Proiect internațional rezumat.pptx

Proiect internaȚional
„Rolul matematicii Și contabilitĂȚii
în dezvoltarea profesionalĂ”
Implementat și raportat: Aducovschii Virjinia, profesor
de matematică
IP LT „M.Sadoveanu”, or. Ocnița
RAPORT
IP LT „M.Sadoveanu”
or. Ocnița
Colegiul de economie„Virgil
Madgearu” Galați, România
Colegiul Agroindustrial
Grinăuți
Parteneri:
Elevi de cl.VIII-XR
Elevi de clasa a IX-a
Scop
Obiective
Grupul Țintă
Produs
Planificarea, informarea și promovarea activităților de
ghidare în carieră a elevilor de diferite vârste, aplicănd
metode și tehnici de studiu a matematicii și contabilității
în învățământul general și preuniversitar.
•Să-și stabilească priorități privitoare la alegerea și
dezvoltarea profesională;
•Să studieze matematica și contabilitatea din
perspectiva oamenilor de afaceri din regiune;
•Să efectueze un schimb de cunoștințe și capacități cu
colegii din România și din alte instituții superioare;
IP LT „M.Sadoveanu”, or. Ocnița
- Cadre didactice care predau disciplina matematica;
- Elevii din clasele a 8-10R (16 elevi);
- Părinții acestor elevi.
1. Pliant informațional; 2. Vizite cu scop de informare,
motivare și implementarea matematicii și contabilității
în diferite profesii; 3. Interviu de la manegerii
intreprinderilor din rnul Ocnița; 4. Buletin Informativ –
în format de filmuleț elebaorat de către elevi.
Competenţe de comunicare în limba română
Competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie;
Competenţa de a învăţa să înveţi;
competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă.
În conformitate cu Curriculumul la matematică
și cu Codul Educației al RM,
la final de Proiect elevii vor avea:
Activitatea de
învățare
Tipul activității Realizat Indicatori
Înregistrarea în cadrul Proiectului internațional „Educație on-
line fără hotare”
Îndeplinirea cererii, îndeplinirea formularului de
înregistrare. Formarea echipei de lucru (profesori,
elevi cl.8-10). Încheierea acordului de colaborare cu
Colegiul Agroindustrial Grinauti
Acord de colaborare
Etapa Salutul
Virtual
Căutarea partenerilor naționali și internaționali și stabilirea
unor scopuri și activități comune.
Poster, filmuleț video. Postere 5 (CANVA)
Ședință online ( Google Meet)
Etapa Prima
întălnire virtuală
Prezentarea echipelor.
Prima întâlnire virtuală. Prezentarea Posterului
„Salutul Virtual”
Ședință online (Google Meet)
Filmuleț video (or. Ocnița- Liceu)-realizat
de elevi
Identifică probleme complexe de studiu la tema selectată,
Chestionar pentru elevi „Ce profesii au legătură cu
matematica?”
https://www.menti.com/ph9c3jdhgi
https://padlet.com/vaducovschi/mj57pev9s8g0pb4d
Rezolvarea problemelor matematice
Mentimenter- Întrebare
Padlet – Proiect internațional „Etapa de
cercetare”
Etapa de
cercetare
Repartizarea sarcinilor în cadrul grupului.
Vizite la Colegiul Agroindustrial Grinăuți și virtual la
Colegiul din Galați.
Identificarea resurselor și consultarea specialiștilor în
domeniu/părinților
Vizită în teritoriu- Demers DÎ
Ședință online (Google Meet)
Informație privitoare la resurse
Acordul părinților cu privire la utilizarea imaginilor,
video-urilor în cadrul proiectului
Acordul părinților de a posta imaginilor
elevilor
Etapa de acțiune
în baza cercetării
Repartizarea sarcinilor de lucru pentru elevi, divizați în echipe
a câte trei elevi.
Selectarea întrebărilor corespunzătoare și consultarea
cu profesorii de l.și lit.rom. pentru interviu
Interviu de la oameni de afacere.
Interviu 5 secvențe de filmulețe- realizate de elevi în
timpul interviului
Determinarea temelor matematice studiate în gimnaziu/ liceu
și implementate în aceste sfere de afaceri.-
Prezentări PowerPoint
Rezolvarea problemelor matematice
5 prezentări – (PowerPoint )
(Ce teme s-au regăsit în domeniile
cercetate)
Ședință online (Google Meet)
Evaluarea activității fiecărui membru participant în proiect cu
ajutorul Grilei de evaluare a proiectului și a fișelor de control și
verificare a activității.
