Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
หนังสือเล่มเล็ก
เรื่อง การวิเคาระห์และออกแบบเว็บไชต์
โดย
นางสาวกิ่งกมล หลักคา 533410080402
นางสาวชุลีกร คาเขื่อนแก้ว 53341...
คานา
การพัฒนาเว็บไซต์ เป็นกระบวนการที่อาศัยหลักการจัดระบบ
โครงสร้าง ข้อมูล (Information Architecture) อยู่ในหลาย ๆ ส่วน
ตั...
สารบัญ
กระบวนการพัฒนา...................................................... 1
ประเภทของเว็บไซต์..............................
24
- คาถามยอดนิยม (Frequently Asked Questions)
- ข้อมูลในการติดต่อ (Contact information)
ความหมายของเว็บไซต์
บุญสืบ โพธิ์ศ...
2
ประเภทของเว็บไซต์
อินเตอร์เน็ตเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่สามารถเชื่อมโยง
สื่อสารถึงกันได้ทุกมุมโลก อินเตอร์เน็ตแสดงให้เ...
22
การออกแบบชุดสี การออกแบบกล่องโต้ตอบ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็น
สิ่งจาเป็นทั้งสิ้น
9) ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง (Functional Stab...
4
2. การประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์
3. การประเมินผลการออกแบบเว็บไซต์
4. การประเมินผลคุณภาพเว็บไซต์
5. การประเมินผลบริการ กา...
20
1) ความเรียบง่าย (Simplicity) หลักที่สาคัญของความเรียบง่าย
คือ การสื่อสารเนื้อหาถึงผู้ใช้โดยจากัดองค์ประกอบเสริม ที่เกี...
6
2.2 ลักษณะเฉพาะ (specification) พิจารณาว่าเว็บนั้นนาเสนอข้อมูล
อะไร ใช้รูปแบบใดนาเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูล
2.3 รูปแบบการออกแ...
18
เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจเป็นสิ่งจะเป็นซึ่งปัจจุบันสามารถทาได้ง่ายโดยไม่
จาเป็นต้องพึ่งพาความรู้ทางการเขียนโปรแกรม HTML ...
8
- ความทันสมัย (timeliness) วันที่ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย วันเวลาใน
การบันทึกสารสนเทศไว้ในอินเทอร์เน็ต วันเวลาในการรวบ...
16
ผู้ออกแบบควรจะตัดสินใจให้ได้ว่าจะใช้ความกว้างจุดภาพเท่าใดใน
เว็บไซต์นั้นก่อนเริ่มการออกแบบหน้าแต่ละหน้า
5. ผู้อ่าน เนื่...
10
- พิจารณาความถูกต้อง แม่นยา (accuracy) โดยตรวจสอบจากแหล่ง
วิจารณ์วรรณกรรมหรือข้อมูลในเนื้อหามีความเป็นอคติทางความคิดหรื...
14
สร้างสรรค์ของนักออกแบบอย่างมากในงานที่ขยายวงกว้างเช่นนี้ ดังนั้น
การออกแบบเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งสาคัญมากอย่างหนึ่งที่ควรคา...
12
- เว็บไซต์สามารถโต้ตอบหรือสามารถสื่อสารสองทางกับผู้ใช้ได้
5.7 ค่าใช้จ่าย (Cost) พิจารณาจากราคาและค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

หนังสือเล่มเล็ก

3 386 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

หนังสือเล่มเล็ก

 1. 1. หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง การวิเคาระห์และออกแบบเว็บไชต์ โดย นางสาวกิ่งกมล หลักคา 533410080402 นางสาวชุลีกร คาเขื่อนแก้ว 533410080408 นางสาวพิมพ์อักษิพร ไชยวึด 533410080419 นางสาววิภาดา สุวรรณไตร 533410080425 เสนอ อาจารย์ปวริศ สารมะโน คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 2. 2. คานา การพัฒนาเว็บไซต์ เป็นกระบวนการที่อาศัยหลักการจัดระบบ โครงสร้าง ข้อมูล (Information Architecture) อยู่ในหลาย ๆ ส่วน ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นที่ได้เป็นรูปแบบโครงสร้างสุดท้าย (Final Architecture Plan) ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่สาคัญมากที่จะทาให้ เว็บไซต์บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การจัดระบบโครงสร้างข้อมูล วัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้ คือ กระบวนการพัฒนาเว็บไชต์ ประเภทของเว็บไซต์ การประเมินเว็บไซต์ การวิเคราะห์และประเมิน เว็บไซต์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ หลักในการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การใช้สีบนเว็บไซต์ ประโยชน์ของสีในเว็บไซต์ ความหมายของเว็บไซต์ ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์และ ออกแบบเว็บไซต์ได้ ผู้จัดทาหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน และผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย ขอขอบคุณอาจารย์ปวริศ สารมะโน ที่กรุณาให้คาแนะนาในการ ทาหนังสือเล่มเล็กฉบับนี้ และผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จนทาให้ หนังสือเล่มเล็กฉบับนี้เสร็จได้อย่างสมบูรณ์ คณะผู้จัดทา
