Petri Parvisen Mediapäivän esitys

Markkinoinnin ainoa tarkoitus:
(Tilastollisesti) merkittävä ero
myynnissä
Mediapäivä 2015
Prof. Petri Parvinen, Ph.D.
+ Innovation selling
+ Interaction
psychology online
+ Channel
optimization
+ Value-based
selling
DIFFERENT
TACTICS FOR
SEQUENTIAL
AND MULTI-
CHANNEL
APPROACHES
Pöyry & Parvinen,
2013, Pöyry,
Parvinen &
McFarland 2015
MAX. 3
POSITIVE
FEATURES
ALTOGETHER
Thompson,
Hamilton &
Rust, 2006
TWO IN THE
SAME CHANNEL
CAN HALVE
THE EFFECT
(Kaptein et al.
2010)
Suomukilpiteoria: Mediatulva ja
monikanava näkyvät myynnin
kanavayhdistelmien tehona
Sisällön on oltava mediaspesifi
Myynnissä kanavakombinaatiot
on jo havaittu
+ Research question: Can sales work
productivity be increased by
salesperson adaptation to customers’
online behavior?
+ Field trial:
1) Measurement of efficient influence
tactics in online newsletter & landing page
2) Sales person tactics efficiency in sales
calls
+ Two tactics: ”rational
recommendations”, ”inspirational
appeal”
+ 2 sales campaigns ja 141 sales calls in
SME B2B finance & insurance
+ Result: Complementary tactics online
and in sales calls beat systematic
integrated marketing communications
Pöyry and Parvinen 2013, Pöyry, Parvinen & McFarland 2015
2000
3250
4500
5750
7000
Asiakas klikkasi "suosittelua" Asiakas klikkasi "inspiraatiota"
Potentiaalnenmyynti,€
Myyjä käytti suosittelua
Myyjä käytti inspiraatiota
121 % higher revenue in best vs. worst case comparison
Markkinoinnin myyntivaikutuksen
ymmärtäminen on parantunut
peruuttamattomasti
+ Markkinoinnin myyntivaikutusta voidaan tutkia suoraan – ei
juuri mitään syytä tyytyä välimuuttujiin (”tunnettuus”,
”brändimielikuva”, ”ostoaikeet”)
… Myyntidataa (digitaalista) ja verrokkidataa saatavilla
… Menetelmät kehittyneet ja arkipäiväistyneet
… Klikkimarkkinointi tuonut seurannan/kokeilun kulttuurin
…. Syöttämisen kohteet lisääntyneet
+ Meneillään on murros, jossa myynnin ja markkinoinnin
yhteistehoa ja kanavasyöttämistä voidaan tarkastella
myyntidatan valossa
+ Kaikki kanavat ovat hyötyneet merkittävästi digitaalisuuden
käynnistämistä muutoksesta
Return: Katetta vai myyntiä? Raja-arvo vai
keskiarvo? Alennukset?
SALES-AND-MARKETING-YIELD
S-A-M-Y
ROMI%
ROI%
RETURN-ON-MARKETING-INVESTMENT
Investment: Taseeseen? Poistot? Goodwill?
Max:(r/I)% vai max: ∑(∆P*Q/MC) – onko kyseessä yhden
investointikohteen valinta?
7
X €
A
Nettokate
Myynnin ja
markkinoinnin
kustannus (€)
Y €
B
Markkinoidaan lisää kunnes yhdellä
lisämarkkinointieurolla saadaan yksi
lisäkate-euro, ei pysähdytä kun
markkinointi on ”tehokkaimmillaan”!
= 1
S-A-M-Y
= 1,8
S-A-M-Y
Tutkimustoiminnan luonne
+ Kvantitatiiviset yritysten
myyntidataan perustuvat
analyysit ja case-rajat ylittävä
meta-analyysi
+ Mediapanostusten, asiakasdatan
(kyselytutkimukset, CRM-data) ja
myyntidatan yhdistäminen
…Regressioanalyysit,
ekonometrinen mallintaminen
…Simulaatiot, vastinkäyrät,
kontrollimuuttujat
(…Kontrolloidut kenttäkokeet)
+ Resursoitu pistemäisesti parhaat
mahdolliset tekijät
organisaatiorajoihin katsomatta
Tuloksia
”Ruotsalaisefekti: Suuruuden ekonomia”
”Call-to-action omnipotenssi: Printistä ja TV:stäkin myyntikanava”
”Rapistumattomuus: Isketään haluun ja piilevään tarpeeseen”
”Within-media optimointi: Erot suuria, liikutellaan euroja”
”Printistä verkkokauppaan: Ruokitaan luontaista transitiota”
”Monikanava on välttämättömyys: Eri medioilla eri roolit”
”Kausiresursointi: Taotaan kun rauta on kuumaa”
… kanavakombinaatiot, puuttuvat palaset, mainokset
myyntityössä..
