Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kvaliteetse e kursuse loomine

1 851 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

Kvaliteetse e kursuse loomine

 1. 1. Varje Tipp 13.november 2010 Haapsalu
 2. 2.  Analüüs  Õppeprotsessi kavandamine  Kursuse väljatöötamine  Kursuse läbiviimine  Kursusele hinnangu andmine
 3. 3.  Vajaduste analüüs ◦ Sõnastada eesmärgid ja alameesmärgid  Tingimuste analüüs ◦ Millised on aja- raha ressursid väljatöötamiseks ja läbiviimiseks? ◦ Milliseid materjale on juba olemas? ◦ Kes hakkab õpetama? ◦ Milliseid tehnoloogilisi vahendeid on vaja, mis on olemas? ◦ Millised võimalused ja piirangud seab väljatöötamisel veebipõhine keskkond?
 4. 4. ◦ Kursuse vorm – kas auditoorne, kombineeritud, kaugkoolituskursus? ◦ Kas see on õpetaja/koolitaja/tuutori poolt juhitud või iseõppimiskursus? Tingimuste analüüsi lõpus peavad olema välja selgitatud: ◦ kursuse planeeritav maht; ◦ võimalikud tugiisikud; ◦ rahalised ressursid; ◦ kasutatav tarkvara; ◦ tegijate meeskond ja nende oskused.
 5. 5.  Kes on kursusel osalejad? Kui heterogeenne on rühm?  Millised on õppijate eelteadmised, vajadused ja oskused?  Kui suurt rühma on võimalik antud tingimustel õpetada?  Milline on õppijate varustatus vajalike tehniliste vahenditega (arvutid, juurdepääs Internetile, vajalikud lisaseadmed jne)?  Millised on õppijate oskused neid vahendeid kasutada?
 6. 6.  Kas kursuse autoritel tuleb kursuse alguses arendada õppijate õpioskusi?  Toetudes õppijate analüüsile, kursuse eesmärkidele ning visioonile kursuse soovitud sisust, tuleks luua kursuse sisu skeem.
 7. 7. Sisu peab olema: ◦ sobiva mahuga; ◦ vastab kursuse tasemele, töökoormusele jt akadeemilistele nõuetele. ◦ asjakohane ja arusaadavalt esitatud; ◦ eelteadmistest ja -oskustest lähtuvalt teadmisi ja oskusi kasvatav ning kinnistav; ◦ loogiliselt üles ehitatud ja järjestatud; ◦ interaktiivne.
 8. 8. Struktuur ◦ Õpitegevused ◦ Ajakava ◦ Tehnoloogilised vahendid ◦ Hindamine – kuidas hinnata kursuse eesmärkide saavutamist. Eesmärk Teema Materjal tulemus/ väljund hindamis meetod ülesanne Kriteerium
 9. 9.  Meetodid, mida e-kursusel kasutada ◦ Probleemipõhine õpe; ◦ Koostööl põhinev õpe (rühmatööd); ◦ Kogukonnapõhine õpe (kommenteerimine); ◦ Jt...
 10. 10.  Hindamine peab lähtuma eesmärkidest ja tuleb planeerida enne õppematerjalide koostamist. ◦ Millist tüüpi hindamist on vaja? ◦ Millal hindamine toimub? ◦ Millist vahendit/meetodit kasutatakse?  Test;  Ülesanne;  tööde portfoolio;  Jt...
 11. 11.  Enesehindamist;  Automaatne hindamine (keskkond võimaldab);  Kursuse läbiviija poolt;  Kaasõppijate hindamine.
 12. 12.  Õpihaldussüsteemid (e-õppekeskkonnad);  Materjali loomise vahendid;  Suhtlusvahendid (sünkroonsed ja asünkroonsed);  Koostöövahendid.