 3. 3. สารบัญ กระบวนการพัฒนา...................................................... 1 ประเภทของเว็บไซต์.................................................... 2 การประเมินเว็บไซต์.................................................... 3 การวิเคราะห์และประเมินเว็บไซต์............................... 4 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์................................. 13 หลักในการออกแบบเว็บไซต์....................................... 16 การใช้สีบนเว็บไซต์..................................................... 17 การออกแบบเว็บไซต์.................................................. 17 หลักการออกแบบเว็บไซต์........................................... 19 ประโยชน์ของสีในเว็บไซต์.......................................... 22 การออกแบบเพื่อผู้ใช้.................................................. 23 ความหมายของเว็บไซต์.............................................. 24 25 ในเวิลด์ไวด์เว็บ ซึ่งก็คือชื่อ Host ที่ถูกกาหนดให้มีชื่อในเวิลด์ไวด์เว็บ และขึ้นต้นด้วย http โดยมีโดเมนหรือนามสกุลเป็น .com, .net, .org หรืออื่นๆ การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่าง เทคโนโลยี ปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจากัดทางด้าน สถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและ ทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและ สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้อาจ เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้
 4. 4. 24 - คาถามยอดนิยม (Frequently Asked Questions) - ข้อมูลในการติดต่อ (Contact information) ความหมายของเว็บไซต์ บุญสืบ โพธิ์ศรี ( 2545, หน้า 3 ) ให้ความหมายว่า เว็บไซต์ (Web Site) หมายถึง เว็บเพจทั้งหลายที่มีอยู่ในอิเทอร์เน็ตและบรรจุไว้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งๆ ส่วนเว็บเพจ (Web Page) หมายถึง ข้อมูลที่ แสดงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้า อื่นๆ ได้ ปิยวิท เจนกิจจาไพบูลย์ ( อ้างใน วีระกานต์ มาชมพู, 2250 ) ได้กล่าวว่าเว็บไซต์ถูกเรียกเป็นตาแหน่งที่อยู่ของผู้ที่มีเว็บเพจเป็นของ ตัวเองบนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้จากการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเช่า พื้นที่บนระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อลงทะเบียนในชื่อที่ต้องการแล้วก็สามารถ จัดทา เว็บเพจและส่งให้ศูนย์บริการนาขึ้นไปไว้บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือว่า มีเว็บไซต์เป็นของตนเองแล้ว นิรุจ อานวยศิลป์ ( อ้างใน วีระกานต์ มาชมพู, 2550 ) กล่าวถึง เว็บไซต์ว่า เป็นชื่อเรียก Host หรือ Server ที่ได้จดทะเบียนอยู่ 1 กระบวนการพัฒนา กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เป็นกระบวนการที่อาศัยหลักการ จัดระบบโครงสร้าง ข้อมูล (Information Architecture) อยู่ในหลาย ๆ ส่วน ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นที่ได้เป็นรูปแบบโครงสร้างสุดท้าย (Final Architecture Plan) ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่สาคัญมากที่จะทาให้ เว็บไซต์บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การจัดระบบโครงสร้างข้อมูล คือ การ พิจารณาว่าเว็บไซต์ควรจะมีข้อมูลและการทางานใดบ้าง ด้วยการสร้าง เป็นแผนผังโครงสร้างก่อนที่จะเริ่มลงมือพัฒนาเว็บเพจ โดยเริ่มจากการ กาหนดเป้าหมายเว็บไซต์ และกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ต่อมาก็พิจารณาถึง เนื้อหาและการใช้งานที่จาเป็น แล้วนามาจัดกลุ่มให้เป็นระบบ จากนั้นก็ถึง เวลาในการออกแบบโครงสร้างข้อมูลในหน้าเว็บ ให้พร้อมที่จะนาไป ออกแบบกราฟิก และหน้าตาให้สมบูรณ์ต่อไป