Ruotsalaisefekti:
Suuruuden
ekonomioita
etsittävä
Pieni on riskialtista,
mini on välttämätöntä
>3,0
Online*
*R2: 7%
1,0
n.s.
Ulko-
mainonta
Sweet spot = Merkittävä
lisäpanostus suuressa
mediassa parantaa myös tehoa
10
187
178
Ads
Inserts
Total Print
66
198
132
Ads
Inserts
Total Print
1,9
Ilmoitus-
liitteet
Jakso 2
1,6
Ilmoitus-
liitteet
Jakso 1
2-3X
Tammikuu
2013
Syyskuu
2013
Tammikuu
2014
Syyskuu
2014
Tammikuu
2015
Kesto (päiviä) 29 27 36 30 35
Lunsatettuja
kuponkeja 77 000 107 000 77 000 158 000 191 000
Myynti
Myynti/
investointi
640 000 € 700 000 € 663 000 € 1 500 000 € 1 380 000 €
5,3 5,0 4,5 14,3 10,0
0,9 0,9 0,8 2,4 3,3SAMY 1,7
Yhteensä
Yhteensä
Ilmoitusliite
Lehtimainos
Ilmoitusliite
Lehtimainos
SAMY (𝑹2
: 83%)
0,9
(0,5)
Suora-
markkinointi
1,9
(1,6)
Lehtimainos
tai ilmoitusliite
>3,0
(N/A)
Online*
Suoramarkkinointi Lehtimainos tai ilmoitusliite Online
*R2: 7%, ~n.s.
-15
-10
-5
0
5
10
15
0 1 2 3 4 5
Bruttomyynnin muutos vs. nykyhetki (%)
Mediainvestoinnit
Panostuksen nykytaso
Tyypillinen (todellinen) jakauma
Tavoitteena suuri määrä
lisämyyntieuroja
Euroja uskallettava
liikuttaa vs. pelko
Vertailujakso
Tammikuu 14 – Elokuu 14
57%
34%
8%
Suositukset, mallinnus 1
27%
54%
19%
Tarkastelujakso
Loka 14 – Elo 15
54%35%
11%
Suoramarkkinointi Lehtimainos tai liite Online
Suoramarkkinointi Ilmoitusliite Lehtimainos Online Muu
Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15
6,3
(5,2)
Siirtyminen
16-sivuisiin
ilmoitus-
liitteisiin
1,9
Lehtimainos
tai ilmoitusliite
Edullisen tavan etsiminen ok,
kanavan tappaminen ei
-15
-10
-5
0
5
10
15
0 1 2 3 4 5 6 7
Media
investointi
Bruttomyynnin muutos vs. nykyhetki, M€
Suora yhteensä Vanha suora Postinen
0,9
Uusi periodi:
Suoramarkkinointi
Loka14 – Elo 15
0,5
Edellinen periodi:
Suoramarkkinointi
Tam 14 – Elo 14
1,1
Postinen
0,8
Vanha suora
𝑹2
: 83%)
𝑹2
: 16% 𝑹2
: 13%
Call-to-actionin omnipotenssi:
Tuotetarjouksella varustetulla TV-
mainoksella suora myyntivaikutus!
