Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Звіт директора за 2016/2017 н.р.

.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Звіт директора за 2016/2017 н.р.

 1. 1. Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради Звіт директора школи за 2016/2017 навчальний рік
 2. 2. 22.06.2017 Звіт директора школи Гребенюк Л.А. про роботу закладу в 2016/2017 навчальному році та перспективи розвитку закладу в 2017/2018 навчальному році Вступ Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно зі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньоїосвіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту, Правил конкурсного приймання та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти. Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі. На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я. Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу. Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМК, науково-практичних семінарах, використовують Інтернет-ресурси. Закінчився 2016-2017 навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробитипевні підсумки роботиколективу школи, оцінити діяльність директора на цій посаді. Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради працювала над темою: «Створення соціально- педагогічних умов для підвищення педагогічної творчості учителя в процесі створення інноваційно-освітнього середовища та соціалізації навчально- виховного процесу через запровадження інформаційних технологій» та над такими питаннями: 1. Забезпечення затвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку українськогосуспільства:розвитку українськоїдержавності. 2. Формування орієнтацій відносно здоровогоспособужиття, створення оптимальних умов для збереження, зміцнення здоров’я. 3. Продовження роботиз переходу на новий зміст, структуру та 12-річний строкнавчання, забезпечення всебічного розвиткукожної дитиниз урахуванням індивідуальних можливостейу відповідності з сучасними вимогами, стандартами загальної середньоїосвіти. Підвищенням якості освіти. 4. Формування в учнів потребиу саморозвиткута самоосвіті.
 3. 3. 5. Формування соціального, комунікативного потенціалу особистості. 6. Подальше впровадження експериментальної моделімоніторингу якості освіти у 3-х рівнях: шкільному, міському, обласному. 7. Виконання комплексу заходів з поширення функціонування державної мови у сфері освіти, формування національної самосвідомостіучнів. На виконання Закону України «Про мову» в школі всі класи з українськоюмовою навчання. Виконуючи ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державну програму розвитку і функціонування української мови, в школі поступово і неухильно ведеться робота щодо виконання мовного законодавства:  навчально-виховний процес здійснюється українською мовою;  вивчення української мови є обов’язковим;  державною мовою проводяться засідання педагогічних рад, збори колективу, наради, семінари тощо;  діловодство і ведення документації, взаємовідносини з державними громадськими органами здійснюється українською мовою;  тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською. Щодо виконання мовного законодавства слід зазначити, що впродовж навчального рокупроводились заходи та роз’яснювальна робота серед батьків та вчителів школи з питання виконання мовного законодавства. Один раз на 5 років адміністрацією школи перевіряється стан викладання української мови та літератури. Щорічно проводиться низка заходів з пропаганди державної мови, історії українського народу, культури. Загальнівідомостіпро навчальнийзаклад: o комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради; o юридичнаадреса навчального закладу: 49057, Дніпропетровськаобласть, м. Дніпро, вул. Альвінського, 3  мова навчання – українська;  школа розрахованана 960 місць за умови навчання у дві зміни;  у школі сформовано23 класи , в яких навчається 702 учні середня наповнюваність 30,5:  1-4 класи – 320 учнів;  5-9 класи – 312 учнів;  10-11класи –70 учнів. Збереженняконтингенту. На початок2016-2017 н. р. навчалось у школі 691 учень, на кінець року 702 учні. Протягом рокуприбуло-25 учнів вибуло 12учнів. Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця мешкання родини і пов'язаназ переїздами:із 12 вибулих учнів 8 переїхали в інші райони Дніпра або інші міста України. Основнимизаходамизі збереженням контингенту учнів в 2016 -2017 навчальному роцібули:
 4. 4. - організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні школи; - спільна роботаз ДНЗ № 254; - контроль відвідування учнями навчальних занять; - організація навчання вдома; - організація роботи «Школи майбутнього першокласника» Працевлаштування учнів 9-х класів за 3 роки Навчальні роки Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації ПТНЗ Вечірня школа Продовжили навчання в 10 кл 2014 –2015 н.р. 58 учнів 9 учнів 6 учнів - 43 учні 2015- 2016 н. р. 66 учнів 20 учнів 12 учнів 1 учень 33 учні 2016 -2017 н. р. 62учні Приблизно 22 учні Приблизно 11 - 29 учнів Звіт про навчання або працевлаштування випускників 11-х класів станом на 01.10.2015 р. Кількістьучнівнапочатокн. р.Кількістьучнівнакінецьн.р. Прибуло Вибули за н. р. ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредит ація ВНЗ І-ІІ рівнів акред итація ПТНЗ Курс и Збройн і сили Україн и Хвороба Виїзд Доінш. навчальн. закладів міста Смерть Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % 2 9 29 - - - - 18 62 5 1 7 5 17 1 4 - - - - станом на 03.10.2016 р. Кількість учнівна початокн.р. Кількість учнівна кінецьн.р. Прибуло Вибули за н. р. ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредит ація ВНЗ І-ІІ рівнів акредит ація ПТНЗ Курс и Зброй ні сили Украї ни Хвор оба
 5. 5. Виїзд Доінш.навчальн. закладівміста Смерть Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % 32 32 - - - - 19 59, 4 4 12, 5 8 25 - - - - 1 3, 1 Попереднє працевлаштування випускників 11-х класів станом на 20.06.2017 р. Кількістьучнівнапочатокн.р. Кількістьучнівнакінецьн.р. Прибуло Вибули за н. р. ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредит ація ВНЗ І-ІІ рівнів акредит ація ПТНЗ Курс и Зброй ні сили Украї ни Хвор оба Виїзд Доінш. навчальн. закладівмістаСмерть Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % 39 36 - - 3 - 23 64 7 19 6 17 - - - - - - З 2014 року випускники нашої школи випробують свої сили в навчальних закладах інших європейських держав. Так, за межами країни продовжили своє навчання (у Польщі) – 2 випускники, в 2015 році – 3 випускники, а 2016 році – 4 випускники в 2017 році планують вступити до польських університетів 2 випускники. Педколективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи Кадрове забезпеченнянавчального закладу: Роботаз педагогічними кадрамишколи була спрямованана підвищення фахового рівня вчителів, організації на рівні вимог їх атестації, надання допомогимолодим учителям. Особливаувага приділялась самоосвітіпедагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2016-2017 н. р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі вчителі: Сірченко С.І., Лещинська Л.М. ,Кутєпова Л.С., Стороженко Н.В. ,Гавриш А.А., Чернікова О.В., Куплецька А.Д. ,Стребуль Т.М., РезцоваТ.С. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили
 6. 6. матеріали за індивідуальними методичнимитемами, поділилися досвідом своєї роботи. Коженвчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні шкільних методичних комісій. Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2016-2017н. р. згідно з перспективним планом. У звітному році було атестовано 9 (12%) педагогічних працівників: 1. Гребенюк Л.А. 2. Стороженко Н.В. 3. Широкан В.В. 4. Стребуль Т.М. 5. Резцова Т.С. 6. Бурлака В.В. 7. Сирих Т.В. 8. Грицан Л.В. 9. Андрущишина Н.Є У ході атестації було проведено вивчення досвідуроботивчителів Резцової Т.С., Сирих Т.В., Грицан Л.В., Андрущишиної Н.Є., Стребуль Т.М., Бурлаки В.В. - шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, колег. Протягом року вивчались результати моніторингунавчальних досягнень учнів. Це дає можливість об’єктивно оцінити роботукожного вчителя, який атестується. Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості. Враховуючи результати, можна зробитивисновок, що педагогипланомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень. В 2016-2017 н.р. році працює 43 учителі , з яких:  3 заслужені вчителі України  13 учителі-методисти  3 старші вчителі  11 відмінники освіти України,  29 мають вищу кваліфікаційну категорію  2 мають першу кваліфікаційну категорію  2 мають другу кваліфікаційну категорію.  Сумісники-3  Пенсіонери-10 Директор школи:Гребенюк Лариса Андріївна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 27 років, стаж роботина посадідиректора – 2 роки;  Заступники директора: - Стороженко НаталіяВасилівна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 25 років, стаж роботина посаді заступника директора – 11 років; - Широкан Валентина Василівна, освіта– вища, стаж педагогічної роботи – 31років, стаж роботина посаді заступника директора – 14 років. - Кундій Алла Василівна – заступник директораз АГЧ , стаж роботина посаді заступника директора– 3 роки Питання кадрового забезпечення було вирішено на 80% На жаль, на сьогоднішній день в школі є вакансії:  Вчитель німецької мови-  Вчитель англійської мови-
 7. 7.  Вчитель ОТМ і художньої культури  Практичний психолог  Соціальний педагог  Вчитель фізкультури  Вчитель українськоїмови  Вчитель початковихкласів  Вихователь ГПД  Керівник гуртка по шахам  Інженер-електронщик Медичне обслуговуванняучнів у навчальномузакладі: Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України школа протягом 2016/2017 навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи. У школі наявний медичний кабінет, який згідно із Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 розміщений на першому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01 на 90%. Медичний працівник школи – ФедькоО.В. на підставі довідок про стан здоров’я,в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподілвсіх учнів на групи . Здоров’ядітей постійно перебуває під контролем адміністрації, класних керівників, учителів. Навчально-виховнаробота унавчальномузакладі: З метою реалізації основних напрямів реформування освіти в Україні педагогічний колектив комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» в 2016-2017 н. р. проводив роботу по оновленню форм і методів навчання і виховання учнів. Загальна таблиця рівня успішності учнів 2-11-х класів:
 8. 8. клас учнів н/а низький середній достатній високий % успішності %якості учнів % учнів % учнів % учнів % учнів % % 2-А 32 0 0,0 0 0,0 8 25,0 20 62,5 4 12,5 100 75,0 2-Б 30 0 0,0 0 0,0 10 33,3 16 53,3 4 13,3 100 66,7 2-ті 62 0 0,0 0 0,0 18 29,0 36 58,1 8 12,9 100 71,0 3-А 35 0 0,0 0 0,0 7 20,0 20 60,0 8 20,0 100 80,0 3-Б 33 0 0,0 0 0,0 7 21,2 22 66,7 4 12,1 100 78,8 3-В 31 0 0,0 0 0,0 15 48,4 14 45,2 2 6,5 100 51,6 3-ті 99 0 0,0 0 0,0 29 29,3 56 57,6 14 13,1 100 70,7 4-А 37 0 0,0 0 0,0 5 13,5 27 73,0 5 13,5 100 86,5 4-Б 37 0 0,0 0 0,0 14 37,8 18 48,6 5 13,5 100 62,2 4-ті 74 0 0,0 0 0,0 19 25,7 45 60,8 10 13,5 100 74,3 5-А 33 0 0,0 0 0,0 9 27,3 21 63,6 3 9,1 100 72,7 5-Б 32 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 9,4 9,4 9,4 5-ті 65 0 0,0 0 0,0 9 13,8 21 32,3 6 9,2 55,4 41,5 6-А 30 0 0,0 0 0,0 20 66,7 9 30,0 1 3,3 100 33,3 6-Б 31 0 0,0 0 0,0 13 41,9 15 48,4 3 9,7 100 58,1 6-ті 61 0 0,0 0 0,0 33 54,1 24 29,3 4 6,6 100 45,9 7-А 32 0 0,0 1 3,1 20 62,5 10 31,3 1 3,1 96,9 34,4 7-Б 32 0 0,0 4 12,5 22 68,8 6 18,8 0 0,0 87,5 18,8 7-мі 64 0 0,0 5 7,8 42 65,6 16 25 1 1,6 92,2 26,6 8-А 30 0 0,0 0 0,0 15 50,0 15 50,0 0 0,0 100 50,0 8-Б 30 0 0,0 0 0,0 20 66,7 10 33,3 0 0,0 100 33,3 8-мі 60 0 0,0 0 0,0 35 58,3 25 41,7 3 10,0 100 41,7 9-А 30 0 0,0 0 0,0 12 40,0 15 50,0 0 0,0 100 60,0 9-Б 32 0 0,0 3 9,4 21 65,6 8 25 0 0,0 91 25 9-ті 62 0 0,0 3 4,8 33 53,2 23 37,1 3 4,8 95,2 32,0 10 34 0 0,0 0 0,0 23 67,6 8 23,5 3 8,8 100 32,4 10-ті 34 0 0,0 0 0,0 23 67,6 8 23,5 3 0,0 100 32,4 11-А 21 0 0,0 0 0,0 2 9,5 12 57,1 7 33,3 100 90,5 11-Б 15 0 0,0 0 0,0 10 66,7 5 33,3 0 0,0 100 33,3 11-ті 36 0 0,0 0 0,0 12 33,3 17 47,2 7 19,4 100 66,7 2-11 617 0 0,0 8 1.2 266 43 287 47 56 9,1 99 56
 9. 9. Відмінники та невстигаючі 2016-2017 н. р. КЗО «СЗШ № 40» ДМР № з/п Клас Відмінники Невстигаючі к-сть П.І.Б к- сть П.І.Б 1. 2-А 4 Біла Софія Кущ Надія Субботін Владислав Шишко Катерина 2. 2-Б 4 Захарова Анастасія Івченко Дарина Михалевич Анастасія РибаковаНеля 3. 3-А 8 Зюкіна Марія Малиш Катерина Левицька Марія Рикова Софія Миронович Назар Сугак Владислав Шмалько Діана Янчук Сніжана 4. 3-Б 4 Шмерига Неллі Шмерига Філіп Лебідь Богдан СамойловаАнастасія 5. 3-В 2 РябчинськаСофія Пухальська Ярослава 6. 4-А 5 Маренич Іван Маренич Катерина Гунченко Софія Хрустальова Анастасія Сироєдов Денис 7. 4-Б 5 Афоніна Марія Анохін Єгор Голіцина Єлизавета Карпичко Ілля Тациняк Святослав 8. 5-А 3 Супенко Дар’я Істоміна Софія Шавлай Олександр 9. 5-Б 3 Тригуб Катерина Тюменцева Таісія Шкуро Єлизавета 10. 6-А 1 Горкава Влада 11. 6-Б 3 Гуцалюк Наталія Бірюк Анастасія Качан Олена