 5. 5. 2 ประเภทของเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ตเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่สามารถเชื่อมโยง สื่อสารถึงกันได้ทุกมุมโลก อินเตอร์เน็ตแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและ ความหลากหลายของเว็บที่ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าและผู้ให้บริการ เราสามารถแบ่งประเภทของเว็บไซต์ ได้ดังนี้ 1. Information sites คือ เว็บไซต์ผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร วารสาร หรือ หน่วยงานเกี่ยวกับผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ขององค์กร 2. Transactional sites คือ เว็บไซต์ประเภทที่สามารถใช้เพื่อ การติดต่อทางธุรกิจการค้าการลงทุนของภาคธุรกิจโดยเป็นผู้ชักนา แนะนานักลงทุน 3. Community sites คือ เว็บไซต์ของกลุ่มบุคคล สมาคม ชมรม คณะบุคคล ซึ่งมีลักษณะนิติบุคคลและการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับสังคมหรือชุมชน ลัทธิ ความเชื่อ ศาสนา กลุ่มเพื่อน 23 ความรู้สึกว่าบริเวณที่มีสีเดียวกันจะมีความสาคัญเท่ากัน วิธีการเชื่อมโยง แบบนี้ช่วยจัดกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่เด่นชัดเข้าด้วยกันได้ การออกแบบเพื่อผู้ใช้ การทาเว็บไซต์จาเป็นต้องรู้กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายที่จะเข้ามาใช้ บริการในเว็บไซต์อย่างชัดเจน เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ออกแบบจะต้องคานึงถึง 1) สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจากเว็บไซต์ - ข้อมูลและการใช้งานที่เป็นประโยชน์ - การตอบสนองต่อผู้ใช้ - ความบันเทิง 2) ข้อมูลหลักที่ควรมีอยู่ในเว็บไซต์ - ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (About the company) - รายละเอียดผลิตภัณฑ์/กิจกรรม (Product information) - ข่าวความคืบหน้าและข่าวจากสื่อมวลชน (News/Press releases)
 6. 6. 22 การออกแบบชุดสี การออกแบบกล่องโต้ตอบ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็น สิ่งจาเป็นทั้งสิ้น 9) ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง (Functional Stability) ระบบการทางาน ในเว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอน และทาหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้องทาให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกหลงทางขณะใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งระบบการทางานที่ ถูกต้องเป็นส่วนทีเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบระบบเนวิเกชัน 2. กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เป็น กระบวนการที่อาศัยหลักการจัดระบบโครงสร้างข้อมูล (Information Architecture) อยู่ในหลาย ๆ ส่วน ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นที่ได้เป็น รูปแบบ ประโยชน์ของสีในเว็บไซต์ สีเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์อย่างหนึ่งที่มีความสาคัญมากในการ ออกแบบเว็บไซต์ เนื่องจากสีสามารถสื่อถึงความรู้สึกและอารมณ์ และยัง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่กับเวลาอีกด้วย ดังนั้นสีจึงเป็น ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความหมายขององค์ประกอบ ให้กับเว็บเพจได้ อย่างดี ประโยชน์ของสีในรูปแบบต่างๆ - สีสามารถชักนาสายตาผู้อ่านให้ไปยังทุกบริเวณในหน้าเว็บเพจ ผู้อ่านจะ มีการเชื่อมโยงความรู้สึกกับบริเวณของสีในรูปแบบที่คาดหวังได้ - สีช่วยเชื่อมโยงบริเวณที่ได้รับการออกแบบเข้าด้วยกัน ผู้อ่านจะมี 3 4. Entertainment sites คือ เว็บไซต์ที่ให้ความบันเทิง เกมส์ ดนตรี เพลง เรื่องตลขบขัน ภาพยนตร์ เครื่องเสียงหรือแนวบันเทิงต่างๆ รวมไป ถึงกลุ่มชมรมและหน่อยข้อมูลข่าวสารด้านความบันเทิง 5. Other sites ประกอบด้วย เว็บไซต์เกี่ยวกับศิลปะ การ แสดงออก รสนิยม ศาสนาสถาน ประติมากรรม หรือเว็บการทดลอง ความสามารถ เว็บไซต์ส่วนบุคคล เช่น เว็บไซต์ของสามัญชนทั่วไป เว็บไซต์การจัดประชุม ฯลฯ การประเมินเว็บไซต์ การประเมินเว็บไซต์ เป็นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของเว็บไซต์ อันจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ห้องสมุดสามารถวางแผนการประเมินผลในด้านต่างๆ เช่น การ ประเมินผลการออกแบบ การประเมินเนื้อหา การประเมินประสิทธิภาพ การเข้าถึงสารสนเทศ เป็นต้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเว็บไซต์ สามารถจาแนกการประเมินด้านต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 1. การประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์