+ Kotipizza ryhtynyt
käyttämään
kupongeista tuttua
logiikkaa TV-
mainoksissa
+ Samaan aikaan
kupongit
tuottaneet erittäin
hyvin
TV
1,5
<.001
0
200000
400000
600000
800000
1000000
2013 2014 2015
projected
Muutos kokonaismyynnissä
𝑹2
=.41
arvioitu
Call-to-actionin omnipotenssi:
Hintatiedoilla varustetun kuvaston
nähneet ostavat paljon enemmän
Vepsäläisen kuvastossa
hintatieto esillä:
+ Kuvasto lisää
erityisesti
tuotteiden, joiden
hinta alle 1000
euroa myyntiä
(p=.011 Fisher’s exact test)
+ Erityisesti myynti
lisääntyi
arvokkaiden
heräteostosten
tuoteryhmissä
p=.033, Mann-Whitney test
2,0
p=.033
Kuvasto
+16,3%
KAKSI PELIÄ: Alkuerät vs.
loppukilpailu
OSTAJAN PSYKOLOGINEN ARVIOINTI
JÄRJESTYS
1. Personal effect on buyer
2. Fit with buyer organization
3. Fit with buyer practices
4. Fit with organizational way of buying
5. Why not do it ourselves or not at all
6. Relationship politics
7. Switching problems
8. Value and price
Consideration set: 2,6 suppliers
(Holland et al. 2013)
= TWO SEPARATE GAMES
SEM/SEO on loistavaa
loppukilpailussa
-1 500 000
-1 000 000
-500 000
0
500 000
1 000 000
1 500 000
0 200 000 400 000 600 000 800 000
Tuotto, Online
ONLINE
4,6
Print
Muutos myynnissä
Vuosittainen investointi €
13%
13%
13%
28%
31%
3%
2014
2015
13%
3%
24%
26%
32%
2%
Search Engine Marketing
Mobile Display
Performance Display
Social Media
Other online
Advertising Management
2,3
p< .002
Online
>3,0
Online
Top3: Mitä tietoa etsitään
kuvastosta ja internetistä
Miten loppukilpailuun päästään,
mitä sinne halutaan?
Kuvasto Internet
Herättää tunteita Auttaa vertailussa
Herättää innostuksen
ostaa
Saa tietoa hinnoista ja
tarjouksista
Luo mielikuvan
tuotteiden ja
palveluiden
ominaisuuksista
Kertoo millaisia
tuotteita, palveluita tai
yrityksiä markkinoilla
on
91%
”Baseline” on äärettömän tärkeä
tieto, ehkä tärkein, taktisten
toimenpiteiden valinnassa
MAX
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1
84%
16%
Viikko 23 2015 (kuponkien
julkaisu) 34% suurempi myynti
kuin keksimääräisessä viikossa
Keskimääräinen selitettävä vaihtelu
34%
AVG
MIN
Myynnin lähtötilanne
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
Total average
coupon sales
Average additional
coupon sales
Lähtökohtainen myynti
Ilman kuponkeja
Kupongeista tullut lisämyynti
Muutos kokonaismyynnissä
Myynti yhteensä
kuponkikampanjan
aikana
Kupongeista tullut
lisämyynti
<.001,
15%
Kupongit
syyskuut
2,4
Rapistumattomuus: Vaikutus-
ajalla suuri vaikutus myyntiin
Media Puoliintumisaika* “Mainos varasto”
TV 3-4 viikkoa 0,8
Lehtimainos 2 viikkoa 0,7
Online 1 viikkoa 0,5
Radio 2 viikkoa 0,7
Ulkomainonta 1 viikkoa 0,5
* Estimates based on Nepa benchmarks
35%
45%
55%
65%
75%
85%
95%
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
2014 2015
Rapistumattomuus: Usein
välttämätön tehon edellytys
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0
50000
100000
150000
200000
250000
Mon Tues Wed Thurs Frid Sat Sun Mon Tues Wed Thurs Frid Sat Sun
Average sales Average investment
Viikko1 Viikko 2
Harkitse investointien siirtoa lähemmäs viikonloppua
Keskimääräinen myynti Keskimääräinen investointi
1,5X2X
Keskim. myynti Keskim. Investointi
Yhteenveto: Lähes kaikki
kannattaa
ONLINE
4,6
2,3
.002
20%
Online
1,5
<.001
34%
TV
2,0
<.001,
15%
Kupongit
1,0
n.s.
2%
Ulkomainonta
Radio
2,0
n.s.
3%
Lehti-
mainonta
1,3
n.s.
3%
>3,0
<.001
7%
Online
0,9
<.001
16%
Suora
1,9
<.001
13%
Lehtimainos
/ ilmoitusliite
2,0
p=.033
Kuvasto
Kun haet optimia: Kohti SAMY = 1!
