CNV later zeker op de Sociale Agenda laten terugkomen, daarom worden ze hier ook genoemd. WW CNV: Zeggenschap WW terug naar vakbonden en werkgevers! Wat staat er in de kabinetsplannen over de WW? De duur van de WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden. De eerste 12 maanden is de uitkering geba- seerd op het laatstverdiende loon. Als er daarna nog recht op een uitkering bestaat is dat een uitkering op bijstandsniveau. In de eerste tien jaar bouwen werknemers per gewerkt jaar één maand WW-recht op en daarna een halve maand per gewerkt jaar. Na 6 maanden moet je alle passende arbeid accepteren. Waarom zijn de kabinetsplannen over de WW verkeerd? De WW-plannen van het kabinet komen er op neer dat werknemers die ontslagen worden, veel sneller op bijstandsniveau belanden. Met alle consequenties van dien. Vooral voor oudere werknemers, die langer WW-rechten hebben opgebouwd en minder makkelijk aan een nieuwe baan komen, kan dit hard aankomen. Helemaal in combinatie met de kabinetsplannen om het ontslagrecht uit te hollen. Wat wil het CNV verbeteren aan de WW-plannen van het kabinet? • De huidige plannen moeten van tafel; • Om de WW ook in de toekomst overeind te houden, kan geleidelijk weer een werknemerspremie worden ingevoerd; • Belangrijk hierbij is dat vakbonden en werkgevers zeggenschap over de uitvoering van de WW terug- krijgen; • Werkgevers die vaak gebruik maken van flexwerkers moeten meer WW-premie betalen dan werk- gevers die mensen in vaste dienst houden. Dit alles onder het motto: De vervuiler betaalt. Wat vind je van de CNV inzet op de WW? Reageer!
 2. 2. OntslagrechtCNV: Werknemers de dupe van kabinetsplannen ontslagrechtIn het regeerakkoord wordt het ontslagrecht uitgehold.Deze uitholling heeft grote nadelige gevolgen voor werknemers. Het CNV wil de plannen dan ook aanpassen.Wat vind jij van de ontslagrechtplannen van het kabinet? En van de CNV-oplossing?Wat staat er in de kabinetsplannen over het ontslagrecht?Nu kan een werkgever een werknemer niet ontslaan zonder ontslagvergunning van het UWV. Het kabinetwil die ontslagvergunning afschaffen. Wel moet een werkgever aan het UWV een ontslagadvies vragen. Ditadvies kan de werkgever naast zich neerleggen. Als de kabinetsplannen doorgaan, kan een werkgever bij eennegatief advies van het UWV de werknemer toch ontslaan. De enige optie van de werknemer is dan om aan derechter te vragen het ontslag ongedaan te maken of de werkgever te veroordelen tot betaling van een ontslag-vergoeding.Een werknemer heeft alleen nog recht op een ontslagvergoeding als de rechter vindt dat het ontslagonterecht is, of als het ontslag de werkgever te verwijten valt. De vergoeding bedraagt een half maandsalarisper gewerkt jaar, met een maximum van 75.000 euro.De route voor ontslag via een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter is voor een werkgever in de toekomstalleen nog mogelijk bij een zogenoemd opzegverbod. Daarbij kun je denken aan ontslag van een zieke werk-nemer. Bij onvrijwillig ontslag of bij het niet verlengen van een tijdelijk contract van minstens een jaar is dewerkgever aan de werknemer een zogenoemd transitiebudget verschuldigd. Dit budget bedraagt een kwartmaandsalaris per gewerkt dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen. Het ontslagrecht voorambtenaren wordt gelijk aan het ontslagrecht van gewone werknemers.Gevolgen voor werknemers van ontslagrechtplannenDoor de kabinetsplannen wordt het gemakkelijker om werknemers te ontslaan. Om een ontslag ongedaan temaken moet een werknemer naar de rechter.Vooral oudere werknemers zullen de dupe worden van deze plannen. Deze groep mensen komt moeilijkaan het werk. De geboden ondersteuning van een ‘transitiebudget’ van maximaal vier maanden is voor veel(oudere) werknemers te mager om hen aan een nieuwe baan te helpen. Indien het kabinet ook de geplandekorting op de WW doorzet, dreigt deze groep al na een jaar werkloosheid op bijstandsniveau terecht te komen.Terwijl tegelijk ook besloten is dat ouderen langer door moeten werken.Wat wil het CNV verbeteren aan de ontslagrechtplannen van het kabinet?