 7. 7. 4 2. การประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ 3. การประเมินผลการออกแบบเว็บไซต์ 4. การประเมินผลคุณภาพเว็บไซต์ 5. การประเมินผลบริการ การประเมินเว็บไซต์เพื่อการศึกษา การวิเคราะห์และประเมินเว็บไซต์ 1. เกณฑ์การวิเคราะห์เว็บไซต์ของบอราสกี (Borasky 1997) ได้ พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ 1.1 ความถูกต้อง (accuracy) พิจารณาว่า เนื้อหาและแหล่งข้อมูลมีความ ถูกต้อง แม่นยา 1.2 ความน่าเชื่อถือ (authority) พิจารณาว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบและมี ความเชี่ยวชาญด้านใด 1.3 วัตถุประสงค์ (objectivity) มีวัตถุประสงค์ในการจัดทาเพื่ออะไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใครข้อมูลเสนอความคิดเห็นหรือไม่ 21 5) ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย (User-Friendly Navigation) ระบบเนวิเกชันเป็นองค์ประกอบที่สาคัญมากของเว็บไซต์ จะต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายและใช้งานสะดวก โดยใช้กราฟิกที่สื่อ ความหมายร่วมกับคาอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมีรูปแบบและลาดับของ รายการที่สม่าเสมอ 6) มีลักษณะที่น่าสนใจ (Visual Appeal) เป็นเรื่องยากที่ จะตัดสินว่าลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์น่าสนใจหรือไม่ เพราะเกี่ยวข้อง กับความชอบของแต่ละบุคคลอย่างไรก็ตามหน้าตาของเว็บไซต์จะมี ความสัมพันธ์กับคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ 7) การใช้งานอย่างไม่จากัด (Compatibility) ควร ออกแบบเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่เข้าถึงได้มากที่สุด โดยไม่มีการบังคับให้ ผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม หรือต้องเลือกใช้บราวเซอร์ชนิดใด ชนิดหนึ่งจึงจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ สามารถแสดงผลได้ในทุก ระบบปฏิบัติการและที่ความละเอียดหน้าจอต่างกันอย่าง ไม่มีปัญหา 8) คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) ถ้าต้องการ ให้ผู้ใช้รู้สึกว่าเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ก็ควรให้ ความสาคัญกับการออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างมาก เช่น การรักษาคุณภาพ ความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร การออกแบบส่วนเชื่อมโยง
 8. 8. 20 1) ความเรียบง่าย (Simplicity) หลักที่สาคัญของความเรียบง่าย คือ การสื่อสารเนื้อหาถึงผู้ใช้โดยจากัดองค์ประกอบเสริม ที่เกี่ยวข้องกับ การนาเสนอให้เหลือเฉพาะสิ่งที่จาเป็นเท่านั้น เช่น การใช้รูปภาพที่ เกี่ยวกับองค์กรเพียงอย่างเดียวในการนาเสนอ 2) ความสม่าเสมอ (Consistency) คือ การใช้รูปแบบเดียวกัน ตลอดทั้งเว็บไซต์ เนื่องจากผู้ใช้จะรู้สึกกับเว็บไซต์ว่าเป็นเสมือน สถานที่จริง ถ้าลักษณะของแต่ละหน้าในเว็บไซต์เดียวกันนั้น แตกต่างกันมาก ผู้ใช้ก็จะเกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่ากาลังอยู่ ในเว็บเดิมหรือไม่ 3) ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) การออกแบบต้องคานึงถึง ลักษณะขององค์กร เนื่องจากรูปแบบของเว็บไซต์สามารถสะท้อนถึง เอกลักษณ์ และลักษณะขององค์กรนั้นได้ โดยการใช้สี และสัญลักษณ์ของ องค์กรเป็นส่วนประกอบ 4) เนื้อหาที่มีประโยชน์ (Useful Content) เนื้อหาถือเป็น สิ่งที่สาคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้นในเว็บไซต์ควรจัดเตรียมเนื้อหาและ ข้อมูล ที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุงและ เพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เนื้อหาที่สาคัญที่สุดคือ เนื้อหาที่สร้าง ขึ้นมาเองโดยทีมงานของคุณและไม่ซ้ากับเว็บอื่นเพราะจะเป็นสิ่งที่ดึงดูด ผู้ใช้ให้เข้ามาในเว็บไซต์อยู่เสมอ 5 1.4 ความทันสมัย (currency) พิจารณาว่าวันที่จัดทาข้อมูลหรือปรับปรุง ข้อมูล หรือมีการย้ายไปเว็บไซต์อื่น 1.5 ขอบเขต (coverage) พิจารณาว่าขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมด้าน ใด และขอบเขตของการเผยแพร่ในลักษณะใดบ้าง เช่น เผยแพร่ในรูปของ หนังสือ CD – ROM หรือเว็บ เป็นต้น 1.6 การเข้าถึง (accessibility) พิจารณาถึงความยากง่ายในการเข้าถึง ความยากง่ายในการค้นหาข้อมูลและการกาหนดตัวเลือกในการค้นหา 1.7 โครงสร้างและองค์ประกอบภายในเว็บ (structure) พิจารณาถึงการ เพิ่มหรือลดข้อมูลการจัดเรียง การเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2. เกณฑ์การวิเคราะห์เว็บไซต์ของดีเซมเบอร์ (December 2001) ได้พิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี้ 2.1 วัตถุประสงค์ (objectivity) พิจารณาว่านาเสนอเว็บไซต์ เพื่อ วัตถุประสงค์ใดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนาเสนอคือใคร
 9. 9. 6 2.2 ลักษณะเฉพาะ (specification) พิจารณาว่าเว็บนั้นนาเสนอข้อมูล อะไร ใช้รูปแบบใดนาเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูล 2.3 รูปแบบการออกแบบ (manner) พิจารณาว่า การออกแบบเว็บเป็น ลักษณะใด ระยะเวลาในการดึงข้อมูล การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น 2.4 ความถูกต้อง (accuracy) พิจารณาว่า นาเสนอข้อมูลถูกต้อง แม่นยา มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยหรือสมบูรณ์มากขึ้น 3. เกณฑ์การวิเคราะห์เว็บไซต์ของอเล็กซานเดอร์และเทต (Alexander และ Tate 1996–1998) พิจารณาเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้ 3.1 ความถูกต้อง (accuracy) พิจารณาจาก ผู้จัดทาเว็บไซต์และเว็บไซต์ นั้นมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาหรือไม่ 3.2 ความน่าเชื่อถือ (authority) พิจารณาว่า ผู้จัดทาหรือผู้ผลิตมีความรู้ และชื่อเสียงทางด้านใด 3.3 วัตถุประสงค์ (objectivity) พิจารณาว่าเว็บไซต์นั้นมีวัตถุประสงค์ เผยแพร่ข้อมูลเพื่ออะไร และกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นใคร 19 1. ความใกล้เคียง ความเกี่ยวเนื่อง (Proximity) คือการจัดการ องค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกันให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน หลักการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์นั้นไม่ได้หมายถึงลักษณะหน้าตาของ เว็บไซต์เพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเริ่มต้นกาหนดเป้าหมาย ของเว็บไซต์ ระบุกลุ่มผู้ใช้ การจัดระบบข้อมูล การสร้างระบบเนวิเกชัน การออกแบบหน้าเว็บ รวมไปถึงการใช้กราฟิก การเลือกใช้สี และการ จัดรูปแบบตัวอักษร นอกจากนั้นยังต้องคานึงถึงความแตกต่างของ สื่อกลางในการแสดงผลเว็บไซต์ด้วย สิ่งเหล่านี้ได้แก่ ชนิดและรุ่นของ บราวเซอร์ ขนาดของหน้าจอมอนิเตอร์ ความละเอียดของสีในระบบ รวม ไปถึง Plug-in ชนิดต่าง ๆ ที่ผู้ใช้มีอยู่ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกและ ความพอใจที่จะท่องไปในเว็บไซต์นั้น 1. องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบต่อไปนี้ถือเป็นพื้นฐานที่สาคัญของเว็บไซต์ที่ได้รับ การออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. 10. 