.. Kokeile/mieti toisiko isompi
panos paremman tehon
.. Lisää aina jos 1,5 tai yli
… Mitä isompi panos ja R2, sitä
ronskimmin uskaltaa lisätä
.. Tingi/tehosta mediaa jos 0,6-
0,8 ennenkuin luovut
… Jos kanava ei toimi, jaksa silti
näperrellä pienen kanssa
kanavan sisäistä mixiä ja
sisältöjä hieroen
.. Kokeile toisiko isompi panos
tilastollisen merkittävyyden
Suosituksia
+ Tehon arviointi osaksi jatkuvaa toimintaa
+ Myynti ja markkinointi samaan arviointiin ja samaan
budjettiin, rullaava 12kk – pois luontevasta mediamix+
vuosikello-ajattelusta – myy ja markkinoi sitä mikä vetää
+ Yhdistelmien ja syöttöjen kompetenssi: kenttäkokeet/regressio
+ Sisällön arviointi myynnillä: Korvamerkintä
+ Kilpailudynamiikka – usein positiivinen vaikutus
+ Miksi niin harva myy tehoa?
Jatkoa..
+ Kakkosvaihe – lisää tutkimuskohteita!?
+ Syöttöjen tutkimus:
Printistä verkkokauppaan
Puuttuvat palaset (attribuutiomallinnus)
Markkinoinnista myynti- ja palvelukohtaamiseen
+ S-A-M-Y, jossa mukana myynnin aktiviteetteja
+ Blogit, verkkojulkaisut ja –tiedotteet, pohjoiseurooppalainen
vertailudata
Kiitos!
1 sur 27

Recommandé

Markkinoinnin vaikuttavuuden mittaus ja optimointi par
Markkinoinnin vaikuttavuuden mittaus ja optimointiMarkkinoinnin vaikuttavuuden mittaus ja optimointi
Markkinoinnin vaikuttavuuden mittaus ja optimointiAnnalect Finland
1.3K vues20 diapositives
Markkinointimixin mallinnus par
Markkinointimixin mallinnusMarkkinointimixin mallinnus
Markkinointimixin mallinnusAnnalect Finland
394 vues9 diapositives
Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit... par
Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit...Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit...
Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit...Annalect Finland
526 vues32 diapositives
Engagementista euroihin par
Engagementista euroihinEngagementista euroihin
Engagementista euroihinDagmar
744 vues10 diapositives
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin... par
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...Annalect Finland
287 vues36 diapositives
Asiakkuus2015 raportti par
Asiakkuus2015 raporttiAsiakkuus2015 raportti
Asiakkuus2015 raporttiASML
2.7K vues12 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Petri Parvisen Mediapäivän esitys

Tehdään tulevaisuuksia / Sitoutunut-kampanjan raportti 05-2021 par
Tehdään tulevaisuuksia / Sitoutunut-kampanjan raportti 05-2021Tehdään tulevaisuuksia / Sitoutunut-kampanjan raportti 05-2021
Tehdään tulevaisuuksia / Sitoutunut-kampanjan raportti 05-2021Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
367 vues26 diapositives
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa par
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus PuntarissaVastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus PuntarissaAnnalect Finland
723 vues32 diapositives
Urano Oy Markkinatutkimus 2014 par
Urano Oy Markkinatutkimus 2014Urano Oy Markkinatutkimus 2014
Urano Oy Markkinatutkimus 2014Urano Oy
382 vues26 diapositives
Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015) par
Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015)Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015)
Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015)Joni Salminen
576 vues67 diapositives
Kohti tulosvastuullista markkinointia par
Kohti tulosvastuullista markkinointiaKohti tulosvastuullista markkinointia
Kohti tulosvastuullista markkinointiaFonecta
654 vues33 diapositives
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1) par
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)Joni Salminen