 10. 10. 12. 7-А 1 Кузін Ілля 1 ГромякАртем 13. 7-Б 4 ГоловчакОлег Мариноха Даніїл Кривокордя Ярослав Алексєєнко Андрій 14. 9-А 3 Кудлай Яна Кравченко Олександр БоровикІрина 15. 9-Б 3 16. 10 3 Головня Анастасія РибаковаХристина СосноваАнна 17. 11-А 7 Андрєєва Владислава Войтович Любов Плахотник Аліна Резник Марія ХворостянкінАртур Чорнобай Аліна Периста Катерина Всього: 56 8 Порівняно з І семестром зменшилась кількість невстигаючих учнів на 11 чоловік ( на 1,2%): І семестр-19 невстигаючих ІІ семестр-8 невстигаючих. Кількість відмінники збільшилась порівняно з І семестром на 28 учнів: І семестр-28 учнів ІІ семестр-56 учнів. Всім учням,які закінчили на відмінно видано похвальні листи. Акцентуючи позитивні моменти в навчальній діяльності учнів, необхідно зазначити ряд суттєвих недоліків, виявлених моніторинговими спостереженнями: Клас % якості І семестр % якості ІІ семестр Підвищення/Зниження 5-А 76% 72,73 % -3% 5-Б 47% 9,38 % -38% 6-А 28% 33,33 % +5% 6-Б 52% 58,06 % +6% 7-А 33% 34,4 % +1% 7-Б 16% 18,75 % +3% 8-А 62% 50,00 % -12% 8-Б 14% 33,33 % +19% 9-А 60% 60,00 % 0% 9-Б 16% 25 % +9% 10 21% 32,35 % +11% 11-А 90% 90,5 % 0% 11-Б 27% 33,3 % +6%
 11. 11. На засіданнях ШМК вчителів школи необхідно обговоритипитання підвищення шляхів якості знань, в разіпотреби надати методичнудопомогумалодосвідченим вчителям. «Школамайбутнього першокласника» Педагогічний колектив школи активно працював над організацією роботи з майбутніми першокласниками, заохочуючиїхдо навчання. Ця робота проводилась яку мікрорайонішколи, так і на базі ДНЗ № 254. Проведено засідання методичної комісії вчителів , батьківські збориу ДНЗ №254. В листопаді-травні в школі працювала «Школа майбутнього першокласника», до роботив якій залучалися вчителі початковихкласів. Індивідуальна форма навчання В 2016-2017 н.р. у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалося 4 учні, всі за довідками ВКК міських лікарень. Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями вдома. Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Слід зазначити, що організація навчально-виховногопроцесуза індивідуальною формоюповинна забезпечуватине тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвиватисоціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах. Державна підсумкова атестація У початковій школі державна підсумкова атестація проходила з української мови, читання та математики у форміпідсумкових контрольних робіт. Зміст підсумкових контрольнихробіт та їх проведення відповідали рекомендаціям МОН України. Було опрацьовано учителями початкової школи інструктивно-методичний лист № 1/9-149 від 13.03.2017 р. «Особливостіпроведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році». Виходячи з «Положення про ДПА» було створено комісії для проведення ДПА в 4-х класах КЗО «СЗШ № 40» та складено графіки проведення ДПА в 4-х класах КЗО «СЗШ № 40» та заготовлені тексти контрольних робіт для кожного учня. Згідно графіка державна підсумкова атестація з української мови проводилась 12.05.2017 року, з українського читання – 16.05.2017 року, та з математики – 18.05.2017 року. Річною підсумковою роботою з української мови була письмова робота, що містить 7 завдань різних рівнів складності. Так учні 4-А класу досить добре справились з складними мовними завданнями. Роботи 34 учнів оцінені як роботи високого рівня (14 учнів) та достатнього рівня (20 учнів), що становить 92 %. В 4-Б класі цей показник становить 77% (відповідно16 учнів – роботи високого рівня та 12 учнів – достатнього рівня). 11 учнів (15 %) серед четверокласників написали роботи на середній рівень , низького рівня-немає.
 12. 12. клас к-ть учнів к-ть учнів, які писали роботу Рівні високий достатній середній низький к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 4-А 37 37 14 38 20 54 3 8 0 0 4-Б 37 36 16 44 12 35 8 23 0 0 всього: 74 73 30 41 32 44 11 15 0 0 Підсумковою контрольною роботою з українського читання була комбінована робота, що складалася з тексту для самостійного читання з мови навчання обсягом 330 слів,а також завдання до тексту для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом. клас к-ть учнів к-ть учнів, які писали роботу Рівні високий достатній середній низький к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 4-А 37 36 19 52 14 38 3 8 0 0 4-Б 37 36 14 38 12 33 10 28 0 0 всього: 74 72 33 46 26 36 13 18 0 0 Підсумковою контрольною роботою з математики була письмова комбінована робота. Учні 4-х класів добре справились з даними завданнями. Так в 4-А класі (вчитель Чуб Н.І.) 13 учнів( 36%) написали роботи на високому та 18 учень ( 50%)- на достатньому рівні. В цілому по 4-А класі (вчитель Чуб Н.І..) – 31 учнів отримали оцінки високого та достатнього рівня. А в 4-Б класі ( вчитель Сирих Т.В.) -26 учнів отримали оцінки високого та достатнього рівня,з них: 13 учнів ( 36%) отримали оцінки високого рівня і 13 учнів(36%) – достатнього рівня. В цілому з 26 учнів 4-х класів 36% - оцінки високого рівня та 31 учень (43%) - достатнього рівня. Двоє учнів 4-Б класу показали низький рівень знань (Торяник Є., Даниленко Д)., 18% становлять роботи учнів середнього рівня. Порівнюючи підсумки ДПА в 4-х класах з результатами навчальних досягнень зарік слід відзначити, що майже з усіх предметів відзначається підтвердження або покращення результатів. Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньоїосвіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547 (далі МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України14 лютого 2015 року за № 157/26602, та наказу МОН України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 № 1696
