Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

семінар по компетентностям

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 41 Publicité

семінар по компетентностям

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à семінар по компетентностям (20)

Plus par Volody120396 (20)

Publicité

Plus récents (20)

семінар по компетентностям

 1. 1. Можливості географії у формуванні основних груп компетентностей учнів<br />Семінар – практикум<br /> вчителів географії<br /> Шевченківськогорайону <br /> м. Львова<br />
 2. 2. Мудрість не в тому, щоб знати якомога більше, а в тому, щоб знати, які знання найпотрібніші, які менше і які ще менш потрібні.<br />Л. М. Толстой<br />Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів – найблагородніший, шлях наслідування – найлегший, і шлях дослідження - найважчий.<br /> Конфуцій<br />
 3. 3. Компетентнісний підхід у сучасній школіВиступ методиста ІМЦО Бухней Я. Й.<br />Корисне все, що примусить дитину зрозуміти – запам´ятати – засвоїти – привнести до власної ціннісної системи – стати компетентною.<br />Перед сучасною школою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така особистість буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку. Конкурентноспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість.<br />
 4. 4. КОМПЕТЕНТНИЙ– 1) ЯКИЙ МАЄ ДОСТАТНІ ЗНАННЯ В ЯКІЙ-НЕБУДЬ ГАЛУЗІ, ЯКИЙ З ЧИМ-НЕБУДЬ ДОБРЕ ОБІЗНАНИЙ, ТЯМУЩИЙ; 2) ЯКИЙ МАЄ ПЕВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ, ПОВНО-ПРАВНИЙ, ПОВНОВЛАДНИЙ. (ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК)КОМПЕТЕНТНІСТІЬ - ЗАГАЛЬНІ АБО КЛЮЧОВІ ВМІННЯ, БАЗОВІ ВМІННЯ, ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ШЛЯХИ НАВЧАННЯ, КЛЮЧОВІ КВАЛІФІКАЦІЇ, КРОСНАВЧАЛЬНІ ВМІННЯ, КЛЮЧОВІ УЯВЛЕННЯ, ОПОРИ АБО ОПОРНІ ЗНАННЯ. (МІЖНАРОДНА КОМІСІЯ РАДИ ЄВРОПИ)КОМПЕТЕНТНІСТЬ- ЗДАТНІСТЬ УСПІШНО ЗАДОВОЛЬНЯТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПОТРЕБИ, ДІЯТИ ТА ВИКОНУ-ВАТИ ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ. (ЄВРОПЕЙСЬКІ ЕКСПЕРТИ)<br />
 5. 5. Виступ учасника семінару методиста ІМЦО Бухней Я. Й.<br />
 6. 6. ФОРМУЛА КОМПЕТЕНТНОСТІКОМПЕТЕНТНІСТЬ = МОБІЛЬНІСТЬ ЗНАНЬ + ГНУЧКІСТЬ МЕТОДУ + КРИТИЧНІСТЬ МИСЛЕННЯ ДО СКЛАДОВИХ ФОРМУЛИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВХОДЯТЬ:- ЗНАННЯ, АЛЕ НЕ ПРОСТО ІНФОРМАЦІЯ, А ШВИДКО ЗМІНЮВАНА, ДИНАМІЧНА, РІЗНОМАНІТНА, ЯКУ ТРЕБА ВМІТИ ЗНАЙТИ, ПЕРЕВЕСТИ У ДОСВІД ВЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;- УМІННЯВИКОРИСТОВУВАТИ ЗНАННЯ У КОНКРЕТНІЙ СИТУАЦІЇ; РОЗУМІННЯ, ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНА ДОБУТИ ЦЕ ЗНАННЯ, ДЛЯ ЯКОГО ЗНАННЯ ЯКИЙ МЕТОД ПОТРІБНИЙ; - АДЕКВАТНЕ ОЦІНЮВАННЯ – СЕБЕ, СВІТУ, СВОГО МІСЦЯ В СВІТІ, КОНКРЕТНОГО ЗНАННЯ, А ТАКОЖ МЕТОДУ ЙОГО ЗДОБУВАННЯ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ<br />
 7. 7. <ul><li>ВИДИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ</li></ul>Інформаційні, самоосвітні<br />Наукові, культурологічні, пізнавальні<br />Професійно-орієнтовані <br />Особистісні, психологічні<br />Соціальні, національно-етичні, правові<br />Естетичні<br />
 8. 8. <ul><li>ОСНОВНІ ГРУПИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ- СОЦІАЛЬНІ- ПОЛІКУЛЬТУРНІ- КОМУНІКАТИВНІ- ІНФОРМАЦІЙНІ- САМОРОЗВИТКУ І САМООСВІТИ- ПРОДУКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</li></li></ul><li>Географічна освіта як основа формування ключових компетентностей учнівВиступвчителягеографії СЗШ №44 Петринки Л. В.<br /> Компетентнісний підхід – це спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток ключових (базових) і предметних компетентностей особистості. (О. Пометун)<br />Предметна компетенція - здатність учня (особистості) застосовувати сукупність знань, умінь, навичок із певної галузі знань відповідно до життєвої ситуації.Предметні компетенції складають основу для формування життєвих (ключових) компетентностей.Життєва (ключова) компетентність – здатність учня здійснювати складні поліфункціональні, <br />предметні, культуродоцільні види діяльності.<br />
 9. 9. Виступ учасника семінару вчителя географії СЗШ №44 Петринки Л. В.<br />