1.7K vues47 diapositives

Similaire à Petri Parvisen Mediapäivän esitys(20)

Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa par Annalect Finland
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus PuntarissaVastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa
Annalect Finland723 vues
Urano Oy Markkinatutkimus 2014 par Urano Oy
Urano Oy Markkinatutkimus 2014Urano Oy Markkinatutkimus 2014
Urano Oy Markkinatutkimus 2014
Urano Oy382 vues
Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015) par Joni Salminen
Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015)Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015)
Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015)
Joni Salminen576 vues
Kohti tulosvastuullista markkinointia par Fonecta
Kohti tulosvastuullista markkinointiaKohti tulosvastuullista markkinointia
Kohti tulosvastuullista markkinointia
Fonecta654 vues
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1) par Joni Salminen
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)
Joni Salminen1.7K vues
Myyntisuppilo on rikki - uusi myynti datan avulla par Tom Nickels
Myyntisuppilo on rikki - uusi myynti datan avullaMyyntisuppilo on rikki - uusi myynti datan avulla
Myyntisuppilo on rikki - uusi myynti datan avulla
Tom Nickels707 vues
Digitaalinen markkinointi, Caset City Digital ja Suomikauppa luento HAMK par Ilkka O. Lavas
Digitaalinen markkinointi, Caset City Digital ja Suomikauppa luento HAMKDigitaalinen markkinointi, Caset City Digital ja Suomikauppa luento HAMK
Digitaalinen markkinointi, Caset City Digital ja Suomikauppa luento HAMK
Ilkka O. Lavas1.2K vues
Digitaalinen analytiikka (31.3.2016) par Joni Salminen
Digitaalinen analytiikka (31.3.2016)Digitaalinen analytiikka (31.3.2016)
Digitaalinen analytiikka (31.3.2016)
Joni Salminen689 vues
Postin breakfast club 17022016 jaettava materiaali par Posti Group
Postin breakfast club 17022016 jaettava materiaaliPostin breakfast club 17022016 jaettava materiaali
Postin breakfast club 17022016 jaettava materiaali
Posti Group313 vues
Tori.fi - Datalähtöistä kasvua par Tori.fi
Tori.fi - Datalähtöistä kasvua Tori.fi - Datalähtöistä kasvua
Tori.fi - Datalähtöistä kasvua
Tori.fi1.4K vues
Mainonta aikakausmedioissa 2016 – 5 teesiä par Aikakausmedia
Mainonta aikakausmedioissa 2016 – 5 teesiäMainonta aikakausmedioissa 2016 – 5 teesiä
Mainonta aikakausmedioissa 2016 – 5 teesiä
Aikakausmedia472 vues
Antti Järvinen - Mainontapäivä 2013 par barabra
Antti Järvinen - Mainontapäivä 2013Antti Järvinen - Mainontapäivä 2013
Antti Järvinen - Mainontapäivä 2013
barabra520 vues
Analyytikkoesitys Q4 2015 par Alma Media
Analyytikkoesitys Q4 2015Analyytikkoesitys Q4 2015
Analyytikkoesitys Q4 2015
Alma Media249 vues
Markkinointi- ja asiakasstrategiat par Joni Salminen
Markkinointi- ja asiakasstrategiatMarkkinointi- ja asiakasstrategiat
Markkinointi- ja asiakasstrategiat
Joni Salminen3.3K vues
Markkinoinnin automaatio ja inbound par Zeeland Family
Markkinoinnin automaatio ja inboundMarkkinoinnin automaatio ja inbound
Markkinoinnin automaatio ja inbound
Zeeland Family1.9K vues
Kasvuhakkerointi - luento Turun kauppakorkeakoululla (2014) par Joni Salminen
Kasvuhakkerointi - luento Turun kauppakorkeakoululla (2014)Kasvuhakkerointi - luento Turun kauppakorkeakoululla (2014)
Kasvuhakkerointi - luento Turun kauppakorkeakoululla (2014)
Joni Salminen1.7K vues

Petri Parvisen Mediapäivän esitys

 • 1. Markkinoinnin ainoa tarkoitus: (Tilastollisesti) merkittävä ero myynnissä Mediapäivä 2015 Prof. Petri Parvinen, Ph.D.
