dokumen.tips_harmonijski-oscilatori.ppt

HARMONIJSKI OSCILATORI
Analiza harmonijskih oscilatora
Realizacije harmonijskih oscilatora
Stabilnost učestalosti oscilatora
Stabilizacije amplitude oscilacija
Uvod
• Standardni talasni oblici, npr, sinusni,
pravougaoni, trouglasti, impulsni i slično
• Oscilatori su elektronska kola koja
generišu periodični izlazni signal:
• Relaksacioni, npr: astabilni multivibratori
• Harmonijski oscilatori: prostoperiodične
oscilacije
Analiza harmonijskih oscilatora
FREKVENTNO
SELEKTIVNO KOLO
POVRATNESPREGE

POJAČAVAČ
A

SIZ
SU
SR
+
+
Kolo pozitivne povratne sprege
)
(
)
(
1
)
(
)
(
s
s
A
s
A
s
Ar



L-(s) = A(s)(s).
L+(s) = -A(s)(s) = -L-(s)
U ovoj glavi radimo sa
kružnim pojačanjem za
pozitivnu povratnu spregu
POJAČAVAČ
A1
LINEARNI
FILTERSKI
DEO 
KOLO POVRATNE
SPREGE 
LINEARNI
POJAČAVAČKI
DEO A 0
NELINEARNI DEO
KOLA OSCILATORA
SIZ
SU
SF
(a) (b)
SI
SU
-a +a
0
(c)
Blok–šema harmonijskog oscilatora:
a) osnovni model
b) model sa odvojenim nelinearnim
delom kola
c) statička karakteristika nelinearnosti
0
1
)
( 0 

Q
A 

U mirnoj radnoj
tački njegovo kolo
bude nestabilno:
Barkhauzenov
(Barkhausen) kriterijum za
započinjanje oscilacija
Kriterijumi
1
)
(
.
2
2
ili
360
iznose
koji
uglovi
ili
0
)
(
.
1
0
0






j
L
k
k
j
L o
o
Nelinearna analiza harmonijskog
oscilatora
SU
SIZ
-a +a
0
Sl.14.3. Uticaj nelinearnosti na prostoperiodični signal
nagib 
A
0
2



T
t
t T
0
0
S
IZ
=
Asin

0
t
SU
LINEARNI
FILTERSKI
DEO 
LINEARNI
POJAČAVAČKI
DEO A 0
NELINEARNI DEO
KOLA OSCILATORA
SIZ
SU
SF
SIZ = A0sF = Am sin0t
.
.
.
t
cos
B
t
sin
A
t
cos
B
t
sin
A
C
SU 








 0
2
0
2
0
1
0
1
0 2
2
SU = F(SIZ).
t
sin
A
a
A
a
A
a
sin
arc
A
t
sin
A
s
m
m
m
m
I 0
2
2
0
1 1
2
0

















0
0
0 
 I
F
IZ S
A
S
A
S 

1
1
sin
2
2
2
0 










m
m
m A
a
A
a
A
a
arc
A























m
m
m
m A
a
A
a
A
a
A
a
arc
A 2
2
0 1
sin
2
1


AQ = A0=1,2, amplituda sinusnog signala SU = Amsin0t će iznositi Am=a/0,72
POJAČAVAČ
vIZ
(a)
Ru Riz0
C
C
R
R
vU
VCC -VCC
+
+
(b)
vIZ
vU
-a 0
VCC
-VCC


CC
V

a
Primer analize HO
A0=1
  2
0
0
0
0
0
0
3
1
1
3




































j
j
j
j
s
s
s
s
A Q
0=1/RC
1
2
0
1
0
0




)
j
(
L
.
)
j
(
L
. o
.
3
,
1
0





 RC
   
3
0
0




  

 Q
Q A
A
1
1
sin
2
3
2





















m
CC
m
CC
m
CC
A
V
A
V
A
V
arc





  2
1
3
0
,
A Q 


 
.
63
,
4
72
,
0
72
,
0 V
V
a
A CC
m 



VCC=12 V
Realizacije harmonijskih oscilatora
• oscilatori sa mostnom spregom,
• oscilatori sa faznim pomakom,
• oscilatori sa rezonantnim kolom i
• oscilatori sa aktivnim filtrima
Realizacija pojačavača u
oscilatoru:
+
-
+VCC
(b)
RE
RC
R1
R2 CS
RS
RG
RD
+VDD
(c)
CS
RR
(a)
(a) operacioni pojačavač,
(b) diskretna tranzistorska kola,
(c) pojačavač na bazi logičkog kola
Oscilatori sa mostnom spregom
A 0
+
-
R2
R1
R'
C'
R''
C''
vIZ
vU
+
A 0
+
-
vt
vr
+
R2
R1
R'
C'
R''
C''
(b)
(a)
+
Oscilator sa Vinovim mostom: (a) električna šema,
(b) model za izračunavanje kružnog pojačanja
Barkhauzenov kriterijum:
1
1
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
1
1
2
1
1
0 






















