Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів

Надвірнянський інформаційно - методичний центр
Надвірнянський інформаційно - методичний центрНадвірнянський інформаційно - методичний центр

Частина ІІ. Морфологія та орфографія Частина ІІІ. Узагальнювальне повторення. Підготовка до ЗНО

Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів
Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів
Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів
Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів
Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів
Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів
Марія Візінська
Робота з текстом
на уроках української мови
як засіб активізації
когнітивно-дослідницької
діяльності учнів
Дидактичний матеріал
Посібник для вчителя-словесника
 Частина ІІ. Морфологія та орфографія
 Частина ІІІ. Узагальнювальне повторення.
Підготовка до ЗНО
Івано-Франківськ
Нова Зоря
2017
УДК 81ʼ1(477)
ББК 81.42я7
В 42
Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах
комісією з української мови Науково-методичної ради
з питань освіти Міністерства освіти і науки України
(протокол № 1 від 27 березня 2014 року)
Лист № 141/12-Г-545 від 07.04.2014
Рецензенти:
Думчак І. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української мови Інституту філології Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника;
Овсієнко Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ „Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди”
Візінська М. Робота з текстом на уроках української мови як засіб
активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів: Дидактичний
матеріал. Частина ІІ : Морфологія та орфографія. Частина ІІІ :
Узагальнювальне повторення. Підготовка до ЗНО / Марія Візінська. –
Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2017. – 440 с.
ISBN 978-966-398-091-2
Спираючись на доцільність застосування текстоцентричних
технологій на уроках словесності, автор пропонує дидактичний матеріал
для вивчення української мови через зв’язні висловлювання. У вправах
ураховані основні положення когнітивної методики у взаємозвʼязку з
комунікативною. Раціональна система завдань забезпечує розвиток різних
видів мовно-мовленнєвої діяльності учнів на основі пізнавально-
дослідницької роботи з текстами, які сприяють формуванню національно
свідомої, духовно багатої мовної особистості школярів, успішній їх
соціалізації.
Для вчителів української мови і літератури, керівників методичних
обʼєднань словесників, студентів-філологів та учнів загальноосвітніх
навчальних закладів.
ISBN 978-966-398-091-2
ЗМІСТ
1 ВСТУП . . . . . . . . . . . . …………………………………….. 4
2 ЧАСТИНА IІ. МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ ………... 7
2.1 Іменник ………………………………………………... 8
42
69
2.2 Прикметник………………………………………….. .
2.3 Числівник ………………………………………………
2.4 Займенник …................................................................... 91
2.5 Дієслово…………………………………………….......
......._______________________________
_____________________________________________
___ речення___________________________________
114
2.6 Дієприкметник. Дієприслівник……………. ………… 134
2.7 Прислівник………………………………………….... 156
2.8 Службові частини мови. Вигук………………………. 177
2.9 Усяка всячина ………………………… ……………… 217
2.10 Диктанти (Морфологія та орфографія) ……………… 236
3 ЧАСТИНА ІIІ. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ.
ПІДГОТОВКА ДО ЗНО……………………. 252
3.1 Дидактичний матеріал за соціокультурною темою
„Рушники, рушники – то моєї матусі рокиˮ (9 клас).. 253
3.2 Повторення в 10-11 (12) класах. ……………………... 285
3.3 Усяка всячина …………………………………………. 365
3.4 Диктанти (10-11 (12) класи)………………………....... 406
4 БІБЛІОГРАФІЯ …………………………………………….... 434
4.1 Науково-методична література ……………………. 434
4.2 Література для текстового матеріалу ……………… 436
Картка 61
 Прочитайте фрагмент листа поета Василя Стуса синові
Дмитру і виконайте запропоновані завдання.
1. Не знаю чи є в Тебе дівчина. 2. Коли є (чи – коли буде) –
намагайся, щоб вона була вища за Тебе. 3. Тобто щоб Ти
дотягався до неї, а не опускався. 4. Коли ж вона надто земна, то
вигадай її – небесною, і вона стане небесніти. 5. Але краще, щоб
у неї було і землі, і неба. 6. Дівчина має надати Тобі змогу –
кращати, а не гіршати.
7. Любов – то, може, єдина справжня квітка, подарована
людині Богом. 8. Тільки в любові людина розумна. 9. І навіть: що
більше, дужче любиш – то розумнішаєш. 10. Інших квіток,
кращих за цю, квітку любові, я не знаю.
11. Не знай поганих дівчат – хай вони для Тебе просто не
існують (я, скажімо, в свої 46 років просто не вірю, що бувають
жінки, які лаються, обманюють, продаються і т.д. і т.п.). 12. У
мене, слава Богу, такого досвіду не було. 13. І тішу себе тим, що
знайомі дівчата моєї молодості ставали кращі коло мене (а я –
коло них). 14. Так було і з мамою Валею – найкращою,
найлюдянішою, найцнотливішою моєю дівчиною: я став кращий
од неї, вона – од мене. 15. Я дякую Долі, що Валя – моя дружина,
мама мого сина (у мене прекрасна мама – бабуся Їлинка, у мене
прекрасна дружина, так схожа – у моїх очах – до моєї мами).
І. Дайте відповіді на запитання.
 Яка головна думка висловлювання і які мовні засоби
використовує автор для її розкриття? Яка роль
авторської пунктуації в тексті?
 Як ви зреагували на цей текст? Яке речення спонукало
до роздумів?
 Дотримання яких правил і норм у взаємовідносинах
юнаків і дівчат ви вважаєте обов’язковими? Чому?
ІІ. Виконайте тестові завдання.
1. Тире в четвертому реченні вжито
А між підметом та іменним присудком
Б на місці пропуску члена речення
В як авторський знак
Г при відокремлених означеннях
2. Відокремлене поширене означення є в реченні
А четвертому
Б сьомому
В дванадцятому
Г чотирнадцятому
3. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б п’ятому
В десятому
Г тринадцятому
4. Правила чергування у/в порушено в рядку
А тільки в любові
Б в свої 46 років
В у мене прекрасна дружина
Г у моїх очах
5. Складним із сурядним та підрядним сполучниковим
зв’язком є речення
А друге
Б четверте
В п’яте
Г тринадцяте
6. Вставлена конструкція є в реченні
А сьомому
Б девʼятому
В одинадцятому
Г дванадцятому
7. Дієприкметник подарований утворений
А префіксальним способом
Б суфіксальним способом
В префіквально-суфіксальним способом
Г безафіксним способом
Відповіді: 1 – В , 2 – Б, 3 – А, 4 – Б, 5 – Б, 6 – В, 7 – Б.
Картка 10
 Прочитайте висловлювання, визначте його тему та головну
думку. Кого автор називає „людиною-авоською”? Чи
знаєте ви таких людей?
 Поясніть стилістичну роль питальних речень.
 Спишіть, знімаючи риску та вставляючи пропущені літери
й розділові знаки.
 У виділених реченнях підкресліть граматичні основи. Усно
визначте види підрядних частин.
 Підкреслені слова запишіть фонетичною транскрипцією,
зробіть висновок про співвідношення звуків і букв.
Поміркуйте, чи є різниця між поняттями звуки мови та
звуки мовлення.
 Поясніть значення слова ш..девр. Запишіть синоніми до
нього, зокрема й контекстуальні.
 Запропонуйте однокласникам ще одне завдання за текстом.
 Напишіть твір-роздум „Як маєш повестись, щоб відчути
себе перед л..цем всесвіту справді вінцем природи?” або