 • 2. + Innovation selling + Interaction psychology online + Channel optimization + Value-based selling
 • 3. DIFFERENT TACTICS FOR SEQUENTIAL AND MULTI- CHANNEL APPROACHES Pöyry & Parvinen, 2013, Pöyry, Parvinen & McFarland 2015 MAX. 3 POSITIVE FEATURES ALTOGETHER Thompson, Hamilton & Rust, 2006 TWO IN THE SAME CHANNEL CAN HALVE THE EFFECT (Kaptein et al. 2010) Suomukilpiteoria: Mediatulva ja monikanava näkyvät myynnin kanavayhdistelmien tehona Sisällön on oltava mediaspesifi
 • 4. Myynnissä kanavakombinaatiot on jo havaittu + Research question: Can sales work productivity be increased by salesperson adaptation to customers’ online behavior? + Field trial: 1) Measurement of efficient influence tactics in online newsletter & landing page 2) Sales person tactics efficiency in sales calls + Two tactics: ”rational recommendations”, ”inspirational appeal” + 2 sales campaigns ja 141 sales calls in SME B2B finance & insurance + Result: Complementary tactics online and in sales calls beat systematic integrated marketing communications Pöyry and Parvinen 2013, Pöyry, Parvinen & McFarland 2015 2000 3250 4500 5750 7000 Asiakas klikkasi "suosittelua" Asiakas klikkasi "inspiraatiota" Potentiaalnenmyynti,€ Myyjä käytti suosittelua Myyjä käytti inspiraatiota 121 % higher revenue in best vs. worst case comparison
 • 5. Markkinoinnin myyntivaikutuksen ymmärtäminen on parantunut peruuttamattomasti + Markkinoinnin myyntivaikutusta voidaan tutkia suoraan – ei juuri mitään syytä tyytyä välimuuttujiin (”tunnettuus”, ”brändimielikuva”, ”ostoaikeet”) … Myyntidataa (digitaalista) ja verrokkidataa saatavilla … Menetelmät kehittyneet ja arkipäiväistyneet … Klikkimarkkinointi tuonut seurannan/kokeilun kulttuurin …. Syöttämisen kohteet lisääntyneet + Meneillään on murros, jossa myynnin ja markkinoinnin yhteistehoa ja kanavasyöttämistä voidaan tarkastella myyntidatan valossa + Kaikki kanavat ovat hyötyneet merkittävästi digitaalisuuden käynnistämistä muutoksesta
 • 6. Return: Katetta vai myyntiä? Raja-arvo vai keskiarvo? Alennukset? SALES-AND-MARKETING-YIELD S-A-M-Y ROMI% ROI% RETURN-ON-MARKETING-INVESTMENT Investment: Taseeseen? Poistot? Goodwill? Max:(r/I)% vai max: ∑(∆P*Q/MC) – onko kyseessä yhden investointikohteen valinta?
 • 7. 7 X € A Nettokate Myynnin ja markkinoinnin kustannus (€) Y € B Markkinoidaan lisää kunnes yhdellä lisämarkkinointieurolla saadaan yksi lisäkate-euro, ei pysähdytä kun markkinointi on ”tehokkaimmillaan”! = 1 S-A-M-Y = 1,8 S-A-M-Y
 • 8. Tutkimustoiminnan luonne + Kvantitatiiviset yritysten myyntidataan perustuvat analyysit ja case-rajat ylittävä meta-analyysi + Mediapanostusten, asiakasdatan (kyselytutkimukset, CRM-data) ja myyntidatan yhdistäminen …Regressioanalyysit, ekonometrinen mallintaminen …Simulaatiot, vastinkäyrät, kontrollimuuttujat (…Kontrolloidut kenttäkokeet) + Resursoitu pistemäisesti parhaat mahdolliset tekijät organisaatiorajoihin katsomatta
 • 9. Tuloksia ”Ruotsalaisefekti: Suuruuden ekonomia” ”Call-to-action omnipotenssi: Printistä ja TV:stäkin myyntikanava” ”Rapistumattomuus: Isketään haluun ja piilevään tarpeeseen” ”Within-media optimointi: Erot suuria, liikutellaan euroja” ”Printistä verkkokauppaan: Ruokitaan luontaista transitiota” ”Monikanava on välttämättömyys: Eri medioilla eri roolit” ”Kausiresursointi: Taotaan kun rauta on kuumaa” … kanavakombinaatiot, puuttuvat palaset, mainokset myyntityössä..
