Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Vaativa erityinen tuki

716 vues

Publié le

Nettikahvilassa tarkastellaan opetus- ja kulttuuriministeriön Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän loppuraporttia (2017) ja sen ehdotuksia esi- ja perusopetuksen kehittämiseksi. Lisäksi nettikahvilassa pohditaan myönteisen kohtaamisen, vuorovaikutuksen sekä voimavarojen ja vahvuuksien vahvistamisen merkitystä vaativan erityisen tuen oppilaiden hyvinvoinnin tukena.

Publié dans : Formation
 • You might get some help from ⇒ www.WritePaper.info ⇐ Success and best regards!
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Vaativa erityinen tuki

 1. 1. Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-495-5 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/ 80629 14.11.2017 Terhi Ojala/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017
 2. 2. MIKSI kehittämisryhmä asetettiin 12.3.2015?  Opetuksen järjestäjien, opettajien, huoltajien ja järjestöjen esille nostamat haasteet, jotka liittyvät opetuksen järjestämiseen ja oppilaan oikeuteen saada opetusta.  Eduskunnalle v.2014 annetun kolmiportaista tukea koskevan selvityksen tulokset.  Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen VETURI-hanke 2011-2015.  Laillisuusvalvojien palaute, Lapsiasiainvaltuutetun palaute.  Sitoutuminen kansainvälisiin sopimuksiin, perustuslaki, perusopetuslaki, yhdenvertaisuuslaki.  Vaativan erityisen tuen oppilaita opiskelee erilaisissa opetuksen järjestämispaikoissa. 14.11.2017 Terhi Ojala/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017
 3. 3. 14.11.2017 Terhi Ojala/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017 Syksy 2016 / Tilastokeskus 2017 (Kuva: Petra Heikkinen)
 4. 4. Kehittämisryhmän tehtävät:  tuottaa määrällistä ja laadullista tietoa sekä selkiyttää käsitteistöä aihealueelta  selvittää yksittäisen tilastovuoden ilman perusopetuksen päättötodistuksen jääneiden oppilaiden määrä ja tilanne  selvittää erilaisten poikkeavien opetusjärjestelyiden laajuutta ja toimintatapoja, jotka liittyvät perusopetuslain 18 §:n mukaisiin järjestelyihin  kehittää joustavaa koulupolkua ja sen nivelvaiheita varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle  selvittää koulukiusaamisen ehkäiseviä toimintatapoja 14.11.2017 Terhi Ojala/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017
 5. 5. 14.11.2017 Terhi Ojala/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017 SAIRAALA- OPETUS- jaosto 8 ELMERI- KOULUT / ”laitos- opetus”- jaosto 8 KEHITTÄMISRYHMÄ 10 Asian- tuntija- jäsenet Muiden asiantuntijoiden kuuleminen Kalliomaan koulu, Tuusula Sophie Mannerheimin koulu, Hki Nepenmäen koulu, Joensuu Rovaniemen sairaalakoulu Kiinamyllyn koulu, Turku Ruutipuiston koulu, Seinäjoki Lappeenrannan kaupunki Helsingin yliopisto Myllärin koulu, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Carea-koulu Kymenlaakson sairaanhoito-ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä Rinnekodin koulu, Rinnekoti-säätiö Sateenkaaren koulu, Vaalijalan kuntayhtymä Honkalampi, Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä Niittyvillan koulu, Eskoo Alijuhakkalan koulu, Lahti Rajasalmen koulu, Nokia Lapuan kaupunki Opetushallitus14 Muiden asiantuntijoiden kuuleminen Jaostojen työ tuki kehittämisryhmän työskentelyä
 6. 6. Kehittämisryhmä: 14.11.2017 Terhi Ojala/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017  Helsingin yliopisto  Kalliomaan koulu, Tuusula  Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä  Kehitysvammaliitto  Kuntaliitto  Lappeenrannan kaupunki  Lapuan kaupunki (osan aikaa)  Lapsiasianvaltuutetun toimisto  Opettajien ammattijärjestö  Opetushallitus  Opetus- ja kulttuuriministeriö  Oppimis - ja ohjauskeskus Valteri  Sosiaali - ja terveysministeriö JA Rinnekotisäätiö, Valtion lastensuojeluyksiköt, Valtion koulukodit
 7. 7. 14.11.2017 Terhi Ojala/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017 Kansallisena tavoitteena on tarjota kaikille oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet saada tarvitsemansa oppimisen ja koulunkäynnin tuki omassa lähiympäristössä pääsääntöisesti omassa lähikoulussa. Tavoitteeseen edetään vahvistamalla kaikkien oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä varhaista ja ennalta ehkäisevää tukea tarvittaessa moniammatillisesti. Yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen tärkeä keino tukea kaikkien oppilaiden kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.
 8. 8. Yhdyspintoja Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kanssa 14.11.2017 Terhi Ojala Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017 LAPEn kaikilla neljällä painopisteellä:  erityis- ja vaativimman tason palvelut  lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuuri  perhekeskustoimintamalli  varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos hyvinvoinnin tukena
 9. 9. Kehittämisehdotukset: Varhaiskasvatuslain uudistuksen yhteydessä selkeytetään ja vahvistetaan nykyistä säätelyä lapselle järjestettävän tuen osalta. Luodaan toimintamalleja varhaiskasvatuksessa toteutettavan lapsen kehityksen ja oppimisen tuen ja esiopetuksen oppilashuollon toteuttamiseksi sekä kehitetään toimintamalleja kehityksen ja oppimisen tuen jatkumon toteuttamiseksi. 14.11.2017 Terhi Ojala/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017 1 2
