Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017

Colegiul de Industrie Usoara
Colegiul de Industrie UsoaraColegiul de Industrie Usoara
Raport de autoevaluare
Anul de învățământ 2016-2017
1.Standarde, criterii și indicatorii
de performanță pentru evaluarea
internă a instituțiilor de
învățământ profesional tehnic
2. Anexe
CADRUL JURIDIC DE FUNCȚIONARE
MISIUNEA, STRATEGIA ȘI POLITICILE INSTITUȚIEI
ORGANIZAREA INTERNĂ A CALITĂȚII
MANAGEMENTUL INTERN AL CALITĂȚII
Programul strategic de dezvoltare a Colegiului de
Industrie Ușoară din m. Bălți pentru perioada 2012-
2017
Programul de activitate pentru anul de studii 2016-
2017
Regulamentul intern de organizare și desfășurare a
procesului de învățământ în baza Sistemului de
Credite de Studii
Regulamentul intern de organizare și funcționare a
Colegiului de Industrie Ușoară din m.Bălți - instituție
de învățământ profesional tehnic postsecundar
Fișa postului
Contractul colectiv de muncă, contractul individual
de muncă
Codul de etică/consiliul de etică, ședințele CE
Regulamentul de organizare și funcționare al
Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității
Strategia CEIAC, organigrama instituției
Portofoliul CEIAC, organigrama CEIAC
Registrul de implimentare a managementului Calității.
Seminar teoretic (Aspecte teoretice privind evaluarea
externă a IÎPT)
Comunicări (raport privind vizita de studiu în România,
,,Deseminarea bunilor practice de creare și implimentare
a sistemului de asigurare a calității”, ședințe comune cu
șefii de caterdă, acord de parteneriat și colaborare
Proceduri interne de asigurare a calității
(mecanismul implimentării managementului informației,
 Procedura desfășurării evaluării inițiale
 Mecanismul monitorizării rezultatelor învățării
 Portofoliile grupurilor de lucru, catedrelor,
cadrelor didactice, registrul informațonal, registrul
dezvoltării cadrelor didactice
 Procedura privind completarea cataloagelor
 Procedura privind urmărirea traseului profesional
al absolvenților
 Procedura de monitorizare a abandonului școlar
 Acumularea datelor, prelucrarea, anunțarea
rezultatelor
 Activități cu caracter de îmbunătățire și asigurare
a calității ce promovează viziunea și misiunea CIU
Criteriul 2.1. Realizarea programelor de
formare profesională
Membrii grupului de lucru
1. Elaborarea planurilor de învățământ,
2. Elaborarea curriculumului la unitățile de
curs/ module;
3. Elaborarea conținutului clasificărilor
profesionale și validarea acestora pentru
specialitățile specifice CIU
Racordarea programelor de formre
profesională la Cadrul național al
calificărilor/ Nomenclatorul domeniilor de
formare profesională și Clasificatorul
ocupațiilor
Structura programelor realizată în baza:
Ghidului practic de elaborare a
curriculumului
Ghid de implimentare a Sistemului de
Credite de Studii
 Metodologia de elaborare a calificărilor
profesionale
Procesul de predare învățare
Stagiile de practică
Activități extrașcolare
Evaluarea rezultatelor învățării
Aprobarea planurilor de învățământ ( CP și ME)
Formele de realizare a activităților didactice, tipuri de
evaluări / Studiul individual
Mecanismul consultării elevilor
Elaborarea suportului didactic pentru elev/completarea
Utilizarea instrumentelor TIC, completarea, procurarea
Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea
stagiilor de practică – Curriculumul stagiilor de practică
Portofoliul stagiilor de practică pe grupă / a elevului
(agenda formării profesionale, raportul stagiilor de practică,
anexe)
Contracte de colaborare încheiate cu agenții economici
Activități extracuriculare realizate în baza standardelor
Metodologia evaluării inițiale a rezultatelor învățării
Admiterea la studii
Progresul elevilor
Recunoașterea și dobândirea
de certificări
 Regulamentul de organizare și
desfășurare a admiterii la programe de
formare profesională tehnică
postsecundară și postsecundară
nonterțiară.
 Accesul grupurilor dezavantajate și a
persoanelor cu cerințe educaționale
 Promovarea și mobilitatea elevilor se