j
s
R
R
R
C
C
R
R
s
C
R
s
C
R
A
A Q
'
'
'
'
'
'
1
2
0
C
C
R
R


1
2
0 1
1
1
1
'
'
'
'
'
'
1
R
R
A
C
C
R
R





Za
R’= R’’= R i C’= C’’= C
RC
1
0 













1
2
0
1
2
1
1
1
1
3
R
R
A
R
R
1
3
1
2
1
1
0
0




























R
R
R
j
A
A Q





3
1
2
1
1

 R
R
R
U ravnoteži je
R2 = 2R1


1
3
1
2
1
1


 R
R
R
Povećanje A se može ostvariti smanjenjem
člana sa otpornicima u zagradi:
 - stepen razdešenosti mosta
Ne može doći do uspostavljanja oscilacija
1
1
3
1
3
1
0
0
0 







































j
A
A Q

Ako su elementi u selektivnim granama
mosta idealno upareni


0
A
Za malu razdešenost mosta (),
Oscilatori sa faznim pomerajem
+
-
kR
R
C C C
R
R
(b)
RS
RG
RD
+VDD
CS
R
C C C
R R
+
-
kR
R
C C C
R
R
(a)
RU = R
+vr
+
t
r
v
v
A 

+VCC
RE
RC
R1
R2 CS
R
C C C
R
(c)
TR
JF
 
   
,
1
1
6
5
1
2
3








j
s
RCs
RCs
RCs
k
A Q
 
   
1
6
1
5
1 3
2


















RC
RC
j
RC
k
A Q
29
6
1
0 
 k
i
RC

R
R
RC D /
4
6
1
'
0



2
4
23
29 








R
R
R
R
R
g D
D
D
m
Kada otpornost RD nije
dovoljno mala u odnosu na R :
Oscilaori sa oscilatornim kolom
(a)
C
L
r
C
Q
0
1

1
0
Q

Z
log 
0
3 dB
Q1
Q2
(b) (c)
2

2


log 
Q1 Q2
Q1
>> Q2
Q1
>> Q2
0
0
rC
j
LC
L
j
r
Z






 2
1
LC
1
0 

Rezonantna učestalost
0




 ,
L
j
ZN
0
1




 ,
C
j
ZV
rC
L
Z 
0
Faktor dobrote Q
oscilacija
periodi
jednoj
u
gubitka
Energija
kolu
u
a
akumuliran
Energija

Q
0


Qr
L
Akumulirana energija se nalazi u kalemu: ,
2
1 2
LI
WL 
rC
r
L
T
I
r
LI
Q
0
0
0
2
2
1
2
2
1
2


 










0
1


Qr
C
L
Q
C
Q
rC
L
Z 0
0
0 




Ako se pobuda vrši sa realnim strujnim generatorom unutrašnje otpornosti Rg:
L
R
C
R
Q
r
R
R
r
Q
Q
Q
g
g
g
g
L
0
0
2
/
1

 




Propusni opseg - BW
 
,
2
1
1
2
2
2
0
2
2
0
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
C
r
L
r
C
r
LC
L
r




 




C
Q
0
1

1
0
Q

Z
log 
0
3 dB
Q1
Q2
Q1
>> Q2
Q
BW 0


Za dovoljno velike vrednosti Q faktora (Q>10)
Oscilatori sa paralelnim oscilatornim kolom se koriste na učestalostima većim od 50 KHz
Oscilatori sa paralelnim oscilatornim kolom
(b)
+VCC
RE
RC
R1
R2 CS
C
CS
CS
L2
L1
(c)
+VCC
RE
RC
R1
R2 CS
L
CS
C2
C1
+VCC
RE
LE
CS
C
Np= nNs
Ns
RB
VBB
(a)
(a) sprega preko transformatora,
(b) sprega preko LC razdelnika – Hartlijev oscilator,
(c) sprega preko LC razdelnika – Kolpicov oscilator
 C
L
L
H 2
1
0 1 

  
2
1
2
1
0 /
1 C
C
C
LC
K 


Oscilatori u tri tačke dod. D7.1
Praktična realizacija Kolpicovog
L
RS
C1
C2
+VDD
(a)
CS
CS
RG
LP
vt
(b)
rds
L
C1
C2
+ gmvt
D
G
S
vr
+
ds
m
r
C
C
g
1
2
1

2
1
2
1
0
C
LC
C
C
K


 Videti i dodatak D7.2
rds treba učiniti što većom radi manjeg prigušenja oscilatornog kola
iC = F1(vBE), odnosno iD = F2(vGS).
Korišćenjem metoda harmonijskog balansa, moguće je
precizno određivanje amplitude oscilacija
Stabilnost učestalosti oscilatora
• stabilnosti učestalosti na varijacije
parametara kola i okoline (temperatura,
električno opterećenje, naponi napajanja)
• Dugoročna stabilnost učestalosti broj ppm
po danu ili godini
• Kratkoročna stabilnost učestalosti se meri
Alenovom (Allan) varijansom fluktuacija srednje
vrednosti relativne učestalosti na dva uzastopna
intervala unapred definisanog stanja . Opisuje
se preko spektralne gustine snage fluktuacija
trenutne vrednosti relativne učestalosti = f/f,
Iz Barkhauzenovog kriterijuma:
0


 
 

 A
A
Kolo povratne sprege se gradi od pasivnih elemenata,
koji se mogu napraviti tako, da njihovi parametri budu
stabilni u vremenu. Time se dobija približno konstantna
fazna karakteristika kola reakcije (f).
Fazna karakteristika A(f) se mnogo više
menja sa promenom radnih uslova i starenjem
A

 



Pri svakoj promeni faze pojačavača A menja se učestalost oscilovanja
Taj uslov će biti ispunjen, sa što manjom promenom učestalosti oscilovanja,
kada je promena faze po učestalosti /f kola povratne sprege velika.















