Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Newsletter nr 11_noiembrie_2014

190 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Newsletter nr 11_noiembrie_2014

  1. 1. Europa - direct la tine Newsletter Centrul de Informare EUROPE DIRECT V@lcea BIBLIOTECAJUDE|EAN~ „ANTIMIVIREANUL”V^LCEA Nr. 11 - noiembrie 2014 - Comisarul european Corina Creu a lansat „Acordul de parteneriat” Aflat` la Bucure]ti în prima sa vizit` de la preluarea mandatului de comisar european pentru politic` regional`, doamna Corina Creu a lansat [n ziua de 7 noiembrie 2014, al`turi de ministrul fondurilor europene, dl Eugen Teodorovici, „Acordul de parteneriat” cu România pentru perioada 2014 – 2020, prin intermediul c`ruia România poate accesa 33 de miliarde de euro. În cadrul unei conferine de pres` organizate la Ministerul Fon-durilor Europene, doamna comisar Creu a declarat: „Fondurile europene sunt instrumentul cu ajutorul c`ruia Uniunea European` le pred` lecia solidarit`ii statelor membre. Noi, românii, trebuie s` înv``m s` ne dez-volt` m împreun`, altfel nu ne vom dezvolta niciodat` pe termen lung. Sunt convins` c` România va porni cu dreptul în accesarea celor 33 de miliarde de euro care pot contribui la reducerea decalajelor de dezvoltare ]i la re-lansarea economiei române]ti.” La rândul s`u, dl Teodorovici a ad`ugat: „Acordul de parteneriat este mai mult decât un simplu document care traseaz` o linie a modului în care vor fi alocai banii europeni. Documentul este un instrument funda-mental de investiii, care a]eaz` România pe drumul corect în direcia atin-gerii obiectivelor de cre]tere economic`, sustenabilitate ]i dezvoltare durabil`, pentru urm`torii ani. Mai mult decât atât, Acordul de parteneriat reflect` eforturile comune ale `rii noastre ]i ale Uniunii Europene depuse în vederea g`sirii celei mai bune strategii de atingere a obiectivelor de re-ducere a decalajelor existente între regiuni, cre]tere a gradului de ocupare, a promov`rii incluziunii sociale ]i educaiei performante. Urm`torul pas pe care trebuie s` îl facem este s` ducem la bun sfâr]it dialogul pe care au-torit` ile române îl au cu serviciile Comisiei pentru definitivarea pro-gramelor operaionale, astfel încât majoritatea acestora s` fie adoptat` pân` la finalul acestui an.” „Acordul de parteneriat” este documentul programatic care gu-verneaz` cheltuirea fondurilor europene de c`tre România în perioada de pro-gramare curent` 2014 – 2020. Pentru aceast` perioad`, valoarea total` a fondurilor alocate pentru România este de 33 de miliarde, din care aproxi-mativ 23 miliarde de euro sunt destinate politicii de coeziune. Sarcina principal` pe care noul Acord de Parteneriat o traseaz` au-torit` ilor de management este s` se asigure c` banii europeni sunt cheltuii r`spunzând nevoilor cet`enilor europeni. Pentru România, priorit`ile de-taliate în document sunt urm`toarele: 1. Promovarea competitivit`ii ]i a dezvolt`rii locale; 2. Crearea de locuri de munc`; 3. Reducerea inegalit`ilor prin programe de incluziune social`; 4. Dezvoltarea infrastructurii; 5. Cre]terea eficienei energetice ]i protecia mediului. http://ec.europa.eu/romania/news/07112014_comisarul_corina_cretu_lans eaza_acordul_de_parteneriat_cu_romania_ro.htm Comisia Juncker ]i-a preluat mandatul La 1 noiembrie 2014, Comisia Juncker ]i-a preluat în mod oficial