face în baza documentelor normative
aprobate
 Procesele verbale ale ședințelor de
evaluare și calificare
Recrutarea și dezvoltarea
personalului didactic
Dezvoltarea personalului didactic
Ordine cu privire la tarifarea cadrelor
didactice, norma didactică, planificarea
calificărilor cadrelor didactice
Calificarea profesională /vizite la
întreprinderi, membrii comisiei de examinare,
seminare, ateliere de lucru, activități
desfășurate în comun cu agenții economici,
elaborarea de calificări profesionale, validarea
acestora
Formare profesională prin ateliere de lucru,
participare la seminare internaționale în
parteneriat cu Centrul de Excelență și
Accelerare în Design și Tehnologii/SA Artifex,
Focșani, România
Strategii, măsuri de dezvoltare a personalului
didactic
Elaborarea cerințelor unice pentru completarea
raportului de autoevaluare, planificarea
activităților didactice, proiectele de lungă durată,
scurtă durată, caiete de sarcini, portofoliul
disciplinii/ghidul elevului, indicații metodice,
produse de evaluare curriculare, fișe de lucru,
fișe de evaluare, fișe de observare, completarea
registrelor
Fișa formării profesionale
Personalul administrativ și auxiliar
Resurse materiale și de învățare
Resurse financiare
Asigurarea socială a elevilor
 Indicarea documentelor externe, interne după
care se planifică activitățile personalului
administrativ și auxiliar
 Raportul de autoevaluare a personalului
administrativ și auxiliar
 Existența și utilizarea spațiului educațional
 Dotarea și accesibilitatea/cere a fi reînnoită
 Fondul bibliotecii – completat cu literatueă de
specialitate/multimedia, utilaj specializat
 Accesul elevilor la programele de formare
profesională/pag web, cadre didactice
 Suport didactic curricular se realizează
 Mecanismul de alocare a fondurilor destinate
procesului educațional, finanțarea programelor
și formarea profesională
 Asigurarea elevilor cu cămin. Regulamentrul
căminului, ordine dispoziții, acte ce confirmă
respectarea normelor igienico-sanitare și
antiincendiare
 Elevilor li se aordă servicii medicale
 Activează teatrul de modă ,,Grația”
 Activează 6 secții sportive
Sistemul informațional instituțional
Pagina web a Colegiului
Organigrama traseului informațional
Organigrama surselor de informare
Centralizatorul managemetului informațional
Registrele informaționale
Baza de date
Transparența informațiilor de
interes public
Pagina web a Colegiului
Buletin informațional
Structura paginii web
Monitorizarea permanentă a informațiilor
prezentate
Proceduri privind inițierea monitorizarea
și revizuirea periodică a programelor
de formare profesională
Angajarea în câmpul muncii
 Mecanismul de revizuire a planurilor de formare
profesională
 Racordarea planurilor la cerințele pieții forțelor de
muncă prin elaborarea, validarea calificărilor profesionale
 Procedura monitorizării proceselor de predare-
învățare-evaluare, fișa de observare, centralizatorul
asistării la ore, centralizatorul activităților planificate și
promovat
 Realizarea procesului de audit intern al instituției
 Realizarea chestionarelor, evaluarea, prezentarea
rezultatelor
 Angajarea în câmpul muncii – aplicarea Metodologiei
de urmărire a traseului profesional al absolvenților
 Procedura în vederea promovării orientării
profesionale
 Proceduri de ghidare și consiliere ăn carieră
Asigurarea externă a calității
Executarea dispozițiilor și recomandărilor ME
prin elaborarea fișei de monitorizare în scopul
implimentării Regulamentului de organizare a
studiilor de învățământ, implimentarea privind
stagiile de practică, implimentarea codului de
etică, etc.
Realizarea recomandărilor, deciziilor prin
planificarea activității CEIAC în baza Ghidului
Managementului Calității, Manualului de
Autoevaluare,
Îndeplinirea sarcinilor ME- propuneri,
modificări la completarea Manualului de
Autoevaluare
Prezentarea raportului privind vizita de studiu
în România
Desiminarea bunelor practici de creare și
implimentare a Sistemului de Asigurare a
Calității în IÎPT
1 sur 24