 0
0
1
3
1
tg
arc 





























 0
0
0
0 3
1
9
3
tg
arc
tg
arc
W
Običan oscilator Oscilator sa Winovim mostom
Većoj vrednosti Q faktora odgovara veća strmina fazne karakteristike
POJAČAVAČ
vIZ
(a)
Ru Riz0
C
C
R
R
vU
VCC -VCC
+
+
Oscilatori sa kvarcnim rezonontnim kolom
Cs
Cp
r
L
(a)
Q
(b)

p
s
0
XQ
Elektro–mehanički rezonatori na bazi piezo–električnog efekta sa vrlo velikim Q faktorom
2
2
2
2
1
p
s
p
C
j
Z




 



s
s
LC
1


p
s
p
s
p
C
LC
C
C 


L predstavlja inerciju, odnosno masu pločice i ima tipičnu vrednost reda H.
Dinamička kapacitivnost Cs zavisi od elastičnosti pločice i dobija se u 1/100 pF
Serijska otpornost r predstavlja prigušenje u kretanju pločice usled viskoznosti i iznosi
nekoliko W.
Paralelna (statička) kapacitivnost Cp je određena kapacitivnošću elektroda prema telu
kristala i kućištu i iznosi nekoliko pF.
Primer 7.2.
Izračunati vrednosti elemenata sa fS = 5 MHz, Q = 20000, r = 50 W, CP = 5 pF.
Kolika je paralelna rezonatna frekvencija?
Korišćenjem Q, R i fS, za serijsko rezonatno kolo
Rešenje:
mH
1
,
31
)
10
5
(
2
20000
50
6






S
rQ
L
fF
8
,
31
)
0318
,
0
(
)
10
(
1
1
2
7
2




 L
C
S
S
Za CP = 5 pF
MHz
02
,
5
)
pF
6
,
31
)(
mH
8
,
31
(
2
1
2
1






P
S
P
S
P
C
C
C
C
L
f
MHz
00
,
5

S
f
.
Dok je
Ove dve rezonatne frekvencije oscilovanja razlikuju se samo za 0,4%.
Stabilizaciju učestalosti oscilatora
pomoću kristala kvarca
+VCC
RE
I0
R1
R2
CS
C2
C1
Q
C1
C2
RR
+VDD
Q
RI
Realizacija Pirsovog oscilatora: (a) sa bipolarnim tranzistorom, (b) sa CMOS invertorom
Radna tačka kvarcnog kristala se postavlja negde između serijske i paralelne rezonanse
Stabilizacije amplitude oscilacija
Periodične oscilacije se generišu tek kada se upotrebe akumulacioni
elementi u kolu povratne sprege i kada statička karakteristika pojačavača
ima podesan obilk, koji podstiče rast ili opadanje signala male amplitude i
ograničava amplitudu velikih signala.
+
-
(a)
vO
R2
R1
R3
R4
R5
Rf
D1
D2
vI
A
+V
-V
B
1
4
R
R
Rf



1
3
R
R
Rf



1
R
Rf



(b)
vI
vO
L+
L-
I
f
O v
R
R
v )
/
( 1


O
A v
R
R
R
V
R
R
R
v
3
2
2
3
2
3




O
B v
R
R
R
V
R
R
R
v
5
4
5
5
4
4





on
V
R
R
V
R
R
L 












2
3
2
3
1
on
V
R
R
V
R
R
L 











5
4
5
4
1
Oscilator sa Vinovim mostom sa limiterom za
kontrolu amplitude
+
-
R1
=
10 kW
vO
C =
16 nF
C
R2
= 20.3 k W
R
+V
-V
D1
D2
R = 10 k W
R3
=
3 kW
R4
=
1 kW
R5
=
1 kW
R6
=
3 kW
A
B
Stabilizacija amplitude u Vinovom oscilatoru
korišćenjem kola za automatsko podešavanje


