Поняття та роль ІКТ

V
Поняття таПоняття та
рольроль
інформаційно-інформаційно-
Підготувала:
методист Гулюк С.В.
Міністерство освіти і науки України
Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації
НМЦ профтехосвіти у Рівненській області
ДНЗ «Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі»
Сучасний період розвитку суспільства
характеризується неабияким впливом
на нього
комп'ютерних технологій, які
проникають в
усі сфери людської діяльності.
Людина, яка вміло й ефективно володіє
технологіями та інформацією, має
новий стиль
мислення, принципово інакше оцінює
Процес становлення нової системи освіти в
Україні
супроводжується суттєвими змінами в
педагогічній теорії і практиці навчально-
виховного процесу,
пов'язаними з внесенням коректив у зміст
технологій
навчання, які повинні відповідати сучасним
технічним
можливостям, і сприяти гармонійному
входженню учня в
Що ж такеЩо ж таке
інформаційно-інформаційно-
комунікаційнікомунікаційні
технології (ІКТ)?технології (ІКТ)?
   
Технологія - це наука про
способи розв’язання задач
людства
Під освітніми технологіями
розуміють як
реалізацію навчальних планів і
навчальних
програм, так і передавання учню
системи
знань, а також використання
методів і засобів
для створення, збирання,
передавання,
збереження і оброблення
інформації в
Інформаційні технології
– це
системи, створені для
виробництва,
передачі, відбору,
трансформації
(обробки) і використання
інформації
З появою персональних комп’ютерів
з’явився
термін нові інформаційні технології,
під яким
розуміють впровадження нових підходів
до
навчально-виховного процесу завдяки
застосуванню сучасних технічних
засобів.
всесвітньої
мережі Інтернет, такими її
сервісами, як
електронна пошта,
телекомунікації, що
надають широкі можливості. Жива
комунікація
невід’ємна від інформаційних
технологій, тому
на сучасному етапі розвитку
технічних і
програмних засобів
Поняття ІКТне є однозначним. Це
сукупність
різноманітних технологічних
інструментів і
ресурсів, які використовуються для
забезпечення
процесу комунікації та створення,
поширення,
збереження і управління
інформацією.
Поєднуючи інформаційні та
комунікаційні технології,
проектуючи
їх на освітню практику
необхідно
зазначити, що основним
завданням,
яке стоїть перед їх
Перспективи для використання
інформаційно-комунікаційних
технологій:
забезпечення нової, активної форми фіксації
продуктів
інтелектуальної діяльності;
доступ до практично необмеженого обсягу
потрібної
навчальної і наукової інформації, висока швидкість
її
отримання;
варіативність способів її аналітичної обробки ;
Сучасні ІКТ в освітньо-інформаційному
середовищі
навчальних закладів мають виконувати
такі функції:
засобу навчання (застосування мультимедійних навчальних
курсів);
 технічного засобу автоматизації процесу навчальної
діяльності учня,
який дозволяє мобільно працювати з текстом, графічним,
звуковим або
відеодокументом, якісно подавати інформацію, обробляти її,
спілкуватися зі
своїми однолітками;
зразка сучасних інноваційних технологій, що розвиває
навички оволодіння ними, дає знання про їхні назви і
функціональне призначення, складові
елементи;
Інформаційні технології здатні:
стимулювати пізнавальний інтерес учнів;
надавати навчально-виховній роботі проблемний, творчий,
дослідницький
характер і розвивати самостійну діяльність учнів;
забезпечувати навички діяльності учня стосовно інформації,
що міститься в навчальних предметах і освітніх областях, а
також у навколишньому світі;
 за допомогою реальних об'єктів (телевізор, магнітофон,
комп'ютер) та
інформаційних технологій (відеозапис, ЗМІ, Інтернет),
формувати вміння
учня самостійно шукати, аналізувати і відбирати необхідну
інформацію,
Використання ІКТ у роботі педагога дає
можливість:
самоосвіти педагога, підвищення його
професійного рівня;
отримувати найсучаснішу інформацію з теми,
оновлювати
навчальний та дидактичний матеріал;
мати доступ до методичної бази розробок;
спілкуватися з колегами на різних форумах;
отримувати кваліфіковані консультації та
поради експертів;
публікувати свої матеріали;
брати участь в обговоренні опублікованих
матеріалів;
Вебінар - слово-неологізм – це
онлайн-семінар -
різновид веб-конференції, проведення
онлайн-
зустрічей або презентацій через
Інтернет у
режимі реального часу. Під час веб-
конференції
кожен з учасників знаходиться біля свого
комп'ютера, а зв'язок між ними
Для ефективного впровадження ІКТ
в освітньо-виховний процес педагог
повинен уміти:
обробляти текстову, цифрову, графічну та звукову
інформацію для
підготовки дидактичних матеріалів;
роздруковувати інформацію на принтері;
працювати в операційних системах, зокрема WINDOWS,
користуючись редакторами WORD різної модифікації;
створювати слайди з даного навчального матеріалу,
використовуючи редактор презентації MS Power Point,
демонструвати презентацію;
розробляти тести (Excel, Word); картки (Word);
кросворди (Excel);
створювати діаграми (Excel), схеми (Excel), таблиці
(Word);
створювати стінгазети, публікації - інформаційний
матеріал
(Word, Publisher);
