Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17

Colegiul de Industrie Usoara
Colegiul de Industrie UsoaraColegiul de Industrie Usoara
Ministerul Educației al RM
Programul ENPI al UE pentru RM
RAPORT
Privind vizita de studiu în România.
Îmbunătățirea calității în sectorul
ÎPT în Republica Moldova
Scopul vizitei
• Cunoașterea și aplicarea bunelor practici în
implimentarea unui sistem național de asigurare a
calității, cu referire în special la modul de aprovizionare a
pieței forței de muncă cu absolvenți califcați;
• Analiza modalităților de îmbunătățire a calității furnizării
ÎPT în România prin procesul de implimentare a
autoevaluării;
• Familiarizarea cu sisitemul de asigurare a calității, funcțiile
acestuia, structurile de implimentare, precum și rolurile și
responsabilitățile personalului cheie din țara vizitată;
• Cunoașterea modului de certificare a învățării non-
formale și informare în țara gazdă;
• Analiza mecanismelor de finanțare a instituțiilor ÎPT în
România
Agenda de lucru
Centrului Național pentru ÎPT
ARACIP, inspectoratul școlar, București
Centrul Național de Evaluare și Examinare
Vizite la instituții de învățămînt. Companii.
Întîlnire cu Comitetul Sectorial Resurse Naturale
și Protecția Mediului
Târgul Ofertei educaționale
Autoritatea Națională pentru Calificări, Camera
de Comerț Română-Germană. Casa de meserii
1. Învățământul Profesional Tehnic din România-
evoluții recente și perspective
• Structura sistemului EFP din România in anul
școlar 2016-2017
• Formarea profesională inițială (IPT):
învățământ profesional (CNC/EQF 3 – muncitor calificat):
 invățământ profesional de 3 ani, după cls. a VIII a
 stagii de pregătire practică după cl. a X-a de liceu tehnologic
învățământ liceal tehnologic (CNC/EQF 4 - tehnician)
învățământ postliceal (CNC/EQF 5 - tehnician)
• sistemul de formare profesională a adulţilor:
ucenicie la locul de muncă (CNC/EQF 2-4)
cursuri de calificare (CNC/EQF 2-4)
Centrul Național pentru ÎPT
Caracteristicile ale formării
profesionale inițiale:
contracte-cadru
contractele individuale pentru
stagiile de practică
posibilitatea selectării
candidaților de către agenții
economici
certificatele de practică
pondere crescută a pregătirii
practice
stagiile de practică în
întreprinderi
curriculum în dezvoltare locală
Învățământ profesional
de 3ani:
• cl.IX - 252h
• cl. X – 782h
• cl. XI – 930h
Învățământul liceal
tehnologic
• 16-30% corespunzător
domeniului, calificării
profesionale
Strategia EFP 2016-2020
Stimulente pentru elevii din
învățământul profesional
• Burse profesionale oferite de
stat pentru toți elevii care
urmează învățământul
profesional (200 lei pe lună)
• Unii agenți economici oferă
propriile burse, facilități și
stimulente pentru elevi,
suplimentar celor oferite de
stat.
• Toti operatorii economici
implicați in invățământul dual
vor oferi burse elevilor, in
valoare de cel putin 200lei pe
lună
Îmbunătăţirea relevanţei
sistemelor de FP pentru
piaţa muncii
• Actualizarea instrumentelor de
descriere a ocupaţiilor/
calificărilor
• Dezvoltarea mecanismelor
pentru anticiparea
competenţelor solicitate pe
piaţa muncii
• Monitorizarea inserţiei
profesionale a absolvenţilor
• Îmbunătăţirea învăţării la locul
de muncă
• Îmbunătăţirea mecanismelor de
finanţare
• Creşterea implicării partenerilor
sociali
Creşterea participării şi
facilitarea accesului la
programele de formare
profesională
• Dezvoltarea marketingului
programelor de formare
profesională
• Creşterea participării tinerilor și
adulţilor la FPC cu accent pe NEETs
• Îmbunătăţirea orientării
profesionale şi a consilierii în
carieră
• Consolidarea şi flexibilizarea
mecanismelor de recunoaştere şi
validare a rezultatelor învăţării
dobândite în context nonformal şi
informal;
• Facilitarea accesului la programele
de formare profesională pentru
tineri, cu accent pe cei din mediul
rural şi din medii defavorizate
Îmbunătăţirea calităţii
formării profesionale
• Dezvoltarea unui cadru naţional
de asigurare a calităţii EFP la
nivel de sistem;
• Dezvoltarea cadrului de
reglementare şi implementare
privind asigurarea calităţii în FPC;
• Asigurarea calităţii certificării
rezultatelor învăţării;
• Îmbunătăţirea competenţelor
persoanelor cu atribuţii în
furnizarea programelor de
formare profesională
• Îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii
• Promovarea excelenţei în EFP.
Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi
internaţionale în domeniul formării profesionale
• Dezvoltarea componentelor privind inovarea,
creativitatea şi spiritului antreprenorial din cadrul
programelor de formare profesională;
• Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a furnizorilor
de formare profesională iniţială şi continuă şi a
comitetelor sectoriale de a accesa fonduri europene;
• Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea
profesională;
• Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune
practici, în vederea asigurării premizelor pentru
participarea la o piaţă a muncii europene incluzive
2. Planificarea strategică a ofertei de formare
profesională iniţială în învăţământul
profesional şi tehnic
• În scopul asigurării unei oferte de formare
profesională prin IPT relevantă în raport cu
nevoile previzionate ale pieţei muncii a fost
propus un Model de planificare strategică a
ofertei de formare profesională prin
învăţământ profesional şi tehnic (IPT).
• Planificarea strategică este un exerciţiu
participativ bazat pe acţiunea colectivă a
partenerilor economici şi sociali multipli care
reprezintă interesele angajatorilor, asociaţiilor
profesionale, sindicatelor, administraţiei
publice, ONG şi altor organizaţii ale societăţii
civile.
Prin învățământul profesional și tehnic se asigură formare profesională
inițială cu dublă recunoaștere:
- academică – continuarea studiilor;
- profesională – obținerea unei calificări profesionale - permite
angajarea pe piața muncii.
•Calificarea – este rezultatul formal al unui proces de evaluare şi
validare, care este obţinut atunci când un organism competent
stabileşte că o persoană a obţinut , ca urmare a învățării, rezultate ale
învățării corespunzătoare unor standarde date.
• Calificarea profesională poate conduce la practicarea uneia sau mai
multor ocupații.
•O calificare profesională este dezvoltată pe baza standardului de
pregătire profesională (SPP).
•Certificarea calificării – reprezintă procesul prin care se confirmă în
mod formal dobândirea rezultatelor învăţării la standardele
prestabilite.
Structura standardului de pregătire profesională
din învățământul profesional și tehnic
• Calificările pentru care se elaborează standarde de pregătire
profesională sunt înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor-RNC/
Registrul Național al calificărilor Profesionale-RNCP.
• Standardul de pregătire profesională reprezintă documentul în care
sunt descrise rezultatele învățării pe care un participant la un program
de formare profesională, derulat în cadrul învățământului profesional și
tehnic, trebuie să le demonstreze la finalul acestuia.
• Standardul de pregătire profesională este documentul care stă la baza
evaluării cu scop de certificare.
• Structura standardului de pregătire profesională din învățământul
profesional și tehnic – aprobată prin OMECS 5293/2015
•Standardului de pregătire profesională (SPP) de către iniţiatori cu
sprijinul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional
şi Tehnic (CNDIPT) pe baza nevoilor de calificare identificate.
Ciclul
elaborării
curriculumului
4. Reglementări privind organizarea şi
funcţionarea învăţământului dual
Învăţământul dual este o formă de organizare atât a
învăţământului profesional şi tehnic (ÎPT), cât şi a
formării profesionale a adulţilor, cu caracteristici
specifice celor două tipuri de formare.
Organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în
calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică
Pregătirea practică organizată în răspunderea principală a
operatorilor economici
Operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor,
bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte
cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
Implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale
Posibilitatea de a se organiza unităţi de învăţământ cu
personalitate juridică cu efective mai mici de elevi (cel puţin de
100) care să ofere educaţie şi formare profesională prin
învăţământul dual
5. Asigurarea calităţii
în învăţământul profesional şi tehnic
include cerinţele de calitate formulate în Cadrul European de Referinţă
pentru Asigurarea Calităţii în formarea profesională, (EQARF) sprijinind
recunoaşterea europeană a certificatelor de calificare profesională
centrarea AC pe rezultate;
 promovarea creşterii calităţii educaţiei şi formării
profesionale;
 protecţia beneficiarilor educaţiei (în primul rând a
beneficiarilor direcţi – elevii);
 promovarea dezvoltării unei culturi a calităţii la nivelul şcolii
•elaborarea şi coordonarea aplicării procedurilor de evaluare şi
asigurare a calităţii educaţiei la nivelul şcolii;
• elaborarea anuală a unui raport public de autoevaluare;
•formularea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei la
nivelul şcolii
•Indicatorii de eficiență, mediul familial, nivelul de competență
părnților
•Evaluarea internă procedură obligatorie
 Probleme
 Sistemul de date imput
 Promovarea IÎPT
Dacă instituția nu promovează
activități de asigurare a calității - are o
imagine proastă în comunitate
Evaluarea profesorilor:
• Evaluarea internă
• Evaluarea de către elevi
• Evaluarea externă
Reglamentări legislative
CNAC - ÎPT
Principiile calităţii
• Managementul calităţii
• Responsabilităţile
managementului
• Managementul resurselor
• Proiectarea,dezvoltarea şi
revizuirea programelor de
învăţare
• Predare şi învăţare
• Evaluarea şi certificarea
învăţării
• Evaluarea şi îmbunătăţirea
calităţii
• Îmbunătățirea calității educației
și formării profesional prin
rețele parteneriale
• Exemple de bune practici în
asigurarea calităţii, din centrele
de resurse
• Ghid de bune practici în
asigurarea calităţii educaţiei şi
formării profesionale în
învăţământul profesional şi
tehnic conținând 127 exemple
de bună practică (2009)
• Manualul de evaluare
• Standarde de referință
Ghid de bune practici în asigurarea calităţii
educaţiei şi formării profesionale în
învăţământul profesional şi tehnic conținând
127 exemple de bună practică (2009)
METODOLOGIE
politica privind
asigurarea calităţii,
proceduri, regulamente
interioare, instrumente de
evaluare
PLANIFICARE
elaborare Plan de
Acţiune al Şcolii
(PAS)
REVIZUIRE
elaborare Plan de
Îmbunătăţire
AUTOEVALUAREA
calităţii EFP
elaborare Raport de
Autoevaluare
DESFĂŞURARE
proces de educaţie şi
formare profesională
(EFP)
MONITORIZARE
INTERNĂ
6. Evaluarea rezultatelor învăţării în
învăţământul profesional şi tehnic din România
Certificarea calificărilor
profesionale a absolvenţilor
din învăţământul profesional şi
tehnic
Olimpiada pe meserii
- 96% angajare în câmpul
muncii
Tîrgul educațional
- Agenții economici investesc în
viitorii specialiști
Conţinutul examenului de
certificare a calificării
profesionale
Proba practică
Proba orală
realizarea
unui produs/
subansamblu
/serviciu sau
executarea
unor
operații
specifice
calificării
Max 3 ore
prezentarea
produsului/
serviciului/
operațiilor
specifice
realizate în
cadul probei
practice
15 minute
Examen de certificare a
calificării profesionale
Nivel 3 CNC
Conţinutul examenului de
certificare a calificării
profesionale
Proba practică Proba orală
realizarea
unui proiect
pe durata
ultimului
semestru de
pregătire *
prezentarea
şi susţinerea
proiectului
15 minute
Lista temelor de proiect pentru fiecare calificare se
stabileşte la nivelul unităţilor de învăţământ pe baza
propunerilor cadrelor didactice de specialitate.
Examen de certificare a
calificării profesionale
Nivel 4 CNC
Conţinutul examenului de
certificare a calificării
profesionale
Proba practică Proiect Proba scrisă
realizarea
unor
activităţi
specifice
calificării*
3 - 6 ore
realizarea
unui proiect
pe durata
ultimului
semestru de
pregătire *
 Temele pentru proba practică şi criteriile de evaluare se
stabilesc la nivelul unităţii de invăţământ
 Lista temelor de proiect se stabileşte la nivelul unităţilor de
învăţământ pe baza propunerilor cadrelor didactice de specialitate
 CJEC stabileşte subiectele pentru proba scrisă pe baza
propunerilor transmiese de unităţile de învăţământ
Examen de
certificare a
calificării
profesionale
Nivel 5 CNC
subiectele
presupun
cunoştinţe
şi abilităţi
de ordin
înalt,
capacităţi
cross-
curriculare
3 ore
Stabilirea rezultatelor
Nivel 3 şi 4
Proiect, proba practică
Admis
Nivel 5
minim 60 puncte
În Fişa de evaluare se consemnează
calificativul corespunzător punctajului
obţinut:
• Excelent pentru 100p – 95p
• Foarte bine pentru 94,99p – 85p
• Bine pentru 84,99p – 75p
• Satisfăcător pentru 74,99p – 60p
Proba practică: note de la 1 la
10, nota minimă 6
Proiect: note de la 1 la 10, nota
minimă 6
Proba scrisă: nota minimă 5
Vizite de studiu la instituțiile de
învățămînt
Colegiul tehnologic Edmond Nicolau
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
TÎRGUL OFERTEI EDUCAȚIONALE
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Școala postliceală
sanitară ,,FUNDENI”
Camera de Comerț , Româniați Ministerul
Educației Național
Colegiul Economic ,,Ion Ghica”
Tîrgoviște
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Lista Proceduri:
Domeniul: Capacitatea instituțională.