18 เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจเป็นสิ่งจะเป็นซึ่งปัจจุบันสามารถทาได้ง่ายโดยไม่ จาเป็นต้องพึ่งพาความรู้ทางการเขียนโปรแกรม HTML อย่างแต่ก่อน เพียงรู้หลักเบื้องต้นบ้างเล็กน้อยก็เยงพอที่จะพัฒนาเว็บเพจได้ดีในระดับ หนึ่งแล้ว โปรแกรมที่จะช่วยพัฒนาเว็บมีอยู่มากมายพอสมควรที่จะ เลือกใช้ได้ตามความถนัดของผู้ที่ที่จะลองพัฒนาเว็บเพจ ดังนั้นเมื่อจะลอง เริ่มต้นสร้างเว็บเพจให้มีความเหมาะสมควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ สิ่งที่ต้องคานึงถึงในการออกแบบโฮมเพจ ความแปลก ความแตกต่าง (Contrast) คือแยกความแตกต่างที่ อยู่บนจอภาพให้เห็นชัดเจน เช่น การใช้ตัวหนังสือ ส้น สี ขนาด ฯลฯ เพราะจะสามารถดึงดูดความสนใจได้ดี 1. การย้าซ้า (Repetition) คือ แบบแผนหรือสไตล์ของผู้ออกแบบ จะต้องมีลักษณะรูปแบบ สอดคล้องกันทั้งหมด 2. การจัดแถว การวางแนว (Alignment) คือ การจัดการองค์ระ กอบต่างๆ ต้องไม่สะเปะสะปะ ไร้เหตุผล ไม่ขัดกับความรู้สึกของ ผู้อ่าน จัดให้ดูหน้าอ่าน 7 3.4 ความทันสมัย (currency) พิจารณาการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และวันที่จัดทาหรือปรับปรุงข้อมูลชัดเจน 3.5 ขอบเขต (coverage) พิจารณาขอบเขตการนาเสนอข้อมูลในสื่อใดบ้าง เช่น สิ่งพิมพ์เว็บ CD- ROM เป็นต้น และขอบเขตของเนื้อหาที่นาเสนอ 4. เกณฑ์การวิเคราะห์เว็บไซต์ ศิริพร ชิตพันธ์ (2542) ได้กล่าวว่า เกณฑ์การวิเคราะห์เว็บไซต์พิจารณาได้จากองค์ประกอบต่อไปนี้ 4.1 ผู้รับผิดชอบ/ผู้ผลิต / ผู้แต่ง (author) พิจารณาผู้รับผิดชอบหรือ ผู้ผลิตสารสนเทศเช่น บุคคล หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นต้น มีความเชี่ยวชาญและชานาญด้านใด และ วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ 4.2 เนื้อหา (content) พิจารณาจาก - ความเที่ยงตรง ถูกต้อง แม่นยา (accuracy) การสะกด การพิมพ์ถูก พิมพ์ผิดตัวเลข สถิติต่างๆ และความละเอียดของสารสนเทศ (precision)
 11. 11. 8 - ความทันสมัย (timeliness) วันที่ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย วันเวลาใน การบันทึกสารสนเทศไว้ในอินเทอร์เน็ต วันเวลาในการรวบรวมเนื้อหา วัน เวลาในการโฆษณา และวันเวลาในการส่งอีเมล์ - ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (completeness) - ความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ใช้ (relevance) ขึ้นอยู่กับความ ต้อง การของผู้ใช้แต่ละคน - ความพอเพียงของเนื้อหา (sufficiency) ที่สามารถค้นหาสารสนเทศ เรื่องเดียวกันได้จากหลายๆ เว็บไซต์ และสามารถนาข้อมูลมาเปรียบเทียบ กันได้ - ความเข้าใจง่ายของเนื้อหา (understandability) การใช้ภาษา เหมาะสมและถูกต้องกับเนื้อหาระดับความยากง่ายของศัพท์ที่ใช้ เนื้อหา นั้นมีการสื่อความหมายหรือแปลความหมายที่เข้าใจตรงกัน มีการแบ่ง หัวข้ออย่างชัดเจน มีการเรียงลาดับเนื้อหาจากงายไปหายากหรือตามลา ดับเหตุการณ์ 17 การใช้สีบนเว็บไซต์ การเลือกใช้สีที่ดีที่สุดในการสร้างเว็บไซต์ คือ เลือกสีที่แสดงถึง ความรู้สึกและคุณลักษณะทั้งหมดของเว็บไซต์นั้น เมื่อมีการสร้าง ภาพกราฟิกสาหรับชื่อเรื่อง หัวเรื่องย่อย และลักษณ์รูปนาทางเราควรใช้สี จากแบบแผนสี เพื่อเป็นสีนาของกราฟิก สิ่งนี้จะช่วยให้ในแต่ละหน้า มองดูและให้ความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าเนื้อหาในแต่ละหน้าจะมีความ แตกต่างกันเพียงใดก็ตามสิ่งที่ควรคานึงถึงอย่างหนึ่งในการทางานเกี่ยวกับ สี คือ ความเปรียบต่าง เช่นข้อความควรมีความเปรียบต่างที่ดีระหว่างสี ของตัวอักษรและสีพื้นหลัง การใช้สีร่วมกันของข้อความและพื้นหลังบาง สีจะไม่ทาให้เกิดความไม่สบายตาเวลาอ่าน เช่น การใช้ข้อความสีม่วงเข้ม บนพื้นหลังสีดาทาให้มองดูน่าตกใจและทาให้ไม่น่าอ่าน เราสามารถที่จะ เสนอสิ่งพิมพ์หลากสีสันบนเว็บไซต์ได้ แต่การที่จะเพิ่มสีสันบนเว็บไซต์นี้ เราต้องทราบถึงเทคโนโลยีของสีที่ใช้บนเว็บไซต์เสียก่อน การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ควรคานึงถึงการใช้หลักเพื่อกาหนด องค์ประกอบภายในเว็บไม่ว่าจะออกแบบอย่างไร ความรู้เบื้องต้น