 13. 13. «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки Українивід 20 жовтня 2016 року № 1272»,відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньоїосвіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрованийу Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»). 1. До 01.05.2017 року складено, затверджено розклад ДПА, розклад консультацій при підготовці до ДПА, склад апеляційної комісії. Складено, погоджено в управлінні освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради склад комісій для проведення ДПА. 2. Оформлено інформаційний стенд (розклад ДПА, розклад консультацій при підготовці до ДПА, Інструкція про порядокпереведення та випуску учнів, склад груп для складання ДПА). 3. Складено, погоджено склад атестаційних та апеляційних комісій, комісій для проведення ДПА, комісій для забезпечення об’єктивногопроведення ДПА до 01.05.2017 р. 4. Видано наказ про звільнення учня 9-А класу ( Носенко Євгена наказ № 31 від 16.04.2017 року) від проходження ДПА за станом здоров’я. 6. В організації та проведенні ДПА, оформленніпротоколів ДПА, виставленні оцінок за результатами ДПА в класні журнали порушень не виявлено. 7. Складено звіти про якість і формускладання державної підсумкової атестації за результатами ДПА. Оцінки державної підсумкової атестації виставлено адекватно річним оцінкам. Учні підготовлені до ДПА на достатньому та високомурівні. Державна підсумкова атестація з української мови є обов’язковою і проводилася в письмовій формі. Завдання для проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класу складено на засіданнях ШМК і затверджено наказом № 9 від 05.04.2017 і педрадою№ 4 від 02.03.2017року. РЕЗУЛЬТАТИ ДПА з української мови РЕЗУЛЬТАТИРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ з українськоїмови Клас Кількість учнів Високий рівень (10-12балів) %якості Достатній рівень (7-9балів) %якості Середній рівень (4-6балів) %якості Початковий рівень % %якості % успішності 9-А 29 12 42 % 10 34 % 7 24 % 0 0 76% 100% 9-Б 32 6 18 % 16 50 % 10 31 % 0 0 68% 100% 9- ті 61 18 30 % 26 43 % 17 28 % 0 0 73% 100%
 14. 14. Клас Кількість учнів Високий рівень (10-12 балів)%якості Достатній рівень (7-9балів) %якості Середній рівень (4-6балів) %якості Початкови йрівень % %якості % успішності 9-А 30 11 37% 10 33% 9 30% 0 0 70% 100% 9-Б 32 5 16% 14 46% 13 43% 0 0 62% 100%; 9-ті 62 16 26% 24 39% 22 35% 0 0 65% 100% Аналізуючи показники річного оцінювання і ДПА з української мови учні підтвердили річні оцінки( % збільшення склав -1%) Для проведення державної підсумкової атестації з математики вчителі: Лещинська Л.М. і Кутєпова Л.С. приготували декілька варіантів атестаційних робіт. Матеріали ДПА складено на засіданнях ШМК і затверджено наказом № 9 від 05.04.2017 і педрадою № 4 від 02.03.2017року Державна підсумкова атестація з математики проводилась протягом 135 хв. РЕЗУЛЬТАТИ ДПА з математика Клас Кількість учнів Високий рівень (10-12балів) %якості Достатній рівень (7-9балів) %якості Середній рівень (4-6балів) %якості Початкови йрівень % %якос-ті % успіш- ності 9-А 29 10 34% 15 52% 4 14% 0 0% 86% 100% 9-Б 32 1 3% 11 34% 20 63% 0 0% 37% 100% 9-ті 61 11 18% 26 42% 24 39% 0 0% 60% 100% РЕЗУЛЬТАТИРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ з математики Клас Кількість учнів Високий рівень (10-12 балів)%якості Достатні йрівень (7-9балів) %якості Середній рівень (4-6балів) %якості Початков ийрівень % %якості % успішност і 9-А 30 7 23% 18 60% 5 17% 0 0% 83% 100 9-Б 32 1 3% 9 28% 22 69% 0 0 31% 100 9-ті 62 8 13% 27 44% 27 44% 0 0 52% 100 Аналізуючи результати ДПА з математики в 9-х класах учні отримали кращі результати на ДПА. Для проведення атестації з географії вчитель . Кравченко В.О. приготувала декілька варіантів завдань. Кожен варіант атестаційної роботи налічував: 15 тестових завдань різних типів і рівнів складності; одне завдання, що передбачало роботу з малюнками, схемами, таблицями, діаграмами або статистичними матеріалами; два завдання, що передбачало розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві географічні задачі; завдання на контурній карті.
 15. 15. На виконання атестаційної роботи учням відводили 90 хвилин. РЕЗУЛЬТАТИ ДПА в 9-Аз географії Клас Кількість учнів Високий рівень (10-12 балів)%якості Достатні йрівень (7-9балів) %якості Середній рівень (4-6балів) %якості Початков ийрівень % %якості % успіш- ності 9-А 29 18 62% 9 31 % 2 7% 0 0% 93 % 100% РЕЗУЛЬТАТИРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ в 9-А з географії Клас Кількість учнів Високий рівень (10-12 балів) %якості Достатні йрівень (7-9балів) %якості Середній рівень (4-6балів) %якості Початков ийрівень % %якості % успішнос ті 9-А 30 17 56 % 11 3 7 % 2 7 % 0 0% 93 % 100% Аналізуючи результати ДПА з географії в 9-А класі учні підтвердили річні оцінки (вчитель Кравченко В.О.),що свідчить про об’єктивність виставлення річних оцінок. Атестаційна робота з біології складена вчителем Черніковою О.В. із завдань, що відповідають змісту і державним вимогам до рівня підготовки учнів з таких розділів програми з біології для 7 – 9 класів: «Людина», «Біологічні основи поведінки людини» – 70 % завдань; «Рослини», «Гриби та лишайники», «Бактерії», «Тварини», «Організми і середовища існування» – 30 % завдань. Атестаційна робота включала 75 % завдань на відтворення і 25 % завдань на застосування знань. РЕЗУЛЬТАТИДПА в 9-Б класіз біології Клас Кількість учнів Високий рівень (10-12 балів)%якості Достатній рівень (7-9балів) %якості Середній рівень (4-6балів) %якості Початкови йрівень % %якості % успішності 9-Б 32 6 19 % 18 56% 8 25 % 0 0% 75% 100%
 16. 16. РЕЗУЛЬТАТИРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ в 9-Б класіз біологіїКлас Кількість учнів Високий рівень (10-12 балів)%якості Достатні йрівень (7-9балів) %якості Середній рівень (4-6балів) %якості Початков ийрівень % %якості % успішност і 9-Б 32 8 25% 19 60% 5 16% 0 0% 85% 100 % Аналізуючи результати ДПА з біології в 9-б класі учні отримали кращі результати на ДПА. У 2016-2017 році в школі 36 учнів 11 класу. З них 1 учениця Кіріченко Анастасія звільнена від ДПА та проходження ЗНО. ЗНО з української мови складали 35 учнів. Результати: Початковий рівень – 1учень ( 3%) Середній рівень – 14 (40 %) Достатній рівень – 17 (48 %) Високий рівень – 3 (9 %) Якість – 57 %. На 11 % учні 11 класу покращили результат порівняно з річними оцінками. ЗНО з математики складали 20 учнів результати: Початковий рівень – 3 (15%) Середній рівень – 14 (70 %) Достатній рівень – 3 (15 %) Якість – 15 %. ЗНО з іноземної мови складали 7 учнів результати: Початковий рівень – 0 ( 0%) Середній рівень – 2 (29 %) Достатній рівень – 5 (71 %) Якість – 71 %. На 7 % учні 11 класу покращили результат порівняно з річними оцінками. ЗНО з історії України складали 28 учнів результати: Початковий рівень – 0 ( 0%) Середній рівень – 9 (32 %) Достатній рівень – 17 (61 %) Високий рівень – 2 (7 %) ЗНО з біології складали 10 учнів результати: Початковий рівень – 0 ( 0%) Середній рівень – 8 (80 %) Достатній рівень – 2 (20 %)