 13. 13.  Veebipõhine serveritarkvara õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) haldamiseks. (Haridustehnoloogia sõnaraamat, 2007)
 14. 14. Tasulised: • Blackboard learning System (WebCT) • EDUTIZER Tasuta:  Moodle  IVA  VIKO  ILIAS
 15. 15. Kursuse väljatöötamine on protsess, mille jooksul toimub kursuse autori poolt sisu (õppematerjalid, testid, juhendid jne...) üleviimine e-õppesse. E-kursuse loomisel, läbiviimisel ja kasutamisel peab kindlasti arvestama ka autoriõiguse seadusega.
 16. 16. E-õppe materjalide väljatöötamisel on soovitav järgida alljärgnevaid põhimõtteid:  õppematerjalide esitamiseks kasutatakse erinevaid alternatiivseid tehnoloogilisi vahendeid ja lahendusi: ◦ tekstipõhised materjalid (nt konspektid, juhendid); ◦ slaidid (auditoorse õppe toena).
 17. 17.  illustratsioonid (joonised, pildid, graafikud);  audiomaterjalid;  Videomaterjalid;  integreeritud lahendused (nt slaidid kombineeritud audio või videoga);  Animatsioonid;  Veebiviiteid;  Jne...
 18. 18.  Õppesisu arvestab õppijate vajaduste ja eripäradega (sh erivajadustega õppijatega).  Kursusel osalemine on võimalik ka kehva internetiühenduse korral.
 19. 19.  õppesisu on usaldusväärne, täpne ja ajakohane. Selgelt on esitatud looja ja õppeasutuse andmed;  viidatud on vastavalt autoriõiguse seadusele;  õppematerjalide juures on märge selle viimati uuendamise kohta;  kõik kursusel viidatud veebilingid ja videod töötavad.  õppematerjal on kasutatav erinevate veebilehitsejate ning operatsioonisüsteemidega;  õppematerjalid on keeleliselt korrektsed.
 20. 20. Tekstipõhiste õppematerjalide väljatöötamisel on soovitav järgida alljärgnevaid põhimõtteid:  Õppematerjalid on kas üldtunnustatud formaadis, mille kasutamiseks õppija ei pea tegema täiendavaid kulutusi või tagab kursuse autor/läbiviija õppijatele vajaliku eritarkvara;  Õppematerjalides kasutatavad graafilised elemendid on oma mahult kompaktsed.
 21. 21. Kui õppematerjal on mõeldud iseseisvaks läbimiseks, peab seda toetama kogu struktuur: ◦ olemas on selged ja ülevaatlikud sissejuhtavad materjalid; ◦ viidatud reflekteerimisvahendid; ◦ Rühmatöövahendid; ◦ õpitu tagasiside võimalused; ◦ kontaktid võimalike küsimuste puhuks jm. Õppijal on võimalik soovi korral vähese vaevaga õppematerjal oma arvutisse salvestada või välja trükkida.
 22. 22.  Õppematerjalid on lihtsalt loetavad, mis tähendab selget, ühtlast ja ülevaatlikku struktuuri.  Lehekülgedel on selged pealkirjad, alapealkirjad, loetelud. Sarnaste elementide kujundus on sama.  Õppematerjalide koostamisel on arvestatud õppijate tähelepanu eripäraga.  Õppematerjalide kujundamisel on lähtutud pigem tagasihoidlikust värvigammast.  Kirjastiil veebimaterjalide puhul võiks olla ekraanilt kergesti loetav, nt Arial või Verdana.
 23. 23. Veebipõhise kursuse läbiviimisel eristatakse viit etappi:  kursusele sisenemine ja kursusest osavõtjate motiveerimine;  sotsialiseerumine;  informatsiooni vahetamine;  teadmiste omandamine;  hinnangu andmine ja kokkuvõtete tegemine.
 24. 24. Õpetajad/õppejõud ja tuutorid peavad e-õppes täitma alljärgnevaid rolle:  tehniline (technical) - arvuti ja õpikeskkonnaga seotud abi kursusel osalejatele;  organisatoorne (managerial) - õppeprotsessi juhtimine;  sotsiaalne (social) - toetava õhkkonna loomine kursusel osalejate vahel;  pedagoogiline (pedagogical) - olulistele materjalidele tähelepanu juhtimine, iseseisva töö  juhtimine ja tagasiside andmine.