створювати буклети, пам'ятки - інформаційний
матеріал
(Word, Publisher);
створювати брошури- збірник дидактичних,
методичних
матеріалів (Word);
створювати плакати, заголовки - текстове оформлення
стендів,
приміщень (Word);
створювати листівки - оригінально оформлене
використовувати інші наявні готові програмні
продукти;
організувати роботу з електронним підручником
на уроці;
користуватися базами даних;
користуватися комп'ютерними
телекомунікаційними технологіями;
здійснювати пошук необхідної інформації в
Інтернеті в
процесі підготовки до уроків і позакласних заходів;
вміти скласти та надіслати лист через мережу
Інтернет;
вміти «перекачати» інформацію з мережі на диск і
навпаки;
Систематичне включення інформаційно-
комунікаційних
технологій в освітній процес забезпечить
формування і розвиток інформаційно-
комунікаційної
культури педагогічних працівників та вихованців.
У
науковій літературі поняття "інформаційно-
комунікаційна
культура особистості" розглядається як комплекс
понять,
уявлень, знань, умінь і навичок, які формують в
Використання ІКТ допомагає учневі
одночасно розглядати об’єкт у
кількох аспектах.
Аналіз і синтез, абстракція і
узагальнення
виступають у наочно-діяльнісному і
словесно-логічному плані та їх
різноманітних
співвідношеннях: ІКТ дають
змогу не тільки стежити
«… Педагог має подбати про те, щоб
якомога
більше органів чуття – око, вухо, голос,
чуття
мускульних рухів… взяли участь в акті
запам’ятовування. За такого дружнього
сприяння
Поняття та роль ІКТ
Ступінь засвоєння
матеріалу
Отже, найвища ступінь засвоєння
матеріалу
відбувається тоді, коли працює декілька
органів
Мультимедіа - це спеціальна інтерактивна
технологія, яка за допомогою технічних і
програмних засобів забезпечує роботу з
комп’ютерною графікою, текстом,
мовленнєвим супроводом, високоякісним
звуком, статичними зображеннями й відео
.
Презентація - мультимедійний
продукт,
який за допомогою слайдів відтворює
основні
Алгоритм підготовки занять
з мультимедійними засобами
визначити тему, ціль і тип заняття;
скласти тимчасову структуру заняття, у
відповідності із основною ціллю, намітити
задачі і
необхідні етапи для їх досягнення;
 продумати етапи, на яких необхідні
інструменти
мультимедіа;
із резервів комп’ютерного забезпечення
відібрати найбільш ефективні засоби;
відібрані матеріали оцінити по часу: їх
тривалість не повинна перевищувати
санітарних норм;
створити часову розгортку заняття;
при нестачі комп’ютерного
ілюстративного
матеріалу чи програмного матеріалу
провести
пошук у бібліотеці чи скласти
авторську програму;
із знайденого матеріалу скласти
Критерії відбору інформації
зміст, глибина і об’єм навчальної інформації повинні
відповідати
пізнавальним можливостям учнів, враховувати їх
інтелектуальну
підготовку і вікові особливості;
слайди презентації повинні містити тільки основні
моменти
заняття (основні визначення, схеми, анімаційні та
відеофрагменти,
що відображають сутність явищ, які вивчаються);
при відборі матеріалу для зорового ряду опису моделі
слід уникати
дальніх планів, дрібних деталей і великих текстових
на рівень сприйняття матеріалу великий вплив має
кольорова
гама слайду, тому необхідно підбирати правильне
забарвлення
презентації, щоб слайд добре "читався";
визначтеся із кольорами та стилем шрифтів та
слайдів. Хоча
багатство засобів Power Point спокушає застосувати їх
усі,
пам’ятайте: у роботі мають бути не більше двох видів
та кольорів
шрифту, стилістичне рішення фону не повинно
справляти агресивнета втомлююче враження;
необхідно чітко розрахувати час на показ того чи
іншого
ППЗ - це також мультимедійний продукт - сучасний
електронний мультимедійний підручник (посібник).
Електронний посібник - це комплекс інформаційних,
графічних,
методичних і програмних засобів автоматизованого
навчання з
певного курсу. Інформаційне забезпечення включає
гіпертекст ,
автоматизовану навчальну систему як набір навчальних,
контрольних та інших діалогових програм, методичні
вказівки для роботи з
електронним посібником і для організації практичних
занять з
використанням комп'ютера або без нього. Очевидно, що
компонентний склад електронного посібника має
Що таке Педагогічний Програмний
Засіб (ППЗ)?
Основні переваги
електронних засобів
перед друкованими: дають можливість продемонструвати процеси, явища, події;
на будь якому етапі уроку можна легко повернутися до
попереднього моменту
(уроку), повторити певний епізод;
більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники;
яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам’ятовуються;
використання ППЗ дає можливість синтезувати вербальну,
візуальну, звукову
та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та
предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію
навчання за рахунок єдності пізнання та
розваги, емоційності та образності форми викладу навчального
матеріалу;
ППЗ передбачають велику кількість і високу якість
ілюстративних
Основні переваги електронних засобів перед
друкованими: дають можливість продемонструвати процеси, явища, події;