 • 11. Pieni on riskialtista, mini on välttämätöntä >3,0 Online* *R2: 7% 1,0 n.s. Ulko- mainonta
 • 12. Sweet spot = Merkittävä lisäpanostus suuressa mediassa parantaa myös tehoa 10 187 178 Ads Inserts Total Print 66 198 132 Ads Inserts Total Print 1,9 Ilmoitus- liitteet Jakso 2 1,6 Ilmoitus- liitteet Jakso 1 2-3X Tammikuu 2013 Syyskuu 2013 Tammikuu 2014 Syyskuu 2014 Tammikuu 2015 Kesto (päiviä) 29 27 36 30 35 Lunsatettuja kuponkeja 77 000 107 000 77 000 158 000 191 000 Myynti Myynti/ investointi 640 000 € 700 000 € 663 000 € 1 500 000 € 1 380 000 € 5,3 5,0 4,5 14,3 10,0 0,9 0,9 0,8 2,4 3,3SAMY 1,7 Yhteensä Yhteensä Ilmoitusliite Lehtimainos Ilmoitusliite Lehtimainos
 • 13. SAMY (𝑹2 : 83%) 0,9 (0,5) Suora- markkinointi 1,9 (1,6) Lehtimainos tai ilmoitusliite >3,0 (N/A) Online* Suoramarkkinointi Lehtimainos tai ilmoitusliite Online *R2: 7%, ~n.s. -15 -10 -5 0 5 10 15 0 1 2 3 4 5 Bruttomyynnin muutos vs. nykyhetki (%) Mediainvestoinnit Panostuksen nykytaso Tyypillinen (todellinen) jakauma Tavoitteena suuri määrä lisämyyntieuroja
 • 14. Euroja uskallettava liikuttaa vs. pelko Vertailujakso Tammikuu 14 – Elokuu 14 57% 34% 8% Suositukset, mallinnus 1 27% 54% 19% Tarkastelujakso Loka 14 – Elo 15 54%35% 11% Suoramarkkinointi Lehtimainos tai liite Online Suoramarkkinointi Ilmoitusliite Lehtimainos Online Muu Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 6,3 (5,2) Siirtyminen 16-sivuisiin ilmoitus- liitteisiin 1,9 Lehtimainos tai ilmoitusliite
 • 15. Edullisen tavan etsiminen ok, kanavan tappaminen ei -15 -10 -5 0 5 10 15 0 1 2 3 4 5 6 7 Media investointi Bruttomyynnin muutos vs. nykyhetki, M€ Suora yhteensä Vanha suora Postinen 0,9 Uusi periodi: Suoramarkkinointi Loka14 – Elo 15 0,5 Edellinen periodi: Suoramarkkinointi Tam 14 – Elo 14 1,1 Postinen 0,8 Vanha suora 𝑹2 : 83%) 𝑹2 : 16% 𝑹2 : 13%
 • 16. Call-to-actionin omnipotenssi: Tuotetarjouksella varustetulla TV- mainoksella suora myyntivaikutus! + Kotipizza ryhtynyt käyttämään kupongeista tuttua logiikkaa TV- mainoksissa + Samaan aikaan kupongit tuottaneet erittäin hyvin TV 1,5 <.001 0 200000 400000 600000 800000 1000000 2013 2014 2015 projected Muutos kokonaismyynnissä 𝑹2 =.41 arvioitu
 • 17. Call-to-actionin omnipotenssi: Hintatiedoilla varustetun kuvaston nähneet ostavat paljon enemmän Vepsäläisen kuvastossa hintatieto esillä: + Kuvasto lisää erityisesti tuotteiden, joiden hinta alle 1000 euroa myyntiä (p=.011 Fisher’s exact test) + Erityisesti myynti lisääntyi arvokkaiden heräteostosten tuoteryhmissä p=.033, Mann-Whitney test 2,0 p=.033 Kuvasto +16,3%
 • 18. KAKSI PELIÄ: Alkuerät vs. loppukilpailu OSTAJAN PSYKOLOGINEN ARVIOINTI JÄRJESTYS 1. Personal effect on buyer 2. Fit with buyer organization 3. Fit with buyer practices 4. Fit with organizational way of buying 5. Why not do it ourselves or not at all 6. Relationship politics 7. Switching problems 8. Value and price Consideration set: 2,6 suppliers (Holland et al. 2013) = TWO SEPARATE GAMES
 • 19. SEM/SEO on loistavaa loppukilpailussa -1 500 000 -1 000 000 -500 000 0 500 000 1 000 000 1 500 000 0 200 000 400 000 600 000 800 000 Tuotto, Online ONLINE 4,6 Print Muutos myynnissä Vuosittainen investointi € 13% 13% 13% 28% 31% 3% 2014 2015 13% 3% 24% 26% 32% 2% Search Engine Marketing Mobile Display Performance Display Social Media Other online Advertising Management 2,3 p< .002 Online >3,0 Online