Buletin Informativ https://drive.google.com/file/d/1hlUzGU6h
CuwEQyLR8d2mAZtpI_Ntxews/view?usp
=sharing
Etapa de
colaborare
Vizită la Colegiul din Grinăuți și vizită virtuală la Colegiul
Galați: Determinarea Profesiilor cel mai pregnant pe disciplina
matematica și contabilitatea și desiminarea cunoștințelor
achiziționate la colegii din instituție
Realizarea activităților practice la Colegiul Grinăuți
Ateliere de lucru în cadrul Seminarului raional al
profesorilor de matematică din data de 10.03.2022
https://read.bookcreator.com/WqqiXs03NmNo32OPJh
PMO5nAkUi2/ew9WNNaESPu-E-Z9yitVyA
Activitate practică
Prezentarea Produsului
Ședință online (Google Meet)/ Produs
comun (Book Creator)
Etapa Salutul Virtual 08.11-19.11
În cadrul acestei etape am creat echipa de
elevi dornici de a participa în cadrul unui Proiect
internațional din domeniul științelor exacte. Elevii au
dat denumire echipei „Tinerii bilanțieri”
Fiecare elev a pregătit câte un poster în
diferite aplicații, apoi analizându-le cu întreaga
echipă am creat unul pe care l-au prezentat echipei
partenere de la Colegiul de economie „ Virgil
Madgearu”, Galați.
Prima întâlnire virtuală 22.11-03.12
În cadrul acestei etape am avut o primă
întâlnire virtuală a echipei de elevii din Moldova cu
echipa de peste Prut.
La această etapă elevii au făcut cunoștință
unii cu alții prin intermediul platformei Google Meet.
Fiecare elev s-a prezentat, și-au adresat câte
10 întrebări o echipă celeilalte.
Am discutat despre tematica proiectului
aleasă deacord comun cu toți și am planificat niște
activități și perioada de desfășurare a acestora.
Echipa care a reprezentat Liceul
„M.Sadoveanu”, au prezentat echipei din Galați un
mic filmuleț video despre amplasarea localității și a
liceului nostru .
Prezentarea localității și a instituției de către elevii LT „M.Sadoveanu”, or. Ocnița
Etapa de cercetare 06.12-28.12
Mentorii, profesorii au propus elevilor un chestionar, în care
elevii trebuiau să indice după părerea lor, „Ce profesii au legătură cu
matematica?”.
Apoi în Padlet elevii au primit un șir de probleme matematice
din diferite domenii pentru a rezolva, a trage concluzii și a identifica
niște probleme asemănătoare în alte profesii.
Elevii au fost creativi și au implementat chiar 2 activități acasă
în practică.(Închegarea brânzei în dependență de grăsimea laptelui și de
cantitatea de chiag utilizată- au primit 10 porții diferite verificate după
consistență și degustate de familie; au amestecat o concentrație de sare,
apă și iod pentru dezinfectarea rănilor anumalelor domestice).
În cadrul acestei etape am efectuat o vizită de lucru la Colegiul
Agroindustrial Grinăuți, unde elevii au avut șansa de a analiza și
experimenta niște activități practice și învăța mici secrete de culinărie.
Aici au aplicat noțiuni matemmatice ca: Procent, raport, ecuație,
algoritm etc.
Toate aceste activități au fost prezentate echipei din România,
iar ei la rândul lor au prezentat ce cercetări au făcut în domeniul
economiei.
Proiect internațional rezumat.pptx
https://drive.google.com/file/d/1hlUzGU6hCuwEQyLR8d2mAZtpI_Ntxews/view?usp=sharing
Rezultatele se pot viziona în acest filmuleț
Etapa de acțiune în baza cercetării 31.01-25.02
Etapa de colaborare 28.02-18.03
În cadrul etapei de colaborare, elevii au lucrat împreună și au
determinat cât de importantă este cunoașterea matematicii pentru a avea
o profesie de succes, care sunt elementele și subiectele matematice fără
de care nu s-e poate descurca nici un om în viața, ce rol joacă
elementele de economie în viața de zi cu zi a fiecăruia și în final au
realizat un mic produs:
Un filmuleț animat: „Firma de cașcaval”, în care au fost
proiectate toate nuanțele unei afaceri: înființare, pregătirea cașcavalului
(calcul de salariu, ingrediente, timp etc), identificarea magazinelor care
ar putea cumpăra acest produs, cum ar putea vinde ei acest produs în
dependență de asortiment, necesități și cerințe, care ar putea fi venitul și
cheltuielile etc.
