Publicité
 షష్టి పూర్తి  విశేషాలు
 షష్టి పూర్తి  విశేషాలు
 షష్టి పూర్తి  విశేషాలు
 షష్టి పూర్తి  విశేషాలు
Publicité
 షష్టి పూర్తి  విశేషాలు
 షష్టి పూర్తి  విశేషాలు
 షష్టి పూర్తి  విశేషాలు
Prochain SlideShare
షష్టిపూర్తి మండపాలుషష్టిపూర్తి మండపాలు
Chargement dans ... 3
1 sur 7
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

 షష్టి పూర్తి  విశేషాలు

  1.  ష   ( క )ఉగరథ ం                         న తము అనూహ సంఘటనలు , అను ప లు ఎదు న డు త  స ం ంచుట అ సహజము.  అ ప ణ◌ామములు సంభ ంచకుం అ , న ఎ ఉ యములను , పదతులను సున . అ ఆ పదతులకు   స ప ణము , ద ప ణము అం న డు , లు , ఆచర కూ రుగు .                        నవ తము సగము ఆయు యము గడచు ఘటము ముఖ న .   ష సము ప రము , న యుషు నూట ఇర సంవత లు. అంత పల అ గహముల దశలూ జ . అర సంవత లు ం టప , తకు జన కుండ ఉన ల ఆ గ లు వ రు . తకుడు న సంవత ర ( మ సంవత రము ) మర న వృ అ తుం .  అం ఉ హరణ పభవ మ సంవత రము ఉం , అర ళ ండగ అర ఒక సంవత రం మర ’ పభవ ’ వసుం . సగము ఆయు యము గడ న త త ప ఇక రూ ఆ కం ఎం ంత ఉన ం ఉం రు. అందుకు కృతజత భగవంతు ఆ ధ ర కము అ కులు ఈ ష జరు కుం రు. అ క , ఆసమయము గహ సంధులవల లు కలుగవచు . టు , ఏ జన న   ప ఫలము ఆజన ము రునన నమ కము గల రు,   గడ న తమ అర సంవత ల ( అన ఆయు య ద ఆవృతము )   న ప ఫలము   ండవ ఆవృతము తకు వ కషము , ధ యకుం రవ నన , ఆ పముల వతను శ ంప యుటకు శంకరు న రుదు ఆ ంచుట అవశ ము.   రుదుడు రణము సరు లనూ , సర మునూ లయము యు ర ము  ఉం డు. ఈ రుదులు అ కులు గలరు. ముఖ ము  ఏ దశ రుదులు గణు ననూ నూట ఇర మం రుదులు ఉం రు అ కూ స వచనము. వందల ల రుదులున టు కూ ప ణమున . , అ కులు ము లు , ంతులు. ందరు ఉగులు , మ ందరు దులు.  ఉగరథుడు అను రుదుడు న లను అర యవ ట ం ంచును. సం రము శనమగుట , ఆయుషు ట , అప మృతు లగుట , శ రము అ గ ము అవయవములు లమగుట దలగు ప మములు క అవ శము ఎకు వ ఉంటుం . బ త ంచుటకు , ఉగరథుడు అను ఆ రుదు ం ంప యుట తరు యము.  ఈ ఉగరథ ం షష బ ష అ వ వహ రు.  ( ష అం అర ) జనన లము నుం అర యవ సంవత రము వ న డు , జన మ సంవత రము , జన సము , జన న తము , జన నమందు స ష ప రము సము అచ ంచవల న ం కమ ఉగరథ ం .                    ఈ ష అ కులు , డశ సం ల ఒక అనుకుం రు. దు, ఇ వలము ఒక ం ప య త . అథర ణ దము ను , య ద హ ణము ను , ఋ దము ను ఈ ం సంబం ం న  మం లు . ఇ వలము ం ప య త గనుక , ఇం మయము
  2. అలు వడ , మూతము ంచు వడ , పంచగవ సన   యవచు . పం ళ వం ఆ లు అవసరము దు. పం ళ యదలుచుకున రు , తమకు కర ము సు వచు తప , బంధనలూ .                      దశృ ప రము , న ఆయు యము ఒ క యుగము ఒ ధము. ద న కృతయుగ ద దము న లు ల ళ ం రు. ం దము ఆయు యము తకు వ. ఒ ఆయు యం తగుతూ , మ ఇ డు వందసంవత లు ఆయుషు.  అ కూ ంచ క టకు రణము అ క జన ల సుకున ప ఫ తము అ ప వచు ను. కృతయుగము శం యన మహ , త త ఎ క యుగ న ల ఆయు యము తగుటకు ం సూ , వ థ ం న , ద స మహ ఇ గ ప డు.                        " ఓ మహ , హమున డల అ ధర ములనూ ంచవచు ను. న టుట శ రము సము క ! ఆ శ రము ప న , గస న కర ల టు ఆచ ంచగలడు ? బ క యుగము న డు త తుల సర సంపదల కూ , దుఃఖము ఉండవ నన , తు రణమగును ? ధర ము చ ంచవ ను ? " స మహ , క తమున   శం యనులు అ న పశ కు హరమును ం న , ముఖము ఆ ఆనందము కనపడుచుండ ఇ బదు డు,                     " వ , కమునకు తము క ంచున , ఆయుర క ంచున , హపటుత మును ంచున ఒ క రహస న ప య కలదు. అ షష వతము. క యుగము , న డు అరువ యవ సంవత రము , శ భకుల ఈ ష ఆచ ంచవ ను. ద దులగు హ ణులను ం , న రమున , స గృహమున , తనకనుకూల న ఏ ఒక చక ప శమున సంకల ర కము నము , ఈ ప యను క ధము ఆచ ం యవ ను. లముల అ కులు సూతముల వ ంప చు రు. ఆ న న మనుషు డు యు కల , గర తు , వం వృ క , ఉతమ కర లను యగలడు. "                   " ర ము , నహ ష చకవ కు రు న య డు. ఆతడు తన మ న శుకు శ ంపబ ముస న డు , ప ము య ంప , శుకుడు , " ఓ , ష యను ఒక రహస వతము కలదు. ఆ వతమును న , యవ నమును ందగల . కు రుల ఒకరు తన యవ నమును ననూ కు యవ నము కలుగును ."  అ ప ను.                 దట య తన కు రుల ఒక యవ నమును సు తన ర అత ఇ డు. ఆ తరు త అ అధర మ గు , తు యవ నమును అత ఇ , ష వతము మర యవ నవంతు , గ లు అనుభ ం ,  యజ దులు ,   వ షు యు ం డు.
  3.                ఆపసంబ , యన మ యూ ఇతర గృహ సూ ల ష సంబం ం న తంతు కుపము వ ంపబ ఉం . అ ఈ ష మనుషులు ఆచ సున నూ , ఇద తమ ఒక ష న పద దు. , ష గము ముఖ ము యవల న నము ణముల లభ మగుచున . ఇ ప నము మ ఆయు లకు సంబం ం న బ , రుద మము , మృతు ంజయ మము , ఆయుష మము , నవగహ మము వం యుట అ డుక ఉం .                లము రుతున ఇందు అ క రు లు టు సుకు . ంతమం ఆడంబరము నూ , ంతమం కముగను , మ ందరు కముగనూ ఎవ నటు రు యుచు రు. అం క, ం హ ణు ఇ ఆ రపడుతున .              ఇక డ , ష అం లు , అ ముఖ ము యవల న తంతు , ఆ త త వనరులు ఎకు వ ఉన రు సు లం యత న అదన తంతులు ఇవ డ న . అ ఈ లము రు సున ’ దండలు రు వడము , మంగళ సూతము మర క ంచడము , హము వ యు ఇతర తంతులు ఇందు ఎంత తమూ గం దు. అవ అరము .  అ లను రు ష అ రు టకుం , ఇం రు సుకుం మము.  ష ముఖ న షములు --          మగ అర యవ సంవత రము , దంపతు దరూ క కూ ఈ ష ఆచ ంచవ ను. ఆడ ప కము ఈ ప య దు.          ఇందు గము  ముందు హ చనము , ఉదక ం మంత ర కము భూ ండ , జల , గృహ శు సు వ ను.  ఏ దశ రుదులకు , ఇతర వతలకూ కలశములను   ం ఆ హన , యం లము మ స ర కము రుద క ర న , అ కము యవ ను. నవగహ మంత జపము , మృతు ంజయ మంత జపము వం జపములు ముం / ం ఉండవ ను.  మరు డు నవగహ మము , ఆయుష మము , మ మృతు ంజయ మము యవ ను.  కలశములను ంచుట న న ఆ రములున .                రుదులకు పద ండు కలశములు అ ందరూ , అ ల ందరూ అం రు. మ ందరు , నవ గహములకు , ఉదక ం ప గమునకు ఒక , మృతు ంజయు ఒక , తము పద రు
