Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Vleresimi me baze kompetencat

Interpretimi i udhezimit nr.34 date 11.09.2015, MAS ne lidhje me vleresimin me baze kompetencat per klasat 1-3 te arsimit baze.

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vleresimi me baze kompetencat

  1. 1. Vlerësimi me bazë kompetencat për klasat 1-3 1 Vlerësimi i nxënësitme bazë kompetencat ndahetnë dylloje :2 Vlerësimi përtë nxënë dhe Vlerësimi i të nxënit.Këtodyvlerësime dallojnë nganjëri -tjetri për nga qëllimidhe fazae proçesittë vlerësimitnë të cilindotë kryhen.Dallohenpërngaqëllimi sepsei pari:ndjek,diagnostikon,plotëson,mbështettë nxënine nxënësit,ndërsai dyti vlerësondhe raporton përpjekjetdhe arritjete tij krahasuarme standardin. Tabela më poshtë shpreh në mënyrë konkrete lidhjen dhe varësinëqë kanë këto dy llojevlerësimesh nëproçesin e vlerësimitnë tërësi përgjatë një viti shkollor. 1 Udhëzim nr.34 datë 11.09.2015,MAS 2 Korniza e vlerësimithttp://izha.edu.al/ VLERËSIMI I NXËNËSIT MEBAZË KOMPETENCAT VLERËSIMI PËR TË NXËNË VLERËSIMI I TË NXËNIT Llojete vlerësimit për të nxënë Qëllimi i vlerësimit Kur realizohet? Ku pasqyrohetdhe si? Llojet Qëllimi Kur realizohet? Ku pasqyrohet dhe si? VLERËSIMI I VAZHDUAR Motivimi Vlerësim nga mësuesi për nxënësin gjatë diskutimeve, pjesëmarrjes,zhvillimittë detyrave në klasëe në shtëpi , me gojë e me shkrim, vetëvlerësim i nxënësit, vlerësimi nxënësit nga nxënësit e tjerë Pasqyrohetnë evidencë(regjistër personal) me : nota,simbole, komente. VLERËSIMIPERIODIK Vlerësohet arritja e kompetencave, monitorimi dhe raportimi i tyre. Në fund të çdo tremujori mësuesi mbledh dhe përpunon të dhënat e arritjeveqë ka në evidence mbi vlerësimin e vazhduar, atë me test dhe dosjen. Pasqyrohetnë regjistër me nota nga 1-5 në faqen përkatëse. VLERËSIMI ME TEST Përmirësimi Në fund të çdo tremujori Pasqyrohetnë evidencë (regjistër personal) me notë. VLERËSIMI PËRFUNDIMTAR Vlerësohet arritja e kompetencave dhe raportimi i tyre Në fund të vitit shkollor,në raportet: 45% Vl. I vazhduar+ 25% dosja+ 30% testet. Pasqyrohetnë regjistër me notë ,në amzë me shkurtime, në dëftesë me shprehjegjatë. VLERËSIMI ME PORTOFOL Vlerësimi i kompetencav e kyçe Në fund të çdo tremujori për kontributin që nxënësi jep me:projekte, hulumtime, dëshmi të talentit, punë tematike, me shkrimapo audio-vizuale,foto, detyra të pavarura klasee shtëpie, Pasqyrohetnë dosje me :fletë-vlerësimi të mësuesit me notë për cdo arritjetë 7 kompetencave , vetëvlerësime të nxënësit, vlerësime të prindit për nx. dhe në (regjistrin personal me notë sipas lëndëve), në fund të çdo tremujori.
  2. 2. Vlerësimi me bazë kompetencat për klasat 1-3

×