Recommandé

Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17 par
Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17
Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17Colegiul de Industrie Usoara
375 vues56 diapositives
Diseminarea bunelor practice 22.05.17 par
Diseminarea bunelor practice 22.05.17Diseminarea bunelor practice 22.05.17
Diseminarea bunelor practice 22.05.17Colegiul de Industrie Usoara
539 vues27 diapositives
Plan de-imbunatatire-ceac-pentru-2015-2016-raei- par
Plan de-imbunatatire-ceac-pentru-2015-2016-raei-Plan de-imbunatatire-ceac-pentru-2015-2016-raei-
Plan de-imbunatatire-ceac-pentru-2015-2016-raei-scmargineni
1.2K vues4 diapositives
Plan de imbunatatire ceac 2014 2015 par
Plan de imbunatatire ceac 2014 2015Plan de imbunatatire ceac 2014 2015
Plan de imbunatatire ceac 2014 2015scmargineni
822 vues7 diapositives
Strategia ceac - par
Strategia ceac -Strategia ceac -
Strategia ceac -scmargineni
329 vues11 diapositives
R05 pl5 prezentare_bucursti par
R05 pl5 prezentare_bucurstiR05 pl5 prezentare_bucursti
R05 pl5 prezentare_bucurstimincudeva
191 vues7 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017

Documente cerute de aracip in evaluarea externa par
Documente cerute de aracip in evaluarea externaDocumente cerute de aracip in evaluarea externa
Documente cerute de aracip in evaluarea externaApostu Cornelia
18.1K vues14 diapositives
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer... par
SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...Daniela Munca-Aftenev
490 vues15 diapositives
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17 par
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Colegiul de Industrie Usoara
699 vues45 diapositives
R05 pl5 prezentare_deva_3 par
R05 pl5 prezentare_deva_3R05 pl5 prezentare_deva_3
R05 pl5 prezentare_deva_3mincudeva
539 vues33 diapositives
Suport_curs_formare_INSAM_2 par
Suport_curs_formare_INSAM_2Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2Ana Tudor
2.2K vues66 diapositives
Profilul Centrului Lingvistic American par
Profilul Centrului Lingvistic AmericanProfilul Centrului Lingvistic American
Profilul Centrului Lingvistic AmericanDaniela Munca-Aftenev
693 vues13 diapositives

Similaire à Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017(20)

Documente cerute de aracip in evaluarea externa par Apostu Cornelia
Documente cerute de aracip in evaluarea externaDocumente cerute de aracip in evaluarea externa
Documente cerute de aracip in evaluarea externa
Apostu Cornelia18.1K vues
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer... par Daniela Munca-Aftenev
SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...SEMINARinstructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
SEMINAR instructiv-metodic pentru cadrele didactice care au solicitat confer...
R05 pl5 prezentare_deva_3 par mincudeva
R05 pl5 prezentare_deva_3R05 pl5 prezentare_deva_3
R05 pl5 prezentare_deva_3
mincudeva539 vues
Suport_curs_formare_INSAM_2 par Ana Tudor
Suport_curs_formare_INSAM_2Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2
Ana Tudor2.2K vues
R05 pl5 prezentare_iasi par mincudeva
R05 pl5 prezentare_iasiR05 pl5 prezentare_iasi
R05 pl5 prezentare_iasi
mincudeva511 vues
Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în predarea par AnatolieGaidamut
Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în predareaUtilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în predarea
Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în predarea
AnatolieGaidamut111 vues
Ambroci tatiana par DIB ULIM
Ambroci tatianaAmbroci tatiana
Ambroci tatiana
DIB ULIM371 vues
Norme metodologice de elaborare si aplicare a standardelor programelor de for... par DIB ULIM
Norme metodologice de elaborare si aplicare a standardelor programelor de for...Norme metodologice de elaborare si aplicare a standardelor programelor de for...
Norme metodologice de elaborare si aplicare a standardelor programelor de for...
DIB ULIM571 vues
Prezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela Udrea par IMI PQ NET Romania
Prezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela UdreaPrezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela Udrea
Prezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela Udrea
Scolile-pilot: Prezentarea metodologiei-cadru par Stefan Musat
Scolile-pilot: Prezentarea metodologiei-cadruScolile-pilot: Prezentarea metodologiei-cadru
Scolile-pilot: Prezentarea metodologiei-cadru
Stefan Musat334 vues
Rolul managerului de scoala in contextul noilor orientari par marian1964
Rolul managerului de scoala in contextul noilor orientariRolul managerului de scoala in contextul noilor orientari
Rolul managerului de scoala in contextul noilor orientari
marian1964559 vues
Contabilitate de gestiune. manual universitar par GABRIELA DRUGA
Contabilitate de gestiune. manual universitarContabilitate de gestiune. manual universitar
Contabilitate de gestiune. manual universitar
GABRIELA DRUGA958 vues
Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs par TOTVET
Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputsLearning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs
Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs
TOTVET149 vues
ISJ-VASLUI-Procedura-Grad-II.doc par INALUCA
ISJ-VASLUI-Procedura-Grad-II.docISJ-VASLUI-Procedura-Grad-II.doc
ISJ-VASLUI-Procedura-Grad-II.doc
INALUCA50 vues