mandatul, care se va încheia la 31 octombrie 2019. Cu aceast` ocazie, pre]e-dintele Comisiei Europene, Jean- Claude Juncker, a declarat: „Datorit` sprijinului democratic al cet`enilor europeni, al Parlamen-tului European ]i al ]efilor de stat ]i de guvern, Comisia î]i preia ast`zi mandatul. A sosit momentul s` ne suflec`m mânecile ]i s` ne punem pe treab`. Provoc`rile c`rora tre-buie s` le r`spund` Europa nu pot a]tepta. Începând de ast`zi, echipa mea ]i eu însumi vom depune toate eforturile pentru a oferi Europei noul început pe care l-am promis. Al`turi de o echip` puternic` ]i cu experien`, sunt ner`bd`tor s` ofer Europei realiz`ri concrete în urm`torii cinci ani.” Mai multe informaii: http://ec.europa.eu/romania/news/ 01112014_inceput_mandat_comisi e_juncker_ro.htm
  2. 2. Pagina 2 Nr. 11 Newsletter Comisia European` 2014-2019 Au început înscrierile la concursul de redactare despre extinderea UE! „Atât de asem`n`tori, atât de diferii, atât de europeni.” Comisia European` lanseaz` concursul de redactare in-titulat „Atât de asem`n`tori. Atât de diferii. Atât de eu-ropeni.” Tinerii din întreaga Europ` sunt invitai ca în cadrul unui articol de maximum 1000 de cuvinte s` î]i împ`rt`]easc` opiniile cu privire la una din urm`toarele în-treb` ri privind extinderea Uniunii Europene sau la ambele: Care este experiena ta în cadrul unei Uniuni Eu-ropene extinse? Cum poate r`spunde Uniunea European` extins` în faa provoc`rilor viitorului? „Politica noastr` în materie de extindere este piatra de temelie a proiectului european de promovare a p`cii. Ajutându-i pe prietenii no]tri s` î]i realizeze aspiraiile eu-ropene, cre`m stabilitate ]i prosperitate în jurul Uniunii. Sunt sigur c` acest concurs de redactare va produce con-tribu ii interesante ]i originale ]i va fi o surs` de inspiraie pentru o nou` generaie de tineri europeni care vor con-strui împreun` viitorul nostru comun”, a declarat Johannes Hahn, Comisar European pentru Politica European` de Vecin`tate ]i negocierile de extindere. Concursul de redactare se desf`]oar` pân` la data de 27 februarie 2015 (la amiaz`, ora Europei Centrale) ]i este des-chis tinerilor cu vârsta cuprins` între 18 ]i 25 de ani, care dein cet`enia unuia din cele 28 de state membre ale UE. Juriile naionale vor alege un candidat din fiecare ar`, acesta/aceasta urmând s` fie invitat(`) la Bruxelles în cadrul unei vizite de studiu de trei zile. Articolele câ]tig`toare vor fi totodat` publicate de c`tre Comisia Eu-ropean` ]i vor fi oferite spre publicare principalelor redacii de pres` din Europa. Pentru mai multe informaii referitoare la concursul de redactare ]i la înscriere, vizitai http://www.writingcompetition.eu/ http://event.iservice-europa.eu/ro/concurs-de-redactare http://ec.europa.eu/romania/focus/24112014_con-curs_ de_redactare_despre_extinderea_ue_ro.htm
  3. 3. Nr. 11 Newsletter Pagina 3 Previziunile economice de toamn` 2014: redresare lent` ]i inflaie foarte sc`zut` Previziunile de toamn` ale Comisiei Europene indic` pentru restul anului o cre]tere economic` redus`, atât în UE, cât ]i în zona euro. Pentru anul 2014 în ansamblu, cre]terea real` a PIB-ului va atinge, potrivit estim`rilor, 1,3% în UE ]i 0,8% în zona euro. Cre]terea ar urma s` se accelereze u]or în cursul anului 2015, atingând 1,5%, respectiv 1,1%, pe fondul îmbun`t`irii cererii