W
M
1 F
2 
2N5485
W
k
100
W
k
5
.
10
W
k
20


0
v
1N750
1N4148
W
k
8
.
15 F
01
.
0 
F
01
.
0  W
k
8
.
15
741
A

V
15

V
15

B
R B
C
A
C A
R
2
R
3
R
4
R
G
R G
C
1
K
+VCC
-VCC
vO
vI
P
GS
ds
V
R
R



1
0
)
(
)
(
0
3
4
0
3
4
2
1
R
R
R
R
R
R
R




 3
)
(
)
(
3
4
3
4
2





dsK
dsK
K
R
R
R
R
R
R
R

  P
D
Z
dsK
V
V
V
A
R
R
/
1 0
0




Sijalice imaju praktično idealnu
biletarnu nelinearnu karakteristiku
Praktični oscilator sa faznim pomakom sa
limitorom za amplitudnu stabilizaciju
+
-
Rf
R
C C
R
+V
-V
D1
D2
P1
R2
R1
R3
R4
C =
16 nF
R =
10 kW
100 k W 50 kW
vO
A
A
X
Oscilatori sa aktivnim filtrima
-V
V
v1
v2
v1
v2
t
-V
V
t
f0
Blok šema aktivnog filtra sa rezonatnim oscilatorom
Oscilator sa Vinovim mostom sa
alternativnim metodom
+
-
10 kW
vO
C =
16 nF
C
R
R = 10 k W
50 kW
P
A
B
Izlaz se radije uzima sa tačke B nego sa izlaza OP,
jer signal u tački B ima manje izobličenje nego u tački A.
Kvadraturni oscilator
OP1
+
-
OP2
+
-
C
2R
C
vI
R2
R3
R4
R1
D1
D2
2R
2R
Rf
nom.= 2 R
vO1
vO2
-V
V
R
X
2
2
2
02 1
R
C
s
v
v
)
s
(
L
x



RC
1
0 

Kolo obezbeđuje dve sinusoide sa faznom razlikom od 90o.
Ovo je jasno, jer je vO2 integral od vO1.
Praktična implementacija oscilatora sa
uskopropusnim aktivnim filtrom
+
-
+
-
C
R1
R
A1
A2
C
R
R
R
QR
v1
v2
Antoniovo kolo

Induktivmnost
Zaključak
• Linearni harmonijski oscilatori koji uključuju neki
tip rezoncije i
• Nelinearni impulsni oscilatori ili funkcioni
generatori koji imaju prekidački mehanizam kome
su dodata multivibratorska kola.
• Povratna sprega se pravi da bude pozitivna ili
regenerativna
• Linearni harmonijski oscilatori mogu biti
napravljeni postavljanjem frekventno selektivne
mreže u povratnu spregu pojačavača (OP ili
tranzistor)
• Oscilatori sa Vinovim mostom, faznim pomakom,
filtrima i kvadratradurni oscilatori su popularni
oscilatori do 1MHz
• Za više frekvencije koriste se LC ili kristalna
oscilatorna kola
• Frekventna stabilizacija – strmija fazna
karakteristika, veći Q – faktor
• Amplitudna karakteristika – nelinearna
karakteristika sa promenom nagiba
• Mora se uvesti ograničenje
• Kolima za ograničenje koriste se otpornici, diode,
Cenerove diode i fet tranzistori
• Za potpuno sinusne oscilacije polovi moraju biti
postavljeni tačno na j osu. U suprotnom, nastaju
distorzije
OSCILATORI U TRI TAČKE
+
-
Z1
Z3
Z2
vr
vt
v2
+
+
+
-AVvt +
Z1
Z3
Z2
v2
+
+
-
vr
Ro
Ro
1
1
2 2
3
1
3
(b)
(a)
3
1
2
)
3
1
(
2
)
3
1
(
2
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
Z






o
R
L
Z
L
Z
V
A
A



3
1
1
Z
Z
Z



o
R
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
v
A
A
)
3
2
1
(
)
3
1
(
2
2
1







3
3
2
2
1
1
jX
Z
jX
Z
jX
Z



1
)
(
)
( 3
2
1
3
1
2
2
1







o
v
R
X
X
X
j
X
X
X
X
X
A
A
0
3
2
1 

 X
X
X
1
2
1 
X
X
v
A
)
2
1
(
3 X
X
X 


ANALIZA OSCILATORA METODOM ODREĐIVANJA
DETERMINANTE SISTEMA
L
R
C1
C2
+VDD
(a)
+VDD
L
C1
C2
ro
gmv
CGS
CGD
(b) (c)
v
+
-
vg
vs
R
 





































)
s
(
V
)
s
(
V
G
g
)
C
s(C
g
sC
(
sC
sL
)
C
C
(
s
s
g
m
m
GD
3
1
3
3
3
)
1
0
0
Jednačina za napone čvorova
   
L
C
C
sL
G
g
C
g
G
)
C
C
(
s
)
C
C
(
C
C
C
s m
m
GD
GD
3
1
3
3
3
1
3
1
2 










    0
3
)
(
)
3
1
(
3
1
2
3
1 







 


















sL
G
m
g
C
m
g
G
G
m
g
j
C
C
GD
C
C
C
L
C
C


s = j
Zato što sistem nema spoljnu pobudu mora biti  = 0
3
1
3
1
je
gde
;
1
3
1
3
1
1
C
C
C
C
GD
C
TC
C
TC
LC
C
C
C
C
GD
C
L
o
