Plus de Colegiul de Industrie Usoara

Analiza chestionarelor absolventilor grupelor M par
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor MAnaliza chestionarelor absolventilor grupelor M
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor MColegiul de Industrie Usoara
368 vues8 diapositives
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor F par
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor FAnaliza chestionarelor absolventilor grupelor F
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor FColegiul de Industrie Usoara
164 vues8 diapositives
Analiza chestionarelor absolventi MT par
Analiza chestionarelor absolventi MTAnaliza chestionarelor absolventi MT
Analiza chestionarelor absolventi MTColegiul de Industrie Usoara
113 vues8 diapositives
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018 par
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018Colegiul de Industrie Usoara
790 vues14 diapositives
Orar profesori 1.09.2017 par
Orar profesori 1.09.2017Orar profesori 1.09.2017
Orar profesori 1.09.2017Colegiul de Industrie Usoara
279 vues3 diapositives
понятия и концепты о данных и о базах данных par
понятия и концепты о данных и о базах данныхпонятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данныхColegiul de Industrie Usoara
502 vues10 diapositives

Plus de Colegiul de Industrie Usoara(20)

Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017

 • 1. Raport de autoevaluare Anul de învățământ 2016-2017
 • 2. 1.Standarde, criterii și indicatorii de performanță pentru evaluarea internă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic 2. Anexe
 • 3. CADRUL JURIDIC DE FUNCȚIONARE MISIUNEA, STRATEGIA ȘI POLITICILE INSTITUȚIEI ORGANIZAREA INTERNĂ A CALITĂȚII MANAGEMENTUL INTERN AL CALITĂȚII
 • 4. Programul strategic de dezvoltare a Colegiului de Industrie Ușoară din m. Bălți pentru perioada 2012- 2017 Programul de activitate pentru anul de studii 2016- 2017 Regulamentul intern de organizare și desfășurare a procesului de învățământ în baza Sistemului de Credite de Studii Regulamentul intern de organizare și funcționare a Colegiului de Industrie Ușoară din m.Bălți - instituție de învățământ profesional tehnic postsecundar Fișa postului Contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă Codul de etică/consiliul de etică, ședințele CE
 • 5. Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității Strategia CEIAC, organigrama instituției Portofoliul CEIAC, organigrama CEIAC Registrul de implimentare a managementului Calității. Seminar teoretic (Aspecte teoretice privind evaluarea externă a IÎPT) Comunicări (raport privind vizita de studiu în România, ,,Deseminarea bunilor practice de creare și implimentare a sistemului de asigurare a calității”, ședințe comune cu șefii de caterdă, acord de parteneriat și colaborare Proceduri interne de asigurare a calității (mecanismul implimentării managementului informației,
 • 6.  Procedura desfășurării evaluării inițiale  Mecanismul monitorizării rezultatelor învățării  Portofoliile grupurilor de lucru, catedrelor, cadrelor didactice, registrul informațonal, registrul dezvoltării cadrelor didactice  Procedura privind completarea cataloagelor  Procedura privind urmărirea traseului profesional al absolvenților  Procedura de monitorizare a abandonului școlar  Acumularea datelor, prelucrarea, anunțarea rezultatelor  Activități cu caracter de îmbunătățire și asigurare a calității ce promovează viziunea și misiunea CIU
 • 7. Criteriul 2.1. Realizarea programelor de formare profesională Membrii grupului de lucru 1. Elaborarea planurilor de învățământ, 2. Elaborarea curriculumului la unitățile de curs/ module; 3. Elaborarea conținutului clasificărilor profesionale și validarea acestora pentru specialitățile specifice CIU
 • 8. Racordarea programelor de formre profesională la Cadrul național al calificărilor/ Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și Clasificatorul ocupațiilor Structura programelor realizată în baza: Ghidului practic de elaborare a curriculumului Ghid de implimentare a Sistemului de Credite de Studii  Metodologia de elaborare a calificărilor profesionale
 • 9. Procesul de predare învățare Stagiile de practică Activități extrașcolare Evaluarea rezultatelor învățării
 • 10. Aprobarea planurilor de învățământ ( CP și ME) Formele de realizare a activităților didactice, tipuri de evaluări / Studiul individual Mecanismul consultării elevilor Elaborarea suportului didactic pentru elev/completarea Utilizarea instrumentelor TIC, completarea, procurarea Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea stagiilor de practică – Curriculumul stagiilor de practică Portofoliul stagiilor de practică pe grupă / a elevului (agenda formării profesionale, raportul stagiilor de practică, anexe) Contracte de colaborare încheiate cu agenții economici Activități extracuriculare realizate în baza standardelor Metodologia evaluării inițiale a rezultatelor învățării