externe ]i interne. În 2016 se a]teapt` o intensificare a ac-tivit` ii economice pân` la 2,0%, respectiv 1,7%, datorit` con-solid` rii sectorului financiar (în urma amplei evalu`ri efectuate de Banca Central` European` ]i a progreselor înregistrate în rea-lizarea uniunii bancare), precum ]i datorit` recentelor reforme structurale care încep s` dea roade. Jyrki Katainen, vi-cepre] edinte al Comisiei responsa-bil pentru locurile de munc`, cre]tere, investiii ]i competitivi-tate, a declarat: „Situaia eco-nomic` ]i a locurilor de munc` nu cunoa]te o îmbun`t`ire destul de rapid`. Comisia European` este hot`rât` s` utilizeze toate in-strumentele ]i resursele disponi-bile pentru a crea mai multe locuri de munc` ]i pentru a stimu-la cre]terea economic` în Eu-ropa. Vom propune un plan de investiii în valoare de 300 de miliarde EUR pentru a impul-siona ]i susine redresarea eco-nomic`. Accelerarea investiiilor este un element crucial al re-dres` rii economice.” Pierre Moscovici, co-misarul pentru afaceri economice ]i financiare, impozitare ]i vam`, a declarat: „Nu exist` un r`spuns unic ]i simplu în faa provo-c` rilor cu care se confrunt` economia european`. Trebuie s` acion`m pe trei fronturi: pentru politici bugetare credibile, pentru reforme structurale ambiioase ]i pentru investiii, publice ]i pri-vate, atât de necesare. Trebuie s` ne asum`m cu toii responsa-bilit` ile care ne revin, la Bruxe-lles, în capitalele statelor membre ]i la nivelul regiunilor, pentru a genera o cre]tere economic` mai puternic` ]i pentru a da un im-puls real cre]terii de locuri de munc` pentru cet`enii no]tri.” Redresarea economic` început` în cel de-al doilea trimestru al anului 2013 este înc` fragil`, iar relansarea economic` este înc` slab` în multe state membre. Încrederea se situeaz` la un nivel mai sc`zut decât în prim`var`, reflectând riscurile geopolitice tot mai importante ]i perspectivele economice mai puin favorabile existente la nivel mondial. În ciuda condiiilor fi-nanciare favorabile, redresarea economic` din 2015 va fi lent`. Aceast` situaie reflect` diminu-area progresiv` a efectelor crizei, cu o rat` înc` ridicat` a ]omaju-lui, cu un nivel important al dato-riei ]i cu o rat` sc`zut` de utilizare a capacit`ii. Recenta evaluare ampl` a B`ncii Centrale Europene a estompat incertitu-dinile cu privire la soliditatea sec-torului bancar; totodat`, îmbun`t`irea condiiilor de finanare ar trebui s` ajute la re-dresarea activit`ii economice. În 2016, consolidarea cererii interne ]i str`ine ]i continuarea unei politici monetare flexibile, aso-ciat` cu costuri de finanare sc`zute, ar trebui s` înt`reasc` ]i mai mult cre]terea. În 2014, se a]teapt` în continuare variaii importante în ceea ce prive]te ratele de cre]tere ale statelor membre, de la -0,7% (Croaia) la 4,6% (Irlanda). Cu toate acestea, se preconizeaz` c` în urm`torii doi ani diferenele dintre ratele de cre]tere se vor re-duce. În 2015 ]i 2016, se es-timeaz` c` toate `rile UE vor înregistra o cre]tere pozitiv`. Tot în aceast` perioad`, efectul în-târziat al reformelor deja imple-mentate ar trebui s` se resimt` într-o mai mare m`sur`. Revenire lent` la o cre]tere economic` modest` Redresarea înregistrat` de UE pare s` fie modest` în comparaie cu alte economii avansate ]i în raport cu exemplele de redres`ri post-criz` financiar` din trecut, cu