 25. 25.  Tehnilise toe pakkumisel selgitatakse õppijatele, millist riist- ja tarkvara on vaja kursusel osalemiseks.  Õppijatele jagatakse näpunäiteid õpikeskkonnas liikumiseks ja erinevate vahendite kasutamiseks ning nõustatakse tehnilistes küsimustes või suunatakse nad esinevate probleemide lahendamiseks vastavate spetsialistide poole.  Tehnilise toe eesmärk on tagada õpikeskkonna tõrgeteta funktsioneerimine kogu kursuse vältel.  Tehniline tugi peab olema pidevalt kättesaadav sõltumata ajast ja kohast.
 26. 26. E-kursusel õpetamise organisatoorne aspekt hõlmab järgnevaid tegevusi:  Kursuse ajakava planeerimine (algus, lõpp, kestus, auditoorse õppe toimumise ajad ja kohad, vajalikud ruumid ja tehnika jm);  õppijate registreerimine kursusele, info jagamine jne...
 27. 27.  õppijate osalemisaktiivsuse jälgimine ja eneseusalduse tõstmine;  õppeprotsessi juhtimine - teadete edastamine õppeprotsessi kulgemise kohta, info ja meeldetuletuste jagamine koduste ülesannete kohta;  foorumis toimuvatele aruteludele kaasa aitamine, reaalajas toimuvate jututoa vestluste jälgimine, rühmatööde sujumise tagamine;  õppijate julgustamine ja õhutamine oma kogemusi jagama.
 28. 28. VÄLINE JA SISENE HINDAMINE  E-kursuse hindamisel tuleb keskenduda: ◦ Sisule; ◦ teostusviisile; ◦ Interaktiivsuse tasemetele
 29. 29. E-kursuse läbiviimise dokumenteerimisel võib kasutada järgmist raamistikku, nn „Õpetamise päevikut”, et kursust hiljem hõlpsasti täiendada ja parendada: ◦ Aine, maht, õppeaasta, õpetajad/tuutorid, õppijate arv ◦ Kuupäev ◦ Teema ◦ Mis õnnestus väga hästi ◦ Probleemid ◦ Ideed edaspidiseks ◦ Dokumenteerimise osaks on ka õppijate tagasiside kogumine. Saadud tulemusi võetakse arvesse ja tehakse võimalikud parandused, täiendused jm.
 30. 30. Kvaliteedinõuded e-kursusele väljatöötamise etapis  Kursus on hästi struktureeritud ja lihtne kasutada;  Õppematerjalide esitamisel kasutatakse kursuse õpiväljunditele vastavalt sobivaid meediume (nt  tekst, pildid, animatsioonid, audio, video jm);  Väljatöötatud õppematerjalid vastavad õppematerjalide loomise headele tavadele;
 31. 31.  Kursuse materjalide edastamisviis vastab õppijate vajadustele ja tehnilistele võimalustele;  Kursuselt viidatud veebipõhine kirjandus on kättesaadav;  Õpijuhis on põhjalik ja terviklik, sisaldades osalise e-kursuse puhul ka ülevaadet auditoorsest õppetööst;  Õpikeskkonna kasutamine ei nõua eraldi tasulise lisatarkvara soetamist;  Kursust testitakse enne reaalses õppeprotsessis kasutamist.  Kursus on tehniliselt töökorras (lingid töötavad, vajalikud vahendid avanevad jms);
 32. 32.  http://www.slideshare.net/kajaloo/pihaldusssteem  http://www.e-ope.ee/opetajatele/juhend_kvaliteetse_e- kursuse_loomiseks SOOVITAN tutvuda! E-kursuse kvaliteedi käsiraamatuga  http://www.eope.ee/_download/repository/Kasiraamat 2.0.pdf E-kursuse hindamise maatriks http://www.eope.ee/images/50000886/eneseanaluusi_m aatriks_VER2.0.xlsx
 33. 33. https://sites.google.com/site/ekursuseloomine/

×