„У чому сенс мого життя” .
Кажуть що інстинкт смерті є ніби/то в..значальним у
житті людини. Ніби/то все диктує страх перед н..відоміс..тю,
перед тайною зникн..ння… Та чи так це на/справді? Чи не
більше мусить лякати живущого те, що проіснувати він
може марно, бе..цільно, пройти дорогу життя
людиною/авоською, відцвісти свої весни пусто/цвітом? Так
у чому все/таки він, „конечний зміст всієї мудрості земної”?
Як бути справжнім? Як досконалитись? Як маєш повестись,
щоб відчути себе перед л..цем всесвіту справді вінцем
природи? Ось перед тобою ш..девр, поема ст..пового
козацького зодч..ства. Є ритми свої в споруді собору, є
вільний політ на..хнення, любов в..сока… Чи створиш ти щось
рівне цьому, щось краще за це? У чому твоя душа увічнить
себе, де вони, поеми твої?
Олесь Гончар
Картка 7
 Прочитайте текст, визначте його структурні елементи.
Дайте йому заголовок. Поміркуйте, з темою чи головною
думкою він співвідноситься.
 З’ясуйте значення виділених курсивом слів; визначте, до
яких частин мови вони належать.
 Запишіть фонетичною транскрипцією підкреслені слова.
Яка різниця між їхньою вимовою та написанням?
 Знайдіть у другому абзаці дієслова-синоніми. Поміркуйте,
чому автор вживає їх в одному реченні. Чи завжди
синоніми тотожні за значенням?
 Випишіть з тексту займенники. Визначте розряд за
значенням, відмінок, число, рід (якщо має) кожного
займенника та його синтаксичну роль. Поясніть правопис.
 Укажіть займенники, які виконують роль сполучних слів у
складних реченнях. Як відрізнити відносний займенник що
від однозвучного сполучника?
 Складіть твір „Чи справді знання – гарантія твого успіху
в житті”. У трьох реченнях підкресліть займенники
відповідно до їхньої синтаксичної ролі.
Примітка: можна обговорити цю проблему за принципом
стратегій „Займи позицію” чи „Прес”.
„Що посієш, те й пожнеш”, – говорить українське
прислів’я. Саме тепер ти засіваєш своє поле, і його врожай
залежатиме від того, наскільки старанно ти його
оброблятимеш.
Уже тепер ти маєш добре уявляти собі, що освіта – це не
тільки високі оцінки, а вміння добути з будь-якої інформації
щось корисне. Просто визубрюючи матеріал підручника,
ніколи не навчишся думати, міркувати, логічно мислити,
аналізувати й порівнювати факти. Цим і відрізняється
освічена людина від тієї, яка відбула навчання.
Існує така закономірність: чим більше людина знає, тим
більше їй хочеться дізнатися. Поруч із розумною,
зосередженою, ерудованою людиною ніколи не буває нудно.
Вона схожа на центр всесвіту, що динамічно розвивається, в
орбіту якого втягуються нові планети.
Знання дають силу й упевненість у собі, а значить, це
гарантія твого успіху в житті.
А. Єланська
Картка 11
 Прочитайте поезію, визначте її головну думку. Зверніть
увагу на синтаксичну структуру тексту (з яких речень
складається).
 Виконайте синтаксичний розбір першого речення.
 Випишіть іменники другої відміни, поставте їх у родовому
та кличному відмінках, підкресліть закінчення.
 Знайдіть у вірші іменники, які вживаються тільки в однині.
Доберіть до них (до яких можливо) спільнокореневі
іменники, які мають форми і однини, і множини.
 До дієслова боронитися доберіть синоніми.
 Напишіть твір-роздум „Чим боронитися тополі від
сокири?”. Використайте спонукальні речення. Підкресліть
у своєму тексті займенники відповідно до їхньої
синтаксичної ролі, визначте розряди за значенням.
Чим боронитися тополі
від сокири?
Листочком ніжним?
Цвітом чи граком?
Яєчком у гнізді
чи небом у кроні?
Чи білим пухом
і узором на корі?
Чи тим корінням,
що не знає в світі
лютішої, древнішої землі?
Г. Кирпа