 10. 10. ОЗНАКИ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ(ЗА О. ОВЧАРУК І О. ПОМЕТУН)- ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ (ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИРІШУВАТИ РІЗНОМАНІТНІ ПРОБЛЕМИ ПОВСЯКДЕННОГО, ПРОФЕСІЙ-НОГО ЧИ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ);- НАДПРЕДМЕТНІСТЬ (МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТОСОВУВАНІ НЕ ЛИШЕ В ШКОЛІ, А Й НА РОБОТІ, У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ ТОЩО);- МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ;- БАГАТОКОМПОНЕНТНІСТЬ(ВКЛЮЧАЮТЬ РОЗУМОВІ ПРОЦЕСИ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВМІННЯ, ТВОРЧІ ВІДКРИТТЯ, “ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД”);- СПРЯМУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ АБСТРАКТНОГО МИСЛЕННЯ, КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ, САМОРЕФЛЕКСІЇ;- ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНОЇ ПОЗИЦІЇ, САМООЦІНКИ. <br />
 11. 11. Основні життєві (ключові) географічні компетенції<br /><ul><li>Розуміння просторово-часової єдності та взаємо-зв’язку розвитку природних й антропогенних процесів та об‘єктів;
 12. 12. Уміння користуватися географічною картою;
 13. 13. Уміння працювати з числовою інформацією;
 14. 14. Уміння орієнтуватися на місцевості;
 15. 15. Уміння самопрезентації й здатність до самовиражен-ня;
 16. 16. Готовність до відповідальної поведінки у природі й антропогенному середовищі;
 17. 17. Уміння працювати в колективі, приймати рішення і нести за них відповідальність;
 18. 18. Толерантне ставлення до культурних особливостей різних народів;
 19. 19. Комунікативність.</li></li></ul><li>ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ <br />Інтерактивне навчання – спосіб пізнання, що базується на діалогових формах взаємодії учасників освітнього процесу; навчання у спілкуванні, в процесі якого в учнів формуються навички спільної діяльності.<br /><ul><li>Проведення рольових ігор (урок-суд, урок - прес-конференція, урок-аукціон тощо)</li></ul> (комунікативна, соціальна компетентності)<br /><ul><li>Проведення інтегрованих уроків географії та історії, англійської мови, біології, літератури тощо</li></ul> (полікультурна, комунікативна, інформаційна компетентності)<br /><ul><li>Проведення нестандартних уроків(урок-подорож, телевізійний міст, урок-дискусія, урок-вікторина тощо)</li></ul> (комунікативна, соціальна, інформаційна компетентності)<br />
 20. 20. Урок-вікторина “ПівнічнаАмерика” ( узагальнююче повторення)<br />
 21. 21. УРОК-ПРЕЗЕНТАЦІЯ “ЄГИПЕТ – ДАР НІЛУ”<br />
 22. 22. ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХКОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЧЕРЕЗ:<br /><ul><li>Проектну діяльність </li></ul> (компетентність продуктивної творчої діяльності, інформаційна, соціальна, комунікативна)<br /><ul><li>Роботу в малих групах </li></ul> (комунікативна, соціальна, компетентність продуктивної творчої діяльності)<br /><ul><li>Роботу з різними джерелами інформації </li></ul>(довідники, карти,наукові журнали, художня література, електронні атласи, відеофільми, Інтернет тощо) <br />(інформаційна, полікультурна)<br /><ul><li>Створення проблемних ситуацій на уроці та проблемні запитання</li></ul>(компетентність саморозвитку та самоосвіти, комунікативна)<br />
 23. 23. УРОК НА ТЕМУ “ПРИРОДНІ ЗОНИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ”(РОБОТА В ГРУПАХ)<br />
 24. 24. Використання інформаційних та комунікаційних технологій<br /><ul><li>Електронні атласи
 25. 25. Відеофільми</li></li></ul><li>Проектна діяльність як метод формування ключових компетентностей учнівВиступ вчителя географії СЗШ №81 Соболь Г. О.<br /> Проектна діяльність – це самостійне вивчення учнями окремої проблеми протягом певного проміжку часу, яке завершується творчим звітом.<br /><ul><li>Виконання проектів :
 26. 26. дає учням практичні навички в організації власної діяльності;
 27. 27. дає змогу під наглядом учителя контролювати своє навчання;
 28. 28. створює можливості для співпраці учнів один з одним;