 12. 12. 16 ผู้ออกแบบควรจะตัดสินใจให้ได้ว่าจะใช้ความกว้างจุดภาพเท่าใดใน เว็บไซต์นั้นก่อนเริ่มการออกแบบหน้าแต่ละหน้า 5. ผู้อ่าน เนื่องจากเวิล์ดไวด์เว็บเป็นสิ่งที่ทุกคนในส่วนต่างๆของ โลกสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีขีดจากัด จึงอาจเป็นความลาบากของนัก ออกแบบในการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้อ่านในทุกระดับได้ แต่ ถ้านักออกแบบคานึงถึงแนวทางบางประการเกี่ยวกับผู้อ่านแล้วสามารถ ออกแบเว็บไซต์นั้นให้เป็นประโยชน์กับผู้อ่านส่วนมากได้โดยเราต้อง คานึงถึงลักษณะผู้อ่าน ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้แล้วควรจะมีการทดลอง เว็บไซต์นั้นกับวัสดุและอุปกรณ์ที่แตกต่างกันและพยายามค้นหาให้ทราบ ว่าผู้อ่านส่วนมาก เข้าถึงเว็บไซต์ของเราด้วยวัสดุและอุปกรณ์สิ่งใด ทั้งหมด 9 - สามารถตรวจสอบได้ (verification) จากเอกสารและเนื้อหาที่มีการ อ้างอิงตามหลักวิชาการผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบข้อมูลมีการกล่าวถึงใน แหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ใด 4.3 ความยุติธรรมไม่ลาเอียง (freedom from Bias) 4.4 คุณธรรมและจริยธรรม (morals and Virtue) 5. เกณฑ์การวิเคราะห์เว็บไซต์ สมิช (Smith 1997) ได้เสนอ เกณฑ์การประเมินสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตไว้โดยพิจารณาจากเรื่อง ต่อไปนี้ 5.1 ขอบเขต (scope) พิจารณาการครอบคลุมของเนื้อหาให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่จัดทาเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกว้าง เจาะลึกและ เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้เพียงใด ครอบคลุมระหว่างช่วงเวลาใดบ้าง 5.2 เนื้อหา (content) พิจารณาดังต่อไปนี้ - พิจารณาว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของเนื้อหาโดยตรงหรือเป็น เพียงรายการของการเชื่อมโยง
 13. 13. 10 - พิจารณาความถูกต้อง แม่นยา (accuracy) โดยตรวจสอบจากแหล่ง วิจารณ์วรรณกรรมหรือข้อมูลในเนื้อหามีความเป็นอคติทางความคิดหรือ อุดมการณ์หรือประชาสัมพันธ์ เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไม่ - ความมีอานาจ (authority) ของผู้จัดทา โดยพิจารณาจากความ เชี่ยวชาญหรือชื่อเสียงในเรื่องที่เผยแพร่ - ความทันสมัย (currency) จากวันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล - ลักษณะพิเศษ (uniqueness) ของเนื้อหาที่แตกต่างกันจากสื่อรูปแบบ อื่น - การเชื่อมโยง (links) ภายในเนื้อหาหรือแหล่งข้อมูลอื่น - คุณภาพการนาเสนอ (quality of writing) ในเรื่องการใช้ภาษาได้ ชัดเจนและมีเหตุผล 5.3 การออกแบบกราฟิกและสื่อประสม (graphic and multimedia design) พิจารณาความน่าสนใจของเว็บ การนาเสนอภาพ เสียง และ ภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมกับเนื้อหา 15 ก่อนที่จะมีการสร้างเว็บไซต์ได้นั้น นักออกแบบจาเป็นต้องทาการจัด ระเบียบเพื่อความสะดวกในการทางาน คือ ควรมีการรวบรวมแฟ้มซึ่งใน การรวบรวมแฟ้มข้อมูลต่างๆ ควรทาการจัดเก็บรวมกันไว้ในโฟลเดอร์ ใหญ่ แต่สาหรับเว็บไซต์ เราควรจะสร้างโฟลเดอร์ย่อยต่างหากหรือ เว็บไซต์นั้นมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะแตกย่อยลงไป เป็นส่วนต่างๆอีก โดยแต่ละส่วนนั้นจะมีแฟ้มเฉพาะของตนเอง 3. การนาทาง การออกแบบเครื่องมือนาทางเพื่อให้การสารวจ เว็บไซต์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและไม่เกิดการหลงทางนับว่าเป็น สิ่งจาเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ เพราะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในการเข้าถึงข้อมูล ต่างๆ ได้โดยง่าย และเป็นสิ่งดึงดูดใจเพื่อมิให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่ายจน คลิกผ่านเว็บไซต์นั้นไปเลย 4. เกณฑ์มาตรฐาน การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีนั้นควรมีเกณฑ์ มาตรฐานของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในโครงสร้างเว็บนั้นเพื่อไม่สร้างความสับสน ให้แก่ผู้ออกแบบเองและผู้อ่านด้วย เช่น ควรมีความคงตั้งทั้งเว็บไซต์ เนื่องจาก ความคงตัวนับเป็นสิ่งสาคัญในการออกแบบและเป็นสิ่งสาคัญ มากสูงสุดในการออกแบบหรือมีการกาหนดความกว้างมาตรฐานโดย