Recommandé

Tablet coating - industrial pharmacy par
Tablet coating - industrial pharmacyTablet coating - industrial pharmacy
Tablet coating - industrial pharmacyAnuj Koli
1.3K vues56 diapositives
Cardiovascular Drugs-Medicinal Chemistry MANIK par
Cardiovascular Drugs-Medicinal Chemistry MANIKCardiovascular Drugs-Medicinal Chemistry MANIK
Cardiovascular Drugs-Medicinal Chemistry MANIKImran Nur Manik
682 vues24 diapositives
Bioassay vasopressin digitalis ACTH par
Bioassay vasopressin digitalis ACTHBioassay vasopressin digitalis ACTH
Bioassay vasopressin digitalis ACTHmuthulakshmi623285
2K vues41 diapositives
Aerosols par
AerosolsAerosols
AerosolsJatinIsher
246 vues43 diapositives
Expt 10 Effects of skeletal muscle relaxants using rota-rod apparatus par
Expt 10 Effects of skeletal muscle relaxants using rota-rod apparatusExpt 10 Effects of skeletal muscle relaxants using rota-rod apparatus
Expt 10 Effects of skeletal muscle relaxants using rota-rod apparatusMirza Anwar Baig
10.1K vues10 diapositives
Locomotor activity of mice par
Locomotor activity of miceLocomotor activity of mice
Locomotor activity of micesadafshaikh23
6.4K vues6 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Expt. 5 Study of anti ulcer activity of a drug using nsaid induced ulcer model par
Expt. 5 Study of anti ulcer activity of a drug using nsaid induced ulcer modelExpt. 5 Study of anti ulcer activity of a drug using nsaid induced ulcer model
Expt. 5 Study of anti ulcer activity of a drug using nsaid induced ulcer modelVISHALJADHAV100
3K vues13 diapositives
Arosol Dosage Form par
Arosol Dosage FormArosol Dosage Form
Arosol Dosage FormHamidul Kowsar
1.5K vues10 diapositives
Nsaids par
NsaidsNsaids
NsaidsShouvik kumar Nandy
577 vues79 diapositives
B. pharm. course outcomes According to PCI syllabus fir NBA par
B. pharm. course outcomes According to PCI syllabus fir NBAB. pharm. course outcomes According to PCI syllabus fir NBA
B. pharm. course outcomes According to PCI syllabus fir NBASnehalChakorkar
552 vues22 diapositives
Ppt of pharmaceutical economy par
Ppt of pharmaceutical economyPpt of pharmaceutical economy
Ppt of pharmaceutical economyMuhammed hamed albuissa
880 vues11 diapositives
Removal of name of pharmacist from register par
Removal of name of pharmacist from registerRemoval of name of pharmacist from register
Removal of name of pharmacist from registerAlok091
1.4K vues6 diapositives

Tendances(14)