 10. 10. Terhi Ojala/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017 Sairaalaopetusyksiköt, Elmeri-koulut, valtion koulukotikoulut, kunnalliset erityiskoulut, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri sekä yliopistolliset ja muut erityispedagogiikan tutkimus- ja koulutusyksiköt luovat alueelliset yhteistyöverkostot, jotka nimetään VIP-verkostoiksi. Verkosto muodostuu sote- uudistusta mukaillen viidestä yhteisalueesta. Näistä verkostoista kehitetään vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostoja. 3
 11. 11. Terhi Ojala/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017 (Kuva: Laura Pursiainen)
 12. 12. 14.11.2017 Terhi Ojala/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017 Perusopetuslain 25 §:n säännöstä esitetään muutettavaksi siten, että oppivelvollisuuden jatkamista koskeva päätös voidaan tehdä kesken oppivelvollisuuden suorittamisen, mikäli vammaisuuden tai sairauden vuoksi ja on ilmeistä, että oppilas ei saavuta perusopetuksen päättötodistusta perusopetuslaissa 25 §:n 1 momentissa säädetyssä ajassa oppilaalle annetuista tukitoimista huolimatta. Tästä käytetään nimitystä jatkettu oppivelvollisuus. 4
 13. 13. 14.11.2017 Terhi Ojala/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017 Perusopetuksen loppuun saattamista ja oppilaan osallisuutta omassa lähikoulussa tuetaan etäyhteyksien avulla tapahtuvan opetuksen kehittämisellä. Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Kuntaliiton kanssa ohjeistavat opetuksen järjestäjiä perusopetuslain 4a §:n mukaisen sairaalaopetuksen järjestämisestä. Okm selvittää, kuinka moni peruskoulun oppilas on erityishuoltolain tai lääkinnällisen kuntoutuksen asetuksen nojalla lyhytaikaisissa asumispalveluissa tai laitoshoidossa tai kuntoutus- tai tutkimusjaksolla kotikuntansa ulkopuolella. Arvioinnissa huomioidaan stm:n kuntoutuksen uudistamistyön tekemät muutosesitykset kuntoutusta koskeviin säädöksiin. Okm tekee selvitystyön päätyttyä tarvittavat lainsäädännön muutokset oppilaan oikeuden saada perusopetusta turvaamiseksi. 5 6
 14. 14. 14.11.2017 Terhi Ojala/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä Kuntaliiton kanssa ohjeistavat kodin ulkopuolelle sijoitettujen oppivelvollisuusikäisten opetuksen järjestämisestä valtakunnallisesti. Kehitetään sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyökäytäntöjä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta. 7 8
 15. 15. 14.11.2017 Terhi Ojala/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017 Käynnistetään vaativan erityisen tuen toteuttamista, laatua ja vaikuttavuutta kartoittavat kansalliset tutkimukset, joiden tuloksia voidaan käyttää kehittämisen ja päätöksenteon tukena VETURI-hankkeen tulosten lisäksi. Myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen näkökulmat liitetään mukaan. Varmistetaan vaativan erityisen tuen oppilaiden toisen asteen nivelvaiheen tuki korostaen lähikouluperiaatetta ja vahvistaen opiskelijoiden arkielämän taitoja. 9 10
 16. 16. Terhi Ojala/ Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017 Vaativan erityisen tuen ryhmä pitää olennaisena, että vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvää osaamista, lapsen tuen tarpeen tunnistamiseen, toteuttamiseen ja arviointiin liittyvää osaamista sekä muuta erityispedagogista osaamista vahvistetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön, opettajien, erityisopettajien, opinto-ohjaajien ja muiden oppilaan kanssa työskentelevien ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksessa koulutuksessa. Oppilaan koulunkäyntikyvyn arviointi tehdään opetuksen järjestäjän toimesta monialaisesti. Tarvittavat jatkotoimenpiteet suunnitellaan ja ne vastuutetaan moniammatillisesti. 11 12
 17. 17. 14.11.2017 17 Yksilön terveydentila: yleinen hyvinvointi, fyyysiset oireet, psyykkiset oireet, oppimisvaikeudet Opiskeluympäristö: fyysiset tilat ja olosuhteet ryhmän koko ja dynamiikka, muiden erityisoppilaiden määrä, aikuisten määrä ja toiminta, luokka- ja kouluyhteisö, opettajien yhteisöilmapiiri, odotukset, arvot Opetus: resurssit tukitoimet ja vaikeuksien huomioiminen, pedagogiset menetelmät ryhmän ohjaus opettajien asenne opettajan saama tuki Yksilön toimintakyky: toiminnanohjaus, ajanhallinta, tavaroista ja tehtävistä huolehtiminen, sosiaaliset taidot, tunteiden ja käyttäytymisen säätely, aggression halllinta, ongelmanratkaisutaidot Opiskelutaidot: orientaatio, käsitys itsestä oppijana, opetetut ja omaksutut tekniikat, ajankäyttö Yksilön voimavarat: persoonallisuus, resilienssi, elämänhallinta, vahvuudet, itsetuntemus, hoito ja tukitoimet Motivaatioon vaikuttavat tekijät: aiemmat kokemukset, minäkuva, omaksuttu malli, odotettavissa oleva subjektiivinen / objektiivinen hyöty Yksilön elämäntilanne: perheen ja ympäristön tuki koulunkäynnille, huolenpito perustarpeista, elämäntilanteen vakaus, muutokset, stressaavat kokemukset, kiusaaminen () Koulunkäyntikyky Puustjärvi 2017

×