Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

VLERËSIMI PËR KLASAT I-III SIPAS UDHËZUESIT PËR ARSIMIN FILLOR, IZHA 2018

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

VLERËSIMI PËR KLASAT I-III SIPAS UDHËZUESIT PËR ARSIMIN FILLOR, IZHA 2018

Télécharger pour lire hors ligne

Udhezuesi per vleresimin ne klasat e I-IIIte arsimit fillor, ka sjelle disa risi tw cilat duhet tw pasqyrohen ne tabelat e evidencave qe mesuesit do te plotesojne me shenime gjate vitit. Duhet te kihet kujdes qe keto ndryshime ne vleresim te pasqyrohen edhe ne hartimin e planit vjetor e tremujor. tema te tilla si: projekte, teste permbledhese duhet te jene te pasqyruara ne to. Suksese ne sfidat e reja!

Udhezuesi per vleresimin ne klasat e I-IIIte arsimit fillor, ka sjelle disa risi tw cilat duhet tw pasqyrohen ne tabelat e evidencave qe mesuesit do te plotesojne me shenime gjate vitit. Duhet te kihet kujdes qe keto ndryshime ne vleresim te pasqyrohen edhe ne hartimin e planit vjetor e tremujor. tema te tilla si: projekte, teste permbledhese duhet te jene te pasqyruara ne to. Suksese ne sfidat e reja!

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Plus par Valbona Imeraj (20)

Publicité

Plus récents (20)