Expt. 5 Study of anti ulcer activity of a drug using nsaid induced ulcer model par VISHALJADHAV100
Expt. 5 Study of anti ulcer activity of a drug using nsaid induced ulcer modelExpt. 5 Study of anti ulcer activity of a drug using nsaid induced ulcer model
Expt. 5 Study of anti ulcer activity of a drug using nsaid induced ulcer model
VISHALJADHAV1003K vues
B. pharm. course outcomes According to PCI syllabus fir NBA par SnehalChakorkar
B. pharm. course outcomes According to PCI syllabus fir NBAB. pharm. course outcomes According to PCI syllabus fir NBA
B. pharm. course outcomes According to PCI syllabus fir NBA
SnehalChakorkar552 vues
Removal of name of pharmacist from register par Alok091
Removal of name of pharmacist from registerRemoval of name of pharmacist from register
Removal of name of pharmacist from register
Alok0911.4K vues
Expt. 7 Bioassay of acetylcholine using rat ileum by four point bioassay par VISHALJADHAV100
Expt. 7 Bioassay of acetylcholine using rat ileum by four point bioassayExpt. 7 Bioassay of acetylcholine using rat ileum by four point bioassay
Expt. 7 Bioassay of acetylcholine using rat ileum by four point bioassay
VISHALJADHAV10014.7K vues
12.drugs used in rheumatoid arthritis and gout par Dr.Manish Kumar
12.drugs used in rheumatoid arthritis and gout 12.drugs used in rheumatoid arthritis and gout
12.drugs used in rheumatoid arthritis and gout
Dr.Manish Kumar1.3K vues
Expt. 6 Bioassay of histamine using guinea pig ileum by matching method par VISHALJADHAV100
Expt. 6 Bioassay of histamine using guinea pig ileum by matching methodExpt. 6 Bioassay of histamine using guinea pig ileum by matching method
Expt. 6 Bioassay of histamine using guinea pig ileum by matching method
VISHALJADHAV10021.3K vues
Anti-inflammatory activity of drugs using carrageenan induced paw-edema model... par Dr. Sameer H. Sawant
Anti-inflammatory activity of drugs using carrageenan induced paw-edema model...Anti-inflammatory activity of drugs using carrageenan induced paw-edema model...
Anti-inflammatory activity of drugs using carrageenan induced paw-edema model...
Expt 11 Effect of drugs on locomotor activity using actophotometer par Mirza Anwar Baig
Expt 11 Effect of drugs on locomotor activity using actophotometerExpt 11 Effect of drugs on locomotor activity using actophotometer
Expt 11 Effect of drugs on locomotor activity using actophotometer
Mirza Anwar Baig13.6K vues

Similaire à Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів

Презентація Жолубак О.А par
Презентація Жолубак О.АПрезентація Жолубак О.А
Презентація Жолубак О.АІра Кушнір
1.5K vues44 diapositives
«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (... par
«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (...«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (...
«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (...ssuser5dd4af
2.2K vues256 diapositives
Ykr yaz 8kl_pentiluk_2016 par
Ykr yaz 8kl_pentiluk_2016Ykr yaz 8kl_pentiluk_2016
Ykr yaz 8kl_pentiluk_2016della street
1.4K vues275 diapositives
педрад юзчук par
педрад юзчукпедрад юзчук
педрад юзчукТаня Кибицкая
247 vues22 diapositives
1 par
11
1booksss5
143.4K vues256 diapositives
1 par
11
1booksss5
604 vues256 diapositives

Similaire à Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів(20)

«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (... par ssuser5dd4af
«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (...«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (...
«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (...
ssuser5dd4af2.2K vues
Ykr yaz 8kl_pentiluk_2016 par della street
Ykr yaz 8kl_pentiluk_2016Ykr yaz 8kl_pentiluk_2016
Ykr yaz 8kl_pentiluk_2016
della street1.4K vues
1 par booksss5
11
1
booksss5143.4K vues
Ukrajinska mova-5-klas-jermolenko-2018 par kreidaros1
Ukrajinska mova-5-klas-jermolenko-2018Ukrajinska mova-5-klas-jermolenko-2018
Ukrajinska mova-5-klas-jermolenko-2018
kreidaros11.3K vues
Нестандартні диктанти на уроках української мови та літератури par milona14
Нестандартні диктанти на уроках української мови та літературиНестандартні диктанти на уроках української мови та літератури
Нестандартні диктанти на уроках української мови та літератури
milona148.9K vues
Ukrajinska mova-10-klas-voron-2018 par kreidaros1
Ukrajinska mova-10-klas-voron-2018Ukrajinska mova-10-klas-voron-2018
Ukrajinska mova-10-klas-voron-2018
kreidaros1459 vues
зош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 клас par Александр Дрон
зош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 класзош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 клас
зош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 клас
9 um d_2017 par 4book9kl
9 um d_20179 um d_2017
9 um d_2017
4book9kl4.2K vues
9 par 9klas
99
9
9klas1.3K vues
Ukrajinska mova-8klas-danylevska-2016 par kreidaros1
Ukrajinska mova-8klas-danylevska-2016Ukrajinska mova-8klas-danylevska-2016
Ukrajinska mova-8klas-danylevska-2016
kreidaros11.5K vues