toate c` ]i acestea au fost de regul` lente ]i fragile. Pe parcursul perioadei de prog-nozare, cererea intern` ar trebui s` beneficieze din ce în ce mai mult de avantajele unei politici monetare flexibile, de progresele înregistrate în reducerea datoriei private ]i de orientarea bugetar` în general neutr`. Investiiile pri-vate ar trebui s` se redreseze trep-tat, beneficiind la rândul lor de îmbun`t`irea perspectivelor la nivelul cererii ]i de efectele recu-per` rii decalajelor, de]i iniial ar putea fi stânjenite de importante capacit`i neutilizate. Consumul privat ar trebui s` se dezvolte moderat în 2015 ]i 2016, fiind susinut de sc`derea preurilor produselor de baz` ]i de cre]terea veniturilor disponibile, pe m`sur` ce piaa forei de munc` va cunoa]te o ameliorare treptat`. Consumul public ar urma s` con-tribuie în mod marginal la cre]terea economic`. Pe fundalul unei cre]teri moderate a comer- ului mondial, este probabil ca ex-porturile nete s` nu contribuie decât în mic` m`sur` la cre]terea PIB-ului în anii urm`tori. Ameliorare u]oar` a condiiilor de pe piaa muncii Ritmul de creare a locurilor de munc` a fost mode-rat, iar ratele ]omajului au sc`zut u]or de la niveluri ridicate. În-trucât se a]teapt` ca procesul de cre]tere economic` s` cunoasc` treptat o dinamic` tot mai impor-tant`, spre sfâr]itul perioadei de prognozare ar trebui s` aib` loc amelior`ri mai consistente pe piaa muncii. În 2016, rata ]oma-jului ar urma s` scad` la 9,5% în UE ]i la 10,8% în zona euro. Tendina c`tre o in-fla ie mai mic` a continuat în 2014 în statele membre ale UE, ca urmare a sc`derii preurilor produselor de baz` ]i a unei înce-tiniri economice semnificative. Se estimeaz` c` inflaia va r`- mâne foarte sc`zut` în 2014. Pe m`sur` ce activitatea economic` se intensific` treptat ]i se înregis-treaz` o cre]tere a salariilor, inflaia va cunoa]te probabil o cre]tere, fenomen la care con-tribuie ]i recenta depreciere a monedei euro. În UE, inflaia este estimat` la 0,6% în 2014, 1,0%în 2015 ]i 1,6% în 2016. În zona euro, inflaia IAPC (indicele ar-monizat al preurilor la consum) este estimat` la 0,5% în acest an ]i la 0,8% în 2015, dup` care va cre]te la 1,5% în 2016. Se estimeaz` c` reduce-rea deficitelor publice generale va continua. Ponderea deficitului în PIB ar urma s` descreasc` ]i mai mult anul acesta atât în UE, cât ]i în zona euro, de]i într-un ritm mai lent decât în 2013, ajungând la 3,0%, respectiv la 2,6%. Se pre-conizeaz` c` deficitele publice vor continua s` scad` în urm`torii doi ani datorit` consolid`rii ac-tivit` ii economice. Orientarea politicii bugetare se estimeaz` a fi aproape neutr` în 2014 ]i 2015. Se estimeaz` c` ponderea datoriei în PIB va atinge un nivel maxim anul viitor atât în UE cât ]i la nivelul zonei euro, ajungând la 88,3%, respectiv 94,8 % (în con-formitate cu definiia sistemului european de conturi 2010). Persist` riscuri care amenin` perspectivele economice Riscurile care pla-neaz` asupra perspectivelor de cre]tere continu` s` domine pe fondul tensiunilor geopolitice, al instabilit`ii pieelor financiare ]i al posibilit`ii ca reformele struc-turale s` fie incomplet implemen-tate. Riscurile care amenin` perspectivele inflaiei se menin la un nivel echilibrat. Mai multe informaii: http://ec.europa.eu/romania/new s/04112014_previziunile_eco-nomice_ de_toamna_2014_ro.ht m