дають можливість швидко й ефективно тестувати або в інший
спосіб перевіряти
знання учнів;
можливість організовувати самостійну роботу учнів;
на будь якому етапі уроку можна легко повернутися до
попереднього моменту
(уроку), повторити певний епізод;
більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники;
ППЗ передбачають велику кількість і високу якість
ілюстративних матеріалів
(рисунків, графіків, карт, схем, фотографій, відеофрагментів,
звукових рядів,
інтерактивних моделей, тренажерів, 2D-, 3D-анімацій та ін.), що
сприяє високому
рівню ефективності навчання;
використання ППЗ дає можливість синтезувати вербальну,
візуальну, звукову
Основні причини, з яких електронні засоби
навчання
поки щоналежно не оцінені:
відсутність у більшості випадків концепції, яка лежить в
основі видання
електронного засобу навчання;
більшість електронних посібників є спрощеними , які не
можуть стати
джерелом системного, поглибленого,постійного
використання в навчально-
виховному процесі;
насиченість зайвою, не передбаченою програмою
інформацією;
непродуманість зв'язку санітарно-гігієнічних вимог у
класах ІКТ з
особливостями створення ЕЗНП, які передбачають умови
«один ПК -
Вони мають бути багаторівневими, такими, щоб у змісті
були
представлені аналітико-логічна, візуальна, практична й
алгоритмічна форми навчального матеріалу.
Їхня конструкція повинна включати елементи
самостійного
дослідження, моделювання, елементи інтелектуальної гри у
вигляді уявного експерименту.
У них мають використовуватися не просто завдання, а
пізнавальні
завдання з багатоваріантністю початкових даних і
контрольних
запитань, що припускають можливість аналізу отримуваних
рішень.
У них також повинні бути передбачені певні пропорції між
аудіомовною, візуальною і чуттєво-сенсорною модальністю
- індивідуалізація навчання;
- інтенсифікація самостійної роботи учнів;
- зростання обсягу виконаних на урок завдань;
- розширення інформаційних потоків при
використанні Internet;
- підвищення мотивації та пізнавальної активності;
- інтегрування звичайного уроку з комп'ютером
дозволяє
вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК,
роблячи при
цьому процес навчання більш цікавим,
різноманітним,
інтенсивним;
- допомагає педагогам краще оцінити
здібності і знання
- відсутність комп'ютера в домашньому
користуванні;
- недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому
використовуються ІКТ;
- недостатня комп'ютерна грамотність ;
- складно інтегрувати комп'ютер у поурочну
структуру занять;
- не вистачає комп'ютерного часу на всіх;
- не передбачено час для використання Інтернету
у навчальних
програмах;
- при недостатній мотивації до роботи учні
часто
відволікаються;
- існує ймовірність, що, захопившись
«… Той народ, який першим
реалізує
можливості цифрових комунікацій
і введе
їх до навчальної методики,
Дякую за увагу!
Наполегливість - запорука
ДЖЕРЕЛА
Закон України від 09.01.2007 № 537-V «Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»
Указ Президента України від 20.10.2005 № 1497/2005 «Про першочергові
завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494 «Про
затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-
виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-
комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1722-р
"Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у
навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-
879 від 12.12.11 року «Щодо оволодіння учителями загальноосвітніх
навчальних закладів інформаційно-комунікаційними технологіями»
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-
493 від 24.06.11 року «Щодо організації навчання вчителів з
використання інформаційно-комунікаційних технологій»
Типове положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.12.2010 за № 1255/18550.
Література:
1. До проблеми моделювання інформаційно-освітнього
середовища дошкільного навчального закладу : матеріали
конференції [«Информационно-коммуникативное пространство
как новая среда личности»], [Електронний
ресурс]/З.П.Дорошенко. Режим доступу:
http://www.ukrdeti.com/firstforum/m10.html
2. Іванова О. Підвищення інформаційно-комп’ютерної
компетентності педагогів//Вихователь-методист дошкільного
закладу. – 2010. - №2. – С. 22 – 30.
3. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в
освітньому процесі [Електронний ресурс] / С. Дишлєва. Режим
доступу : http://osvita.ua/school/technol/6804
4. Роль ИКТ в формировании информационных компетенций
учителя и учащихся [Электронный ресурс] / Н.М.Лямцева. Режим
доступа: http://lyamtseva.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=85:2010-04-29-14-56-
59&catid=3:clause&Itemid=9
5. Современные информационные технологии в образовании
[Электронный ресурс] / С.А,Зайцева, В.В.Иванов. Режим доступа:
http://sgpu2004.narod.ru/infotek/infotek2.htm
6. Сутність поняття «Інформаційно-комунікаційні технології»
та їх значення на сучасному етапі модернізації освіти
[Електронний ресурс]/ Н.Ю.Фоміних. Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2009_5/files/ped905_77.pdf
1 sur 41