 • 11. Admiterea la studii Progresul elevilor Recunoașterea și dobândirea de certificări
 • 12.  Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară.  Accesul grupurilor dezavantajate și a persoanelor cu cerințe educaționale  Promovarea și mobilitatea elevilor se face în baza documentelor normative aprobate  Procesele verbale ale ședințelor de evaluare și calificare
 • 13. Recrutarea și dezvoltarea personalului didactic Dezvoltarea personalului didactic
 • 14. Ordine cu privire la tarifarea cadrelor didactice, norma didactică, planificarea calificărilor cadrelor didactice Calificarea profesională /vizite la întreprinderi, membrii comisiei de examinare, seminare, ateliere de lucru, activități desfășurate în comun cu agenții economici, elaborarea de calificări profesionale, validarea acestora Formare profesională prin ateliere de lucru, participare la seminare internaționale în parteneriat cu Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii/SA Artifex, Focșani, România
 • 15. Strategii, măsuri de dezvoltare a personalului didactic Elaborarea cerințelor unice pentru completarea raportului de autoevaluare, planificarea activităților didactice, proiectele de lungă durată, scurtă durată, caiete de sarcini, portofoliul disciplinii/ghidul elevului, indicații metodice, produse de evaluare curriculare, fișe de lucru, fișe de evaluare, fișe de observare, completarea registrelor Fișa formării profesionale
 • 16. Personalul administrativ și auxiliar Resurse materiale și de învățare Resurse financiare Asigurarea socială a elevilor
 • 17.  Indicarea documentelor externe, interne după care se planifică activitățile personalului administrativ și auxiliar  Raportul de autoevaluare a personalului administrativ și auxiliar  Existența și utilizarea spațiului educațional  Dotarea și accesibilitatea/cere a fi reînnoită  Fondul bibliotecii – completat cu literatueă de specialitate/multimedia, utilaj specializat  Accesul elevilor la programele de formare profesională/pag web, cadre didactice  Suport didactic curricular se realizează
 • 18.  Mecanismul de alocare a fondurilor destinate procesului educațional, finanțarea programelor și formarea profesională  Asigurarea elevilor cu cămin. Regulamentrul căminului, ordine dispoziții, acte ce confirmă respectarea normelor igienico-sanitare și antiincendiare  Elevilor li se aordă servicii medicale  Activează teatrul de modă ,,Grația”  Activează 6 secții sportive
 • 19. Sistemul informațional instituțional Pagina web a Colegiului Organigrama traseului informațional Organigrama surselor de informare Centralizatorul managemetului informațional Registrele informaționale Baza de date
 • 20. Transparența informațiilor de interes public Pagina web a Colegiului Buletin informațional Structura paginii web Monitorizarea permanentă a informațiilor prezentate
 • 21. Proceduri privind inițierea monitorizarea și revizuirea periodică a programelor de formare profesională Angajarea în câmpul muncii
 • 22.  Mecanismul de revizuire a planurilor de formare profesională  Racordarea planurilor la cerințele pieții forțelor de muncă prin elaborarea, validarea calificărilor profesionale  Procedura monitorizării proceselor de predare- învățare-evaluare, fișa de observare, centralizatorul asistării la ore, centralizatorul activităților planificate și promovat  Realizarea procesului de audit intern al instituției  Realizarea chestionarelor, evaluarea, prezentarea rezultatelor  Angajarea în câmpul muncii – aplicarea Metodologiei de urmărire a traseului profesional al absolvenților  Procedura în vederea promovării orientării profesionale  Proceduri de ghidare și consiliere ăn carieră
 • 23. Asigurarea externă a calității Executarea dispozițiilor și recomandărilor ME prin elaborarea fișei de monitorizare în scopul implimentării Regulamentului de organizare a studiilor de învățământ, implimentarea privind stagiile de practică, implimentarea codului de etică, etc.
 • 24. Realizarea recomandărilor, deciziilor prin planificarea activității CEIAC în baza Ghidului Managementului Calității, Manualului de Autoevaluare, Îndeplinirea sarcinilor ME- propuneri, modificări la completarea Manualului de Autoevaluare Prezentarea raportului privind vizita de studiu în România Desiminarea bunelor practici de creare și implimentare a Sistemului de Asigurare a Calității în IÎPT