 29. 29. допомагає набути практичних навичок публічної презентації та захисту своїх напрацювань та досягнень;
 30. 30. сприяє формуванню інформаційної, комунікативної, продуктивної творчої діяльності та соціальної компетентностей.</li></li></ul><li>Проектна діяльність як метод формування ключових компетентностей учнів<br />Проект – сукупність певних ідей, документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета, створення різного роду теоретичного/практичного продукту.<br />Типи проектів:<br /><ul><li>Дослідницькі проекти
 31. 31. Творчі проекти
 32. 32. Ігрові проекти
 33. 33. Інформаційні проекти</li></li></ul><li>Виступ учасника семінару вчителя географії СЗШ №81 Соболь Г. О.<br />
 34. 34. Створення учнівських презентацій – один із прийомів проектної технологіїВиступ вчителя географії СЗШ №54 Біди Л. М.<br />Презентація– виступ перед аудиторією:<br /><ul><li>показ, демонстрація чогось нового, представлення певних досягнень, результатів роботи класу, групи;
 35. 35. звіт про виконання індивідуального завдання;
 36. 36. рекламна, популяризуюча акція;
 37. 37. документ створений за допомогою комп’ютерної програми Power Point.</li></li></ul><li>СТВОРЕННЯ УЧНІВСЬКИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ – ОДИН ІЗ ПРИЙОМІВ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ<br />Види презентацій :<br />Презентація знань учнів.<br />Презентація учнівських проектів.<br />Семінар - презентація.<br />Урок-презентація країн.<br />Презентація геогра-фічних професій.<br />
 38. 38. Навчальна дискусія як спосіб формування ключових компетентностей учнівВиступ вчителя географії СЗШ №54 Герцюк М. С.<br />Дискусія– широке публічне обговорення якогось спірного питання.<br />Дискусія :<br /><ul><li>навчає учнів будувати аргументи;
 39. 39. висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі;
 40. 40. вчить переконувати інших;
 41. 41. формує соціальну, комунікативну, полікультурну компетентності.</li></li></ul><li>Навчальна дискусія як спосіб формування ключових компетентностей учнів<br /><ul><li>Види дискусій :</li></ul>дискусія, пов’язана з викладом матеріалу;<br />дискусія круглого столу;<br />дискусія групова; <br />дискусія оглядова <br /><ul><li>Форми дискусій :</li></ul>круглий стіл;<br />засідання експертної групи;<br />форум;<br />симпозіум;<br />дебати;<br />навчальні бої;<br />“судовезасідання”<br />
 42. 42. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ГРУП КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИВиступ вчителя географії СЗШ №44 Петринки Л. В.<br />Літературно-музична композиція “Україно! Ти для мене – диво!” (мандрівка природними зонами України)<br /> (соціальна, комунікативна, інформаційна компетентності)<br />
 43. 43. Виступ учасника семінару вчителя географії СЗШ №44 Петринки Л. В.<br />
 44. 44.
 45. 45.
 46. 46.
 47. 47. Шкільний Євроклуб“КРОК”<br />“Європейський вернісаж”<br />(презентація країн-членів ЄС)<br />(полікультурна, інформаційна,<br />комунікативна компетентності)<br />
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50.
 51. 51. КОНКУРС – ВІКТОРИНА “ПОБАЧЕННЯ З ЄВРОПОЮ”(ІНФОРМАЦІЙНА, ПОЛІКУЛЬТУРНА, КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТІ)<br />
 52. 52.
 53. 53. Краєзнавча робота<br /><ul><li>Конкурс “Краса і біль України”
 54. 54. Історико-краєзнавча експедиція “Історія міст і сіл Львівщини”</li></ul>(формування соціальної, <br /> інформаційної, полікультурної компетентностей)<br />
 55. 55. КРАЄЗНАВЧО-ПОШУКОВА РОБОТА УЧНІВ СЗШ № 44 ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА“КОБЗАРЕВІ СКЛАДАЄМО УКЛІН”<br />(соціальна, інформаційна, полікультурнa компетентності)<br />
 56. 56. ЕКСКУРСІЇ ДО МУЗЕЇВ, ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРИ,НА ПРИРОДУ<br />Формування полікультурної, інформаційної, соціальної компетентностей<br />Поїздка в Нагуєвичі <br />Екскурсія в Тустань <br /> Мандруємо Карпатами<br />
 57. 57. ЕКСКУРСІЇ ДО МУЗЕЇВ, ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРИ,НА ПРИРОДУ<br />Екскурсія в заповідникРозточчя<br />
 58. 58. Дякуємо за увагу і за участь у нашому семінарі !<br />

×