  4. కలశములు   వ నం రు. ( మ ందరు ఇతర వతలను కలు అర కలశముల , మ ందరు , దు , నూట ఇర కలశముల అం రు. ) వలము అ దు కలశముల ఈ ం ప య పద ఆచరణ ఉం . ఇ ద న కూ !  ఇత , రు తలు ( క న కలశములు.)   డవ ను. ఇ ముఖ ము ంచవల న కల ల వ లు.              మ ందరు ,  ఏ దశ రుదులకు పద ండు , నవగ లకు , ద తు లకు ప ండు , సంవత ఒక తం ము మూడు కల లు రు. ఇం ఆస ఉన రు అదనం మృతు ంజయు , ఆయు వతకూ , ఇం అ క ఇతర వతలకు   తం అర కల లు రు. ఎకు వ కల లు , వర హ ణుల నము ఇవ వ ను బ , ఎకు వ మం హ ణులను లవడము , రు ద ణలు కూ ఇవ వ ను బ అదనము ధనము ఖరు అగును. ఎవ హతు , మత లను బ రు కలశములను ంచవచు . వలము అ కలశములను ం , అందరు వతలనూ ఆ హన యు పద ఆ ద గ న కనుక , కలశముల సంఖ వలము ష జ ంచు ను యజ ఆ క మత న ఆ రపడును. త న తుడు ఇవ అత ప గలడు. ఏ , తమ శ ను రము యుటకు తు అ డుకుం మం .  శ గల రు ఏ తమూ భము యక ఖరు టవ ను. " త ఠ ం న ర "  అ క ప ణము ! శ గల రు భము చూ న , కలుగు ఫ తము కూ భ ఉంటుం .            ఈ ష య , లలు త దండులకు యు ర కమము ( వం ) అ అ కమం ఒక అ హ ఉన . ఇ ఎంత తమూ జము దు.   ఆచరణ , అప లలు సం దనపరు , తమ త దండుల సము ఇటువం లనుకుం అందు త దు. ల స య సహ లు ఉం మం .  నము        ష నము కుపము ఇవ డ న . తు ంచ వ ను గనక మంతముల వం ఇవ డము దు.            ండు లు ఆచ ంచ వచు ను. ద ఉదయ హము , కలశములు ం ఉదక ం ప గము ంచవ ను.   ందరు " సర భద మండలమును" ల న ,  రంగవలుల అలంక ం కలశములను ం సర వతలనూ ఆ హన రు.  ఆ యం లము ఈశ రు మ స ర కము ఏక ర , ఏ దశ ర క అ రుద ంచ వ ను. న రు క ర న ంచవచు . డ ప ర జ యవచు ను.               మరు డు మర హము , కలశముల న ఆ వ ప మలను ఉం , ( ప మలు కుం కూ కలశ జ యవచు ను )  నవగహ జ , సప రం ల జ , సంవత ర జ , న త
  5. జ ,  నవగహ మము , ఆయుష మము , మృతుంజయ మము , యవ ను. ఇ క సము యవల న జలు. ఇం అదనము లం ,    ందరు అర సంవత లకూ ఆ హన , జ , ఉతర ద య లు , ఋతు లు , సములు , ప ములు , రములు , న తములు , గములు , ప ండు శులు , భూ , ఆ శము , అ వతలు , ధన ంత  -- ఇ గ తమకు న అందరు ళ కూ జలు రు. ఆ హన ద మం లు . వలము కము , అం కముల ఆ హన , జ జ రు. ఇవ శ ఉన షయము.  ఇం లున రు సపశ యణము , చం మము  , మ ప కము , గవత స హము , హ కథలు వం అ క న కూ రు. అ యుట ణ , త దు. అ ష అవ అనవసరము.                జలు , మములు అ నతరు త , ఆ కలశములకు , ప మలకు నః జ , ఆ వతలను ఉ సన యవ ను. మకుండముల ( అ ) ఉత న , ఈ న , రము క ంచబ న మంటపము త దుల ను , ర ను యజ ను , అలంక ంచబ న   టల న కూ టవ ను.               తరు త  ,   ంపబ న ఆ కలశముల కరకు, అత ర కు ,  అవభృథ నము తులు , హ ణులు ం దరు. ఈ నము గము ,  వంద లులు కల ఒక ద ఘటమును ( కుంభమును ) , లులు కల జ డ వం ఒక ప ము నవరత ములు , క , నవరత ములు పడము యున ప ము కలశముల రు సూ , యజ ను తల న పడునటు నము ంచవ ను. నవరత ములు కున నూ , కలశముల అవభృథ నము ంచుట ముఖ ము.  