1
3
2 







 C
G
m
g
m
g
GD
C
L











3
1
3
1
C
C
R
m
g
C
C
R
m
g
Za  = o,
1 sur 37

Recommandé

Redno rezonantno kolo par
Redno rezonantno koloRedno rezonantno kolo
Redno rezonantno kolotehnickaso
8.2K vues37 diapositives
Paralelno rezonantno kolo par
Paralelno rezonantno koloParalelno rezonantno kolo
Paralelno rezonantno kolotehnickaso
4.4K vues23 diapositives
2008 rep-oet1 resenja par
2008 rep-oet1 resenja2008 rep-oet1 resenja
2008 rep-oet1 resenjaOlgica Rakic
377 vues8 diapositives
ML3.4 Ponjavic Djuric Smiljanic par
ML3.4 Ponjavic Djuric SmiljanicML3.4 Ponjavic Djuric Smiljanic
ML3.4 Ponjavic Djuric SmiljanicNenad Smiljanic
331 vues4 diapositives
Supra par
SupraSupra
SupraEuroTruck1
70 vues30 diapositives
Elektronika par
ElektronikaElektronika
ElektronikaEuroTruck1
190 vues30 diapositives

Contenu connexe

Similaire à dokumen.tips_harmonijski-oscilatori.ppt

Poluprovodnicke komponente predavanja1 par
Poluprovodnicke komponente predavanja1Poluprovodnicke komponente predavanja1
Poluprovodnicke komponente predavanja1Im1318
2.7K vues130 diapositives
Zadaci1 par
Zadaci1Zadaci1
Zadaci1Olgica Rakic
306 vues2 diapositives
Relaciona algebra par
Relaciona algebraRelaciona algebra
Relaciona algebraDejan Stancic
1.4K vues23 diapositives
Omov zakon par
Omov zakonOmov zakon
Omov zakonzoranang
5.3K vues22 diapositives
EKSPERIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILAT... par
EKSPERIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILAT...EKSPERIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILAT...
EKSPERIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILAT...Juso Ikanovic
284 vues8 diapositives
Odgovori Na Pitanja par
Odgovori Na PitanjaOdgovori Na Pitanja
Odgovori Na Pitanjaguesta35912c
2.4K vues13 diapositives

Similaire à dokumen.tips_harmonijski-oscilatori.ppt(6)

Poluprovodnicke komponente predavanja1 par Im1318
Poluprovodnicke komponente predavanja1Poluprovodnicke komponente predavanja1
Poluprovodnicke komponente predavanja1
Im13182.7K vues
Omov zakon par zoranang
Omov zakonOmov zakon
Omov zakon
zoranang5.3K vues
EKSPERIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILAT... par Juso Ikanovic
EKSPERIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILAT...EKSPERIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILAT...
EKSPERIMENTALNI REZULTATI MJERENJA ODZIVA NAMOTAJA TRANSFORMATORA PRI OSCILAT...
Juso Ikanovic284 vues