 17. 17. Обдарованіучні. Протягом 2016-2017 навчального рокувелася роботаз обдарованимиучнями. Упродовж усього навчальногорокудіяв консультаційний пункт з психологічного супроводудитячоїобдарованостідля класних керівників, учителів-предметників та батьків. Відповідно до Положення про Всеукраїнськіучнівські олімпіади, турніри, конкурсиз навчальних предметів, конкурси-захистинауково- дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурсифахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молодіта спортуУкраїни від 22.09.2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 р. за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України від 13.01.2014 р. № 31 «Про затвердження графіків проведення ІV етапу Всеукраїнськихучнівських олімпіад з навчальних предметів на 2015-2019 роки та конкурснихвідбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів на 2014-2019 роки» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 р. № 1006 «Про проведення Всеукраїнськихучнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 н. р.», наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровськоїоблдержадміністрації від 07.09.2016 р. № 587/0/212-16 «Про проведення Всеукраїнськихучнівських олімпіад і обласних етапів турнірів з навчальних предметів у 2016-2017 н. р.», наказу Дніпровської міської ради Департаменту гуманітарної політики управління освіти № 215 від 26.09.2016 р. «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнськихучнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016-2017 н. р.» та з метою пошуку, підтримки та розвиткупотенціалу обдарованої молодібули проведені шкільні олімпіади, в яких прийняли участь 95 учнів, учні нашої школи приймали участь в районних і міських олімпіадах. Роботаз обдарованимиучнями у 2016-2017р. показала, що не всі вчителі- предметники використалиучнівський потенціал. що свідчить про недостатню роботушкільних методичних комісій з обдарованимиучнями. Головним пріоритетним напрямком роботи нашого навчального закладу ми визначили педагогіку життєтворчості, першою відзнакою якої є створення ситуації Успіху. Тому наша робота з учнями навчальна, методична, наукова, психологічна була спрямована на створення ситуації успіху та розвиток творчої особистості. Переможцірайоннихолімпіад: Клас Предмет Місце П.І.Б. учня П.І.Б. вчителя 10 Хімія ІІІ РибаковаКатерина Стороженко Н.В. 11-А Історія України І Моня Анна Гавриш А.А. 11-А Трудове навчання І Резнік Марія ДриголаС.М. 11-А Трудове навчання І Моня Анна ДриголаС.М.
 18. 18. І місце – 7 ІІ місце – 5 ІІІ місце – 5 Переможці міськихолімпіад: І місце – 1 ІІ місце – 1 ІІІ місце – 2 За результатами міських Всеукраїнськихолімпіадпосіли призовімісця № Ім’я, прізвище учня клас Учитель Предмет Місце 1 Романченко Дарина 11-А ЖидковаА.Б Художня культура ІІІ 2 КондрашоваДарˈя 11-А Кравченко В.О. географія ІІ 3 Головня Анастасія 10 Кравченко В.О. географія ІІІ 3 Резнік Марія 11-А ДриголаС.М. Трудове навчання І 11-А Трудове навчання ІІ Ілющенко Юля ДриголаС.М. 11-А Трудове навчання ІІІ Плахотник Аліна ДриголаС.М. 8-Б Трудове навчання ІІІ Неживенко Олександра Степаненко О.К. 9-А Трудове навчання ІІ Філіпенко Валерія Степаненко О.К. 10 Художня культура ІІ Головня Анастасія ЖидковаЛ.Б. 11-А Художня культура І Романченко Дарʼя ЖидковаЛ.Б. 9-А Географія І Істомін Ілля Кравченко В.О. 9-А Географія ІІ Кравченко Олександр Кравченко В.О. 9-А Географія ІІІ БоровикІрина Кравченко В.О. 10 Географія І Головня Анастасія Кравченко В.О. 11-А Географія ІІІ Левенко Юля Кравченко В.О. 11-А Географія І КондрашоваДаря Кравченко В.О. 7-А Матаматика ІІ Кузін Ілля РезцоваТ.С.
 19. 19. 461 учень КЗО «СЗШ № 40» активно приймав участь в Міжнародних конкурсах «Левеня», «Кенгуру», «Бобер», «Соняшник», «Патріот». Переможцями стали: 1. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру2017»(приймалоучасть 109): Відмінний результат – 11 Добрийрезультат – 49 Учасник – 49 2. Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня-2017»(приймалоучасть- 40): Відмінний результат – 0 Добрийрезультат – 10 Учасник – 30 3. Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер-2017» (приймало участь- 9): Відмінний результат – 0 Добрийрезультат – 4 Учасник -5 4. Всеукраїнськагра «Соняшник-2017» (приймало участь-72): Диплом в початковій школі-7 Диплом І ступеня – 1 Диплом ІІ ступеня – 7 Диплом ІІІ ступеня – 11 Учасник – 46 5. Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот-2017»( приймало участь-52): Учасник – 52 6. Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок-2017»(приймало участь-60): Золотийсертифікат-0 Срібний сертифікат –17 Учасник – 43 7. Міжнародна гра « Геліантус-2017»(приймало участь-119) Диплом І І ступеня-1 Диплом ІІІ ступеня-13 Грамота-60 Диплом переможця шкільного рівня-39 Сетифікат учасника-16 Сертифікат координатора-1 Головним завданням заходів освіти є створення умов для розвиткутворчої обдарованості. Здібність, обдарованість, талант, розглядаютьсяз різних точок зоруз урахуванням вікових особливостейучнів. Основніпитання пов'язанііз завданням сучасної освітньоїсистеми задоволення потреб суспільства встановленні та розвиткутворчих, діяльних,
 20. 20. обдарованихгромадян, оновлення національної свідомості, збереження духовності, збагачення та розвитокінтелектуального потенціалу нації. Розвитокв обдарованоїучнівської молодіпочуття шанування своєї Батьківщини, національної свідомості, розуміння потреб особистості, співтовариствадержави і світової цивілізації уявлення про множинність образів світу, здатність неупереджено сприймати інші культури, системно мислити, творчо і відповідально діяти. Традиційно в травні місяці на шкільному святі «Творчість!Успіх! Визнання!» учнів школи, учасників та переможців конкурсів святково привітали грамотамита сертифікатами і подарунками. Протягом навчального рокувсіпредметні кафедри провели відкриті тижні. На тижні праці праці учні провелимайстер — клас по плетінню фенічек, майстер — клас по вишивці бісером,майстер — клас по виготовленню ляльки — мотанки. Зустрічалися з народнимимайстрами – лялькарями: Горбуновою Т.Г., Корж Л.А., Макасренко Т.Г. Вступили до обласної спілки обдарованихдітей та отримали відповідні посвідчення:Башлик А. (9 –А кл.), Дарницька Д. (9 –А кл.),Філіпенко В. (9 –А к), Головня А (10 кл.), Савенко Р. (10 кл.). За результатами засідання Обласної спілки творчо — обдарованихдітей Башлик Анастасія, та Дарницька Даніела обранічленами правління зазначеної спілки. Учні виготовляли ляльки — мотанки для учасників АТО, квітів для ветеранів війни.