 • 20. Top3: Mitä tietoa etsitään kuvastosta ja internetistä Miten loppukilpailuun päästään, mitä sinne halutaan? Kuvasto Internet Herättää tunteita Auttaa vertailussa Herättää innostuksen ostaa Saa tietoa hinnoista ja tarjouksista Luo mielikuvan tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksista Kertoo millaisia tuotteita, palveluita tai yrityksiä markkinoilla on 91%
 • 21. ”Baseline” on äärettömän tärkeä tieto, ehkä tärkein, taktisten toimenpiteiden valinnassa MAX 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 1 84% 16% Viikko 23 2015 (kuponkien julkaisu) 34% suurempi myynti kuin keksimääräisessä viikossa Keskimääräinen selitettävä vaihtelu 34% AVG MIN Myynnin lähtötilanne 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 Total average coupon sales Average additional coupon sales Lähtökohtainen myynti Ilman kuponkeja Kupongeista tullut lisämyynti Muutos kokonaismyynnissä Myynti yhteensä kuponkikampanjan aikana Kupongeista tullut lisämyynti <.001, 15% Kupongit syyskuut 2,4
 • 22. Rapistumattomuus: Vaikutus- ajalla suuri vaikutus myyntiin Media Puoliintumisaika* “Mainos varasto” TV 3-4 viikkoa 0,8 Lehtimainos 2 viikkoa 0,7 Online 1 viikkoa 0,5 Radio 2 viikkoa 0,7 Ulkomainonta 1 viikkoa 0,5 * Estimates based on Nepa benchmarks 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 2014 2015
 • 23. Rapistumattomuus: Usein välttämätön tehon edellytys 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mon Tues Wed Thurs Frid Sat Sun Mon Tues Wed Thurs Frid Sat Sun Average sales Average investment Viikko1 Viikko 2 Harkitse investointien siirtoa lähemmäs viikonloppua Keskimääräinen myynti Keskimääräinen investointi 1,5X2X Keskim. myynti Keskim. Investointi
 • 24. Yhteenveto: Lähes kaikki kannattaa ONLINE 4,6 2,3 .002 20% Online 1,5 <.001 34% TV 2,0 <.001, 15% Kupongit 1,0 n.s. 2% Ulkomainonta Radio 2,0 n.s. 3% Lehti- mainonta 1,3 n.s. 3% >3,0 <.001 7% Online 0,9 <.001 16% Suora 1,9 <.001 13% Lehtimainos / ilmoitusliite 2,0 p=.033 Kuvasto Kun haet optimia: Kohti SAMY = 1! .. Kokeile/mieti toisiko isompi panos paremman tehon .. Lisää aina jos 1,5 tai yli … Mitä isompi panos ja R2, sitä ronskimmin uskaltaa lisätä .. Tingi/tehosta mediaa jos 0,6- 0,8 ennenkuin luovut … Jos kanava ei toimi, jaksa silti näperrellä pienen kanssa kanavan sisäistä mixiä ja sisältöjä hieroen .. Kokeile toisiko isompi panos tilastollisen merkittävyyden
 • 25. Suosituksia + Tehon arviointi osaksi jatkuvaa toimintaa + Myynti ja markkinointi samaan arviointiin ja samaan budjettiin, rullaava 12kk – pois luontevasta mediamix+ vuosikello-ajattelusta – myy ja markkinoi sitä mikä vetää + Yhdistelmien ja syöttöjen kompetenssi: kenttäkokeet/regressio + Sisällön arviointi myynnillä: Korvamerkintä + Kilpailudynamiikka – usein positiivinen vaikutus + Miksi niin harva myy tehoa?
 • 26. Jatkoa.. + Kakkosvaihe – lisää tutkimuskohteita!? + Syöttöjen tutkimus: Printistä verkkokauppaan Puuttuvat palaset (attribuutiomallinnus) Markkinoinnista myynti- ja palvelukohtaamiseen + S-A-M-Y, jossa mukana myynnin aktiviteetteja + Blogit, verkkojulkaisut ja –tiedotteet, pohjoiseurooppalainen vertailudata