Plus de Надвірнянський інформаційно - методичний центр

Plus de Надвірнянський інформаційно - методичний центр(20)

Dernier

гопчук а.а.pptx par
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
7 vues21 diapositives
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxssuser15a891
5 vues38 diapositives
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
10 vues14 diapositives
Семінар Пізнаємо природу.pptx par
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptxssuser389ffd
9 vues14 diapositives
ІКТ .pptx par
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
5 vues6 diapositives
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 vues73 diapositives

Dernier(17)

Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a8915 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 vues
Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd9 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195866 vues
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195863 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues

Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів

 • 7. Марія Візінська Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів Дидактичний матеріал Посібник для вчителя-словесника  Частина ІІ. Морфологія та орфографія  Частина ІІІ. Узагальнювальне повторення. Підготовка до ЗНО Івано-Франківськ Нова Зоря 2017
 • 8. УДК 81ʼ1(477) ББК 81.42я7 В 42 Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 1 від 27 березня 2014 року) Лист № 141/12-Г-545 від 07.04.2014 Рецензенти: Думчак І. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Овсієнко Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ „Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” Візінська М. Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів: Дидактичний матеріал. Частина ІІ : Морфологія та орфографія. Частина ІІІ : Узагальнювальне повторення. Підготовка до ЗНО / Марія Візінська. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2017. – 440 с. ISBN 978-966-398-091-2 Спираючись на доцільність застосування текстоцентричних технологій на уроках словесності, автор пропонує дидактичний матеріал для вивчення української мови через зв’язні висловлювання. У вправах ураховані основні положення когнітивної методики у взаємозвʼязку з комунікативною. Раціональна система завдань забезпечує розвиток різних видів мовно-мовленнєвої діяльності учнів на основі пізнавально- дослідницької роботи з текстами, які сприяють формуванню національно свідомої, духовно багатої мовної особистості школярів, успішній їх соціалізації. Для вчителів української мови і літератури, керівників методичних обʼєднань словесників, студентів-філологів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів. ISBN 978-966-398-091-2
 • 9. ЗМІСТ 1 ВСТУП . . . . . . . . . . . . …………………………………….. 4 2 ЧАСТИНА IІ. МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ ………... 7 2.1 Іменник ………………………………………………... 8 42 69 2.2 Прикметник………………………………………….. . 2.3 Числівник ……………………………………………… 2.4 Займенник …................................................................... 91 2.5 Дієслово……………………………………………....... ......._______________________________ _____________________________________________ ___ речення___________________________________ 114 2.6 Дієприкметник. Дієприслівник……………. ………… 134 2.7 Прислівник………………………………………….... 156 2.8 Службові частини мови. Вигук………………………. 177 2.9 Усяка всячина ………………………… ……………… 217 2.10 Диктанти (Морфологія та орфографія) ……………… 236 3 ЧАСТИНА ІIІ. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО……………………. 252 3.1 Дидактичний матеріал за соціокультурною темою „Рушники, рушники – то моєї матусі рокиˮ (9 клас).. 253 3.2 Повторення в 10-11 (12) класах. ……………………... 285 3.3 Усяка всячина …………………………………………. 365 3.4 Диктанти (10-11 (12) класи)………………………....... 406 4 БІБЛІОГРАФІЯ …………………………………………….... 434 4.1 Науково-методична література ……………………. 434 4.2 Література для текстового матеріалу ……………… 436