Produse de învățare
create de elevi
Evaluarea
elevilor
Atitudinea
față de activitatea în grup/pe echipe
DA
Argumente
NU
Argumente
A urmat instrucțiunile
A cooperat cu ceilalți
A dat explicații pertinente celorlalți
A încercat să-și clarifice
neînțelegerile
A dus activitatea pînă la capăt
A încercat activități noi
Are capacitatea de inițiativă
Competenţe care
trebuie dobândite
Data
Activităţi
desfăşurate,
comentarii
Data
Evaluare
Bine
Satisfăcător
Refacere
Nr.
crt.
Enunţ/criteriu DA NU Obs./
come
ntarii
1. Au fost avute în vedere ideile indicate
2. Au fost accesate toate căile de documentare indicate în plan
3. Sunt realizate toate fişele de documentare stabilite în planul de activităţi
4. S-au identificat toate soluţiile posibile de abordare a temei
5. S-a realizat analiza soluţiilor identificate prin evidenţierea avantajelor /
dezavantajelor
6. S-a argumentat corect varianta aleasă
7. Au fost selectate grupele de lucru pe subiecte
8. Au fost numiţi responsabilul de proiect şi liderul de grup
9. Au fost alocate responsabilităţile în cadrul proiectului
10. S-a realizat planificarea activităţilor pe grupe de lucru
11. S-au întocmit diagramele Gantt corespunzătoare
12. S-au respectat planurile stabilite
13. S-au asamblat sub-proiectele în proiectul final
14. S-a analizat şi validat proiectul final
15. S-a realizat prezentarea şi argumentarea proiectului
16. S-a elaborat o comunicare / articol la revista şcolară ori s-a participat la vreo
expoziţie pentru diseminarea rezultatelor proiectului
17. S-au primit sugestii şi recomandări pentru îmbunătăţirea activităţilor similare în
viitor
Fișă de evaluare a
Proiectului/ Produsului
Rezultatele obținute
• Elevii au aplicat raționamentul matematic în identificarea și
rezolvarea unor probleme din viața cotidiană;
• Elevii au implementat achizițiile matematice teoretice de care
dispuneau, în unele activități practice, fapt ce-i motivează să-și de
interesul spre studierea acestei discipline cu o mai mare seriozitate;
• Am realizat: 5 ședințe online cu partenerii de peste Prut; 2 filmulețe
video; schimb de lucrări digitate; 5 postere; 5 prezentări;
aproximativ 40 de - situații, probleme, experimente realizate,
rezolvate și implementare;
• Motivarea elevilor de a studia sârguincios toate disciplinele școlare,
care îi v-a ajuta să-și aleagă corect profesia spre viitor.
Impresiile elevilor
Activitățile desfășurate în cadrul proiectelor
educaționalele permit tinerilor să-și evalueze
interesele și potențialul, să-și planifice traseul
preofesional și să-și identifice acțiunile
și resursele necesare.
N-e propunem să continuăm implementarea
acestui proiect și în anul de studii următor, lărgind
orizonturile de cercetare a achizițiilor matematice
în viața de zi cu zi!
1 sur 17

Recommandé

Proiect educațional la Matematică.pptx par
Proiect educațional la Matematică.pptxProiect educațional la Matematică.pptx
Proiect educațional la Matematică.pptxElenaLovtov
72 vues22 diapositives
Proiect educațional la Matematică.pptx par
Proiect educațional la Matematică.pptxProiect educațional la Matematică.pptx
Proiect educațional la Matematică.pptxElenaLovtov
144 vues23 diapositives
2. Made for Europe_Digital Academy_2022_CIRCIU.pptx par
2. Made for Europe_Digital Academy_2022_CIRCIU.pptx2. Made for Europe_Digital Academy_2022_CIRCIU.pptx
2. Made for Europe_Digital Academy_2022_CIRCIU.pptxAlis Popa
48 vues17 diapositives
Carmen alimentatie corecta viata sanatoasa par
Carmen alimentatie corecta viata sanatoasaCarmen alimentatie corecta viata sanatoasa
Carmen alimentatie corecta viata sanatoasaCarmenPopescu28
71 vues22 diapositives
R05 pl4 deva par
R05 pl4 devaR05 pl4 deva
R05 pl4 devamincudeva
276 vues11 diapositives
Raport Les metiers.pptx par
Raport Les metiers.pptxRaport Les metiers.pptx
Raport Les metiers.pptxelenaandreearogozea
80 vues22 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Proiect internațional rezumat.pptx

Activitatea educativă domenii final par
Activitatea educativă domenii finalActivitatea educativă domenii final
Activitatea educativă domenii finalNadejdaMalai1
428 vues20 diapositives
Conferinta ro md climate volunteers 15-16 iulie 2021 par
Conferinta ro md climate volunteers 15-16 iulie 2021Conferinta ro md climate volunteers 15-16 iulie 2021
Conferinta ro md climate volunteers 15-16 iulie 2021Alis Popa
19 vues19 diapositives
Share knowledge par
Share knowledgeShare knowledge
Share knowledgeGeorgeta Manafu
680 vues110 diapositives
Utilizarea educatieinteractiva.md pentru atestare.pptx par
Utilizarea educatieinteractiva.md pentru atestare.pptxUtilizarea educatieinteractiva.md pentru atestare.pptx
Utilizarea educatieinteractiva.md pentru atestare.pptxDaniela Munca-Aftenev
1.2K vues39 diapositives
Climate volunteers alina popa_ etwinning par
Climate volunteers alina popa_ etwinningClimate volunteers alina popa_ etwinning
Climate volunteers alina popa_ etwinningAlis Popa
26 vues6 diapositives
Adriana Maris_King of My Castle par
Adriana Maris_King of My CastleAdriana Maris_King of My Castle
Adriana Maris_King of My CastleAdriana Maris
214 vues6 diapositives

Similaire à Proiect internațional rezumat.pptx(20)

Activitatea educativă domenii final par NadejdaMalai1
Activitatea educativă domenii finalActivitatea educativă domenii final
Activitatea educativă domenii final
NadejdaMalai1428 vues
Conferinta ro md climate volunteers 15-16 iulie 2021 par Alis Popa
Conferinta ro md climate volunteers 15-16 iulie 2021Conferinta ro md climate volunteers 15-16 iulie 2021
Conferinta ro md climate volunteers 15-16 iulie 2021
Alis Popa19 vues
Climate volunteers alina popa_ etwinning par Alis Popa
Climate volunteers alina popa_ etwinningClimate volunteers alina popa_ etwinning
Climate volunteers alina popa_ etwinning
Alis Popa26 vues
Adriana Maris_King of My Castle par Adriana Maris
Adriana Maris_King of My CastleAdriana Maris_King of My Castle
Adriana Maris_King of My Castle
Adriana Maris214 vues
Raport de finalizare a proiectului.uniti.pentru.o.planeta.curata.dicu.mihaela par MihaelaDicu4
Raport de finalizare a proiectului.uniti.pentru.o.planeta.curata.dicu.mihaelaRaport de finalizare a proiectului.uniti.pentru.o.planeta.curata.dicu.mihaela
Raport de finalizare a proiectului.uniti.pentru.o.planeta.curata.dicu.mihaela
MihaelaDicu438 vues
17 sdg alina popa_etwinning_liceul gep romania par Alis Popa
17 sdg alina popa_etwinning_liceul gep romania17 sdg alina popa_etwinning_liceul gep romania
17 sdg alina popa_etwinning_liceul gep romania
Alis Popa29 vues
AIMS Dissemination at the Symposium "Laurentiu Panaitopol" Bucharest par mepetrescu
AIMS Dissemination at the Symposium "Laurentiu Panaitopol" BucharestAIMS Dissemination at the Symposium "Laurentiu Panaitopol" Bucharest
AIMS Dissemination at the Symposium "Laurentiu Panaitopol" Bucharest
mepetrescu218 vues
prezentare produs partea practică bune practici.pptx par ssuser45866c
prezentare produs partea practică bune practici.pptxprezentare produs partea practică bune practici.pptx
prezentare produs partea practică bune practici.pptx
ssuser45866c28 vues
Curs Erasmus+ „Interactive Teaching - Using Educational Games and New Techno... par Adriana Olaru
Curs Erasmus+ „Interactive Teaching - Using Educational Games and New Techno...Curs Erasmus+ „Interactive Teaching - Using Educational Games and New Techno...