 21. 21. Для учнів школи було організовано гарячехарчування: Контингент Загальна кількість учнів 702 кількість учнів 1-4-х кл. 320 кількість учнів 5-9-х кл. 312 кількість учнів 10-11-х кл. 70 Охопленняхарчуванням Загальна кількість учнів ЗНЗ, які охоплені всіма видами харчування 636 % 89 з них: кількість учнів 1-4-х класів 320 % 100 кількість учнів 5-9-х кл. 265 % 85 кількість учнів 10-11-х кл. 51 % 70 Загальна кількість учнів ЗНЗ, які охоплені гарячим харчуванням 567 % 79 з них: кількість учнів 1-4-х класів 320 % 100 кількість учнів 5-9-х кл. 224 % 72 кількість учнів 10-11-х кл. 23 Вартість гарячого харчування учнів пільгових категорій 14,52 Середня вартість харчування учнів 1-11-х класів Середня вартість буфетної продукції учнів 1-11 класів 10,00 8,00
 22. 22. Аналіз виховної роботи КЗО «СЗШ № 40» за 2016 – 2017 навчальний рік Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності. Головною метою виховання особистості є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина , діяча, сім’янина, товариша. Школа в 2016-2017 н. р. за напрямками виховної роботи: - національно-патріотичне - фізичне - превентивне - художньо-естетичне -родинно-сімейне - еколого-натуралістичне - професійна орієнтація. У школі працювали такі гуртки:  «Народні промисли» керівник Степаненко О.К.  «Натхнення» керівник Дригола С.М.  «Лелеченьки» керівник Гешева Р.П.  «Пізнайко» керівник Гавриш А.А.  «ЮІР», « ЮП» керівник Стребуль Т.М.  «Театральні обрії» керівник Лещинська  Хореографічний гурток «Смайл» керівник Ребезова Д.О. В КЗО «СЗШ № 40»при підтримці ДЮСШ та громадських організації були організовані такі гуртки та секції «Пішохідний туризм» (Сидоренко О.Ю. Дунайська Л.М. ЗадорожнійА.), «Козацькевиховання» (Музальова Л.А.), Секції з футболу для 1 – 4 класів (Федотов В.О.), ТАЕКВОНДО (Семейников І.В.), Чарлідінг (Святцева Н.О.), Юний залізнодорожник (Качкундер О.В.) До роботи в гуртках та секціях залучено до 30 % учнів школи. Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально- виховного процесу. В школі створеноШтабНаціонально - патріотичного виховання, який розпочав свою роботу з 01.03.2017 року. Головною метою є формування в учнівської молоді високої громадянської активності та національної свідомості, причетності до творення сьогодення України та її майбутнього. Основними завданнями були: - проведення заходів з національно – патріотичного виховання школярів;
 23. 23. - налагодження співпраці з представниками збройних сил України та громадських організацій національно – патріотичного напряму; - заохочення учнів до благодійницьких соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів, - забезпечення активної участі сім’ї в розвитку фізично і морально здорової, патріотично налаштованої особистості. Протягом 2016 – 2017 н. р. на високому рівні проведено: - класні години:  «Партизанський рух на Україні»,  «День української писемності і мови»  «Вірність Батьківщині» (До Дня Козацтва).  «Тернистий шлях до свободи »(До Дня Гідності і Свободи)  «Герої не вмирають» (До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні)  «Чорна сповідь моєї Батьківщини» (До дня пам’яті жертв Голодомору).  «На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна яка , мов Фенікс, з руїн, безсмертна моя Україно».  «Про Що розповідає нам війна» (До Дня Вшанування учасників бойових дій на територій інших держав)  «Мужність і біль Чорнобиля»  «Подвигу солдата – жити у віках»  Урок мужності «Вклонимося великим тим рокам» (До дня пам’яті і примирення) Уроки інформування:  «Мовчазний крик Бабиного Яру : 75 років трагедій»  «Уроки історії ,які слід пам’ятати »  «40 річниця Української Громадської Групи сприянню виконання Гельсінських Угод» Заходи національно – патріотичного напрямку:  приймали участь у патріотичному фітнес-марафоні ДНІПРО- ФІТНЕС- ШТУРМ,  Була організована екскурсія на фестиваль «Самар-Дніпро- Фест»,  відзначили Міжнародний День Миру «Ми за мир на всій планеті»,  проведено акцію «Діти Миру»,  конференція «Сильний той, хто піднявся духом»,  до Дня українського козацтва «Один день в армії»  в парку ім. Б. Хмельницького, учні школи приймали участь у фестивалі «І докажемо усім, що ми браття козацького роду»,
 24. 24.  Святковий концерт для ветеранів «Хай горить вогонь пам’яті», за підтримки народного депутата України – Денисенка , мера - Філатова Б.А. депутата Шевченківської районной в місті ради Анненкової С.В. на шкільне свято запрошено локально – хореографічний ансамбль «Юність Дніпра»  ряд заходів пройшли до 203 річниці з дня народження Т.Г.Шевченка:  конкурс читців «Ну щоб, здавалося, слова …»  концерт вихованців Дніпропетровського художнього коледжу,  9 березня 2017 року відбувся поетичний марафон «Ми читаємо «Кобзар»»  Перегляд фільму в ТЦ «Гіркі жнива» (До дня пам’яті жертв Голодомору)  Відвідали музей «Голокосту» (учні 8- А, 8 – Б ,10 кл.)  18 травня 2017 року відвідали музей АТО (учні 7- А, 7 – Б кл.) Військова – Патріотична гра «Сокіл» («Джура»), яка проходила в 5 етапів, була представлена Роєм «Гайдамаки»  27 лютого 2017 року Рій «Гайдамаки» приймали участь у конкурсі «Ватра», де вибороли почесне 16 місце.  28.03. 2017 року Рій приймав участь у конкурсі « Стрільба »  04.04.2017 року Рій «Гайдамаки» приймав участь у конкурсі «Відун»  10.04.2017 року - приймали участь у конкурсі «Рятівник»  25.04.2017 року Рій приймав участь у конкурсі « Впоряд » Команда достойно представила свою школу в усіх етапах серед 75 шкіл, які приймали участь в грі. - проведено акції:  «Наші обереги», «Діти – Дітям »(Допомога будинку – інтернату «Горлиця»), « Діти миру», «Добро в твоєму серці», «Добро Жменями» (Збір пластикових кришечок для виготовлення протезів), «Хай Ангели Тебе оберігають»(Обласна акція). - Святкові заходи:  свято Першого дзвоника,  відкриття шкільної спартакіади,  діти готували концертну програму «До дня вчителя»,,  свято Миколая,  Новорічні свята,калейдоскопи,  20 січня 2017 року проведено традиційні Українські вечорниці,  Розважальна програма до Дня Святого Валентина  був проведений у школі захід до Міжнародного жіночого свята 8 березня для працівників школи та мешканців селища Мирний  «Чарівна краса вишиванки»