Evaluarea cadrelor didactice
Desfășurarea orelor de consultații
Stilurile învățăriarea. Orientarea profesională
Completarea cataloagelor
Identifiarea punctelor slabe și tari, a
oportunităților și amenințărilor
Privind procesele de predare învățare
Informarea regulată a elevilor și părinților
privind
procesul de realizat și rezultatele școlare
Mamagementul resurse umane
Accesul elevilor la mijloacele de învățământ
Autoevaluarea instituțională
Bunele practici
1. Portofoliul stagiilor de practică. Fișa de evaluare AE, IÎ.
2. Evaluarea anuală/inițială a personalului didactic și didactic
auxiliar, unităților de structură
3. Colaborarea AE, ME, Sindicatele, Instituția de învățământ
4. Promovarea ÎPT. Tîrgul educațional-concurența
5. Realizarea serviciilor specifice specialității
6. Firma de exercițiu
7. Metode de învățare- acțiunea fectivă, jocuri de simulare
8. Participare la proiecte
9. Rezultatele invățării. Fișe de progres. Examen de
certificare. Aplicarea rezultatelor
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
1 sur 45

Recommandé

Gscs 6.12 fpc par
Gscs 6.12 fpcGscs 6.12 fpc
Gscs 6.12 fpcBogdanZaval
70 vues25 diapositives
Cerc pedagogic Nusfalau 5.12.2016 par
Cerc pedagogic Nusfalau 5.12.2016Cerc pedagogic Nusfalau 5.12.2016
Cerc pedagogic Nusfalau 5.12.2016nagycsaba_61
1.4K vues34 diapositives
Prezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela Udrea par
Prezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela UdreaPrezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela Udrea
Prezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela UdreaIMI PQ NET Romania
860 vues20 diapositives
Servirea preparatelor si bauturilor par
Servirea preparatelor si bauturilorServirea preparatelor si bauturilor
Servirea preparatelor si bauturilorMari Min
5.8K vues30 diapositives
Ifla dezvoltarea profesionala continua romana[1] par
Ifla dezvoltarea profesionala continua romana[1]Ifla dezvoltarea profesionala continua romana[1]
Ifla dezvoltarea profesionala continua romana[1]Biblioteca Națională a Republicii Moldova
752 vues3 diapositives
Dezvoltarea profesională continuă par
Dezvoltarea profesională continuăDezvoltarea profesională continuă
Dezvoltarea profesională continuăDIB ULIM
594 vues3 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Crr comert cls._ix_liceu_tehnologic_2_ par
Crr comert cls._ix_liceu_tehnologic_2_Crr comert cls._ix_liceu_tehnologic_2_
Crr comert cls._ix_liceu_tehnologic_2_GEORGETA IORGA
1.4K vues43 diapositives
Proiectele DECIS & DOCIS - Margareta Ivan, Lucia Mira par
Proiectele DECIS & DOCIS - Margareta Ivan, Lucia MiraProiectele DECIS & DOCIS - Margareta Ivan, Lucia Mira
Proiectele DECIS & DOCIS - Margareta Ivan, Lucia MiraIMI PQ NET Romania
1.1K vues14 diapositives
IPT tehnice alimentara cerc pedagogic_noiembrie_2021 par
IPT tehnice alimentara cerc pedagogic_noiembrie_2021IPT tehnice alimentara cerc pedagogic_noiembrie_2021
IPT tehnice alimentara cerc pedagogic_noiembrie_2021Alis Popa
65 vues16 diapositives
116 educatie tehnologica si aplicatii practice par
116 educatie tehnologica si aplicatii practice116 educatie tehnologica si aplicatii practice
116 educatie tehnologica si aplicatii practiceAdrianaCioloca1
616 vues18 diapositives

En vedette

Finane and Management par
Finane and ManagementFinane and Management
Finane and Managementpatrick lundgren
793 vues45 diapositives
Cash and Marketable security management of AGORA super shop. par
Cash and Marketable security management of AGORA super shop.Cash and Marketable security management of AGORA super shop.