VLERËSIMI PËR KLASAT I-III SIPAS UDHËZUESIT PËR ARSIMIN FILLOR, IZHA 2018

  1. 1. VLERËSIMI PËR KLASAT I-III SIPAS UDHËZUESIT PËR ARSIMIN FILLOR, IZHA 2018 Format evidence për shënimin e arritjeve të nxënësve përgjatë një periudhe tremujore ABSTRAKT Ky formatvlerësimi ështëhartuarbazuarnë UdhëzuesinpërArsimin Fillortë vitit2018. Përmë shumë shikonë linkun http://izha.edu.al/new/wp-content/uploads/2018/04/Udhezuesi- Arsimit-Fillor.pdf . F.20-23 ValbonaImeraj
  2. 2. Klasa: Lënda: PERIUDHA E PARË Shtator - Dhjetor VLERËSIMI I VAZHDUAR 45% Projekti 25% Testimi përmbledhës &detyrat e kontrollit 30% Totali 0-100% D.shme shkrim 15% D.kl me shkrim 15% Përgjigje me gojë 15% d. kon 6% Test përmbl edhës 24% Data e vlerësimit Numri i detyrës 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 1 - Nr. EMRI MBIEMRI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  3. 3. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Shënime dhe komente të vecanta për cdo nxënës.
  4. 4. Legjenda e shënimeve në tabelën e vlerësimit Shpërndarjae pikëve për cdo kategori Detyrat e shtëpisë 15%=15pikë Kjo kategorika15 pikë.Mësuesido të kontrollojë5 detyraose grupdetyrashsipasgruptemavetëpërzgjedhura dhedo të vendosënga0-3 pikë për secilën prej tyre. 0 pikë 1pikë 2 pikë 3 pikë Pa detyra Me detyrame më shumë se 4 gabime Me 2-4 gabime Detyratme 1 ose 0 gabime Detyrat e klasës 15%=15pikë Kjo kategorika15 pikë.Mësuesido të kontrollojë5 detyraose grupdetyrashsipasgruptemavetëpërzgjedhura dhedo të vendosënga0-3 pikë për secilën prej tyre. 0 pikë 1pikë 2 pikë 3 pikë Pa detyra Me detyrame më shumë se 4 gabime Me 2-4 gabime Detyratme 1 ose 0 gabime Përgjigjetme gojë 15%=15pikë Kjo kategorika15 pikë.Mësuesido të kontrollojë5 detyraose grupdetyrashsipasgruptemavetëpërzgjedhura dhedo të vendosënga0-3 pikë për secilën prej tyre. 0 pikë 1pikë 2 pikë 3 pikë Nukpërgjigjet Jepnjë përgjigje jo të saktë apo të qartë. Jepnjë përgjigje pjesërishttë saktë Jeppërgjigje krejtësishttë saktë. Projektet 25%=25pikë Numri i vepritarive Lloji i veprimtarisë Pikët 1 Shkruanemrine projektitapo pyetjene veprimtarisë hulumtuese në fletëne punës 1 2 Jepmendimine vetsi dota gjejë përgjigjenapozhvillojë projektin. 3 3 Shkëmbenidetë me grupine vet dhe me grupete tjera. 3 4 Planifikonsesi doti mbajë shënim të dhënatqë dotë verifikojë 3 5 Bënparashikimine përfundimitqë do të arrijë nga punae bërë. 3
  5. 5. 6 Përcaktonmjetetqë i duhenpërtë realizuarpunën. 3 7 i tregonplaninshokëvedhe mësues,pretdhe jepmendimin kritik. 3 8 Regjistrontë dhënatdhe i paraqet ato para klasës 3 9 Paraqet përfundimine hulumtimit apo projektitdhe e krahasonatë me parashikimine bërë në fillimtë tij. 3 Totali I pikëve Detyrat e kontrollit 6%=6pikë Gjithsej do të bëhentre detyrakontrolli nga20 min secila dhevleresim na 0-2 pikë. Në detyrëne kontrollit nxënësitdo ti jependy pyetje, njëngamësimi i ditës dhenjë ngamësimi i kaluar.Vlersimi do të jetësipas tabelës; 0 pikë 1 pikë 2 pikë Nukplotësonasnjë pyetje të saktë Plotësonnjë pyetje të saktë Plotëson2pyetje të sakta Testi përmbledhës 24%=24pikë Testi përmbledhësdo të bëhet njëherë në fundtëcdo periudhetremujore.Aido të ketë 24 pikë. ë
  6. 6. KONVERTIMI I PËRQINDJEVE NË VLERËSIMET ME NIVELE 0-44 Niveli 1.“Arritje të pakënaqshme” kur nxënësi nukpërmbushkërkesatbazë të të nxënit.Nxënësiqë paraqetarritje të pakënaqshme plotësonpak detyra;ka nevojë të kujtohetshpeshpërtë bërë detyratdhe është rrallë herëi motivuar;detyrati mungojnë,janë të paplotësuara,të pasaktadhe mund t’i dorëzojë me vonesë;Rrallë dëgjonme vëmendje dhe merrpjesënë diskutimet në klasë dhe bashkëpunonme nxënësite tjerë. 45-64 Niveli 2.“Arritje që kanë nevojëpërpërmirësim” kur nxënësi kaarriturvetëmpakngakërkesatbazë të të nxënitdhe kërkohetmbështetjedhe punë e vazhdueshme nga ana e tij dhe e mësuesit.Nxënësi që paraqetarritje që kanë nevojë përpërmirësimështëi motivuarpërtë plotësuardetyrat,megjithatë disaprej tyre mundtë mosi zhvillojë plotësisht;ndonjëherë dëgjonme vëmendjedhe merr pjesë në aktivitete dhe diskutimenë klasë dhe punonbashkërishtnë grupe 65-84 Niveli 3.“Arritje të kënaqshme” kur nxënësi kapërmbushurkërkesatbazë të të nxënitdhe,kurme mbështetjene mësuesit,arrintë përparojë. Nxënësi që paraqetarritje të kënaqshmezakonishtështë i motivuardhe i përqendruarnë detyra;i plotësondetyrat në kohë;zakonishtdëgjonme vëmendje,merrpjesënë diskutimdhe në aktivitetete klasësdhe bashkëpunonnë grup. 85-100 Niveli 4.“Arritje shumë të kënaqshme kur nxënësi përmbushplotësishtdhe me cilësi kërkesate të nxënittë programitlëndor.Nxënësiqë paraqetarritje shumë të kënaqshme është i vetë-motivuar;i plotësondetyratme kënaqësi;shpeshkërkondhe vihetpërparasfidave; dëgjonme vëmendje,merrpjesënë diskutimdhe në aktivitetete klasësdhe punonbashkërishtnë grupe. 100+ Niveli 5.“Arritje të shkëlqyera”, kur nxënësi paraqettalent në një lëndë anë një fushë të caktuar. Nxënësi që paraqetarritje të shkëlqyera kërkon sfida;plotëson detyratme entuziazëm;ndërmerriniciativa;merrpjesë në veprimtari të ndryshme jashtëshkollore,në konkurse,gara, emisione etj.;merrpërgjegjësi përtë zgjeruarrritjenpersonale dhe akademike.

×