dokumen.tips_harmonijski-oscilatori.ppt

 • 1. HARMONIJSKI OSCILATORI Analiza harmonijskih oscilatora Realizacije harmonijskih oscilatora Stabilnost učestalosti oscilatora Stabilizacije amplitude oscilacija
 • 2. Uvod • Standardni talasni oblici, npr, sinusni, pravougaoni, trouglasti, impulsni i slično • Oscilatori su elektronska kola koja generišu periodični izlazni signal: • Relaksacioni, npr: astabilni multivibratori • Harmonijski oscilatori: prostoperiodične oscilacije
 • 3. Analiza harmonijskih oscilatora FREKVENTNO SELEKTIVNO KOLO POVRATNESPREGE  POJAČAVAČ A  SIZ SU SR + + Kolo pozitivne povratne sprege ) ( ) ( 1 ) ( ) ( s s A s A s Ar    L-(s) = A(s)(s). L+(s) = -A(s)(s) = -L-(s) U ovoj glavi radimo sa kružnim pojačanjem za pozitivnu povratnu spregu
 • 4. POJAČAVAČ A1 LINEARNI FILTERSKI DEO  KOLO POVRATNE SPREGE  LINEARNI POJAČAVAČKI DEO A 0 NELINEARNI DEO KOLA OSCILATORA SIZ SU SF (a) (b) SI SU -a +a 0 (c) Blok–šema harmonijskog oscilatora: a) osnovni model b) model sa odvojenim nelinearnim delom kola c) statička karakteristika nelinearnosti 0 1 ) ( 0   Q A   U mirnoj radnoj tački njegovo kolo bude nestabilno: Barkhauzenov (Barkhausen) kriterijum za započinjanje oscilacija
 • 6. Nelinearna analiza harmonijskog oscilatora SU SIZ -a +a 0 Sl.14.3. Uticaj nelinearnosti na prostoperiodični signal nagib  A 0 2    T t t T 0 0 S IZ = Asin  0 t SU
 • 7. LINEARNI FILTERSKI DEO  LINEARNI POJAČAVAČKI DEO A 0 NELINEARNI DEO KOLA OSCILATORA SIZ SU SF SIZ = A0sF = Am sin0t . . . t cos B t sin A t cos B t sin A C SU           0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 2 SU = F(SIZ). t sin A a A a A a sin arc A t sin A s m m m m I 0 2 2 0 1 1 2 0                  0 0 0   I F IZ S A S A S   1 1 sin 2 2 2 0            m m m A a A a A a arc A                        m m m m A a A a A a A a arc A 2 2 0 1 sin 2 1   AQ = A0=1,2, amplituda sinusnog signala SU = Amsin0t će iznositi Am=a/0,72
 • 8. POJAČAVAČ vIZ (a) Ru Riz0 C C R R vU VCC -VCC + + (b) vIZ vU -a 0 VCC -VCC   CC V  a Primer analize HO A0=1   2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3                                     j j j j s s s s A Q 0=1/RC 1 2 0 1 0 0     ) j ( L . ) j ( L . o . 3 , 1 0       RC     3 0 0          Q Q A A 1 1 sin 2 3 2                      m CC m CC m CC A V A V A V arc        2 1 3 0 , A Q      . 63 , 4 72 , 0 72 , 0 V V a A CC m     VCC=12 V
 • 9. Realizacije harmonijskih oscilatora • oscilatori sa mostnom spregom, • oscilatori sa faznim pomakom, • oscilatori sa rezonantnim kolom i • oscilatori sa aktivnim filtrima
 • 10. Realizacija pojačavača u oscilatoru: + - +VCC (b) RE RC R1 R2 CS RS RG RD +VDD (c) CS RR (a) (a) operacioni pojačavač, (b) diskretna tranzistorska kola, (c) pojačavač na bazi logičkog kola
 • 11. Oscilatori sa mostnom spregom A 0 + - R2 R1 R' C' R'' C'' vIZ vU + A 0 + - vt vr + R2 R1 R' C' R'' C'' (b) (a) + Oscilator sa Vinovim mostom: (a) električna šema, (b) model za izračunavanje kružnog pojačanja Barkhauzenov kriterijum: 1 1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 1 2 1 1 0                        j s R R R C C R R s C R s C R A A Q ' ' ' ' ' ' 1 2 0 C C R R   1 2 0 1 1 1 1 ' ' ' ' ' ' 1 R R A C C R R     
 • 12. Za R’= R’’= R i C’= C’’= C RC 1 0               1 2 0 1 2 1 1 1 1 3 R R A R R 1 3 1 2 1 1 0 0                             R R R j A A Q      3 1 2 1 1   R R R U ravnoteži je R2 = 2R1   1 3 1 2 1 1    R R R Povećanje A se može ostvariti smanjenjem člana sa otpornicima u zagradi:  - stepen razdešenosti mosta Ne može doći do uspostavljanja oscilacija 1 1 3 1 3 1 0 0 0                                         j A A Q  Ako su elementi u selektivnim granama mosta idealno upareni   0 A Za malu razdešenost mosta (),
 • 13. Oscilatori sa faznim pomerajem + - kR R C C C R R (b) RS RG RD +VDD CS R C C C R R + - kR R C C C R R (a) RU = R +vr + t r v v A   +VCC RE RC R1 R2 CS R C C C R (c) TR JF       , 1 1 6 5 1 2 3         j s RCs RCs RCs k A Q       1 6 1 5 1 3 2                   RC RC j RC k A Q 29 6 1 0   k i RC  R R RC D / 4 6 1 ' 0    2 4 23 29          R R R R R g D D D m Kada otpornost RD nije dovoljno mala u odnosu na R :