• Het is beter dat mensen niet ontslagen worden. Als het onvermijdelijk is een werknemer te ontslaan dan kan dat alleen met een geldige reden. Het CNV vindt het van belang dat ontslag ook in de toekomst alleen mogelijk is na een toets vooraf door het UWV.• En er moet een wettelijk vastgelegde schadevergoeding komen bij ontslag, voor alle werknemers. Een regeling die geldt voor werknemers met een flexcontract en voor werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd.• Nog beter is het wanneer werkgever en werknemer zich extra inspannen om de werknemer van werk naar werk te helpen.• Daarom moet de opzegtermijn worden verlengd. Dat vergroot de prikkel voor werkgevers om hun werk- nemers van werk naar werk te helpen.• Binnen de regio moeten werken werknemers en werkgevers samenwerken in zogenoemde transfercentra om mensen van werk naar werk te helpen.• Werkgevers die niet investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers moeten bij ontslag extra betalen.• De ontbindingsprocedure via de kantonrechter blijft bestaan voor bijzondere situaties (zoals opzegverboden).Wat vind je van de CNV-inzet op het ontslagrecht? Reageer!FlexCNV: Geen ongelijkheid tussen flex en vastFlex kan betekenen dat je geen behoefte hebt aan een vaste aanstelling en de kans krijgt, of neemt, om zelfje carrière te plannen. De praktijk is vaak anders. In een groeiend aantal sectoren is flex het afvalputje van dearbeidsmarkt aan het worden. Flexwerkers doen hetzelfde werk als collegas in vaste dienst, maar met (veel)minder rechten en vaak tegen slechtere arbeidsvoorwaarden.
 3. 3. Wat staat er in de kabinetsplannen over Flex?Het kabinet wil vast en flex beter met elkaar in evenwicht brengen.Het kabinet wil samen met werkgevers en vakbonden de wettelijke bescherming van flexwerkers verbeteren.Waarom zijn de kabinetsplannen voor Flex onvoldoende?In de kabinetsplannen staan geen duidelijke maatregelen om de uitwassen van Flexwerk aan te pakken. Inplaats van tijdelijke collegas zijn de flex-medewerkers nu vaak de goedkopere concurrenten van demedewerkers met een vast contract. In de sociale agenda wil het CNV deze ongelijkheid aanpakken.Wat wil het CNV veranderen aan Flex?• Flexwerkers zijn nu te goedkoop voor werkgevers: werknemers in tijdelijke dienst moeten minstens zo duur zijn als werknemers in vaste dienst.• Uitgangspunt is gelijke arbeidsvoorwaarden voor gelijksoortig werk. Dit betekent voor flexwerkers: recht op kinderopvang, pensioen, scholing en diverse toeslagen.• Het aantal tijdelijke contracten wordt beperkt tot twee.• In een tijdelijk contract mag geen concurrentiebeding worden opgenomen.• Twee maanden voor het aflopen van je tijdelijk contract moet worden aangegeven of dit wordt verlengd (of niet).• De wet moet vormen van flexibele arbeid - waarbij werknemers worden benadeeld doordat ze formeel bij een andere werkgever in dienst zijn dan waar ze feitelijk werken (bijvoorbeeld bij payrolling)- onmogelijk maken.• De loondoorbetaling bij ziekte moet twee jaar blijven. De verantwoordelijkheid van de individuele werkgever wordt verkort tot 1 jaar, daarna kan een uitkering uit een collectieve verzekering volgen.• Er moet meer gecontroleerd worden door de arbeidsinspectie op naleving arbeidsvoorwaarden.Wat vind je van de CNV inzet op Flex? Reageer!OntwikkelingsbudgettenCNV: Blijvend aan de slag met ontwikkelingsbudgettenWaarom wil het CNV ontwikkelingsbudgetten?Het CNV vindt het van groot belang dat werkgevers en werknemers voortdurend investeren in de persoonlijkeontwikkeling van werknemers. Alleen zo kunnen werknemers hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten enwerkloosheid voorkomen. Zeker wanneer mensen langer moeten doorwerken is dit heel belangrijk .Wat wil het CNV concreet inbrengen in de sociale agenda?