ఇ అ కము దు. అ క మంతములు ప ంచరు. వలము క మం ల నము రు. అ , మ ంద ప రము , రన మంతములు , పవ న మంతములు , నవగహ / క లక మంతములు , వరుణ మంతములు దలగు అ క ద మంతముల నము రు. ముఖ గమ క : ఈ నము రు యము ప ంచకూడదు.   అవభృథ నము అం రు. త త కంచు త ఉం న పముల జనం ఇ రు. తరు త మంట లుగు కు న ము ( పసు క న అన ం ) బ ఇ రు. ము ధ ం న వసములను ఆ రు , మ ఎవ నము యవ ను.   ము త వసములు ధ ం , గంధము , కుంకుమ ధ ం , ల ల ధ ం , ర క ం , ఒక కంచు న త అల ప రము సము తన ముఖ ప ంబమును చూసు వ ను. ద ణ మూ ల ఆ తను హ ణు నము ఇవ వ ను.                క , హ ణులకు , తం ప ర ల లు ఇవ వ ను ( దశ నములు) . ఈ ల ఉ శము , తనకు ష తము కషన లు కూడద , అం క ,  ఈ పపంచము మ ఏ తన దు , ఏ గలదు, ఏ ంట దు బ తనవంతు , తనకు బతుకు న ఈ పపం ప ఇచు ట !  అ నప శమమునకు రు వయసు బ , ధన భము వద , తమ సంత అభు న   ర నంత ఎ లు ఎకు వ ఇ , అంత సంపద తన సంత , తన రసులకూ వ రుతుం . టుకుం ంగల క, తనకు ణ ము దు కూ ! తమ శ మర ములను బ   ందరు అ తకు వ ఖరు ను , ందరు ఆడంబరము నూ జరు కుం రు. ఈ ం వలన అంద స న ఫల వచు ను. భము , వచు ఫలము కూ భము వసుం . ష న న రు కూ న రవ ను. 
  6.  ముఖ ఆ రు , నమును ప కము , ఈ ధము ఇవ వ ను.                 ఆ రు ఒక ఠము న కూ , గంధ ష మూ ల వసము ,   ద హ ణులు మంతములు చుండ , ను , దూడను , లు తుకుటకు ఒక కంచు తనూ న వ వ ను. ( బదులు ంత ధనము చు ట ఇ డు ప ఉన . )  త త కలశములను న యవ ను. దట , ప న ప మ , అన మృతు వ ప మను , త త మృతు ంజయ ప మను , కలశవసముల టు ఇవ వ ను.             ఆ తరు త , ఇతర హ ణులను ఒ క అ ధము కూ , ఇతర కలశ వస ప మలను నము యవ ను. హ ణు ందరు , కలశము , ఎవ నము వం షయములను ముం ర ంచు వ ను. ఒక ళ అనుకున క ఎకు వ మం హ ణులు వ న ద ణ ంబూలముల వ వ ను. అనుకున క తకు వ మం వ , ధనము ంచు క , అంద ఇవ వ ను. భము ప దు. ఈ నములు ఇచు న డు , సు హ ణుడు క న రు ఆ మం లను పలుకుతుం రు.  ఇ అ న త త , ప ర ల నములను ( దశ నములు ) ఇవ వ ను. దశ లు ఏవన ,  నల ను లు / క ను ల నూ ,  ఘృతము ( ఆ ) భూ నము ( బదులు ంత ధనము ) నము ( బదులు ంత ధనము )--( ఇ ముం ఇ ము )  రణ ( బం రం ) నము ( బదులు ంత ధనము ) రజత ( ం ) నము ( బదులు ంత ధనము )
  7. గుడ నము ( లము ) వస నము  లవణ నము కంబ నము  ప నము ప క , అయః ఖండ నము ( ఇనప గుండు ) నము ఇ రు.  ను ల నూ ను ఒక కుండ ను , ఉ , ప , లము వం ప అంత ఇ రు. ఇనప గుండు , క సము ఇర లుగు పలముల బరు ఉండవ ను. ఈ ల కూ మంత ర కము ఇవ వ ను.   నముల తరు త మర నము , వసములు ధ ంచవ ను.                        ఆ తరు త నంతమం ఎకు వ హ ణులకు , బంధు లకు జ లు , న హ ణులకు ద ణలు ,త త నుకలు ఇచు ట , వ లు యవచు ను. తరు త  , హ దము ందవ ను. ఆ తరు త దగ బంధు ల కల ను జనము యవ ను.                                                                                                                             || శుభం భూ ||
Publicité