Cash and Marketable security management of AGORA super shop.Rabiul Hasan Himo
522 vues32 diapositives
Urgent hiring !!!!! par
Urgent hiring !!!!!Urgent hiring !!!!!
Urgent hiring !!!!!GetSureJob
2.7K vues17 diapositives
Interviuri pentru coordonatori par
Interviuri pentru coordonatoriInterviuri pentru coordonatori
Interviuri pentru coordonatoriDiana Cilmau
131 vues8 diapositives
AFR Ed 06.09.10.P32 par
AFR Ed 06.09.10.P32AFR Ed 06.09.10.P32
AFR Ed 06.09.10.P32Adj Prof Sue Hawes
79 vues1 diapositive

Similaire à Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17

DISEMINARE_PROIECT VET 2022_pptx.pptx par
DISEMINARE_PROIECT VET 2022_pptx.pptxDISEMINARE_PROIECT VET 2022_pptx.pptx
DISEMINARE_PROIECT VET 2022_pptx.pptxNICOLETAKRISTINASAMCEA
13 vues9 diapositives
PROIECT VET 2021.pptx par
PROIECT VET 2021.pptxPROIECT VET 2021.pptx
PROIECT VET 2021.pptxNICOLETAKRISTINASAMCEA
10 vues9 diapositives
Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017 par
Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017
Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017Colegiul de Industrie Usoara
1.2K vues24 diapositives
Diseminarea bunelor practice 22.05.17 par
Diseminarea bunelor practice 22.05.17Diseminarea bunelor practice 22.05.17
Diseminarea bunelor practice 22.05.17Colegiul de Industrie Usoara
539 vues27 diapositives
Prezentarea UECNCFPA - Lucia Mira par
Prezentarea UECNCFPA - Lucia MiraPrezentarea UECNCFPA - Lucia Mira
Prezentarea UECNCFPA - Lucia MiraIMI PQ NET Romania
553 vues10 diapositives
Autoritatea Națională pentru Calificări - Lucia Mira par
Autoritatea Națională pentru Calificări - Lucia MiraAutoritatea Națională pentru Calificări - Lucia Mira
Autoritatea Națională pentru Calificări - Lucia MiraIMI PQ NET Romania
1K vues10 diapositives

Similaire à Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17(20)

Autoritatea Națională pentru Calificări - Lucia Mira par IMI PQ NET Romania
Autoritatea Națională pentru Calificări - Lucia MiraAutoritatea Națională pentru Calificări - Lucia Mira
Autoritatea Națională pentru Calificări - Lucia Mira
Suport_curs_formare_INSAM_2 par Ana Tudor
Suport_curs_formare_INSAM_2Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2
Ana Tudor2.2K vues
Norme metodologice de elaborare si aplicare a standardelor programelor de for... par DIB ULIM
Norme metodologice de elaborare si aplicare a standardelor programelor de for...Norme metodologice de elaborare si aplicare a standardelor programelor de for...
Norme metodologice de elaborare si aplicare a standardelor programelor de for...
DIB ULIM571 vues
Catalin Amza, Professore associato, Università Politecnica di Bucarest - I ri... par CSI Piemonte
Catalin Amza, Professore associato, Università Politecnica di Bucarest - I ri...Catalin Amza, Professore associato, Università Politecnica di Bucarest - I ri...
Catalin Amza, Professore associato, Università Politecnica di Bucarest - I ri...
CSI Piemonte474 vues
Prezentările la panelul de discuție „Soluții comune pentru competențe mai bun... par AnaMariaVeverita2
Prezentările la panelul de discuție „Soluții comune pentru competențe mai bun...Prezentările la panelul de discuție „Soluții comune pentru competențe mai bun...
Prezentările la panelul de discuție „Soluții comune pentru competențe mai bun...
Ești pregătit să te angajezi? par asociatiaCRI
Ești pregătit să te angajezi?Ești pregătit să te angajezi?