  4. 4. Pagina 4 Nr. 11 Newsletter Colul de lectur` EUROPE DIRECT Cei interesai putei pro-cura gratuit de la Centrul de Informare EUROPE DI-RECT V@lcea din Bi-blioteca Judeean` bro]ura „Cultur` ]i audiovizual”. „Sectorul culturii ]i creaiei din Europa are o in-fluen` semnificativ` asupra cre]terii economice ]i ocup`rii forei de munc`”. Din cuprins: „De ce avem nevoie de o politic` european` [n domeniul cul-turii ]i audiovizualului; Care este abordarea UE; Ce face UE; Perspective”. Bro]ura este editat` de Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Eu-ropene ]i face parte din seria „S` [nelegem politicile Uniunii Eu-ropene”. Autostr`zile României – o prioritate pentru Uniunea European` Suplimentarea fondurilor pentru construcia de autostr`zi [n Rom@nia cu 262 MEUR Comisia European` a hot`rât s` acopere costurile de construcie a dou` tronsoane de autostrad` din România, finanate iniial de statul român prin împrumuturi bancare. Prin decizia semnat` de comisarul european pentru politic` regional`, Corina Creu, 262 milioane de euro au fost alocai din Fondul de coeziune pentru aceste proiecte. Aceast` decizie ridic` nivelul contribuiei Comisiei Europene la con-struirea acestor autostr`zi la 439 mi-lioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile în co-municatul http://ec.europa.eu/romania/news/201 114_finantare_autostrazi_ro.htm • Este bine s` ]tii! • Este bine s` ]tii! • Euroguidance Despre Euroguidance este o reea de centre ce reune]te sis-temele de [nv``m@nt, formare ]i orientare [n carier` din Europa. Euroguidance promoveaz` mobilitatea [n educaie ]i formare ]i pune accent pe oportunit`ile disponibile [n Europa din punct de vedere al dezvolt`rii dimen-siunii europene [n orientare ]i furnizarea de in-forma ii de calitate privind orientarea [n carier` pe tot parcursul vieii. Euroguidance actualizeaz` informaiile din Portalul Ofertelor de Educaie din Spaiul European - PLO-TEUS ]i informeaz` cet`enii despre oportunit`ile de colaborare [n diferite proiecte. De asemenea, pu-blic` ]i distribuie materiale informative practicienilor din centrele de consiliere a carierei ]i organizeaz` di-verse activit`i, cum ar fi conferine, ateliere de lucru ]i studii, pe teme de interes naional ]i transnaional [n educaie ]i consiliere permanent`. Se adreseaz`: Consilierilor din domeniul educaiei de la nivel pre-universitar Practicienilor din ageniile de ocupare a forei de munc` ]i din mediul privat. }tiai c`? PLOTEUS (ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?lan-guage= ro) este un portal suport pentru cei care doresc s` studieze [n str`in`tate, p`rini, profesori ]i con-silieri ai carierei.Acesta este disponibil [n 24 de limbi ]i ofer` informaii despre 31 de `ri. Contact: Institutul de }tiine ale Educaiei E-mail: euroguidance@ise.ro Web: www.euroguidance.ise.ro Sursa: bro]ura Reele de informare ]i asisten` ale Uniunii Europene Centrul de Informare EUROPE DIRECTV@lcea Biblioteca Judeean` „Antim Ivireanul” V@lcea ]i universitar. Str. Carol I, nr. 26, Rm. V@lcea, cod 240591 Telefon/fax: 0350/424 540 E-mail: europedirect.valcea@yahoo.com, bibliotecavl_cic@yahoo.com www.cicvalcea.ro de pres` din pagina: Proiectul este finanat de Comisia European` ]i Consiliul Judeean V@lcea Coninutul acestei publicaii nu reprezint` [n mod necesar poziia oficial` a Uniunii Europene

×