Curs Erasmus+ „Interactive Teaching - Using Educational Games and New Techno...
Adriana Olaru394 vues
Diseminare Erasmus+ KA1 par alismocanu
Diseminare Erasmus+ KA1Diseminare Erasmus+ KA1
Diseminare Erasmus+ KA1
alismocanu48 vues
Proiect Eco Scoala par yry
Proiect Eco ScoalaProiect Eco Scoala
Proiect Eco Scoala
yry2.2K vues
Diseminare comenius turcia sept 2013 par Mihaela Achim
Diseminare comenius turcia sept 2013Diseminare comenius turcia sept 2013
Diseminare comenius turcia sept 2013
Mihaela Achim354 vues

Proiect internațional rezumat.pptx

 • 1. Proiect internaȚional „Rolul matematicii Și contabilitĂȚii în dezvoltarea profesionalĂ” Implementat și raportat: Aducovschii Virjinia, profesor de matematică IP LT „M.Sadoveanu”, or. Ocnița RAPORT
 • 2. IP LT „M.Sadoveanu” or. Ocnița Colegiul de economie„Virgil Madgearu” Galați, România Colegiul Agroindustrial Grinăuți Parteneri: Elevi de cl.VIII-XR Elevi de clasa a IX-a
 • 3. Scop Obiective Grupul Țintă Produs Planificarea, informarea și promovarea activităților de ghidare în carieră a elevilor de diferite vârste, aplicănd metode și tehnici de studiu a matematicii și contabilității în învățământul general și preuniversitar. •Să-și stabilească priorități privitoare la alegerea și dezvoltarea profesională; •Să studieze matematica și contabilitatea din perspectiva oamenilor de afaceri din regiune; •Să efectueze un schimb de cunoștințe și capacități cu colegii din România și din alte instituții superioare; IP LT „M.Sadoveanu”, or. Ocnița - Cadre didactice care predau disciplina matematica; - Elevii din clasele a 8-10R (16 elevi); - Părinții acestor elevi. 1. Pliant informațional; 2. Vizite cu scop de informare, motivare și implementarea matematicii și contabilității în diferite profesii; 3. Interviu de la manegerii intreprinderilor din rnul Ocnița; 4. Buletin Informativ – în format de filmuleț elebaorat de către elevi.
 • 4. Competenţe de comunicare în limba română Competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie; Competenţa de a învăţa să înveţi; competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă. În conformitate cu Curriculumul la matematică și cu Codul Educației al RM, la final de Proiect elevii vor avea:
 • 5. Activitatea de învățare Tipul activității Realizat Indicatori Înregistrarea în cadrul Proiectului internațional „Educație on- line fără hotare” Îndeplinirea cererii, îndeplinirea formularului de înregistrare. Formarea echipei de lucru (profesori, elevi cl.8-10). Încheierea acordului de colaborare cu Colegiul Agroindustrial Grinauti Acord de colaborare Etapa Salutul Virtual Căutarea partenerilor naționali și internaționali și stabilirea unor scopuri și activități comune. Poster, filmuleț video. Postere 5 (CANVA) Ședință online ( Google Meet) Etapa Prima întălnire virtuală Prezentarea echipelor. Prima întâlnire virtuală. Prezentarea Posterului „Salutul Virtual” Ședință online (Google Meet) Filmuleț video (or. Ocnița- Liceu)-realizat de elevi Identifică probleme complexe de studiu la tema selectată, Chestionar pentru elevi „Ce profesii au legătură cu matematica?” https://www.menti.com/ph9c3jdhgi https://padlet.com/vaducovschi/mj57pev9s8g0pb4d Rezolvarea problemelor matematice Mentimenter- Întrebare Padlet – Proiect internațional „Etapa de cercetare” Etapa de cercetare Repartizarea sarcinilor în cadrul grupului. Vizite la Colegiul Agroindustrial Grinăuți și virtual la Colegiul din Galați. Identificarea resurselor și consultarea specialiștilor în domeniu/părinților Vizită în teritoriu- Demers DÎ Ședință online (Google Meet) Informație privitoare la resurse Acordul părinților cu privire la utilizarea imaginilor, video-urilor în cadrul proiectului Acordul părinților de a posta imaginilor elevilor Etapa de acțiune în baza cercetării Repartizarea sarcinilor de lucru pentru elevi, divizați în echipe a câte trei elevi. Selectarea întrebărilor corespunzătoare și consultarea cu profesorii de l.