 • 10. Картка 61  Прочитайте фрагмент листа поета Василя Стуса синові Дмитру і виконайте запропоновані завдання. 1. Не знаю чи є в Тебе дівчина. 2. Коли є (чи – коли буде) – намагайся, щоб вона була вища за Тебе. 3. Тобто щоб Ти дотягався до неї, а не опускався. 4. Коли ж вона надто земна, то вигадай її – небесною, і вона стане небесніти. 5. Але краще, щоб у неї було і землі, і неба. 6. Дівчина має надати Тобі змогу – кращати, а не гіршати. 7. Любов – то, може, єдина справжня квітка, подарована людині Богом. 8. Тільки в любові людина розумна. 9. І навіть: що більше, дужче любиш – то розумнішаєш. 10. Інших квіток, кращих за цю, квітку любові, я не знаю. 11. Не знай поганих дівчат – хай вони для Тебе просто не існують (я, скажімо, в свої 46 років просто не вірю, що бувають жінки, які лаються, обманюють, продаються і т.д. і т.п.). 12. У мене, слава Богу, такого досвіду не було. 13. І тішу себе тим, що знайомі дівчата моєї молодості ставали кращі коло мене (а я – коло них). 14. Так було і з мамою Валею – найкращою, найлюдянішою, найцнотливішою моєю дівчиною: я став кращий од неї, вона – од мене. 15. Я дякую Долі, що Валя – моя дружина, мама мого сина (у мене прекрасна мама – бабуся Їлинка, у мене прекрасна дружина, так схожа – у моїх очах – до моєї мами). І. Дайте відповіді на запитання.  Яка головна думка висловлювання і які мовні засоби використовує автор для її розкриття? Яка роль авторської пунктуації в тексті?  Як ви зреагували на цей текст? Яке речення спонукало до роздумів?  Дотримання яких правил і норм у взаємовідносинах юнаків і дівчат ви вважаєте обов’язковими? Чому? ІІ. Виконайте тестові завдання. 1. Тире в четвертому реченні вжито А між підметом та іменним присудком Б на місці пропуску члена речення
 • 11. В як авторський знак Г при відокремлених означеннях 2. Відокремлене поширене означення є в реченні А четвертому Б сьомому В дванадцятому Г чотирнадцятому 3. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А першому Б п’ятому В десятому Г тринадцятому 4. Правила чергування у/в порушено в рядку А тільки в любові Б в свої 46 років В у мене прекрасна дружина Г у моїх очах 5. Складним із сурядним та підрядним сполучниковим зв’язком є речення А друге Б четверте В п’яте Г тринадцяте 6. Вставлена конструкція є в реченні А сьомому Б девʼятому В одинадцятому Г дванадцятому 7. Дієприкметник подарований утворений А префіксальним способом Б суфіксальним способом В префіквально-суфіксальним способом Г безафіксним способом Відповіді: 1 – В , 2 – Б, 3 – А, 4 – Б, 5 – Б, 6 – В, 7 – Б.
 • 12. Картка 10  Прочитайте висловлювання, визначте його тему та головну думку. Кого автор називає „людиною-авоською”? Чи знаєте ви таких людей?  Поясніть стилістичну роль питальних речень.  Спишіть, знімаючи риску та вставляючи пропущені літери й розділові знаки.  У виділених реченнях підкресліть граматичні основи. Усно визначте види підрядних частин.  Підкреслені слова запишіть фонетичною транскрипцією, зробіть висновок про співвідношення звуків і букв. Поміркуйте, чи є різниця між поняттями звуки мови та звуки мовлення.  Поясніть значення слова ш..девр. Запишіть синоніми до нього, зокрема й контекстуальні.  Запропонуйте однокласникам ще одне завдання за текстом.  Напишіть твір-роздум „Як маєш повестись, щоб відчути себе перед л..