 • 14. Oscilaori sa oscilatornim kolom (a) C L r C Q 0 1  1 0 Q  Z log  0 3 dB Q1 Q2 (b) (c) 2  2   log  Q1 Q2 Q1 >> Q2 Q1 >> Q2 0 0 rC j LC L j r Z        2 1 LC 1 0   Rezonantna učestalost 0      , L j ZN 0 1      , C j ZV rC L Z  0
 • 15. Faktor dobrote Q oscilacija periodi jednoj u gubitka Energija kolu u a akumuliran Energija  Q 0   Qr L Akumulirana energija se nalazi u kalemu: , 2 1 2 LI WL  rC r L T I r LI Q 0 0 0 2 2 1 2 2 1 2               0 1   Qr C L Q C Q rC L Z 0 0 0      Ako se pobuda vrši sa realnim strujnim generatorom unutrašnje otpornosti Rg: L R C R Q r R R r Q Q Q g g g g L 0 0 2 / 1       
 • 16. Propusni opseg - BW   , 2 1 1 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 C r L r C r LC L r           C Q 0 1  1 0 Q  Z log  0 3 dB Q1 Q2 Q1 >> Q2 Q BW 0   Za dovoljno velike vrednosti Q faktora (Q>10) Oscilatori sa paralelnim oscilatornim kolom se koriste na učestalostima većim od 50 KHz
 • 17. Oscilatori sa paralelnim oscilatornim kolom (b) +VCC RE RC R1 R2 CS C CS CS L2 L1 (c) +VCC RE RC R1 R2 CS L CS C2 C1 +VCC RE LE CS C Np= nNs Ns RB VBB (a) (a) sprega preko transformatora, (b) sprega preko LC razdelnika – Hartlijev oscilator, (c) sprega preko LC razdelnika – Kolpicov oscilator  C L L H 2 1 0 1      2 1 2 1 0 / 1 C C C LC K    Oscilatori u tri tačke dod. D7.1
 • 18. Praktična realizacija Kolpicovog L RS C1 C2 +VDD (a) CS CS RG LP vt (b) rds L C1 C2 + gmvt D G S vr + ds m r C C g 1 2 1  2 1 2 1 0 C LC C C K    Videti i dodatak D7.2 rds treba učiniti što većom radi manjeg prigušenja oscilatornog kola iC = F1(vBE), odnosno iD = F2(vGS). Korišćenjem metoda harmonijskog balansa, moguće je precizno određivanje amplitude oscilacija
 • 19. Stabilnost učestalosti oscilatora • stabilnosti učestalosti na varijacije parametara kola i okoline (temperatura, električno opterećenje, naponi napajanja) • Dugoročna stabilnost učestalosti broj ppm po danu ili godini • Kratkoročna stabilnost učestalosti se meri Alenovom (Allan) varijansom fluktuacija srednje vrednosti relativne učestalosti na dva uzastopna intervala unapred definisanog stanja . Opisuje se preko spektralne gustine snage fluktuacija trenutne vrednosti relativne učestalosti = f/f,
 • 20. Iz Barkhauzenovog kriterijuma: 0         A A Kolo povratne sprege se gradi od pasivnih elemenata, koji se mogu napraviti tako, da njihovi parametri budu stabilni u vremenu. Time se dobija približno konstantna fazna karakteristika kola reakcije (f). Fazna karakteristika A(f) se mnogo više menja sa promenom radnih uslova i starenjem A       Pri svakoj promeni faze pojačavača A menja se učestalost oscilovanja Taj uslov će biti ispunjen, sa što manjom promenom učestalosti oscilovanja, kada je promena faze po učestalosti /f kola povratne sprege velika.
 • 21.                 0 0 1 3 1 tg arc                                0 0 0 0 3 1 9 3 tg arc tg arc W Običan oscilator Oscilator sa Winovim mostom Većoj vrednosti Q faktora odgovara veća strmina fazne karakteristike POJAČAVAČ vIZ (a) Ru Riz0 C C R R vU VCC -VCC + +
 • 22. Oscilatori sa kvarcnim rezonontnim kolom Cs Cp r L (a) Q (b)  p s 0 XQ Elektro–mehanički rezonatori na bazi piezo–električnog efekta sa vrlo velikim Q faktorom 2 2 2 2 1 p s p C j Z          s s LC 1   p s p s p C LC C C    L predstavlja inerciju, odnosno masu pločice i ima tipičnu vrednost reda H. Dinamička kapacitivnost Cs zavisi od elastičnosti pločice i dobija se u 1/100 pF Serijska otpornost r predstavlja prigušenje u kretanju pločice usled viskoznosti i iznosi nekoliko W. Paralelna (statička) kapacitivnost Cp je određena kapacitivnošću elektroda prema telu kristala i kućištu i iznosi nekoliko pF.
 • 23. Primer 7.2. Izračunati vrednosti elemenata sa fS = 5 MHz, Q = 20000, r = 50 W, CP = 5 pF. Kolika je paralelna rezonatna frekvencija? Korišćenjem Q, R i fS, za serijsko rezonatno kolo Rešenje: mH 1 , 31 ) 10 5 ( 2 20000 50 6       S rQ L fF 8 , 31 ) 0318 , 0 ( ) 10 ( 1 1 2 7 2      L C S S Za CP = 5 pF MHz 02 , 5 ) pF 6 , 31 )( mH 8 , 31 ( 2 1 2 1       P S P S P C C C C L f MHz 00 , 5  S f . Dok je Ove dve rezonatne frekvencije oscilovanja razlikuju se samo za 0,4%.
 • 24. Stabilizaciju učestalosti oscilatora pomoću kristala kvarca +VCC RE I0 R1 R2 CS C2 C1 Q C1 C2 RR +VDD Q RI Realizacija Pirsovog oscilatora: (a) sa bipolarnim tranzistorom, (b) sa CMOS invertorom Radna tačka kvarcnog kristala se postavlja negde između serijske i paralelne rezonanse