 14. 14. 14 สร้างสรรค์ของนักออกแบบอย่างมากในงานที่ขยายวงกว้างเช่นนี้ ดังนั้น การออกแบบเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งสาคัญมากอย่างหนึ่งที่ควรคานึงก่อนที่จะ ลงราบละเอียดในเว็บไซต์แต่ละหน้าต่อไปตามลักษณะที่แท้จริงแล้ว เวิล์ด ไวด์เว็บประกอบด้วยหน้าเอกสารจานวนมากมายหลายล้านหน้า ซึ่งมี ลักษะเช่นเดียวกับหน้าเอกสารที่ใช้พิมพ์ด้วยโปรแกรมประมวลคานั้นเอง หน้าเอกสารแต่ละหน้าเหล่านี้จะมีการเชื่อมโยงกันเพื่อให้ผู้อ่านสามารถ อ่านได้ในเวลาอันรวดเร็ว เอกสารที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกน เหล่านี้จะอยู่รวมกันเรียกว่า “เว็บไซต์” หลักในการออกแบบเว็บไซต์ 1. การวางแผ่นล่วงหน้า การทางานใดๆก็ตามย่อมต้องมีการ วางแผนไว้เพื่อจัดขั้นตอนในการทางานและเป็นแนวทางให้สามารถ ดาเนินงานไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถ้าไม่มีการวางแผนไว้ก่อน คือ มีการสร้างเค้าโครง การสร้างเค้าโครงนี้จะช่วยให้เราเห็นส่วนต่างๆของ โครงการได้อย่างรวดเร็ว 2. รวบรวมจัดระเบียบ ภายหลังเมื่อวางแผนและเก็บรวบรวม วัสดุต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการสร้างเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วสิ่งแรก 11 5.4 วัตถุประสงค์ (purpose) พิจารณาว่ามีการนาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ ใด และกลุ่มผู้ใช้คือใคร 5.5 บทวิจารณ์ (reviews) พิจารณาจากแหล่งวิจารณ์อื่นๆ ที่กล่าวถึง เกี่ยวกับเว็บไซต์นั้น 5.6 การใช้งาน (workability) พิจารณาจาก - ความสะดวกและประสิทธิภาพต่อการใช้งาน การทาจุดเชื่อมโยงหรือนา ข้อมูลบนเว็บเพจมาลงในเว็บไซต์ของห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ ได้โดยตรง - การเข้าใช้งานได้ง่าย (user Friendly) และสะดวก โดยไม่ต้องใช้คาสั่ง เช่น มีเมนูคาสั่ง ปุ่มช่วยเหลือ เป็นต้น - สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้ในรูปของ เครือข่ายหรือที่ต้องการให้ผู้ใช้มีรหัสผ่าน (password) หรือใช้ได้กับ เบราเซอร์หลายชนิด - การสืบค้น มีเครื่องมือช่วยในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายเสริชเอ็นจิน(search engine)
 15. 15. 12 - เว็บไซต์สามารถโต้ตอบหรือสามารถสื่อสารสองทางกับผู้ใช้ได้ 5.7 ค่าใช้จ่าย (Cost) พิจารณาจากราคาและค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้ข้อมูล บนเว็บหรือค่าใช้จ่ายในด้านลิขสิทธิ์ของการใช้ข้อมูล 6. เกณฑ์การวิเคราะห์เว็บไซต์ สุนัสรินทร์ บัวเลิศ (2543) กล่าวถึงเกณฑ์การประเมิน คุณค่าของสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ดังนี้ 6.1 เจ้าของสารสนเทศหรือผู้รับผิดชอบ (authorship/authority) พิจารณาจากข้อมูลของผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของสารสนเทศ เพื่อทราบถึง ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นาเสนอ วุฒิการศึกษาในสาขาเดียวกับเรื่องที่นา เสนอ และเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางจากบุคคลในวงวิชาชีพ เดียวกัน 6.2 วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ (purpose) พิจารณาจากกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการนาเสนอวัตถุประสงค์การนาเสนอ เช่น เพื่อให้ความรู้ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ความบันเทิง เป็นต้น 6.3 เนื้อหาของสารสนเทศ (contents) พิจารณาจากความถูกต้อง ความ ทันสมัยในเนื้อหาของสารสนเทศ การอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล 13 ลักษณะการนาเสนอที่อ่านเข้าใจง่ายการสะกด การพิมพ์ที่ถูกต้อง ครอบคลุมข้อมูลในเรื่องที่นาเสนออย่างครบถ้วน 6.4 มุมมองหรือทัศนคติ (point of view or bias) พิจารณาจากความ เป็นกลางของเนื้อหาลักษณะการนาเสนอ แหล่งที่มาของสารสนเทศ เช่น จากร้านค้า ผู้จัดจาหน่ายข้อมูลนาเสนอข้อมูลในลักษณะการโฆษณาชวน เชื่อเพื่อเสนอขายสินค้า เป็นต้น 6.5 โครงสร้างและองค์ประกอบของข้อมูล (structure & elements) พิจารณาจากองค์ประกอบของข้อมูลที่ครบถ้วน เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย ความยากง่ายในการ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เว็บไซต์คือแหล่งที่ร่วมหน้าเว็บจานวนมากมายหลายหน้าในเรื่อง เดียวกันมารวมอยู่ด้วยกัน แต่สิ่งหนึ่งในการนาเสนอเรื่องรวมที่อยู่บน เว็บไซต์ที่แตกต่างไปจากโปรแกรมโทรทัศน์เนื้อหาในนิตยสารหรือ หนังสือพิมพ์ คือการทางานบนเว็บจะไม่มีวันสิ้นสุดลง ทั้งนี้เนื่องจากเรา สามารถเพิ่มหน้าเว็บไซต์เพิ่มเติมสารสนเทศที่ทันสมัย เปลี่ยนภาพกราฟิก ฯลลฯ ได้อยู่ตลอดเวลา จึงนับเป็นการท้ายทายความคิด

×