Ești pregătit să te angajezi?
asociatiaCRI928 vues

Plus de Colegiul de Industrie Usoara

Analiza chestionarelor absolventilor grupelor M par
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor MAnaliza chestionarelor absolventilor grupelor M
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor MColegiul de Industrie Usoara
368 vues8 diapositives
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor F par
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor FAnaliza chestionarelor absolventilor grupelor F
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor FColegiul de Industrie Usoara
164 vues8 diapositives
Analiza chestionarelor absolventi MT par
Analiza chestionarelor absolventi MTAnaliza chestionarelor absolventi MT
Analiza chestionarelor absolventi MTColegiul de Industrie Usoara
113 vues8 diapositives
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018 par
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018Colegiul de Industrie Usoara
790 vues14 diapositives
Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17 par
Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17
Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17Colegiul de Industrie Usoara
375 vues56 diapositives
Orar profesori 1.09.2017 par
Orar profesori 1.09.2017Orar profesori 1.09.2017
Orar profesori 1.09.2017Colegiul de Industrie Usoara
279 vues3 diapositives

Plus de Colegiul de Industrie Usoara(20)

Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17

 • 1. Ministerul Educației al RM Programul ENPI al UE pentru RM RAPORT Privind vizita de studiu în România. Îmbunătățirea calității în sectorul ÎPT în Republica Moldova
 • 2. Scopul vizitei • Cunoașterea și aplicarea bunelor practici în implimentarea unui sistem național de asigurare a calității, cu referire în special la modul de aprovizionare a pieței forței de muncă cu absolvenți califcați; • Analiza modalităților de îmbunătățire a calității furnizării ÎPT în România prin procesul de implimentare a autoevaluării; • Familiarizarea cu sisitemul de asigurare a calității, funcțiile acestuia, structurile de implimentare, precum și rolurile și responsabilitățile personalului cheie din țara vizitată; • Cunoașterea modului de certificare a învățării non- formale și informare în țara gazdă; • Analiza mecanismelor de finanțare a instituțiilor ÎPT în România
 • 3. Agenda de lucru Centrului Național pentru ÎPT ARACIP, inspectoratul școlar, București Centrul Național de Evaluare și Examinare Vizite la instituții de învățămînt. Companii. Întîlnire cu Comitetul Sectorial Resurse Naturale și Protecția Mediului Târgul Ofertei educaționale Autoritatea Națională pentru Calificări, Camera de Comerț Română-Germană. Casa de meserii
 • 4. 1. Învățământul Profesional Tehnic din România- evoluții recente și perspective • Structura sistemului EFP din România in anul școlar 2016-2017 • Formarea profesională inițială (IPT): învățământ profesional (CNC/EQF 3 – muncitor calificat):  invățământ profesional de 3 ani, după cls. a VIII a  stagii de pregătire practică după cl. a X-a de liceu tehnologic învățământ liceal tehnologic (CNC/EQF 4 - tehnician) învățământ postliceal (CNC/EQF 5 - tehnician) • sistemul de formare profesională a adulţilor: ucenicie la locul de muncă (CNC/EQF 2-4) cursuri de calificare (CNC/EQF 2-4) Centrul Național pentru ÎPT
 • 5. Caracteristicile ale formării profesionale inițiale: contracte-cadru contractele individuale pentru stagiile de practică posibilitatea selectării candidaților de către agenții economici certificatele de practică pondere crescută a pregătirii practice stagiile de practică în întreprinderi curriculum în dezvoltare locală Învățământ profesional de 3ani: • cl.IX - 252h • cl. X – 782h • cl. XI – 930h Învățământul liceal tehnologic • 16-30% corespunzător domeniului, calificării profesionale
 • 6. Strategia EFP 2016-2020 Stimulente pentru elevii din învățământul profesional • Burse profesionale oferite de stat pentru toți elevii care urmează învățământul profesional (200 lei pe lună) • Unii agenți economici oferă propriile burse, facilități și stimulente pentru elevi, suplimentar celor oferite de stat. • Toti operatorii economici implicați in invățământul dual vor oferi burse elevilor, in valoare de cel putin 200lei pe lună Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de FP pentru piaţa muncii • Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor/ calificărilor • Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii • Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor • Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă • Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare • Creşterea implicării partenerilor sociali
 • 7. Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională • Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională • Creşterea participării tinerilor și adulţilor la FPC cu accent pe NEETs • Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră • Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal; • Facilitarea accesului la programele de formare profesională pentru tineri, cu accent pe cei din mediul rural şi din medii defavorizate Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale • Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii EFP la nivel de sistem; • Dezvoltarea cadrului de reglementare şi implementare privind asigurarea calităţii în FPC; • Asigurarea calităţii certificării rezultatelor învăţării; • Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională • Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii • Promovarea excelenţei în EFP.