Recommandé

Використання ІКТ в ДНЗ par
Використання ІКТ в ДНЗВикористання ІКТ в ДНЗ
Використання ІКТ в ДНЗМетодичний кабінет
2.2K vues7 diapositives
Робота в Zoom. Корисні інструменти par
Робота в Zoom. Корисні інструментиРобота в Zoom. Корисні інструменти
Робота в Zoom. Корисні інструментиtreasuretrove78
345 vues8 diapositives
комп’ютерна презентація par
комп’ютерна презентаціякомп’ютерна презентація
комп’ютерна презентаціяNVK4
11.3K vues17 diapositives
Освітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docx par
Освітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docxОсвітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docx
Освітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docxНина Ибрагимова
3.8K vues38 diapositives
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ) par
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)Ковпитська ЗОШ
6.1K vues71 diapositives
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в початковій школі par
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в початковій школіВикористання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в початковій школі
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в початковій школіВика Маковская
6.9K vues17 diapositives

Contenu connexe

Tendances

сюжетно рольова гра par
сюжетно  рольова грасюжетно  рольова гра
сюжетно рольова граОльга Ямник
15.9K vues21 diapositives
РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧНУ ГРУ par
РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧНУ ГРУРОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧНУ ГРУ
РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧНУ ГРУSvitlana_Koltunova
15.2K vues20 diapositives
презентація по ікт par
презентація по іктпрезентація по ікт
презентація по ікт1987198719871987
11.1K vues24 diapositives
Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації par
Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформаціїМнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації
Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформаціїAniram11
42.6K vues19 diapositives
імідж навчального закладу par
імідж навчального закладуімідж навчального закладу
імідж навчального закладуМарія Пасічник
3.4K vues12 diapositives
презентація використання ікт на уроках математики par
презентація використання ікт на уроках математикипрезентація використання ікт на уроках математики
презентація використання ікт на уроках математикиСветлана Брюховецкая
12.6K vues23 diapositives

Tendances(20)

РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧНУ ГРУ par Svitlana_Koltunova
РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧНУ ГРУРОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧНУ ГРУ
РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧНУ ГРУ
Svitlana_Koltunova15.2K vues
Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації par Aniram11
Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформаціїМнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації
Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації
Aniram1142.6K vues
Презентація до семінару дистанційне навчання (1) par Виктория Грига
Презентація до семінару дистанційне навчання (1)Презентація до семінару дистанційне навчання (1)
Презентація до семінару дистанційне навчання (1)
Методичні поради для педагогів по впровадженню ІКТ у навчально-виховний процес par NataliaGrychko
Методичні поради для педагогів по впровадженню ІКТ у навчально-виховний процесМетодичні поради для педагогів по впровадженню ІКТ у навчально-виховний процес
Методичні поради для педагогів по впровадженню ІКТ у навчально-виховний процес
NataliaGrychko10.6K vues
Розробка стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти par ssuser7541ef1
Розробка стратегії розвитку закладу загальної середньої освітиРозробка стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти
Розробка стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти
ssuser7541ef1767 vues
Використання ІКТ в навчально-виховному процесі par valya1969
Використання ІКТ в навчально-виховному процесіВикористання ІКТ в навчально-виховному процесі
Використання ІКТ в навчально-виховному процесі
valya196913.9K vues
Самоаналіз уроку інформатики par Helen Pata
Самоаналіз уроку інформатикиСамоаналіз уроку інформатики
Самоаналіз уроку інформатики
Helen Pata1.4K vues
ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ЗДОБУТТЯ par paginec
ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ЗДОБУТТЯ ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ЗДОБУТТЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ЗДОБУТТЯ
paginec2.4K vues
Модуль4. Тема 1. Цілісний педагогічний процес par stecenko_nm
Модуль4. Тема 1. Цілісний педагогічний процесМодуль4. Тема 1. Цілісний педагогічний процес
Модуль4. Тема 1. Цілісний педагогічний процес
stecenko_nm4.6K vues
Дистанційна освіта в ЗДО par ssuser7541ef1
Дистанційна освіта в ЗДОДистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДО
ssuser7541ef14.5K vues
використання ікт на уроках історії par Lana1980
використання ікт на уроках історіївикористання ікт на уроках історії
використання ікт на уроках історії
Lana19805.5K vues
Застосування методів критичного мислення в початковій школі на уроках українс... par maklicey
Застосування методів критичного мислення в початковій школі на уроках українс...Застосування методів критичного мислення в початковій школі на уроках українс...
Застосування методів критичного мислення в початковій школі на уроках українс...
maklicey56.6K vues
сучасні освітні технології par Vasilij Goncharenko
сучасні освітні технологіїсучасні освітні технології
сучасні освітні технології