 25. 25.  19 травня проведено святкову лінійку та нагородження обдарованих  26 травня 2017 року на високому рівні було організовано свято «Останнього дзвоника» - екскурсії:  - на протязі року здійснювалися екскурсії в межах України : до Асканія Нова, Харкова, Петриківки, Галушківки , Львів – Луцьк;  - По місту Дніпру: Історичний музей ім.. Д. Яворницького (37 учнів :6- А , 8- А ,Б,), Планетарій (60 учнів 1 - класи), Діорама (77 учнів 3 класи), До пожежної частини (28 учнів 3- А), Кодацька фортеця (13 учнів 6- А), Аерокосмічний музей (47 учнів 2 класи), Фабрика АВК (63 учні 3 класи), Майстерня «Веселі карамелі» (45 учнів 3 – А,В) Цирк (1-4 класи), Екскурсія по місту Дніпро та майстер - клас до Масляної (155 дітей 3- 5 кл.), Екскурсія до музею пам’яті Євреїського народу (20 учнів 8 кл.) - Школа приймала участь в районних та міських конкурсах :  « Пів годинкина цікавинки »(1 місце 4 класи класоводиЧуб Н.І. Сирих Т.В.)  «Відкрий для себе Україну»(2 місце 6 класи класні керівники Музальова Л.А. Резцова Т.С.)  Конкурс «ЮніІнспекториРуху (2місце, керівник Стребуль ТМ.)  конкурс «Юні пожежники»( 2 місце, керівник Стребуль ТМ.)  конкурс «Театральні обрій» (3 місце, керівник Лещинська Л.М.)  конкурс юних поетів «У долонях слова молодого до серця Україну піднесу» (1 місце - Рибакова Христина , 10 клас, Башлик Анастасія, 9- А клас, Моня Анна, 11 – А клас, 2 місце – Шмерига Анастасія, 6 –Б клас, які стали і переможцямиміського літературно мистецького свята «Собори наших душ»).  Конкурс юних читців «Здається кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна» приймала участь Шмерига Анастасія 6 – Б клас (1 місце Гаркава Владислава 6 – А клас, 3 місце Башлик Анастасія 9- А кл.)  Хореографічний гурток «Смайл» у фестивалі «Зоряне коло» у номінації «Хореографія» зайняв 3 місце, керівник Ребезова Д.О.  Прийняли участь у фольклорному фестивалі української народної пісні «Різдвяні дзвіночки» (1 місце ансамбль «Лелеченьки» керівник Гешева Р.П.)  В конкурсі – огляді лідерських талантів «Лідер - Фест»1 місце Дитячя організація «Юнацтво».  Конкурс «Джерельце» (лауреат Міхєєв Олексій – 10 клас , Пелих Денис 7-А- керівник – Гавриш А.А.)  У міському літературно – мистецькому святі «Собори наших душ» в номінації Декоративно – ужиткове мистецтво
 26. 26. лауреатами стали: Троценко Мткита 7-Б – 1 місце, Чупринка Катерина 7 – Б – 1 місце, Котляр Анастасія 7 –Б – 1 місце, Заусаліна Вероніка 8- А – 1 місце, Філіпенко Валерія 9- А – 2 місце. А в міському конкурсі «Місто майстрів» переможцями стали : Філіпенко Валерія 9-А – 1 місце. Чорнобай Аліна 11-А – 1 місце. Районні та міські виставки:  Міський конкурс малюнків «Казкова зима в моєму місті». У рамках соціального проекту міського голови Б.А. Філатова «Дніпро – місто людей» (1 – А кл. – Дубовик С.)  Конкурс малюнків та постерів «Ми за щасливе дитинство» у номінації «Щасливе дитинство у світі без насильства» призерамистали Вітренко Катерина, 7- А кл, ВинокуроваСофія, 8 – А кл. у номінацій «Зупини насильство: не будь байдужим! » призером стала Головня Анастасія 10 клас.  Приймали участь у всеукраїнському конкурсі малюнків «За нашу свободу»(результати пізніше)  Міський конкурс малюнків «Музей АТО : Мої враження та відчуття», переможці Савенко Римма -10 кл. та Вітренко Катерина 7- А кл. Велика увага в школі приділялася здоровому способу життя, спортивним змаганням, приймали активну участь у районних та міських спортивних змаганнях:  Спорт ! Молодість ! Здоров’я!  Фітнес марафон  Миля миру  Шкіряний м’яч  Спортивне орієнтування  Стрітбол  Спортивно – художній фестиваль «Ми – роду козацького діти, Землі української цвіт».  Сузір’я спорту  Легкоатлетична естафета  Шкільні ігри Дніпра з баскетболу  Міські змагання «Козацький гарт» Прийняли участь у конкурсах і виставках. Конкурс “Соборинаших душ” (районий, міський). Нагородженіграмотами: Троценко М (7-Б кл.), ЧорнобайА. (11 клас), Плахотник А. (11 кл.), Заусаліна В (8-А кл.), Моня А (11 кл), Резнік (11 кл). Конккурс “Кроку майбутнє”. Нагородженідипломами: Башлик А., Москаленко П, Дарницька Д, Троценко М., ЧорнобайА., Савенко Р., Головня А., Кулик М., Котляр А., Чупринка К., Ребека Т. Конкурс “Місто майстрів”. Нагородженіграмотами:Башлик А., ЧорнобайА.,
 27. 27. Філіпенко В. Конкурс “Українавишивана”. Нагородженіграмотами: Черевко А., Неживенко О., Чернуська Д., Заусаліна В., СосноваА., Плахотнік А, Гаркава В, Цебенко Л. Обласний конкурс “Знайі люби свій рідний край”. Нагородженіграмотами: Лисун Ю., Башлик А., Чупринка К., ЧорнобайА., Троценко М. Конкурс на приз мера м. Дніпро: Головня А. Оліпіади (районні та міські): Лисун Ю, Неживенко О., Вітренко К., Плахотнік А., Резнік М., Моня А. Міський фольклорнийконкурс “Камертон” - І місце. Міський фольклорнийконкурс “Лелеченьки”- ІІ місце. Міський фольклорнийконкурс “Зустріч весни”- ІІ місце. Міський фольклорнийконкурс “Наддніпрянськізорі”-І місце (Рибакова Х.). Прийняли участь у районномусморті — огляді хоровікласи “Пісенний вернісаж”. Прийняли участь у спартакіада (районній та обласній). Прийняли участь у змаганнях «Веселі старти» - ІІ місце, «Стартинадії» - ІІ місце та турнірі з баскетболу- І місце. Відвідували виставки при будинку творчості“Різдвянаказка”, “Пасхальні атрибути” та “Вишивки Придніпров'я”. Учні школи брали активну участь у конкурсізнавців української мови ім. П. Яцика, брали участь у міських конкурсах ім. Т.Г. Шевченка та присвячених Л. Українки. На початку навчального року було створено банк даних дітей пільгових категорій, який систематично оновлювався. На сьогодні в школі навчається 102 учня з 50 багатодітних сімей, 12 дітей – інвалідів, 16 дітей учасників АТО, 8 дітей переселенців, 2 учні постраждалих в наслідок аварії на ЧАС, 5 дітей виховуються в дитячому будинку сімейного типу, 1 учень в прийомній родині та 15 дітей під опікою. Протягом року проводився облік відвідування учнями навчальних занять. Відомості про відсутніх учнів та причину їх відсутності записувалися в книгу обліку відвідування занять. Причини відсутності підтверджувалися медичними довідками та іншими документами, які зберігалися в особових справах учнів. Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. У 2016 році кількість правопорушень та злочинів – 0, на жаль за 6 місяців 2017 року – 1 правопорушення (Мокроусов Олександр учень 8 – а класу, загулявся з товаришем в Дафі, мама зателефонувала в поліцію). Тому в школі створено систему профілактичної роботи: - здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться облік в спеціальному журналі); - розроблено правила для учнів; - проводяться бесіди з правової тематики; - проводяться тижні правових знань; - у школі створена рада з профілактики правопорушень, яка збирається не менше 4 разів на рік; на своїх засіданнях вона розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень, залучає спеціалістів для