• Werkgevers die niet investeren in ontwikkeling van hun medewerkers moeten bij ontslag extra betalen;• Werknemers hebben een ontwikkelingsbudget in de sector waarin zij werken. Ze kunnen dit vrij besteden. Deze opgebouwde rechten moet je mogen meenemen wanneer je van baan verandert.• Opleidingsfondsen in sectoren moeten hierbij sectoroverstijgend samenwerken.• Het ontwikkelingsbudget geldt zowel voor werknemers in de flexibele schil als voor werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd (vast en flex).Wat vind je van de CNV inzet op ontwikkelingsbudgetten? Reageer!ParticipatiewetCNV: Behoud voldoende beschutte werkplekkenIn het Regeerakkoord staat dat het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (Wwnv) wordt vervangen door eennieuwe Participatiewet die wordt ingevoerd in 2014.Wat betekent deze Participatiewet concreet?De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt per 2014. Gemeenten krijgen binnen dewettelijke kaders ruimte om zelf beschut werk als voorziening te organiseren. Er is geld om via deze voor-ziening structureel 30.000 werkplekken te realiseren op het niveau van het wettelijk minimum loon. Er komteen quotumregeling voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking door grotere werkgevers(boven de 25 werknemers).
 4. 4. Waarom moeten deze kabinetsplannen worden aangepast?Het aantal plaatsen voor beschut werk daalt in de plannen fors. Er zal niet voor iedereen die dat nodig heeftbeschut werk zijn. Daarnaast zijn er zorgen over de ondersteuning die jonggehandicapten van de gemeentenkrijgen. Er is minder geld voor ondersteuning bij de gemeenten. Verder is het recht op ondersteuning vanjonggehandicapten niet in de wet geregeld. De inkomensgevolgen voor deze mensen zijn fors. Minder mensenzullen een uitkering krijgen.Jonggehandicapten die werken maar nog niet het minimumloon verdienen krijgen te maken met minder loon.Wat wil het CNV in de Participatiewet?• Behoud van voldoende beschutte werkplekken.• Er dient voldoende mogelijkheid te zijn om zonder financiële terugval vanuit de WSW door te stromen naar regulier werk.• Er moeten voldoende werkplekken voor jonggehandicapten komen.• Werkgevers die onvoldoende inspanningen leveren ervaren daarvan de gevolgen; bijvoorbeeld door een quotumregeling.• In de Participatiewet dient het recht op ondersteuning van jonggehandicapten te worden vastgelegd om zo te voorkomen dat er tussen gemeenten verschil kan ontstaan in de geboden ondersteuning aan jong- gehandicapten.• Het CNV verkiest loonkostensubsidie boven loondispensatie (minder loon).• Daarnaast dienen jonggehandicapten minimaal het wettelijk minimumloon te verdienen.Wat vind je van de CNV inzet? Reageer!PensioenCNV: Wijzig de pensioenopbouw nietVoor de korte termijn staan de pensioenen nog niet op de lopende agenda van het overleg, daar wordt later inhet traject van de Sociale Agenda over gesproken.Wat staat er in de kabinetsplannen over pensioenen?In het regeerakkoord wordt aangegeven dat de mogelijkheid om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwenwordt beperkt. De AOW-leeftijd wordt sneller verhoogd te beginnen op 1 maand in 2013.In het regeerakkoord wordt een overbruggingsregeling aangekondigd. Deze is inmiddels gepubliceerd.Waarom zijn deze kabinetsplannen onvoldoende?Door de beperking in de opbouw van de pensioen kunnen mensen gedurende hun werkende leven minderpensioen opbouwen dan in de huidige situatie.De snelle verhoging van de AOW-leeftijd heeft grote gevolgen voor mensen die zich daar niet op hebben kun-nen voorbereiden. Zij worden geconfronteerd met een inkomensgat. Voor sommige mensen wordt ditgecompenseerd door de overbruggingsregeling die door het kabinet is aangekondigd, maar dit geldt nietvoor iedereen.Wat wil het CNV veranderen aan de pensioenplannen?• Het CNV wil dat de pensioenopbouw niet wordt gewijzigd.• Het CNV wil dat het AOW-gat wordt gerepareerd voor diegenen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd.