 • 25. Stabilizacije amplitude oscilacija Periodične oscilacije se generišu tek kada se upotrebe akumulacioni elementi u kolu povratne sprege i kada statička karakteristika pojačavača ima podesan obilk, koji podstiče rast ili opadanje signala male amplitude i ograničava amplitudu velikih signala. + - (a) vO R2 R1 R3 R4 R5 Rf D1 D2 vI A +V -V B 1 4 R R Rf    1 3 R R Rf    1 R Rf    (b) vI vO L+ L- I f O v R R v ) / ( 1   O A v R R R V R R R v 3 2 2 3 2 3     O B v R R R V R R R v 5 4 5 5 4 4      on V R R V R R L              2 3 2 3 1 on V R R V R R L             5 4 5 4 1
 • 26. Oscilator sa Vinovim mostom sa limiterom za kontrolu amplitude + - R1 = 10 kW vO C = 16 nF C R2 = 20.3 k W R +V -V D1 D2 R = 10 k W R3 = 3 kW R4 = 1 kW R5 = 1 kW R6 = 3 kW A B
 • 27. Stabilizacija amplitude u Vinovom oscilatoru korišćenjem kola za automatsko podešavanje   W M 1 F 2  2N5485 W k 100 W k 5 . 10 W k 20   0 v 1N750 1N4148 W k 8 . 15 F 01 . 0  F 01 . 0  W k 8 . 15 741 A  V 15  V 15  B R B C A C A R 2 R 3 R 4 R G R G C 1 K +VCC -VCC vO vI P GS ds V R R    1 0 ) ( ) ( 0 3 4 0 3 4 2 1 R R R R R R R      3 ) ( ) ( 3 4 3 4 2      dsK dsK K R R R R R R R    P D Z dsK V V V A R R / 1 0 0     Sijalice imaju praktično idealnu biletarnu nelinearnu karakteristiku
 • 28. Praktični oscilator sa faznim pomakom sa limitorom za amplitudnu stabilizaciju + - Rf R C C R +V -V D1 D2 P1 R2 R1 R3 R4 C = 16 nF R = 10 kW 100 k W 50 kW vO A A X
 • 29. Oscilatori sa aktivnim filtrima -V V v1 v2 v1 v2 t -V V t f0 Blok šema aktivnog filtra sa rezonatnim oscilatorom
 • 30. Oscilator sa Vinovim mostom sa alternativnim metodom + - 10 kW vO C = 16 nF C R R = 10 k W 50 kW P A B Izlaz se radije uzima sa tačke B nego sa izlaza OP, jer signal u tački B ima manje izobličenje nego u tački A.
 • 31. Kvadraturni oscilator OP1 + - OP2 + - C 2R C vI R2 R3 R4 R1 D1 D2 2R 2R Rf nom.= 2 R vO1 vO2 -V V R X 2 2 2 02 1 R C s v v ) s ( L x    RC 1 0   Kolo obezbeđuje dve sinusoide sa faznom razlikom od 90o. Ovo je jasno, jer je vO2 integral od vO1.
 • 32. Praktična implementacija oscilatora sa uskopropusnim aktivnim filtrom + - + - C R1 R A1 A2 C R R R QR v1 v2 Antoniovo kolo  Induktivmnost
 • 33. Zaključak • Linearni harmonijski oscilatori koji uključuju neki tip rezoncije i • Nelinearni impulsni oscilatori ili funkcioni generatori koji imaju prekidački mehanizam kome su dodata multivibratorska kola. • Povratna sprega se pravi da bude pozitivna ili regenerativna • Linearni harmonijski oscilatori mogu biti napravljeni postavljanjem frekventno selektivne mreže u povratnu spregu pojačavača (OP ili tranzistor)
 • 34. • Oscilatori sa Vinovim mostom, faznim pomakom, filtrima i kvadratradurni oscilatori su popularni oscilatori do 1MHz • Za više frekvencije koriste se LC ili kristalna oscilatorna kola • Frekventna stabilizacija – strmija fazna karakteristika, veći Q – faktor • Amplitudna karakteristika – nelinearna karakteristika sa promenom nagiba • Mora se uvesti ograničenje • Kolima za ograničenje koriste se otpornici, diode, Cenerove diode i fet tranzistori • Za potpuno sinusne oscilacije polovi moraju biti postavljeni tačno na j osu. U suprotnom, nastaju distorzije
 • 35. OSCILATORI U TRI TAČKE + - Z1 Z3 Z2 vr vt v2 + + + -AVvt + Z1 Z3 Z2 v2 + + - vr Ro Ro 1 1 2 2 3 1 3 (b) (a) 3 1 2 ) 3 1 ( 2 ) 3 1 ( 2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z L Z       o R L Z L Z V A A    3 1 1 Z Z Z    o R Z Z Z Z Z Z Z Z v A A ) 3 2 1 ( ) 3 1 ( 2 2 1        3 3 2 2 1 1 jX Z jX Z jX Z    1 ) ( ) ( 3 2 1 3 1 2 2 1        o v R X X X j X X X X X A A 0 3 2 1    X X X 1 2 1  X X v A ) 2 1 ( 3 X X X   
 • 36. ANALIZA OSCILATORA METODOM ODREĐIVANJA DETERMINANTE SISTEMA L R C1 C2 +VDD (a) +VDD L C1 C2 ro gmv CGS CGD (b) (c) v + - vg vs R                                        ) s ( V ) s ( V G g ) C s(C g sC ( sC sL ) C C ( s s g m m GD 3 1 3 3 3 ) 1 0 0 Jednačina za napone čvorova     L C C sL G g C g G ) C C ( s ) C C ( C C C s m m GD GD 3 1 3 3 3 1 3 1 2                0 3 ) ( ) 3 1 ( 3 1 2 3 1                             sL G m g C m g G G m g j C C GD C C C L C C   s = j Zato što sistem nema spoljnu pobudu mora biti  = 0