 • 8. Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale • Dezvoltarea componentelor privind inovarea, creativitatea şi spiritului antreprenorial din cadrul programelor de formare profesională; • Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a furnizorilor de formare profesională iniţială şi continuă şi a comitetelor sectoriale de a accesa fonduri europene; • Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; • Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premizelor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive
 • 9. 2. Planificarea strategică a ofertei de formare profesională iniţială în învăţământul profesional şi tehnic • În scopul asigurării unei oferte de formare profesională prin IPT relevantă în raport cu nevoile previzionate ale pieţei muncii a fost propus un Model de planificare strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic (IPT). • Planificarea strategică este un exerciţiu participativ bazat pe acţiunea colectivă a partenerilor economici şi sociali multipli care reprezintă interesele angajatorilor, asociaţiilor profesionale, sindicatelor, administraţiei publice, ONG şi altor organizaţii ale societăţii civile.
 • 10. Prin învățământul profesional și tehnic se asigură formare profesională inițială cu dublă recunoaștere: - academică – continuarea studiilor; - profesională – obținerea unei calificări profesionale - permite angajarea pe piața muncii. •Calificarea – este rezultatul formal al unui proces de evaluare şi validare, care este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut , ca urmare a învățării, rezultate ale învățării corespunzătoare unor standarde date. • Calificarea profesională poate conduce la practicarea uneia sau mai multor ocupații. •O calificare profesională este dezvoltată pe baza standardului de pregătire profesională (SPP). •Certificarea calificării – reprezintă procesul prin care se confirmă în mod formal dobândirea rezultatelor învăţării la standardele prestabilite.
 • 11. Structura standardului de pregătire profesională din învățământul profesional și tehnic • Calificările pentru care se elaborează standarde de pregătire profesională sunt înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor-RNC/ Registrul Național al calificărilor Profesionale-RNCP. • Standardul de pregătire profesională reprezintă documentul în care sunt descrise rezultatele învățării pe care un participant la un program de formare profesională, derulat în cadrul învățământului profesional și tehnic, trebuie să le demonstreze la finalul acestuia. • Standardul de pregătire profesională este documentul care stă la baza evaluării cu scop de certificare. • Structura standardului de pregătire profesională din învățământul profesional și tehnic – aprobată prin OMECS 5293/2015 •Standardului de pregătire profesională (SPP) de către iniţiatori cu sprijinul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pe baza nevoilor de calificare identificate.
 • 13. 4. Reglementări privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual Învăţământul dual este o formă de organizare atât a învăţământului profesional şi tehnic (ÎPT), cât şi a formării profesionale a adulţilor, cu caracteristici specifice celor două tipuri de formare. Organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică Pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici Operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; Implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale Posibilitatea de a se organiza unităţi de învăţământ cu personalitate juridică cu efective mai mici de elevi (cel puţin de 100) care să ofere educaţie şi formare profesională prin învăţământul dual
 • 14. 5. Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic include cerinţele de calitate formulate în Cadrul European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formarea profesională, (EQARF) sprijinind recunoaşterea europeană a certificatelor de calificare profesională centrarea AC pe rezultate;  promovarea creşterii calităţii educaţiei şi formării profesionale;  protecţia beneficiarilor educaţiei (în primul rând a beneficiarilor direcţi – elevii);  promovarea dezvoltării unei culturi a calităţii la nivelul şcolii •elaborarea şi coordonarea aplicării procedurilor de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei la nivelul şcolii; • elaborarea anuală a unui raport public de autoevaluare; •formularea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei la nivelul şcolii •Indicatorii de eficiență, mediul familial, nivelul de competență părnților •Evaluarea internă procedură obligatorie
 • 15.  Probleme  Sistemul de date imput  Promovarea IÎPT Dacă instituția nu promovează activități de asigurare a calității - are o imagine proastă în comunitate Evaluarea profesorilor: • Evaluarea internă • Evaluarea de către elevi • Evaluarea externă
