Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Біологія. Етапи розвитку біології

20 229 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Біологія. Етапи розвитку біології

 1. 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУБІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
 2. 2. 1. Період практичних донаукових знань – від кам’яного віку до рубежу XV- XVI ст. - знання про рослин та тварин, що мали практичне значення
 3. 3. НАСКАЛЬНІ РИСУНКИ НАСКАЛЬНІ МАЛЮНКИ
 4. 4. БІОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ В ДРЕВНОСТІ ПЕРШІ СПРОБИ НАУКОВИХ УЗАГАЛЬНЕНЬ- ОПИС ТВАРИН ТА РОСЛИН, ПЕРШІ СПРОБИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ;- РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ, НАКОПИЧЕННЯ ЗНАНЬ З АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ;- ЗАРОДЖЕННЯ БОТАНІКИ, ЗООЛОГІЇ, АНАТОМІЇ;- ВИВЕДЕННЯ НОВИХ ПОРІД ТВАРИН ТА СОРТІВ РОСЛИН.
 5. 5. АРІСТОТЕЛЬ(384-322 рр. дон.е.)-описав 495видів тварин,- створив одну зпершихкласифікаційтваринногосвіту.
 6. 6. ТЕОФРАСТ(370-284 рр. до н.е.)- філософ-енциклопедист,“батько ботаніки”-описав будовуосновних органіврослин.
 7. 7. ГІППОКРАТ(466-377 рр. до н.е.)-праці з медицини,-значний внесок врозвиток фізіологіїлюдини.
 8. 8. 2. Описовий період – від рубежу XV- XVI ст. до середини ХІХ ст.- експериментальні методи досліджень;- поява мікроскопа;- відкриття мікроорганізмів;- дослідження клітинної будови організмів;- створення системи класифікації тварин ірослин;- розвиток окремих галузей біології
 9. 9. Винайдення мікроскопа – початок ХVІІ ст. ст
 10. 10. МІКРОСКОПР.ГУКА
 11. 11. МІКРОСКОПА. ЛЕВЕНГУКА
 12. 12. СТВОРЕННЯ СИСТЕМИКЛАСИФІКАЦІЇТВАРИННОГО ТА РОСЛИННОГО СВІТУ
 13. 13. КАРЛ ЛІННЕЙ- розвинув уявленняпро вид;- створив системукласифікаціїрослин;- ввів бінарнуноменклатуру.
 14. 14. У. ГАРВЕЙ(1578-1657 )• засновник сучасноїембріології іфізіологіївідкрив механізмикровообігу,•ввівекспериментальніметоди в біологію
 15. 15. РОЗВИТОК БІОЛОГІЇ ВІД СЕРЕДИНИ ХІХ ст. ДО СЕРЕДИНИ ХХ ст.• клітинна теорія (Т. Шлейден, Т. Шванн)• еволюційна теорія (Ч. Дарвін)•відкриття законів спадковості(Г. Мендель)• виникнення та розвиток нових галузейбіології – цитології, мікробіології,генетики, ембіріології тощо.
 16. 16. ШВАНН ТЕОДОР).(1810–1882)• Довів спільність будови клітин рослин та тварин
 17. 17. ШЛЕЙДЕНМАТІАС(1804–1881)В 1837 М.Шлейдензапропонував новутеорію утвореннярослинних клітин,вказуючи навирішальну роль уцьому процесі ядра.
 18. 18. ЧАРЛЬЗ ДАРВІН(1809–1882)•автор еволюційноїтеорії• автор теоріїпоходження людини.
 19. 19. ГРЕГОРМЕНДЕЛЬ(1822-1884)•Відкрив основнізакониуспадкування ознак,•Заклав основигенетики
 20. 20. СУЧАСНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ• перетворення біології з описової науки векспериментальну і точну-використаннядосягнень фізики, хімії, математики,поширення методів моделювання;• дослідження найбільше просто організованихобєктів (бактерій, вірусів, фагів), розвитокмолекулярної біології;• виникнення нових галузей знання(генетика, молекулярна біологія,радіобіологія, цитологія, вірусологія йінші);
 21. 21. • поглиблення спеціалізації і створення нових дисциплін;• виникнення комплексних “синтетичних” дисциплін і областей дослідження на стику наук (теорія систем, біокібернетика, біохімія, біофізика, геохімія, радіобіологія, космічна біологія тощо);• розуміння цілісності досліджуваних обєктів і процесів;• формування комплексу екологічних наук.

×