En vedette

К.О.Стовбун. Впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес ДНЗ par
К.О.Стовбун. Впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес ДНЗК.О.Стовбун. Впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес ДНЗ
К.О.Стовбун. Впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес ДНЗІнститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
8.4K vues23 diapositives
Презентація par
Презентація Презентація
Презентація Sch_novluchky
5.5K vues26 diapositives
презентація 1. проектна технологія par
презентація 1. проектна технологіяпрезентація 1. проектна технологія
презентація 1. проектна технологіяliliya2896
7.3K vues15 diapositives
РВПУ Бібліотека par
РВПУ БібліотекаРВПУ Бібліотека
РВПУ БібліотекаVaskevych
1.9K vues8 diapositives
види сучасних ікт в навчально виховному процесі par
види сучасних ікт в навчально виховному процесівиди сучасних ікт в навчально виховному процесі
види сучасних ікт в навчально виховному процесіmasterfizik
34.5K vues19 diapositives
розвиток критичного мислення на уроках української мови та par
розвиток критичного мислення на уроках української мови тарозвиток критичного мислення на уроках української мови та
розвиток критичного мислення на уроках української мови таridoma16
16.6K vues31 diapositives

En vedette(8)

презентація 1. проектна технологія par liliya2896
презентація 1. проектна технологіяпрезентація 1. проектна технологія
презентація 1. проектна технологія
liliya28967.3K vues
РВПУ Бібліотека par Vaskevych
РВПУ БібліотекаРВПУ Бібліотека
РВПУ Бібліотека
Vaskevych1.9K vues
види сучасних ікт в навчально виховному процесі par masterfizik
види сучасних ікт в навчально виховному процесівиди сучасних ікт в навчально виховному процесі
види сучасних ікт в навчально виховному процесі
masterfizik34.5K vues
розвиток критичного мислення на уроках української мови та par ridoma16
розвиток критичного мислення на уроках української мови тарозвиток критичного мислення на уроках української мови та
розвиток критичного мислення на уроках української мови та
ridoma1616.6K vues
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури par ltymnevaLA
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиновітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
ltymnevaLA93.1K vues
Розвиток мовлення par 2berizka
Розвиток мовленняРозвиток мовлення
Розвиток мовлення
2berizka38.1K vues

Similaire à Поняття та роль ІКТ

використання ікт на уроках в сучасній школі par
використання ікт на уроках в сучасній школівикористання ікт на уроках в сучасній школі
використання ікт на уроках в сучасній школіserdj phil
25.1K vues24 diapositives
Впровадження ІКТ в процес теоретичної підготовки учнів ПТНЗ par
Впровадження ІКТ в процес теоретичної підготовки учнів ПТНЗВпровадження ІКТ в процес теоретичної підготовки учнів ПТНЗ
Впровадження ІКТ в процес теоретичної підготовки учнів ПТНЗeduspanpal44
476 vues13 diapositives
ікт в освітньому процесі par
ікт в освітньому процесіікт в освітньому процесі
ікт в освітньому процесіЮля Лещишина
317 vues4 diapositives
166 par
166166
166Cshkilniy
121 vues5 diapositives
Навчально-методичний посібник.docx par
Навчально-методичний посібник.docxНавчально-методичний посібник.docx
Навчально-методичний посібник.docxРепетитор Історія України
149 vues46 diapositives
Використання ІКТ на уроках математики par
Використання ІКТ на уроках математикиВикористання ІКТ на уроках математики
Використання ІКТ на уроках математикиЗШ №10 м.Світловодська
158 vues4 diapositives

Similaire à Поняття та роль ІКТ(20)

використання ікт на уроках в сучасній школі par serdj phil
використання ікт на уроках в сучасній школівикористання ікт на уроках в сучасній школі
використання ікт на уроках в сучасній школі
serdj phil25.1K vues
Впровадження ІКТ в процес теоретичної підготовки учнів ПТНЗ par eduspanpal44
Впровадження ІКТ в процес теоретичної підготовки учнів ПТНЗВпровадження ІКТ в процес теоретичної підготовки учнів ПТНЗ
Впровадження ІКТ в процес теоретичної підготовки учнів ПТНЗ
eduspanpal44476 vues
4. використання інформаційних та комунікаційних технологій в освіті для почат... par Andrey1977
4. використання інформаційних та комунікаційних технологій в освіті для почат...4. використання інформаційних та комунікаційних технологій в освіті для почат...
4. використання інформаційних та комунікаційних технологій в освіті для почат...
Andrey1977386 vues
З досвіду роботи par Vikochca
З досвіду роботиЗ досвіду роботи
З досвіду роботи
Vikochca541 vues
4. використання інформаційних та комунікаційних технологій в освіті для почат... par Ypravlinnya Osvitu
4. використання інформаційних та комунікаційних технологій в освіті для почат...4. використання інформаційних та комунікаційних технологій в освіті для почат...
4. використання інформаційних та комунікаційних технологій в освіті для почат...
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк... par Валентина Муляревич
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...
дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання par karnafelka
дидактичні можливості мультимедійних засобів навчаннядидактичні можливості мультимедійних засобів навчання
дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання
karnafelka2.7K vues
Дидактичне забезпечення освітнього процесу за допомогою електронних сервісів.... par home
Дидактичне забезпечення освітнього процесу за допомогою електронних сервісів....Дидактичне забезпечення освітнього процесу за допомогою електронних сервісів....
Дидактичне забезпечення освітнього процесу за допомогою електронних сервісів....
home114 vues
Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів par Ковпитська ЗОШ
Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнівВикористання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів
Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів
Викоолистання ІКТ par marinakill
Викоолистання ІКТВикоолистання ІКТ
Викоолистання ІКТ
marinakill482 vues
мультимедійний урок чи урок з мультимедійною підтримкою par Elena Grishaeva
мультимедійний урок чи урок з мультимедійною підтримкоюмультимедійний урок чи урок з мультимедійною підтримкою
мультимедійний урок чи урок з мультимедійною підтримкою
Elena Grishaeva595 vues
Освіта par vmmary30
ОсвітаОсвіта
Освіта
vmmary30883 vues