цем всесвіту справді вінцем природи?” або „У чому сенс мого життя” . Кажуть що інстинкт смерті є ніби/то в..значальним у житті людини. Ніби/то все диктує страх перед н..відоміс..тю, перед тайною зникн..ння… Та чи так це на/справді? Чи не більше мусить лякати живущого те, що проіснувати він може марно, бе..цільно, пройти дорогу життя людиною/авоською, відцвісти свої весни пусто/цвітом? Так у чому все/таки він, „конечний зміст всієї мудрості земної”? Як бути справжнім? Як досконалитись? Як маєш повестись, щоб відчути себе перед л..цем всесвіту справді вінцем природи? Ось перед тобою ш..девр, поема ст..пового козацького зодч..ства. Є ритми свої в споруді собору, є вільний політ на..хнення, любов в..сока… Чи створиш ти щось рівне цьому, щось краще за це? У чому твоя душа увічнить себе, де вони, поеми твої? Олесь Гончар
 • 13. Картка 7  Прочитайте текст, визначте його структурні елементи. Дайте йому заголовок. Поміркуйте, з темою чи головною думкою він співвідноситься.  З’ясуйте значення виділених курсивом слів; визначте, до яких частин мови вони належать.  Запишіть фонетичною транскрипцією підкреслені слова. Яка різниця між їхньою вимовою та написанням?  Знайдіть у другому абзаці дієслова-синоніми. Поміркуйте, чому автор вживає їх в одному реченні. Чи завжди синоніми тотожні за значенням?  Випишіть з тексту займенники. Визначте розряд за значенням, відмінок, число, рід (якщо має) кожного займенника та його синтаксичну роль. Поясніть правопис.  Укажіть займенники, які виконують роль сполучних слів у складних реченнях. Як відрізнити відносний займенник що від однозвучного сполучника?  Складіть твір „Чи справді знання – гарантія твого успіху в житті”. У трьох реченнях підкресліть займенники відповідно до їхньої синтаксичної ролі. Примітка: можна обговорити цю проблему за принципом стратегій „Займи позицію” чи „Прес”. „Що посієш, те й пожнеш”, – говорить українське прислів’я. Саме тепер ти засіваєш своє поле, і його врожай залежатиме від того, наскільки старанно ти його оброблятимеш. Уже тепер ти маєш добре уявляти собі, що освіта – це не тільки високі оцінки, а вміння добути з будь-якої інформації щось корисне. Просто визубрюючи матеріал підручника, ніколи не навчишся думати, міркувати, логічно мислити, аналізувати й порівнювати факти. Цим і відрізняється освічена людина від тієї, яка відбула навчання. Існує така закономірність: чим більше людина знає, тим більше їй хочеться дізнатися. Поруч із розумною,
 • 14. зосередженою, ерудованою людиною ніколи не буває нудно. Вона схожа на центр всесвіту, що динамічно розвивається, в орбіту якого втягуються нові планети. Знання дають силу й упевненість у собі, а значить, це гарантія твого успіху в житті. А. Єланська Картка 11  Прочитайте поезію, визначте її головну думку. Зверніть увагу на синтаксичну структуру тексту (з яких речень складається).  Виконайте синтаксичний розбір першого речення.  Випишіть іменники другої відміни, поставте їх у родовому та кличному відмінках, підкресліть закінчення.  Знайдіть у вірші іменники, які вживаються тільки в однині. Доберіть до них (до яких можливо) спільнокореневі іменники, які мають форми і однини, і множини.  До дієслова боронитися доберіть синоніми.  Напишіть твір-роздум „Чим боронитися тополі від сокири?”. Використайте спонукальні речення. Підкресліть у своєму тексті займенники відповідно до їхньої синтаксичної ролі, визначте розряди за значенням. Чим боронитися тополі від сокири? Листочком ніжним? Цвітом чи граком? Яєчком у гнізді чи небом у кроні? Чи білим пухом і узором на корі? Чи тим корінням, що не знає в світі лютішої, древнішої землі? Г. Кирпа