 5. 5. NullijnCNV: Nullijn voor ambtenaren en onderwijzend personeel moet worden beëindigdMet de huidige kabinetsplannen blijven ambtenaren enonderwijzendpersoneel op de nullijn.Waarom moet dit anders?Ambtenaren en onderwijspersoneel hebben nu al jaren te maken met een nullijn. Hun salarissen zijn al heellang (veel langer dan de meeste mensen werkzaam in andere sectoren) niet gestegen. Dit raakt ambtenarenniet alleen in de portemonnee, maar geeft hen ook niet de erkenning en waardering voor de werkzaamhedendie zij verrichten.Het CNV wil dus de nullijn voor ambtenaren en onderwijzend personeel van tafel.Wat vind je van de CNV inzet? Reageer!JeugdwerkloosheidCNV: Richt een Taskforce Werkgelegenheid opIn het regeerakkoord wordt niet gerept over het grote probleem van de almaar oplopende jeugdwerkloosheid.Terugdringen van werkloosheid onder ouderen en jongeren vindt het CNV echter van het allergrootste belang.Het CNV heeft daarom al eerder gepleit voor een taskforce die zich richt op concrete acties tegen werkloosheidhttp://mobi.cnv.nl/nieuws/artikel/bericht/jaap-smit-pleit-voor-taskforce-werkgelegenheid/Waarom moet dit anders?Om te voorkomen dat de jeugdwerkloosheid verder oploopt is het van groot belang om concrete maatregelente nemen.Welke maatregelen wil het CNV?Het CNV wil middelen reserveren voor initiatieven die in het land worden ontplooid om de toetreding vanjongeren tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zogenaamde startersbeurs voorstage- en opleidingsplaatsen, zoals eerder bepleit door CNV Jongeren en die nu op lokaal niveau worden geïn-troduceerd. Of de plannen die er in de techniek bestaan om meer jongeren aan het werk te krijgen in detechniek. In het Techniekpact ( http://www.cnv.nl/blog/blog-from/2013-2-7/blog-to/2013-2-7 ) zullen daaroverafspraken worden gemaakt. Daarnaast is het van belang dat het UWV geld en menskracht krijgt om jongerenzonder arbeidsverleden naar de arbeidsmarkt tebegeleiden.Wat vind je van de CNV inzet? Reageer!KoopkrachtDe verschillende kabinetsmaatregelen hebben gevolgen voor de koopkracht van iedere Nederlander, zowelvoor werkenden, voor mensen die een uitkering hebben als voor gepensioneerden. Met name de opeenstape-ling van maatregelen voor gepensioneerden baart zorgen. Het CNV vraagt hier voortdurend aandacht voor.Wat vind je van de CNV inzet? Reageer!KinderopvangHet CNV heeft grote zorgen over de betaalbaarheid van de kinderopvang. Door de opeenvolgende bezuinigin-gen op de kinderopvangtoeslag is kinderopvang voor veel werknemers onbetaalbaar geworden. Het CNV istegen verdere bezuinigingen op de kinderopvang.Wat vind je van de CNV inzet? Reageer!

×