Dernier

ІКТ .pptx par
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
5 vues6 diapositives
Академічна доброчесність par
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесністьtetiana1958
61 vues15 diapositives
шляга о.а..pptx par
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
9 vues19 diapositives
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...tetiana1958
58 vues15 diapositives
В'ячеслав Васильович Петров par
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 vues10 diapositives

Dernier(17)

Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195861 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195858 vues
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a8915 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd9 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195841 vues
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vues

Поняття та роль ІКТ

 • 1. Поняття таПоняття та рольроль інформаційно-інформаційно- Підготувала: методист Гулюк С.В. Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації НМЦ профтехосвіти у Рівненській області ДНЗ «Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі»
 • 2. Сучасний період розвитку суспільства характеризується неабияким впливом на нього комп'ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності. Людина, яка вміло й ефективно володіє технологіями та інформацією, має новий стиль мислення, принципово інакше оцінює
 • 3. Процес становлення нової системи освіти в Україні супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально- виховного процесу, пов'язаними з внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні відповідати сучасним технічним можливостям, і сприяти гармонійному входженню учня в
 • 4. Що ж такеЩо ж таке інформаційно-інформаційно- комунікаційнікомунікаційні технології (ІКТ)?технології (ІКТ)?    Технологія - це наука про способи розв’язання задач людства
 • 5. Під освітніми технологіями розуміють як реалізацію навчальних планів і навчальних програм, так і передавання учню системи знань, а також використання методів і засобів для створення, збирання, передавання, збереження і оброблення інформації в
 • 6. Інформаційні технології – це системи, створені для виробництва, передачі, відбору, трансформації (обробки) і використання інформації
 • 7. З появою персональних комп’ютерів з’явився термін нові інформаційні технології, під яким розуміють впровадження нових підходів до навчально-виховного процесу завдяки застосуванню сучасних технічних засобів.
 • 8. всесвітньої мережі Інтернет, такими її сервісами, як електронна пошта, телекомунікації, що надають широкі можливості. Жива комунікація невід’ємна від інформаційних технологій, тому на сучасному етапі розвитку технічних і програмних засобів
 • 9. Поняття ІКТне є однозначним. Це сукупність різноманітних технологічних інструментів і ресурсів, які використовуються для забезпечення процесу комунікації та створення, поширення, збереження і управління інформацією.
 • 10. Поєднуючи інформаційні та комунікаційні технології, проектуючи їх на освітню практику необхідно зазначити, що основним завданням, яке стоїть перед їх
 • 11. Перспективи для використання інформаційно-комунікаційних технологій: забезпечення нової, активної форми фіксації продуктів інтелектуальної діяльності; доступ до практично необмеженого обсягу потрібної навчальної і наукової інформації, висока швидкість її отримання; варіативність способів її аналітичної обробки ;
 • 12. Сучасні ІКТ в освітньо-інформаційному середовищі навчальних закладів мають виконувати такі функції: засобу навчання (застосування мультимедійних навчальних курсів);  технічного засобу автоматизації процесу навчальної діяльності учня, який дозволяє мобільно працювати з текстом, графічним, звуковим або відеодокументом, якісно подавати інформацію, обробляти її, спілкуватися зі своїми однолітками; зразка сучасних інноваційних технологій, що розвиває навички оволодіння ними, дає знання про їхні назви і функціональне призначення, складові елементи;
 • 13. Інформаційні технології здатні: стимулювати пізнавальний інтерес учнів; надавати навчально-виховній роботі проблемний, творчий, дослідницький характер і розвивати самостійну діяльність учнів; забезпечувати навички діяльності учня стосовно інформації, що міститься в навчальних предметах і освітніх областях, а також у навколишньому світі;  за допомогою реальних об'єктів (телевізор, магнітофон, комп'ютер) та інформаційних технологій (відеозапис, ЗМІ, Інтернет), формувати вміння учня самостійно шукати, аналізувати і відбирати необхідну інформацію,
 • 14. Використання ІКТ у роботі педагога дає можливість: самоосвіти педагога, підвищення його професійного рівня; отримувати найсучаснішу інформацію з теми, оновлювати навчальний та дидактичний матеріал; мати доступ до методичної бази розробок; спілкуватися з колегами на різних форумах; отримувати кваліфіковані консультації та поради експертів; публікувати свої матеріали; брати участь в обговоренні опублікованих матеріалів;
 • 15. Вебінар - слово-неологізм – це онлайн-семінар - різновид веб-конференції, проведення онлайн- зустрічей або презентацій через Інтернет у режимі реального часу. Під час веб- конференції кожен з учасників знаходиться біля свого комп'ютера, а зв'язок між ними