 28. 28. консультацій батьків, педагогів, розглядає випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза школою; - учні охоплені постійними і тимчасовими дорученнями; - проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми. В школі працює рада профілактики, тісно співпрацюємо з поліцією, службою в справах дітей. Велика увага приділяється безпеці дітей, проводяться профілактичні бесіди, класні години, тематичні тижні «Безпека дорожнього руху», «Тиждень знань з основ безпечноїжиттєдіяльності», «День ЦЗ». Тому за 6 місяців 2017 року навчально – виховного процесу зафіксованих травм – 0. В школі багато зроблено та проведено не лише в навчально – виховному процесі , а й в позашкільній роботі, де діти мали можливість проявити себе і показати свої здібності. Влітку в школі працював табір «Сонячна країна», з денним перебуванням з 01.06.17 -21.06.17 р., у якому були оздоровлені 70 учнів. Сума на харчування: 19,96 з бюджету, 19,96 батьківські кошти. Проводилась гурткова робота. Музичний гурток «Лелеченьки» керівник Гешева Р.П., «Народні ремесла» керівник Степаненко О.К., «Смайл» -хореографічний гурток керівник Ребезова Д.О. В таборі було проведено Свято Нептуна, Олімпійські ігри, цікаві конкурси, вікторини, бесіди. Конкурс Містер табору, Міс Літо, День іменинника, квест-гра «Знайди скарб», конкурс малюнків. Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 та іншими нормативно-правовими документами, протягом 2016/2017 навчального року виховна робота КЗО «СЗШ № 40» була спрямована на виконання завдань і реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06. 2015 № 641. Головна мета виховної роботи КЗО «СЗШ № 40» у 2016/2017 навчальному році – формування громадянина-патріота України, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свободлюдини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. Згідно з річним планом роботи школи у 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив працював над виховною проблемою: «Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої людини, здатної до саморозвитку та самовдосконалення».
 29. 29. Пріоритетними напрямками виховання у навчальному році є: - національно-патріотичне виховання; - робота з обдарованими учнями; - розвиток творчої особистості; - формування навичок здорового способу життя; - робота з профілактики дитячого травматизму; - робота з профілактики правопорушень. Реалізація завдань виховної роботи у 2016/2017 навчальному році здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема: - годиниспілкування (годиникласного керівника); - технологія колективного творчоговиховання; - проектна технологія; - технологія саморозвитку. Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність з реалізації основних завдань: 1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання. 2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу. 3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність. 4. Розвиток учнівського самоврядування. Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорі, засіданнях педагогічної ради. Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. У КЗО «СЗШ № 40» діє методичне об’єднання класних керівників. З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2016/2017 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів. Протягом 2016/2017 навчального року організовано проведення ряду позашкільних занять та заходів з учнями КЗО «СЗШ № 40» . Відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243), основним завданням напрямку
 30. 30. «Ціннісне ставлення до себе» є забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров'я, утвердження здорового способу життя, розвиток учнівського самоврядування. Проводилися індивідуальні бесіди з батьками та учнями. Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне виховання. Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» було формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності, культури спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу. З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, проводяться різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я. Реалізацію напрямку «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» було спрямовано на залучення учнів до активної соціально- громадянськоїдіяльності; формування правової культури, почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей. Протягом 2016/2017 навчального року учні КЗО «СЗШ № 40» взяли участь у заходах: - до 25-й річниці Незалежності України, Дня Державного прапора України; - до Дня Захисника України - до Дня Свободи - до Дня пам'яті жертв голодоморів - до Дня Збройних Сил України - до Дня Соборності України - до Дня пам'яті та примирення Велику роль у національно-патріотичному вихованні підростаючого покоління відіграють шкільний музей, пошукова, дослідницька та краєзнавча робота. Пропагуються активні форми туристсько-краєзнавчої роботи: походи, екскурсії, змагання, які дають можливість учням більш детально познайомитись з історико-культурною спадщиною українського народу. Протягом навчального року в школі були проведені батьківські збори, під час яких розглядалися питання організації дозвілля дітей, запобігання вживання дітьми алкогольних, наркотичних речовин, поширення пияцтва, наркоманії, профілактики правопорушень.
 31. 31. У школі проводилисьтрадиційні виховні заходи:  Свято «День знань» (1-11 кл.)  Концерт до Дня вчителя (1-11 кл.)  Свято “Посвячення в першокласники” (1,5 кл.)  збори „Майбутнє України в наших руках” (10-11 кл.)  Новорічні ранки (1-4 кл.)  В гостях у новорічної казки (5-8 кл.)  Новорічна казка на новий лад (9-11 кл.)  свято “Святого Миколая” (1-4 кл.)  “Різдво. Вертеп” (1-4 кл.)  Новорічна гра «Коза»(2кл.)  «День святого Валентина» (5-11 кл.)  Святковий концерт до Дня 8 Березня (1-11кл.)  Свято Букваря(1кл.)  Свято «Наші обереги» (2кл.)  «Свято родини» (1 кл.)  Свято «Прощавай, початкова школо!»(4 кл.)  Свято Останнього дзвоника(1-11кл.)  Випускний вечір (11 кл.)  урок-подорож «Перехрестя долі Кобзаря…»;  літературна вікторина за біографією Т.Г.Шевченка;  конкурс виразного читання поезії Т.Г.Шевченка до дня народження Кобзаря;  Шевченківське свято (3кл.);  виставка стіннівок до дня народження Т.Г. Шевченка  виставка стіннівок «Життя зарадиУкраїни: нам є чим пишатися (1939- 1945)»;  конкурс дитячих малюнків «Хай буде мир на всій Землі»;  зустрічі з ветеранами Другої світової війни;  уроки мужності «Збережемо пам'ять про подвиг»;  святковий концерт, присвячений Дню пам’яті та примирення: «1939- 1945. Пам’ятаємо! Перемагаємо!». Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в школі створено систему профілактичної роботи: - здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться облік в спеціальному журналі); - розроблено правила для учнів; - проводяться бесіди з правової тематики; - проводяться тижні правових знань; - у школі створена рада з профілактики правопорушень, на своїх засіданнях вона розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень, залучає спеціалістів для консультацій батьків, педагогів,

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

.

Vues

Nombre de vues

311

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

208

Actions

Téléchargements

1

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×