și lit.rom. pentru interviu Interviu de la oameni de afacere. Interviu 5 secvențe de filmulețe- realizate de elevi în timpul interviului Determinarea temelor matematice studiate în gimnaziu/ liceu și implementate în aceste sfere de afaceri.- Prezentări PowerPoint Rezolvarea problemelor matematice 5 prezentări – (PowerPoint ) (Ce teme s-au regăsit în domeniile cercetate) Ședință online (Google Meet) Evaluarea activității fiecărui membru participant în proiect cu ajutorul Grilei de evaluare a proiectului și a fișelor de control și verificare a activității. Buletin Informativ https://drive.google.com/file/d/1hlUzGU6h CuwEQyLR8d2mAZtpI_Ntxews/view?usp =sharing Etapa de colaborare Vizită la Colegiul din Grinăuți și vizită virtuală la Colegiul Galați: Determinarea Profesiilor cel mai pregnant pe disciplina matematica și contabilitatea și desiminarea cunoștințelor achiziționate la colegii din instituție Realizarea activităților practice la Colegiul Grinăuți Ateliere de lucru în cadrul Seminarului raional al profesorilor de matematică din data de 10.03.2022 https://read.bookcreator.com/WqqiXs03NmNo32OPJh PMO5nAkUi2/ew9WNNaESPu-E-Z9yitVyA Activitate practică Prezentarea Produsului Ședință online (Google Meet)/ Produs comun (Book Creator)
 • 6. Etapa Salutul Virtual 08.11-19.11 În cadrul acestei etape am creat echipa de elevi dornici de a participa în cadrul unui Proiect internațional din domeniul științelor exacte. Elevii au dat denumire echipei „Tinerii bilanțieri” Fiecare elev a pregătit câte un poster în diferite aplicații, apoi analizându-le cu întreaga echipă am creat unul pe care l-au prezentat echipei partenere de la Colegiul de economie „ Virgil Madgearu”, Galați.
 • 7. Prima întâlnire virtuală 22.11-03.12 În cadrul acestei etape am avut o primă întâlnire virtuală a echipei de elevii din Moldova cu echipa de peste Prut. La această etapă elevii au făcut cunoștință unii cu alții prin intermediul platformei Google Meet. Fiecare elev s-a prezentat, și-au adresat câte 10 întrebări o echipă celeilalte. Am discutat despre tematica proiectului aleasă deacord comun cu toți și am planificat niște activități și perioada de desfășurare a acestora. Echipa care a reprezentat Liceul „M.Sadoveanu”, au prezentat echipei din Galați un mic filmuleț video despre amplasarea localității și a liceului nostru . Prezentarea localității și a instituției de către elevii LT „M.Sadoveanu”, or. Ocnița
 • 8. Etapa de cercetare 06.12-28.12 Mentorii, profesorii au propus elevilor un chestionar, în care elevii trebuiau să indice după părerea lor, „Ce profesii au legătură cu matematica?”. Apoi în Padlet elevii au primit un șir de probleme matematice din diferite domenii pentru a rezolva, a trage concluzii și a identifica niște probleme asemănătoare în alte profesii. Elevii au fost creativi și au implementat chiar 2 activități acasă în practică.(Închegarea brânzei în dependență de grăsimea laptelui și de cantitatea de chiag utilizată- au primit 10 porții diferite verificate după consistență și degustate de familie; au amestecat o concentrație de sare, apă și iod pentru dezinfectarea rănilor anumalelor domestice). În cadrul acestei etape am efectuat o vizită de lucru la Colegiul Agroindustrial Grinăuți, unde elevii au avut șansa de a analiza și experimenta niște activități practice și învăța mici secrete de culinărie. Aici au aplicat noțiuni matemmatice ca: Procent, raport, ecuație, algoritm etc. Toate aceste activități au fost prezentate echipei din România, iar ei la rândul lor au prezentat ce cercetări au făcut în domeniul economiei.