 • 16. Для ефективного впровадження ІКТ в освітньо-виховний процес педагог повинен уміти: обробляти текстову, цифрову, графічну та звукову інформацію для підготовки дидактичних матеріалів; роздруковувати інформацію на принтері; працювати в операційних системах, зокрема WINDOWS, користуючись редакторами WORD різної модифікації; створювати слайди з даного навчального матеріалу, використовуючи редактор презентації MS Power Point, демонструвати презентацію; розробляти тести (Excel, Word); картки (Word); кросворди (Excel);
 • 17. створювати діаграми (Excel), схеми (Excel), таблиці (Word); створювати стінгазети, публікації - інформаційний матеріал (Word, Publisher); створювати буклети, пам'ятки - інформаційний матеріал (Word, Publisher); створювати брошури- збірник дидактичних, методичних матеріалів (Word); створювати плакати, заголовки - текстове оформлення стендів, приміщень (Word); створювати листівки - оригінально оформлене
 • 18. використовувати інші наявні готові програмні продукти; організувати роботу з електронним підручником на уроці; користуватися базами даних; користуватися комп'ютерними телекомунікаційними технологіями; здійснювати пошук необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів; вміти скласти та надіслати лист через мережу Інтернет; вміти «перекачати» інформацію з мережі на диск і навпаки;
 • 19. Систематичне включення інформаційно- комунікаційних технологій в освітній процес забезпечить формування і розвиток інформаційно- комунікаційної культури педагогічних працівників та вихованців. У науковій літературі поняття "інформаційно- комунікаційна культура особистості" розглядається як комплекс понять, уявлень, знань, умінь і навичок, які формують в
 • 20. Використання ІКТ допомагає учневі одночасно розглядати об’єкт у кількох аспектах. Аналіз і синтез, абстракція і узагальнення виступають у наочно-діяльнісному і словесно-логічному плані та їх різноманітних співвідношеннях: ІКТ дають змогу не тільки стежити
 • 21. «… Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів… взяли участь в акті запам’ятовування. За такого дружнього сприяння
 • 23. Ступінь засвоєння матеріалу Отже, найвища ступінь засвоєння матеріалу відбувається тоді, коли працює декілька органів
 • 24. Мультимедіа - це спеціальна інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і програмних засобів забезпечує роботу з комп’ютерною графікою, текстом, мовленнєвим супроводом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й відео . Презентація - мультимедійний продукт, який за допомогою слайдів відтворює основні
 • 25. Алгоритм підготовки занять з мультимедійними засобами визначити тему, ціль і тип заняття; скласти тимчасову структуру заняття, у відповідності із основною ціллю, намітити задачі і необхідні етапи для їх досягнення;  продумати етапи, на яких необхідні інструменти мультимедіа; із резервів комп’ютерного забезпечення відібрати найбільш ефективні засоби;
 • 26. відібрані матеріали оцінити по часу: їх тривалість не повинна перевищувати санітарних норм; створити часову розгортку заняття; при нестачі комп’ютерного ілюстративного матеріалу чи програмного матеріалу провести пошук у бібліотеці чи скласти авторську програму; із знайденого матеріалу скласти
 • 27. Критерії відбору інформації зміст, глибина і об’єм навчальної інформації повинні відповідати пізнавальним можливостям учнів, враховувати їх інтелектуальну підготовку і вікові особливості; слайди презентації повинні містити тільки основні моменти заняття (основні визначення, схеми, анімаційні та відеофрагменти, що відображають сутність явищ, які вивчаються); при відборі матеріалу для зорового ряду опису моделі слід уникати дальніх планів, дрібних деталей і великих текстових
 • 28. на рівень сприйняття матеріалу великий вплив має кольорова гама слайду, тому необхідно підбирати правильне забарвлення презентації, щоб слайд добре "читався"; визначтеся із кольорами та стилем шрифтів та слайдів. Хоча багатство засобів Power Point спокушає застосувати їх усі, пам’ятайте: у роботі мають бути не більше двох видів та кольорів шрифту, стилістичне рішення фону не повинно справляти агресивнета втомлююче враження; необхідно чітко розрахувати час на показ того чи іншого
 • 29. ППЗ - це також мультимедійний продукт - сучасний електронний мультимедійний підручник (посібник). Електронний посібник - це комплекс інформаційних, графічних, методичних і програмних засобів автоматизованого навчання з певного курсу. Інформаційне забезпечення включає гіпертекст , автоматизовану навчальну систему як набір навчальних, контрольних та інших діалогових програм, методичні вказівки для роботи з електронним посібником і для організації практичних занять з використанням комп'ютера або без нього. Очевидно, що компонентний склад електронного посібника має Що таке Педагогічний Програмний Засіб (ППЗ)?
 • 30. Основні переваги електронних засобів перед друкованими: дають можливість продемонструвати процеси, явища, події; на будь якому етапі уроку можна легко повернутися до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод; більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники; яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам’ятовуються; використання ППЗ дає можливість синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу; ППЗ передбачають велику кількість і високу якість ілюстративних