 • 16. Reglamentări legislative CNAC - ÎPT Principiile calităţii • Managementul calităţii • Responsabilităţile managementului • Managementul resurselor • Proiectarea,dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare • Predare şi învăţare • Evaluarea şi certificarea învăţării • Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii • Îmbunătățirea calității educației și formării profesional prin rețele parteneriale • Exemple de bune practici în asigurarea calităţii, din centrele de resurse • Ghid de bune practici în asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale în învăţământul profesional şi tehnic conținând 127 exemple de bună practică (2009) • Manualul de evaluare • Standarde de referință
 • 17. Ghid de bune practici în asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale în învăţământul profesional şi tehnic conținând 127 exemple de bună practică (2009) METODOLOGIE politica privind asigurarea calităţii, proceduri, regulamente interioare, instrumente de evaluare PLANIFICARE elaborare Plan de Acţiune al Şcolii (PAS) REVIZUIRE elaborare Plan de Îmbunătăţire AUTOEVALUAREA calităţii EFP elaborare Raport de Autoevaluare DESFĂŞURARE proces de educaţie şi formare profesională (EFP) MONITORIZARE INTERNĂ
 • 18. 6. Evaluarea rezultatelor învăţării în învăţământul profesional şi tehnic din România Certificarea calificărilor profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic Olimpiada pe meserii - 96% angajare în câmpul muncii Tîrgul educațional - Agenții economici investesc în viitorii specialiști
 • 19. Conţinutul examenului de certificare a calificării profesionale Proba practică Proba orală realizarea unui produs/ subansamblu /serviciu sau executarea unor operații specifice calificării Max 3 ore prezentarea produsului/ serviciului/ operațiilor specifice realizate în cadul probei practice 15 minute Examen de certificare a calificării profesionale Nivel 3 CNC
 • 20. Conţinutul examenului de certificare a calificării profesionale Proba practică Proba orală realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire * prezentarea şi susţinerea proiectului 15 minute Lista temelor de proiect pentru fiecare calificare se stabileşte la nivelul unităţilor de învăţământ pe baza propunerilor cadrelor didactice de specialitate. Examen de certificare a calificării profesionale Nivel 4 CNC
 • 21. Conţinutul examenului de certificare a calificării profesionale Proba practică Proiect Proba scrisă realizarea unor activităţi specifice calificării* 3 - 6 ore realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire *  Temele pentru proba practică şi criteriile de evaluare se stabilesc la nivelul unităţii de invăţământ  Lista temelor de proiect se stabileşte la nivelul unităţilor de învăţământ pe baza propunerilor cadrelor didactice de specialitate  CJEC stabileşte subiectele pentru proba scrisă pe baza propunerilor transmiese de unităţile de învăţământ Examen de certificare a calificării profesionale Nivel 5 CNC subiectele presupun cunoştinţe şi abilităţi de ordin înalt, capacităţi cross- curriculare 3 ore
 • 22. Stabilirea rezultatelor Nivel 3 şi 4 Proiect, proba practică Admis Nivel 5 minim 60 puncte În Fişa de evaluare se consemnează calificativul corespunzător punctajului obţinut: • Excelent pentru 100p – 95p • Foarte bine pentru 94,99p – 85p • Bine pentru 84,99p – 75p • Satisfăcător pentru 74,99p – 60p Proba practică: note de la 1 la 10, nota minimă 6 Proiect: note de la 1 la 10, nota minimă 6 Proba scrisă: nota minimă 5
 • 23. Vizite de studiu la instituțiile de învățămînt Colegiul tehnologic Edmond Nicolau
 • 34. Camera de Comerț , Româniați Ministerul Educației Național
 • 35. Colegiul Economic ,,Ion Ghica” Tîrgoviște
 • 42. Lista Proceduri: Domeniul: Capacitatea instituțională. Evaluarea cadrelor didactice Desfășurarea orelor de consultații Stilurile învățăriarea. Orientarea profesională Completarea cataloagelor Identifiarea punctelor slabe și tari, a oportunităților și amenințărilor Privind procesele de predare învățare Informarea regulată a elevilor și părinților privind procesul de realizat și rezultatele școlare Mamagementul resurse umane Accesul elevilor la mijloacele de învățământ Autoevaluarea instituțională
 • 43. Bunele practici 1. Portofoliul stagiilor de practică. Fișa de evaluare AE, IÎ. 2. Evaluarea anuală/inițială a personalului didactic și didactic auxiliar, unităților de structură 3. Colaborarea AE, ME, Sindicatele, Instituția de învățământ 4. Promovarea ÎPT. Tîrgul educațional-concurența 5. Realizarea serviciilor specifice specialității 6. Firma de exercițiu 7. Metode de învățare- acțiunea fectivă, jocuri de simulare 8. Participare la proiecte 9. Rezultatele invățării. Fișe de progres. Examen de certificare. Aplicarea rezultatelor