 • 10. https://drive.google.com/file/d/1hlUzGU6hCuwEQyLR8d2mAZtpI_Ntxews/view?usp=sharing Rezultatele se pot viziona în acest filmuleț Etapa de acțiune în baza cercetării 31.01-25.02
 • 11. Etapa de colaborare 28.02-18.03 În cadrul etapei de colaborare, elevii au lucrat împreună și au determinat cât de importantă este cunoașterea matematicii pentru a avea o profesie de succes, care sunt elementele și subiectele matematice fără de care nu s-e poate descurca nici un om în viața, ce rol joacă elementele de economie în viața de zi cu zi a fiecăruia și în final au realizat un mic produs: Un filmuleț animat: „Firma de cașcaval”, în care au fost proiectate toate nuanțele unei afaceri: înființare, pregătirea cașcavalului (calcul de salariu, ingrediente, timp etc), identificarea magazinelor care ar putea cumpăra acest produs, cum ar putea vinde ei acest produs în dependență de asortiment, necesități și cerințe, care ar putea fi venitul și cheltuielile etc.
 • 13. Evaluarea elevilor Atitudinea față de activitatea în grup/pe echipe DA Argumente NU Argumente A urmat instrucțiunile A cooperat cu ceilalți A dat explicații pertinente celorlalți A încercat să-și clarifice neînțelegerile A dus activitatea pînă la capăt A încercat activități noi Are capacitatea de inițiativă Competenţe care trebuie dobândite Data Activităţi desfăşurate, comentarii Data Evaluare Bine Satisfăcător Refacere
 • 14. Nr. crt. Enunţ/criteriu DA NU Obs./ come ntarii 1. Au fost avute în vedere ideile indicate 2. Au fost accesate toate căile de documentare indicate în plan 3. Sunt realizate toate fişele de documentare stabilite în planul de activităţi 4. S-au identificat toate soluţiile posibile de abordare a temei 5. S-a realizat analiza soluţiilor identificate prin evidenţierea avantajelor / dezavantajelor 6. S-a argumentat corect varianta aleasă 7. Au fost selectate grupele de lucru pe subiecte 8. Au fost numiţi responsabilul de proiect şi liderul de grup 9. Au fost alocate responsabilităţile în cadrul proiectului 10. S-a realizat planificarea activităţilor pe grupe de lucru 11. S-au întocmit diagramele Gantt corespunzătoare 12. S-au respectat planurile stabilite 13. S-au asamblat sub-proiectele în proiectul final 14. S-a analizat şi validat proiectul final 15. S-a realizat prezentarea şi argumentarea proiectului 16. S-a elaborat o comunicare / articol la revista şcolară ori s-a participat la vreo expoziţie pentru diseminarea rezultatelor proiectului 17. S-au primit sugestii şi recomandări pentru îmbunătăţirea activităţilor similare în viitor Fișă de evaluare a Proiectului/ Produsului
 • 15. Rezultatele obținute • Elevii au aplicat raționamentul matematic în identificarea și rezolvarea unor probleme din viața cotidiană; • Elevii au implementat achizițiile matematice teoretice de care dispuneau, în unele activități practice, fapt ce-i motivează să-și de interesul spre studierea acestei discipline cu o mai mare seriozitate; • Am realizat: 5 ședințe online cu partenerii de peste Prut; 2 filmulețe video; schimb de lucrări digitate; 5 postere; 5 prezentări; aproximativ 40 de - situații, probleme, experimente realizate, rezolvate și implementare; • Motivarea elevilor de a studia sârguincios toate disciplinele școlare, care îi v-a ajuta să-și aleagă corect profesia spre viitor.
 • 17. Activitățile desfășurate în cadrul proiectelor educaționalele permit tinerilor să-și evalueze interesele și potențialul, să-și planifice traseul preofesional și să-și identifice acțiunile și resursele necesare. N-e propunem să continuăm implementarea acestui proiect și în anul de studii următor, lărgind orizonturile de cercetare a achizițiilor matematice în viața de zi cu zi!