 • 31. Основні переваги електронних засобів перед друкованими: дають можливість продемонструвати процеси, явища, події; дають можливість швидко й ефективно тестувати або в інший спосіб перевіряти знання учнів; можливість організовувати самостійну роботу учнів; на будь якому етапі уроку можна легко повернутися до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод; більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники; ППЗ передбачають велику кількість і високу якість ілюстративних матеріалів (рисунків, графіків, карт, схем, фотографій, відеофрагментів, звукових рядів, інтерактивних моделей, тренажерів, 2D-, 3D-анімацій та ін.), що сприяє високому рівню ефективності навчання; використання ППЗ дає можливість синтезувати вербальну, візуальну, звукову
 • 32. Основні причини, з яких електронні засоби навчання поки щоналежно не оцінені: відсутність у більшості випадків концепції, яка лежить в основі видання електронного засобу навчання; більшість електронних посібників є спрощеними , які не можуть стати джерелом системного, поглибленого,постійного використання в навчально- виховному процесі; насиченість зайвою, не передбаченою програмою інформацією; непродуманість зв'язку санітарно-гігієнічних вимог у класах ІКТ з особливостями створення ЕЗНП, які передбачають умови «один ПК -
 • 33. Вони мають бути багаторівневими, такими, щоб у змісті були представлені аналітико-логічна, візуальна, практична й алгоритмічна форми навчального матеріалу. Їхня конструкція повинна включати елементи самостійного дослідження, моделювання, елементи інтелектуальної гри у вигляді уявного експерименту. У них мають використовуватися не просто завдання, а пізнавальні завдання з багатоваріантністю початкових даних і контрольних запитань, що припускають можливість аналізу отримуваних рішень. У них також повинні бути передбачені певні пропорції між аудіомовною, візуальною і чуттєво-сенсорною модальністю
 • 34. - індивідуалізація навчання; - інтенсифікація самостійної роботи учнів; - зростання обсягу виконаних на урок завдань; - розширення інформаційних потоків при використанні Internet; - підвищення мотивації та пізнавальної активності; - інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним; - допомагає педагогам краще оцінити здібності і знання
 • 35. - відсутність комп'ютера в домашньому користуванні; - недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються ІКТ; - недостатня комп'ютерна грамотність ; - складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять; - не вистачає комп'ютерного часу на всіх; - не передбачено час для використання Інтернету у навчальних програмах; - при недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються; - існує ймовірність, що, захопившись
 • 36. «… Той народ, який першим реалізує можливості цифрових комунікацій і введе їх до навчальної методики,
 • 38. ДЖЕРЕЛА Закон України від 09.01.2007 № 537-V «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» Указ Президента України від 20.10.2005 № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально- виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно- комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року» Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1722-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015
 • 39. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9- 879 від 12.12.11 року «Щодо оволодіння учителями загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційними технологіями» Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9- 493 від 24.06.11 року «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій» Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550.
 • 40. Література: 1. До проблеми моделювання інформаційно-освітнього середовища дошкільного навчального закладу : матеріали конференції [«Информационно-коммуникативное пространство как новая среда личности»], [Електронний ресурс]/З.П.Дорошенко. Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/firstforum/m10.html 2. Іванова О. Підвищення інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів//Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. - №2. – С. 22 – 30. 3. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі [Електронний ресурс] / С. Дишлєва. Режим доступу : http://osvita.ua/school/technol/6804
 • 41. 4. Роль ИКТ в формировании информационных компетенций учителя и учащихся [Электронный ресурс] / Н.М.Лямцева. Режим доступа: http://lyamtseva.ru/index.php? option=com_content&view=article&id=85:2010-04-29-14-56- 59&catid=3:clause&Itemid=9 5. Современные информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] / С.А,Зайцева, В.В.Иванов. Режим доступа: http://sgpu2004.narod.ru/infotek/infotek2.htm 6. Сутність поняття «Інформаційно-комунікаційні технології» та їх значення на сучасному етапі модернізації освіти [Електронний ресурс]/ Н.Ю.Фоміних. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2009_5/files/ped905_77.pdf